Goudsche Courant, woensdag 9 april 1941

rERSTE BLAD WOENSDAG 9 APRIL IMT EFFECTENBEURS AMSTERDAM fvolsfoffen hebben waarde f la w 148 18714 17914 lao lao mm 188 H In de grootere steden zullen phoaidiensten voor de inzameling vc n oqde moterialeh en afvalstoffen zorédragen Een beroep op de huisvrouwen liui 15Jt f BEURSUVERZICHT Korte berichten Csternuddag is bet vierjarig dixhtertje an den heti J H te Den Hoorn gem Lterxs spelender ijze onder etn vracitauto geiadi l en op lag gedood Volgens ooiggtluigen treft dtn chauffeur van de auto gten Lhuld Met zakenverkeer op óe effectej beurb Ua t e Cl van kahi er aard Het teil dat de t ffectenbeurs ccxge feestdagen tegemoel j aat wei kt de onderr mnt slui l niet m Ue hard In het hu dige lJd beitek kuiarben 7icli r u eti n aal oiustand Ki dt i v oo doen e ke op de tond nmarkl de mxMi ee in oed kumlU n uitoefenen tn en ge oelt er bUlkbaai net veel voor orberekenbai e ri co s té ann d d n an een bepaaWe = te n ning kor g ïte r et Besproktn wwdei Door elkander genonen waren de koersen met veel verin ckid m ai de eei e lubiiek gaf voor d toon ïiai fevei de fond i een k eme ve beterirg it ze t eiVMj op a dcie a f dee i ngen de Kon r en een k eirag eid laffer kwami n te hg Fi Etn va tie lijn m de matkt vie echt er naet te nde kenr n en ii dit opricht kon 6e beur keuii o voorden genoeird Kort na de vie nin egden de koe tn n eerendeH ech ei een kileine reiging tot oploopen aan den dag irad naderhand t ad een k eine reactie ir tn aan het s ot we d ongeveer gehandeld liegen de pi ijzen de bij het begm van de bei werden be teed Hoewel oUei geregeld in etn optii hoek vieiden verbande d v artn til orzetlen niet grtx t v art per saldo t i s o d 11 raar Ae nige stukken van eigenai PI de rrar acties we k e s1 ik voor ituk we den afgefloten hadden betrekking op s echt zeer weinig n atenaa Na prn houdende ope n rg liep dé koer van ohei op tot 275 o e volgens in te zakken tot 271 f wair ra echter weer goed weerstand werd eebo den De affaire in industr ealen was g i ig ïelfs m Aku was rnet veel te doen zij e dan ook dat dit aandeel ook doo loopend een open hoek werd afgedaan De koers A a nauv ijks veranderd pn de spanning = schen de hoogste en de laagste noteering a klein IIm evers wartn g d prljshoudend i werden voorname i c afgedaan op oncevce hel peil van den vorigen topprii De Phiïip i aandeelen zakten na prij oudende opening een ze tal punten in tot 232 In de mirwjer courarrte ooTten wa weinig te doen ötk de scheepvaartmarkt was sti De Nederland che Schpepvaartunies beven goed op nul hjewe de hoogite koers met gehandhaaf bleef Oude booten waren iets beter Japm hmen even ena goed van toon Oude vaar er prij houdend Het Koersverloop van de Ind che CU tuurviaarden was orfegielma Ig A TT Terdam Rubber werden exdSvJdend 7 verhandHd en lagen mitsdien stevig tn d markt Groote variaties beven on ier bei r tijd echter uit Voor de overige rubberfond n bestond niet veel belang=1elHr e De ta bakken waren vriJwH onveranderd verre e4cen met de vorige fflotpryzen De i Bataviaf echter die exdividend 5 r werden verhan ried korden tich rekenng J mjdend met d dividend op een koers van 211 ï let verbeteren Van de suikerfondsen zakten ttV na tot 4 1 te zijn opgeloopen een paar punten In Vorrten anden waren p fj boudend De affaire op de brieggfn smarkt was rn kalmen aard voor de Nederland Che ftaat papieren was de temmink prijshoudend r nt u e 4 K obii ati9 kwamen iets hooper te Itpsen en werden fgedaan teilen n loopènden an 67 tot W De estaffelde eeninu ben oog zich tusschen 87 en 872 Overlffen kwamen geen froote mu4 tte8 voor CemeenteUike en provinciale ob atiCn alsmede pardbrieven oneeveèr pH slMnMlend Voor Dui e fond en werden alleen bied prHaen opgegeven deze prijien waren vrf wel onveranderd Al een voor de In dok ar Hiidende stukken waren d H dpT ten tet dan d e der itrte daffen Prolongatie J A c Radionieuws Dende HIIVEKSl MI 415 5 M Nederlandsch Progranima fi45 GrarotdVimuz € 50 C chtendg mna liek Gra notoonmuz 7 45 Ochlendgjmna tiek DO Dagopening voüibeieid door h€t V njzProt Kerkeu 1 ilc 8 10 Gewijde nuzaek i i trt SM ANP Nieuw sbeiichten 8 45 Gn o looranuziek I CH Or gel pe 10 30 Esmera da11 W Aiieen voor de 4 00 Gran oft on i uziek 30 Muz ekcertia inhet ver eden cau erie met gra no oorp alonj 15 AïnTP Nhuw economi che n bpu be ichtcn 5 30 Gramafoonplaten interv e v C 15 6 15 C clus Spoi t en hchamclijke op oe d n g 6 30 De Ramb er 7 ANP V d rn an den dap 15 Paa chsebi uikon eau e iw 7J0 Hobo en piano S 00 ANP Nieuw i e ichten 8 15 Sp egel van den dag 8 30 lïc chten Enge sch 8 45 On roenorke t J 40 Granofoonr uï ek S 45 ANP Fnge chf be r chten 10 00 ANP Nieuv sber ch en r erna 5 u ng RILVLRSLM Cl 361 M Ntderlandsrh Procramma 6 45 Gramofooniruz 6 40 Ocht nd mnafctiek TM Gramofoonnuz 7 4S Ochte dg jnnastie Giamofoonmuz ek 8 30 ANP Nteiiw sbe chtpn 8 45 Gevlijde muziek igrpi 15 Grairtofoon nuz iek 16 00 Morgendien t ivoor bereid door de Chr Radio St chting 10 20 Zarg met p arobe ïeleidlng 1 30 Declatiatie H4J GnBmofoomiU7iek Jï 00 Be ichten 12 15 Oi7iroep0 ke f 12 45 ANP Nieu A s en econo iTdoche berichten 1 00 Klaas van Beeck en zyn ork st 140 Orgelspel 2 00 Gooi ch VaTiermuziel ezeUchap 2 30 Omroeporkest en ol ste 3 30 Voor de zieken 4 00 Gramofoonmu7iek 4 je Voor de kiftderer 5 00 Chrt t i cluur voorbereid door de Christ Rattio Stichting 515 ANP Nieuws economUchc en beursberichten 5 30 Amusementsorkest tn oH t rSM lS Sportuitzendingi 6 45 Rei or laff 7 00 lAKP Pertoverzlch voor binnen in buiten and 13 cd land ch HarTon4eo lie 4f Gravenheg 7 30 7 45 Causerie over de film Operette R fifl AVP Nleuw berichtm U Spleeel van den dag A gramofoonmuslek 3t UtrecWsch Stedelijk Orkest gemrneü V om en o isten 9 15 GraTOfoonrmiziek lOOt ANP Nieuwsberichten hi ma Sluit ng derdaf 10 Apr n diTrttti r v n het Rijksbureau cudt irolerialen en afvaUtoffcn jjl f gijtertr cp de persconferentie Z u een2e ng gegeven waaraan h vclgendt J ontleend In oC ber van het vorige Jaar werd eff jeng rgaverbod afgekondigd vier cude nra erialen en afvalstoffen niardocr werd het aan een ieder ver hofier el aiigit e wat onder oude ma raler tr Iftoffen verstaan wordt te verr et in weg te werpen of zoodamf e bew ren dat de waarde als trondstcf r industneeele bewer kni Mm iiitr ofVte niet gaat Ortter uat tenalen en afvalstof en wonoer ver haan alle gehe of tel CMU fnetJdl papier carton linner katoer jute wol zijde kunit lijdc of arflere vezelstoffen huiden Yt PT ter g as rubber van elke joor t rirole olien celluloid hoorn been jrk erhjk haar boistels of veeiei t fct de sto fen of üorwei ptT e ke r meer overernkom lig hun I pr Keiijke bestemming worder etri k D t alles valt onder het vrir el i 1 1 t b xi Dl tA etft vooral aan de huis riii ir f wat last veioorzaakt K deMa t u die last nu wel noodi v r fttkdooi velehinsvrou wer gettf e er besproken Op die vraag rr t jfontwoord worden dat hel irderf t d zeejr dringend noodig at Er w tmdat die oude materia len er tfA fffen van onschatbare aarde i r Mjr de Nederlandsche mduslrif De e heeft om aan den gang lekurrer b ven grondstoffen noodig fn ice T N n giitkd eh moeten die in de u ir landiKlieden korren u t fit u t 1 er alen en ah ilstuffen ür e e r fle helft van de hoeveel lf i K i ffr die on p indu tne get iuk wc jo vroeger uit het buiten land U TM Kid Over 1918 bv voor ter i df r ƒ 450 J IM 000 Nu de gar er IJ l e buitenUnd grooterdeeis 5 t f jf et moet oovetl moge l jk Wil fe r verheid noodig heeft uit he 1 I werden gihadld Itrt nut v n de afvalstoffen Het fitr k v m lompen voor de pap e iti luge is bekend Het is de 6 sXe arer afgenomen dooi dat de lompi t doel voor het giootsle J ie f f nngcn worden door oud pdpier tjf ie ciffeis o er l liS wfrder i c r jaar door onze papier induslre 5 CO on oud p ipiei ver irk e tr u m 80 000 Un houtslijp n n 1 e If t i u c i t mslcindighedm neemt hel penertage oud papiet dat in de papiiifabr r j e gebruikt woidt toe zo düi 1 chatting ongeveer de heft ie lieveelheid grondstoffen V dru t r t i papiet gen d ikt idt uu I lid pfp le taat N it nr nci un voor de pjpiciiff du e i r j f distoffen m belang v roe XI e r iiverheid De wolvei wiiktrde I c u rie moi t thans üoi een i i cci irpldal van ruwe wol kil w grondstof gebruiken Kiisiwt f gein nagemaakte wol 21 ov n er cl t zou denken doch liet Is i ie Mrkregen wuidt uit afvil len r wi tri stoffen tiitol en cun fect e i u ti ie wol die al eens ge bru k tr u t Tpen gehaaid opnieuw 0 r verwerking geschikt wordt ge itnaki He ze fde gebeuit met katoen L i rubberrfv allen wordt op groote sci aa Ibtr teiuggewonnen door en regere eproces dat de stoffen vvddin te re ubber vermengd is ver wijde er re ukanisatie leniet doet De aldii vfkregen geregeneieerde rubber heef wel niet de eigenschap P v n r fi we rubber doch kan zeer goed rret deze veimengd worden De r e Utraei oie nu worden geleverd best n vop eer groot deel uit gere8 urtifn rbtr De netSa rdustue vooial de ijzerer s irdi iie heeft steeds een zeerbelacgri k neei van haar grondstoffenge 6 iKie materialen en afval Organisatie was noodig Mn he cog op deze groote be teelienif van de afvalstoffen kon hfi ra Uur ijk met blijven bi d uit adf ging van heV vernietigirgüve brd alleen Er moet niet ftr gezorgd worden dat de af varfliffen n et verloren gaan van nog grroter belang is te zorgen dal a let w at de industrie als grmcs et Kon dienen hadr zoo snel moge ijk r bruikbaren toestand te e kt Daarvoor was een doelmatige opga m at i handel noodig Hoezeer aie noodig wat it wel duidelijk geoiektn ce eerste maanden na de uKoritgrj v n het vernietigingsver P cviia hcorde men de klacht nu oewartn wy van alles maar wij bliji en er met zaten waar blijft nu de er ende vak andel aan wien wij het fnoeten afleveren het Joen de overheid in den zomer van e jaar begon met de voorbereiamg der maatregelen voor het benmter van de groote grondstof f enre in de oude matenalen en f ï S heeft ZIJ een enquête dcen mstellen om gegevens TT bestaanden 7i t gegevens zun ter be cniltk rg ge teid van het te zelfder u T opgepc e Rijksburaeu voor oude maienaen en afvalstoffen welks a omschreven in de oude mate1 40 f l toffenbe chikkmg no ler 1i IxKhikking dbn oude mail i afva stoffen aangewezen tn T li Motdtnn m den ua van ui Diftribuliewet n l itiwici dat de gdieclc zaak staat en valt met een doelmatige en intensieve inzameling het is echter evenzeer duidelijk dat het Rijksbu reau voor het de organisatie van die iniaraeling ter hand kon nemen zich eerat moest blèig houdjen met het geven van de noodige voorschriften en met het scheppen v an een deugde lyker bovenbouw die tot taak zou hebben het ingezamelde in bruikbaren staat aan de nijverheid door te geven Het heeft daarom eerst in hoofdzaak moeten zorgen voor de organisatie van den tussch r en groothandel die het door de mzame laars de zg leurders bijeonge brachte en slechts zeer voor oopig ge sorteerde materiaal verder moeten sorteeren en tran porteerep Ophaaldlensten opgencht Eerst toen de bovenbouw in hoofd zaak geleed was kon de organisatie van h e inzameling met kracht ter haa Bhomen worden en dit ge scml Rians door de oprichting van ophaaldienslen In de steden mit een aantal m woners boven 20 000 zal nu een wijk verdeeling vooi de inzamelaais wor den mgtiLird door het Riik burcau voor oude materialen en af va stoffen In oveileg en in samenwerking met de directeuren der plaatseujke leini gingsdiensten en Het komt echter niet al een aan op een goea apparaat maar ook op de medewerking van het publ ek Op leder rust de phcht ertoe me ie te werken dut de indii tiie de zoo noo dige gronostoffen kiijgt Indien men zith lekenschap geeft hoeveel c van afhangt voor nu en voor de U ekom t dat de irdu strie kan dooiwiiken rn in stand blijven kan men niet ande dan diei p icht net nver v cv uilen Bovendien heeft de geneele bevtlkin efbelang bij dat de mdust ie kan bliiven voorzien ir haar behi eften ij kurrun ook de producten d e ai t afvalstoffen gennakt worden re missen Met nadruk zii ei terslotte nog deaandacht op gevestigd dat afvallen van levensmiddelen geheel bu en debemoeiingen valk va het RnKsbureau vtor oude matei a en en afvalstoffen en met a in de hieibov i be doelde ophaaldien ten doch pan inhet bijzonder fnet he verzamelin vandie afvalstoffen be aste perso en mi eten worden afgeleveid GELD EN GOVOEREN De certificaten van Amerikaansche aandeelen TOELICHTING OP DE BEÜRSVOOaSCHRlFTEN Krachtens de dooi de Duitac e bezet tingsdu qriteiten vastgestelde n aatre gel moeten met ingang van 1 Mei 1941 te certificaten van AmeriKaansche fundien uil de piijscouiant von de Vereeni mg voor den Effectenhandel vervallen Deze hiaatregel brengt mede dat alle certificaten van Ameiikaansc ie fondsen welke zich m onderpand be vinden zouden meieten worden ver vangen door andere na 1 Mei in de officieelje noteering gebleven fondsen dan we dat de leeningen waarvtor de certificaten van Amenkadnsche fond sen als onderpand dienen zouden moeten wol den afgelost Tenejnde de onvoorzienbare ont wnchtijng welke dit ten gevolge zou hebben te voorkomen is reeds bekend gemaakt dat gedurende vier dagen derhalve tot en met Dinsdag 8 Apri geen olfficieele noteerirg in deze fond sen zaj plaats hebben en is tegelijker tijd bapaald dat loopende geldleenm gen waarin deze fondsen als oi der pand voorkomen niet mogen worden opgevfaagd in afwachting eener rege De commissie an bijstand heeft m sameijwerking met de commisSie Jri advies in beurs aken de noodigé oor schnften ontwoipen welke üoor den secretaris generaal van het depaite menl v an Financien ki ach tens de Beurswet 1914 zyn ai tgesteld op Dins dag 8 April als de beurs oorscnr flen 1941 voor certificaten van Amenkaansche aandee en Deze beursvoorschnften houden een regeling m voor alle geldleenmgen loopende an voor 5 Apnl 1941 aJ of niel ter beurze gesloten indien het onderpand geheel of gedeeKehjk be taat uit in de prijscourant an de Vereenigmg voor den Effectenhandel onder het hoofd Amerika v ooi ko mende certificaten van aandeelen De regeling omvat dus om prolongatienbeleeningen voorschotten m re kemng courant tegen onderpand van de genoemde fondsen Voorts is een reg ng gemaakt voor van voor 5 Apnl loopende prentieaffaires m deze vvaar den en is een regeling ontworpen voor het beschikken over deze waarden na 30 Apnl 1941 Ken korte uiteenzetting van de gehng volgt hienmder Allereerst is al £ wettelijk algemeen voorschrift als begin el b aald dat iedere pnmaire geldnenier dat is dus m de eerste plaats de particuliere cliënt verpUrfit is voor zoover mogeluk het onderpand te vervangen door andere zekerheid of andere waar den die lu 1 Mei m de noteenng bUjven dan wel zijn debetsaldo zoo lang te verminderen dat de certificaten vry vac AnienkaaAscfae aandeelen komen te liggen Aangenomtn rnag wordwi ciat het onderpand van het overgroote deel der in fcanmerking komende geldleenmgen zal bestaan gedeeltelijk uit certificaten van Amenkaansche aandeelen vnj komen te hggen Aangenomeif mag worden dat het onderpand van het overgroote deel der in aanmerking komende geldleenmgen zal bestaat gedeeltelijk uu certificaten van Amenkaansche aandeelen en gedeeltelijk uij andere genoteerde waar den Deze geldleeningen moet ï door den geldgever worden gesphtst in twee gedeelten waarvan in deze uiteenzetting gemakshalve het eene het Amenkaansche deel liet andere het Nederlandsche deel zal worden genoemd De geldge er moet uiterli k 21 April den geldnemer van de splitsing opgave doen 1 HET AMERIKAANSCHE DEEL De groette van het Ameriklansche deel ih eb aan de waarde van het uit certificaten bebtaander ondelpand Deze woidt vastgesteld volgens den liners dn 1 doMar IS f I 88 In een af onderiilke pnjsco rant Is ten gerie e van belanghebTÏenden de geMs waarde tn guldens van elk certificaat voor Amerikaan che aandtelen vastgelegd Onderpand van het Amenkaansche deal Zoodra dus de grootte an het Ameiikaansche leeninggedeelte is i vastge teïdworddi als onderpalid aangewtztn in deeei le p aats df certlfitattn Vcn A en kian cle aandeelen Surplus van het Amenkaansche deel Het surplus van 20 procent moet bc lian uit andere ook na l Mei nog m de notee nug biijvei de fondsen en de geldgever heeft het recht daartoe de fondst n uit het Ne derlandsche deel te gebiuiken tot een 1 axniiuni an 20 procent van het Amen kaansche deel is bereikt Het surplus moet op dit p e t tage wotden gehandhaafd en moei bij wdaidedahng o den aangevuld Dc eifde regeling geldt vof i geldleenmgen u aai van het onderpand alleen iit eer ttf i cat van Amenkaansche aandeelen bestaat in welk geval d geheeie leen ing d Amenkaansche leening vormt Teneinde den geldnemei s voldoende tijd te Idttn on te voldoen aan iet algemeen voor schrift en het ontbrekende surp us aan te vullen IS voorgeschreven dat hel surplus iiterlijk op 23 Apnl te 12 uur m het bezit an den geldgever moet zijn Keutecondities oorgfeschieven is dal de voor 5 April b slaande entecorditie voor het An erikaan 3Che deel van kracht blijft De rente n oe cenn a l per naand worden vo daan iv flocking De geeidelijke aflossing van het A nei i kaar x he deei moei geschieden in uïaanJe k che alwj singen aanvangende met m de aai d Juni 10 procent en vetxler maande k enn inste 15 procent van 5 procei t v de va teealelde grtxïtte van het An e ikaai lache dee erstertfte aflosfinger mogen i lunde g wtftden gebiacht op vo gtiüi tei 13 nt leruKK ve van ouderp xid en surplu t n ruiling Bi at ivg heeft de ge dreiner het recK op gectee te ijke teruggave var he certif ca ti ji Lt pard t 1 z lls van eet dee van 1 e autplu doch bj ge dui over de a of riet Ie t ave van ef n dee van het J plTie re n e k c e kar de bt i irg va öf coi e voor de v dsi debepa Ing wo dei inge i txetuti Ook luihrwg in onderpand en butjIu is loej t a ei li die de ge dmemer in gebreki b jl met t everen van surp u cp ter i ki AV ol I Q f 1 ij na 2J Apnl el ieai dl o er var het urplus op 2 p otent on g l tke b i rret de beta rg van rertt t nc p hij 7jj aPo rg verp et fcen r ako v ordt he Atnenkaar c e deew der eeT g ope schbaai en kan ra 23 Ap e e tut e o gen var het gfheele onde pand kar de ge dgever de heir toek v Derde hio i on eic op de pb ti t verha ti i et l liüud vjr et vord nn van eigetn h U kortgC korrer za b i ken te 7 i Subsidiaire verpanding oor a nder leeningrn van oor 5 April Tei s ot e is bepaa d dat let onderpT d van voG Ap 1 gfilo e ge d4eeningen to tl e4 Mei Lb dia r is ve bonoen ol alle andere tus chenpartijen van voor 5 Api o p i de gexlleei ingei a 15 Mei is het A enkaantche deel me neer s iib idair verbonden v ooT d aTid rr geld eenin en van voor i April Dei e ti ng gel offen o te voorr f dj d ge d 1 bij af n g van e An eikaar cl e Ór e al de cei t ca en e e rplu van hel An er kaan sche dee zju Wuinen lerue kriiEen 7Xïnder dat he Ned rlarl he deel w et e z u 7i i gedek Lrt fian n M i he ti dst p waarop ook hel Ne dfer a d c p deel eed sede t 14 dagen 1 1 i rnn e dekt f sa deze = i b d air ve piding geen behoefte Geen sabsdiaire verpanding voor leenlngen van 5 April Het ond pand van t n er kaan c ie de met ub d verbonden voor na 5 Ap tUAschen pa tijen nieuu te s ul t geld e p ngen 2 HtT NfDERI ANDSCHE DELL lltl na sp Is 1 g det oor pionkelijke lee ning erbtij ende Nederlard che deel za na overbrenging van de daartoe behoorende fondsen ter l eieikmg van eet surpiu var 20 procent op het Amerikaan Che dep in vele gevallen onvoldoende gedekt blijken te zijn Onderpand en surphu De geidne ner is verplicht het onderpand van du deel aan te vu len tot t ri surplus van n instenfa 20 proct nt is be eikl De aan vulling van het onderpand en surpl J ï moet uÉter ijk op 1 Mei in het bezit an den geid gev er zijn ge lt d Het onderpant en su pius oet beslaan int ook na 1 Mei In de off ciee e nolee irg blijvende fcnd en Rente condities en andere voorwaarden blijven ongewijzigd Het Nederland che deel der leenirg vnordt nada aan de verplichting tot dekking en surplus op uiterlijk 1 Mei zal zjr voldaan geheel geregeerd door de best arde tondi ties en loopt derha ve gewoon coor even is of het etn nieuAe na 5 April ges o en geld leening betreft De bestaaide bepalingen van a deehng 5 der beursvoorschnften 1940 b ijv en hierop toepasse ijk Subsidiaire vj rpanding In overtenstem 1 jng niermede is bepaald dat het onderpanc van het edeilandi cht deel wel subsidiair verbonden is voor alle andere ge dleenuifcen welke ty chen pai ijen mocnten worden gesloten 3 PREMIE AFFAIRES IN CFRTIFICATFX VAN AMERIKAANSCHE AANDEELEN Opcischbaarheid uiterlijk 28 April De hiervoor In oe artikelen 14 en 15 ge loffen regeling veieischt wem g 10e icht ng Alle premies we ke na 28 April zouden ver vallen zijn uiterlijk op 28 Apnl o eischbaar erklaard Teruggave van een deel der gegeven premie In verband met het feit dat de gegeven premie uifeiaard verband houdt met den termijn gedurende welke de preiiie zal k open is vastgesteld van welk gedeelte der betalde premie de premiegever recht heeft op terugbetaling Gedeelten van iraanden zyn daarbij verwaarlooeti In gevaren waarin deze voorschriften met voorzien zal de iro nmissie van bijstand gehoord de commissie van dvie in beurszakea m hoogste ressort beslissen Voorts bevatten de nieu e beursvoorschriften onder C een afzonderlijke regeling voor beschikklt en over certificaten n 30 Apnl 1941 waarvoor regelen zeilen worden vastgesteld Door den eer fen v or financiën met inachtneming van de bepalingen van de de V lezeo ver ordeningen Notcenngcn van 8 April OBUOATTEI ItUWHUBfcB B8S M MS WH 96fc t M 1 MOO 4 94S 99 se S3 84 81 851 übs 88 1 8SH 87 4 M 1 f aoe 4 f ina 3 f 100 4 1140 blf f 100 4 1 40 2 f SOO 4 IMS tiU r M 4 193 we r UM r MO 3 1 37 100 I m r MO MS IK 8S 85S U3I noo 3 3i i l 3t 900 3 3l i i 3S 01 100 31 1 im 01 900 3Vi Uïl 01 100 3 1 37 0 1 900 3 1837 AO l 100 S M37 AO l 900 lecnlngen 1 87H 84 S 91 8J S ff 8714 9U1 SSH 8Jl Iwi JÜ 86 St i4 11 6 4 9jL 8 4 IJ M 4 4 88 V 9 1 89 Kt 8bH S 4 63 8 S ProT en Gcm A dam lt3t 3 i Dito Ie 1937 31 a Apeid Ie 11 31 Arniiein 1930 3 Deventer 1020 6 Dordr 38 3i j 3 Elcdh 1039 31 D o 3e H 34 31 Geld 38 3V O oio ie 38 2 Crhage 1921 e Dito 193 31 i Dito 1937 1 31 Dito 38 3V 3 Groning 1938 1 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Dito 38 31 21 3 Helm 1937 3i H b 1937 3Vj Hilver 1938 SV Dito 10 38 21 Leeuw 938 3 Lelden 19J7 J N Holland 38 3 Do 2e 38 3 3 Dito 8 38 27 Do Je 10 Je 2 Nijm 2e 1 J731 3 R dam 1936 J7 4 D o 1 eo J 37 3 Dito 1 ISJS J i Dito 1938 13 i S Schied 3e i 37 JV Tilb 1 37 3 Utr Pr 37 3 D o gem 37 31 a Zeeland 1937 3 Z Holl IJJ7 3 Zh Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig J8 3 BvNG 2e 1 37 37 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 001 3 1000 O 31 Dito l i 1 I 20 10 3 N Bnklnbt 5 4 H AanMillIngen ll potheekbaAkell Alg rr Hyp b m 2 e verpl uit Pandbr 13 0 B9s AlgHypbserXY4 ülij Adam Hyp 1 4 9 Dito 31 1 1 891 Axnh H B Ser EF Pbr 3 1 98 Bat Hyp b N N PP 4 M Dito CD 31 j 88 Dr UB d 0 3 1 90 rr Gron H p Bark Pd 4 Cl luw D 0 Da en Va 3 3 s S Do p b 31 3 8 8K sGrav HB d o3 3 V H Gr HjpBPb 31 89H S9S Hl HP ser A C 4 9 1 4 Dito ler BD 3 3 Stl 88 Holl Hyp B dito 4 96H Dito ier K 3 3 91 Hyp b Ned Ser M V i KhS Inaul Nyp b ser AB AA BB 4 91V Do ser T TA 3 8 S 8 Ml V H tred Pandbr 4 S t 9S Do m 2 tT pi ultk 1 3 H 8 N Hjpb do 3 a 91 N Hyp b Veend 9 sr i terle K J i Do 3 1 dito 3 87 r Soordh Hvp b Pmncbr 3 ï 88 Overijss H 0 d 0 4 96 91 Rolt Hy p b d 0 4 9 14 9 H ld dito 31 83H Wk Stea H nb ter iP L 3 j SU Jtr Hyp b 4 87 Ifl D to ser e K 4 9l D to aer e C 3 3 88 Dito 1 verpl Ultk 1 3 a 9 S V Weïtl Hyp b III TT 31 1 l Jt fZwtche Bk Bk4 Zulder Bypb O utU 4 M Do Kr K L l i 90 MZ H Hjrp b met vtrpl ultl 8 Eente Ncd Sch verb 4 lOX 8 Ro Sch Hjrp b 4 XlH 87 Dito Jl i 14 U4uu a cratMlBgcK AKU obl t 10814 108M Berghi en Jiirg trvdi Obl SI l iiH Berkel Pat IT 17 Obl 4 80 80M Leven Zeep Ml Obl 41 101 w 101 1 Werlt p NV Ie hyp obl 4 Hiix 101 wilton 41 lOIH 103l Llmb Steent jn 97S nu 82 ti 97h 97 82 Obl 4 Bat P Mij O 41 ld ld Obl 31 Nederl Obl 41 luOt Moormann Cult 87 92 97H On Obl 9 Amst Grb b S Muller 3 Nat Gr bez 19 S lUOIdem im 4 KH 76 74H 34i4 33 30 1 103 77H Ned Gr b b 4 Ned Ind Sp Hl 1S02 obl 31 Miss Kana eo T O Java St Obl 9 Semarang Joana 1192 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 td A dam Olytnp L 100 3 ld W Kr NKV HetI 18ai 67 AAMDEELEN Bank en CredleUBateUbigcn Ad Bank aand 118 I1714 Holl EankU dito 1 15 1U5 Ine Bank dito 1Ü9 1U9 Jav B 900 V 2b7 2116 Kasvereen dito 123 12 N I Esc m dito 84 Nederl Bank A IJ IJl NB V Z A SOOd 118 4 118 N H Ml 250 a 13fci Rott B Ver aan iJ 1J5TwentscheBAA l 6 iBdnst ondememmtcil Alg Norit eew A Xj Ad Dr MIJ a 4 A d Superf a 1 1814 1U3 Aut Screw W a 15 1 Bat Mare Fabr 106 d B 250 1000 G A 165 V d B p w A 1000 IH 105 Dito B 1000 10514 Berk s Pa AYite st c V aand 44 C en P r Scholle 155 li7 UhH I4t 145 15f L 19 1 2IJ1 IVl Ij IK 18 1 iK T i J7 J 254 25J Gouda tear dito 646 Griiyter en Zn A pref aandDito B wlr td pHeemaf aandHelnek aand Hero Cons aandHol St m f a Hollandia aandHoll Bet Mi A Hol dr en k A 254 Holl Kurstr I A lui Int Gew B d to rt Intern VNc A 4 4 5 K T Be mes dito t s 1 i H D o pref 55h Kon N F m b a Uij 53 K N Horeov do 140 1 U Kon N Zout 1 A lA 55l K Br S heem do JMS Ko e rhoof NV de dito 12514 1 8 Le Br en U C 100 c pr aand I34 1 U nitr lOOOCvprA lll s lbs Do 100 r C pr A 111 1 Do 1000 6 rpr A 112 111 4 I C V a 9 299 N G en S F a 4 ft 401 Ned Kabe f dllo 4i £ 4ut i4 N Sch b rrt d to 158 15 1 N St t Keyier A 2U 2 i Phil C oell 751 afgest C V A Ron D MIJ dito 32 328 Scl elde K M dN 7T o Schniten dlto 181 181 h Sit t transf I d J3d i Stokv 50 400 a 14 S Stokv 500 1000 o 15 14 1 S Stoik dijoTwijn tra P el Al tr A h f G A Ver Bi fb aand Ver Ch t aandD 10 pref 1244 Vcr Gil N B V A 1 Vet Pf V Gelder 150H Oito d to p aand 15 1 Ver N R fab a I m Ver Touw f d to IJti VUssirgen Kid 1 1 4 13414 IJb 1J9S 2U5 207 St pinn Sp do 125 1J8 Werkspoor A dito WMMnulker dlto WUton r gew A Dlto C pr V I en Weyen Am Chryetal Am Smelting C V A Stand Br Jf 80 1314 K 61 H 311 2ti9H 270 i34 4 234 160 C V lOA Am Tob y c T A B R n coi cvioAsn 31214 270 Geo El Cy CX l a R n Hud MCC RJI Keesp IMc T PI Corp C A N St CvO A R n Unit St Rubber C V 10 I a A N I CI Ml A Dlto Nat B V a Nl Gas Md A Dlto N Bez V a Tw C St vXm a Am Tel Tr K C V A HandelsverecnlgliigeB B C en H g A Bom S H M A Oell At H M d Guntz en St ± A 17 208 181 4 128 2U9 128 244 1 Cr enHvH A 245 210 76 Llnde en Teves a Ned Wol Ml A MUnbonwondemeiBlBgell Bil Ml le rub A 539 t Dltc 2e A 480 481 Boeten M Ml a 19 i Slnekep TMIj a 178 174 Petrol ondcmemlngen Drd Ptr I C v Jl 252 K N Petr M J 100 Ond A 266 268 dlto C V A 270 271 Moeara Emm A uu 305 Tarakan f M A J42 Stand Ol 10 4 25 C V A UH RubberondeniCinlJlgeil 149 i 183 80 8U14 148H 75 IS 14 Hea a Rubber a Ind Rubb C Jdva caoulch Preangei R Mi Rotterd Tap S tra ger Salatrjj Pljr AVal ttumat Zuid Frean SrheepvaartmaatachappUen Furness S enA M 1 j8 Ml Zeev aand lOS Niev Coudr A 294 llt i 175 M DeMaasCvA 115 Ml Oostzee A 173 Hande sv A dam 480 4 ultuurmaaucbappUeB Kr an Suiker A 17 97 PagotUn A 176 I811 Suiker C t Mq A 210 218 Tjeweng Leslorl 103 lOl Arendsbutg 325 364 Bezoek A 67 694 Soek Landb A 90 Amit Thee C A 78 0 Ban Thee Ru A 20 4 29 Goalpara Cu Ml 835 Pangkeotam Thee 150 PaslrNangkaC MlJ Rorgga Landb A Ij5i4 195 Sedep Cult A 399 Smdargs Cult A 190 Te aga Patengan 1 lO 158 k W JaiaTheeC Ml 60 Ins Cult Syndic l i KahTelloCu 1 Ml 4 4 2441 M chlelf Am 189 W JaiaKlraC Ml 141 Blauwh Vnea A 6814 69 Buerkorf A 176 177 Gem E W en W 26 Dlto P ef W A 103 1 121 Gouda Kaash Ml 90 Houth Alberts A 115 4 Houtn Jongen A 1J9 139 Houlh Pont A 137 14tj Muller W H A 38 Do 52001 75000 AN M V Hav w A 2bH 2 i ZSab lOCOCvA 112 li5WoolwoTth en Co 34 4poor en Tramwegen 3 1 19 s 6IS 2 l 25H b £ 3 W 87 133 1 33 MH Dell Spoor A N I Sp w Ml A Atch T CvgA KarsCS C v gA K C South R Co idem pref Dlto Cert v g A Ln Pac CvgA Geld Tramw MO Kedirl St tr Ml Mad Stoomtr A D to pref A 14 13h Ma arg St tr A4 14 W O Java Sttr Al 3HSemJoana A 7HSem Cheribon A 19Soerajoedal St ti 13 Prolongatie 2 ACTIEVE FONDSEN Staatsleenlncea Nc4artead IMH MIH n NM h Sx 1 H 7 H 1 H Ttw Sh IH 89 BH £ A A 87 87M H mi M H MM 1 88H 88 m 40 U 1000 M J lOOO 4 M bU flOM lOU fUM Si a Grootboek oDL fiA 1 86 IM0 obl S Cart V inaclur S Grootboek obL S im iMo I tin 1000 a im Moeo I Si t CertlftnUD IV Grootboek dbl ISM ladii t UOt li t ion IndlC f 1000 1 IMT ïaéit 1 1000 A I Dultschl YotuK ObL 1000 10 91 1 Bamk u CrML bHt U8H 1 H liON Kol Bank Ntd Ind B n l Ub N l Hand MD 13tt4 IttM 77 311 19014 WHIMM ItlH C T A laéwÉlMmi All Kuiutittd Urn LUi US Berkil Patnit 48H Cilvé 011 C t w T7H Ccntr Sulkn an rokkv Ito Uï r Btm n Unl m isi Ned rord Aui 332 Phllipj O a A 229 287 Olto Prei w A IMtt All Ludl St C T 10 f R n 21 Am Bemberf A C 1 i l lax Am B cv pref 121 Am Car and W C T Aand i H 26H Am Enka C id V Anac Copp C ld aa Bethl St C ï 10 ld iH 5 Chryal Corp C T A gurtiM Wr Corp C T Idem Oneral Motor Ideita ft Intern Nickel C7 C V 10 a Kennec C C ï 10 A R UI 331 Wh North Am Av C V A R n J2H North Ara R A C V A JUI Rep Steel C A ♦ JlH 2UH tn States StMl ld 69 67 6 5 Clt Serv C C ld C South C V 10 A R n 16 614 64 2a 17 207H 220 North A Cy C ï A Radio Corp C v A Ooit Borneo MU A idem pref Aand Patr 0 derK MiBgaiL Oord Petr Ind Ut 347M 2IS 2Z1 O Aand 247 Aon Petr My Idem 268 Cont 01 Cy C 10 Idem 17K Mid Continental PeL C ï A U Phh Pet C V 10 ld J3 Shell Lu C 10 ld IIH IO T Wat A i OU C V 10 Idem i t SA Sckeapyaartmamtae ppUe Holl Am LDn Aand 11 12JJava LhUia Japan lU IMhIU 284 188 186 150 160 J61X LUn Idem 155 Jo Kon Ned St MOld 158S 161 Kon Paketv Ml ld il Ned Scheepv Un ld 1So 1s8h Rotlerd L oyd Idem 151 Stoomv MIJ Ned ld HS ISOiiInt Mere Mar CyC V 10 A 12 SulkeroBderaemlmge 475 4 i 480 478 2K3H 28U 1H a84H 133 131H Handelrv Amst Javasche Gul miJ ld Ned Ind S Un ld Ver Vorst C M ƒ 250 600 A 130 133 ermaHlaseB 2l il 4 Oell Bativ MU A JQ3Deh MU i I 1000 C 28 l 234 236 1 Idem J78 290 Senembah Ml Idem Z34 33 Wüton Co C V A 4H 4 SpaorwecML Ba tim ard Ohio C V Jde n Sheiap i Ohio C y 401 SA 8 101 13 im 91 10 I 26 a Illmoii Cent C V 1 N York Centr C v ld Perjisylv R 10 8 60 C V A South Pac Cy T 8 Idem ld Rall ay O few idem Canid Pic C v ld 1 RubbcreaéamamüireiL Amsterdam R Cult Aand 189 29614 388 280H Bandar Rub mtj ld 4 ii i28H OeU Bat R Ml ld 232H 286 28 tsd K enden I Lemboe Rub Idem 2 JüB Majsns anden Vereen ld 77 72 4 Toft Javo Rubber Ml Idem 1 6 Ooetk 8 500 C V ld Serbad adl Sum R Idem 88 188 Eilau Sum Rubber MU Idem 1 1 Sum Rubb Cult ld 239H d Ver Ind CuJt Ond Idem 181 180 Interc Rubber Cert T idem 4 4 4 DMlucke revdsea net kettll Terklartai p IMO c 8 r 8 p 1841 e I r 1 p 1842 cara p Itu e a r 1 p 1844 cara p IMS carl p iga carl p 1947 c 8 r 1 p 1848 carl Du rrootb 87 87 87 87 87 87 Oh 71 117 66 57 74 163 112 ld ld ld ld ld ld ld ld ld td ld ld ld ld ld ld Konverslons kaïse ObL 4 Dlto Neue Ausg obL 1 Farbenind IG C v O Ka 1 Synd £ 20 100 T Otto £ 20 100 8i WlntershaU obl al i r rbenmd IG C v A Ver Korklnd C v A DultschlBen Rni 13 O 81 t Runr TI i i f V O 69 63 1 63 90H 48 4 66 47 48H ra 48 i 48M Dl 152 4 aDlto 90 Vi l a O ï D Rentenbank IS 1 Ver D Stedenl O 7 Bayr Uyp en W B Pb 18 1 D Llnolcumw O TGelienk Beriw ObL 9 R nGutehoffnunnhOtte Obl 7 Harpener Bergbau Obl 8Phoenix Akt Cea Obl 8 Rh Elbe Union ObL 7 Ruhrchemic A G Obl 8 Slemena en Halike Obl a i V Suhiwerke Obl 7 Dlto serie A 29 1 Obl V Vlitor Cew Obl t t Vr el O u K Obl 7 Rlieln w El 18 Obl 7 Dlto 17 Obl 8 Harener Strasaenbaha Ob 8 Parbenindustrle and Siemens en Hstske aand Ver Glanzstoff Fabr aand Wtntcrshall Akt 0 a aaiid KOfeKSEN NEOnLANDSCH CLEAKINOINgTITVUI Koereen voor stort imten op 9 ApfH IMl tegen verpllchtin en luidende In Bella 18 14 Zwitaerarne tranci 43M FranMbe francs 1768 Ur 887 Oeenache kronen 37 Noor4che kronen 4182 u Zweedsche kroneo 44JSTDechlaehe krMwn oude KhultfaiD 41 Dinar oude acholdenf 9 43 Dinar niebw acbuMen 4 It Turkactla ponden 1 S a Lews 930 PMifS oude aclmldenl 8 9l Peace lUeuwa schulden 49aB riot loude cbudenl 35 Zlaty nleifwe acliulden 17 88 K