Goudsche Courant, donderdag 17 april 1941

GOUDSCHE COIBANT Donderdag 17 April 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN m Jurpng No 20806 Postgiro UWU Bur Markt SI TeL S74S Oirecteiïr f TUTTER aangenomen dat Eden voor het optreden der Britsche troepen in Cyrenaïca verantwoordelijk is Hij heeft dezen toestand door zijn onstuimigheid om tegenstand van Zuid Sla vië en Turkije tot stand te brengen doen ontstaan In Londen vreest raon dat de weerstand van Zuid Slavië een militair nadeel voor de geallieerde troepen zal biyken Aangenomen wordt dat Wavell verdere acties tegen de Italiaansche troepen niet eigener beweging heeft achterwege gelaten Integendeel gelooft men in Engelsche conservatieve kringen dat dit is gegebeurd op instigatie van Eden die er zich een gewponte van heeft gemaakt de dictatoren uit te dagen voor een Ijeslissende slag werkelijk is uitgevoerd Op grond van zijn reis naar Egypte Griekenland en Turkije zal Eden waarschijnlijk de schuld voor het mogelijk komende onheil voor het Britsche leger op zich moeten nemen De capitulatie van het tweede Servische leger De capitulatie van het tweede Servische legercorps wordt dpor de Duitsche pers groot opgemaakt gepubliceerd Dat is het einde van een politieke en militaire oplichterij schrijft de Berliner Lokilanzeiger Het blad stelt de vraag wat de generaals in Belgrado eigenlijk hebben gedacht toen zij zich in dit avontuur stortten Zij hadden geen duidelijk denkbeeld maar hebben slechts de gevoelens vaBPl haat de overhand doen krijgen Bij hun vabanque spel hebben zij in een week alles verloren De verliezen aan Duitsche zijde zijn na dezen bliksemoorlog volgens alle tol dusver ontvangen berichten zeer gering Servië echter heeft al ziin ooriogsmaterieel verlorei en zijn nederlaag is algemeen een voor de toekomst zeer noodlottige nederlaag De Berliner Börsenzeitung Het tweede Zuid Slavische leger capifuieert Duitsche troepen ip contact met de Enge schen Generadj Simowrtsj te Athene Bet opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Het tweede Zuid Slavische leger te Sel ajevo heeft gecapituleerd en de viptiu neergelegd HetD N B m ldt Van uur tot uur vermenigvuldigen zich de capitulatiehtricbten van nieuwe deelen van het verslagen Servische leger Zes Servische Jirisles lUn door onderdeelen van twee Duitsche divisies vernietigd en acht nneraa s vele officieren en 50 000 man in gevangenschapi gevoerd Dagelijks neemt de buit in omvang toe die Duitsche troepen in Servië bhmenhalen De vluchtende vUand heeft overal langs de terugtochtwegen Movenlenbare hoeveelheden oorlogsmaterieel achtergelaten Pantserwagens oiotorfietsen auto s en vrachtauto s tractors munitiewagens mét paarden be MUinen voertuigen zijn bij duizenden tegelijk buitgemaakt Op verscheidene nlaatsen lijn uitrustingsstukken van allerlei soort in Duitsche handen gevallen t uniformen geweren infanterie en artilleriemunitie Ook paarden en muildieren zUn buitgemaakt Een aanzienlijk gedeelte van het oorlogsmaterieeh eiC de uitrustingsstukken bevindt zich nog in goeden bruik Saren staat Reuter meldt dat volgens een te Londen ontvangen inlichting de toestand in JoegoSiavië slecht is Het gesloten verzet heeft opgehouden en de krijgsyerrichtingen hebben den vorm van een guerffla oorlog aangenomen De toeUmi in Jocgo Slavië kan niet meer al te optimistisch beoordeeld worden Er besUat geen hecht aaneengesloten Joeêo Slavisch opperbevel meer Is er I nOOCl in Nederland Bijna de helft aller belasting betalers moet ieven van een inkomen tusschen f 80D en f 1400 Gegevens uit officieele rapporten der Nederlandsche Regeering van voor 10 Mei 1940 10 April 1933 w aren gemiddeld 362124 mdersteunde werkloozen en bij wtrkverruimingen geplaatste werkloü liigeschreven Inkomsten belast in gja ar jy nMiöTPPiFFi F R a pport 1 Mei r 3 3 8 tot 3 0 April 19 3 9 f BUNISTERIEELE RAPPORT yfOver het d r den minister van So ciale Zaken in de T weedeKamerver gadering varf 5 Maart 1936 toegezegde onderzoek bij werkloozén gezinnen meldt het aitgebrachte rapport 700 werkloozén gezinnen uit het geheele land in allerlei omstan igheden levende zijn onderzocht gedurende alle seizoenen De samenvatting der 700 gezinnen is zoodanig dat de onderzoekingscommissie den minister kan verzekeren dat zij de gfheelen stand on zcr werkloozen vertegenwoordigen De kostwinners dezer gezinnen zijn na genoeg geheel jp steun of werkverschaffing aangewezen en beschikken niet over gezinsinkomsten Zij moeten de laatste twee jaar werkloos zijn geweest en op het oogenblik aareenge s ot i voor tenminste 6 maanden De gezinnen staan als ordelijk en net bekend 1 B diitijg lelillte Ho i opmarsche aan van de Duitssche troepen in het Zni Pen Bpiri Slavië de gestippelde lijn die van de Italiaangche De Grièlcsche gen z Sers rukken nu Noörd Griekenland binnen Un gctegen waar in kniisjeslijn is aangegeven Cartografisch bureau voor de Nederl Dagbladpers Gevechten met de Engelschen Gedeelten van Duitsche troepen die van d Bulgaarsche Westgrens door S rvië oprukken lün op Griekscii jmndgebliid in contact gekomen met Bnuctie troepen aldus tiet D N B Hoewel de Britten zicii met sterke nAeden op strategische punten op de berghellingen hadden verschanst gelukte het de Duitich Infanterie den vijand uit 7 ijn stelling te verdrijven zonder dat hierby pantserwagens of het luclitwapen in actie kwamen Ofl dtisieund door het iuur vaii da artil pen tot in de en e ïYi bres voor gros der troepen hten werd dè gen verdreven en een belangrijke lene drongen sloi voorste linies en si het optreden van h Na hevige vaurgi vijand uil iijn ste d doortocht door wegengte afgedwongen waaronder Australiërs Nieuw Zee binnenge t De buu aan wapeiu en munitie i ienlijk 2 r ijr che avondbUdon brengen O M n opn aak commentaar op het dai hti den snellen Duitsehen tivlp ir Gückcnland thans gelukt is i ter deel aer Britsche afdeelmgen i ar siag w lev ron T St men zich £ f zoo schrijft de ir 1 i n e r B ö r s e n z e i t u n g waaraan ds wiiziging der Engelsche Plari en valt toe te schniven en wat de gelschen mai hebben bewogen de iieht naar E t vpte te stoppen dan ongetwnfc d het feit op den voorgrond dal de gefieldige liracht 1 den Duil cl en opmarsch en de ei dachte snelheid waarmede het Ultsche offensief geschiedde het den Se schen niet lieeft veroorloofd zich Igens hun brrioè lirg van den viiand te maken en ae reeds voorbereide uetit uit te voeren Even zeker is het ƒ at eon andere factor de vlucht van de tngelfchcn verhinderde en wel TJ etterende moreele uitwerking ellii Honderden gevangenen ipijr iers uit de Midlands en lalrijke Ic ien van de jlar jïchf diviMe weiden van het bekend wordaa 6ii br Britsche voornemens om de iri ken in den steek te laten Het flKt dat het in zij n verwerpelijkheid ensationeele Engelsche plan aan het licht gebracht werd heeft de Engelschen in hun strijd om de laatste prestige posities ten aanzien van de openbare meening der wereld er toe gebracht den snellen terugtocht naar de havens te stoppen De Deutsche Allgemein e Zeit u n g schrijft dat de Britsche generaals wegens de verontwaardiging welke overal over de vluchtplannen ontstond in de moreele onmogelijkhieid verkeerden zich geheel aan den strijd te onttrekken en ook de opperste leiding in Londen moest v Dr een hevige uitwerking op de moreele positie van Engeland vooral in h t Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee vreezen wanneer men de Grieken alleen had laten vechten De V P B meldt uit Berlijn Aan hetGrieksche front is de oorlog in eennieuwe fase getreden daar de Engelsche strijdkrachten zich feller dan totr j tos het geval was beginnen te verdedigen Geruchten over staking der vijandelijkheden De in het buitenland opgedoken geruchten over onderhandelingen betreffende staking der vijandelijkheden in Servië worden in politieke kringen alhier niet bevestigd meldt het A N P uit Berlijn Men twijfelt er in deze kringen aan of er in Servië nog wel instanties aanwezig zijn die gezaghebbende afspraken in dit opzicht kunnen maken In de Wilhelmstras se werd vernomen dat door indlvidueele Servische instanties van lagere rangorde aanbiedingen gedaan zijn welke in de richting ecner staking der vijandelijkheden gingen Maar hierbij ging iet niet naar van Duitsche ziide verklaard wordt om verzoeken om wapenstilstand maar om aanbiedingen tot capitulatie De JTiililaire gebeurtenissen in Servië zijn in een stadium gekomen waarin er van een wapenstilstand geen sprake meer kan ziin daar het Servi whe legeï als zoodanig volkomen vernietigd is In de Wilhelmstrajse verklaarde men voorts in antwoord op een vraag waar de afzonderlijke leden der re geering Siniowitsj zich bevinden dal daarover noch ta Berlijn noch te Belgrado iets bekend is In Berlijn zijn berichten ontvangen alszov Simowitij zich naar het buitenland begeven hebben en door een anderen ministerpresident vervangen zijn Ook over het verblijf van koning Peter weet men niets Over het lot van de vro gere JoegoSlavische regeeringsledcfi is op het oogenblik in Berlijn alleen bekend dat de vroegere ministerpresident Tswetkowitsj door een vooraanslaande Duitsche militaire instantie is bevrijd en zich in veiligheid bevindt Generaal Simowitsj in Athene Het G i o r n a 1 e meldt uit Boeda pest dat de Joego Slavische ministerpresident generaal Simowitsj zich op het oogenblik in Athene bevindt en voornemens is naar Moskou door te reizen De krygsverrichtingen Op den Balkan Op de vliegvelden van Larissa en Kurupawaun zijn door het Duitsche luchtwapen 17 vliegtuigen door bommen op den grond vernield resp in brand geworpen Bovendien werden nog drie vijandelijke jachtvliegtuigen ileëi geschoten zoodat de vijand in totaal 20 vliegtuigen verloor aldus het D N B De Hongaarsche generale staf deelde gistermiddag het volgende medt Onze troepen lebben vandaag in den loop van den dag het Zuidwestelijk deel van Trans Danubië tot aan de Kroatische grens bezet De zuivering van het gebied tusschen den Donau en de Theiss van Tsjetnik benden alsmede het binnenbrengen van krijgsgevangenen is aan den gang Volgens totdusvcr ontvangen opgaven bejiraagt het aantal gevangenen ongeveer 15 000 Dit getal stijgt voortduren d De buil omvat ongeveer honderd Wukken geschut en ander waardevol oorlogsmaterieel Het D N B meldt Op 14 April heef een sterke Duitsche gevechtsformatie op verrassende wiize schepen in den Piraeus aangevallen door talrijke voltreffers vier groote transporlschepen met tezamen 32 000 tot 40 000 b r t tot zinken gebracht en acht andere schepen zwaar beschadigd Den dag daarop volgde reeds de met even groote hevigheid ondernomen tweede aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers Na door het hevige Engelsche luchtdoelgeschut te zijn heengedrongen ondernamen de Duitsche vliegtuigbemanningen doeltreffende aanvallen op de Britsche transportvloot Voltreffers veroorzaakten aanzienlijke verwoestingen Verscheidene schepen stonden in lichterlaaie Andere vaartuigen vertoonden zware slagzij Op de brandende schepen ontstonden veelvuldig hevige ontploffingen zoodat hier ongetwijfeld munitie explodeerde Bij dezen tweeden aanval werden negen transporlschepen met tezamen 60 000 lot 70 000 br t door brisant en brandbommen zwaar beschadigd Het gezamenlijke resultaat van deze beide krachtige aanvallen op de Britsche Ir nsporivloot in Zuid Griekenland omvat het totale verlies van vier groote transporlschepen terwijl zeventien vaartuigen beschadigd werden en in brand geraakten Het lijkt wel uitgesloten dat deze schepen thans nou voor de inscheping dor Britsche exped lieslrijdkrachten gebruikt kunnen worden Een speciale versl ggevcr van Stefani seint De opmarsch van de Ilaliaansche troepen ton Noorden van Skoetari voltrekt zich steeds sneller Na de oude grens op vele plaatsen van het Oosten te ziin overgetrokken rukken gemotoriseerde colonnes naar belangriike punten op Het offensief aan het Grieksche frjart duurt zonder onderbreking voort De Giiek èhe opstelling wordt hevig bedreigd In den sector van Argiroca ro aan de kust v orden de Itaüaansche aanvallen steeds heviger en men verwacht concrete resultaten In Nbord Afrika Het D N B meldt Formaties van hel Duitsche Naar het Giornale d Italia uit Berroel meldt heeft de Egyptische regcering vermoedelijk op verlangen van de Britsche militaire instanties opnieuw de evacuatie van de kuststrook en Westen van Alexandrië door de burgerbevolking gelast Ongerustheid in Engeland De Britsche censuur heeft het naar de Londensche correspondent van Svenska Dagbl det meldt opgegeven nog langer den catastrofalen ernst van den toestand op den Balkan en in Noord Afrika te verbergen De Londensche pers moet naar het blad meldt thans zonder omwegen toegeven dat de Britsche overheid geen vermoeden gehad heeft van den geslaagden overtocht van massa s lichte en zware Duitsche pantserwagens van Italië naar Tfipolis Voor het eerst spreekt de Engelsche pers ondubbelzinnig de meening uit dat een door j braak der Duitsche pantser afdee 1 iingen door de Britsche stellingen aan dé Westkust tot aan Alexandrië en het Siiezkanaal een ramp van den eersten rang voor de Britsche positie in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee zou beteekenen Aftonbladet meldt dat in Engeland de grootste ongerustheid heerscht én cideert in dit verband eonige persstemmen De N e w s C hr onicle ziet in een overhaaste vlucht van den Balkan de eenige reddjng voor Engeland Engeland mag den slag om Vfrika niet verliezen doch het kan zich met eere in Griekenland laten verslaan De Daily Express schrijft dat Engeland aan de oevers van de iWiddellandsohe Zee in het nauw zit Indien Ie haven van Alexandrië niet meer bruikbaar is voor de Britsche vloot wordt de toestand op het Europeesche vasteland wanhopig Ten slotte citeert Aftenposten de Da illy Mail die verklaart dat thans ook geen bureaucratische overredingskunst langer den voor Engeland uiterst onaangenamen toestand kan verbergen De Londensche correspon dent van Aftenposten corfstateert dat de pessimisten in Engeland den lag gewonnen en den optimisten den wind uil de zeilen genomen hebben De Daily Mail merkt op dat de berichlQii uit Noord Afrika duister zijn en dal de Duitsche opmarsch in Lybië de ergste verwachtingen van Engeland heeft overtroffen zoo meldt A B C uit Londen De Daily Mail s hrijft verder dat het voor de meeste mcnschen in Engeland een raadsel is hoe de Duitschers met zooveel troepen en materieel naar Noord Afrika konden komen De LnncFensche correspondent van de N e w Y o r k Sun deelt mede dat de toestand in Libye die in Londen gevaaiiijk wordt geacht in poli lieke krin en opnieuw criliek op den minister van Buitenland sche Zaken Eden heeft gewekt Algemeen w ordt Nu de WHN het einde harer eerste zoo bewogen werkpenode tegemoet ziet wil zij het Keoeilandsche Volk inlichten omtrent de door haar opgedane ervaringen betreffende den nood die in Nederland wordt geleden aldus het A N P Zou de WllN haar e gen ervaringen onder meer n iededec len dan zou een ueiangrijk deel van hel Nederlandsci e ubliek argwaan koesteren omdat het u eenmaal tol nu toe getoond heel iC ten voile van het goede doel van e WHN overtuigd te zijn ge ice Uaarom vevoürloven wij ons on e ervaringen te tonnen djpor middel van rle gegevens gepubliceerd in tiff ci ele iipiKirlen an de Nedci landsche regee y J van vo r den lUden Mei ISiO Wanneer vv ij aller erst eens over ier 0 welk lever spei de i evo kiTig van V clerla li bevindt dan krijger ij een enr lige v nrs elling dnnr cie gevoins e er de ir komstenbelaslni He vol eenrie cijfers dit zij nadr ikl e lik vas i le d iM lreiffen alleen diegenen die belasting betalen dus een i keirien litbben van f 800 of meer l e noe tcn dezer belastingbetalers nfiLri cnnlen yan ditzelfde inkomen ii n gezin terwijl de genen met ren inl omen van benedo i 8fl0 dus dit i een iiaandverdicnste van m inder dan f 6C iner niet onder vallen Ev eneens 7 lierin niet begrepen de onderslcurde vverkloozen die immers geen bel i tiri t ehoeven te betalen ensanderé catagn ieën armKistigen In dezelfde perioden lis w aarnvcr onderstaande inkoms cijfers gelden n l van 1 AM 1937 ot Inkomens voor kinderaftrek 47 18 of 643 649 personen verdi nou van ƒ 800 tot ƒ 1400 27 07 of 1169 285 personen verdienen van ƒ 140O tot ƒ 2000 d i tezamen 74 25 of 1 012 944 personen met minder d n f 2000 43 4G of 183 599 personen verdienen van f2000 tot ƒ 3000 du s 87 71 1ó of 1 196 543 personen verdienen f 3000 of meer Hieruit leeren wij dat bijna de helft aller belastingbetalers met de van hen afhankelijke personen moeten leven van een inkomen van tusschen de f 800 en ƒ 1400 Ruim 27 aller belastingbetalers moeten met de van hen afhankelijke personen leven van ƒ 1400 tot ƒ 2000 Wanneer men deze beide gro kpon samenvoegt ziet men dat 75 aller Nederlandsche belastingbetalers een Inkomen van minder dan ƒ 20 00 hebben Bijna 14 verdienen dan nog eens van ƒ 2000 tot ƒ 3000 zoodt 88 minder dan ƒ 3OC0 en ruim 12 meer dan ƒ 3000 verdienen BESTEDING VAN T GEZINSGELD Met deze getallen voor oogen willen wy nu de volgende gegevens nauwl tjj rig aanschouwen Een officieel onderzoek naar de gezinsuitgaven van per onen die minder dan ƒ 1400 verdienen loont aan dat deze gezinnen in doorsnee op de volgende w ijze hun gelden besteden Voeding ƒ 491 huishuur ƒ 180 woning ƒ 127 kleeding en schoeisel ƒ 87 belasting ƒ 16 ontspanning ƒ 19 ontwikkeling ƒ 16 diversen ƒ 187 De gemiddelde gezinsgrootte is 4 93 dus bijna 5 personen Van deze bedragen moeten dus 5 personen leven Wanneer men alleen het bedrag neemt lat per gezinslid aan voeding bes eed wordt dan is dit ƒ 99 50 per jaar in dus per dag ƒ 0 27 per gezinslid Het semiddelde tekort per week bij deze gezinnen is 54 cl In dezelfde perioden waarin de onderzoekingen plaats vonden liggen de kosten van een minimum voeding per dag iets daarboven zoodat over een iaar gerekend gesproken moet worden van een voeding die beneden het minimum ligt Wanneer men nu bedenkt dat de vverkloozen in Nederlajid voor zoover zij gezinnen hebben binnen deze zelfde inkomsenklasse vallen en men de volgende uiteenzetting uit een officieel rapport omtrent den voedingstoestand van werkloozengezinnen leest dan kan ieder de eenige juiste en voor de hand liggende conclusie trekken namelijk dat in de werkloozén gezinnen de toestand nog slechter is schrijft over een baisse die gevolgd is op de illusionistische hausse in de Ver Staten Deze baisse is jntstaan door het Russisch Japansch neutraliteitspact door de gebeurtenissen in Noord Afrika en doop dé catastrophe van de Balkan onderneming De Deutscl e Alfgemeina Z e i t u n g wijst er op dat het aanschouweiyk onderricht dat de Duitsche weermacht sedert 10 dagen op het nieuwe oorlogstooneel heeft gegeven den doorslag heeft gegeven Engelands laatste poging om onder het voorwendsel van een militaire ondersteuning als politieke factor aan den rand van het vasteland op te treden is mislukt zoodat Churchill vandaag het Grieksch Servische avontuur precies zoo vervloekt als een jaar geleden Chamberlain het Noorsche De Völkischer Beobachter schrijft dat in Griekenland de Britten nu eindelijk tot den strijd zijn gedwongen toen zij reeds op het punt stonden weggevoerd te worden Het blijft hun voorbehouden daarop een legende van offervaardigheid en bondgenootschapstrouw op te bouwen nadat Duitschland hen tot dezen niet in het voornemen gelegen hebbende deugd hebben moeten dwingen Amerika en den Balkan De omroeper van de Columbia Broadcasting Corporation te Washington heeft over de berichten uit den Balkan en Noord Afrika verklaard dat de regeering zich op de meening van den Engelschen berichtendienst heeft verlaten Deze is echter toch bliikbaai verkeerd ingelicht geweest evenals voor het Noorsche avontuur De Vereenigde Staten kunnen den Balkan thans geen hulp meer verleenen verklaarde de omroeper De hulp voor Joego Slavië heeft slechts beslaan in een geste in den vorm van een Rcode Kruischèque en Griekenland heeft zoo goed als n ets gevraagd De gemiddelde grootte der gezinnen bedraagt ten naastebij 6 personen man vrouw en 4 kinderen Omtrent het budgetonderzoek komt men tot de onclusie dat de kosten van voeding over hetgeheele land practisch gelijk zijn Voor de 9 steuntarief klassen wijzen de budgetten behalve voor de tweede klasse alle een nadeeKg saldo aan dat van de tweede tot de negend e klasse Teleidelljk toeneemt Bovendien moet worden aangenomen dat een root deel der ondersteunden schulden bij Vvn anciers hebben gemaakt Ongunstige be invloeding van bestaande tuberculose door lage welvaart is waargenomen OP HET PLATTELAND Wat het platteland betreft speciaal de kleine boerenbedrijven het volgende Duidelijk kan men vaststellen dat men behalve In de klelstreken in het Noorden en Westen van ons land op de zanden veengronden in Oost n Zuid Nederland om en onder het minimum leeft De vrouw op het kleine boerenbedrijf heeft een dubbele taak ir het bedrijf en in het gezin De geringe middelen voeren ondanks hard werken en soberheid tot schulden De beschikbare woonruimte is veelal te klein Vloeren drempels raamkozijnen daken maar ook muren toonen ernstige gebrekr en zijn met orlbevvoonhaarheid in overeenstemming Ie brengen Ondervoeding werd bij kinderen ui groote behoeftige gezinnen geconst nteerd Bovendien kunnen door ebrek aan middelen meestal ge n voorzieningen worden getroffen Iepen iekte overlijden invaliditeit ouderdnni en dcrgejiike gevallen Warm ondergoed ontbreekt vaalï Povendien is de sliitage gjoot Zakjes voor verpakking van meel rijst en kippenvoer worden vTij algemeen Gebruikt voor hit mnkon van ond rkleertjes Bij de kinderen moei va nk s nvonds de kleeding worden gewasschen opdat zij den volgenden dag aar srhnol kunnen gaan Vaak worden zij uit kerk of school gphnii n wegens te groote sliitage van kleeding en schoeisel Men verzuimt naar een zui irelingen consultatiebureau te gaan daar men zich schaamt voor de kleeriics van de baby Afgedragen kleeding wordt vaak als ondergoed gebruikt terwijl niet ieder kind steeds verschoond kan worden De toestand der bedden is Vaak allerbedroevendst Bij gebrek aan behoorlijke matrassen en dekens slapcn ouders en kinderen vaak op stroo bedekt met lompen en met van oude zakken gemaakte dekens Ziedaar een beeld van den toestand hier te lande zooals die voor den tienden Mei was Zon op 6 39 onder 20 41 Maan op 1 17 onder 11 13 I Men is verpUcki te verduistervd Tab zonsundergang ot zónsopkomst Lantaarns van voerluJéen moeten nar na zonsondergang ontsteken worden MA K n K