Goudsche Courant, woensdag 9 april 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 9 A L 194 KAASM 4RKT WOCKDEX Aanvoer 10 partijen kaai Prijs f tl SB r ci IM kg Handel v ug ▼ eMAKiiT Romntv i ir t April Hed n werrfen trr vermarlrt aa m ev wM i i 3ÊB0 dieren waaromter paarden 16 veulens ZS vette Icoeien 530 sebmUlsvve 1134 sizhapen 52 nuchtere kalveren 1M8 rraric vvrm 13 varten I bakken 30 aatglammcrea Prijzen per stuk kaïmoelen 550 3 J30 owlkkoeien 540 42 valvkoefen WB 2S a plnkeo 2a as ue Aanvoer melk en kallkocien a vofifte week tamehjke hande let hoofere prllwn Uitgaande van het Groene Kruis heeft d belangstelling Ee rnkken Btdenavond zal het 40 iarig bestaan wanden bentocht Etalage en winkel vtikelen moeten qirosd M A 1 Bon won m ovn TREDINGEN BEKEURD De fomraisiinï va poHtJe deeH fcet TOlgende ipede j T ar een b oorlifke haadhavmc ran ée pr OToorichnft ai it het vaa lecr veel belang éat d hand wordt f thoódén aaiThet bepaalde m rUkel van de Priiïopdrijviogï en Hamaterwetv 1833 Dit artikel bepaalt dat hij die goederen ten aanjien van welker koopprys artikel 3 toepaising heeft gevonden in het ktein te koop aanbiedt ot verkoopt dan wel goederen ten aanzien van welker tamrprijï artikel 3 toepassing heelt gevenden te huur aanbiedt ol verhuurt verplicht is bij die goederen op een voor het publiek dmdaliik zichtbare wijze den prijj te virrmelden Daar artiel 3 vorenbedoeld ten aanzien van alle goederen toepassing heeft gevorrden is wei dé geheeie handel voor ïoover het pukllek dsark bctrohken is aan genoemde vuorschriften onderworpen Niet alleen luflen oi duidelijke 2icWbare wijze die goederen geprysd moeten zyn welke in de etalages van ie winkelbedrijv en zijn uitgestald maar zulks geldt eveneens voor al dio goederen welke in den winkel onder het oog va het publiek voor rech streckschen verkoop zijn gereed gr legd en a das aan dit publiek te koop worden aangeboden Aangezien in deze materie krachtige nvaatregelen roodzakelijk zijr zullen overtredingen van dit artikel in geen geval meer worden geduld en niet meer met een waarscnuwint worden afgedaan mdion zy na 1 Mei 1941 worden gecor stateerd Politierechter te Rotterdam DE MAN DIE HET PaLmXBCKEAlT NIET UIT WIU E Een lastig heerschap voor de politie te Couda is een 20 iarige jongeman Begin Januan j I had hij een hoofdagent van pSlitie op zoo ergerlijke manier uitge scholden en zich zoo misdragen dat deze hem meenam naar het bureau om tot kalmte te lafen komen Eenmaal gekalmeerd en verhoord kon hlj vertrekken doch het logies in het bureau was hem blijkbaar zoo uit tekend bevallen dat hu weigerde de traat op te gaan Hij wilde per sé blijven Tóen werd hem door den hoofdagent gelast naar buiten te gaan Ook toen weigerde het jongmensch Zuodat hy thans voor den politierc hter te Rotterdam behalve wegens beleediging van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening jEijner bediening terecht stond wegens huisvredebreuk Het O M eischte twee maanden gevangenisstraf tegen verdachte die verstek tiet gaan De rechter athtte de feiten ïoo ernstig dat hi dezen Gouwenaar tot de door het O M gevorderde straf verixjr deelde Oneerlijke loopiangen fer slager te Gouda had het vorig jaar een 19 jarigen loopjongen in dienst De baas kreeg eehtet heel onaangename opmerkingen van zijn klanten als deze jongen bestellingen h id eebracht Bij sommiijen hunner zou hu bij het afrekenen telkens een dubbeltje meer hebben afgehouden D n irn viel het op den ander niet Tot er waren die het vreemd vonder waarom er onder de rekening sleed stond geschreven 10 cents Toen ze bv den patroon kwamen wist deze er natuurlijk niets van Ter wille van I de familie van den jonden en omdatr deze zelf beterschap beloofde pardonneerde de slager hem Toch miste de patroon daarna telken in de zaak hoeveelheden vet en vleesch waarvan dan de kat dan de schuld kreeg Op 30 December j I hield de patroon echter zijn knechtje aan voordat hit de zaak zon verlaten De jongen had een pak bij zich dat bij opening een hnévfplheid vet bleek te bevatten dat hö erkend uit den winkel te hebben entvreemd Voor dezen diefstal thans voor één politierechter terecht staande gaf de ioni en toe de drclstallen van vleesch eii vet te hebben gepleegd om zijr Moeder wat toe te kunnen stoppen De officier mr Wilbrenninck wilde dat de jongen 14 dagen gevangenisStraf zou moeten ondergaan omdat de Sfeiten voor het opleggen van een boete ƒ te ernstie zijn De jongen vroeg een boete Ik ber overal t zwarte schaap bewe rde hii De rechter hield hem onder den neus dat hij een knoeier is en veroordeelde liem tot een week gevangenis sir f taiprettlg bnorders Confbrm den eLsch van het O M veroordeelde de rechter een 24 jangen opperman te Gouda wegens diefstal van een looden buis uit de door hem gehuurde woning tot een maand gevangenisstraf De betrokkene toonde zich voor deze straf zeer dankbaar dal hy er niiet aan dacht in hooger beroep te gaan Minder prettig vond een 32 jarige sitr irenmaker lut Gouda het dat het O M eenzelfde stral tegen hem requireetrfe omdat hü lood en zink van het dak van zijn gehuurd woonhuis had afgesneden en verkocht waardoor hij begrijpelijkerwijs van dai huiseigenaar geen permissie had gekregen Deze man weet echter wat gevangenis traf heeft te beteekenen omdat hij Tegen diefstal reeds 2 maanderf en 6 wvken onderginf Hij wroeg den reehter hem voor dezen keer een geUbocte op te leggen omdat hü anders zün faetrckkine waanaede iui fï3 per weck verdient zou verliezen Armoede bad ben er toe gebracht De rechter heeft den man een kans gegeven en hem veroordeeld tot f 15 boete of 15 dagen hechtenis Uil vroeger tüden M jGomvtcmm eovtMNT 75 JAAJC GEtEDEN Dit Correspondentie Sedert eeoig wekd bevindt ziek op de Gouwe een puinhoop van afteaak afkomstig van ccn pakhmi op d Gouwe en een buis in de Keizerstraat de daar in groot getal passeerende schooljeugd amuseert zich dagelyk om het verst naar éca oveFkamt met steenen te werpen tot groot ohgenef der bewoners van de lage Gouwe die eik oogenblik gevaar loopen hunne ruiteh verbrijzeld te zien de werkli eden die aan het pakhuis werkzaam zijn staan met genoegen er naar te kijken inplaats van het te verbieden Een inzender vraagt aan de bevoegde autoriteit of er mets aan te doen is om de ngendommen van de bewoners der Jouwe v gr schade te beveiligen hij geeft m hÉïenking of het niet raadzaam zoude zfln dat bij het verkenen van verlof om puin op de publieke straat te mogen nederwerpen de belanghebl enden werden verantwoordebjk gesteld voor de schade die daaruit zoude kunnen voortvloeien misschien dat dan door de werkbazen meer order aan hunne werklieden zou worden gegeven om dergelijke ongeregeldh eden tegen e gaan 58 JAAR GELEDEN Gistermiddag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbesteed het rioleeren en dempen van 140 tr niister zijl tusschen de Vrouwensteeg en de Nieuwe Haven Laagble inschrij er was H J Nederhorst alhier voor ƒ 5398 25 JAAR GELEDEN Uit Boskoop Naar wij vernemen is ds O D Eerdmans Geref predikant alhier voornemens emeritaat aan te vragen ingaande September of 1 Oct Rotterdamsche rechtbank UITSPRAAK IN DEN KETTINGHANDEL IN OLIE EN VIT De rechtbank te Rotterdam heeft gisteren uitspraak gedaan m de aken betreffende den ketUnghardel m olie en vet waarvan de ontdekking is voortgevloeid uit het geval van de clandestiene slachting van een varken dat ook een aantal diefstallen ten nadeele van den Op ouwdieiist aan het licht heeft gebracht De 34 jarige koopman H P P W te Rotterdam die een partijtje slaolie en spijsvet heeft verKocht m eej tijd dat zulks verbodtjn was en dan nog tegen te hooge prezen werd wegens overtreding van de Prijzenbeschikking en van de boter en vetdistributiebeschikking veroordeeld tot een boeie van ƒ 300 suos 30 dagen hechtenis eisch ƒ 500 subs 50 dagen De 28 jange vertegenwoordiger J G K te Gouda die de slaolie en het vet van den vorigen verdachte heeft gekocht en die de goederen op zijn oeurt heeft verkocht werd wegens overtreding van de boter en vetdistnoutie veroordeeld tot fcn boete an ƒ IpO subs 30 dagen hechtenis tisch ƒ 250 subs 25 dagen De 25 jari e groente en fruiftiandelaar A v H te Gouda die an den vorigen verdachte slaolie en vet heeft gekocht werd veroordeeld fot e r boete van ƒ 151 subs 30 da eri hechtenis eisch ƒ 25 subs 25 da tn Voorts werden m verband met deze zaak veroordeeld de 27 jdrige jaraBenouder C M te Gouda tot ƒ 75 subF 30 dagen eiich zi s weken i L va n2cnisstraf Ie 29 jarige kantoorbediende H C V te Gouda tot f 60 fubs 24 degen eisch ƒ 100 subs 25 dagen en de 36jarige koopman in zuivelproducten J J v D te Waddin iveen tot ƒ 100 subs 20 dagen eisch ƒ 250 subs 50 dagen De 34 jarige vertegenwoordiger G L B te Gouda die zich eveneens aan den kettinghandel zou hebben schuldig gemaakt werd vrijgesproken ciich ƒ 100 subs 25 dagen Diefstal van een fiets De 23 jarige fabrieksarbeider A Y te Gouda werd wegens diefstal van een fiets veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden eisch vier maanden met aftrek van voorarrest Reiniging der vingers nj nemen van afdrukken GEEN WASCHBENZINE BIJ UrrREltelNG PEKSOONSBEWIJZEN Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat aan de gemeentebesturen vier liter benzine peff duizend mwoaers zou toegekend worden voor het reinigen van de vingers waarvan afdrukken waren genomen bij de uitgifte van persooDsbeMrijzen Deze verstrekking was door het hoofd van de rijksinspectie van de bevolkingsregisters te s Gravenhage centraal geregeld en voor Gouda en omstreken was voor de levering van deze benzine aangewezen de heer H D Tainse te Gouda Thans is echter de aanvankelijke toe zegging betreffende de beschikbaarstelling van waschbenzine door het Rijksbureau voor aardolieproducten weer ingetrokken Hoewel inmiddels de beschikking over een vo doende hoeveelheid andere reinigings niddclen zou kunnen worden verkreèen is om praktische redenen centrale verstrekking daarvan onmogelijk gebleken en zullen de gemeentebesturen zelf een leverancier moeten zoeken Brukbare reinigingsmiddelen zün OL terpentina benzol tetra trichlooraetyleei gralifex en schtturmiddelen als Vim en Ata De eerstgenoemde twee middelen zijn echter aan distnbutie onderhevig en dientengevolge niet Of slechts zeer moeiWk te krijgen In rerbaiKf met rte vfnchtigheid van genoemde stoffen is het gehmik van een oliesouitje of een fle chje met doorboorden kruk aanbevolen Pakkende ouderavond van school 8 KINDEBEN VOCRKN MET VEEL SUCCES EEN BBVOE OP bi de cantine van de Goudsche Macliinale Gurenspinnerq werd gisteren eenpuderavond gehouden van de openbare lagere school no 8 welke hijeenkomst een zeer druk bezoek van de z de der ouders trok De avond werd tevens bugewoond door den wethouder vaa oaderwqs den heer W Sand3rs den chef van de afdeeling Onderwijs den heer A J Gideonse en den heer F H Sizma directeur van de Goudsciie Machinale Garenspinnerij Nadat het hoofd der school de heer J Torensma het openingswoord had gesproken werden twee nieuwe leden van de oudercommissie gekozen in de plaats van mevri H Verchiyn en den heer W Lafeber die niet herkiesbaar waren Gekozen werden de heeren W Remeyer en W Nicuwveld Het hooiJ der school bracht een woord van wanne hulde aan de aftredenden veo het vele werk dat zü voor school 8 gedaan hadden Direct werd daarop overgegaan tol het hoofdnummer van het programm een rev ie samengesteld door den hetr C L Berretty en opgevoerd door een dertigtal leerlingen der school onder leiding van het onderwijzend personeel In een vlot tempo werden eert zestiental nummertjes ten tconeele gebracht onder uitbundig succes bij de ouders Na d openingsmarsch sloeg direct in het optreden van een jeugdigen accordeonist en een mandolincspelev Om Tirxan de krachpatser werd hartelijk gelachen waarna een declamatie volgde door een klein meisje Een leerling speelde samen met lim onderwijzer viool gevolgd door éi n van die gezellige Iwercndansen de Driekusman Nadat er een filmpje vertoond was van het bezoek van Sint Nicolaas aan schoei 8 werd er een gedramatiseerde opvoering gegeven van Onder Moedicrs paraplu Weer was er declamatie en daarna liederen gezongen door een koortje Nadat in een aardig stukje de De drie kleine kleutertjes zich aan het publiek hadden voorgesteld dansten de kindetcn een alleraardigstcp Schoenlappersdans Nog enkele liederen van het koortje en toen vol de ait daverend slot het optreden van et i unitatie orkest de Wiebelende Wan zakken Het publiek dwong tot een tregift De finale bracht alle medespelende kinderen nog eens op bet tooneel Na de pauze werden de jaarverslagen gelezen en goedgekeurd Hierna volgde nog de virtoonmg van de schoolfilm doojl het ondeTwijzerhd personeel z lf genomeij welke fihn aardige bce den gaf Uit het leven op school op de schoolreis by t zwemmen m het badhuis enz Ef n kluchtig filmpje besloot het programma Het was al heel laiat toen de beer Torei sma dezen welgeslaagden ouderavond sloot GOUWE WORDT HERSrHAAT Verkeer een week omgelegd Van a s Vrijdag des voomniddags 7 uur af zal de Gouwe tusschen het Rotterdan che Veer en het Bolwerk wegens vtrnieuwmg van het wegdek gedurende een weck voor alle verkeer zijn afgesloten Het verkeer wordt via de Turfmarkt en den Kattensmgcl omgeleid WiE HEEFT NOG GS£S ukbr efje De politie heeft de ijkbnefjes uitgereikt Zij die er nog geen ontvangen hebben moeten dit ten spoedigste aar het bureau Markt 71 afhalen VERLOF A GEVRAAGD Bij B en W IS ingekomen eco verzoek van A H Kuhk om etn verlof A ingevolge de Djankwet cor de beneden voorl liteit van ht t perceel Kleiweg ILoJ FIETS TERUr GEVONDFN MAAR ZONDER BANDEN Het rijwiel van een i iwoner tut Boskoop dat Znnda uit een poort in de Smt Anfhoniestraat werd ontvreemd is gisteren op den Goejanverw elledijk teru ggevrinden De banden waren er afgeh iald SPORT WATERPOLO G Z C B kampioen BESLISSING IN A AFDEELING VAN WINTEKCfflHFETrm GEVALLEN Voor de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda ztjn gisteravond in het Spaandersbad gespeeld de wedstruden G Z C a G ZJV A l en Elfhoeven Boskoop 2 3 In de A afdeeling is na een spaniieDd seizoen m de big malch tusschen de beide G Z C zeventallen de beslissing gevallen door zijn fraaie overwinning heeft het B team het kampioenschap behaald De stand luidt 33 11 10 11 23 lï 25 13 21 M 10 5 5 4 G Z B B G Z C A Elfhoeven De Gouwe Boskoop a ruJaer kaSlM IMn el prijzeti stabi l ▼ aarzpn en plnJten gvwoon sfüe bandet prSstMOdi tid MARKTBERiCHïEli PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht MOND KN KLAITWZEER Onder het rundvee van den veehou der P Teeuwen is de besmetteluke veeziekte monden klauwzeer jitge broken Nieuwerkerk a d IJssel BURGEMEESTER JAS HERBENOE H Bü beschikking van den secretarisgeneraal van bet departement vali Binnenlandsche Zaken van 7 April j I is de heer F Jas met ingang van 25 iMei 1941 opnieuw tot burgemeester van de gemeente Nieuwerkelk a d Usse benoemd Ouderkerk a d IJssel WUZIGI XG STBUNKECELING Gedeeltelijk verhooging der normen De secreiaris generasi van het departement dn Sociale Zaken heeft op verzoek van het gemeentebesluur een onderzoek intiesteld naar de thans geldende looiinonrien in de e gemeente Op grond van dit onder ock heeft de secretarisgeneraal bepaald dat bij de vaststelling van de uill t r ngeii ingevolge de s i cijni i e ing vo dzoüver dit betreft loonnonnen vanaf flB het steuntanef van de 7e klasse zal toegepast worden De steunnormen voor de hieronder vallende gehuwde en ongehuwde kostwinners worden hierdoir gebracht a voor ongeorganiseerden v n f6 50 op f7 50 b voor dubbel uitTctrokkeiier en nog niet recht hebbenden van f 7 op f8 c voor uitgetrokkenen van f8 cp f9 Lene en5 f u 75 per Beek per ezinslid boven de tw e personen Voor hen wiicr loonnormcn la jci zijn dan f 18 per week bluft het tarief van de 8e klasï gehandhaafd IJSSELDMK WORDT OPCrHOOGD Op het dezen winter bedreigd gedeelte De IJseldijk zal over een Itnme van 90O meter worden verhoogd Het be treft Tiet gedeelte van de woning van den landbouwer F II Paul m De Nesse tot de kolenschuur va nde fu 11 en P H Heuvelnipn op d scheiding var de polders VEKHOOGING KEEKWrC Aansluiting p centralen weg Maandag heeft een aantal aiix ideis een aan ans gemaakt met het loshakken van het OOIEVA 4R TERUGGEKI ri D Eeni p b oner h f n ce ca eva aaargi n mpn on iet n 4 on f n jf van bet dak der Ned Ilfcv Kerk Schoonhoven UITSPRAAK RECHTBANK De recr tbank te Rotterda i heef ien 18jarigen jiirgen anier d P October J I een st hioenmaker ii iivr plaatse met een bul op ret hoofj nad geslagen vrijge=aro ten Hei O M h id zevÉ n miiandi i tuchlschooi met aftrek vb i voorar e t ge t cht De ec tja had na ilie t ng rt is de onn uddellijke m rijnejdstelln i s gelast BESTRUDIXG VA WA VÖGEDIEKTE Verklaring bü vcrbaiziBg noodig Ter bestrijding van t andgedieite hebben B en W bepalingen vastgesteld waarin om maat datMiet een verhuurder en huurder verboden is een huis te verhuren en te betrekken wanneer huis en meubelen niet gedekt ijn door een verklanng dat m het huis en de meubelen geen wandgedierte zijn aangetroffen Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van B en W om den heer C A Soeters gemeente timmerman alllier nadat deze feartoe de ncodigen bekwaamheid heeft opgedaan als deskundige ie erkennc GROENE KRUIS BE STAAT 40 JAAR instelUng vaa groot nat Op 1 April 1901 werd te dezer stede en afdeelmg opgericht van de ZuidHollandsche vereeniging Het Groene Ki uis welker statuten 3Ü Juni 1903 werden noedgekeurd De afdeeling heeft m de afgeloopen 40 jaar een belangrijke uitbreiding ondergaan In 1911 nam zij de Clir Wijkverpleging m zich op waardoor de wijkzuster zr Brandsteder in dienst van het Groene Kruis overging In 1928 kreeg de instelling een eigen magazijn voor wrplegirgsarfikelcn In 1931 werd de afdeeling nitgebreid door de oprichting van een consnftatieboreau veor itugelingen onder leicfine van dr N Spccifflan Ook de moeriercursus BURGERLIJKE STAND Overleden F W Verheij oiid 56 jaar e chtgenoot van P Terlouw M Jvapoen oud 70 jaar echtgenoote van J de Goyer Waddinxveen VEFEENIGING NED HERVORMDEN IN DE VERSTROOmVG GodsdieiHtoefeomgeK belegd In November werd alhier opgcrirht de vereeniging Wet en Evangelist Ec e vereeniging heeft lot doel de Ned Hervormden v elke in deze gemeente in de vcr trooiïng leven te V Cl zamelen ert te trachten den oand niet de Nc i Herv Kerk langs dezen Om tol dit dot te g crakcn werdbesloten godsdiejistoefeimgen te beleggen waarvar Zondagavond in deHemonstrantsche K rk de eerste is gehouden Voorganger wa d J Lang nan te De Lier Zevenhuizen codP Bor r Lri fBANK Omzet van ruim twee nuUiocn Maandagavond h eld de Coóper ifvi Boerenleenbank haar jaarlijkjchealgemeene vergadering m rafé Hofvan Holland De rekenini werd vastgesteld op ƒ 2 155 001 87 met een salriowinst van f I 170 8 welli bedi ag opde reserve werd gebracht en de bilnrsop f 947 794 37 Ah lid van het bestuur werd de heer C A Brouwer en als lid nn den raad van torzichl de heer A Venle herkozen Inplaats van wijlen den heer H C V d Dool wrri als besluursüd gekozen de eer J van Dorp tot dusver hd van dm Raad van toezicht In de vacature J V an Dorp werd tot lid van den raad v n toc ic i benoemd de heer L A Y kk rkerk MOND EN KLAUWZFÏR Order de veestapel van den vieehouder G C is de besmettelijke veeziekte mord en klauwzeer uitgebroken EÜITEXUND DÜITSCH LEG ERBERICHT Groote luchtaanvallen op Servische vliegvelden TAAIE WEERSTAND OP VERSCHILLENDE PUNTEN GEBROKEN Het opperbevel van de Wdermacht maakt bekend Or da iks lalnike tenreinoioeilukheJtn en v crn elingen van de wegen is Ce aanval van de Duitsche troepen aan het Siivi cne en Gr tktche front op laa en vijandelijken tegenstand met = ucecs u t voerd Ket u Tt apen viel ouk Maandag ondanks or gunstige weersomstandighijen Vt oniurend militaire doelen van de vesting Belsrado met biisanten branioommen aan In hangars en insU laties van het centraal slation ontstonden nieuwe groote bra iderv 1 iiandelijke vl egvelden mi Servië iLerbij werden 1 2 v liegtuif en op den rpnd verni id en 2 andere vliegtuigen waar b sciadigd In iet g oièd vande Sav verniet gden gevecbtsvUegtUigen spoorbrui gen stations en baanips ailai es en p aaisien voltreffers opliansporten ürandstoltrtineii In deomgeving Vdii Uusüiuub streden for r aues va i het lucnl apen tegen co inne infanteiie en auto s door hetLiiwerpen a brisantoommen en methoordwapens Jachtvliegtuigen hebbencisteren m het Zuid Oosten 20 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Een vechtsv itgtuig van hot type BristolBlenheim nar m OastStiermarkcngeuwengen v jrien te landen De strijd tegen Engeland Met liKiitw ioen heeft Maandag den strijd tegen Grobt Bnttannié en de Britsche scheepvaart met sterke strijdkrachten voori gezet Op zee rondom de Britsihe eilanden weiden Iat ndag overdag tvveci vrachtschepen van omrent 8000 br tot zinken gebracht en arie andere groote schepen ivjasr be se hadigd Vele honderden gevechtsvhegluigtn Ijebben in den nacht op Dinsdag krachtige aanvallen gedaan op talrijke voor den oorlog belangrijke doelen in Oroot Brittannië Aan de monding van de Clyde bij Glasgow werden twee havensteden met uitgestrekte werfjnstaUateis en laadinnchtmgen doellreflend met brisant en orandbommen bestookt Andere aanvalsaoelen vormden de havens van Bristol Liverpool Ips vich en Harwich In vermetele vlucht v iel een af onderlijk vliegtuig een belangrijke fabnek van de Bntsche vliegtuigbe waperingsindustrie in middenEnge land met bnsant en brandbommen aan In de montagehangars vielen bij t vertrek grooie branden waar te nemen De vivand beperkte zich overdag tot afzonderUjke kustaanvallen op het bezette gebied In den nacht op Dinsdag wierpen vijandelijke vliegtuigen in het kustgebied van Noord Duitschland p enkele plaatsen brisant en brandbommen uit Zij troffen in een NoordDuitsche stad woonwijken Branden Konden snel worden gebluaebt In een andere kustplaats werdoi doof brisantbommen eveneers woonhuizen beschadigd Onder de burgerbevolfcing ontstonden verliezen aan dooden en gekwetsten Bv deze aanvallen verloor de tcgeBstander S vliegtuigen waarvan 5 door naefatjageis 1 door luchtdoelartillerw en 2 deer marme artiUetie werden omlaag gehaald De tctale verliezen vanden tegenstander bedroegen op dendag van gisteren 63 vliegtuigen Vier eigen toestellen worden vermist ITALIAAtfSCH EGERBEfUC Opniiarsch in Cyrenaicd gaat y réêr UIT OOST AFRlK t MEi S t BUZONOERS Het Itahaansche weermachtbericht 305 luidt als volgt Ia Albanië en aan het Joego visthe Irortt acties van vooi Uifgescfi ven afdeelmgen Aan het Gneksche fi ont hebben ol ii troepen in den sector van het negend leger plaatselijke aanvallen afgeslagen Ilieibij werden gevangenen gemaakt Ons luchtwapen heeft vijandelüke stellingeu met brisantbommen bestookt Vliegtuigen van het Duitsche viiegercorps hebben op S April op JoegoSlavisch gebied munitiedepats eo troe pcnconcentraties met succes aang al ien Bi deze actie werden due vijandelijke vliegtuigen neergesehokr en 17 v iegtuiger op den gro id vciu d In Cyrenaua heuben de ItaliaansiD utsche pantseren gemoiorisetrde itrijdkrachten na bet overwianeii vaasierKon vyaMdelijken tegenstand Bane en Tocri bezet De opmarsch ga verder In aen nacht van 8 op 7 Apnl h tben Erigelsche vliegtuigen Tripoii aangevallen Ziekenhuizen en wuvihuiien vVeiden getiolien Hierbij is e n persoon gedood en enkele gewoi l Engeiache vliegtuigen beboen in ti i pitilen hiend van 7 Apj il e iiif plaatsjfs op t eiland Hhodoa getxfnbar ieeld £ r werd geen schade a iu rieh L In Ooft Afnl js c ets byzundets melden 4866 STAATSLOTERIJ rwEKOF m E rmrr nz lusi Trekking van 8 April 11750 1945D ïo iaa ï 0 No 14673 15 10 No 10343 IVttU No 14By4 40U No UMfi Zim No 5400 11M9 NciriSüf 3 7 16790 1 W21 IM 3 PKU JtA V tut übtll Vilbi 10217 1B3 4 amm mia 11122s vsrif 9624 12872 lt 24U l 2t S 25 12S11 inSl UKI2D V M I29l 16273 Ï9xn 9vfi nm3 i82au tit34 9130 I367 18367 ISJlt 9784 a83 iiasu 19a 8 9797 IM99 lt 4U2 19 iSS 9815 13128 16429 194 i1 9B27 13143 10441 19 SiHTT tJMO 164 1 19 l nn 13215 1 491 ISSnS S3Ï 3 i3 i i5 2 ia m eVóa 131M 16586 lS71t 911 8 1 1 101 10625 19723 lUllU i ia 16643 l ii 10101 13377 I6B51 19772 10143 13458 ISliSO 1977 1U212 i i4til 16723 13778 IU2a9 1347B 1S738 18789 1U21 4 13489 1C7S0 19 i J0 1009 378U 0672 108J 3789 6679 1U98 3822 6754 13 12 3829 6798 11318 3831 6838 13J9 385o Ii849 1353 3883 mm lim 3m 61HI2 1411 3318 0910 I44S 3939 6938 1479 3960 7 2 1 0 4022 7ü j3 1569 4036 7089 4048 71U4 4 I7U 71 58 155 1 4124 71tj7 l SJ9 4126 7183 157B 4131 7119 1578 4133 7212 1S84 4142 7220 l lia 4177 72 11 16S4 421Ü 72Jj 16 17 4211 72S3 10268 I WIS 16774 19K5 l C5 42 2 7 ilO Ul i23 i 524 1 8 1 l 1689 4314 7315 1042a 13561 16870 19971 17U6 4348 7321 10431 13383 18887 19991 1719 44IÖ 7j38 UI JUS 13589 J0J14 200110 17 ü 4 0 7 360 KKCS 13C08 16 3i 20U13 171 44 1 7171 10608 13682 1694 20017 rig 4470 74 12 10641 1371 J 16972 Ï0065 1784 44 W 7427 16868 13742 189 17 Ï0U71 2i 44 12 74iiJ KiüSl 13752 17UÜ8 2B1U 1877 4493 7597 1U682 13870 1707Ï 20171 1918 45 i i 7 15 tü69 1J877 17073 18247 19 13 4541 7771 I07US 13880 171UI 20263 2001 4617 7 94 107 3 13922 I 12 20707 2017 4 82 7811 10763 13948 17Io3 20336 2040 4 H8 7828 10819 14 143 17171 lO n 2IISU 4714 8 1 lf 821 14 1 I723 20424 47 78 7896 10843 14093 1724 20430 481b 7898 10863 14098 17282 2U14 2195 4827 7928 1U878 14107 17360 20484 2220 481 3 7929 10915 14187 17359 204C7 2247 4S78 1Ö4 lOSCa 1 273 17378 2060 1 2257 4941 7961 109 7 14299 17379 20SS3 2292 4976 7970 11029 143T4 1739S JOS 23 0 4979 8015 11044 14407 17402 2Ü589 2357 5051 80S2 11073 144II 17482 2082 1 2 183 5105 8UH5 lllli 14441 USI i IWl li 2180 5126 8124 IIKlg 14443 17582 73 2392 E 145 8127 11145 14445 17568 20772 2408 5179 81 57 II147 14452 17 77 20793 4I2 5180 SI38 11150 14512 17 01 ÏOHtï 2485 5189 8138 11243 14S13 1780 209292478 5194 8194 11243 14568 17687 209412529 5221 8232 11282 I4S 17717 21 2582 5300 £ 23 11283 14606 17747 2IU4 2 58J 5328 8263 1I2B4 14624 17767 UUSO 2585 5331 8267 11285 14858 17731 210 H 2594 5333 8295 11315 14660 17732 2107T 2602 53J 8329 11 142 14758 17811 21002 2640 5366 8339 11354 14795 niU 11183 5379 8 133 11364 14798 17916 21109 53 8J 4 11387 14844 179 32 21122 2748 543 r 8 89 11409 14854 179 38 21163287 5527 8419 114 14911 17M6 2117 2874 5633 8425 11426 14936 17978 212113 2881 56C4 8429 11459 15004 18010 212042892 5688 8435 11551 1S005 18017 2123t 2901 5702 844U 11555 1S033 KOm 31244 2914 5T31 8477 1169 1S073 180 tl M34T 2945 67 52 8515 11613 16117 181 32 21393 2951 6753 85U 11S44 16130 ItI44 21396 2973 5763 350 11733 15153 KISI 21398 2986 u835 85 53 II738 15155 18226 21428 2997 5875 8000 11743 16210 18268 21483 aOJig 6902 8618 IlStï 15296 18280 21484 3078 5D29 8 24 11857 15299 18293 215003178 5 47 8640 12017 15302 18313 31525 3202 5053 8638 12054 1533 18417 315413232 5964 8675 I2üfi5 15349 18444 21543 3240 075 8763 12119 15352 18515 31553 3248 6124 8775 12156 15363 18580 2155T 328 154 878 13195 15409 18590 31599 3291 8l i2 8835 12204 15410 1860 21834 3294 8181 8852 12270 15545 18614 316a 3322 BI96 8 784 Vrlht 15617 1B6 61 31 3331 320 8900 12287 1583 18708 2185 3372 6345 8933 12351 I57I3 I8767 2I8M 3375 37 8 35 12363 15723 ir788 2180 338S 6329 9005 12404 15785 15839 217013393 6332 9087 12433 15889 18855 31703 3407 6380 9090 12438 15890 18888 21723 1420 6392 9211 12444 15902 18942 2173534 1 6406 9363 12451 1SÏ23 18948 217543473X6400 9389 12461 15983 19080 21808 3529 64i4 9317 12495 15996 19091 31889 3546 S427 9325 126 38 16022 1913 218533804 437 9345 12580 18081 19180 318913615 8457 9355 12591 16093 1918S 21894 38331 Mi 9393 12609 18124 I92I8 21921309 667 9413 128 I4I34 Jfl22 2T938 3667 864 9466 12687 1 160 19336 21 3 3692 6654 9506 2728 18173 19241 ♦ 3717 6660 9351 12746 1 314 19249 tVÊSt rms lo deze IcIi m zijn na inffcfeleveii 1 pr UI 30 09 1 piijs van 5 000