Goudsche Courant, zaterdag 12 april 1941

EERSTE BLAD ZATPPD 11 AP t 1 BUirEilUNO s NACHTS M ET IN TENTEN Ook niet in kajuiten In een eircaJurc as den secielani eieéaal van Justitie aan hoofdeem Tiissansticn en comnussarissen ran l oHUe wordt med sedeeld dat de I hoogere S S en pelitielcider heeft Het 3U8ste communique van het Ita bericht dat naar lün oordeel a lks liaansche hoofdkwarlier luidt pjaexika tracht genieën te kweeken Mcicnr ét r ullatoii st ll n teleur tTAUAAt SCH LBCKttBKiaCHT Opmiursck in 21iaid Sl Mie duurt voort f ENUkLSCHCM IN CXUNAICA ACHTERVOLGD Lotgevalten van 100 gentale kinderen FRAUDULEUS GESLACHTE KALVEREN IN BESLAG GENOMEN Vanochtend vroeg heeft de gemeentepohtie te HeinuBid twee personen vader en zoon uit Deume aangiehou 1 versterkt den toen zu een slagerswinkel van T binnaigmgen Het bleek dat ieder der mannen een frauduleus geslacht katf op zyn fiets veryoer e Het Isesch it m beslag genomen De poji ie oodcrzaekt f de flgmAv dae zaak betrokken is ErrJClENCYI Een Xmenkaansch jfwoord dat in nagenoeg alle talen burgerrecht heeft gekregen n r l wordt naar efficiency gestreefd Irate g st Juke vaders van dit beTrt pa e 1 Amerikanen t a alge S ï moge k toe Ook aU het er uit 1 heste njenschen op de u pliauen krugen Vandaar Ur uitvmdm van de befaamde ip1 Bcntie teïteo waardooi z uit de Lejdieden vtior allerlei Juncties de etfi a t ilig n en trachten op te rfuiktien De mtelligentieproeven orden retdf tedert jaren ook m lal wn grw Eujopeesche bedrijven l Ani n kaneji zijA echter nog etn stap vertier gega n Waaxmii wathttn met het testen van 21 0 inUUigentie tot lenjand een b ntje zoekt hebben zy zich afgeirdagd Is het niet veel beter reed de ichooljeut d aan etn intelligentiete t te ondtiwerptn en de kinderen de den mwiHn aanteg hebben een speciale oo tiding te geven De itdert ering is zooals men ziet nut dwaas Theoielisch zou het op deze manitr wtl mogelijk zyn genietn te kwtektn Getn wonder dat de imenkaiiti zich dus aan het ex pii rrtm t bben jpewaagd dtT EXrERIMfcNT 1 het jo i922 Voos de vrouwelijkepro ehsor Leta Stetter Hollingworth dr de Coiun bra universiteit te NewYork uit alle even en achtjarig scholieren van de New Yorkschclatieie Fcholen de 50 meest begaafdtnDe keuze geschiedde op grond vaneen mtelligentieproef Tevoren hadrren re ds bepaald dat een geniaalkmf e n mtelligentiecyfer heeftia 13 Welnu al deze 50 kinderenhs l itr een ntelligcntieciifei van 155 dal ii OU zeggen 25 punten meerdan y ei peritciifer bedroeg Daaimzpct men neg 5ü geniale kindeicnuu til ftogere klasse en uit de e 100 M s men er ten slotte 25 die eerdr e itnfe ptciali opleiding zouden Dl i eschiedde m 1922 bijnÈr20 jsar jreleden dus Wat is er sindsdi r van ut geineen terecht gekomen Het antwoord op deze vraag is koi gdeciet gegeven op n geleerden cong e in de Columbia universiteit fce egr ter eere van de nagedachtenis vf puf Ulilngv ortl die m 1940 is overleden TViotig van de 25 be UbT EEStLTAAT Dankbaar warer de begenadigden ai cmnnst Hel overplaatsen naai klaseen bestaande uit oudere leerlin gti lie S ten kwelling voor de ge niaje k ndt reR te zijn gewee Zij wei oen u fceaChtn en geplaagd om hur evirt ipheid zelfs om hun bevat teil K H he e rige middel om met d klas rip goedtn voet te btyven zoo b in een knitbioek president der er en t de Staten kon zijn kan ir een kr ebrnek wel klassepres ien AJiDi En hu werd het ook Ir leeier eval kon worden vastge stele dat de begaafden die een spe a e Kdrg hadden genoten geen ge LKji ge re r ooljeugd hadden gehad ttS BOLLEBOOS Mïur haaoen deze 25 of 100 verder iets h iriiders berwikf liet eenige posiiiev was dat zy geen van allen e kl KiF waren En dat er slechts eer v ie j bizonder onderscliei en rad tla was de ï ari e Eugene iin r die 20 studies over levensmiddelen cheirie en physiologic gePiib ewrd had De meesten vyaren aocdigwfcone mrnschen geworden on oerwij2 r J hiusvrouwen artsen ad v oc Vr secfta en Niets bizondei s us Enkelen echter hadden een nicer beu ogen loc abaan K jar ge Thomas Mc Kay had op 20janïen leeftud de universiteit achter z rh wend loen beursmake laar ii vrrdiende honderd dollar mi voT We zich bu dat werk erd m troos i nu weer beursmake en bereidt zich voor op zijn pro ntoti tot doctor ia de wijsbegeerte ue op een na meest begaafde had 2 J P l eftt d de middelbare brvJSi r werd beroepsv i b eef dat v f jaar doorliep w o gen s op 20 ari en leefUjd in v U u us aan de universiteit van Ch ea a die normaal 1 it j s rf as iaar oud ei dvocaat aan kaJer Mfl i mtelhirentie tfT tx Tit lu ude dat hn tot de over T l wl KO U t fuiKtie 1 door nieti uitmuntte b vcn J t was 1 oor een le ende zyn me emenschen Daarom had hy zich bu de luchtmacht aangemeld De meeste ex genieen verklaarden dat ZIJ door hun vroegtijdige uitverkiezing onverdraagzaam en verwaand waren geworden en het diardoor zeer moeilyk hadden gehad SCHOLEN roOR VOORLUKE KINDEREN Een succes u dus d ze speciale opleiding niet geweest Vandaar dat men nu overhelt naar het denkbeel 1 van afzonderlijke scholen voor de meestbegaAfde kinderen Door de begaafden geurende 3 jaren een speciale op leiding te laten volgen en h n daarna m het normale onderwijs terug te brengen rukt men deie K nderen uit hun sfeer Zu aarden ni lem dden van xeel oudere klassegenooten Wellicht dat men ind idaad meer étKXes zou boeken als men voor de aeer begaafden denzelfden weg zou volgen die men vcxir de achter i ke kinderen overal reeds volgt en speciale onderwijsmnchtingert zou stic ivten voor voorlijke kinderen Maar tot dusver is dit ook voor Amenka nog een vrome wensch KOLONIEII DE CONFERENTIE VAN MANILLA Ver Staten en Engeland in het Verre Oosten DE POSITIE VAN NED INDIË Met betrekking tot de conferentie van Manilla ver uidt naar Domei meldt dat iiidons de daar gevoerde besprekingen het program v oor een gemeenschappelnke verdediging van het Verre Oosten tusschen de 1 VS en Engeland vaste vomren heeft aangenomen al is er officieel over het resul aat der besprekingen niets bekend gemaa kt Men mag aannemen dat ook de positie van Nederland ch Indie binnen het be stek van dit militaire en economische front is opgehelderd en d t de han flelsbnespreknigen tusschen Japan en Nederlandsch Indie te berde ge bracht zim Een Japansche verklaring De Japansche regeering slaat na de conferentie van Manilla de ontwikke ling der gebeurtenissen aandachtig gade aldus verklaarde Koh I jii d waarn emend woordvoerder van het Japansch bureau van inlichtingen g stèren aan de buiteniandsche journa listen Gevraagd naar het feit dat Van Kleffens de minister van Buitenland sche Zaken van de Nederlandsche emigrantenregeering te Londen aan de conferentie van Man Ua heeft deel genomen verklaarde de woordvoerder dat diens deelneming zeer opvallend IS Hij voegde hieraan het volgende toe Zij schimen erg zenuwachtig te ziin hoewei wij geen territoriale verlangens m het gebied van de Zuidzee hebben Onze belangstelling aldaar heef alleen betrekking op economische factoren Verder wenschte de woordvoerder zich hierover met uu te laten Hi zeide slechts Wij moeten uitkyken wat onze buren tjoen Een bericht uit Manilla van 11 April heeft gemeld dat eergisteren aldaar een conferentie is afgeloopen welke twee dagen geduurd heeft en waarin Engelsch Amerikaansch Nederlandsche besprekingen gevoerd zim over een z g gemeenschappelijke verdediging ir het Verre Oosten de eerste m haar soort in den Onent sinds het uitbreken van oen Europeeschen oorlog Nu de be sprekingen voorbij zijn is luchtmaarschalk Sir Robert Brooke Popham de opperbevelhebber van de Britsche strydkrachten m het Verre Oosten en Bntsch afgevaardigde op de conferen ue van Manilla eergistermiddag met een vliegtuig van de Imperial Airways naar Singapore vertrokken Tevens zi n Van Kleffens en zijn gezelschap die op wtg waren naar Batavia en hun reis te Manilla hadden onderbroken om aan de conferentie deel te nemen gisteren per vliegtuig naar Nederlandsch Indie doorgereisd Het nauwkeurige karakter van de besprekingen tusschen de drie delega Hes blijft een voorwerp van gissingen daar alle afgevaardigden weigerden zich over de behandelde onderwerpen uit te laten De hooge commissaris van de Ver Staten Francis Sayre die dOci journalisten werd aangeklampt toen h zich gereed maakte naar het buiten verbluf Bagiuo naby Manilla te vertrekken verklaarde dat de EngelschAiaenkawiseh Nederlandsche bespreKingcn uitsluitend gediend hadden om algempene inhehlingen uit te wisse len Hg weigerde over de tnjzoader heden uit te weiden Aan het Julioche front is Long tico bezet Onze actie duui voort m de dalen van dr Save en Ljoebljana Aan liet Albaneesche Oostfront duurt de opmarseh onzer troepen op Zuid Slavisch gebied voort Van hel Gnaksche front niets te melden Onze luchtmacht heeft in scheervluch vyandelyfce troepen gemechaniseerd stnjdmiddelen en stellingen in Zuid Slavie aangevallen Afdeeüngen bqtamenweipers hebben de havenwerken en de opslagplaatsen van de vlootbasis Sebenico getroffen De landingsplaal sen voor watervliegiiugen te pivolje en SleseUa werden opnieuw bestookt met bommen en maóhmegeweervuur er braken bran4en uit en vfer Watervliegtuigen warden beschadigd Ook de mlUtaire installaties te Ragusa werden getroffen In Griekenland is hel station te Kipanssia beschadigd en de spoorbrug over de Arka leika op den Pelopponeseus vernield Op 9 Api l hebben vliegtuigen van het Punische vliegercorps de haven van dc Puseus aingevallen Een groóte opslagplaats voor biandstof gelaakte in biand Vier grewte schepen en de havenwerkenwerden ernstig beschadigd In Cyrenaica duurt de achtervelging van den vijand naar het Oosten voort Een groote menigte gevangenen en ooriogsmaterieel blijft in onze handen vallen Tot de gevangenen behoort geneiaa Neame Afdeeilngen van het Duitsehe vliegercorps hebben de havenwerken en gemeerde schepeh t Tobroek getroffen Duitsehe en Itali aansche duikbommenwerpeis stukas en picchiatelb hebben troepencemcen traties in de omgeving van Tobroek gebombardeerd Uit ItaLaansch Oost Afnka geen nieuws van beteekenis De Admiraal Scheer ZOU IN DEN INDISCHEN OCEAAN OPEREEREN De chef van de Brioche zeemacht m Singapore admiraal Layton verklaarde dat het Duitsehe Pantserschip Admiral Scheer thans m den Indischen Oceaan opereert tusschen Madagascar en d Seychellen meldt U P Luchtbases op Groenland DEENSCHE TEGENSPRAAK i Naar aanleiding u de AmW ikAaii sche berichten volgens welke roei den Deenschen gezai t te Wiashington een overeenkomst zou zyn ge loCBn vooi de inrichting van luchtbases op Groen land heeft men op het Deensphe m nisteiie van Buitenlandsthei Zeken verklaard dat van dit alles pieis be kend is Rok seveIt houdt bespreking en OOK CHEF VI OOTSTAF AANWEZIG President Roosevelt heeft gisteren een bespiekin met he zoogenaamae kleine kabinet gehad Aan de byecn komst weid deelgenomen door den minster van Buiteniandsche Zakfn Hull den minister van Financien Mor genthau den minister van Oorlog Stimson der mimster van Marine Knox den chef van den staf der Vloot Stark en Hariy Hopkins Dr Conti s indrukken van Nederland VERWACHTINGEN OVERTROFFEN Het Nederlandsch Perskantoor te Berlyfl meldt De Duitsehe iijksge zondheidïleider dx Conti die zooals men weet op uitnoodiging van den Rijkscommissaris Ryksmmistei dr Seyss Inquart met zyn staf een bezoek aan Nederland bracht heeft van de Nederlandsche instellingen op het ge bied der volksgezondheid een uitste kenden indruk gekregen Zyn hoogge spannen verwachtingen blyken nog te zyn overtroffen INBRAAK IN GOUD EN ÏILVERWINKEL Eergisteraaobt is ingebroken m den goud en I zilierwinkel van Je firma A D Pverstriid aan de Witte de With straat te Rotterdam Door vernieling van een deurpaneel zyn de inbrekers via de achterzijde binnengekomen en hebben uit den winkel een groot aantal dames en he renhorloges gestolen waarVan aantal en waarde rtog niet nauwkeurig zyn vastgesteld Ruw geschat IS voor een waarde van acht dui zend gulden verdwenen in overeea temming net de zlenswUze nui den wcermaeMsbevellieblter in Nederland het lumpee en ia tenten in de open laelit abaaede ket evernachten in kajuiten van jachten moet wordea bescheuwd aU een verblijf In d B opoi luckt in den zi van ver rdenntg nr 188 1940 artikel 2 en derhalve gedurende den in die ver erteaing genoemden t van wêüdero cht tot 4 uur aict is toegestaan AANBESTEDINO Gistel en is te Eindhoven aanbesteed het mdJien van een gewapend beton orug over de Dommel in den Randweg om Emdhüven met bijkomende wei ken Hcxigste mschryver de heer Jac Vei n ylen Eindhoven met ƒ 184 190 La gste de heer Jos Demontc Weei met ƒ 119 900 De Piovinciale Waterstaat van Noord Holland hecil aanbesteed hetmaken van drie kanaalvakken in dtgemeenten Alkmaar Oudoip Heerhugüwaaid en Ursem met bykomend werken Laagste inschryver was J JBoksei Ojn te Wieringen met ƒ 220 000 Te Druten is aanbesteejl de bouwxain 28 woningen 14 bloRlrn vai wee woningen te Diuten Aff iden er Ueest Hooijste mschryvri v as de hi e L L kranen te R nkum voo f 154 200 laagste V llens en var Kink te Win em yoir ƒ 115 000 ZEILBOOT OMGESLAGEN Gi termidadg is op de We teinderpla te Aalsmeer een zeilboot omgeslagen aaiin vier leerUngen vaij een gym asium te Haarlem haddenl plaats ge nomen Hieiby is helaas de 16 jarigf Albert Hoolhorst uit Bloemendaal or iet leven gekpmen De drie ardere in ittcrdetr konden gered worden He ik van het laehtofter is nog met ge onden TWFE BOERDERIJEN AFGEBRAND Gistermiddag zijn te G iwen gemeente Nuenen tWee boerderyen afge oiand De brand ontstond in de boerdery an den landbouviei v ui HET ZIEKENFONDSWEZEN IN 1940 In de 2e aflevering van h t Maand chrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een overzicht opgenomen van den stand van het ziekenfondswezen op l Januai i 1941 Op dezen datum waren 4 273 000 peisonen bij ziekenfondsen aangesloten d i 47 9 pet der Nederlaroschc bevolking Ge durende 1140 nam het aantal verzeker den met rord 246 000 toe dit is de groots e stijg ng die sinds het samen stellen van de statistiek m 1936 is geconstateerd Speciaal de maatschsppyfondsen de directiefondsen en de on derling belieerde fondsen vertoonden een belangrijken groei Korte berichten Gisteravond orrstieeks 5 uur is te Roitei dam de48jangc mevrouw C C Heystek de Graaf by het ramen zemen in haar w omrg m de Sonmanstraat uit de tweede etage gevallen De vrouw bekwam een sche e ba sfiactuur in wendige kneuzingen en brak het reehtercfiibe n Zn weid m zortiwek kenden toe tand nai het zieker huis Bergweg vervoerd en aldaar ter ver pleging opgenomen GELD EK GOEDEREN DOR HYP ECHTSCHE HEEKBANK Leeningen ƒ 19 839 309 v4 ƒ 20 504 755 Pandteievea ƒ 19 377 900 vj ƒ I8S71 B0O Aan het verslag van de Dordrecht sche Hypotheekbank over 1940 ontle i en y De winst bedraagt f 269 016 vj 221 775 Per 31 December stond onder eerste hypothecair verband ui ƒ 19 83ÖJ09 20 504 755 verdeeld over 1121 leemngé terwyl 18 377 90C 18 871800 aap 3 A pet pacdbneven in omloop was Verkoop van pandbneven had niet plaats ér werden 100 65 leonmgen gesloten tot f 1 342 7 5 1 001 570 Aan aflossingen werd totaal ontvangen ƒ 2 044 241 1265 747 Verkoop krachtens art 1223 RW had vier maal plaats Voorgesteld wordt f 10 14 dividend t te keeisn per aandeel van ƒ 400 waarop 20 pet gestort over volgestorte aandeelen f 42 48 en de reserves te brengen op ƒ 1 25t 26 ongeacht de reserve voor byzondere doel e n4en ad ƒ 708 03 Ter voorziening van oorlogsnnolest in verband met de leeningen waar van de onderpanden ziin vernietigd is de reserve voor byzondere doeleinden HüdM dt ttttfttMtidttt WAtmnm 19 ds aLourMD Nu b nnenkori het jaarlykscha bloe menfeest wederom duizenden be ocKers naar tiet boUenlaitd zal trekken achtte de K N A C het raadzaam zich Ier plaatie op de hoogte te stellen van de vooruitiichtcn omtrent den bloei der versenillende bolgewassen en vooral omtrent hel aantal der beplante velden Er liepen nl geruchten dat Het giootsle gre rel e der t i de tvu e i hagen omsloten velden en veldjes dit jaar in gebruik van de voedselvoorziening zouden zyn esteld loodal de narcis tulp en hyacinth zouden wolden vervangen doOr bruine been grauwe erwt en wat dies meer zyn V elNOOSMNeoSlEVtlWN l AHU llH MTf 14 ON C NUAAAkTI Ui mg Ruigenhoal Ter geruststelling van hen die zich hebben voorgenomen ock dit laar den welhaast klassieken bollentoeht te ondernemen z j hier echter medeged e ld dat eenige vooraanstaande bollenoxperts uadrukkelyk liebben ver ekcrd dat de teelt ten opzichte van iet vorige jaar dezelfde is gebleven De bedoeling is din ook om in df eerst plaats voor de voedeeTvoorziening die zelden m te sehaKrV n welke tengevolge van de in het naj nr 1119 ngesteUs tecltbeperking braak zijn K urnen te Kggen De totale afmetingen van het blot mentapyt met zyn ele k eurschaketringen zullen dit jaar dus zeker met kleiner zyn dan die van het jaar 1040 Van vele kanten werd de KNAC eevraagd of het de moeite zou loonen om reeds met Paschen den traditione len bloembollentocht te ondernemen Het spreekt vanzelf dat het moei iilk zoo n et ondoenlijk is op deze vragen een afdoend antwoord te geven daar zulks geheel afhankelijk i an de weerom t indif hed n Volgens de experts kan in het algemeen worden aangenomen dit indien de ek voor Paschen zacht zonnig weer brengt verwhillond narcissoorten gedurende de fcfstdaren n Sloei zullen s a n Veior den liefhebtier valt er dan reeds het een wi ander te bewonderen doch van de Iwiende kleur h ik n nn en welke aan de bloembollenstreek heinde en ver haar wereldreputatie hebben verleend valt met Paschen zeKer ro ni t t genieten By dooroaind zacht weer zal de mooite periode ongeveer 10 tot 14 dagen na Pa schen vallen zoodat in dat geval de P Venzonda d i vermo d iik op 27 April zal vallnn De OD bneaand kaartje waarvan lo se afdrukken kosteloos by h t Secretamat der KNAC vrknigbaa zyn als mcjoiste aangegeven weeën ziin zoowel voor wiclniders als voor wandelaars begaanbaar De laatste itegorie hetzii uit de richting Hair em hetzy uit de richting I eidep komend zal bu voorkeur n dr eWtrische tram der N Z H TM ge bniik maken Een goede gewoonte getrouw zal deze maatschappu wederom van tiveise ha ten ver=ch d V r voettochten door Wegwnzer aangeven Ook per trem is het bollen ehipd bereikbaar De in aanmerking ko mende stations zyn Hillegom Lissse on Noordwlikerhout De VVV te Hillegom zal evenal zulks met zooveel succes in vorige laren geschiedde ook dit jaar een rpndtocht per trek huit van het dorr door eenige mooie velden organiseeren terwyl eveneens de ujtkyktoren uitzicht lean genieten weer zal worden opgericht De bollenstreek b dus geheel gereed voor de komend invasie en hoopt slechts dat Pluvius geen roet in het eten zal gooien Moge deze hoop m vervulhng gaanen de jaarlgksche uittocht naar de t nllenve i v o ter unst gd door een heeriyk voorjaarszonnetje MARKTBERiCHTEir BBLFTSCHE GROENTINVCILINC M Ap U Salad ie soort OS tSO Idem t ooert lie eia p r MO Muks stoofSta 23 M 51 e DW 100 lig andtivle 10 00 14M p r Me stuk ractljs 3j 0 per 100 bos raap tel m 33ae rabarlwr 00 oer Itt ka nldert 1 20 in iM r 1 b roinui HM liM pot cMaMWiKr Ml kg UaOSPKN UNOBtUIHUOi JWS Mftai A ngftiMiirn I 0 A H CkcbWtlka C neMmMi lUM n RtliHliurc Da J lUmpni e On reo a Da M Noakatra aaacletl Te Hcwxnvaan la In iImi Mieardoir i Jarlf n Da M Hoekstra Mad Hwv o Ie Sdierpvivwo Muii elwbureu overleim D JI V tra weid op 31 October 19011 iiii dikanl te Be Wllr iGr I en toMt duiT ic W er waar hU In ISIS a rv oiMala verkraos mf ttcid m 19SZ vm icani er bIJ den Protettanienbofid ta Ballen en iUmd va 1016 af In de Nad He in4e Gemaan e l Sc Cl cnzvd D Morli 4ra was e n l eken itllaa eniljtlar die den eantan offlcleeta elffcledtntoch won Dl R n Jankarl Ds E H Jonkers Ned Herv piedi te Goim BeHiwteiai CaiM J 7 Vatitr ie Winscliuten He e betioeiilln blJ do Geroformearde kerk I lUoeiiM on vine lieetl deae aangenoineji 1 I Ill I MssaBBSssss sm RftOiQNIEtfWS r ondaE 13 AprH lilL FR M I 41S5 M NedcrUui Mll PTocramma G wude iiMUrtk opn j K 3Ö Gtöii üt or uzjek lOM GisnioluonaujZMk 12 tH G jagde pUttvti 12 4S Aiinanak 12 45 N e vb in fecononische berienten ANP 100 t ile luii Mu ica Divina 115 130 Giamo xn fnu7iettt 1 46 Ne f i iid ch Verbond vckj s bbehund De archi im die voot ons mi l e anfï zijn ZOO Eii eiubl Tonny RoMui 2 4 G a lofotMiii ii iftk 330 Ujt Bvrt n W ei io itconceit voor d Dult chc Weein rh Voor de kmdtitn fi W Com erlj eboiiw itke t topn I TOt Cabwrptproiframmn B Ni u sbenthUh ANP 8 15 Spiegel i de dag M Be ichUn EnKei ch S 4S Vocaa en einblc LI cia i foonij L zit k 9 45 Cnge ch ber chten ANP 19 00 N eiiwNbe lehler AVF ILVSasUM IL 3 1 5 M NedertandMli PrograaMaA aso Grainutoor iuz ak OU Gt wijdc mu eK tg4 p M GiatnoioDiut u ut k 10 00 Wj Qin4 uooid 11 15 e bi de i uxlek om i lim Chr Badiu StlchtirK CyL uk Ken Gi Uw Bijbel tüvn J 12 15 N dtriandbtU K incrKtK en een i ijkfenMtnble 12 45 Nl u v6 t 11 frtonaml ct beficbteii ANP IM Omtep orke t tn solistfo 2 00 l azing De m ut vai lüO jaai teiug 2 13 He idtntie oikt ei o is en 3 00 3 G an oioonmuziek l Vrijzinmg P ot e tant cl Ktikcoinit n Je clamatie 4 OOj b Stud odien l 4 15 4 Concerlk bouutiio CIO Kadiotoon l mt mui tk b 4a Spoit an dt rt daK 7 00 De r in bi L tn pianospel 1 4 De zotnersporU i na deieii 8 00 Nimiv beriffh en ANP SIS dia mo Oon iiKj fk 830 Dfi Giaf von Luxen bu E ope etle 9 30 Radiotoone l 10 Nleu b rciiteii ANP tuMtng MjUUlcUfi 14 Ap rU HILVbasUM 1 415 3 IL NederUndaeh ProRranma C45 C an nf K nmu7 6 50 Ochtpndg mra Iiek 00 CfaniofoonnHiz 7 4 Ochbm iftV4 M a4H k 00 Vnjz Protest Ke kc j ntt DagortiunfiS 10 GtwiiGC mii7 k Rr pi 8 30 Niei be ichlt n ANP 8j j Gran ofoonniuzlek 10 Ut P Gt Kprkr mit a Paa chdten t oo l e kindetn lOOili b Siudiodlenst 1100 12 O Oiri roapof k rsl 121 Almana k m Veuw i n ccorotnlsKche oerichten ANP 10 ru e iot orke en ent e nWe Bardl Bao h 2 rat f rie jwer Vondets nboo U a sulen 2 30 Chrrocporkpst en wllslen 3 3 I a mofooi uziek 4 30 Zsr met piarwbcFïe dfnc en enrmofoonmu lfk 5 00 Gr no fnoTH Hixiek dl NlflU economlschr er beur b nchten ANP 5 30 O selconcei O a n c oon uniek n Hi klK pre dR SS Mu s He orke Lei n s de Pa rif en ta ofoormti7 p 700 Ecanoil the vraet ar c n dad ANP T 15 Bm h Tovnv R ini 00 Vieuvi b i rhten ANP 8 15 Spiecp ar 1 n dae 8 10 Berich m l n£c h 8 41 Omr tx rkest 11 o i 145 Eti4el r e h nl Ier NP lOM N i n be rbur ANP ui ng Hll Nederiand fh Proic Amma P4i Gran l r i 7 M CXhlend j m a t lek IM C T of nnn 117 7 4j Oc itetidf vrnfii liev 00 G anittlocnrpu ek Jfl Chr t Itadif i chHr a lorien ln 30 b ÏUindr het nrtse 910 OrvmofOonn uz ekin20 Orgel en tut 1100 D4H rAMe UUC ird I olKjn tl n o t c 12 00 B 1 m 1 IS Mu loue r 1 45 K t w rjn eco o nl he b richfcei ANP 100 i na nible IfnT 0 bacb de Srd nzai ei jMi m i T 3 0 NfdTland ch Ka n ero ke t tn soaisiten Ï4 15 Cramofoon nuzicki 3 30 Voor df ouw S I5n embl Tonnr Rcxlnf Gr mofoon HI7 ek 4 30 Vuoi de kindertn 5 00 ChtRad oSlicht PaaMrhvertelhne 5 15 Nlci vb econometilt en beuifbti thttn ANP Si ve üt trit 600 V Piot Kcik a itéG prekk t net iuüleida h OU Omiueporkt 41 Sport dn den dag 7 OO f t pi datje ANP 15 QnioeïK k st 100 Nic iwsb ithtcn ANP 8 18 Sp e t war don d oifia I ofw n I uüek § M On cbenieru ija 930 Ctu ne n er hel kn rMI ven S 4 Gra of oninuziek MOO Nteuw berichler NP 4 uittrg ninidae 15 Apru Hll NederlAndscti Pregrajnma 6 45 G a n loonmuz fi 50 Oohtendgymnaaliek 00 Gra nfoon nuz 7 4Jk OehtendgvmiUM I i 8M Chi Ridro Shchttng Schriftlezii t enMed at t 8 10 Gewijde U7i k grp S 3 Nle j 8bertchten ANP 0 45 Cramofr mui 9 15 Voor d viouw 9 17 Gramofoon ek 1000 BTbcmb e Jack dei Kinderen 2 WW Declamatie II 15 CpHo en piant itm Mli qi ett 12 30 GrafnofonmnuEfetc 1 42A 1 arak 12 44 Njeuws pn rponoin be lichten ANP 100 Ga e ïoonmuzwk nelboelichUixo 130 smer kta ZM Vooi de ouw 2 30 pLis7taoi k die Meltxilv envüiMtn 13 00 3 30 Landnvan lust 4 VrUrtnnifr Prof K rkocHTi4tM Cvclu One celeofen ons werk 4 20 Oigelconctrl opr 4 MCauserie met rnmofoonmuziek S M vinom foonmii7iek 5 Ia Nletiwh economit mt beiii berkhten ANP SJO Oinroeppor p en wrii t 15 Io np N i 4 tepr fe ten 8 3f Orpelconcert 7 00 V agen van den da NP 7 IS Gramnfoonmuzieft 7 3d DuileclM 1 tM Nleuvsbetithltn ANP 8 1ï Spiere dendag 8 30 Bertchlen Enjeeli cb 1 45 It t orke st Lei ca s de Pari er remoir mvOL 9 30 GramofornmuzUk 9 40 Vrflzlnnife PiotKe kcomit Avondwijdirp f45 Enge cï beHrbten ANP 16 00 Nleuwsbertehton AMP ultmg nn VPRSITM 11 M13 M Nederlaiidtcli PragrUBiiBJu t4S G amorooniTïU 8 M Ochtendtynmasllek 1 06 G arrnroonmuz T êS Ochtend ymna Llek 8 Ofl Gramofoftnmtftnek 8 30 N enwsbe1 blcnANP 8 49 Gramofoenmuziek WSO Plan voofdracH en emmnfnor 7 11 OMDrrlat atie 1120 Ainabl e Bexlet VtJtê Berichten 2 15 Orgeliipel U45 Nieu en ec fKwn l berich en AVP 100 On oeoorkett en zangmet piannbegetelding 2 00 Amhcin ichc Orkewtverefpiiïlnif en is e fl4 J 0 a f inrnuzl k I 3 30 Voqr d rl en 4 Ot Wif amtole Jonnv Kroon 4 3 Voor e jetifH M GramofonnnniiTiek 15 Nieuw cwwm rn bewr berirhlen ANP S SO De 00 Causerw Vfio a r wermoprdheld Musiduede 8 45 Qramr foonmuTi fc 7 0 vra R n n d i d ANP Jïï n eel n den e nf t TL 13 ► ItM Nieu M H MÊP a MtH sKiititiC i