Goudsche Courant, zaterdag 12 april 1941

ZATE 19 u 1941 RBAAD CBAKEN Eerste nederlaag va n MeMemaker Credict vi tering Kerkban aties 5ah dr Schok gl9i UeeVhuis dat thans gevestigd isi m het Weeshuis alhier Zonder M HdeIijke stemming werd hiertoe be Wte terwijl de huurprijs onverandero vastgesteld werd op Minderta i van Zaterdag 12 April Het mi 7 uur lal bet Uxi Sï meer beperkt worden De x e uiUluilenc W ndplaatsen meer innemen AlIC zeer dringend geval zaï I r taxi kunnen beschikken r n bewüs van een ariï nl gd dat het vervoet tfT nce houdt natuurlök j èr jr v benzine chaar ehtc Men d doen hrt den garag I onnoodJg iaitig te maken NDFAS TE DVVR VERKOCHT n p htie h t proces verbaal we rm f pnjKtpdrxjviijg op t i tt n winkelier te dezer Sê die nip sta te koop aanbood tSr 35 cent urwijl de normale prijs Jo cent is Twe doosjes zyn in beslag cnomen VOETBAt De punten worden niet cadeau gegeven lASTIOE unWEDSTRUDEN VOOR ËOIIDA EN S V OLYMPIA ONTVANGT PRETENDENT ALPHEN O N A II voor ie beslissing Het Paaschprcgramma is niet zoo mot maar do wt dsUijden die het vermeldt tci en haast voor twee want er lijn ónüiMxlingen van de ïwaarge ichtklasse by die van de Goudschc elftallen alle a mdacht vragen Een heelf toer zal het voor Gouda btden in Culemborg Vriendenschaaf is een flinke pWeg die een bejioorlijk aantal overwinningen op haar saldo heeft sUiaii Gouda heeft dit seizoen rare sprongtn gemaakt en het is te hopen dat ie het nu doet als de kat die in het nauw zit want eenige winst Il best te gebruiken Met een aardigcn wedstrijd heeft Olympia hier alleenvertooningsrecht de predendent Alphen komt te gast Hel zal voor de rood zwarten met medevallen haar tegenpartij te bedwingen het is voor Alphen minstens zoo iwaar de punten te behalen want Olympia weet tegewoordig best een halletje te trappe Stellig krUgen de bezoekers hel niet gemakkelijk en het il lang niet onmogelijk dat onze stadlenooten succes boeken Van de knapen onder de uitwedstrijta van G S V is de laatste aan de beurt tegen Rouwkoop De club uit Vooraehoten is weliswaar uitgcschaield maar heeft toch wel zooveel in baar mars dat het voor de Gouwenaars terdege aanpakken wordt Echter het Vt schil van acht vecliespunten doet lien dat er voor G S V wel een kans inzit en de versterking van de eerste positie die van een overwinning de belooning zal zyn vormt daarbij een aansporing haar te benutten Voor de beslissing staan de O N A reserves wier finale wel bijzonder pakkend is jn de eerste piaats omdat de drie gegadigden m gelijke pasilie den taatsten wedstrijd ingaan eri in de tweede omdat het bes ui tevens een ïhig match is want het gaat tegen de mede pretendent V U C IV In Den Haag wonnen de roodzwarten kort geleden en wat uitspelend ging moeten zii ook thui kunnen Er zijn diverse mogelijkheden voor ide ontknoonir var de interessante situatie nvaar in Il geval komt het voor O N A op dt igen prestatie aan en overigens is hei afwachten wat B M T II tegen Celeritas II doet De knobbelaars vinden in den pannenden eindspurt een uitgezocht object 17 6 6 2 24 64 37 17 10 4 3 24 68 4 1 17 10 4 3 24 59 41 B M T Il O N A II V U C IV d overige wedstrijden Jj o V II wellicht ook thuis boekt m A IV één punt en heefTbij O N A Olympia II het bezoekende team Of beste papieren Staartelftallen egen elkaar in Onderafdeeling In de Onderafdeeling krügen de elf len uit de lagere klasse afdeelingen r leid hun schade wat in te halen lae hoofdgroep zijn er twee belangXf Uyes waarin staartgroepers IV onderling ontmoeten O N A r eweg en G S V Ill Nieum waarin de thuisspelende ploe5 i ste kans maken In de overSJ jS Jse zal de kampioen Lekkeri ti V successenreeks wel vooru n Nummer laatst Moordrecht II J e t wellicht één puntje maar de ws voor het mede bedreigde D R D met groot De pretendenten in 2 B Win u Olympia IV kimnen ninn 1 Ove rigena komen alleen mnere up in actie in de 3e klasse C IV n j lidend drietal Lekkerkerk Vm en U N I O II goede nnuichten heeft KOGRAMMA 20 APRIL Gouda Abrii P S anima voor Zondag 20 ourt = t y de tlftallen uit wed ttrWrtl c F e volgende w g m S V V Gouda Olympia M k J S V Moordrecht D 6 K K ie k Waddinxveen Wi o r S Hlegraven Ammerstol8ch t Haastrecht V D S j noonhoven Schoonhoven Il Xerxes rta IV Olympia II ONGELDIG VERKLAARD ïe fi n Gouda s afdeeling B V V J Hollandiaan hL eldlg verklaard Ipet SuS V V 0 DRlÉ rREXENUENTEN IN COMPEIIXU VAN SCHAAKKRIN Voor de bekercumpeiitie van den Gouoschen Schaakkring werden de resteerende partyen van den wedsii iju Messemaker 1 Waddin veeo I gejipttid mei het volgende resuluai Mesi enaaker i Waddinxveen I B A de Mink C Tromp 0 1 H Smeenk W v d Water 1 0 De lolaal uitslag is uu dus Sti 4 j ia bet voordeel van Waddiiui een dat hiermee Mesbemaker I de eerste nederlaag toebrengst i i 3 A De stand aan den kop u nu Messemaker 4 3 UID Ü Z 2 110 Waddinxveen 5 3 11 Aan den stand van de afgebroken parlgen lussciien bovengenoemde tienuJMo IS de kans niet uitgegoten dat twee of zelfs drie tientallen geluk zuilen eindigen waarna er dus nog eenige bïiilissingswedslrüden noodig zouden zijn Om het PersounUik Kampioen scbap Na de spamiende wedstrijden van hei vurige seiauen slaan tnans de nieuwe wedstrijden om tiet persoonlijk kampioenschap van den Goudschen Schaak krii4 al weer voor de deur Er woi ut weel in diie klassen gespeeld en de best geklassêerdcn van de eerste klas zullen het daarna opnemen tegen den titelhouder den heer A de Zeeuw en de overige vier hoofdklasse spelers De inschrijving wordt 25 April ge sloten en ig vrij voor alle schakers uu tijuda en omgeving Mes semaker Bü de voortzetting van de wedstrijden voor de wintercompetitie van Messemaker werden de volgtnuc resuiuten behaald 0 1 Groep I P Mekker J J Jager 0 1 Groep li F Eynwachter C Vis L Joosien A Bruggeman A S C Gouda Bij A S C Gouda weiuen voor ue huisiioudelijke wintercompetitie de volgende wedstrijden gespeeld Tweeed tiental 1 0 1 0 0 1 1 0 M Lugtenburg W v d Héy H Spruyt A Vermeer A P M Lafeber J Tom A V d Laan M Benninga WATERPOLO Indeeling waterpolocompetitie EERSTE VAN G Z C VERGETEN De Ned Zwembond heeft de indeeling vastgesield van de komende watcrpolocompctitie Het merkwaardige geval doet zich hierbij voor dat het eerste zevental van de Goudsche Zwemclub geheel vergelen is zoodai dit nog w l nader ingedeeld zal worden De indeeling van de overige teams is Afdeeling G G Z C 2 P CG Gorinchem Star 2 Ü Z C 3 Zweralust 2 alle drie Utrt cht Afdeeling S A Z C Alphen a d Rijn Boskoop Forel Woerden Gouwe WaddUiXveen W Z C Woerdai Hieruit blijkt dat ook dit seizoen Elfhoeven Reeuwijk en S Z en P C Schoonhoven niet van de partij zijn Er zal ook thans een noodcompetitie worden gespeeld Hierbij is bepaald dat in verband met de rcismoeilukhedtn tusschert P CG er G Z C 2 slertils één wedstrijd vvoidt gespeeld op onzijdig terrein en wtl tijdons den polodag van U Z C Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR PASCHEN Geref Kerk Ie Paaschdag v m 10 uur ds Dam njn 6 uur cand den Boer 2e Paaschdag v m 10 u ds Dam Ned Herv Kerk Ie Paaschdag v m IC en n m 6 uur ds Klüsener 2e Paaschdag v m 10 uur de heer Dekker Geref Gem Ie Paaschdag v m 10 en n m 6 uur leesdienst 2e Paaschdag n m 4 uur de heer Wijting v Amersfoort Ev Luth Kerk Ie Paaschdag v m 10 uur ds W Splicthof uit Haarlem EVANG KRING BEURSGEBOUW Ie Paaschdag n m 3 30 uur de heer Sevensma uit Amsterdam Geref Evangelisatievereeniging 2e Paaschdag n m 3 30 uur Oude Markt Evangelisatieb ijeenkómst spreker cand W C P den Boer medewerking Geref Evangel isatiekbor o l v den heer W J Horrsveld GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden zadeldekje paar bl wanten reserve autowiel m band gebr rechterhandschoen 1 rose kinderhandschoentje ïn een witwoUen zilverbon handkap voor rüwiel parapluie mondharmonica armbandhorloge GESLAAGD Aan het Pensionaat St Jozeph alhier slaagden voor het diploma lingerie de dames J Koot M Kromwijk A Zwanenburg C Röling R Droogh E Regtvoort A v d PolT J Bruyhen en A Blom Voor het examen costumière staagde mej A Blok OPBRENGST COLLECTE De in de Ned Herv Kerk gehouden collecte voor het restauratiefonds heeft opgebracht ƒ 93 75 RAAI KOMT BIJEEN De raad onzer gemeente is voomenr ens a s Woensdag des namiddags 3 Uur in openbare vergadering bijeen te omen o a ter benoeming van een hoofd der Openbare lagere school Dfll E HOUUKN VKEKOCHT Ten ovenitaah van notaris B D Kriisemaon alhier werden in hotel van Haaften publiek verkocht het burg rwqonhui met voor en aditer turn aan de Konmgstraat 1 groot 1 41 A kooper de heer F Noordhoek alhier voor t 6 perceel Koningstraat 3 Kt ot 1 50 A kooper de heer A v d Berg te Nieuwcrbrug voor 4700 een garage met bovenwoning Beunstr groot 1 95 A kooper de fa B de Keyzer voor ƒ 6400 VARKENS GESMOKKELD Bloemenkoopman dec4 ia kmlsfauaten In samenwerking met den rijksveldwachter te Nieuwcrbrug heeft de politie alhier aangehouden een bloemenkoopman uit Rijnsburg die in lijn auto vier vette varkens vervoerde Aangezien de koopman dit vervoer niet aannemelijk kon maken werden de varkens in beslag genomen en overgebracht naar het gemeentelijk slachthuis alhier Later is aan het licht gekomen dat de dierer waren afgeleverd door een veehouder te Nieuwcrbrug Tegen beide personen ie procesverbaaropgemaekt Boskoop BURGERLUKE STAND Gi boren Conielis Wilhelm zoon van P Bakhuijzcn en van C G Hoo gendüom Johanna Martina dochter van S A BlaJiken en van J J Spruijt Ondertrouwd B Burggraaf en C T Vermeulen S Edelman en C H Raveiisberg WERKLOOSHEID STATIONNAIR Het aantal werkkiozen bedroeg in de afgeloopen week 15 van wie 5 boomkweekers Vorige week waren deze cijfers rcsp 16 en 6 COitP VER DE BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP 11 April Rozen per bos van 20 stuks Butterfly f 1 50 f 1 80 Dorus Pijkers f 1 40 August Noach f 1 40 f 1 80 gemengde rozen 40 et diversen per tras van 10 stuks Rhododendronóloemen f 0 50 f 0 95 idem gemengd 55 90 et id Pink Pearl f 1 00 f 1 30 Azalea bloemen f l 40 f 2 30 Sermgenbloemei 27 50 cti Clematis Mevr Ie Ooultre 85 et idem Nelly Moser 20 34 et idem Prihs Hendrik 85 et Sneeuwballen 41 55 et Cerasus Hisakura f 1 JO f3 00 id Rosea f 1 40t f 2 20 Prumus tribnlatakken 41 47 et Andromeda 27 36 et Foreythiatakken f 0 90 f 1 20 Diversen in pot per stuk Clematis Nélly Hoser 41 62 et idem L Azur Slem 40 52 et Hortensia s 40 43 et Goudenregen f 1 30 Babyrozen 30 et Genista 17 c t COOP BOERENLEENBANK Jaar aiet onbeTredigend In de jaarvergadering van de Coilp Boerenleenbank herdacht de voorzitterde heer W C Hage de leden die inhet afgeloopen jaar zijn overleden Hijbracht een woord van hulde aan denheer P Loef Az die 22 jaar voonitteris geweest en thans wegens mmgenleeftijd voor deze functie moe bedanken maar evenwel bestuutslidblUft Het jaarverslag i poemde het jaar 1940 gezien de mc tiüke onistandigheden waaronder gWverkt moest wordc n niet onbexTedigend Uit de rekening ble dat de totale ontvangsten en uitgaven i nclusief het begin en eindsaldo bedroegen f 1 749 918 92 waaronder ontvangen spaargelden en termijn deposito s f 347 447 54 terugbetaald idem en bedrag van f 397 730 37 terugbetaalde voorschotten f 32è439 58 gegeven voorschoten f8 478 64 ontvangsten in lupende rekening van de rekeninghioders f 6S1 823 34 uitgaven idem f642 937 51 De balans per 31 December vermeldt onder bezittingen o m uitstaande voorschotten f 121 422 61 tegoed in loopénde rekening rekeninghouders f 108 667 54 Centrale Bank f 171 478 33 Jaardeposito Centrale Bank f30 00 onder de schulden spaargelden en teimijn deposilo s f428 325 75 in loop en rekening van de rekeninghouders f 113 240 36 Het winstsaldo bedraagt na afschrijving f 1 893 98 v j f 1 799 11 Hekendorp DIERENKWELLING Tegen een veehouder alhier is pro cesverbaal opgemaakt wegens het vervoeren van een rund op pyniyke wijze Het dier dat naar de markt moest was deerlijk gewond Op het slachthuis is het afgemaakt Mocrcapelle PREDIKBEURTEN VOOR PASC N Ned Herv Kerk Zondag v m 10 uur Ds Verkerk n m 3 uur Ds Bieshaar van Benthuizen Maandag vjn 10 4 uur Ds Verkerk bevestiging van nieuwe lidmaten Gereformeerde gemeente Zondag v m 10 uur Ds Hofman n m 3 uur leesdienst n m 6 2 uur D Hofman EIERENVEILING Donderdag waren op de eierenveiling van de Veilingvereniging aangevoerd 5860 eieren Prijzen 1 07 per kilogram Moordrecht GROOTE SCHADEPOST VOOB VEEHOUDER De veehouder L heeft aangifte gedaan vah het sterven van een züner runderen Toen hij weer in den stal terugkeerde was ook een tweede rund dat bü zyn heengaan nog gezond was gestorven MOND EN KLAUWZEER BEPERKT Het ihond en klauwzeer onder het vee in dez gemeente beeft zich tot op heden niet sterk uitgebreid Sterfgevallen zün nog niet voorgekomen De raad dcz rigctneente kwam Dondtidagmiddag jnUnciedeiscbendp openbare vergadi rj Bi bjjecn ter behandeling Van twee öënidapanten Aangezien dei ahs alhier gestalionneerde Rij sv WjwKhter P Areiids overgeplaatst iïi r Goiida konji de door hem vjan 1 g4 enW gehuurde woning Doi pstr M K 3 ongeveer medio Mei a s ifmS jVoor leze woning hebben zich als gHjaldigdeii twee ingezetenen aan gcmBl ij ji l de ic r W J van Loovercn tUaki woneitde in de hofstede MiddeljWgjE 31 en de hepr Dr C Ph Scho mig hans wonende Dorpstraat K 15 ij verbarul met de king met het De heer Rietvpla telde voor de wonijjg aan dr Schilling Ie verhuren in üiiepunt stelden B ƒ 200 per jaari j Als tweede atjdn en W vopr het by raadsbesluit ter beschikking gesWtf trediet van f 9100 ten behoevs vaw verbetering en verbreeding vah dt Kerk laan te vcrhoogen tot f l K64ft f + Opgemerkt werd hierby dat iö d aanbesteding de laagste inschriivflti v as de heer L Vermeer alhier volW ƒ 10 648 derhalve ƒ 1548 boven TÜ e Taming Deze stijging der kosle jijhi grootendoels toe te scliryven aan jelkfijging van de prijzen der verstóliilllende materialen en van den vrachtóWHi Zonder aaniJ irMng werd tot verhooging Var h frpdi besloten TtAcns werd hetiMfei k aa den heer L Vei meer gegun Nieuwerhi k a d IJseel ERli STiGE VAL De heer Jacl Hcikoop uis Airüdag middag l ela meti hel lateii afryden van kipkarrtlt welke benoodigd zijn vcor het zand ansport voor de verbreeding van den riikswcg Hij moest de karre ii die van pen steile hoogte komen tegefiljiourfenl Hierbij kwam hij te vallen en itóp ernstige verwondingen op De heeriÖfeksmai lid van de E H B O lcgd Eij een i odvertacd aan Mevr en dè jVer de Jong hebben den gewonde v iji r verbondien en naar ij n won ir Vervoerd WINTERHIIILP G ia DRIEMAAL Zooveel De werkge ieenschip Wmterhulp heeft Doni fdag wederom een zeer groot aanfal waarpebonnen van ƒ 2 50 fl ii en ƒ 0 50 uitgei eikt aan hiervoor in aanmerking komende personen Voer velen eefi extra buitenkansje dat gaarne Werd aanvaard Wjnterhulp keerde in ze gemeente ongeveer dtiemaal aoovciel uit als werd ontva igen coop boerenleenbank Omzet van ƒ 2 1 milüoea In de zaal van den heer Bonkoop vergaderde de Coöp Boerenleenbank Nieuwerkerk a d IJssel De voorzitter de heer T Stout herdacht in zijn openingswoord het overleden bestuurslid der heer Joh Nell en de overleden leden de heeren i l Visser en van Leeuwen Als bestuurslid werd herkozen de heer D van Houwelingen In oe vacature ontstaan door het overlijden van den heer Joh Nell werd gekozen de heer C v d Eük Het aftredende lid van den raad van toezicht de heer Jac Segers werd herkozen Als plaatsvervargende bestuursleden werden gekozen de heeren M den HoÜander en Anth Ooms Het financieele verslag o er 1940 het 37e boekjaar vcrm eldt o a als cntvangsten ontvangen spaargeldeTi spaarbank ƒ 204147 01 ontvangsten in loopendc rekening ƒ 1867 954 37 totaal der OT tvangsten ƒ 2100908 13 De uitgaven bedroegen o ar terugbet spaargelden spaarbank ƒ 237 308 21 uitgaven in loopende rekening ƒ 1819927 96 op de reserve gebrachte winst ƒ 2262 44 inhoud der kas per 31 Decern oer ƒ 16618 09 in totaal ƒ 210O 9Ce 13 De balans vermeldt o a bezittingen inhoud der kas ƒ 16618 09 uitstaandevoorschotten ƒ 22257 te goed mloopende rekening ƒ 624 809 02 irtotaal aan beziWingen ƒ 665049 21 Deschulden bedroege i o a schuld a d spaarbank ƒ 432949 77 schuld in lo Dende rekenine ƒ 178223 87 reservefonds ƒ 43630 11 pensioenfondsƒ8513 45 saldo winst f 1732 Oudcv ater MEINEED EN SMOKKELARIJ VAN VARKENSVLEESCII De 44 jarige v handelaar A A S uit Oudewater thans gedetineerd in het Rotterdamsche Huis van Bewaring had zich voor de rechtbank te Rotterdam te erantwoorden terzake van meineed Eenigen tijd geleden begin Februari had verdachte als getuige in de zaak betreffende levering van steenkolen buiten de distributie om aan een notaris te Oudewater verklaard dat hy f650 aan den kolenhandelaar had uitbetaald ofschoon laatstgenoemde en diens ondergeschikten volhielden dat het slechts f550 was geweest S bleef bij wat hij vroeger gezegd had drie getuigen verklaarden dat hij honderd gulden teveel opgaf De verdediger mr V E Vethaeke uit Utrecht bracht nog drie getuigen i décharge naar voren die moesten mededeelen dat de andere getuigen niet op de hoogte konden zijn Het O M was echter overtuigd dat verdachte zich aan meineed h d schuldig gemaakt en eischte 9 maanden gevangenisstraf Mr Vethaeke meende dat verd moest worden vrijgesproken omdat hii een eerUjk mensch is die steeds de waarheid spreekt Dezelfde verdachte stond ook nog voor drie andere feitep terecht Hii zou n l in September iwee ziid n en drie buiken spek hebben gehamstprd en in de daarop vo se t l T 315 kg varkensvleesch althans meer dan hy in één week kon verbniiken en ten slotte zou hy in Januari jJ een ham buiten de distributie om verkocht hebben Verd gaf de feiten toe Het O M wees hem op don ernst van deze feiten Gerekend naar de rantsoenen welke thans voor het Nederlandache volk zyn vastgesteld zeide mr Wilbrenninck beteekeni een hoeveelheid vleesch van 315 kg een voorraad waarmede een mensch ongeveer veertien jaar kan doen Hamsteren Van varkensvleesch is een gevaar voor de voedselvoorzicnii Spr eischte voor de beide eerste feiten elk een ge angenisstraf voor den tyd van één maand en voor het derde feit fï5 boete subs 25 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van het in beslag genomen vleesch Mr Velhacke uit Utrecht drong aan op de ujterstc clementie Nog zeven verdachten Voorts eischte het O M tegen den 39 jarigen kapper C N v d R uit Oudewater wegens overtreding van de vlecschdiitributiebeachikking f25 boete jubs 10 dagen hechtenis tegen den 43jarigen varkenshandelaarC ó K te Oudewater we ns hetzelfde en wegens het slactiten van vier varkens 3 maanden gevangenisstraf t gcn den 24 jarigen ka i shandelaar J E V en den 24jarigen varkenshandelaar A S loeiden uit Oudewater wegens het koopen van gronle hoeveelheden varken vlee cli zy hadden er al hun geld in gestoken om in dezen moeilijken ijd iets te kunnen verdienen elk 2 maanden gevangenL straf tegen den 23 jarigen klager P C L uit Woerden die het hamsferen in do hand had werkj 14 dagen gevangenisstraf fejop den 24 iarippn kfifipmnn J C M uit Linschoten wej ens het slachten en vorkoopen van varkens 1 miand pe nnBRnls traf en tepen r on 50 iaripen t mmermfin T R uit Oitdcwnter die voor ziin oMden 4 nond rnelr had pekochf f 10 bnrte subs 10 dagen hechten BURGERLIJKE STAND jeboren Johannes Corolus z van G van den Bogaard en A Oostrom Overleden Marinus Joh Meyer 40 jaar gehuwd met M C Höwelmann PREDIKBEURTEN VOOR PASCHEN Ned Herv Kerk Eerste Paaschdag voorm 10 en nam 3 uur en 2e Paaschdag voorm 10 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk Eerste Paaschdag voorm 10 en nam 3 uur en 2e Paaschdag voorm 10 uur ds W fran Dyk VOLGNUMMERS VOOR VARKENSVLEESCH Wocsdag zün alhier op daartoe verkregen volgnummers eenige vette varkens tegen inlevering van de vereischte bonnen verkocht waarvan gretig gebruik werd gemaakt Reeuwijk JONGEN DOOR TREIN GEDOOD Bij oversteken van de spoorbaan Leiden Woerden onder Bodegraven Gisteravond omstreeks fi uur is d 17 jarige L Stoppelsnburg wonende aan den Oudeweg te dezer plaatse op de spoorlijn Leiden Woerden onder de gemeente Bodegraven door een trein aangereden en gedood De jongen was op de Kleine Wiericke l ezig met kalmoes visschen Hy wist niet hoe laat het was en daarom besloot hij dit te gaan vragen aan arlieiders die aan den overkant van de spoorbaan op den ryksweg aan hel werk waren Over de baan is hier geen weg de jongen klom tegen den spoor dijk op en stak op een willekeurig pun over Hy sehynt geen erg gehad te heb bon in een uit de richting Bodegraven komenden personentrein waarvan het geluid verloren ging in het lawaai van een op hj egWerk in gebruik zynden betonmöwn Het gevolg was dat hy by het oversteken van de spoorbaan door den trein gegrepen werd De jonfcfen werd zwaar gewond en is na enkele oogenblikken ter plaatse overleden Het stoffelijk overschot is per ziekenauto naar de ouderlijke woning gebracht AMBTENAREN COLLECTEEREN VOOR WINTERHULP Bij de volgende week te houden lystencollecte voor Winterhulp Nederland zullen in deze gemeente de ge meenteambtenaren als collectanten optreden Op een desbetreffend verzoek van den burgemeester verklaarden zy zich hiertoe gaarne bereid BENOEMING TIJDELIJK ONDERWIJZERES B en W hebben met ingang van 16 April April a s tot tydelijk onderwyzeres aan de openbare lagere school A op het Dorp benoemd mej C P Kromhour te Boskoop D O S WINT VAN TOUCHE In een série onderlinge wedstryden om den zilveren beker speelde de biljartvcreeniging D O S alhier tegen de biljartver Touche uit Bodegraven Deze wedstryd werd door onze plaatsgenooten met 22 winst caramboles gewonnen PREDIKBEURTEN VOOR PASCHEN Ned Herv Kerk Reeuwyk v m 10 uur ds W Vroegindewey nm 3 uur ds M Verkerk van Moerkapelle Ned Herv Kerk Sluipwyk v m 10 en n m 3 30 uur ds E R Damsté Geref Kerk v m 10 en n m 6 30 uur ds P Warmenhoven TWEEDE PAASCHDAG Ned Herv Kerk Reeuwyk v m 10 uur ds W Vroegindewey mj Stolwijk PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur ds B J Kanis bevestiging van lidmaten Evaneelijat e v m 10 30 en n m S uur de heer Barpeveld van I elft DE KOMENDE WINTERHULP COLLECTE fff et kan en het nvtet 6eter Nog eenige dagen scheiden ons aldutihet AJt P van de komende lystencollecte ten bate van het werk vanWiiiterhulp Nederland Van 18 tot enmet 20 April in sommige gemeentenis deze periode iets grooter zullendoor het geheele land de Uverigecollectanten van Winterhulp zich wederaan de wonmgen van alle Nederlanders Vervoegen met een dririgende bedeoon een offer voor de leniging van denooden van een breede óiassa behoeftige landgenooten i Hérhaaldelyk is te dezer plaatse uiteengezet hoe ontzagiyk groot deze nooden zyn en helaas moest ook telkens weer geconstateerd worden dat de ingezamelde gelden nog by lange na niet voldoende waren om allen nood te lenigen al waren de resultaten op zichzelf beschouwd niet geheel en lU onbevredigend Het kan echter beter en het moet beter moge daarom het devies zyn voor de komende collecte en wanneer ieder Nederlander de volgende weck zyn plicht doet jegens zyn lehoeftige medeburgers dan kan het met anders of deze inzameling zal een recordsucces boeken Maar dan moet ook een ieder die maar iets kan missen daadwerkelijk medewerken en zich met liefde een offer willeif getroosten Elk offeWuit plicht geboren en met liefde gebracht zal voltooiing van het mooie sociale werk van Winterhulp vergemakkeUjken en wederom zal dan uit tienduizenden gezinnen een dankbede kunnen opgaan voof het resultaat van deze blyken van gemeenschapszin Want gemeenschapszin moet de grondslag zyn voor het doen slagen van deze actie en daarom mag niemand zich aan de daaruit voortspruitende plicht tot offeren onttrekken Reedz Veel leed heeft WmterhulpNederland dank zy v eler medewerkingkunnen verzachten maar haar arbeidsterréin bleek zoo omva gryk dat voorhet bereikénvan het gestelde doel ookde hulp van die Nederlanders die totdusver om welke reden ook zich nogafzydig Jueiden niet kan worden ontbeerd j Wie van de noodzakelykheid daarvan is doordrongen zal met liefde Zijn steentje bydragen voor het brengen van vreugde in de gezinnen van hea die nog op steun van anderen aangewezen zyn En ook dan zal eerst met recht verwezenïijltt zyn de leuze Voor htetwolk door het volk Schoonhoven HET GROENE KRUIS 40 jarig bestaan in jaarvergaderiag herdacht In de jaarvergadering vhn de afdeeling Schoonhoven van het Groene Kruis gaf de voorzitter een kort overzicht van de afgeloopen 40 jaar Hy deelde voorts mede dat er eenige giften by den penningmeester waren binnengekomen Uit het jaarverslag van de secretaresse bleek dat Zr Brandstedef in het af geloop ot jaar 1269 bezoekën brachl Van het consuU tatie bureaü werd door 95 kinderen gebruik gemaakt Het verslag van den penningmeester wee voor de afdeeling verplegingsartikelen een voordeelig saldo aan van 182 29 voor de afdeeling wijkverpleging een nadeelig saldo van ƒ 158 30 en voor het consultatiebureau een tekort van f 229 02 Als bestuursledsr werden herkozen mevr J L W Nolst TrenitéHerma nides en de heeren C H Keiling en Th A M Malingré C HOOGENBOEZEM t Gistermqrgen is te zer stede op 58 jarigen leeftyd na een langdurige ziekte overigen de heer C Hoogen boezém een bekend figuur in Schoonhoven en omgeving Sedurende 15 jaar is hy als brandmeester verbonden geweest aan de plaatseiyke brandweer Ook was hy eenige jaren bestuursUd van plaatselyke vereenigingen Waddinxreen PREDIKBEURTEN VOOR PASCHEN Eerste Paaschdag Ned Herv Kerk 10 u en 6 30 u D L Vroegindewey Ger Kerk 10 u Ds W J Smidt u Ds Bovendorp Chr Afg C5em 10 u en 6 u Ds N V d Kraats Rem Kerk 7 u n m Ds W Zuurdeeg Vereeniging Wet en Evangelie 10 vu en 5 u dierst in de Rem kerk Tweede Paaaehdag Ned Herv Kerk 10 u Ds L Vroeg indewey Ger Kerk 10 u Ds W J Smidt Chr Afg ïem 10 u Ds N v d Kraats Woerden ROTTERDAMSCHE RECHTBANK Uitspraken in fcaaadief ftllMi De rechtbank te Rotterdam heeft den 20 jarigen slager C F K te Woerden die uit pakhuizen alhier een hoeveelheid kazen heeft gestolen veroordeeld tot en gev angenisstraf van 7 maanden met aftrek van den tyd in voorloópige hechtenis doorgebracht eisch 1 jaar met aftrek De 20 jange yzervle ter C G B t Woerden die den vorigen verdacht bö het plegen van de inbraken geholpen heeft werd veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf eisch 6 maanden voriaé Sazcdt heeft gekocht werd wegen heliMVJg sordeeld tot 6 maaiiden gevangejalaatl eisch 10 maanden De ï5 jarige slager G T v d V Linschotra die van de bfi verdachten een aantal gdTtole