Goudsche Courant, zaterdag 12 april 1941

voor hem klaar gehad HIJ lal ryVt 2yi en er uitzien als een brcr en hy zal ons meenemen naar een mooi land Goeden avond Jamesie De oude Ep 1 oude man zat bij het vuur en mompelde iets bij zichzelf Hy keek haar aan met doffe oogen Zy ging naast hem zitten en roerde in den pot boven het uur mdaai komt nij met meer Sean De oude man slikte pynlyk Toen hy sprak was zi n stem heel zacht Vanda lA Komt hi met meer enmt rRcn ook met Ik begin te denken dat Michael nimmer komen zal Misschien IS hy wel dood 2ïi keek hem bedroefd aan Je hebt gtcn moed Scan Je Het wonder der infraroode stralen P Ook de amateuT fotograaf kan than var de bijzondete eigenschappen van deze stralen gebruik maken Zij doordringen mist en nevel en leggen op foto s détails vast kilometers verder dan met het bloote oog kannen zien we Geen wazige achtergronden meer bij vergezichten Reproductie van een oud lerqeeld portret De mjrarood opname geeft de foto duidelyker weer dan zij misschien ooit geweest blidkn gevoelige film is het mogehjk by volle zon en absoluut heldere lucht een maanrlicht effect te verkrygen Een dergelyke foto maakt volkomen den indruk by maanlicht e maakt te zim De hlmindu tne maakt hiervan een dankbaar ge bruik want het is overdag natuurlyk gemakkelyker en goedkooper opnamen te maken dan s avonds En voor dt rgchike opnamen zou men trouwens ook altyd op volle maan moeten wachten Infrarood fotografie wordt ook toegepast in de geneeskunde daar de stralen een groot doordringingsvermogen hebben waar het de huid betreft Op deze manier kunnen storingen in het bloedvaatstelsel voor het oog onzichtbaa worden aangetoond In de criminalistiek vindt deze fotografife uitgebreide toepassmg by het speuren naar veivalschingen het wcerjeeshaar maken van verbrande papitren stoffenonderzoek en vele andere gevallen waar de ultraviolette lamp geen resulteat meer geeft Ook voor micrototo s en sterrenfotografie is infrarood het aangewe zen materiaal Thans niL het ook onder het bereik van de amateurs is gebracht ztin ook van hen vela Interessant eitperimenten te verwachten hierby echter btdtnken dat in werkelykheid de kleuren met zoo mooi afgepast naast elkaar liggen maar iiv elkaar overloopen Nu zyn er nog licht stralen hoewel voor ons niet zichtbaar die aan weerskanten van het spet rum liggen naast het blauw vinden wy het ultraviolet terwyl naast het rood ultra of infrarood wordt geconstateerd Zooals nu wel gebleken is infrarood is geen bijzonder soort rood infra beteekent naast Infrarood ia dua naast het rood Het IS zooals gelegd mogehjk by het fotografeeren speciaal van deze infra roode mist en nevel doordringende stralen gebruik te maken Het opname materiaal is zoowel in den vorm an platen in Lcicatiliiis als m rolfilm 6x9 verkrygbaar De broom zilverlaag is dan vermangd met kleurstoffen z g sensibilatoren die het mogelijk maken de infraroode stralen te doen in erken De priis is slechts iets hooger dan van panchromatiach films De kleurbrekmg vUn het licht in het pngma Rooi filter noodzakelyk HET IS tegenwoordig ook voor amateurs mogelyk by het fotografeeren gebruik te maken van infraroode stralen en dit heeft vooral zyn voordeden by het vastleggen op de gevoelige plaat van vergezichten Infraroode stralen drmgen nanielyk door mist en nevel heen Herinneren we ons vacantiefoto s dan weten we ook dat het ons al herhaalde malen is opgevallen dat bu foto s die van een berg of van een toren waren gemaakt de verte altyd eenlgïzms wazig was weergegeven Hadden we deze foto s op een speciale mfraroodi film of pl al gemaakt dan hadden we er details op kunnen waarnemen kilometers verder dan we met het bloote oog zelf konden zien Als we er even by stilstaan wat Infraroode stralen eigenlyk zyn dan moet allereerst herinnerd worden aan het prisma dat wit hcht ontleedt in de klei ren van den regenboog We onderscheiden dan de kleuren rood oranje geel groen en blauw In bygaand schetsje wordt it nog eens aangeduid wy moeten Daaiw alle verbindingen van broomzilver ongeacht welke stoffen worden toegevoegd et meest gevoelig z jn voor blauw ipoeten wy om den infrarooden stialen gelegenheid te geven m te werken deze blauwe stralen tegenhouden Di J geschiedt door een roodfilter dat by iedere infraroodopname als vaste regel voor de lens moet worden gt plaatst Naarmate dit filter donkerder wordt en tenslotte alleen infraroode stralen doorlaat spreken wlj van zwartfUter Zouden wy zonder filter fotografeertn dan verkregen wy het f Ifde resultaat als by een orthochromatische film Met zoo n speciaal voor infra roode CURRANROO ROODE WEG De ontmoeting bij liet Icruispunt Deze cto U gemaakt tijdens een dikken mist De infra r ode stralen drongen t olkomen door den mist heen E ouda vrouw stond op het pimt waar da twee wegen by elkaar kwamen die als twee witte zachtglanzende linten in het donkere land lagen Onafzienbaar ver begonnen zy maar hier kwamen zy samen Links van de vrotwr waren de bergen hun omtrekken verzacht door de avondschemering Rechts waren de welden groen en wazig met hier en daar een plek water die rossig opglansde In het licht van de ondergaande zon Achter haar lag het lersche dorp Curranroo wat Roode Weg beteekent De kleine huizen ervan lagen verspreid aan beide zyden van den weg die langs de kust liep De oude vrouw keek eerst den eenen weg af en toen den anderen den kustweg die door de weiden liep tot vlak by de zee en den landweg die langs de bergen liep Beide leidden naar Bellharbour de haven in het Zuiden B i fèaviex vloog op mt de weide en gaf een droevigen schreeuw De oude vrouw zuchtte en wreef haar oogen Zy trok haar omslagdoek wat dicuter om zich heen en liep langzaam naar het dorpje torug Is hy niet gekomen vandaag Nellie T vroeg een man die een geitleidde Haar antwoord kwam kort uitdagend klonk haar stem Neen James Ach hy komt toch met NelüeJe verdoet je mooie dagen door bijhet kruispunt te gaan staan Nellie Brannigan keek hem aan en plukte aan haar doek Haar stem was nog wel trotsch maar niet zoo scherp meer toen zy zei O ja hy komt gauw Jame ieDe waarzegster m Brianstown he tme toch zelf verteld dat ny komenzou als de zon m de zee zou zinken Z Etraek een streng grys haar achterover Ji haar stem klonk vast Hy komt gau Hij is toch myneenlge zoo A de twdntig ja n dat hu OU weg X eb fl bet avondeien D e van een vervalscht storixngsbew s Er bestond twijfel of het getal 41 1 veranderd was Deinfraroodopname toont onm tddeüijk dat de 1 veranderd is in 4 Mgen foto praat al net als atle anderen nv xM komen en dan begint er voor ons eén goede tyd Zy zat rustig naast haar man en dacht aan de verre dagen toen Micnael eei kleme ongen was geweest aan de zomeravoTiden als de lucht zoo stil was en zwai r van den geur van het hooi en als de zon rood in de zee onderging Je moet vertrouwen hebben Sean Hy zal hier terug komen Een week later Nellie Brannigan ging haar huisje uit en wéér naar het kruispunt van de twee wegen Al loopende daclit zy weer aan de dagen vóórdat Michael hen verliet om naar Amerjka te gaan In het begin was zy lederen avond naar bet kruispunt i egaan om te len of de post iets voor haar bracht Er was toen byna iedere week een brief geweest later kwam er een m de maand nog later eén of twee per Jaar en zy hadden haar alle gezegd hoe goed het hem ging en dat hij spoedig sou kom i ora hen te halen Nu was al vijftien jaar lang geen woord van Michael gekomen Maar de waarzegster van Brianstown had gezegd dat hy komen zou en Nelhe liep wat vlugger 743 stond op het punt waar de twee wegen bij elkaar kwamen Vóór haar lagen de wegen wit en stoffig Aan het eind van den eenen weg zag ztl een stofwolk De hand boven haar oogen trilde Het zou boer Healy wel zyn die was het den laatsten keer ook geweest De stofwolk werd grooter Zy werd een wagen Nellie s keel begon te kloppen zij hieldP er haar hand tegen en gmg met haar tong langs haar lippen Maanlichteffect bij volle zon blauwe Zucht n helder Toen hij dichterby kwam zag zü dat de wagen er niet een was dien zij kende en achter den koetsier zat een passagier Plotseling was zij heel kalm Z y trok haar doek wat dichter om zich heen en wachtte De hoeven der paarden klonken scherp op den harden weg Toen de wagen dichtbij was sprak de man tot den koetsier die stilhield De passagier klom styf uit het rytulg Opnamen van drie zwarte stoffen links met gewoon rechts met infrarood materiaal Op de infrarood opname is de aard van het weefsel veeX heter te zien De stof die op de tnfrarood foto zwart is gebleven die dus alle infraroode stralen absorbeert zal bvj het dragen warmer z n dan d betde ander r v vra maait zijn blauwe pak w a oven met wit Stof Een vilthoed si id achterop zyn hoofd Hy probeerde het stojvan zyn kleeren te kloppen en hijkeek haar aan met vriendelykeblauwe oogen Zy keek naar henr fciB gUmlacl t onzeker Kunt u my ook zeggen of doBrannigans hier nog altyd wonenTvr g hy Zy ha het gevoel 6f haar hart plotseling uit haar borst gevallen was maar zy glimlachte toch nog U bent zeker Michael Brannigan Ja zeker Hebt u mijn moederover my hooren spreken Bent u heelemaal uit Amerika gekomen om hen mee te nemen Zy deed een stap naar voren en haar oogen straalden De man maakte een beweging tnet de hand Wetaeen zei hl Dat kan iktooh niet doen Ik heb het verschrikkelijk druk 1 tk heb een vrouw enkinderen Ik zou heelemaal niet teruggekomen zyn als ik niet toevalligvoor zaken m Cork had moeten zynen toen dacht ik ik zal maar eenseven doorgaan naar Curranroo Hy glimlachte Het s al twintig jaar geleden dat ik vertrokken ben en ik denk datik myn moeder niet een meer ken als ik haar terugzie Ze zal wel zoowat net zoo oud zyn als u denk ik of neen dat nog ruet Ik wou haaralleen maar even een bezoek brer genen haar wat geld geya en dan moetIk weer weg Ik moet met den volfgenden trein terug van Bellharbour Nellie stond heel stil HiJ herkende zyn eigen moeder nieti Hy was niet gekomen om hen mee te nemrni naar het verre rijke land waar rij het goed zouden hebben vooT het eerst in hun leven 1 Hy w as heelemaal nooit van plan geweest om te komen I Hij wilde hun maar wat geld toewerpen en dan weer weggaan Terw yl de beteekems van zyn woorden langzamerhand tot haar doordrong kwam een süfle en groote troté hiertegen in a ir op Ha r mond glimlachte nog Ruar hQ aac er styf en verwrongen u Toen zij weer sprak was haar stenv dof Zy IS dood Zijn groote goadiffe gecicht betsok ven Dat is jammer Ik was er sibang voor En myn vader Hy stierf nog vóór haar itlj nam zijn sekdoek uit tijia aak en veegde zijn voorhoofd af Dan ga ik maar terug Goedaiavond en vriendelijk bedanlft Hj klom weer In het rijtuig Nellie deed een stap naar voren Haar lippen bewogen alsof zt nog Iets wilde zeggen maar de wagen keerde en al gauw was er niets meer van te zien dan een donkere Stofwolk Zij stond daar tot zU geen stip Bag Het was doodstil De zon ging onder in een zee van vlammen In de weide schreeuwde een zeevogel Het geluid van voetstappen deed haar bmzien Daar stond een man met een geit Hy gUmlachte Maar toen hy haar zag verdween de glimlach van zyn gezicht en hij zei En Nelhe Nelhe Brannigan hief haar hoofd op Het was of haar oogen iets van den gloed van de zon hadden overgenomen Haar stem klonk helder m de stille lucht Heb je hem gezien Jamesie Wat een heer is hy he E heb jezyn prachtige schoenen gezien en zyndeftige boord Je zult nooit eenfyner heer zien Waar je ook heengaat En hy is m y n zoon Ik bentrotsch op hem Jamesie Zy trok haar omslagdoek vaster om zich heen en keerde naar het dorp terug