Goudsche Courant, woensdag 9 april 1941

TWEEDE BLAD Oaneenteraad Eerste Kade wijk krijgt verbinding met Stationsweg de wericelijke reden is valt niet te zeggen De voorzit te r is het volkomen met den wethouder eens Hü vuegt e aan toe dat Gouda zich gelukkig ma prijzen dat nog schoolkleeding gege ven wordt Utrecht heeft de verstrek kmg moeten sjaken maar te dezer stede kon daar een voorraad gevormd was de uitreiking op normale wyze worden voortgezet Er is in 1940 gemiddeld ƒ 5 32 per kind uitgegeven tegen f 3 08 m 1939 en daaruit valt op te maken dat de gemeente op vol dnyide viiize sfhnfliklpfriing beschik 1 baar stelt Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen Van regenten van het Hoffman s Gesticht van de commissie voor de Hoffman s Stichting Volksgaarkeuken van regenten van het Vereenigd Weesen Aalmoezeniershuis van de directie der N V Goudsche Waterleiding Maatschappij en van het bestuur der Vereenigmg De Ambachtsschool voor Gouda en omstreken het verslag over 1940 Al deze verslagen worden voor kennisgeving aangenomen Van Th W Oosterling een bezwaarschrift tegen zijn aanslag in het vergunningsrecht voor het jaar 1 Mei 1940 tot 30 April 1941 B en W stellen voor den bestreden aanslag te verrnmderen tot ƒ 87 50 Aldus wordt besloten h Verkoop oan gedeelte van water langs Westerkade voor de melkfabriek van De Producent Reunie Bloieoop Sciplo de Afrikaan Aanvang 7 15 uur Schdnwbnrg Bioscoop Vontentragedie met Zarah Leander en Willy Birgel Aanvang 7 1S uur Thalia Theater De Jam4a j£an n dokter met Albrecht Schaenhali Camilla Hom en Maria Andergast Aanvang 7 15 uur 9 April 7 3t nnr Ned G ret Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 9 April IM umt Getcf Kerk Spreekbeurt ds J P e ten Brink HJdensmeditatie 9 April 8 9 nur OosUuven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereenigingvoor luchtbescherming April 8 anr Daniël Damescunu E H B O T 9 April 8 uur Blauwe Kruis Bü belbespreking ds E ES de Looze 9 April 8 nor Daniël Vergadering Jong Hervormden inleiding Jac Jonker over Hoe lezen wij den Bübcl April 8 uur Schaakbord Ledenvergadering Oudheidkuntjige fCringDie Goude inleiding P D Muylwükover Een door velen naverteldelegende van de Lange van Wijngaarden door het Crimineelvonnisboekweerlegd na de pauze jaarvergadering April 7 30 uur Vrije EvangellsehoGemeente Bjjbellezmg en bidstond 10 April 7 4S uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Rebecca door Toonee roep lïet Masker 10 April 8 uuV Reunie Vjordracht dr E G van t Hoog arts te Amster dam voor Natuurkundig Genootschap voor Gouda en omstreken onderwerp Vitaminen 13 April 10 uur Olympia terrein Aanvang buitentraining athletièkver 1 0 grond voor verdere uitbreiding van zvidelijk deel van D $ Korte Akkeren thans gemeentelijk bezit Het voorstel tot benoeming van wee curatoren van het Stedelijk Gymnasium In de vacature wegens vertrek van mr R Rensma wordt benoemd dr B J Broekhuizen nummer één der voordracht met 13 stemmen Op mr A J J Rijksen nummer twee der voordracht worden 6 stemmen uitgebracht In de vacature van wijlen mr H C J M Franken wordt benoemd mr J L J A van Mechelen nummer één der voordracht met 16 stemmen Op de i heer H A M Eijkman nummer twee der voordracht worden 3 stemmen uitgebracht Het voorstel tot het aangaan eener geldleening groot ƒ 100 000 a pari tegen een rente van 4ii met een looptijd van 40 jaren Het voorste wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen Het voorstel om B en W machtiging te verleenen tot het opnemen van kasgelden gedurende het tweede kwartaal 1941 tot een bedrag van ten hoogste ƒ 700 000 tegen een rente van niet meer dan 5 Het voorstel wordt zonder discussie en zonder steiitmtng aangenomen Het voorstel tot het aankoopen van gronden ter gezamenlijke grootte van 2 44 08 H A in de Korte Akijéren van de wed P v Leeuw de Jong voor ƒ 50 000 ten behoeve van de uitvoering van hel uitbreidingsplan de Kort 4kkereDZiud De voor zit er wijst er op dat met dit voorstel de laatste barri re wordt opgeruimd die langen tijd de in den weg stond Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen Het voorstel tot het aankoopen van eenige perceel tjes grond en water aan den Ridder van Catsweg van wed P C van Vliet wed H van Putten c s en K Maas ten behoeve van de demping van een gedeelte van de sloot aan de Oostzijde van den weg Het voorstel wordt zonder discussie en zonder s temming aangenomen Het voorstel tot het aankoopen van een perceel grond ter grootte van 338 M aan de IJssellaan naast pand no 99 van de erven J van Mourik e a voor ƒ 2 per M ten ehoeve van den aanleg te zijner tijd van een straat ter verbinding van de IJssellaan met de St Josephstraat De voorzitter merkt op dat met dit voorstel een oude aangelegenheid wortt opgelost Het voorstel wordt zonder discussie en zqnder stemming aangenomen door een riöol te leggen en het water t eigenaren waren nr t bereidwater te laten P gaan Als de eigenaren niet Wethouder Po let antwoordt dat de klachten over e3n onfnssche boel het gedeelte van de Westerkade bij de Prins Hendrikstraat betroffen Voor iet overige gedeelte van de Westerkade meent hij dat het wel gaat In ieder geval moet een toelating tot wa crverversching uit den Turfsingei mogelijk blijven Du alles staat echtei buiten dit voorstel Het gaat hier om het vestigen van een industrie te Gouda De overige eigenaren van bediijven aan de Waehtelstraat krijgen geen uitgang naar de Westerkade maar dit IS ook nu niet het geval De producent zal het aan te koopen gedeelte met een hek afsluiten en gebruiken als toegang tot de melkfabriek voor de auto s die de melk aanf oeren De voorzitter iiieent dal het uoleeren van de geheele Wesieikade tot de Walvisstraat toe en het vraagstuk van de waterververschmg aargelegenlieden zijn die later herzien kunnen worden Het gaat er hier om de vestiging van e n bedrijf te dezer sle ie mogelijk te maken De tw ev en twintig voorstellen M t de gemeenteraad in xijn vergatertog van gisteravond behandeld heeft waren over het algemeen a et van groote beteekenis Tot de voornaamste beslissingen Iteboorde het besluit om de Nootboven van Goorstraat door te trekken naar den Stationsweg met een pad voor voetganïers ec wielrijden over de trambaan Gouda Schoonhoven waardoor het stadsdeel rond de Eerste Kade de gewenschte rechtstreeksehe verbinding met het station zal krijgen Aan de Coöperatieve Producenten Handelsvereeniging werd grond en water aan de Westerkade verkocht waarmede de gemeente een bijdrage leverde om de vestiging te dezer stede van een melkfabriek waarin vijftig personen arbeid zullen vbiden mogelijk te maken Van belang was ook het besluit tot aankoop van een groot terreincomplex in de Korte Akkeren waarmede de gemeente thans allen grond in handen heeft voor de uitvoering van het uitbreidingsplan ter verdere bebouwing van dit stadsdeel Tot de Ingekomen stukken behoorde een mededeeling van Gedeputeerde Staten dat het in principe genomen raadsbesluit tot oprichting van een nieuwe openbare chool in de Korte Akkeren is vervallen verklaard hetgeen uiteraard verband houdt met de beslissing dat voorloopig geen nieuwe scholen gebouwd kunnen worden De heer P W Bos onderwijzer aan de openbare lagere school no 1 Patersteeg Raat het onderwijs verlaten Op z in verzoek werd hem eervol ontslag verleend DE VERGADERING Te 7 uur wordt de vergaderiny geopend Vaorzitter wethouder mr H P C M de Witt W len waarnemend burgtmepstcr Afwezig wethouder Koemans De V o u r 1 11 e r deelt mede dat weU nuder Koemans wei ens een lichte ongtsteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen Spr sprei kt de hoop uit dat de ongesteldheid au den nestor van de vergadering van korten duur en dat de wethouder spoedig hersteld zal zijn De notulen der vergadering a a 4 Februari j l worden gearresteerd MKÖEDEEUNGEN Buigeniee ilrr en Wethouuers deolenden raad mtde düt Gedeputeerde Staten de goedkeuring hebben medegideeld van het raadsbesluit tot het aangaan ecner gt ldleèning groot f DOOOO alsvoren de goedkeuring van di ei e raads besluiten tot wyzigmg der be grcioting dienst 1940 alsvoien de goedkeuring van het raadsbe sluit tot wijziging van de bedrijfsbegroolmgen van don reirjigrngsdienst den ontsmettmgsdienst gemeentewerken marktwezen en brandweer dienst 1939 slsvoren de ontvangst van het raadsbesluit tot wyz iging der algemeene politiLverordening vervoer van meer dan één persoon per rijwiel alsvoren de goedkeuring der raadsbesluiten tot het verstrekken van een lecning van ƒ 130 0OO aan de Veroeniging tot oprichting en instandhouding van de Goudsche Industrie en Huishoudschool alsvoren de goedkeuring van het raadsbesluit houdende toetreding tot de door de provincie Zuid Hollanti en de gemeenten Rotterdam sGraven hage Dordrecht Leiden Delft en Gouda op te richten Naamlonze Vennootschap tot gemeenschappelyke opwekking van electrische energie genaamd N V Electriciteitsbedryf Zuid Holland alsvoren de goedkeuring der raadsbesluiten tot onderhandsehe verpachting van een boerenwoning met land aan het Goudsche Rij pad en tot verkoop van grond aan de N V Koninklijk Plateelbakkerü Zuid Holland alsvoren de goedkeuring van het raadsbesluit tot vaststelling van een verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Gouda alsvoren de vervallenverklaring van het raadsbesluit tot het vermeerderen van het aantal openbare lagere scholen ip deze gemeente met één alsvoren de goedkeuring van het besluit van hun college tot verpachting van eenige pereeelen alsvoren at geen bedenking bestaat tegen het raadsbesluit betreffende het toekennen eener tijdelijke toelage van het lager bezoldigde gehuwde gemeente personeel dat de commissaris der provincie Zuid Holland heeft medegedeeld de goedkeuring door den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken van het besluit tot het toekennen eener tijdelijke toelage ten aanzien van het poiitie personeel dat de secretaris generaal van het departement van Waterstaat voor een termijn van drie jaren conce ssie heeft verleend tot heffing van doorvaartrechten aan het neeuwijksche en Sluipwi sche Verlaat het proces verbaai van opneming van kas en bof ken van den GemeenteOntvanger op 5 Maart 1941 Al deze mededeelin§en worden voor kennisgel ing aangenomen Dat B en W aan ir A van der Steur architect te Rotterdam opdracht hebben gegeven tot het maken van een plan enz vonr de restauratie an de zij en achtergevels van het stadhuis De heer Dessing dankt B en W voor hun besluit en verheugt er zich over dat de opdracht is gegeven aan e n ter zake kundig architect Hij hoopt dat B en W en de hoogere colleges een spoedige uitvoering van de restauratie zullen bevorderen De voorzitter verklaart datB en W erkentelijk zijn Voor de uitgesproken waardeerirg De niLdedeelmg wordt vo r v prus gevirig aangenomen INGEKOMEN STUKKEN Van P W Bos een verzoek om mtslag als cnder i jztr aan de o 1 school no 1 Het ontslag wordt eervol verleend met ingafig van een door B en W vast te stellcj datuiTP Van den directeur an het openbaar slachthuis van den directeur van den gcmeenteliike dienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering en van den rector van het Stedelijk Gymnasium het verslag over 1940 De e verslagen worden voor kennisgeving aangenomen Van de commissits tot wiring van schoolverzuim het verslag over 1940 De heer Polman wijst er op dat in het verslag wordt medegedeeld dat ecnige gevallen van scliooiverzuim hier n hun oorzaak vonden dat geen klompen en onderkleedirjg beschikbaar waren Spr vraagt zooveel mogelijk medewerking voor het verstrekken van schoolkleeding Wethouder Sanders antwoordt dat voor de vertrekking van schoolkleeding een zekere maatstaf geldt Er IS een verzoek gekomen om veiTuimmg maar de moeilijkheid om aan kleeding en klompen te komen wordt steeds grooter en daarom is het Verzoek practisch niet uitvoerbaar Of de opmerking in het verslag juist is is moeilijk te beoordeelen De opgeroepen ouders geven dit als oorzaak van het schoolverzuim op en dit wordt in het verslag vermeld maar of het Bet voorstel tot het aankoopen van het winkelhuis met bovenwoning en erf aan de Gouwe 8 10 van F Tak voor ƒ 4330 ten behoeve van de uitbreiding van de kantoren van den gemeenteontvanger en stadsbank Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen Het voorstel tot het vaststellen van een vergoeding un de heeren H Zanen Czn ff P A TtBJCTHng vafi ƒ 140 per HL voor afstand van een strook grond in den Onder de Boompjes voor zoover de weg een breedte van meer den U M heeft Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stenlming aangenomen Het voorstel tot het verkoopen van een perceel grond en Water ter grootte van 500 M aan de Westerkade aan de Coöperatieve Producenten Handelsvereeniging voor ƒ 1000 ten behoeve van de oprichting van een melkfabriek en tot het verle van een crediet van ƒ 4290 voor den aanleg van een ververschlngsriool ter phutse De heer Prevoo vindt de oplossing niet ideaal Het is met de sloot langs de Westerkade altyd een stmJcboel geweest Men gaat nu een gedeelte dempen waarvan spr vreest dat eenzelfde toestand zal ontstaan als vroeger op de Nieuwehaven Spr vraagt of het niet mogelijk is eventueel in werkverschaffing tot dempinj van de geheele WeJJerkade over te gaan Voorts vraagt h of de eigenaren van andere aan de Waehtelstraat gevestigde ondernemingen een achteruitgang kunnen krijgen Pepermunt van Bonera Bonera peper munt i $ in keurig verpakte rollen overol verkrijgbaar ó 10 en 5 cent per rol Vraagt Uw winkelier BONERA GOUDA Govw 2I Ingez Med Q 1C96 23 De heer Maaskant zegt in het algemeen geen voorstander van dempen te iijn Wil men het dan dient dit echter eerst eens nader bezien te worden Spr gestt toe dat het aan de Westerka Ie geen fraaie boel is Is er vraagt hij gean oplossing te bereiken WOENSDAG 9 APRIL w AT ni AAR ANNEER Toen spreker eerigen tijd geleden in de krant las dat De Producent tot opnchtmg van een melkfabriek had besloten maar dat de plaats van vestiging nog niet vast stond heeft hy zich iterstond tot de directie gewend om te trachten het bedrijf hier te krygen Het gemeentebestuur stond op het stan ipunt dat Gouda deze uitbreiding van een onderneming die hier gevestigd was en met welk bedrijf altud de aangenaamste verhouding heefi bestaan niet mocht missen Daar De Producent een onderneming is die zich ver de geheele Krimpenerwaard uitstrekt waren er ook andere gemeenten die de fabriek gaarne wilden heblien Ten slotte is de keus op Gouda gevallen en het doet spreker genoegen dat het p de in het voorstel vervatte basis gelukt is de fabriek voor Gouda te behouden De heer P r e v o o meent Oat aan neming van het voorstel tot een situatie aanleiding zal geven welke men op het oogenblik hiet kan overzien De demping beteekent dat eenige eigenaars van andere bdrijven op de Wachtelstraat van een achteruitgang worden afgesloten Er ontstaat voor t stadsbeeld geen fraaie toestand als een gedeelte der sloot gedempt wordt en hier een heining komt Spr vraagt eerst de situatie nog eens te bekijken voor een beslissing te nemen Overi gens meent hij dat het op de geheele Westerkade een stinkboel is Als men een stukje gaat dempen laat men dan in eens een algéheele voorziening treffen Spr bepleit voor de andere eigenaren en bepaling te maken dat zij ook van den achteruitgang gebruik kunnen maken De heer Van W ij k vraagt of de kqkpsom niet erg laag is Er wordt f lOOO ontvangen en een uitgave gemaakt van ƒ 4300 Onder deze omstandigheden zou spr het aanbeveling verdienen een hooger bedrag van De Producent te bed ingen Wethouder Po let deelt mede dat De Producent oorspronkelijk een ander plan had en besprekingen heeft gevoerd met de twee eigenaren van aangrenzende perceeleh Van de zijde van De Producent is een bod gedaan eeniging Achilles onder leiding van den heer Van Booren uil Den Haag willen medewerken dan is het toch j 1 April 8 uur Daniël Cursus E H B O onjuist hun een achteruitgang te ge j 16 April 7 uur Bijzondere Neutrale Schooi Opening door waarnemend burgemeester van driedaagsche tentoonstelling van afdeeUng Gouda der Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 19 April 7 uur Concordia Uitvoering mannenkoor Gouda s Liedertafei met medewerking cabarettrio De Vos na afloop bal 21 April 8 uur Schaakbord Vergadering Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 23 April 7 uur Nieuwe Schouwburg Corcert Arnhemsche Orkestvereeniging onder leidmg van Jaap Spaanderman solist George van Rencss piano April 11 30 uur De Zalm Aanbestedingen hoogheemraadschap De Krimpeneiwaard van dijkenonderhoud enmaken van dijkverhooging April g lS uur Blauwe Kruis Zang en Gemeente Avond Vereeniging van Vnjz Hervormden inleiding ds C Burger Uit Deventer over nieuwen Psalmen en Gezangenbundel medewerking van het zangkoor 25 April 1 30 uur Terrein OpenbaarSlachthuis Jaarlijksche algemeene keuring van trckhonden en bondenkarren APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén loor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Uitreiking distributiebescheiden 9 4 30 uur Daniël Uitreiking melk en cacaokaarien voor hen wier geslachLinaam begint met een der letters Woensdag Ó P Q R T U Donderdag S Vrijdag V riag W X Y Z ven t m oels omdat zii deze nu ook nitt hebben De Producent koopt nu den grond en t water van de gemeente wordt dus eigenaresae en dan kan men er geen voorwaarden voor een recht van uitpad voor anderen aan verbinden De toekomstige situatie wordt zoo dat het cri ste gedeelte van de Westerkade gedempt wordt tot en met het aan De Producent te verkoopen stuk dus tot de plaats waar de pereeelen van de twee eigenaren aan den grond van De Producent grenzen Wat 3en prijs d e ƒ 2 per m2 bedraagt betreft merkt spr op dat het hier vrijwel alles water betreft waarvoor een dergehjke priis niet te laag te aeh en is Om den v elhjuder gelegenheid te geven op vei7oek van den heer PipV 10 nédere inlichtingen te verstrekken ovAr het verloop der verschillende onderhandelingen ook met de tvviee igenaic in het hierbij geboden bedrag gaat de raad in besloten zitting Na 35 minuten wordt de openbare vergadering ieropend Er wordt niet meer over deze aan iolpgtnheid gediscussieerd Het voorte tot verkojp van oen grond en water aan De Producent wordt zonder siemniing aap genomen met aanteckenmg dat de heer Prevoo vvenscht geacht te worden te hebben tegengestcn d Wordt vci volgd J Post op aanstaande feestdagen Het PTT kaïftoor zal op dea Tweeden Paaschdag zijn opengesteld als op Zondag op dien feestdag zullen echter aangeteekende stukken ter verzending worden aangenoEVien Er zal één brief en éémpakketpostbestelUng A orden uitgevoerd vertrek van het kantoor te ongeveer 9 uur VEEG OP TUD DEN SCUOOR STEEN Ten huize van den heer C in de Maur op de Raam is gistermiddag ten gevolge van roetaanslag een schoorsteenbrandje ontstaan De brandweer is er met een motorspüit heeogegaan en heeft den schoorsteen schoongemaakt Er is geen schade De ouderdoms en mvaliditeitsrente welke op Maandag a s betaalbaar zullen zijn kunnen in ontvangst worden genomen a s Zaterdag van 10 30 12 30 uur Op Goeden Vrijdag is het kantoor geopend als op werkdagen echter zullen geen belastingbetalingen worden aangenomen t EtlLLElUJS NaoniJi verboden GIPSY oon ERn EEN GEHEIM 11 wat Er werden over en weer nog schertsende opmerkingen gemaakt en daarna namen de drie jonge menschen fscheie Tobias Fox keek hen door het raam 5 toen zü in Hunters wagen stapten voelde zich bijzonder opgelucht omdat hy nu tenminste een goede re had uit New York weg te Komen et vooruitzicht dat hü Irene Fancy og eens üi een of andere strafzaak 50U ontmoeten had hem zwaar op het ft gelegen Bob Hunter en Gipsy ietten Jim bij t gebouw van de Fanfare af arna reed Bob naar het dichtstbijg nae postkantoor om zUn vriend m San Francisco telegrafisch r TO komst op de hoogte te stellen terug kwam spetlie er een mST sympathiek Waarom heb Je roo n schik BobT g Gipsy Jlm J verheug me al bij voorbaat op 1 gezteht als we in Frisco aanko Hoe dat 200 Dat zal ik je vertellen Je weet dat Jim een uitstekende baan op hetkantoor van zyn oom van Ai handwees omdat hy journalist wilde worden Maar wat je waarschijnlijk nietweet is dit dat daardoor tevens eenabrupt emde werd gemaakt aan eenidylle Zijn oom had een vrouw voorhem uitgezocht een zeer churmantejongedame Daisy Parker genaamd Jim was in zijn hart verliefd op haar maar hy bedankte er voor op hoogbevel en dat nog wel van zijnoom met haar te trouwen Daisy was daardoor begrüpelykerwijze ooklichtelük in haar wiek geschoten en zeverdween met de Noorderzon Eerstgisteren bemerkte ik dat Jim zichdeze breuk met de charmante missParker meer heeft aangetrokken danik aanvankelijk dacht vooral ook omdat hü niet weet waar zij geblevenis Maar daarvan ben ik nu op dehoogte En heb Je dien armen Jim daarniets van gezegdT vroeg Gipsy verwijtend Het is voor dien armen Jim weleens goed dat hem niet alles meeloopt Des te meer zal liij het waardeeren als hU atraks in Frisco Daisy plotseling tegenover zich riet Diemiss Parker is namelijk nog in deverte familie van John Ciesson Doorhem ben ik ook achter Daisy s verblijfplaats gekomen De had nooit gedacht dat er in Jim s hart nog voor iets anders plaats was dan voor zijn krant Kom kom als vrouw moest jetoch eigenlijk beter weten lachte Hunter Jullie hebben immers dennaam ons mannen volkomen te doorzien Zoo we zijn er al weer De auto stopte voor het huls in Gree nviUage Gipsy stapte uit en bleef daarop aarzelend staai Heb je zin een kop thee te komendrinken en me een beetje gezelschapte houden Bob vroeg ze Ik geloof werkelijk dat ik bang ben omalleen te zijn Natuurlijk nam Hunter de uitnoodiging aan Toen zij het huis binnen gingen icwam de kunstschilder Briand met fladderende jas de trap afrennen Met zijn zwarten flambard zwaaide hij een haastigen groet Tjonge wat heb jtj het druk Briand Waar moet je heen riep BobHtm ter Naar de redactie van de Fanfare Fox heeft me zooeven opgebeld Hg moet me spreken voor eenbelangrijke aangelegenheid Wat zou Jim van hem willenfvroeg Gipsy verbaasd Maar Hunter was niet van plan zich over nieuwe raadsels het hoofd te breken nu Gipsy hem uit eigen beweging gastvrijheid had aangeboden Jim F z had met ziJn levendige fantasie een plan ontwikkeld met welks uitvoering hü onmiddellük een begin maakte Hy was er niet geheel zeker van of de zaak welke hü zich voor oogen had gesteld in alle onderdeelen zou kloppen maar hü wilde het in ieder geval probeeren De gevolgen van zün idee waren drie telefoongesprekken Allereerst belde hü inspecteur Bratt op wien hü verzocht het gestolen halssnoer niet aan Gipsy Dott maar aan hem zelf te zenden En dat moest bovendien direct gebeuren Inspecteur Bratt beloofde het Het tweede gesprek voerde Jim met een zekeren meneer Karl Wagner dien hü by zich ontbood Wagner was een bekend kunstnüverheidsman wiens atelier een goede reputatie genoot Het derde gesprek wekte den Franschen kunstschilder Raoul Briand uit zyn middagslaapje en ook hü werd verzocht met bekwamen spoed naar het bureau van de Fanfare te komen Bratt had aan Jim s verzoek prompt voldaan Het snoer lag reeds op Fox schrüfbiu eau toen Wagner en Briand zich vrywel tegelykertüd lieten aandienen De levendige Fransctunan stoof op zün gewone onstuimige manier het vertrek binnen Wat is er aan de hand Wat wil je van me weten Waarom stoor Je me zoo maar in mün middagrust welke ik zoo broodnoodig heb ratelde hü hevig met ijeide armen getticuleerend Jim lachte Stop eens even Niet zooveel vragen tegelyk alsjeblieft Hier neemeen stoel en tracht je gestoorde rustdaarop terug te vinden Wat ik van jewil zal je direct nooren Ik moeteerst mr Wagner eens interpelleeren Doet u my een genoegen mr Wagner en bekykt u dit ding eens De dikke rustige kunsthandelaar die wel een zeer sterk contrast vormde met den opgewonden Franschman ging naar het schryfbureau en liet den ketting door zün vingers gUjden Waarschünlyk van de Zuidzeeeilanden afkomstig constateerde hüzakelyk Materiaal ebbenhout zwak gelegeerd goud en Ja ja dat weet ik allemaal viel Jim hem ongeduldig in de rede Wat ik u wilde vragen is dit zoudt u dien ketting voor me kunnennamaken Natuiu lük mr Fox Direct Wagner glimlachte O ja want ik heb een groot aantal houten kralen in alle kleuren invoorraad U weet dat ze tegenwoordig nogal veel worden gevraagd Hetis natuurlyk geen ebbenhout Dat doet er niet toe antwoordde Jim als de kralen in grootte tsi gewicht maar met deze overeen komen En hoe staat het met het snijwerk Dat kan ik nattmrlük precies namaken En in plaats van goud nemen we dan doublé stelde Wagner voor Prachtig Briand maak Jy een een nauwkeurige teekening van dat snoer Ik had libver dat u het mü meegaf verzocht Wagner Nee dat is onmogelyk Die ketting moet in mün handen blüven Nou dan moeten we het zoomaar probeeren Mr Briand mag iku verzoeken Maak maar twee tcekeningen zei Jim Terwül de beide kimstenaars hun best deden een nauwkeurige afbeelding van het snoer op papier te brengen zette FoJ zich achter zün schrüfmachine Heel New York interesseerde zich zooals tal van brieven en mge onden stukken bewezen voor de erfeniszaak en de tragische gel eurtenissen welke daaruit waren voortge vloeid Toen Jim met zün artikel gereed was legde Briand de laatste hand aan de teekeningen De reporter bekeek re zorgvuldig Uitstekend I prees iiü De eeneteekening is l estemd voor een repro ductie welke vanavond ir de Fan fare zal verscUjnen en de anderemoet u als voorbeeld dienen mr Wagner Ik hoop dat u onmlddeliykaan het werk zidt kunnen gaan en datu er vooral voor zujt zorgen dat d copie goed uitvalt ü zult niet over me te klagjBhebben mr Foxi ordt i rvol0d J