Goudsche Courant, donderdag 17 april 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 17 APRR 1941 de gemeente nm Heuveln o Or Florie 18 e na r M t 34 C de Jong iJjseJlaan 41 naar P C BoÜistraat Si 99 naar Gouwe M A KamemanJ Blauwïtraat 9 Gouwe 138 r jlU K y van Pepentraat l a h Sp Wa tnUt 26 U vaa der Ham ïS TwSeKade 44 naar FluweétenVmcti 1 1 P Scharlao van C HuySSiraat l naar Stoofiteef 16 fl Carswns van K v CaUwe 45 naar aabethstraat 5 O 6a C wtais van p Mariizstraat 6 naar B Martens L 121 Wed L H Spec eb Kamennan van Walertraat 12 naar uie mVsi D kstxa van P C Both tr at 103 naar Vrouwenatee 15 M Uitten bogaard Queatno van I V Henegouwenstraat 6 naar B Marl nssingpl 39 A den Held van Wale traat 13 naar Nagtegaaistraat 2 H Diefenbronner van v Middelantatraat 14 naar Bellamystraat 15 J den Herjfl van Groeneweg 28 naar GroenenJfui 82 C Walop van Komünsteeg 40 aur Vinmingstraat 21 W H Hage van Kojnijn tfeg 40 naar Vlamingstraat 21 A Hanielburg van Gr Beatnxitraat 10 naar Vlamingstraat 22 H F Siebenj St van Boelekade 251 naar Derde Kade 2i Th BuMcbing van Kon Wjlhplrainaweg 197 naax Bellamystraat 17 A Braaf van Groenendaal 59 a naar Gr Jacobastraat 38 A W SommeIrng g h Schouten van Raam 314 naar Gouwe 40 J C Oosteling van J PWIflwwcg 2 i naar gwanenburgshofje 9 linge Handbal competitie Zuid Holland op het sportterreinencomplex Lan Pad te Rotterdam heeft georganiseerd De Gouwenaars verloren met 3 a van Minerva waarna ziin in de verBezersrande met 4 J vin de Zwaluwen wonnen In de pauze werden eénige athletieknummers verwerkt waarbij Vires in de eerate afdeelinf beeren op de 10 X 100 M estafette als derde eindigde ATHLEnEK TBULMEÏT VAN TIBES Tweeden Pinlcsterdag wordt op het Goudaterrein een triahneet gehouden tusichen Vïres et Celeritai S H OT Den Haag en De Volewijckers Amsterdam RECHTSZAKER ARRONDISSEMEVTS RBCHTBANK BELEEDIGENDE BROCHURES Baron de Wijekerslaot de Weenlesteyn veroordeeld Socialisme van de daad De civiele kamer der Arrondissementsrechtbank te Utrecht heeft uitspraak gedaan in het geding van den heer B W Wittewaal te Houten contra mr L 1 C M L Baron de WijkerBlooth de Weerdesteyn en in het geding tusschen de Steenkolen Handelsvereemgmg en baron de Wijkerslooth de Wecrdesteyn EXTRA UITKEERINGEN EN MEI VIERING Van de zijde der N S B schrift uien ons Dat ooli in Gouda het sociasal gevoel n de daarmede gepaard gaande sociale bervormingen steeijs meer veld winaen blijk t o a uit het volgende By de fa Koole en Vis meubelfahri kanten alhier waar een personeel van ongeveer 120 man werkzaam is werd reeds meermalen een toeslag boven het overeengekomen loon Verleend Ook werd met Kerstmis 1940 een dubbel wceltloon uitgekeerd Jfians bereikte ons de mededeeüng dat j L Zaterdag aan de ouderen f 15 en aan de jongere werkkrachten f7 50 extra uitgekeerd en medegedeeld werd dat op 1 Mei a s het feest van den arbeid gevierd zal worden en de fabriek dien dag gesloten zal zyn Allen werknemers zal verzocht worden met hun vrouwen en huisgenooten dezen dag in een feestelyke bijeenkomst te vieren Het stemt tot groote voldoening dat met dit voorbeeld de weg ingeslagen wordt om te komen tot de juiste verlouding en samenwerking tusschen werkgever en werknemer en de kloof iie loo lang tusacfaen werkgever en werknemer bestaan heeft v oor goed Terdw nen zal Welke werkgever volgt Veroordeelin8 en Duitsche Gerecht In beide zaken was tegen gedaagde baron dg Wijkerslooth de Weerdesteyn een vordering ingesteld uit hoofde van l eleediging subs üit hoofde van onrechtmatige daad in verband met uitlatingen van baron de Wijkerslooth in een door hem uitgegeven brochure waarin zoowel de heer Wittewall als de Steenkolen Handelsvereeniging in metselarij De heer Wittewaal vorderde verband werden gebracht met de vrijeen schadevergoeding van 10 000 gld alslnedc een verbod tot het doen van verdere publicaties op verbeurte van een dwangsom bfj niet betaling waarvan lijtdwang zou kunen worden uitgeoefend De Steenkolen Handelsvereeniging was genoemd in een geschrift van baron de Wijkerslooth over de vrijmetselarij waarvan deze honderd exemplaren had rondgestuurd De SJI V achtte zich benadeeld in dit geschrift te zijn noemd vooral daar dit van schadelijken invloed zou kunnen zijn op de verhouding tot haar rdaties in het buitenland en met name in Duitschland De rechtbank heeft gisteren uitspraak doende de brochure beleedigend geacht en baron de Wijketslooth veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 250 gulden abmede hem verboden voort te gaan met dergelijke publicaties on straffe van een dwangsom van 5000 gulden Voorts heeft de rechtbank aanplakking van het vonnis gelast m den gedaagde in de proceskosten groot 175 gulden veroordeeld Door het Duitsche G recht H CD S en rijn echtgenoote elk veroordeeld tot f 50 boete daar tij op 16 Maart 1 I41 een feest van de Duitsche weermacbt op de Markt op hinderlyke wijze hebben gestoord De chauffeur S L is veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf daar hij P n Maart 1941 in Gouda openlijk de Duitsche weermacht heeft beleedigd Gevonden voorwerpen Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen kunnen aan het politieoBreau Markt 72 inlichtmgen worden jwkregen op alle werkdagen van 8 tot Uur radiateurdóp schoolboeken rorae ceintuur blauwde ceintuur oruine ceintuur groene ceintuur fwart lederen ceintuur klein bruin Jondje zwarte hond wit bruin ruigjange hond texlielkaart vet en boteroonnen bankbiljet nyptang nek lewicht diverse handschoenen arm aadhorloge blauwe kuidermuts wume kous stukje bont grüs bruine w stropdans wollen muts mesje wyener portemonnaie s zwarte TCzenkrans rose rozenkrans in étui mesrijwiel zadeldekje rijwielbelas Wnerken bruine schoen zwarte oeenpup gymschoen geel vulpotlood s halskettinkje broche groen PMne armband oorbel dasspeW slcuJ ord sigarenaansteker zadeldAjc Parkies 5 meter lint blauwe haarïtrik nETS VERDWENEN Een bewoonster van den Langen iiendeweg heeft bij de politie aangifte a n dat liaar rijwiel dat rij bij het u van den winter in een pakhuis 1 de Raster CKizenateeic had neergeJ n dat 21J nu wiMe halen is ver zijn Uitspraak doende in de tweede raak heeft de rechtbank geoordeeld dat baron de Wijkerslooth zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechhtmatige daad en de gei orderde schadevergoeding toegewezen alsmede ook m dit geval hem veroordeeld ir de kosten van het geding groot 175 gulden WETENSCHAP IIERBARIA AAN HET RUK GESCHONKEN Pc vereenigmg tot beoefening van Over jss lïch Regt en Geschiedenis te Zwolle heeft aan den Staat der Nederlanden ten behoeve van het Rijksherbarium der Rijksuniversiteit te Leiden ten geschenke gegeven een oude collectie gedroogde planten Deze bclangfSke verzameling omvat o a enkele fragmenten van de oudste herhana welke hier tp lande zijn verzameld m het bijzonder een gedeelte van het herbarium van D de Gorter die de eerste flora van Nederland schreef 1767 en over welk herbarium smds 1850 niets bekend was ONDERZOEKINGEN OVER TEMPERATUUR EN DIEPTE VAN NOORDEUJI IISZEE SPORT A1TOELEN STCCES VAN K B O IN WANDELTpCHT i k Tweeden Paaschdag te Dor gehouden Victoria wandeitocht niiVll eveer 125 j n toUal 3600 per nen deelnamen o Knn es afdeeling de groep tfn sportvereeniging v ji onetl van de Goudsrf Machinale e 9 en van de Goudsche wij do achtsten prijs be Volgens de Russische bladen hebben e onderzoekingen van den Russischen Poolvlieger Tsjerewitsny die twee vluchten heeft ondernomen op de hooge bi eedten van het Oostelijke deel der Moordebjke Us ee aangetoond dat de Uszee in dit deel lang niet zoo diep is ab oorspronkelijk werd aangenomen Zoo werden bij metingen diepten van Ï647 en 2427 in een geval zelfs van slecbts 1856 meter geconstateerd terwijl de AmetikaansdK poofamderzoeker Wilki s in een ander deel van de Uszee eeit epte van 5440 nieter had waargenomen Voorts is gebleken dat warm water uit den Atlantischen Oceaan tot in het afgelegen deel Van de Uszee dringt nder een laag koud water van 300 mèt w een warme stroom ontdekt waarvan de maximum te ip ratuur fl é graden bedraagt V££MAKKT GOUDA 17 April Aangevoerd 1C64 stliKsi waajv axi 2W macer vKrfcfrw 30 43 3B1 Wggpn W fl per staki X nmderen en UK nochiiere krf wren i ov ergenoroen dot óe Ne4 VeehoudCTij Centrale tX boklten en feiten 15 45 per stuk Banüei radeltf KAAK1H MtKT GOUUX n April 15 partyen kafts Prijzen Je k x l 5ai n a MARKTBERICHTE t 44Vs iHint usid Sden f groepen bej oi er ook een yan KracbtspOTt ff A ril Geen ftanvocr suuu kml bkt gouda 17 April OO stwks JKipetaMa Bag t eim tfspjQzen Handel vluf 17 April Aan oei tSéOQ ldpet en Re rmisprjjzcn VIRES OP TOVKNOOI We ƒ Celeritas heeft in de eerate ndh f f enomen aan ndbaltoumooi dat de onder DjB meawe organisatie der openbare arbeidsbemiddeling rr R A Venwey over de Nederlaadsclie arteidsiiurki W moeten in ons hmd de mengde Don den arbeid ooer gdted de linie herstdlen van den kanetenaar tot turn den onvolwaardigai toe maar onbevredigend wanneer wjj er ons rekenschap van geven dat nog altijd het rootste deel der werkloozen op steun is aangewezen Ook met het oog op onze oedsel voorziening is dit een onbevredigende toestand AUes moet er op worden gezet om de voedselproductie zooveel mogelijk uit te breiden Hier ligt dan ook stellig in dit jaar een bijzondere taak voor de arbeidsbemiddeling en werkverschaffing Daarnaast zullen wij ook moeten streven naar liet opvangen der moeilijkheden die liet voedingsen bevolkingsprobleem qileyert door dienstbetoon aan het buitenland Hiertoe behoort ook de tewerkstelhiig van Nederlandsche arbeiders in het buiten land Vooral Duitschland is in dit opzicht van belang Overigens kUnren wij op het gebied van de organisatie van den ariieid veel leeren van Duitschland waar met name staatssecretaris dr Syrup ten deze baanbrekend werk heeft verricht Dit wil niet zeggen dat wij tot een automatische navolging zouden moeten besluiten maar in verschillend opzicht kunnen wü toch met veel ons voordeel doen met name wat de eenheid van leiding betreft De toekomstige ontwikkeling iüer te lande ligt opgesloten in het verleden herfst genomen besluit waarbij een Rijksarbeidsbureau werd ingesteld als orgaan van de openbare arbeidsbemiddeling dat tevens de rechten en verplichtingen van den Rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling heeft overgenomen Het wooird arbeidsbeurs is bij deze gelegenheid uit het spraakgebruik geschrapt Imme het gaat iiier niet om handelswaar doch om menschen Daarom moest het woord beurs verdwijnen Men spreekt dus ook van gewestelijke arbeidsbursaux De nieuwe organisatie van de open 1 verschijnsel bare ariwklsbemiddelinL die met 1 wanneer wü Mei a s in werking tre t telt uiteraard bijzondere eischen aan de directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaux 37 in getal die onder de centrale leiding van het Rijksarbeidsbureau in hun ressort een gewichtige sociaal economische functie zullen gaan vervullen Immers nu de arbeidsbemiddeling veel meer een maatschappelijke factor van beteekenis gaat worden is het van groot belang dat zü zich aanstonds doet kennen als een snel en deugdelijk werkend apparaat dat door de practische diensten die het aan werkgevers en werknemers vermag te bewijzen onmiddellijk het vertrouwen van belanghebbenden weet e weisken Zoo is thans voor de nieuwbenoemde gewestelijke cteur g en een aantal andere belanghebbenden te sGra venhage ondjer leiding van den heer Th van Lier chef van de afdeeling Arbeidsbemiddeling van het Kijksarbeidsbureau een cursus begonnen die van 16 tot en met 25 April duurt De enrstis geopend Bij de opening van dezen cursus heeft de wnd secretaris generaal van het departement van Swiale Zaken ir R A Verwey een rede uitgesproken over de taak van het Ruksarbekisbureau De taak van het Rijksarbeidsbureau beperkt zich overigens niet tot de arbeidsttemiddeling Reeds in 191é leefde de gedachte één lichaam te scheppen voor de bestrijding der werkloosheid Daarvan is echter in 1920 afgeweken hetgeen aols een zeer mstige fout moet worden aangemerkt Ware d zp fout vermeden dan zou de ontwikkeling der werkloosheid een gansch ander beloop hebben genomen Thans is evenwel de zoozeer begeerlijke eenheid van leiding bereikt Het Rijksarbeidsbureau heeft deze taak op zich genomen Daarbij wordt naast arbeidsbemiddeling ook gedacht aan een nieywe organisatie van de beroepskeuze die nog zeer gebrekkig werkt Indien de schoolartsendienst tot verdere ontwikkeling kan worden gebracht dan zal het voorts mogelijk zijn om van iederen leerling behalve een verklaring van het schoolhoofd ook een medisch attest te verkrijgen Ok zal een arbeidsboek de noodige documentatie verschaffen waardoor de enkeling met meer kennis van zaken kan uorden behandeld terwijl mede een beter overzicht van de mogelijkheden der arbeidsmarkt wordt bereikt Tevens ligt het in de bedoeling de beoordethng van den medicus aan te vullen Met de uitkomsten van een psychotechniscli onderzoek Vooit zal de eenheid van leiding ook doorwerken op het gebied van de steunverleening waarbij een uitbreiding van de werkver chaffmg m het voornemen ligt Einde Maart waren er tegen de 53 000 arbeideis in werkverschaffing Het aantal gesteunden was een paar duizend hooger Gestreefd moet wórden om Ie bereiken dat deze zomer 80 000 man in de werkverschaffing arbeid zullen hebben gevonden Ook de organisatie van de industr eele werkverschaffing zal op nieuwen voel moeten geschieden Voor een kleermaker van vijftig die geen schop in zijn hand kan houden dient eveneens passende ijrbeid te worden gezocht Het Nederlandsche volk zoo besloot ir Verwey zijn rede is een natie van groote prestaties Wij hebbeTi het grootste waterbouwkundige werk van de wereld gewrocht Onze bruggen en onze sluizen dwingen de i ewondering af Op tal van gebieden Nederland aldus spr gaat op den komenden 1 Meidag een nieuwen grooten stap doen op het gebied van de organisatie van den arbeid In verschilIcnid opzicht valt wat dit betreft een overeenkomst aan te wijzen met hetgeen wij na 1 Augustus 1914 hebben zien gebeuren Ook toen was er een oorlogscrisis o k toen zagen wij een oploopen der werkloosheid in veel sterkere mate zelfs dan thans ook toen werd een groote stap voorxiit gedaan Op 3 Augustus 1914 werd de Centrale Rijksarbeidsbeurs ojflgericht die in 1916 werd uitgebouwd tot den Rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling Toch deden zich onvolkomenheden gelden Met name op organisatorisch gebied bestonden verhoudingen die moesten worden opgeheven Ook na de invoering van de Arbeidsbemiddelingswet 1930 bleven zich leemten doen gevoelen Twee dingen waren i het buzonder onjuist Bij tal van plattelandsge meenten bestond een groote mate van onverschilligheid voor de zaak der arbeidsbemiddeling die maar al te vaak als een ondergeschikte nevenfunctie werd opgevat Naast deze schaduwzijde van de te geringe zeggenscVip der centrale overheid deed zich dan m de groote gemeenten diltwijls een mmder gewerschte invloed van de betrokken wethouders gelden Uit den nood van het heden worden thans op dit gebied nieuwe voorzieningen geboren Wij moeten ons inspannen lot het bei iken van grootere prestaties dan ooit opdat wij uit de armoede oprijzen tot nieuwen rijkdohn Ei n werkloosheidscrisis zooals wij die gedurende de laatste tien jaren hebben gekend ttioet voor altyd tot het verleden bthoarcn Van de grootste beteekenis mag de ideéele faótor worden genoemd die mft het herstel der arbeidsvreugd wordt vertregen Wij moeten in ons land de vreugde van den ai beid over geheel dè hnie herstellen van den kunstenaar tot aan den onvolwaardige toe De steunv erleemng iS ia het verleden een prach tige prestat der gemeenschap geUeest Zg heeft bereikt dat de volkskracht bewaard bleef In geen enkel land is het cijfer der tuberculose dan ook zoo laag als bü ons Dit neemt niet weg dat de steun als een oDgewenschte toestand moet worden beschouwd Aan den arbeid De werkloozen moeten nu aan den arlwid hetzij in het vrije bedrijf hetzij in de werkverschaffing In November 1940 werkte 47 pet der verzorgden in de werkverschaffing en dal as een hooger percentage dan sedert 1932 werd bereikt Op zichzelf een heuglijk ADOLPHUS BUITENUNI tTAUAAtlSat IgOÊH BSRlCHT DVrrSCB IMGËRBaUCHT SPALATO BEZET SERAJEWO BEZET Servische leger in ontbinding ENGELSCHE AANVAL OP SOIXOEM AFGESLAGEN Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend De overblijfselen van het Servische leger gaan de ontbinding tegemoet Duitsche gemotoriseerde troepen drongen tot Sierajewo op en bezetten de stad Duizenden Serviërs legden de wapens neer Het aantal gevangenen en de buit nemen met het uur toe Het luchtwapen bombardeerde de spoorweginstallaties en militaire steunpunten in het Zuiden van de Herzegowina alsmede een vlootsteunpunt aan de Adriatische Zea Dtukbommenwerpera plaatsten voor de Dalmatische kust voltreffers op een groot gewapend vrachtschip dat na den aanval met slagzü bleef liggen B n ander groot koopvaardijschip werd bij het eiland Brazza zwaar beschadigd en een vlieg boot door mitraiUeurvuur vernield In Griekenland hebben snelle troepen met de teruggaande Britsche en Griksche formaties door scherpe achtervolging aan den voet van den Olympus en de bergen ten Westen hiervan strijd geleverd Aan het Grieksche front brachten formaties duikbommenwerpers den ten Zuiden van de Servia terugwijkenden vijand zware verliezen toe In luchtgevechten werden drie Britsche vliegtuigen omlaaggeschoten en op Grieksche vliegvelden zeventien vijandelijke vUegtuigen in brand geschoten In de haven van den Piraeus werden opnieuw negen groote schepen door bommen zw ar l eschadigd In Noord Afrika werd een door oorlogsschepen ondersteunde aanval van Entsche pantserstrudkrachten op Sollocm afgeslagen TobrocJc kardndckig verdedigd Het weennachtbericht no S13 luidt als Tolft In Joego SIavië hebben de gemotoriseerde colonnes van het tweede leger corps na den tegenstand van den vüand te hebben gebroken Spalato bezet op 400 kilometer afstand van de trens vanwaar zü waren vertrokken A dee Üngen van de koninklijke marine met gewapende detachementen en zwart i hc 3den hebben de bezetting van den Dalmatijnschen archipel ten Noordea van de eilanden van Zara voortgezet Aan het Grieksche front rukken pnze troepen vanaf de streek der meren tot aan de Voloutza op Na levendige gevechten is Erzeke bezet en gepasseerd Het luchtwapen heeft aanvalsactiea uit gevoerd op installaties lang de wegen gemechaniseerde colonnes en 09 marsch zijnde troepen De vliegvelden van Jodgouritza lanina Paramithia en Korfde zün verscheidene malen in scheerWupht aangevallen Tien vliegtuigen werden op den grond vernield en talrijke andere zwaar beschadigd Tijdens luchtgevechten zijn vier vijandelijke jachttoestellcn brandend neergeschoten Een van onze duiklmmmen werpers is niet op ziJn basis teruggekeerd In de omgeving van Korfoe hebben onze vliegtuigen met mitrailleurvuur twee stoomschepen van 3000 b r t beschoten Een der schepen vloog jn brand In den nacht van 14 op 15 April hebb formaties van het Duitsche vliegercorps aanvallen gedaan op de vliegvelden Mikabba en Venetzia en op de werven van la Valetta waarbü zij installaties startbanen en geschutstellingen troffen In denzelfden nacht hebben Duitsche luchtformatiea een aanval ondernomen op het vliegveld I Eleusis in Griekenland en op schepen die in de baai van Eleusis voor anker lagen waarbij zü schade toebrachten aan de installaties en een schip van 8000 ton met een voltreffer raakten terwijl twee andere schepen van gelijke tonnage werden tieschadigd In Noord Afrika worden de operatios in de omgeving van SoUoem en de aanvallen op de sterkten van Tobroek voortgezet waar de vijand zich hardnekkig verdedigt met steun van vlooteenheden Italiaansche en Duitsche luchtformaties zetten hun bestokingaacties tegen de sterkte en de vijandelyke schepen op de reede voort Tijdens luchtgevechten zijn vijf Hurricaneloestellen neergeschoten Twee van onze toestellen zyn niet op htm basis teruggekeerd In het Oosten van de Middefiandsehe Zee hebben onze luchteenheden in convooi varende vijandelijke schepen aangevallen Een groot schip van lï OOO ton dat door torpedo s was getroffen is gezonken Andere schepen die door bommen getroffen werden werden fmstig beschadigd Een van onze jachtformaties heeft in scheer iu ht het vliegveld van Iraklion cp Kreta aangevallen en op den grond l Aee vijandelijke bommenwerpers in brand geschoten Een onzer vliegtuigen werd neergeschoten De piloot bracht zich met zijn valscherm in veiligheid In Oost Afrika hebben onze luchtformaties gemechaniseerde colonnes in den sector van Dessie met mitrailleurvuur en granaten bestookt In den afgeloopen nacht vielen sterkeformaties gevechtsvliegers de belangrijke Britsche ravitailleeringshaven enscheepsbouwstad Belfast in Noordlerland aan Reeds de eerste aanvalsgolven plaatsten voltreffers in hethavengebied en op de wapenfabriekender stad Talrijke brisant en l randbommen deden op de Harland enWolffwerven uitgebreide branden ontstaan Tegelijkertijd vielen andere formaties gevechtsvliegtuigen yoor den oorlog belangrijke doelen vooral havensteden aan de Engelsche Oosten Zuidkust doeltreffend aan Bu pogingen om overdag naar de bezette gebieden te vliegen en door eigen acties van jachtvliegtmgen tegen de Britsche Zuidkust verloor de Vijand op 15 April in luchtgevechten zes jachtvliegtuigen en een gevechtsvliegtuig Eigen verliezen deden zich hierbij niet voor In den nacht van 13 op 16 April heeft de vijand alleen stcnngsaanvallar ondernomen op het NoordDuit sche kustgebied Door neert worpen bommen ontstond slechts geringe materieele schade De marineartiUe ne schoot eeh vijandelijk vliegtuig neer In de periode van 11 tot 15 Apnl verloor de vyand 135 vliegtuigen en vier versperringsballons Hiervan werden 24 vliegtuigen in luchtgevechten 11 door de luchtdoelartiilene 3 door de manne neerge schot en 97 op den grond staande vliegtuigen werden vernield In dezelfde periode gingen 32 eigen vliegtuigen verloren KERK EN SCHOOL B hOEPEN B£NOEAUNGEN ENZ Nederlandscke Hervormde Kerk Beaoepeu te Heleiuveeo oand D Schalwl tharw Milpprediker te De Blldt Fr te Wtfn Muntogf ngh jeterp Dutrrswoude eind B tham hulpprediker te XJsaelmonde Luitenant Schutters van een regiment i ergjagers heeft zich bijzonder onderscheiden door het feit dat hij me n zwakke verkennin snatrouille diep in de vijandelijke stelling binnendrong een vijandelnken divisiecommandant en versclieidene officieren gevangen nam en zonder verliezen terugkeeide Afscheid bevcstftias ea totre4c NederlandBche Het vormde Kerk Dr C J Bleeker die naar Eiièchede beroepen werd IS voornemens op 2 Apnl kj afscheid te nemen van de gemeente te CulemborK Op Zonda £ 4 Mei hoopt hij UtJc mtrede te doen t EmiChede waar h j bevestigd zal worden d or Ds J J Bleeker te Apeldoorn Cand G van Moorsel hulpprediker te Wamsv ld heeft Zondag vui die tfentecnte a cheid fenpmcm G r lome rd KarlMtt Cand J J van Wapeningen die b ero ep en werd te Enter O z l op Zaai4a £ 25 MH $ aMaar ztjn hitrede doen na door ds T Slomp te Heemse bevestigd te rijn Op 30 AprU hoopt ds H A Boeser Nederl Hervormd predikant te VlerUn sbeek zÜn zilveren ambtsjobfleuni fee vieren HIJ wertS in l M pTMllkant te Capelle aan dan Uaael en itond daarri3ft te Stevensweert en WerHnpMseek welke laatste gemeente tat iSadt lfi21 diient Schuilplaats nen en wij een vooraanstaande plaats UI De prestatie per hoofd van de bevolking is misschien nergens zoo groot als hier Wij moeten dan ook wakker voonutgaan ook in de moeiluke om standigheden van het heden Hier ligt een taak voor ons die in Nederlandschen geest zal zijn te verrichten Bij alle verdeeldheid valt toch in diepste wezen een eenheid waar te nemen als drijvende kracht iiij den socialen arbeid die er op gericht js den mensch vooruit te helpen De mensah die de drager is van de vlam van den heiligen geest Daarom gaat het thans waarbij in het oog moet worden gevat dat nog belangrijker dan materieele vooruitgang het omhoogbrengen van ons volk is Voor de vervulling van die taak riep spr voor de komende jaren aller medewerking in