Goudsche Courant, dinsdag 15 april 1941

X f 5dag 15 April ig4I ja g fc No 20604 J iMM NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PiMtglro W400 Bur Harkt SL TaL 2741 Directeur r TIZTER ros van het Zuid Slavische leger verslagen De restan trekken zich in de bergen terug Japansch Russisch neutraliteitsverdrag Onschendbaarheid van Mandsjoekwo eeneren van de Mongoolsche volksrepubliek anderzijds gewaarborgd Onderteekening door Matsoeoka en Molotof iaawwBpaBa Igrado gevallen Duitsch ltalïaahsche epen overschrijden Egyptische grens De Engdschen verlaten Griekenland Zondagmiddag is in bet Kremlin te IWosIcou een neutraüteitspact tusschen Japan en de Sowjet Unie onderteekend De onderteekening geschiedde door Matsoeoka den JapaU meerdere derde mogendheid heden zal de andere partij gedurende de geheele periode van een dergelijk confUet de neutraliteit in acht nemen Art 3 Het onderhavige pact zal van kracht worden van den dag der voltrekking van zün ratificatie door de schen minister van Buitenland p eide hooge verdragsluitende partijen betrekkingen te verzekeren op de basis De beid hooge contractee 1 van den geest van het tusschen de i i eloopeB dagen heeH de mar8ch der Duitsche en Italiaan troepen zoowel op den Balkan als in Noord Afrika groote yorde gMuakt In Kroatië is het verzet gebroken en het Servische jelifke leger in ontbinding geraakt De Joego SIavische hoofdstad ido is in Duitsche handen gevallen De Dnitsche en Italiaansche hebben i lkaar zoowel ten Noorden van het Ochrtda meer als KirM dt ontmoet In Joego Slavië is het gros van de tegen de K kcts strijdende troepen vernietigd De rest van het Jo oSia Isger trekt zich in de bergen terug In totaal zijn minstens 14 rflMht divisies vernietigd Volgens hedenmiddag ontvangen berichm de imchepiog van het Engelsche expeditieleger reeds begonnen h Noord Airtka werd de omsingeling van Tobroek voltooid en Bardia Voorts werden het lort Cap uzzo en het op Egyptisch gebied eten Solloem bezet zoodat de Engebchen weer bijntf terc gewortijn tot bet punt vanwaar zij destijds hun offensief begonnen e ofHcieele berichten et apperbeTcI dor nuitsche weerèt MMkt d d IS dcMr bekend Kooili leed In een speciaal beriéht lend it lemaakt hebben Dnitsche Mder leiding van den kolonelVoa K f ist vroeg in den ochTiB U April de Servische hoofdia wttng Belgrado uit t Zuiden l nt nadat op 12 April des m kleine S 5 atdeeUng der Jleich onder leiding van Kliogenberg uit het Noorden Doaaif de stad was blnnenge n de Duitaehe vlag had geop het Duitsske gezantschapsw vijtedelijke itrljdkrachten vemieUgd De rest van het Servisoke leger trekt deh voor de Dnitsche en Italiaansche troepen in i t berglaad langs de AdriaUsche kust Wilg Alleen op enkele plaatsen wordt nog tegenstand gebodrn Bij het achtervolgen van den verslagen vijand werd de Save overschreden Over de inneming van Belgrado wordt nog gemeld dat reeds in den nacht van 12 op 13 April deelen van een pantserdivisie vanuit het Westen tot aan het centrum der stad waren doorgedrongen de zuivering van het bekken van cli in het gebied rondom Agram II troepen van liet Duitsche leger bewegingen systematisch voort Karlsiladt hebben zy contact geIjil met d f Italiaansche striidi iten K t aantal bU Agram gemaakte gevangenen bedraagt volgens tot dusver ontvangen berichten generaals i nd r wie twee com ndanten an Isgercorpsen 300 itn officieren n 12 000 man Boendien werden ongeveer 100 stuken leschut 10 vhegtuigen talrijke Nlagplaatsen van munitie en benw een nog niet te overzienc eveeUieii infanteriewapens en der oorlogstuig buit gemaakt HongaarKihe troepen hebben ten en vin Dsuek en tusschen Donau T T f raak bewerkstelügd ÏX i Ulke grensversterkin nilAen verder op mnV s de opmarsch na het t nH plaatselüken rfj eengedreven Servijroependeelen systematisch yol i =P5n heeft in het ZiiidAIM gebied ook gisteren voor den et vermelde op vUeg ebied rondom Belgrado ge i i Port en materiaaltrei In Nocfrd Griekenland ontwikkelen de operaties zich volgens t opgeste de plan Het luchtwapen ondersteunde ook op 13 April in het Zuidoostelijke gebied de operaties van h t leger door vernietigende aanvallen van afdeelingen jacht en gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers op vijaideljke troepencolonnes in het gebied rondom Belgrado alsmede op troepentoncertraties by Ban ja Luka Andere succesvolle aanvallen werden ondernomen op vliegvelden in Midden Bosniï en in Herzegowina Aanvallen op militaire doelen in Serajewo veroorzaak en z are vernielingen en uitgebreide branden jti een groot troepenkamp en in spoorweginstaUaties In Noord Afrika werd bü den verderen opmarsch na een gevecht het fort Capuzo als mede het op Egyptisch grondgebied liggen ie Solloem genomen Duitsche duikbommenwerpers vernietigden bij een aanval op vliegvelden op Malta in den nacht van 12 op 13 April twee op den grond staande vyandelijke jachtvliegtuigen van het type Hurricane en plaatsten een voltreffer op het achterste gedeelte van den Bntschen torpedojager Gisteren werden het vliegveld Luca op het eiland Malt alsmede de haven La Valletta opnieuw gebombardeerd Duitsche jachtvliegtuigen schoten in een luchtgevecht boven het eiland een Britsch jachtvhegtuig van het type Hurricane neer Aan het laliaansche weermachtsbericht van 13 April ontleenen wij M B n en boram e n Te Sjven 2 nd colonnes nicht van 11 op 12 April hebvirn l Kt Ken bij wlnl t Salamis jHlk koopvaardüschip van Zil gebracht en bom r at op nog vier groote Wh ƒ vsr len Piraeus benzinedopfitaf een electri In den sector van Zare hebben onze troepen met doeltreffende steun van de luchtmacht Bencovazzo bezet waar bü honderden krijgsgevangenen werden gemaakt onder wie 80 officieren Het eiland Ugliano is in onze handen gevallen J een mo en met succes otm JP Hurricane werd Andere Duitsche geb4g en hebben den zelfden vttri v onderkomens AJr hebben d Dnltsch Pen d onudngellng Menmeteen tontJ hot aan de Oost Cyrenalc gelegen sieun Ingenomen O 14 April bekend 15 leet po ae troepen veehtendo Onze gemotoriseerde troepen die uit Albanië waren opgerukt zetten hun opmarsch op vijandelijk gebied voorbii Ochrida voort De zuivering rondom t meer wordt voortgezet Hier zijn duizenden krijgsgevangenen gemaakt benevens een buit van een aanzienlijke hoevelheid wapens en materieel en verscheiden tientallen stukken geschut In de zone van Dibrano heeft de divisie alpenjagers Cuneense rtiim duizend krijgsgevangenen gemaakt onder wie twee generaals benevens achttien zware batterijjen Het Italiaansche weermachtsbericht van 14 ffpril meldt o a In Zuid Slavië duurt de opmarsch van het tweede leger voort Afdeelingen van dit leger zijn tot voorbij Kospitsj opgerukt Uit Zara oprukkende troepen hehben na sterken tegenstand van den viiand te hebben overwonnen het spoorwegcentrum Khin bereikt en aangevallen Zij hebben gevangenen gemaakt en veel materieel is in hun handen gevallen Bovendien hebben zü de eilanden Setrugno Bso Raviane en Puntudura bezet Ten Noorden van Skoetarl in Albanië is de v andelijke aanval verbroken door onze troepen die tot den tegenaanval zijn overgegaan en den vijand zeer zware verliezen hebben toegebracht Aan het Grieksché froöt rukt het elfde leger na den v andelijken tegenstand te hebben gebroken sinds gistermorgen op in de zone van Kpritsja Duitsc land s bedoelith gen op 4en Balkan In antwoord op allerlei vragen over de ordening op den Balkan is in de Wilbelmstrasse verklaard dat ervoorloopig slechts militaire acties zün Wat daar ginds Eelfstandig ontstaat zal door Duitschland zorgzaamworden behandeld Voorloopig heeft Duitschland daar echter slechts ééndoel de zoo grondig mogelijke en zoo snel mogelijke vernietiging van den tegenstander In politieke kringen vsji ds Duitsche hoofdstad ia men de opvatting toegedaan dat aan dezen strud ook nog andere verbonden staten zullen deelnemen Het Servische leger xoo verklaarde men in deze lirmgen zal tot den laatften solifaat van sjjn militaire plichten worden ontheven De politieke problemen zijn hiertegenover van secundairen aard en zullen te zijner tyd worden geëntameerd Gaan de Engelschen weg Volgens ksteravond van Duitsche militaire z de uit Griekenland ontvangen berichten begint thans het Engolsche expeditiekorps in Griekenland reeds zich op talrijke plaatsen aan de Griejcsche kust in te schepen Het is tnxerend dat dit niet slechts in de liavens geschiedt maar dat de Engelschen zelfs gewoon aan de kust als destijds aan het strand van Duinkerken zich aan boord begeven van de leege transportschepen die al dagen in de Grieksche wateren gereed liggen De Grieksche marineleiding heeft van de Engeléche admiraliteit bevel gekregen de Grieksche vloot te doen optreden ter bescherming van het op handen zynde vertrek van de Engelschen uit Griekenland Inscheping reeds begonnen Volgens de laatste Duitsche militaire berichten uit Griekenland is de inscheping van het Brttsehe expeditiecorps op talrijke plaatsen aan de Grieksche kust reeds begonnen Reed de Mo n t a g wees op de opmerkingen van de Daily Mail welke een voorbereiding vormden op deze mogelijkheid De Daily Mail beriep er licb op zoo schreef de Montag dat men reeds vier maanden geleden in Engeland gewaarschuwd heeft tegen een zenden van Britsche troepen naar het vasteland aangezien alle kansen op het vasteland aan Duitsche zijde zijn De juistheid van dese waarschuwing wordt nu bewcien Engeland aldus de Daily Mail volgens deze dteering verder moet sijn stellingen op den Balkan zoo snel mogelijk ontndmen aangezien het ze nooit kan hoaden D B Z am Mittag schrijft dat niet alleen in den Piraeus en andere havens maar ook aan de open kust de Britscbe tro en hals over koi vluchten naar de sinds dagen in de Grieksche wateren gereed gehouden transportschepen Na Polen Noorwegen Nederland België en Frankrijk wordt thans dus ook Griekenland schaamteloos in den steek gelsten Voor de vijfde maal alleen nog veel perfider en brutaler dan de vongs keeren wordt het laagtiartige Britsche verraad jegens een zich voor Engeland opofferend hulpvolk voltrokken Het ZwöJf Uhr Blatt rreekt van een weerzinwekkend schouwspel dat zich hier voltrekt in een omvang als in de geschiedenis nog nooit is voorgekomen Is reads tot dusver het moreele conto van de Britten door hun voortdurende leugens en onjuiste en met elkaar in tegenspraak zijnde berichten téh zwaarste geschokt dit tweede Duinkerken zal hun nf oreele crediet den genadeslag geven Na dezen terugtocht zal de wereld eens eo voor altijd hebben ingezien dat alles wat Engeland doet leugenachtig en misdadig is dat ieder land dat zich met Engeland inlaat verraden en verkocht is Anarchie in Servië In Servië heerscht volstrekte anarchie verklaart de Sorasin een verslag over den toestand van het oogenbük meldend dat alle burgemeesters en andere bestuursambtenaren den dierst hebben verlaten om de Servische troepen te volgen In de dorpen trekken troepjes Servische soldaten plunderend door het land De Kroatische staat Vrfgens berichten uit Zagreb Agram is dr Ante Pawelitsj benoemd tot hoofd van den nieuw ri Kroatischen staat generaal Joeaternik tot plaatsvervangend staatshoofd en commandant van de Kroatische strydkrachten en dr Boedak tot premier De omroep van Agram deelt mede dat generaal Kvatemik een Paaschboodseha p heeft gericht tot het Kroatischp volk Daarin wenscht hij het geluk met den eersten vrijen Paschen en kondigt hij aan dat dr Ante Pawehtsj zich reeds op Kroatischen grond bevindt In een onderhoud dat de leider van het nieuwe Kroatië Pawelitsj aan een specialen correspondent van Stefan heeft toegestaan heeft hü gezegd dat d Kroatische staat reeds 1000 jaar leeft en dat voor de verdrag r van Versailles Serven en Kroaten nooit een gemeenschappeliiken staat hebben gevormd Het herstel der Kroatische onafhankelijkheid berust evenzeer op historische als op ethnische factoren De beweging van het panSlavisme had overal ter wereld de overtuiging gevestigd dat Kroaten en Serven slechts één volk vormden Dat is echter niet juist aldus Pawelitsj want de Kroaten zün geen Slaven doch alleen maar Kroater Het Kroatische volk is zeer werkzaam en productief Het gebied is rijk de staat beschikt over alle voorwaarden om het volk een behoorlijk bestaan te verschaffen en dat wel in den zin van de nieuwe orde geschapen door Hitler en Mussolini Op het oogerblilj van de proc amatie zyngr onafhankelijkheid is Kroatië tot déze orde toegetreden De opstandige beweging rustte van den aanvang af op autoritair en totalitair plan De beginselen dezer beweging en de staat die daaruit is voortgekomen zullen de betrekkingen met Duitschland en ItaUè kenmerken Diverse frontberichten Naar het D N B verneemt hebben bommenwerper en lichte gevechtsvhegtuigen der Duitsche luchtmacht op eersten Paaschdag biJ hun aanvallen op de Zuid Slavische troepen bijzonder veel succes gehad De Servische divisies die bü Belgrado verslagen waren en die in Westelijke richting teruggetrokken werden herhaaldeliik door de luchtmacht aangevallen De Duitsche vliegtuigen slaagden erin verscheidene infanterie en artillerie colonnes in Duikvlucht te vernietigen en te verstrooien Vele voertuigen werden vernietigd andere werden zoo zwaar beschadigd dat de vyand ze moest laten staan De toestand ili Zuid Slavie wordt het best gekenmerkt door het feit dat de Duitsche vliegtuigen nergens op vijandelijke toestellen stieten De Duitsche luchfmacht bcheerscht sedert dagen het luchtruim boven alle schterwaartsche verbindingen practisch Hier en daar trachtten de aangevallen afdeelingen zich met machinegeweren te ver dedigen doch alle Duitsche vliegtuigen Zijn behouden teruggekeerd In de streek van Debra hebben de Italianen ruim 1000 krijgsgevangenen gemaakt onder wie twee generaals Bij de gevechten in Kroatië zijn naar van bevoegde Duitsche zijde wordt medegedeeld 10 000 man van de Servische Moerskadivisie alsmede den staf van de divisie door een enkel escadron verkenners gevangen genomen By de gevechten in het uiterste ZuidOosten van Servië hebben de Duitsche troepen zeer veel oorlogsmateriaal als buit binnen gebracht en talrijke gevangenen gemaakt Zoo werden by een enkele actie van een Duitsche afdeeling een generaal 160 officieren en 7000 1 man van de Servische weermacht gevangen genomen Stefani meldt dat de troepen van het luliaansche negende leger de stad iritza en omgeving weer hebben be Reacties in het buitenland Officieele kringen te Washington vreezen dat de nieuwe Duitsche successen op den Balkan en de hierop steunende isplationtstische acties de openbare ondersteuning van de tiuitenlandsche politiek van Roosevelt aanzienlijk zullen verzwakken zoo scfaTljft deNewYorkTimes De b zonder snelle ineenstorting van Joego Slavië heeft ook in olficièe e leringen een sche Zaken en IVfolotof deW voorzitter van den raad va volkscommissarissen en volks commissaris van Bnitenlandscne Zaken en wel om 14 uur 30 M kouschen tijd Het bureau voor de inlichtingen te Tokio heeft Zondagavond een communiqué uitgegeven waarin wor t medegedeeld dat de kern van het Japansch Russische neutraliteitspact als volgt luidt Het Japansche Rgk en de U S S R bewogen door den wensch tot versterking der vreedzame en vriendschappelilke betrekkingen die tusschen de beide landen bestaan hebben besloten een neutraliteitspact te sluiten en zyn wederkcerig het volgende overeengekomen Art 1 rende partijen komen overeen de vreedzame en vnendschappelijke betrekkingen tusschen haar te handhaven en elkanders territoriale integnteit en onaantastbaarheid te eerbiedigen Art 2 In geval een van beide hooge contracteerende partyen het voorwerp wordt van militaire actie door een of verpletterenden indruk gemaakt De uitwerking van deze successen op SovjetRusland Turkye en Japan alsook bp de Amerikaiinsche openbare meenmg vormt een vooi werp van angstige beschouwingen De New York Times schryft tenslotte dat wanneer Washington met een zoo snelle Duitsche overwmnmg op Joego Slavië rekening bad gehouden de Amerikaansche druk op Belgrado anders zou zyn uitgeoefend Voor het geval dat de dingen veranderen en de huidige BaUtan politiek der Vereenigde Staten juist mocht blijken zal de thans gekoesterde vrees vervliegen en kolonel WiUiam Donovan alsmede de Engelsche strategen in Amenlta zullen dan weer de helden worden die zij waren toen de Joego Slavische prins regent Paul uit Belgrado werd verjaard Het Turksche Wad I k d a m schryft dat de Engelsche troepen m Griekenland historisch verplicht zijn of te overwinnen of op Grieksche bodem te vallen Wanneer Engeland m Griekenland een tweede Duinkerken wil laten ontstaan zou dit het grootste prestigeverlies beteekenen Wanneer Engeland eeh totale opofferende actie van zijn troepen in Griekenland achterwege laat zal hem du berouwen Het Engelsche leger in Griekenland dient de schepen voor den terugtocht achter zich te verbranden en te strijden Haven van Tobroek aangevallen Naar het D N B verneemt is de haven van Tobroek waarmede Engelschen in de afgeloopen dagen de rest An him verslagen Lybië leger trachtten te verschepen Zondag in den loop van den dag door Duitsche en Italiaan sche duikbommenwerpers onder bescherming van Italiaansche jagers mét succes aangevallem Een oot vrachtschip werd Q a door treffers op het achterste gedeelte beschadig af en het zal geldig zijn voor een tyd van vijfjaar In geval geen van beide hooge verdragsluitende partijen het verdrag niet een jaar voor den afloop opzegt zal het pact geacht worden automatisch voor de volgends vijf jaar te zijn verlengd Art 4 Het onderhavige pact zal zoo spoedig mbgelyk worden geratificeerd De uitwisseling der ratificaties zal geschieden te Tokio zoo spoedig zulks mogelijk is Tegelijk met de onderteekening van he paci hebben de regeeringen van Ja n en de Sowjet Unie een gemeen sêhappelijke verklaring uitgegeven van de volgende strekking De regeering van het Japansche ryk en de regeering der U S S R eerbiedigen teneinde de vreedzame vriendschappelijke tusschen haar bestaande beide landen gesloten neutraliteitspact van de zijde van het Japansche Rijk de territoriale integnteit en onschendbaarheid van de Mongoolsche Volksrepubliek en van de kant van de Sow jetUnie de terntonale integriteit en onschendbaarheid van het keizerrijk Montsjoekwo Engelsche perstemmen De Engelsche bladen leveren kritiek op het fei t dat de regeering probeert de Britsche tegenslagen m NoordAfrika te bagatelliseeren aldus het DNB De Evening News wijst erop dat den Engelschen verteld is dat de arme onervaren Duitschers verloren zouden zijn wanneer zij eerst eenmaal m de woestyn zouden zijn toen de troepen der spilmogendheden reeds gereed stonden voor den sprong Het wordt tijd zoo eischt dit blad dat men aan deze sprookjesvertellers een lange vacantie geeft De Daily Herald verklaart dat het Engelsche volk door struisvogelpolitici misleid IS Deze stellen iedere vordering van de geallieerden als iets geweldigs voor terwyl een overwmnmg van den vyand betiteld wordt met iets bykomstigs en onbelangryks Wanneer de oorlogsbeslissing m den Atlantischen Oceaan ook zal vallen toch dient de naïeve voorstelling uit de wereld geholpen te worden dat Afrika en de Balkan iets bijkomstigs zyn en op den afloop van den oorlog geen mvloed hebben Het blad van Beaverbrook Evening Standaard schrijft dat de verschijning van Duitsche tanks aan de Egyptische grens met één slag het oorlogsbeeld heeft veranderd Joego Slavische ministers naar Tarkye Stockholms Tidningen meldt uit Istanboel dat eenige JoegnSlavische ministers per vliegtuig in Turkye zyn aangekomen om e trachten het contact met de Engelschen te herstellen De bedreiging van het Suez kanaal In Cairo verheelt men zich niet dat het Duitsch Italiaansche offensief tegen Egypte met machtige en de modernste middelen wordt uitgevoerd en dat het een ernstig gevaar voor Egypte en het Suezkanaal beteekent zóo sehryft volgens de T r i bune de Lausanne de Britsche Exchange Telegraph w wa WK nE ihiKvi Kwni ewV l iOHCftHUUUt Zon op 6 44 onder 20 38 Maan op 0 10 onder 9 19 Men is verplicht te verdnister a van zonsondergang tot zonsopkomst Lhntiuirns van voertnigen moeten U tSu na coAsondergang ontstoken worden