Goudsche Courant, donderdag 10 april 1941

EEDE BfAD DONDERDAG 10 APRIL 1941 all 12 1 nd tr ctn d ig ihi laariCA in d M d iiiis nut vutirireHe lyt resulnat uisovalitj Ir oe kin gevallen do leo wirdm dour de bemanningen die hun tu n men bo goe l zicht op den grond Konden neprwerpen verbciip dein grooto branden iii hj en en werf r lallatics en dd i ipnly u verniel n jtn en o n Ie m ue fa t u ken waargeiiomei De Epgel phe bench ten dienst heeft bekend gemaakt dat de aanval der Duitsch Iieeers in den nacht van U op 9 Annl ich uitgf tipkt heeft over een breed gcb ed in Grool Bntlannie Reuter maaKi bekend dat vooral de aanval op een stad m het West t der Midlands bijzonder ftl is geivecst Duizenden brandboniTpn waarrp brisantbommen volgden werden nborgeworpen Na middernat it h4d men boven Lnnden liprhaai lp ijV afwc rvuu gehoord Noord Duitsche kiu tpl tat sen aangevallen In d T nci ht van 8 p 9 April hi eft het Bi t che lucntwapen naar het DNB verneemt mi t vry sterke fjrmaties aanvallen ondernomen op Noord Duitsphe ku tphdt n Met lm anl en bnndbommr werden weer m hofifdzaak woonwiiken bestookt Daarbii ont tondf ecni e brandi 1 m m lAte ktrKen VcrötheiOine ui en UirJen veniii H resp chadigi 1 en aantil p son n ni der vie VJjj ta en kinjeien werd ge ood ot nnd Dt ichti L al t j vai Cl jatemi ül i uit te vol en iHodj p en noemen n ip m tare 1 mi ita r ecoromi r e schide nt ip r Lnt u s i h i w icn luitschers doorbreken Metaxas linie Scheiding tusschen Zuid Slavische en GriekschEngelsche troepen voltooid Worden d Engeftche schepen ai gereed gehouden Stemming te Lenden xpu somber zlin 4 r Kit jTiit il lafbfu ltrs t rh jriin Het Br t rhN min i van Luiht vaart en het ministerie voor de liin ït land chc Ve ili nf i hebUn gis i whtend een medeJet ing gppubhcc rd iver de vkare luchtianvailen m den afgcloopcn nacht In deze m dedpe ng v ordt o a gezegd De voornaamste aanv l van de vgandclijke luchtstrijdkrachten m den nacht van Dinsdag op Woensdag w s gericht op de Midlands In dit gebied w Td een aanval ondernomen op een stad de aanval duurde verjchcidene uren Men bes hikt noi niet over naawkcungp opgaven over t aantal sladit offers Men gelooft echttr dat he taan al groot IS Verder weraen bommen neergeworpen op een bepaald aanta andere gebieden vooral in het Zuid Oosten en aan of in de omgev ng van de Zuidkust In twee steden aan d Zuidkust w erd een aantal pers i n gedood en eenige tthaje aangericnt In een Reuterberieht wordl gespi j ken van een zeer hevigen dubbcl n aanval op een stad in het westen d i Midlands In dit bericht wordt de vrees Jitgesproi pn dat aanzien i ke schade IS aanger cht en dat zware verl 7 n aan menschcnlevens zijn ontstaan Bij den eersten aanval werden duizenden brandbommen neergeworpen waarna brisartbommen volgden BINNENLAND DE BENOEMING VAN ONDERV USPERSONEEL Officieele toelichtting Van bevoegde zijde wordt de volgende toCiichling op het nieuwe besluu nzake de benoeming van onder ijzeua personeel gegeven Het besluit verplicht de gemeentebesturen en schoolvereenigingen voor ae voorgenomen benoeming van onder wuzsnd personeel aan den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeseherming de voorgeschreven solhdtantenlyst en een voordracht van dne personen voor te leggen De secretaris generaal kan die drie voorgedragenen of een dan wel twee van tien als welgevallig aanduiden doch hu kan ook het geheele drietal afwijzen m welk laatste geval een nieuwe voordracht van drie personen moet worden voorgelegd De bedoehng van het besluit is een elijkmatige personeelspobtiek op alle Nederlanasche scholen te waarborgen zonder de tot nu toe gebruikelijke initiatiefneming m gevaar te brengen Blijkens de tot heden verkregen ervaring heeft de Duitsche bezettingsmacht vooral voor deze verordening groote belangsteUing De talrijke voor een deel tegen haar gerichte voorvallen bij Nederlandschc scholen hadden door heldere onderwijspohtiek zonder dwang voorkomen kunnen worden Voor de keuze van het onderwyzend personeel heeft voortaan de secretaris generaal met de door hem aangewezen mstantes Uitemdelyken invloed verkregen zoodat hu nu ook tegenover de bezettmgsoVerheid de verantwoordehjkh d met voldoende waarborgen kan dragein Het zal nu de taak der plaatseluke overheid en die der schoolbesturen iijn hem de vervullmg van deze in het belang van het Nederlandsche volk op zich genomen taak te vergemakkelyken Want hun zaak en hun zelfstanheid mogen met lichtvaardig op het spel worden gezet S HET OPERATIE GEBIED JN ZUIP OOST EURO EA X MARKTBERICHTEN DELPTSCBE raUlENTENVXILtNO April SaUde i Mxirt lOe JO ld n ae aooit UW S 10 per IM itute toofala IS 00 aOJ wel iej UM per 100 k le dertj aeo IJ per 100 bea iplnazl 2140 boerenkool MJO per 100 k BELPracHS TEEMABKT 9 April Aanvoer J69 runderen 97 nuchtere kae veren 3 vette varkeni 3U bicsen 53 idiapen of lammeren 12 geiten of bokken FrUUD kallkaeien S 91S vareHDden ISB 5 eiW rf overzicht van het operatie gebied in Zuidoost Europa Hier op is het geheelc Turksche rijk M i oe tsfeeren an het Bntsche njk en de landen die met de as mogen ieden veitonden tI ïl fi t r f Er de Mid dsche Zee is van nu af in de zee blokkade Betrokken dit jeldt e eB maïere varkeni 20 40 lilasen M r rom=che en Egelsche Zee Cartosroftsch bureau t oor de Nederl Dafblodpe p rt e tegerbencht ipeldt Ie timpen n n rte gftl van fenenuilTeMmm r U ujn door JoegoSUvi p Bïerf heengebroken Jlrt mw Ujk bergaehttg terrein W kilometer ep ia het Cosknnh Skoplje doorge ea over de Varder getrokken Z b de theiding tnsschen de jgta lMhe en Grieksch Engelsehe J jJhten voltooid Verder ZnideTfL andere aldeellngen over het D Doiran op Gneksch gebied edron en Tot dusrere werden In IJi gerrle meer dan 20 0OO gevan 0 irairoiKler ie generaals ge t De l tukken gesehnt smatfnial an allerlei soort peaL 4 df Gruksche grens hebben de ket bevel van generaalveld kjal balk U l staande divisies beigten tn Infanterie gesteund door aiKimmen irP ra en lochtdoelrtiUer M jevechtshandelingen by liet Ochrida meer D pogirgen vad de JoegoSlaTi tbeen Grieksche sUydkraditen om de laluaMche stellingen aan den Wcstenia oever van het Ochiida meer te eroveren om zoodoende een verbmuij tot stand te brengen tusschen leide legers zijn naar de speciale corespondent van de Hessagero van iet Albaneesche front meldt mislukt erinil ie Grieken m den sector van iel Mgoide Itahaansche leger herlaiide malen na zware voorbereiding loor de artillerie tevergeefs oprukten im de Italiaansdie stellingen van het clirida nieer te verdrijven is een logrng der Jo go Slaven om de hoogte e veroveren die de passage van jualae Thanci op de bergen ten Wesen van het Ochrida meer beheerscht i klem gesmoord Luchtaanval op Fünfkirchen Volgens een bericht van het flonaarsche telegraaf agentschap heeft et Joego Slavische luchtwapen Dmsgmiddag opnieuw een aanval trachn te ondernemen op Fünfkirchen De longaarsche luchtafweer dwong de ïnvallers echttr om te keeren Onbehagelijkheid te Londen In Londen lieeft men nog steeds geen uidelijk beeld van den toestand op leii Balkan zoo melden de Londensche örrespondenten der Zweedsche blaHen Zy wyzen erop hoe buitengewoon £ 1 ontrust men er in Engeland over is de tot dusver uit Joego Slavië en ïnekenland ontvangen benchten hxi mia chaarsch zijn In offiaeele tnngöi in Londen heerscht een grooe onbehagel jkheid en de stemming Londen is zeer somber Het Joego rcwNN n R UI E iviscbe leger is op den terugtocht Dema m Cyrenaica is verloren de Bntacfae verhezen aan handelstonnage in den slag op den Atlaniischen Oceaan iijn vreeselijk Al deze berichten geven Londen een bang voorgevoel De Londensche corresp van Stockholmt Tidningen constateert op grond van een Dinsdag m Londen gepubliceerd commcitaar dat het bericht over den terugtocht der Servische troepen juisl in den gevaarlijksten sector in Zuid Servie n tegenslag vormt die zeer ernstig geacht moet worden Svenska Dagbladet pubheeert een bericht van zijn Londenschen correspondent waarin gemeld ordt De door den teruïftocht der JoegoSla vische troepen veroorzaakte cntblooting van den linkerflank der Gneken evenals de berichten dat de Duitsch Itahaansche strijdkrachten steeds verder oprukken en tenslcUe ook de nipdeclmg der Bnt sche ad niralileit oi trent de schrikwekkend hooge tonnageverhezeti m Maart vvo d= n zeer ernstig opgenomen In Londen dwingt men zichze f de zware tcgfn lanfi en hun eventueele ernstige gevolge v c i al voor den toestand op den Palkan niet te ondcrschitten De niiïiti rn medewerker van de Times is ervan overtuigd dat de Duitschers net uiterste krachts nspanning zullen aanvallen en hu bereidt zyn lezers voor op zware gevechten en verdere Duitsche successen op vele punten De Londensche correspondent van de Gazette de Lausanne schrijft in een bencht dat de berichten van het Balkanfront in Londen een drukkende atmosfeer hebben veroorzaakt De Britiche actie in Griekenland Bntsche vrachtschepen die na in de haven van den Piraeus hun lading gelost te hebben zich ereed maakten om te vertrekken zyn klaarblykelijk op last van het opperbevel over het Bntsche expeaitieleger blijven liggen Dinsdagavond hadden deze schepen het Tker nog niet gelicht Dit bericht heeft m Grieksche müitaire krmgen opzien gewekt daar menin het gereedhouden van deze vloottransportschepen een aanduidirg z etvoor pon bp e liemg van het wegvoeren van de Bntsche landingst oepen aldus h t D rrB ITAUAANSCH LEGERBERICHT Herovering van Csrrenaica wordt voortgezet VM LEN I itrissAoi ENGELSCHE BU WEER AAN SSAOUA Het Itahaansche weermachtbencht nr 306 luidt als volgt Aan de Julische grens hebben onze voormtgestfhovên detachementen Kranjska Gora m het dal van de Save bezet In Albanië aan het Joego Slavische front bedrtjvigheid van kleine detachementen Wij hebben talrijke groepen krtjgsgl angenen gemaakt met hun wapens Aan het Grieksche front hebben wij een vyandelijken aanval van plaatselijken aard afgeslagen en eenige honderden krijgsgevangenen gemaakt On 7e bomb uden er sforma 1 Lebben teSebenico voor anker hgj end vloo eenheden en watervlicgl jen aangevallen Een schip van nuddelgrootetonnage werd geiroffen Verscheiderew £ lervliegtuiger gcjiechiniseerde strijdmiddelen en barakken worden beschadigd Installaties var ne luchtbases Divulje en Vodice i n gebombardeerd en kregen erni ige schade Andere toestellen van ons luc htwapen hebben gemechaniseerde colonnes vrachtoutos p n ravitaiUeermgscolon nes aangevallen In Cyrenaica zetten de Italiaanse iDuitsche strijdkrachten na in een schitterende manoeuvre den weerstand die geboden werd door vijandelijke gemechaniseerde datachemenien en die vooral sterk v us te Sus en MechiU na de herovenng van Derna de achtervolging van den vijand vooit en zijn be7ig met de zuivering van het uitgestrek e gebied dat opnieuw bezet is Eenheden van het Duitsche vhegiicorps hebben concentraties van troep n en gemechaniseerde colonnes van d t vyand gebombardeerd en met mitrailleurvuui bestookt In Oost Afrika heeft d viiand op nieuw krachtig den aanval in gezet in den sector van Massaoua In de andere gebieden is de toestand m ziin gehe ongewijzifd Een van onye motortoi p dobooten heeft een zware Engelse e kruiser op de Roode Zee g 4orpedeerc DE JONGSTE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND Honderden toestellen in actie E NGELSCHE A NVAIXïN OP NOORD DDITSCHE KUSTPL ATSEN Het totale beeld van de aanvallenvan het Duitsche luchtwapen op GrootBrittannie in den nacht van 7 op 8 Apnl IS naar het DNB verneemtthans duidelijk en laat zien dat helgeheele gebied van het Br tsche eilandgealarmeerd was door de Britschesirenes die de Duitsche vliegtuigenaankondigden De aanvallen van eenigehonderden gevechtsvliegtuigen strekten zich mt van t begin der ochtardschemenng op 7 April tot m denvrrpcgen morgen van 8 April over eengebied dat begrensd wordt door debelangrtjke havensteden aan de Engelsche Zuidoostkust enZuidwestkust totde mdustne centra m NoordSchotlandRuim 30 opgegeven doelen werden metsucces met bommen bestookt Veletonnen bnsantbommai en duizendenbrandbommen deden talrijke brandenontstaan Liverpool en Bristol werdenweer getroffen m hun belangnjke docks en ravitaiUeermgs installaties Chatham Ipswich en Harwich kregentreffers op de haven mstaUaties encentrales Aanvallen op de Rolls Roycefabneken m Crewe waarbij verschei dene branden in hangars en treffersop het Zuidelyk deel der fabriek metdaarop volgende branden waargenomenkonden worden kwamen bij de aanvallen op Huil Great yarmouth Manchester en Swansea Tenslotte werdende vliegvelden m 2uid £ngeland en debekendste havens zooals SouthamptonPortsmouth Plymouth en Bournemouth by dez n aanval door talrijkegroepen Duitt gevechtsvliegtuigen met bommen an zwaar kaliber be stookt Over het geheel zoo wordt van bevoegde Duitsche njde verklaard getuigt deze aanval met slechts van de kracht van het Duitsche luchtwapen maar ook van de mogelijkheid m het geheele luchtruim van den vijand zon der belemmermg van Weersomstandigheden of vyandelijken afweer te vliegen en de militaire installaties vernietigend te treffen De uuvallen Tan gisternacht Sterke formaties van het Duitsche luchtwapen hebben in den nacht van 8 op 9 April naar t D N B verneemt een belangrijke haven aan de Zuidkust DR GOEDEWAAGEN IN BRABjWT Het Zuiden werd tot dusver onvoldoende gekend en erktnd GEtN DOFFE EiN VERWAAR UmSDE PLEKKEN IN ONZE CTILTÜITR Duisdag heeft de secretaris gent raal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten dr T Goedewaagen een bezoek aan s Hertogenbosch en Vuph gojracht Door burgemeester mr F J van Lanschot werden de secretaris generaal en zu die hem vergezelde begroet Vervolgens leidde de burgemeester het geze schap door het stadhuis Daarna werd een bezoek gebracht aan de kathedrale basiliek van Sint lan de mooiste gothische kerk van Nederland Hierna werd naar Vught gereden wadr do burgemeester dezer gemeente mr H I i f en de architect H W Valk n het raadhuis de bezoekers ontvingen tn rondgeleiddPT In d li Boswhe raadskeider waren vele Brabantsche kunstenaais die uit genoodigd waren tot deelneming aan en gemeeschappelijke koff eni nlliid btjcengp iomen Aan dezen koffiemaal tyd heeft drT Goedewaagen hel woord gevoerd Veel IS er goed gemaakt aldus spr maar toch kan men niet zesgen dat Brabant in een veelvormig leven van de Nedt 1 landsche volksgcmcenschap ekend en ertend is De iidt onaal socialisten weten dat e en oi anisatie een volk niker is naar ni het meer gevaneerd is Hun iciksche beginsel vraagt metom ïin fninniteit maar o n pluriformi eiten 7i willen ge i doffe en verwaar ei e p ekKen onze cultuurgeen cultureeie generaliteistlandenvanuit Holland geleid en mis kend De volksche staatsorde die wij willen bouwen zal de cultureele gewestelijke karaKtertrekken niet alleen tolereeren doo i zu eischi van elk gewest dat het zyn aard toone zun traditie en wezen Uke struciuur Iaat zien m werken van kunst en geestesleven De Nederland sche cultuur moet gpspieid worden Het volkbche beginsel inngt in de richting van vele cultuurkemen in Nederland iegelijk Spr mLPnt dal Biabant in de nieuwe ordening van het cultuurleven een bela gryke biidrage kan leveren hier bleef veel van het oude gildeieven D iarom n t ct Brabant znn eigen slnl vind ei en be w ai en ten bate van het E nte Dr Goedewaagen weidde vervolgens uit Ovpi el ioelslellmg en de taak van de guaen op het gebied van cultuur en kunst welke liet Nederlandschc cultuurleven uit den chaos zullen weg rukken naar de orde van de organische verbondenheid van alle kunstbroeders Een nieuw kunstenaarstype moet worden gevormd èn m Brabant waar minder individualisme heerscht een byzonder type De Bohémien sterft uit De kunste naar moet geen ambtenaar worden n iaar de zelfvergoding van den artis het zich afzonderen zich losmaken var Ie soc r ie volksgemeenschap zal m de neki mst niet meer voorkomen Voiksbesef moet in lederen Kunste naar lcv end zun hi zu de drager van Je eérp idee der volksgemeenschap H ema sprak de heer Jan v Anrooy wnd hoofd van de afdeelmg Bouw kunst Beeldende Kunsten en Kunst nuverheid over de organisatie van het gilde PADVINDERS ORGANISATIES ON TBOND EN Verordeniïig van den Rijkiconmaissaris Krachtens verordening van den Rukscor jBtisans werden door de veiligheidspolitie de gezamenUjke padvindersorganisaties in het bezette Nederlandschc gebied ontbonden en verboden De Nederlandschc padvinders die een deel waren van de internationale Boy scouts bewegmg en centraal vanuit het internationale padvindersbureau te Londen geleid werden waren een actief instrument der Bntsche cultureele en pohtieke propaganda aldus het A NP Ook na de bezetting werd deze tegen de belangen van het Duitsche ruk genchte werkzaamheid voortgezet Daar de Nederlandschc padvinders wier leiding eenzudig op Engeland w j ingesteld ondanks uitdrukkeluk verbod talruke tochten en voorbeondend mili taire oefeningen hieldkn VsS de van het standpunt der bezettende macht niet duldbare padvindersorgamisaties ontbonden Totalisator weer toegestaan Het Verordeningenblad brengt een besluit van de secretanssen generaal van de departementen van Justitie en van Landbouw en Visscheru ter bevordenng van de paardenfokkeru waann het volgende bepaald wordt Artikel 1 1 Door de secretanssen generaal van de departementen van Justitie en van Landbouw en Visschenj kan aan een of meer rechtspcrsoonlukheid bezittende vereenigmgen of stichtingen onder nader te stellen voorwaarden worden toegestaan ter bevordenng van de paüdenfokkenj bu harddraverucn en paardenrennen een totahsa tor te organiseeren 2 Het houden van zoodanigen totalisator en het wedden daarby is niet strafbaar iitdiai de gestelde voorwaarden m acht worden genomen Artikel t Dit besluit treedt in werking op den dag zgner afkondiging DlSTRIBÜTIENIEUWa Bonnen voor de volgende week reeds op Zaterdag geldig De secretaris generaal van b t departement van Landbouw en Viascherü deelt mede dat reeds op Zaterdag 12 dezer voor het inkoopen van distnbutiegoederen gebruik zal mogen worden gemaakt van de bonnen welke voor de daarop volgde week zullen worden aangewezen De nummers van de aan te wUzeii bonnen zullen worden bekend gemaakt In da bladen van Vr dagavond cj Zaterdagochtend Voor zoover de detaillisten op Zaterdagmorgen niet tUdig op de hoogte mochten zun van de aangewezen bonnummers kunnen zj ich voor inlichtingen wenden tot de plaatselijke distnbutiekantoren DISTRIBUTIE VAN MELK Bu beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visschertj zun al dan niet ontroomde melk alsmede chex olademelk in den zm van het MelkbesMit 1929 aangewezen als distributiegoederen in den zm van het melkbesluit 192 aangewezen als distributiogoedercn in den zm v nn art 4 van de Distributiewet 1939 De voor de uitvoering noodige voorschriften wxirden nader vastgesteld door genoemden iecrptaris genorna DISTRIBUTIE VAïï GEVOOELTt Bu beschikking van den seoietirisgeneraal van hef departement van Landbouw en Visschenj run alle voor menscheluke consumptie gts hikte door conserveenng in glas of in blik dan wel door afkoeling verduurzaamde soeirten gevogelte aangewezen als distnbutiegopleden m den zin van art 4 d r Distributiewet 1939 De uitvoeringsvoorschnfteji worden nader vastgesteld KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN KNZ NedeHkndsch Hervormde Kerk Diietal te Amsterdam vac ds A G H van Hoogenhuyze dr R B EvenhUM te Schevenlngen dr J Koopmans te Leiderdorp en dr G C ven Niftrik te RUneburü Ctarlsteltlhe Gereformeerde Kerk Tweetal te RIJnsbiirg de J Kampman te Opperdoe en ds J Tammnga te Erwïchede Met emerltait Ds H Bak er Nederlandsch Hervormd predikant te Amsterdam is voornemens per 1 October a s eervol emeritaat aan te vragen Ds Bakker werd In 1S99 predikant ta Wtjckel en stond daarna te Woudsend Elotidum en sdnds 1 £ Haart 1914 tn de hoofdstad Afscheid bevestig Ine en intrede Nederlandsch Hervormde Keik Ds W A Noest te Orootegaat die het beroep naar de Wüp aannam Is voornemens op 29 Juni afschevd te nemen en op 6 Juli tn zijn nieuwe gemeen e Intrede te doen waar hij door da A Burger te Manim bevestigd zal worden De E DUkhuis die van WijnjeterpDunii woude is gekomen beeft Zondag te Otdemarkt ztjn intrede gedaan HtJ werd door da M E van der Veen van Steenwtfker p d tot zijn amblswerk Ingeleid Ds P Bouw te Haaftcn heeft Zondag j 1 cand P J F Lamens van Zaandam te Heilouw tot zijn ambtswerk inegele d Ds Lamens deed des middags zijn intrede Gereformeerde Kriken Ds J S van der Linden te ten Post die het beroep naar Haar em aannam is voonremens op 20 Mc4 a s zijn intrede te doen Jobllea Ds D Bax Nederlan fech H rvormd orcdikant te Blauwkapel hoopt op 19 April a s den ÜAg te herdenken waarop hU voor 41 Jaar in het predikambt bevestigd w rd Da Bax werd in 1896 predikant te Hlerdtn en stond 4aama te Asperen Noorden OiideTonpe Putt i hoek en Blauwkapel De aifste seineente dient hij sedert 26 Octobei I 2fl Ds Th van Veen ementus predikan der Doopsgezinde C eTtieenle te Meppet thans ontnde te Ili versum hoopt op 28 An M 7ijn v ertlg jari amhtsjubiieum te vieren Ds v Veen werd in IWl te Medembhk predikint en Ttond van 1908 te Meppel waar hem op l Mei 1940 eervol enwritaat verleend werd 486e STAATSLOTEBIJ TWEEOE KLSSBE DERDE LU ar Trekking van 9 AprU ƒ 20 000 No 19760 5 000 Ne 6i05 f 400 Ne 4172 ƒ 201 Ne 5909 IM Ne 2119 Htut Oi VAN M 1042 3782 7ü47 10704 1402J 18833 19005 1539 3859 7082 11868 14338 171b4 il3 1782 4169 7266 11881 14835 I7J54 19b8I 1990 418 j 7375 12218 15080 17422 19728 208 4523 7418 1231 15204 17700 19936 090 4985 76 H 12539 I5il7ü 7858 19919 2143 5122 7791 1274 15387 18480 19942 2283 5170 784 1282 15489 1848U iOÜ2S 2556 5178 749 12832 15848 1870J 20246 259 553 929 1285 16052 18725 2IM 88 2663 5772 734 1S2T7 16212 18744 21102 2728 5834 982 1340S 16669 18838 21517 2950 6091 9889 13511 16814 18940 21933 3011 6773 10663 13913 t WETENSCHAP CREMATIE PROF DR D CB HESSELING Op Westerveld beeft de crematie plaats gehad van het stoffeluk overschot van prof dr D Ch Heaaehng oud buitengewoon hoogleeraar aan de Leidsche umversiteit De plechtigheid werd door vele oud collega s van den overledene bijgewoond Er werd op verzoek van de familie slechts gesproken dom prof dr Byvanck namem de univerriteit en door prof Sahrarda de Grare een zwager van den overledeae Nadat de kist was neergelatea dankte een schoonzoon van deo overledene dr ir A Korevaar uit D aanwe zi gen voor ban belauartaUmfi m het buzmder den rector Jnagntffc cus