Goudsche Courant, zaterdag 12 april 1941

W M k I iterdag 12 April 1941 Jaaigang No 20603 ar NIEUWSBLAD VOOR QOÜDA OMSTREKEN Postgiro 484U0 Bur Markt 31 Tel 2745 Oirecteui f riETER juitsche en Italiaansche troepen ifltmoeten elkaar in Zuid Servië Roosevelt en Joego Slavië Zonder Amerikaonsche inmenging zou het nieuwe front op den Balkan nooit tot stond zijn gekomen tjjanen bezetten Ochrida Duitsche jpmarsch wordt succesvol voortgezet Opmerkelijke beschouwing vaw Karl Megerle tantal krijgsgevangenen tot 40 000 gestegen Roosevelt s zoon niet naar JoegoSlavië doch naar Caïro HooFoweeeit sKxniweaEM De rol tian Donooan HET NOORD GRIEkSCHE FRQnT Als vertegenwoordigen van leze politiek werd de bijzondere afgezant van Roosevelt kolonel Donovan naar Ankara Athene Sofia en Belgrado ge Jsluurd In Sofia heeft de opdracht van ponovan schipbreuk geleden in Belirado is zij gelukt Op 23 Januari kwam Donovan in Ankara an met de opdracht de toetreding van JoegoSlavië tot het driemogendhedenpact met alle middelen te verhinderen Om dit te bereiken had hij van alles meegebracht beloften dreigementen geld en omwentelingsplannen Hij ontmoette den prinsregent Paul Tswetkowitsj Markowitsj den chef van den Generaien Staf den chef van de Marine en generaal Simowitsj In de besprekingen mét de nlilitaire overheid werden blijkbaar de eeicte omwentelingsplannen besproken Na zijn vertrek nam de Araerikaansche gezant Lane zijn werk over Gelijktijdig speelde te Washington de Joego Slavische gezant Fotitsj zijn rol Roosevelt Welles en Huil kwatnen persoonlijk voor de Joegoslavische zaak op In talrijke vertrouwelijke gesprekken werd de indruk weikin Donovan in Belgrado gewekt had versterkt Half Februari overhandigde Sumner Welles aan Fotitsj heimelijk in zijn particuliere woning een persoonlijke boodschap van Roosevelt voor den prins regent Paul Den prins regent werd daarin medegedeeld dat er een eind moest i bÜBoaiiii J aaitje ziH vitnn links boi t ii Ochnda gelegen aan het meer van Orhrida dnt door de Italiaansche troepen is bezet De wederopbouw vün Rotterdam Bestaande plan is op 10 tot 30 jaar berekend Rond een millioen inwoners in de toekomst Breede straten en ruime pleinen Na den oorlog havenstad bij uitnemendheid mee gelijk ijdig bezig Een gital van 2000 vrachtauto s uvrdc hel puin weg Deels werd dit op viij tenein m reseivr gehouden deels voor het dichten var üVcrbo üig geworden grachten dccis voor het aanplempen van een stukje van de Kralii gscl c P as ten bchvuevc van vcrurecding der straat aldaar getiruikt Mociiijkhcdcn die zich Wet uc arbeiders voordeden olver loon en artieidsvoorwaarden wirden opgclc door miüdei var een tpt dat doel ingi stelde arbeidcrs vertrquwensraad die uitnemend werkte Bij het begin van den wederopujuw kwam als eerste noodzlakelijkheid i aar voren om het zakenleven w er naar het centrum te trekkch NO M wi ikels nood zaken noodfabrieken werden gebouwd De Goudschesingel df Coolsingel hebben hun zakePveikeoi weer torug De noodbouwwerken zijn volgons vast schema gebouwd Het stadsbestuur is bouwheer het ver iuurt de gebouweS van de ondememHrs Voorts hebben vele ondernemers eigeh noodgebouwen gezet De rdiddelen hiertoe werden door een sticlfting de Stichting 1940 verschaft itrelke lot dusver lee ingcn tot een tolaal bedrag van 23 hiillioeh gulden vef trekte j Het wéderophouwplan is op 10 tot 30 ja at berekend De stad heefl thars 620 000 inwoners Sommigeii schatter vaii 2 millioen in do toekomst Dit schatting schijnt voon hnndf tr hoog Een havenstad is afhackcü i het zeeverkeer en kan voeden vm ri os 11 07 rs os rs eo fieel kike bsiec I ver om Ivoor tg in ogste ogste listen lelaar ten bndu lering lts in Iftrek Verde 140 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ de h X l ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ►♦♦♦ I hQ IER Het opperbevel van de Duitscheeemiacht maakte gisteren bekend Sedert den ochtend van den tienden frü bevinden zich Duitsche troepenbevel van den Gencaloberstliherr von Weichs na zich een oolit te hebben gebaand over deiet ae Drave ondanks h t slechte eetetitet moeilijke terrein opnieuwsvn lcn opmarsch f naar hetten f 2 ioals reeds in een xtra bericht is ier d gemaakt hebben pantsertroeeen snellen doorbraak de fdstad vari Kroatië Agram ingebmen De strijo krachten die van Nisj tt den vijand in Noordwestelijke Jchting op den voet achtervolgen Ibben in de gevechten in midden prvië verscheidene divisies verslaZij hebben daarbij meer dan K 0 gevangenen gemaakt en 70 stukgeschut alsmede talrijke soorten ider oorlogsmateciaal buitgemaakt vijandelijke strijdkrachten welke Zuid Serviè slag leverden zijn in wn gehakt E n laatste groep die p enstand bood werd op den n April bij Krivolatsj door een schr Hr i ie deels vernietigd deels I gen senonien Het ludhtwapen steunde het optreden van het Ten Westen van Agram werd Ifansporttrein op succesvolle wijze ibardeerd Gevechtsvliegtuigen fnorzaakten op den negenden A0ril de haven van den Piraeus met fn brand ir een Britsch ben ine en plaatsten bomtreffers op eroote transportschepen De over t van t lot capitulatie geawongcr fielische leger ten Oosten van de rdar verloopi volgens de gemaakte en de hoenog niet te et aantal gcvangent plhcid ooriü Cïbuit is Przien Ochrida door de Italianen bezet i TT epen litbben gisteren L rida Belegen aan de Oost an het Ochrida meer bezet al f et ni a Kmt zoiie van Ochrida hebben rtseerdc colonnes Bersa Ucri lUchc gevechtsgroep ontmoet opperbevel van de Dul che Ike nd be t l Va J ebbend or den hooNijf itsehe troepen ten iu r r Oehr da nieer de seh troepen éntmoet egrom van Hitler on Mussolini führ Duce f ld ï leel de hand rei Irouwe I hartelijke groeten 1 merMdschap Adolf J heef het volgende téle izonden I flkaar J aliaansche afdeclin 4O X O0 krijgsgevangenen op den Balkan Het D N B meldt uit Berlijn Betreffende de gevechten welke geleid hebljen tot de vernietiging van de vijandelijke strijdkrachten in Zuid Servië wordt gemeld dat het aantal krijgsgevangenen verdiïbbeld d w z tot 40 000 gestegen is en dat de buit aan stukken geschut tot 200 verhoogd is D N B yernfiemt dat den Duitschen troepen op den Balkan een Engelsch bevel bekend is geworden dat gericht is tot de in Macedonië in de tweede verdedigingslinie staande Britsche troepen en aldus luidt Linkervleugel bedreigd trekt terug Men constateert ten aanzien van dit Britsche bevel dat het de bedoeling onthult thans ook de JoeaoSlaven aan hun lot over te laten en zich zelf zoo snel mogelijk in veiligheid te brengen zonder op den bondgenoot acht te slaan Het A N P nifclui De gevolmachtigde van den Rijkscuimni isaris voor de stad RotKidiini dr Vöickers gaf in de dagelijkschc persconferentie te s Gravenhage eeii zeer interessante verhandeling over Rotterdam De stad Rotterda n aldus dr Völck rs heeft door de oorlogshandelingen ontzette ld geleden 25 CO0 woningen die 80 WIO inwoners huisvesting boden werden verwoest Maar de stad a diis ging dr Völckers voort verdient alle hulde voor de energie waarmee zij dadelijk de problemen aa vaile Rci ds den das na de capitulatie ver t aderden Ipij demj heer K P vari der Mandele pitsidcyt van de Kamer an Koophandel tal van Rolterdamsche voormannen om over den wederopbouw te beraadslagen Op 18 Mdi stond in de Nederlandiche bladen een oproep van het stadsbestuur van Rotterdam om vrachtauto s teneinde het puin weg te rijden Den 20sten Mei meldde de Nieuwe Rotterdamsche Courant dat de stadsart hitect ir Witteveen de opdracht var het stadEbeEtuui hadontvSngeïi om een plan tot wederopbouw telontwerpcn Sneller kan het niet Dr Volökers verklaarde dat het aantrekkelijk is boeiend om in zulk een stad werkzaam te zijn DE O PRl IMINGSWERKZAAMHEDEN De opruipiingswerkzaamheden werden in 8 maanden voltooid Mei Nov 1 0 Tot Kl OOO arbeiders Waren daar Hongaren overschryden grens van Trianon Naar de chef van den generalen staf van den Honga chen Honved mee deelt liebben de Hongaarsche troepen de grens van het veridrag van Trianon tusschen den Donau en de Theiss alsmede in de z g Baranya driehoek tusschen de Donau en de Drave overschreden aldus het D N B Gestelde doelen bereikt Onder het opschrift Roosevelt en Joego Slavië publiceert de Berliner B örsenZei t un g een opmerkelijk artikel van haar diplomalieken medewerker Karl Megerle dat de bijzonderheden behelst over de inmenging van de Ver Staten bp den Balkan Megerle schrijft De verantwoording van Engeland voor de Servische samenzwering tegen den vredfe op den Balkan is groot doch die van de regeéring Roosevelt is niet geringer Naarmate door zijn militaire en diplomatieke nederlagen het anri e van Engeland op het vertrouwen op zijn woord verdween zag Rooseveil zich genoodzaakt het volle diplomatieke gewicht van Amerika ten gunste van de Engelschen in de weegschaal te leggen De nieuwe politiek der totale inmenging in Europeesche aangelegenheden moest op den Balkan haar proef doorstaan Vooral in Bulgarije en Joego Slavië wilde Roosevelt het diplomatieke offensief van de asmogendheden een halt toeroepen en een nieuw diplomatiek en militair front tegen Duitschland oprkhten De Hongaarsche genel Sle staf heeft voorts vanochtend het volgende bekend gemaakt De Hongaarsche troepen hebben den Hen April ondanks het hier en daar geboden taaie vijandelijke verzet in versterkingen overal hun gestelde doelen bereikt Vreugde onder Kroatische bevolking Met groote geestdrift heeft de Kroa ische bevolking de Duitsche troepenbij hüü intocht in Agram verwelkomd aldus hfct D N B Hoe groot de vreugde irv dé stad is blijkt uit een gesprek van een Öuitschen soldaat met generaal Kvaterik die de Duitsche soldaten aldus begroette Ik was kolonel in het oude Oostenrijksche leger De ontvangst der Duitsche troepen is in heel Kroatië een triomftocht waaraan ouden van dagen en kinderen met tranen in de oogen deelnamen De Duitsche soldaat wordt als redder der vrijheid van de Kroaten beschouwd en alle Kroaten heben slechts den eenen wensch Trouw met trouw te vergelden De Führer van het Duitsche volk wordt als een afgod bemind Wij heb en slechts den vurigen wensdi om evenals in den wereldoorlog ook thans weer aan de zijde van de Duitsche kameraden te strijden Jimmy Roosevelt niet naar JoegoSlavië Het D N B meldt uit Washington Het Witte Huis heeft thans zijn oor spróHRelijk plan om den oudsten zoon van den precident Jimmy Roosevelt als waarnemer naar Joego Slavië te sturen opgegeven daar de Duitsche troepen tegen alle verwachting snel oprukken De Washington Post meldt dat Jimmy Roosevelt thans een andere opdradit gekregen heeft Hij zat b4 naar Cairo gaan Op 19 April zal hij via den Stfflen Oceaan naar Egypt vliegen en onderweg o a in Tsjoeg kng en Hongkong verblijven Nieuwe Britsche bevel hebber in Griekenland Het D N B meldt uit Berlijn Naar Reuter meldt is luitenant generaal sir Henry Maitland Wilson met het opperbevel over de Britsche troepen in Griekenland belast Hij staat zoo wordt verder gemeld onder het opperbevel van generaal Papagos door het zeeverkger met al wat daarmee samenhangtr gevoed kan worden Normaal en gezond is dat Schiebroek Hillegersberg en Ijsselmonde bij de stad gevoegd i vürden Het is te verwachten dat zulks nog dit jaar ge chieden zal Mogelijk volgen Schiedam en Vlaardingen later maar dit is r og niet zeker De inlijving de i drie eerstgenoemde plaatsen voer het inwonertal tot 700 000 op Verder zal het ra den oorlog te wachten groote zee crkeer het inwonertal sterk doen stijü jn maar men moet hierin toch niet phanlastisch worden Wellicht is op W OOO 1 millioen hoogstens 1 2P0 0C0 inwoners te rekener Dez cilfers in c k geval liggen aan het opbouwplan en grondslag DK MKL WE BINNENSTAD Hierbij is het groote probleem om n een re is bestaande stad mcl een lülangrijKe geschiedenis een n euwe binnenstad te scheppen De eerste vraag is hierbij het verkeer Reeds voorheen was dit probleem wegens de lauvve stralen moeilijk Er wordt op crckcnd om breede straten tol 52 M oe te schcpoj n Piemen ziillen zeer root geirfa t worden Hofplein Blaak met groote parkeergelcgenheden Ook zal er groen m het Cenirum konen Het groote verkeer zal worden omgeleid Wat de spoorwegen oereft Het viaduct kan niet verdwijnen een pmleggcn van de spoor l aSn om de stad heéh zou 6 K M méér kosten en oneconomisch zijn De rivierdijk die tot dusver een eindje in de stad lag zocdat een deel der stad af en toe overstroomingslast had zal hans voorzoover dit het verwoeste gedeelte betreft langs den oiever gelegd orden De bruggen zuUen poogeï worien gelegd zoodai grootéi e schepen uorvaart verkrijgen Wat de architectuur betrtft In elk eval moet vermeden worden dat er ATferikaansch zon worden gewerkt l eclijkc bouwsels gelijk men die soms n snel groeiende steden ziet moeten ermeden worden Het was een zeer yic gr chte v Si ir i ittgverii voor 1 te stüen dat een Rotterdammer iie in 19SÜ zijn stad terug zou zien na ze komen aan de reeks diplomatieke svjc cess van de asmogendheden De wet tof hulpverleening aan Engeland zou eiken Europeeschen staat ter beschik king staan die zich aan de nieuwe ordening zou onttrekken Roosevelt wierp het volle gewicht van de wet tot hulpverleening aan Engelant in de weegschaal Terstond na aatwaarding van de wet bevestigde Hoosevelt persoonlijk aan de pers dat zij vooral ook bedoeld was voor Joego Slavië De Amerikaansche pers constateerde ter stond een gunstige uitwerking in Bel grado Welles gaf in de persconferentie toe dat de Ver Staten voor de onder teekening van Weenen rechtstreeksche diplomatieke maatregelen genomen hadden om JoegOiSlavië tot tegenstand tegen Duitschland te bewegen Niette min werd het driemogenhedenpact geteekend De onderteekening dreigde tot een diplomatieke nederlaag der regeering Roosevelt te worden In de eerste woede blokkeerde men de Joego Slavi sche saldi De militaire omwenteling Toen kwam de door Donovan bestelde militaire omwenteling van generaal Simowitsj De toebereidselen van kolonel Donovan en gezant Lane wierpen haar vruchten af De vurig verlangde opstand van Joego Slavië tegen de nieuwe ordening was gekomen De Amerikaansche pers juichte en roemde de intelligentie en het initiatief van haar r eering Roosevelt feliciteerde terstond t nieuwe bewind de Senaat sloot zich hierbij aan Huil en Welles feliciteerden elkaar met het succes de belofte van hulpverleening werd vernieuwd en de regeéring Simowitsj werd met het volle gewicht der Ver Staten op haar noodlottigen weg vooruit gedreven Oogenblikken van aarzeling en ontnuchtering te Belgrado werflen door Roosevelt met het dreigement ter zijde geschoven dat er van een compromis met de nazi regeering geen spraiie kon zijn en dat zelfs een nietaanvals of vriendschapspact even érg zou zijn als de toetreding tot het driemogendhedeitipact De Amerikaansche pers en i adio constateerden dat zonder de Amerikaansche belofte van hulp zonder de Amerikaansche inmenging de omwenteling te Belgrado en daarmede he nieuwe front op den Balkan nooit tof stand gekomen zou zijn Eindelijk zoo zeide men komt het op den Balkan tot den tweefrontenoorlog en tot de versnippering der krachten van Duitschland dat voor de zwaarste strategische en militaire taak gesteld word waardoor de Engelschen gelegenheid krij vóór Mei 1940 verlaten te hebben zijn eigen stad zou moeten hervinden hoezeer ook veranderd De molen op het Oostplein blijft het raadhuis het postkantoor enz ze blijven en noodigen om daaromheen een stad te groepeeren die opnieuw een echt Rotterdam zal zijn In dezen gees wordt de architectuur geleid Bij de Kraiingsche Plas komen in een nieuwe wijk een 800 tal wonin f en te midden van veel groen In de binnenstad zullen een 800C 10 000 woningenkomen De andere van de 25 000 verwoeste hui en vinden hun vervangers in Vreowijk Ijsselmonde Eliidrop i VEEI HAVENVERKEIR TE WACHTEN De havens der stad ontvingen in ii lestivï 14 000 zee ïchppen per jaar dat bctefltent dat gemiddeld elk 20 minuten een achip den Waterweg op of af gaat De Rijn en binncr scheepvaarl rimvatie 200 000 schepen per jaar dit is 700 per dag Rotterdam hèoft een goede toekomst a den oorlog zal er een geiveldige honger naar grondstoffen zijn zoodat een groot verkeer te wachten is De havens verworklen Voor den oorlog 42 millioen ten per jaar De maisa goederen kolen erts koren hout n men hie rvï i 32 millioen ton de stukgoederen met 10 millioen ton hadden dus ook een grooi aandeel in hef verkeer flét ware ni practisch de hav nsi te verdeden n l vo r ieder doel een speciale haveW te bestemmen Zeehavens moeten veelzijdig zijn Het verkeer is een wankeimoeJig vrrand jood dat heden komt kan moflgen oms eèn anderen weg gaan De Vercischte veelzijdigheid bestaat Z j ijvc aldus bestaan De hav ens die door de oorlogshandeiingen met geleden hebben kiinnen voorts hun capaciteit tot 50 miïlioen ton per jaar opvoeren Derhalve is het nog niet noodig thans nieuwe havens te ontwerpen ofschoon bii eventueole behoefte natuurlijk in de noodige ruimte voorzien is Over d tarieven kan thans nog niet me vruch oaar rd gesproker wirdfn D i derM trp hl ve jbewftard tot Ikt einde van den oorijg gen tezamen met de Grieken Serven en de Amerikaansche hulp Duitschland een vernietigende nederlaag toe te brengen De NjBW York Times vatte den toestand met de volgfe de woorden samen Wanneer wij Joego Slavië onze onbeperkte bewondering ten deel laten vallen mogen wij niet vergeten dat htm zaak de onze is dat deze oorlog even goed de onze is als die van hen Onze wet tot hulpverleen ing aan Engeland was juist opzettelijk erop ingesteld juist het soort tegenstand tegen Hitler te verwekken dat thans het Joego Slavische volk hem durft te bieden Onze gezant te Belgrado heeft na mens ons beloften gedaan Wy hebben met dit kleine volk op den Balkan thans een verdrag dat op goed vertrouwen berust De Amerikaansche hulp Wanneer de zaken zoo staan vervoigt Karl Megerle dan heeft Roossjvelt opden Balkan zün persocmlijk aanSlen ophet spel gezet Daarmede wordt holgeval JoegoSlavië een geval Roosevelt De wereld zal gelegenheid hebben aanhet einde van deze affaire te beoordcr lene wat de Amerikaansche hulp waaidis en of men er goed aan doet zich dooe Raumfremde mogendheden te latenverleiden zich tegen dé wetten van heteigen gebied eigen geschiedenis eneigen mogelijkheden door vreemde belaiiL te laten inspannen De beantw g van deze vragen is bij de Duitsche weermacht in de beste hand De universeele aanspraak op inter ventie van de regeering Roosevelt bedreigt alle continenten en leefruimten Ziijn nederlaag bij de eerste poging op het Europeesche vasteland toont ook aan andere groote mogendheden de grenzen der Amerikaansche mogelijkheden De Balkan die zelfs voor mid denEuropa een buitenlandsche politieke geheime wetenschap geweest is is voor Amerika hoogstens een aardrijkskundig begrip Desondanks stortte Roosevelt zich in dit avontuur verjiandde hij het Amerikaansche woo d en stuurde hij de kleine Balkanvolkeren naar een zekeren ondergang De Kleine landen van Europa en het Nabije Oosten kunnen uit het lot van anderen leeren of het juist is het eigen lot van Europa ondergeschikt te maken aan Raumfremde belangen en wenschen en negatief te staan tegenover de nieuwe ordening van Europa Ook in de beoordeelingen en overwegingen der groote mogendheden zal de afloop van het JoegoSlavische proefgeval zijn rol spelen De hoogste wet van de Amerikaansche politiek zoo verklaarde onlangs Cordell Hifll is de redding van Engeland Om Engeland te redden moeten dus de kleine volkeren waarover de Angelsakschen controle weten te krijgen sterven De Balkanvolkeren hebben j 4et firis een troost daarvoor in aan iiierkiiiigN te komen want Engelschen zoQiWl als Amerikanen zien in anders dan het proletariaat en de analphabeten van Europa waarde zij in goede tijden niets te maken willen hebben Duitschland vertrouwen Met kalmte en vei xouwen iel Duitschland de beslissing tegemoet Worden de Serven en Grieken verslagen dan zullen deze volkeren en met alleen deze de politiek der regeering Roosevelt voor een ongekend bedrog aanzien Zij zullen ontdekken het slachtoffer eener politiek geworden te zijn die alles wat ontbreekt aanvult door propaganda en opschepperij en probeert de wereld door go weldige cijfers en voorspieggJing van fantastische Angelsaksische feiten eenerzijds door valsche berichtgeving over de Duitsche kracht anderzijds te be invleder Thans eeds maken dev Serven en Grieken een vcr schrikkehik ontwfaken mee Verlamd van scl lik over het geweld van den Duilsehen aanval inca sseercn zij dg o ene nedarlaag na de andere De ftoloften tot hulpverleening zijn tot een minimum ingekrompensii e verdere ontnuchtering zal verschrikkelijk ciin n et al t een bij dé Joego Slaven r och ook hij e Grieken en En ïclschrn Roosevelt weet dat hij niet helpen kan Dts ndomks lokt hij de lichtgcloovig n iiaar den afgrond Hij w et nijCLs v n Ie landen die hij in het dori teli e avonIMur gestort heeft De S rven Kroaten Slowdnen en Griuken die hij thans verhccrlükt als helden en h crs der beschaving tegen de Duits e larb iarschheidi gelden volgens Ie imcrikaansche tmmigratiewetten ais on wcnschte minderv aardige tie nenten waarmede men de Ameriirnnsche beschaving niet in gcvatr wil brengen Wanneer de kleine Btl anvolkeren zooals Ihans reeds olr if vendhaar vast staat verslagen zul en iin dan zal mei hen ook Roosevelt en zijn interventie politiek tot de ver agenen behooren V KWWWm A VWVWW M WWV W Eof ffUUlH Zon op 6 50 onder 20 32 i Maan 6p 21 33 onder 7 18 Menjs verg t te verduistj$ €S Wn nsondergang tot t onsopkomst t Lantiiar n8 van Yoertnigen moetf It nur na onsonderS abg c tstr en worden KVKV i