Goudsche Courant, donderdag 17 april 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG ir APRIL I Van het Kanlongermcid Uh TToeÉfw tüden Verschillende foto s teekeningen en grafieken laten de uitweriungen van de bommen zien wat betreft zoowel de aangeridite schade als den kring waarin wh gevaar bestaat en zü toonen ook een vergelUkmg tussdien de uitwerkingen van brisant scherf en brandbommen Van de middelen die aangewend kunnen worden ter vermindering van het gevaar brengt de tentoonsteUiog een overvloed Zoo vindt men er o a talrijke manieren waarop verduisterd kan worden aanwijzingen door fraaie modellen hoe de zolder opgeruimd moet worden om het brandgevaar te verminderen modellen van brancardauto s en wagens allerlei verschillende gereedschappen zooals bijlen brediUzers enz Een speciale afdeeling is ingericht voor de gasmaskers alsmede voor gasdichte kleeding en kleedingstukken die bij brand gedragen kunnen worden Ken fraai model van n woonhuis toont w lke maatregelen men in zijn eigen huis moet treffen en zoo is er nog veel meer Het is stellig van groot belang dat de bevolking van Gouda in grooten getale deze zeer nuttige en interessante tentoonstelling zal bezodien opdat indien onverhoopt de lucthbesdi rmingsdienst in Gouda zou moeten optreden er niet noodeloos leed wordt toegebracht door onkunde en laksheid van de bevolking Bijeenkonist van de N S D A P m OOtnMCHB 000KAN1 Onder drankinvloed achter het stuur n JAAB QBUOEN Uit advertentiea Burgemeester en Wethouders jouda overwegende dat volgem verklaring van den rijks veearts l Overbosch alhier door de besn lyke veeziekte zyn aangetast en aan gestorven een zwart rund acht jaren twee zwart bonte kal S ren oud drie weken een zwart b kalf oud vijf weken en een zwart b j kalf oud veertien dagen toebehoorB 1 de aan Jan de Vries en drie zwmI bont runderen oud acht jaren S zwart bont rund oud zeven jaren m zwart bont rund oud zes jaren en m zwart bont kalf oud een dag toeb hoorende aan Gerrit Verdoun overwegende dat volgens die v klaring de onteigening van f enoen dieren noodzakeiyk is teneinde aiter voorkoming van verdere uitbrSIding dier ziekte met de huid te kun nen begraven 1 besluit boven omschreven dieren m onteigenen en na inkerving der huUj met byvoeging van eene genoegza31 hoeveelheid ongebluschte kalk IqI behooriyke diepte te doen begraven S JAAR GELEDEN Naar wij uit goede bron vememeilis het onderzoek door de regeerin der ter verkryging van concessie S gezonden stukken van het nieuaij ontwerp lokaalspoorweg van Schoon hoven naar Goudaybereids in volle gang 25 JAAB OELBOEN B en W schrUven aan den rasii dat ongeveer een jaar geleden de eeN ste keurmeester van het vleesch i H W Overbosch hun het vooritd deed om te geraken tot de oprichtin van een gemeentelyk laboratoriun voor de vleeschkeuring Al waren zï er van overtuigd dat een zoodanij laboratorium aan de keuring vaa I vleesch in deze gemeente ten goedt i zou komen meenden B en W o j grond van financieele overweginges I aan het voorstel geen gevolg te kuanen geven Thans verklaart genoemde ambtenaar zi echter bereid het laborato rium zelf op te richten indien de ge mecnte van haar kant de woning gelegen boven ztjn kantoor aan di Nieuwe Markt voor dat doel aan hem n huur wil afstaan na daarin eenigs veranderingen te hebben aangebracht en hem verder cenigermate in de t maken noodzakelyke kosten door middel van salarisverhooging wi tegemoet komen In dezen vorm hebben B en W tegen het voorstel geen bezwaar meer Zy stellen voor de huur te bepalen op ƒ 1 75 per vreek en het salaris te ve hoogen van ƒ 1000 tot ƒ 1200 Behmuielbtg geschorst op vermoeden van mdneed door een getuige gesteld en al was dit overdag geweest ook dan kan men wel zien of ergens een lamp brandt en van een llchïuitstraling was niets gebleken Pleiter verzocht den rechter ter plaatse eveneens te gaan kyken subs een lag boete op te leggen te meer daar nu de verduistering geheel in orde is De kantonrechter bepaalde de uitspraak op ƒ 25 subs 10 dagen Inlevering van radiotoestellen Ingevolge de in de pers gepubliceerde bekendmaking van den Com missarisGeneraal S S Brigadeführer Rauter betreffende de in het bedt van Joden in Nederland zUnde radioontvangtoestellen deelt de comniasaris van ryks en gemeentepolitie te dezer stede mede dat vóór 29 April aj dageiyks met uitzondering vaa Zaterdag en Zondag tusachen 10 en 12 uur gelegenheid bestaat de radioapparaten welke in onbeschadigdea toestand moeten zyn in te leveren op het bureau van politie Markt 71 alhier TOT MILITAIR LID VAN RECHTBANK BENOEMD Tot militair lid van de rechtbank te s Gravenhage is o a beioemd de majoor der infanterie H A IA £ Janiea te Vught die tydens de mobilisatie commandant van het wielrijdersdcpot te dezer stede was DIEFSTALLEN VAN KAAS Uit een kaaspakhuis te dezer stedt zyn verschillende diefstallen van kstf j gepleegd In totaal worden zestig kazel vermist r STJUISIIEUWS Leerzaine tentoonstelling op loditbetdiemungs gebied WnaXDH AAN LVCHTBKSCHEBMING DAAO VAM OOEDEN BD GX EN GBliEKNgCHATSZLi Oflietoclc pénini f wauDemend bi bet gytfmastiekloluial van de Bijz WoMtralf School heeft de afdeeüng Ctouda van de Nederiandiche Ver eniging voor Luchtbescherming een temtaonitelUng georganiseerd die giatenrvflod geopend i Een groot aantal a B0a4ig tea had aan den opi 9 van bet kaituur om de openinc D iJ t O B fevolg gegeven De worznter van de afdeeling Gouda de kaer F H Sizma verwelkomde aUe aa w zigen In het b zonder den locoburgemeeiter mr H P C M de W tt Wijnen den commissari van politie den beer C Hess de heeren N B M Vierhout en H Wijma die het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging vertegenwoordigden den haar i Jaring t hoofd van den luchtboaehermingsdienet in Gouda verder k blokhoofden met hun plaatsvervaagera en andere functionarissen mi den li4cfatbesehenningsdienst 8et veiheogde den voorzitter dat er reeds den eersten avond zoo velen warm gekomen om met deze tentoonstelling kennis te maken Hü bracht dank aan het hoofdbestuur dat het materiaal er voor beschikbaar had gesteld Ook dankte hU den heer A Menke uit Den Haag die de tentoonstelling heeft opgebouwd Openingswoord mr de Witt Wijnen Mr de Witt Wijnen verrichtte hierna de officieele opening Hij bracht Uereest het feit in herinnering dat het pad van de Ned Vereeniging voor LuchtbïSChfrming niet over rozen is gegaan iniiederland niet en in Gouda ook niet Zoowel bij de regeering als b J het publiek bestond er veel misverstaad Men besefte niet de noodzakeUjkheid van het streven van de vereeniging De oorlogsdagen hebben de oefen der menschen geopend maar na Mei IMO zijn we wat dit betreft weer asdig ingeslapen En de overheid kan Haeo doeltteffende maatregelen ne men als het publiek het daadwerke 10ke gevaar voor oogen heeft en alle medewerking geeft Korten tüd geleden is Gouda weer wakker geschud De Vereeniging voor Luchtbescherming heeft zich nu afgevraagd welke middelen z kan aanwenden om het publiek tot eeh goede medewerking te IrUgen Een dezer middelen is zeer zeker deze tentoonstelling Mr de Witt Wynen hoopt dat deze tentoonstelling en de voorlichting die hier gegeven lal worden het publiek zal stimuleeren n ia eigen huis die maatregelen te treffen die noodig zyn zonder dat daar wettelijke dwang voor zal moeten komen Met den wensch dat er een druk bezoek tal zijn en dat een groote nawerking op de Goudsche bevolking zal zijn te bespeuren verklaarde de waarnemend burgemeester de tentoonstelUng voor g opend De heer N B M Vierhout uit Rotterdam sprak nameits het hobfdbe tu r zyn waardeering er voor uit dat Gouda deze tentoonstelling heeft geoiXaniseeFd De taak van de luchtbescherming is niet om luchtaanvallen af te weren maar om de gevolgen er van zoeveel mogelük te verzachten Het Nederlandsche volk was niet doordrongen van het n t van luchtbescherming en na de i amp te Rotterdam hebken den gezegd en gedacht dat luchtfeaac hmm ing toch niets hielp maar nndnrs persoonlijke ervaringen in Sutttevdam zijn oo niet De organisatie keen daar juist veel goed werk gedaiB waarvan de heer Vierhout talrP voorbeelden noemde In tyden BBBd willen de menschen allen wel hiApiin maar er moet dan leiding er net organisatie zijn Speciaal de or Wnl i a tie van bUkploegen is van zeer ved ut vooral s avonds daar deze neaadien met de plaatselijke toestanden uiteraard goed bekend zijn Het medewerken aan de luchtbescherming la een daad van goeden burger en gemeenschapszin Met de beste wenjchsn voor de tentoonstelling besloot de ttaer Vierhout na iteer Sixma heeft ten slotte nog eaa dringenden roep gericht tot de Osndifilie burgerü om van t hier verznselde material kennis te komen tienun Bovendien vestigde hij er de andaéht op dat d luchtbesdiermings w AT f AAR f ANMEElé TkaUa Tkaatw Onstuimig bloed Op Let tooneei The ipiinu Hawaiiaiu Aanvang 7 15 uur Dagdtfu 9 aat Bliufciriilngel Tentoonstelling museumsdiip Klein Aitis 17 Afril 7J Bar TrUe EvsnceUsehe GcoMOite Bijbellezing en bidstond U April i nar Coaeerdla Kindemüddag met vertooning filmr De negere hut van Oom T n 1 April 4 aar iBatttaat vmt Weeiraetaidenoek Receptie directie N V T P Viruly en Co s stoomzeepziaderij De Hamer ter gelegenheid KIO arig jubileum van bedrijf M April 7 aar CaneMdla Uitvoering mannenkoor Gouda s Liedertafei met medewerking cabaret trlo De Vos 21 April S aar Sckaakbord Vergadering Vereeniging van postzegelvertamelaars Gouda t3 April UÜt nar De Zalm Aanbestedingen hoo eeii raadschap De Krimpenerwaard van dljkenonderhoud en maken van dijkverhooging Ï3 April 7 aiir Nlenwe Sehoewbaic Concert Axnhemsche Orkestvereeniging onder leiding van Jaap Spaan derman solist George van R iess piano ONTWIKKEUNGSGANO VAN QET DITIT8CHE RUK GESCHETST 23 April 7 3 nar Ned Oer Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Gisteravond belegde het Stützpunkt Gouda van de National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei in Het Schaakbord wederom een scholingbijeenkomst De Ortsgruppenleiter E Schwarze heette alle aanwezigen welkom in het bijzonder den Ortskommandant Haupt mann Strümpfel vele officieren en leden der Duitsche weermacht en talrijke leden der N S B o w districtsleider Mys De heer Schwarze deelde mede dat besloten was ter gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van den Führer van het Duitsche Rijk om als blük van goede kameraadschap aan een aantal Nederlandsche nationaal socialisten n portret van Hitler uit te rei k i Met een toepasselijk woord werden hierop deze portretten uitgereikt alsmede een exemplaar van de Hollandsche uitgave van Mein Kampf Nadat gezamenlijk het lied 3s zittem die morschen Knochen gezongen was en een Kemspnich d i een citaat uit de nationaal socialistische literatuur was voorgelezen was het woord aan dén spreker op deze bijeenkomst den Reichshauptstellenleiter Sommer uit Berlin In een uitvoerig betoog heeft deze de ontwikkelingsgang van het Duitsche Ryk geschetst waarbij hij er den nadruk op legde dat zoowel in Holland als in Duitschland de kracht van het land in de voorgaande eeuwen gebroken is door de voortdurende onderlinge veeten en oorlogjes en niet te vergeten door de godsdienstoorlogen Hij schetste hoe Adolf Hitler tot zijn nationaalsocialisme is gekomen hoe zwaar de strijd soms was die tot de macKtsovemame in 1933 voerde en behandelde daarna de problemen van het huidige Duitschland Ook tot de Nederlandsche nat so ialisten wendde hü zich met de opwekking ook in Nederland tot één groote volksgemeen schap te komen Met het uitspreken van zijn groot vertrouwen in Adolf Hitler b oot spreker ziji rede Tot slot werden gezamenlijk het Deutschlandlied en het Horst W ssellied gezongen Voor poes gespeeld Een bewoner van de Vossiusstraat en een bewoonster van de v i Palmstraat hebben een meeningsverschil 23 April 8 nar Daniël Cursus E H B O 23 April 2 S aar OostluTea 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 21 April 2 U uur Blauwe Krul Zangen Gemeente Avond Vereeniging van VrUz Hervormden inleiding ds C Burger uit Deventer over nieuwen Psalmenen Gezangenbundel medewerking van het zangkoor 25 April 1 36 nar Terrein Openbaar Slachthais JaarUjksche algemeene keuring van trekhonden en bondenkarren ATOTHEKESSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 organisatie in Gouda no niét compleet is daar er slechts m de kleinste lelft van de blokken waarin de stad verdeeld is volledige blokploegen bestaan Een blokpioeg bestaat ui acht personen onder leiding van een blokhoofd met twee plaatsvervangers Als er menschen zijn die willen aanpakken zal het bestuur gaarne op de tentoonstelling hun namen noteeren Giroot aantal besebermlngsmiddelen geëxposeerd Hierna hebben de genoodigden een rondgang langs de tentoonstelling gemaakt waarbu deskundige voorlichting werd verstrekt door den heer H Wyma den instructeur van de Ned Vereeniging voor Luchtbescherming De expositie ziet er keurig verzorgd uit Langs de wanden hangen kleurige en duidelijke platen grafieten foto s kaarten enz op tafeltjes daarvoor liggen diverse voorwerpen en modellen geëxposeerd terwijl het middengedeelte der zaal wordt ingenomen door de grootere tentoonstellingsstukken zooals een motor brandspuit brancards enz De tentoonstelling is verdeeld in drie gedeelten In de eerste plaats zijn geëxposeerd de strijdmiddelen die door de belligerenten gebruikt worden In de tweede plaats wordt de uitwerking er van getoond en ten slotte het grootste gedeelte van de tentoonstelling welke middellen men kan toepassen om het gevaar te bestrijden Een den eerste grafieken vestigt er de aandwdit op dat in Nederland de bevolkin ichtheid zoo groot is wat i r een over een poesje en daarbjj t iiii w iiLi v ji s+nel l en ze zelf voor poes gespeeld want de man kwam gisterochend op het politiebureau met een gezicht vol krabbels en achteraf bleek dat ook het gezicht van de vrouw zü het in mindere mate sporen van nagelaanraking vertoonde De politie tracht nu figuuriyk dan de wonden te heelen ORANKWET VEBLOF BU B en W is ingekomen een verzoek van P S c h a r 1 o o om een verlof B ingevolge de Drankwet voor de benedenvoor en tusschenlocaliteit van het perceel Stoofsteeg 16 natuurlijk an zaer yeelte Bffda M het luchtgeva jyrej f e fT54 Inwoners per vierkanten kilometer in Nederland staat Duitschland met 136 inwoners en Noorwegen met slechts 9 In ZuidHolland is de bevolkingsdichtheid zelfs 756 inwoners per km Verder zien we in deze afdeeling versdiillende soorten bommen geëxposeerd zoowel brisant scherf als brandbommen Het is vooral nuttig dat het publiek kennis neemt van den vorm en de eigenschappen van de brandbom daar deze een metalen handvat heeft waarmede de bom soms nog uit het huis verwijderd kan worden Voor den Kantonrechter is gisteren de behandeling van een zaak geschorst op vermoeden van het plegen van meineed door een der getuigen een 68jarigen caféhouder te Reeuwijk Het betrof hier het vervolg van de gebeurtenissen onlangs op dm Tiendeweg toen des avonds eoi auto in plaats van den hoek van dim Langot naar den Korten Tiendeweg om te gaan rechtdoor teg i een gevel reed en een opt het trottoir loopende voetgangster beimeid raakte een botsing die alles bijeen nog goed afgelooopen is De chauffeur van den auto heeft eenig e W eken geleden wegens het besturen van een auto onder drankinvloed en wegens het veroorzaken van de aanrijding terecht gestaan waarby hy toft hechtenis met intreicking van het rijbew s en boete is veroordeeld De auto was doorgereden en op den hoek van de Marict en Achter de Waag is de bestuurder uitgestapt De tweede inzlttoide een 38 jarige garagehouder te dezer stede had toen den wagen naar den op korten afstand gelegen garage gereden en het was hiervoor dat ook hy gedagvaard was wegens het besturen van een auto onder zoodanigen Invloed van sterken drank dat hij daartoe niet in staat kon worden geacht Te veel gedronkenT vroeg de kantonrechter mr A J M Oonincx Drie consumpties aldus het antwoord 0 betrokkenen hadden dien avond drie cafe s bezocht en aan de hand van de in het proces verbaal opgenomen verklaringen ging de ambtenaar van het O M mr L H Feitsma na dat beiden in het eerste café elk een glas bier in een tweede ieder een glas jenever en ten slotte in een cafe te Reeuwyk ieder twee glazen bier en twee glazen jenever gedronken hadden Verdachte In het laatste café heeft de chauffeur twee glazen bier enik één glas bier en een kogelfleschje gedronken O M Heelemaal geen jenever Verdachte Neen O M Aan de politie hebt u verklaard dat u niet in staat geweest zou zün te sturen Verdachte Dat heb ik gezegd om stil te houden wie gereden had De chauffeur werd nu als getuige gehoord Kantonrechter Tegenover de ix litie en den vorigen keer hier hebt u verklaard dat de garagehouder al onder den invloed van sterken drank verkeerde voor u wegreed Getuige kan zich dat niet precies meer herinneren Kantonrediter U moet niet gaan draaien want u staat onder eede Was het zoo Getuige Ja Het eerste stuk inde stad heeft de garagehouder echterzelf gereden De Mantonrechter ging met den getuige eveneens liet orankgebruik na en vroeg of de opgave van totaal drie glazen bier en drie glazen jenever klopte Getuige Ja Kantonrechter Na het bezoek aan het laatste café durfde u riet meermet hem te rijden Getuige Ja OM U vertrouwde hem niet Getuige De garagehouder was nog binnen en toen ben ik achter het stuur gaan zitten O M Was hy al onder den invloed voor het laatste café Getuige Ja maar niet zoo dat hij niet meer kon sturen Kantonrechter tot verdachte By de politie hebt u verklaard dat u onder zoodanigen invloed verkeerde dat de chauffeur stuurde Verdachte Neen zoo heb ik het niet gezegd Den naam van den chauffeur heb ik niet genoemd Kantonrechter Alles sdiynt de politie gefantaseerd te hebben Andere verklaringen dan In het proces verbaal De volgende getuige is de eigenaar van het café te Reeuwyk Kantonrechter U hebt verklaard dat beiden by u twee glazen bier entwee glazen jenever gedronken hebben Getuige De chauffeur heeft twee glazen bier en de garagehouder een glas bier en een glas limonade gebruikt Kantonrechter Geen jenever Getuige Stericen drank mag Ik niet tappen na bezetten tyd Kantonrechter U hebt aan d politie ook gezegd opgemerkt te hebben dat de garagehouder bU zynkomst airsterken drank had gebruikt ïetuige Dat was niet zoo Kantonrecht U staat onder eede Volgens het proces verbaal hebt u voorts aan de politie verklaard dat u den garagehouder niet ieer tappen wilde omdat hy te veel gedronkenhad Getuige Dat heb ik niet gezegd Kantonrechter Een van u beidegetuigen pleegt meineed Dat zal dan verder uitgezocht moeten worden O M U zult u aardig vastryden met dat gedraai De agent van politie die den verdachte en den getuige had gehoord kwam hierna voor Hy deelde mede dat de chauffeur en de garagehouder hem hadden verklaard den genoemden hoeveeUieid drank gebruikt te hebben welke verklaring in concept door beiden is geteekend Ook heeft de garagehouder gezegd dat hy niet meer durfde ryden omdat hy onder invloed van sterken drank vrekeerde Kantonrechter Heeft de caféhouder ook verklaard dat beiden tweeglazen hier en twee glazen jenever gedronken hadden Getuige Ja Kantonrechter En ot dat hy niet meer wilde tappen omdat de garagehouder te veel had gehad Getuige Absoluut Kantrairechter En de limonade Getuige Over limonade heeft hij niet gesproken behouder Ik Aeb eerlyk geenjenever getapt Kantonrechter Aan den agent hebt u het toch verklaard Caféhouder Die is beëedigd en daar qioet ik me by neerleggen De ambtenaar van het O M vroeg hierna de nu door den caféhouder afgelegde verklaringen op JcKrift te laten stellen om op vermoeden van meineed een nader onderzoek te doen instellen De Kantonrechter gelastte het op schrift stellen en nadat dit gebeurd was bleef de caféhouder desgevraagd by zyn verklaringen waarop y deze onderteekende De verdediger van den garag ouder mr 3 I van Doominck had één vraag aan den caféhouder te stellen Was u van meening dat de garagehouder by fiin vertrek een auto kon besturen Getuige Ja naar rayn meening wel De behandeling van de zaak werd hierna geschorst m afwachting van het onderzoek naar het vermoeden van meineed Licht drong naar buiten Er was in deze zitting voorts nog een zaak wegens onvoldoende liditafschermfaig in een fabriek te dezer s ede Voor den directeur trad dr mr J Smit als gemachtigde op Deze had den vorigen keer de lichtuitstralmg ontkend waarom nu de twee verbalisantert gehoord werden Zy verklaarden dat het licht duidelyk te zien was het straalde tegen gebouwen op een binnenplein Er waren twee lampen aan de bovenzijde afgedekt door een jute zak maar de plaats was heelemaèl verlicht De raadsman zeide dat het licht slechts nu en dan even aangaat om te kunnen zien by het opstoken van het vuur der gasinrichting Op zyn vraag antwoordde de verbalisant dat de lampen zelf niet te zien waren er was een schynsel op den muur De verdediger concludeerde hieruit dat hier niet van lidituitstraling gesproken kan worden maar van een indirect schynsel Hiertegenover stelde het O M dat de verordening niet spreekt over uitstraling maar van licht naar buiten dringen en dat was hier het geval De agenten noemden het een flink lldit dat direct opviel toen zy den hoek van de straat omkwamen De ambtenaar vorderde ƒ 50 subs 20 dagen In zyn pleidooi wees de gemachtigde er op dat het lang zoo erg niet was Hy had ter plaatse een onderzoek in M = t übLLLETOtl Wadiak Mrtodm KPSY DOn ERFT EEN CEHEIM Waar ia JlmTI Je hebt me toch Mehff aleerd dai hU zou meekonan Bobt Deae woorden bereikten het oor van aiaaken jongeman die in gezelsctep van een somber voor zich uitataranden heer met een zwarten baard m een breedgeranden hoed het groepje paaaeerde Het ras Jim die het wel bad kunnen uitjubelen maar ia plaats daarvan haastig den kraag van tiJB 8a opzette en zyn hoed wat dieper over hel voorhoofd trok Een nauw ilka verctaanbaar Al ontsnapte aan i llppea Wat is erT vroeg Harris Frank mm Fo liet ztek niet loe iwel flauw utt het vdd Aan £ ie je dien poUtiea ent daar kapitrm pitrmfluisterde hy Die heeft me eere oM p e had maar oen hab ik itm i ai upper ou onder t kiiil gegeven en ben ik er vandoor gegaan Vlug hier uiti siste Harris Frank Anders herkent hy jel Grynzend slotte Jim achter z n metgezel aan John CresKon bracht zyn vriend en diens gezelschap naar zija villa waar kamers voor de gasten in gereedheid waren gebracht By den gemeenschappelyken maaltyd vertelde Bob Hunter van Gipsy s erfenis en de daaniit voortgevloeide geheimzinnige gebeurtenissen Ook Jim s aandeel in de zaak kwam daarbij ter sprake Toen Bob van den overval in het theater vertelde toonde Daisy Paricer zich ernstig ongerust maar Tobias Fox verzekering dat de yverige reporter reeds vrywel geheel hersteld was bleek voldoende om haar weer op haar gemak te stellen Dan zulloi we het maar ala zijn gerechte straf beschouwen omdat die nare jongen zich zoo nhebbeUjk tegenover me heeft gedragen lachte ze overmoedig Heb Sc geiyk Ot niet oom Tobias De notaris waa dezelfde meening toecadaan en overwoog ia stilte ot Daisy ca Jim toch nog nist eea paar zooden kannen worden Het waa toch werkelijk jammer dat Jlm de rate niet had kunnen meemaken 0 oude heer had er nu mrqaal geen Bmm vernweden van dat yo ondan n a de neet op dit zelfde oogenblik in de faavnwyk ran Frisco vertoefde en dat aog wd in gezelschap van Harris Frank Behalve Cresson Bob Hunter en de rest van diens ezelschap nam nog eoi ander aan dan maaltijd deel Het Was een weliswaar niet meer jonge maar stevig gebouwde man met gryzend haar dien John Cresson als Abel Cross kapitein van zyn jacht Zeezwaluw had voorgesteld Cross zou het gezelschap naar Honoloeloe brengen De stoere zeeman had tot dusver gezwegen maar het verhaal van Bob Hunter had hy met groote aandacht gevolgd Ook bad hy Gipsy Oott een paaf maal belangstellend opgpomen Toen Hunter aan het eind was van zyn relaas schraapte hy een paar maal bedachtzaam zijn keel Cresson wist dat dit gewoonlijk de inleiding vormde tot een of andere opmerking van den zwygzaraen Cross en om hem op gang te helpen vroeg hy lachend Wel wat heb je op je hart kapiteint E tja wilde alleen maarzeggen dat uw grootvader goedheb gekend min Oott zei Cross op eea toon alsof het de gewoonste zaakvan de wereld betrof En over dat te smoar iwb üe k allerlei ekoordt i m h Van alle kanten klonken uitroepen van verbazing Kapitein Cross zag zich plotseling in het middelpunt der belangstelling geplaatst n vrptd er zoowaar verlegen van Wilt u ons daar niet wat meervan vertellen kapitein vroeg Gipsy Vertel alstublieft direct alles wat u weeti viel Bob Hunter haar nieuwsgierig by Waar hebt u miss Cotta grootvader teeren kennen In de Zuidzee waar hy met zynboot Avontuur ter parelvisscheryging Hy had geweonlyk twee andere mannen IKJ zich José Santos en Tom Wendt Oe beide getuigen die Cranenburgs testament heboen onderteekend riep Bob verrast José u tos is miss Dott bekend Maar wie is Tom Wendt Wendt ia de stiefzoon van Santos antwoordde de kapitein Hunter keek Gipsy vragend aan maar deze haalde haar schouders op Ik wist niet dat José Santos een zoon had zei ze Ik ken alleen zyn dochter Vertelt u verder kapitein verzocht Hunter Heeft mr Craneoburg succes gehad op da parelvisschery Heeft hi daarmee em kapitaal byeen gegaard i Dat weet flr niet onze Keajüsmaking was tenslotte maar eeo zeer vluchtige Cater heb Ik wel eens gehoord dat die ketting van den inboorlingenhoofdman in zyn bezit is gekomen En daarmee is mr Cranenburg natuurlyk een gefortuneerd man gewordra Onzin lachte de notaris dat ding zag er heelemaal niet naar uit ot het eenige waarde vertegenwoordigde Nee maar de waarde zat er in viel de kapitein hem in de rede In de geheele Zuidzee wist men immers dat de ketting de schatkamer vormde van den ouden hoofdman Kaurakéh en dat er een vermogen in was verborgen Hoe moet ik dat opvattoi mr Cross Wel heel eenvoudig De dikke houten kralen zijn hol en kunnen met een of ander instrument worden losgeschroefd Elk van de kralen beva een zeer grooten echten parel en dat is op zicl elf toch al een vry kostbaar bezit dunkt me zyn toehoorders staarden hem met open mond aan Tobias Fox was de eerste die woorden vond Het waren dertig groote kralen steunde by ik heb ze geteld Dat is j reinste adiatkamer Ja maar za zyn weg verdwenen ge vili r riflp Hunter Cl sjr ng jij te h ook eens wuU Ik kan het verdwUoen van die ketting heusch ntet zoo tragisca oprvatten Bob Het ding heeft me al el lende genoeg bezorgd I Er bestaat nog altijd een leans dat uw grootvader de parels uit hei snoer heeft verwijderd miss Oott meei e de kapitein haar te moetes troosten Dat geloof ik niet antwoordde de notaris Daarvoor zyn die acheti men al te tel op het ding geweest Uaar iet ware zulkn we natuuriyk pas in Honoloeloe van notaria Tompson hooren Wanneer kunnen we vertrekken John vroeg Bob Hunter dte zyn on geduld nauweiyks kon bedwingen Die vraag nu et ik aan kapiteinCross doorgeven antwoordde John Cresson De heb het jacht direct na ontvangst van het telegram reisvaardig laten maken zoodat we desge wenscht direct aan boord zoudei kunnen gaan maar intusschen Is er weer een Unk in den kabel gekomen Toch weer geen misdaad hoopflcT vroeg mr Fox Een misdaad in de bateekxais weBw gewDoaiyk aan dat woordwordt gegevso niet nee hoewel mta het eigêaiyk wel zoo zou kuaneo noemen In da haven van Frisco is ees staking Méitt da zeeBedeo idtgebr te SKortt Mrvolgi l