Goudsche Courant, dinsdag 15 april 1941

EERSTE BLAD spm DINSDAG 15 APRIL Gebak Br 12 Br 11 7 t m 20 April 14 t m 27 April I rantsoen Gort Gortmoui of G u len A 08 24 Febr t m 20 April i pond Havermout Havcrvlokken Gort of Grutten A 07 24 Febr t m U Apnl Vi pond Kaas A 62 en A 3 en 72 73 24 Mrt t m 20 April 7 April t m 4 Mei Elke bon 100 gram Koffie of koffiesurrogaat A 18 17 Mrt t m 27 April 125 gram koffie of 250 gram h su gaaL Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A M 24 Febr t m 20 Apr 1 ons Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 1 24 Febr t m 20 AprU I ons Peulvruchten niet aaiigcwczen Petroleum Per 9 24 Febr t m 20 April Vooi de keuken Rijst emeel gnes ebloem of Gruttemeel A 19 24 Mrt t m 20 April Vi pond Zeep A 2 31 Mrt t m 27 April 1 rsotsoan VerkiSruig Bo A BL Bi s Alg Dtstrtbutiebonlwekje K = bioemcoo Hef = Boterbon VI B Broodbon s KAïenbon a eenode a VlacMtiboo ten rands1ag Een duidelijke afbake ttiag Van de wederzudiche invloedazones IS thans tot stand gebracht en de hoop van aan deze ruimten vfieemde mogendheden lo het Verre Oosten oorlogsverwamngen te iticfeten is m rook opgegaan De Berliner Borsenseitung schrijft dat de huidtge opheldermgvan de Oost Aziatische toestanden tusschen Moskou en Tokio de volledigewaardeering ontmoet van Duitschland dat daarin een positieve bijdrage zietvoor een geordende toekomst m betVerre Oosten en in het bijzonder eenbelangrijke schakel m de door Japannagetilreelde consolidatie der grootAziattsche toestanden tegenover eeneventueelen tegenstander f De Berliner Lokalatnzeiger verklaart dat Dtiilschland het sluiten van het Russiscb Jajansche pact vooral begroet omdat it neutraliteitsverdrag Japan een grooten stap verder brengt met zijn bedoeling om m het Oost Aziatische gebied zijn ordehingsprogram verder ten uitvoer te leggen fiel Sapaitèdï Ruuische verdrag i f ABlwoord op pogingen om den oorlog uit te breiden Volgens Hull vormt de totstandkoming voor Amerika geen verrassing Stalln was b TartreK Ton Matao oka aanwezig De Brioche scheepsverllezefi AMERIKAANSCHE SCHATTING VAN BIJNA 8 MILLIOEN TON By de tewaterlating van een vrachtschip te Chester m Pennsylvanie heeft de spetiaie gevolmachtigde van Roosevelt Nelson Rockefeller onder meer verklaard dat de Britsche scheepsver liezen sinds het begin van den oorlog gelijk kunnen worden geiteld met de geheele tonnage der Amerikaansche Oceaan vloot De tonnage van deze vloot bedraagt 7 900 000 Tot dusverre had Londen beweerd s echts 5 mil hoen ton verloren te heboen Aanvullende Amerikaansche begrooting VAN 728 MIILIOEN President Roosevelt heeft bij het congres een aanvu lende begrooting ingediend ten bedrage van omtrent 728 7 millioen voor het komende be grootingsjaar Hiervan omstreeks 289 mii ioen voor het luchtwapf van het legir btsttmd Britsche overval Op Noorsch eilandje VISSCHERIJ GEBOUWTJE V ERNIELD Een Engelsche torpedojager is ir den nacht van 12 April naar het D B van bevoegde iijde vemeemt ver ten Noorden van Tioniso een armelijk p aatsje van enkele hutten genadeid De bemarring maakte zich mees ei van e i Noorsch visscheriigebouwlje en vernielde het Nadat de bemannir g de aarwezige voorraden had geroofd tak zij het gebouwtje n brai d en li het m vlammen opgaar Daar de weersomstandigheden niet veroorloof den dat gevechtsvliegtuigen op teg r om dezen overval af te weren kon de Brjtsche jager voor het ochtend grauwen m volle zee ortkomen WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON Bloem BI Bo 11 B ït Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Vijfde periode 115 t m 17 35 t m 41 Br 11 Br 12 100 gr roggebrood of 100 gr brood of 1 rantsoen gebak Brood A 93 A 22 A 84 Eieren 117 Upart itrunkje Scheerzeep niet aangewezen Slaohe 14 April t m Il Mei 1 ulogram Suiker A 21 17 Mrt t m 27 April 50 gram Thee A 18 t m 20 2J April plm 1 ons ook kip VI u Vleesch t m 20 2 April 1 rantsoen VL U Vleeschwaren Naar aanittduif van het iluiten van hel Japansch Russische neutraliUiUpacl heeft Konoje een verklaring afgelegd waarin hy om zeide Japan heeft voor eenigen tijd bij het sluiten van he driemogendhedenpact met Duitaehland en Itahe lyn onveranderlijk besluit bekend gemaakt om een uitbreiding van den oorlog te verhinderen en den vrede in Oost Azie te verzekeren Spil van ïijn buitenlandsche politiek 18 het driemogendhedenpact Om dit voornemen te bereiken was het van belang dat Japan en Rus land 1 naburen hun vriendschappelijke betrekkingen versterkten Konoje zeide verder Hierdoor wordt tegelijkertijd de geest van het driemogendhedenpact versterkt In deze overtuiging heeft de regeering sedert eenigen tijd met de Sovjet Hussische regeering onderhandelingen gevoerd met de bedoeling een pnncipieele opheldering in de betrekkingen van Japan met Rusland tot stand te brengen De onderhandelingen zijn met het bezoek van Matsoeoka snel gevorderd en hebben geleid tot de onderteekerang van het pact Hel iS myn vaste geloof dat het pact m de betrekkingen tusschen de beide landen een histo rische brteekenis heeft en dat het tot de bevordering van den weieldvrede essentieel zal bijdiagen Ik twi el niet dat het pact tot grondslag vooi een snelle oplossing voor de ver fchiUcnde tus chen beide landen hangende problemen zal dienen MATSOFOKA BIJ STALIN Aan den vooravond van zijn vertrek na Tr Japan heeft Ma soeoka Zaterdagavond een onderhoud an twee uur ge had met Stalin Dit v as hel tweede onderhoud tusschen de beide staatslieden het eente vond plaats m het Kremlin op 24 Maart Bij de ontmoeting waren aanwezig de Japansche ambasjadeur luitenant generaal Tatekawa en de voorzitter van den Rdad van Volkscommissaris seA Molotof MATSOEOKA ITT MOSKOU VERTROlèKEN Matsoeoka s Zondagavond uit Mos kou vertrokken op weg lerug naar Tokio Aan het statioij waren om verïchenen de Duitsche ambassadeur graaf von der Schulenburg de plaatsvervangende militaire attac ié kolonel Krebs en de diplomatieke vertegen vvoordigers der override leden van hel driemogendhedenpact Na een buiten gewoon haitelyk afscheid van Mat soeoka van Stalin en Molotof en onder herhaalde handdrukken der staatslie den vertrok de trein tegen 18 uur Mos koijschen tijd VITNOODIGING VAN MATSOEOKA AAN MOLOTOF Naar Domei volgens het D N B meldt heeft Matsoeoka bij het afscheid pp het station te Moskou tot Molotof gezegd Komt u m ieder geval spoe dig naa Japan Zoowel Stalin als Molotof had zich tot aan hel vertrek van den trein in den Wagon van Matsoeoka bevonden KONOJE BIJ DEN KEIZER De Japansche keizer heeft op zijn zomerverblijf Hajama den ministerpresidenl Konoje en den plaat vervangendcn minister van Builenltodsche Zaken Chasji een onderhoud toegestaan waarbij hem uitvoerig verslag werd uitgebracht over de onderteekening van het neutrahteitsverdrag met de SovjetUnie Na verschillende vragen V an den keizer beantwoord te hebben verlieten de ministers het zomer verbUjf HOE HET PACT TOT STAND KWAM De plaatsv erv angende Japansche mirisler van Buitenlandsche Zaken Ohasji heeft gisteren op de conferentie van alle plaatsvervangende ministenes buzonderheden en de voorgeschiedenis van het pact met Moskou medegedeeld Naar in goed ingelichte kringen ver luidt zou het besluit om het tusschen Matsoeoka en Molotof uitvoerig be proken pact nog tydens de aanwezigheid van Matsoeoka in Moskou te onderteekenen op persoonlyk verzoek van Slahn genomen zyn Slalin heeft nch bij het onderhoud met Matsoeoka beijverd voor een onmiddellijk sluiten van dit pact wairop in Tokio telegrafisch om instructies werd gevraagd Na aan den keizer rappott te hebben uitgebraeht heeft minister president prins Konoje telegrafisch iijn toei temming gegeven waarop het pact werd onderteei rtd Ook m buitenlandsche kringen te Tokio heeft het sluiten van het pact iroolen indruk gemaakt alsook het fcit dat SfaTm bfj bet vertrek van Matsoeoka op het perron is verschenen VERKLAKINGEN VAN BULL De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Gordel Huil heeft gisteren m en persconferentie op een commentaar op het RussischJapan sche pact de volgende officieele verklaring afgciegd De beteekenis van het pact tusschen de SovjetUnie en Japan met betrekking tot de neutraliteit zooals dit vandaag ui de pers is weergegeven m et niet overschat worden Dit verdisag maakt den wdruk overeen te komen met de situatie die in wezen aedcrt eenigen tyd tusschen beide landen bestaat Derhalve vormt ziJ geen verrassing ofschoon er Iwufel bestond of de b ide regeermgen haar al dan niet op schrift zouden stellen Natuurlijk blijft de politiek van onze regeermg ongewijzigd Huil weigerde uiteen te zetten hoe de Vereenigde Staten de Russische erkenning van Mandsjoekwo beschouVI en en verwees slechts naUr bovengenoemde verklaring Op een andere vraag of de Vereenigd Staten beperkende maatregelen nopens Japan of Rusland overwogen zei Huil slechts dat de e aangelegenheid nog niet besproken was Ook weigerde hij zoolang hij de aangelegenheid niet nader had t estudeerd te zeggen of dit pact ecnige uitwerking had op de RussischAnlcrikaansche betrekkingen en op de handelsbesprekingen tusschen beide landen FERSSTEMMEN OVER HET VERDRAG De Japansche pers juicht het neutraliteitsverdrag eenstemmig toe en ge ft bliik van gioote erkentelijkheid jegens Matsoeoka De NitsjiNitsji legt den nadruk op de beteekenis van htt verdrag voor de status van Mandsjoekwo dat nu tot VTiendschappei ke betrekkingen met Moskou komt waardoor alle grenskwesties worden opgeheven Het verdrag heeft vers rekkende beteekenis Ten aanzien van het driemogendhedenpact heeft het een leemte opgevuld doordat Japan thans evenals Duitschland en Ilale ziin betrekkingen met Mo kou bij verdrag heeft geregeld Het pact van drie IS dus opnieuw versterkt door nauwere betrekkingen tusichen Japan Duitschland Italië en de SovjetUnie Het piet beteekent verder vei ligheid in het Noorden met als gevolg een versterkte druk op Tsjoengkmg De Asahi Sjimboon schrift dat het verdrag een niet aanvalsverdrag i Wy achten het van historische beteeKcniS aldus het blad omdat wy geloovcn dat het leidt tot versterking van het pact van drie en ook een be angrijke stap voorwaarts is voor de diplomatie der spilmogendheden Het verdrag is het verstandigste antwoord aan allen die veel verwacht hadden van een mogelijke botsing tusschen Japan en Rusland Het neutraliteitsverdrag beteekent intusschen geenszins een verandering m de wereldbeschouwing van Japan Ook de Jomioeri Sjimboen beschouwt het verdrag ais een keerpunt m de weieldgt chiedenis dat een beslissende uitwerkuip zal hebben op de betrekkingen tusschen beide landen en op den wereldtoestand De verwachtingen van Japans vijaltden zijn vertnietigd Het nieuwe verdrag zal bu voorbeeld een zware Siag toebrengen aan de strategie van de vereenigde Staten m de Stille Zuidzee en lok invloed hebben op Tsjoengkmg Een Italiaansche persstem Be Popoio dl Roma schrijft dat het Japansch Sovjet Russische neutraliteitsverdrag den Angelsaksischen oorlogsophitsers een zware nederlaag heeft toegebracht Het verblijf van Matsoeoka in Moskou heeft zijn vruch ten afgeworpen en geleid tot een sta bilisatie van normale betrekkingen Van vertrouwen tus chen Japan en Rusland Op deze wijze wordt een groot deel van Europa en Azie in overeen stemming met de idealen en het presti ee van het op beperking van het conflict gerichte diiemngendhedenpact voor den vrede gewonnen Hiermede worden echter ook de Angelsaksische ola inen in het Verre Oosten doorkruist waar de Amenkanen steeds hoopten op een Russisch Japansche vijandschap De mecning van de Dlp De te Moskou Miderteekerde Japansch Russische overeenkomst ver oorlooft de Japansche politiek naar de Diplo verklaart voort te gaan op den weg naar beveiliging van den vrede en naar voortzetting van zyn beproefde ordeningspolitiek Problemen die jarenlang de betrekkmgen tusschen Japan en de SovjetUnie bedreigd ja m gevaar gebracht hebben ais het standpunt van beide mogendheden tegenover het keizerrijk Mansjoekwo resp de republiek van Buitci Mongolië zyn door de verklaringor omtrent de wederzijdsche eerbiediging van de territoriale integriteit er onaantastbaarheid van deze beide staten uitgestnal eld als storende factoren m de Japansch Russische betrekkmger Bovendien zal deze overeenkomst zoo schrijft de Diplo waarvan de totstandkoming reeds gcrum en tud gegleden van Duitsche zijde als toe te juichen gequalificeerd was een nieuwe zware teleurstelling vormen voor het streven naar uitbreidmg van den oorlog zooals dit m den loop van dezen oorlog door de Angel ak che moge ndheden met poutitf maar vóot henzelf bepaald catastrofaal resultaat aan den dag IS geijld Duitschland kas deze ontwikkeling atoefalJ toejuichen Immers z j biedt Japan gelegenheid m het GrootAziatuch gebied xqn gang te gaan ui de nebting van een constructieve jieor liutw en wel tegenover iedere mogendheid van elders die hoe weinig ZIJ daar ook te maken moge hebben uit ud en winstbejag lederen orga nascljen vooruitgang die slechts de welt art van de daar woonaditige volken dient ZOU willen beletten De Angelsaksische mmengingsmanie heeft juist de laatste dagen m het geval Joego Slavie een hevige blamage en een zwaren slag opgeloopen Het zoo juist te Moskou onderteekende verdrag zou wel eens oorzaak kunnen zMij dat niet in de laatste plaats ook Washington zich wemig aangemoedigd Voelt om ditmaal in het Verre Oosten een nieuwe nederlaag voor zijn prestige uit te lokken Voor de m het driemogendhedenverdrag vereenigde groote mogendhedcin zoo eindigt de Diplo geldt voor en na de stelregel ongeacht de kuiperijen van buitenstaanders de ordening in hun gebied voort te zetten tot welzijn van de daar levende volken DE PRAWDA OVER HET NEUTRALITEITSVERDRAG In grooten opmaak pubUceeit de Prawda den tekst van het neutraliteitsverdrag en de Russisch Japansche verklaring Het blad wijdt aan het verdrag tevens een hoofdartikel ivv aai in het verdrag en de veiklaring worden gekendmerkt als documenten van de grootste poUtieke bteeekenis die een belangrijke stap voorwaarts naar de verbetering van de betrekkingen tusschen beide landen beteekenen De regeeringen van beide landen hebben zich hierbij aldus de Prawda laten leiden door het verlangen van be vestiging van vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen Van gioot gewicht IS de verklaring die de beide landen verplicht de onschendbaarheid van de Mongoolsche volksrëpubhek en Mantsjoekwo te ontzien Daarmede wordt een einde gemaakt aan allerlei kleine grensconflicten die de rust v er stoorden en aanleiding gaven tol voort durende wrijving met alleen tus chen Mantsjoekwo en de Mongoolsche volksrepubliek maar ook tusschen de Sovjet Unie en Japan De verbetenng der betrekkingen is een zeer t elangrijke stap in het belang van den vrede en volkomen m overeenstemming met de Ru ische politiek van vreedzame betrekkingen Veidrag en verklanng effenen den weg voor de regeling v n andere nog ftiet opgeloste v raagstukken tusschen beide landen zooals de visscherij een handelsverdrag erz Door de orderteekenmg van iet ve diag hebben de Sovjet Unie en Japan zekere verplichtingen op zich genomen die werden voorgeschieven door de ontwikkeling van beide larder Zij hebben zich vooral veiplicht goede buren te zijn elkander met te hinderen in de ten ui voerlegging var hun his onsche taak en op te treden tegen alles wat tot ijandschap zou kui ner leiden pt Indruk in Amerika De onderteekening van het Rus ischJapansche neutraliteitsverdrag heeft te Washington zeer veel opzien gebaard aldus het D M B De bladen hadden Zondag nog een mislukking van Matsoeoka s onderhandelingen te Moskou voorspeld Volgens Associa ed Press IS men in Congre knngen zeer opgewonden United Pre is meldt dat het sluiteh van het verd ag voor de deskundigen op het gebied der bui en landsche poli iek en voor de Amer kaansche dipiomaten aanleid rg is ge weest tot de bestudeerirg van de mo gelijke gevolgen van het verdrag voor den wereldtoe tand In eeh speciaal bericht uit Sjarghai verklaart de bekende Noord Amen kaansche publicist von Wiegand in de NewYorkJournalAmerican dat het onverwachte Russisch Japan sche pact m het Verre Oosten sensatie 1 eeft gemaakt De tegelijk met de overwinningen van de spilmogendhe den in Zuid Slavie Griekenland en Noord Aifrika uitgevoerde coup var Matsoeoka heeft Tsjoengkmg bijna veidoofl en de mihtaire en civiele kringen der Amenkanen Engelschen en Chmeezen m hel geheele Verre Oosten ontsteld De Japansche minis ter van Buitenlandsche Zaken keert van 7ijn reis teiug als een der grootste politieke figuren van Japan De d plomatie van Washington is heel ongeluk kig Zij heeft te lang de oude eens succesvolle Britsche diplomatie gevolgd welke echlei in dezen oorlog niet be proefd IS gebleken De Times Herald verklaart dat het Russisch Japansche neutralite ts pact voor de Amerikaansche regeering volkomen orrverwachl is gekomen Het beteekent den zwaarsten tegenslag voor de politiek der Amerikaansche regèenng ten aanzien van het Verre Oosten De Washington Post noemt het onaangenaam voor de Ver Staten dat Rusland Mantsjoekwo heeft erkend terwijl Washington de erkenning van dezen staat steeds strikt geweigerd heeft DUITSCHE FERSSTEMMEN Het sluiten van het pact noemen de Duitsche bladen eerf waardevo le positieve bijdrage tol de consolidatie van den wereldvrede De bladen geven uitdrukking aan de meening dat dezt nieuwe overeenkomst tusschen de beide groote mogendheden een zware slag IS voor de Anglo Amerikaansche tendenties tot Uitbreiding van den oro og m het Verre Oosten Sedert het s uiten van het driemogendhedenpact zoo schrijft de Volkischer B fe obaehter is het een steeds tcrugkeerende speculatie geweest van de Londensche regeering dat de tegenstelling tuschen Japan en le Sovjet Unie een onoverKomelijke hinderpaal voer het tot stand brengen van de algemeene wereldorde zou blijken welke orde den jongen volken als resultaat van den tegenwoordigen oorlog voor oogen zweeft Het oude democratische recept oen vreemde volken tegen hun ware belangen m te houden in vijandige spanning heeft thans ook in Oost Aïie afgedaan De betrekkingen tusschen Japan en Rusland die langzaam maar gestadig zijn verbeterd rusten thans op een hech DE AMERIKAANSCHE PLANNEN MET GROENLAND Denemarken protesteert GEZANT TEBUOGKROEPEN De verklaring van Washington over de aanslaande vestiging van Amenkadnsche steunpunteo op Groenland heeft volgens het ANP m politjeke kringen te Berlyn geenerlei vervrondering teweeggebracht daar dit feit immers de geestesgesteldheid van Roosevelt opnieuw ondubbelzinnig bewfyst Men weet te Berlyn reeds sinds geruimen tijd zoo verklaarde men m deze kringen dat Rooseveil voor geen enkele mbreuk op het recht terugdeinst De overeenkomst die de Ame nkaansche regeering beweert met den Deenschen gezant te Washington te hebben gesloten is volgens politieke krjngen te Berlijn juridisch ongeldig daar uit Deensche uitlatmgen voldoende blukt dat men hiervan niet op de hoogte was Officieele Duitsche mstanties hebben nog geen standpunt m deze kwesties bepaald Eerst moet de Deensche regeering zich uiten zoo verklaarde men hier en dan zal de Duitsche regeermg dienovereenkom stig haar standpunt bepalen Officieele protest nota Het Deensche ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede In telegrammen uit Washington wordt gemeld dat de Vereenigde Staten van Amerika na de uitbieidmg van de Duitsche oc logszone tot Groenlandache wateren besloten hebben de bescherming van Groenland op zich te nemen en daar vloot en uchtbases in te richten In deze aangelegenheid IS volgens telegrafische rapporten van het Deensche gezantschap m Wasnington een overeenkomst onderteekend door den Amerikaan schen minister van Buitenlandsche Zaken Huil en den Deenschen gezant Von Kauffmann Het aldus gesloten accoord heeft uiteraard geen volken rechtelyke geldigheid aangezien het ot stand is gekomen zonder dal de Koning van Denemarken of de door hem benoemde wettige regeermg daaraan heeft medegewerkt of hoe dan ook er eenige kennis van heeft gedragen De Deensche minister van Bu en andsche Zaken heeft er in een nota aan den Amenkanaschen zaakgela gde te Kopenhagen tegen gepro testeerd dat de Amerikaansche regeering m een kwestie van de uitoefening van het soyvereine lecht van Denemarker op Groep ana met den Deen chen gezant m Washington heeft onoerhan eid zonder aat deze krachens zin positie of door speciale mach r g n bevoegd is geweest om voor de Dcnsche regeermg te ondernandelen De Deensche minister van Buitenlandsche Zdie heeft n deze fde nota er reeds 0 Tiddelli k tegen geprotesteerd iii de regeermg der Ver Staten in de overeenkomst neergelegde plannen tot oprichting van militaire steunpunten op Groenland etc verwezenlijkt DUUR 24 Mrt t m 2 April 7 t m Z April 14 t m 27 April t m 39 April 7 t m 20 April 14 t m 27 April 7 t m 2 April ie t m 19 April 14 t m 27 April t m 30 April Ten a ofe wcrdl er in de nota op gewez n dat de gesloten overeenKomst zoi der birdend effect is voxir Denemarken Gezant Kauffniann is aar aan e d rg van zijn optreden m eze ai geiegenheid bij koninklyk be luit met ingang van Zondag teruggeroepen uu zijn functie van Deensch eezant m Wash ngtm waarna hij opdracht heeft gekregen z ch naar Ko penhagen te begeven en de leiding der zAken Tcr te dragen aan den j BchapjTMd Blechmgibert die i gelasUfdt zal optreden Deenaehc ezaatWaaUnttoa De Deensche gezant Von KtMheeft volgens Associated ftjmunster van Buitenlandsche Cordell Huil officieel meegedhij geen gevolg zal geven terugroeping door de Deenschering Aaaerika M jft v Kt kennen Volgens een door het u sche staatadepartement uigege klaring beeft de mmiiter van f landsche Zaken Huil op instrut Roosevelt den door de Deenschej ring uit i jn functie teiuggj Deenschen gezant medegedeeld i Amerikaansche egeenng hen steeds als gevolmachtigd ven woordiger van Denemarken mj ington erkend De gebeurtenissen in 1 NIEUWS KONINKLIJKE R GEKOZEN De Irakache natMinale vergt te Bagdad heeft zoo meldt t i uit Istanboel den gevluoh en vi ren regent Emir Abdallah vu troon VMT allen venklaard Ij f plaats u met algemeene tt onder groote bijval als rege t j k Sjenf Sjaraf de vroegere goum van den Hedsjas Sjenf Sjaraf heeft deelgenomet den Arabischen opstand in den i oorlog t en de Bngelscl en koning Hoessein Hü is verwaotl koning Feiial De vorming van een g ondiij kabmet is verwachten Verklaring va president In ztjB onlangs gehouder eoeJ het Iraksche parlement heef ma president Hasjld Ah el Ka iaiii overzicht gegeven over de o beurtermssen Troom en operbarèl ligheid van het land zoo v ItU de mmisterpresident wo ien door Iraksche stnjdkrac er schermd Geen vreemde migea Keeft btj de jongste gebeurterj hand in het spel gehad De lea gen van Irak met andere landen gaan geen verandenngen I et ment van Irak Is echter bt e4 waardigheid te verdediger Staatsgreep ge1tl Britsche eischea NEW YORK 14 Apn D Associated Press meldt ui dip omatieke kringen te Ij b a duseenDNB bericht u Wii ton dat de jongste staatsgreep ml veroorzaakt is door den eiser vul ge apd om aan Bntsche tnepeel recht te verleenen de cort óeM spoorwegen en d petrol u nW over t nemen tahen hee den miroater van Bnltenlara h ken van Irak te Cairo ontmop w eiïch gestfid Het ortTfnoU iali het Iraksclis leger was echter Ufaf plan HOABE NAAK GIBRALTUl HOEVEELHEID 50 gram roggebrood of SO gram l brood of H rantsoen ebak of 33 1 meel of bloon Boterkaart H p boter Vetkaart l boter of marganne of 200 gr vetiOp bon 12 geen vet I eenheid vaste brandstof n 1 kippco of eendenej SO gr scbccrztep of tube ot pol Uit La Linea wordt gen amba s8deur van Engeland 1 ire gezeld van ajn vrouw en ee i tans de grens heeft ove schi naar Gibraltar waar z ch de iril en V lootattaché s der jjmbas ade i bev inden Ime Ihouwd 1 van laa Ide iJedM lledeltl zett Ikro Ibe Imog De he houder Igel 1 van isingen Ibeniii linr Db tsUitea den liteedl ioa Ive voord i8J