Goudsche Courant, donderdag 17 april 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 17 APRIL 1941 HALIA HEATER miwq m lit ma bma T Goed verzorgd Vanaf Vrijdag tS April tot en net Woensdag 23 April GrensPatrouiUe Grenifeuer Tobis Hoofdrollen ATTILA H6MIGER GEROA MAURUS a A SCHETTOW Een spannende smokkelaars Leeftijd 14 jaar Vri dag popnlit e prezen GrolU rijwielitcdUag LET WELI Heden Donderdagavond 17 April Ml erroep k laatste optreden van het bekende ensemble THE KILIMA HAWAIIANS Aanvang 7 15 uur I G 1IJ9 35 REUNIE Telefoon 2027 j Vanaf VrQdag 18 April tot en met Woensdag 23 April Jmi VikrH Hus lilhtii ia Kamermeisje 3 x Bellen Naar den nieuwen roman van Ronny Roland Uit het leven van een Kamermeisje Vooraf brengen wij o a het zeer interessante filmwerk Hollandsch gesproken EVEN NAAK BATAVIA Toegang boven 18 jaar Gratis fietsenstalling Vrijdag populaire entreeprijzen Zondagochtend aanvang 10 30 faal HdrUgn Fita BcakhoH n THEO IINGEN in DAT KOMT ERVAN Toegang boven 18 jaar Q 1163 124 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Zaterdagmiddag 2 uur Matinee voor lederen leeftijd Kinderen vanaf 15 cent Volwassenen avondprijzen ANRIE ONDIA in ANNIE A ANNIE O 1177 35 iAdvertentiën ANDERE BLADEN voorden zondereonige prijsverhooglng door onze ADV ER TENT lEAfDEElING geplaatst Bi opgaven voor meerders bladen It één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU ▼ AAARKT 31 Adverteert in dit biad GOUDA PLAATSELIJK NIEUWS Moser 37 47 et idem Miss Batemanu 21 et idem Prins Hendrik 75 et idem mevr Ie Coultre 1 60 et Andromeda et Balrozen 33 59 et alles per bos Diversen per stuk Clematis Nelly Moser in pot 66 et idem L Azursteru 43 et Jap Azaela s 48 51 et Deutzia et Gouden regen 70 et Rhododendrons 80 95 et Babyrozen 16 et Haastrecht OOK IN HAASTRECHT GEEN WANDGEDIERTE TE BESTRIJDEN Aan deze gemeente is ontheffing verleend tot het invoeren van een verordening betreffende de bestrijding vanwandgedierte l GEMEENTE BEGROOTING GOEDGEKEURD Van Ged Staten is bericht gekomen dat de gemeente begrooting 1941 is goedgekeurd alsmede de gemeenterekening 1940 Hekendorp VERKOOPING DOOR NOTARIS JHR BOViriER Bü de gisteren door notaris jhr A M C H C BoWier te Oudewater in café Leeflang te dezer plaatse gehouden veiling van drie woonhuizen aBiier ziJn koopers geworden van het woonhuis met erf en tuin groot 7 35 Are verhuurd aan A Pak de heer T Dullemond alhier voor ƒ 3900 van het woonhuis met erf en tuin groot 5 85 Are veriiuurd aan N Burg graaf de heel A Sluijs Jr te Oudewater voor ƒ 1960 Het woonhuis met schuur en turn groot 5 45 Are verhuurd aan A Burggraaf werd ingezet op ƒ 2075 en gemijnd op ƒ 140 totaal ƒ 22 5 ma ar niet gegund Het is tater uit de hand verkocht OvdéHcerk a d IJaael DAMCLUB L U T O In de damvereeniging J O T O werden voor den onderlingen wedstrijd de volgends partijen gespeeld C Vuijk A Dekker i O Bo J Twigt 21 0 J Docters van Leeuwen A Kreuk O 2 C Vuijk A C van Pelt 2 0 J Twigt B Bos 0 2 B Bos A C van Pelt 0 2 A C van Pelt B Bos 0 2 LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Zeist Neeltje Elisabeth Mulder naar A 188 Vertrokken naar Lekkerkerk Jansje Maria Rijkaart van Kerkweg 62 naar idem Geertje Rijkaart van Kerkweg 62 naar Vreeswyk Aagje Hoffland Wed Marelisse met twee kinderen BVRGERLUKE STAND Geboren Elizabeth d van A Treuren en M A Harlaar B 176 Anna Johanna en Alida dochters van D Ceelen en C H Hendriks wonende te Krimpen a d Lek NOG GOED AFGELOOPEN van Badings al dan niet uitdrukking il van één algemeenen cultuurstijlT Werkelijk wü benijden geenszins den gemachtigde van den staat die dat alles moet beslissen noch onze componisten die zich tot een of ander werk geïnspireerd gevoelen maar bij het uitwerken hunner conceptie moeten afvragen of zü wel het algemeen belang dienen Deze overweging is vooral zoo moeilijk omdat de kloof tusschen scheppendtoonkunstenaar en gemeenschap sindshet begin der negen tiende eeuw steedsdieper en wijzer is geworden totdat zijten slotte onoverbrugbaar werd Dit iswel een der fataa ie gevolgen van degeestelijke evolutie der vorige eeuwgeweest en nog altüd een der hoofdoorzaken van de ziekte onzer muziokcultuur Een oorzaak die wanneer menhaar wegneemt tot genezing zekerbelangrijk zal bijdragen T och waartoeeen grootsch opgSet ingewikkeldapparaat van cultuurkamer muzickgilden klasseindeeliag van orkesten behoorlijke honoreermg van musici staatsopera saneering van muziekonderwijs en wat al niet meer alléénniet bij machte is omdat deze therapie ie gevolgen maar niet de oorzakenbestrydt En dit kan alleen de natuimzoolang deze niet wil staat de knapstespecialist hulpeloos Niet van boven af dodi van binnen uit moet de genezingkomen Alphen a d Ryn VOOR BEROEP BEDANKT Ds J G van Minnen te Huizen heeft voor het beroep naar de Chf Geref Gemeente alhier bedankt Berkenwoude STADSJEVGD OP HET LAND De burgemeester heeft dp verzoek van het Rijksarijeidsbureau aan ver schillende daarvoor in aanmerking komend BBdbouwers en veehouders circulairJKerzonden waarin mededeeXing wSrdt gedaan van de mogelijkheid tot het verkrijgen van landbouwhulp gedurende de zomermaanden Deze hulp zal dan bestaan uit jongelui uit de stecien die daardoor in de gelegenheid worden gesteld meer van het t oerenbedrijf te begrijpen en te waardeeren Als vergoeding zullen zy naast kost en inwoning ƒ 1 zakgeld per week ontvangen ANIMO VOOR VOLKSTUINTJES Naar aanleiding van het besluit van den gemeenteraad tot beschikbaarstelling van Volkstuintjes zijn reeds 17 aanvragen om tuintjes ingekomen BCRGERLUfÉ STAND Ondertrouwd Dirk Uitbeijerse 80 ir te Nieuwerkerk i d IJssel en Francina Elizabeth Markus 29 jr Getrouwd Pieter Slingerland M jr te Ber gambacht en Neeltje Maria yan Ueijoen 2S jaar Een bejaarde wielrijder uit kenwoude week Woensdagmorgen nabü de kolenschuur van de ia Ifeuvelman juist voOr het hek tegenover het watergemaal van den BerkenWoudschen Polder zoover uit voor den passeerenden auto van dokter L G van Omme dat zijn voorwiel tusschen het hek beklemd geraakte met het gevolg dat de berijder over den kop skieg en juist achter den auto op den weg vieL Het geval liet zich aanvankelijkernstiger aanzien dan het was Vooral aan het gelaat kreeg de wielrijderverwondingen Na ooor dr VanOmme te ziJn verbonden kon de reisworden voortgezet Reeuwijk LOOP DER BEVOLKINa Ingekomen Th M M Baars uit Haastrecht in Stein K61 L M den Boon uit Gouderak in Twaalfmorgen liB A M Bouters uit s Gravenhage in aGravenbroeksdheweg F 20a G de Graaf uit Montfoort in Oud Reeuwijk C 49 T V d Heuvd uit Berkenwoude in Blindeweg 12 J Man uit Krimpen a d IJssel in Platteweg H 235 E Meijer uit Waddinxveen in sGravenbroek scheweg E 16S BUWipDIEVEN GEPAKT De Hilversumsche recherche heefttwee mannen gearresteerd die zichhebben schuldig gemaakt aan talrijkerijwieldiefstallen in Hilversum enwijde omgeving Eerst werd aangehouden de 23 jarige Hilversummer J A die hier een fiets had gestolen en dezein Weesp trachtte te verknopen Hij had een gestolen rijwiel bü zi en heeft enkele diefstallen Iwkend Gistermorgen is voort zijn kameraad de 23 jarlge A van B wonende te Baam gearresteerd die eveneeitf een aantal rijwieldiefstallen bekeni heeft voor zoover de e allhans bewezen konden worden De recherche o derzoekt nu hoeveel fietsen het tal ontvreemd heeft COÖP VEREENIGING E BOSKOOFSCHB VEILING 18 April Dorus Rykers 1 3I 2 20 Viversen Azalea bloemen Ie srt 2 30 t 70 idem 2e srt 0 85 1 70 Tulp i 26 29 et Bhododendronbloemen 0 85 1 20 et idem Pink Pearl 0 55 1 20 Cerasus Hisgkura sierkers Ie srt 2 70 3 80 idemSe srt 1 10 1 60 Primus triloiMtakken 2944 et Cleqiatis Nelly Advertentiën B Btaketbakkerii vao FIRMA S WEIJL iOlUGERLAAN M zal wegens feestdagen Vrüdaf en Zaierdaj a 8 gesloten zïjn o 1181 10 ONDERSTAANDE BONNEN LOOPEN 20 APRIL AF GRUTTERS WAREN voedzaam en goedkoap 07 61 fQ 0810 09 191 ISIMON DE WIT Itifd voorraad G 1180 39 LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT A B o nl cijn dageiijks verkrijgbaar bl a BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelminaweg 215 N V P ENDENBURG Veerstal 18 J DE GRObT Wachtelstraat 4 A HAiVtOEN Burg Martenssingel 98 Dt Kiosk N Rijs Karnenielksloot J SCHOUTEN Vondelstraat hosk Roemer Vistcherstraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C d WILLIK Zijd no U Boakoop en bij de agenten In de omliggende gemeenten OFFICIEELS PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVER HEID EN SCHEEPVAART CHEMISCHE PSODUCTEN De Directeur van het Ryksbureau voor Chemische Producten daartoe gemachtigd door den SecretarisGeneraal van het Departement van Handel N verheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend Het is gebleken dat verschillende fabrikanten tfn importeurs van producten vermeld op taiiel B behoorende bij de chemische productenbeschikking 1941 no I Nederlandsche Staatscourant van 27 Januari 1941 no 18 nog niet hebben voldaan aan de verplichting den öirecteur van het Rijksbureau voor Chemische Producten Koningskade 15 sGra venhage schriftelijk te verzoeken hen bii dit Ruksbureau in te schryven Met nadruk wordt er op gewezen dat aan deze verpliditing alsnog ten spoedigste moet worden voldaan door aanvraag van een aanmeldingsformulier Bg niet voldoening aan deze verplichting maakt men ziclf schuldig aan een misdrijf hetwelk ingevolge art 18 van de Distributrewet 1939 kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden 4790 43 DISTBIBVTIEREGELING VAN GEÏSOLEERDE ELECTRISCHE GELEIDINGSDRAAD EN KABEL De Sectie Eleetrotechnisdie Industrie van hetRyksbureau voor verwerkende industrieën vestigt er de aandacht op dat aan alle bü deze sectie ingeschrevenen dezer dagen de noodige verklarende tukken worden toegezonden waaruit het systeem van de distributieregeling van draad en kabel duidelijk blijkt Aanvraagformulieren ter verkrijging van de noodige vergunningen zijn by de Kamers van Koophandel en Fabrieken kosteloos verkrijgbaar Ondernemingen waaronder installateurs welke eerst kortgeleden een verzoek om inschrijving heblien ingediend en die nog geen bewijs van inschrijving hebben ontvangen gelieve nadere berichten van de sectie af te wachten alvorens zich om verdere toelichting over deze regeling tot de sectie te wenden 4788 29 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ DE PRHZEN VAN AKKERROUWPROOCDTEN VOOR DEN KOMENDEN OOGST Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening In Oorlogstijd maakt ter voorkoming van onJuiste gevolgtrekkingen uit de publicatie der prijzen op 7 Maart j l het volgende bekend Onder de benaming JMoordHoUandsche bruine boonen worden uitsluitend begrepen kleinebruine boonen geteeld detuinbouwbedrijven in NoordHoUand Onder de t enaming grauweerwten worden verstaan detwee soorten grauwe óf rozijnerwten n l Langstroo NoordHollandschewltbloei ovememingsprijs ƒ 27 Half langstroo Grunoovememingsprijs 23 één adr s Sténqilwerk Jan van den Heuvel Schrijfwachinehandel StCBcUinrichting Gouda VireSTHAVEN 19 Tel 3089 G 1183 30 Bezoekt Klein Artis Museumschip met 2000 Dieren en Voorwerpen Ligplaats Bleekerssinget nabij de Kleiwegbrug DIESGAAROEi AOUARIUM i HATUUS ea PRAEHISTOSlSCHE TENTOONSTEUINa Dagelijks te bezichtigen van 9 tot 9 uur 27 April laatste dag Entree slechts 10 cent Kinderen 7Vi ceftt De collectie levende dieren mag men voederen Als bijzonderheid vermelden we d n aankoop van 10 stuks levendeLichtgevende Visschen uit Zuid Amerika Ga kijken leerzaam eninteressant voor oud en jong G 1182 30 S TBEUOia HAIGHTON 4 CO Weffiga PnmtolniUng I 12 2 KLASSE 2e UjST TBEHINQ VAN DONDEBOAG 17 APBIL IMI HOOGE PlEMieN I 20 000 10536 f 2 000 18B43 f I f 1 t 20141 1 500 6090 11941 1 1 000 17266 I 400 9051 8188 200 2708 16531 100 2738 5165 SSOS 7IKK 8447 17412 1894 18980 p V d RO PIEMlCN VAN 3a 133 148 204 38 SlO 386 410 437 438 901 683 682 68 5 891 88 912 91 977 1033 1043 1263 1331 1353 141 1437 1514 1586 1910 1621 1833 1867 1818 18 8 1944 194 3125 3128 2182 3211 221 2424 2459 2488 2489 2515 2655 2762 2807 2815 2838 3138 3280 3302 3312 3319 3538 3588 3608 3625 3636 3824 388 3903 3908 4030 4267 4289 433 4384 4410 4 i37 4604 4814 4632 4641 468 4713 4738 4742 4773 4855 4882 4906 4969 6160 5 744 6375 6390 5433 5448 5592 6599 6 02 5626 6655 6921 6055 8060 8120 6149 6288 6296 8297 6302 6343 8489 6526 6ê7l 8530 6539 6575 8844 6707 6714 6761 8934 8944 6977 7028 70 73 52 7321 7329 7337 7393 7fl 7 7583 7584 7616 7636 7894 7928 8074 P117 8151 8318 8326 8339 8348 8363 892 $ 8568 8570 8583 8865 8880 8907 8934 9020 9045 9223 9229 8250 8255 9268 9379 9 2 9394 9400 9447 9813 sent 9644 8648 694 19 311 bii 735 1040 1454 19il3 22U8 2558 2870 33 2 36 7 4003 4432 4S48 4795 6196 6491 5879 6iaa 6j a e5 8 87 2 7072 7407 7651 8152 8321 867 71 335 743 j i8 I4t 9 1700 mii V t63 2880 3371 3694 4l3U ilii 46 4 4808 S233 tQ5 5096 tïl3 42i 602 6V7 £ 7i 6 7477 7871 8191 84US 8700 83 351 £ 84 749 1212 1482 1748 2044 3365 2576 2891 3452 3727 4177 4482 4665 4837 527 5502 6712 6216 6438 6303 6843 7148 7648 7675 8230 8419 8768 9142 108 358 598 781 1221 1494 1755 2078 2379 2635 2968 3512 3771 4209 4502 4664 4843 5314 6557 5842 8233 8448 8612 6854 7157 7550 77 0 8241 8462 8B06 9152 9362 9497 9817 127 384 844 839 1223 1503 17S 2104 24 1 2646 2979 3516 3802 4283 450 4672 4853 5318 558 6901 6250 8463 8639 6911 7221 7593 7892 8284 84 l 8828 9161 9370 9578 9S40 spreker t J rteti verWrijgba Hoop 81 j j ast wij 7 8074 91 0 142 9278 80i QB3G1 9190 791 9483 768 de iM 712 879 lOOlJ 10078 10094 10101 2931 10302 10370 10378 10118 10130 10165 10169 10181 10245 1029 Vanaf VRIJDAG 18 APRIL tof en met MAANDAG 21 APRIL ATILLA HÖRBÏGER HERTHA FEUER OSKAR SIMA FRITZ RASP in de sensatiéneele n boeiende film FRAUIM STROM Een tot het einde spannende geschiedenis Toegang boven 18 jaar Vrijdagavond populaire orljzen Aanvang der voorstellingen Vrijdag en Maandagavond 8 uur 15 Q 1178 70 Zaterdag vanaf 6 uur en 8 uur 15 doortoopend Zondag vanaf 3 uur 5 uur 30 en 8 uur 15 doorloopend Verwacht binnenkort L A 1 L Êkf de roepstem van het Noorden De film die 17 wekaa achtereen in i sterdam geloopen heeft 11 103S9 10390 10397 10428 10453 10460 10464 10623 10528 10541 10603 10d 0 10640 10679 10701 10702 10718 10763 10779 10813 10823 10828 10394 10979 10987 11026 11047 11050 11062 11099 11143 11182 lil94 11230 1123Ö 11274 11295 11324 11363 1142 11437 11458 11531 11583 11587 11623 11656 11688 11719 11768 11837 11849 11905 119 5 11963 12044 12056 12078 12142 12233 13390 12383 12351 12368 12376 12391 12413 124 34 12473 12504 12528 13802 12638 12646 12657 12716 12718 12726 12740 13761 13776 13813 12819 12844 12875 12981 12990 13015 13088 13089 13118 ISISO 13131 13147 13163 13186 13208 132419 13297 1331 13321 1S324 13351 13362 13385 13396 13421 1343 13480 136S4 13570 1S603 1361 13849 13675 13690 13747 137S3 137 7 13831 1 M7 IMM 19933 13980 13987 140O5 1404 5 14080 14099 14103 14131 14132 14 28 14348 14256 14290 14311 14335 14333 14383 14427 14443 14446 14460 14483 14538 14560 14577 14848 14857 1488T I4W8 1470O 14708 14717 14734 14776 14813 14934 14849 14960 14 2 14977 15026 15040 15082 15126 19178 19233 16333 16388 ISaOS 16360 16385 15392 15411 15415 16438 1648 1649 15518 16613 16887 16688 15709 16744 15763 16833 15834 16881 19886 1SM3 16000 18007 16088 18101 16111 16301 16366 16330 16333 18366 18374 16483 16391 16433 16483 164 7 16493 16507 16806 1663 16581 16988 18818 16633 18840 18670 16710 16731 1674 16774 16788 16836 18840 16866 18867 16 lt 18 4 18980 16 87 16 8 17043 17064 17133 17141 17167 17168 17177 171 17314 17336 17238 17301 17306 17334 17360 17358 17386 17381 17388 17890 17442 17449 17458 17483 17519 17638 17541 17579 17877 17800 17880 17684 17678 17701 17768 17769 17797 17828 1783 17048 17874 17886 17888 178 0 17933 17930 17 46 17 6T 17996 18607 1B08 18133 1816 1817 18196 18106 18313 18486 1851 18833 I8S48 1863 1864 18670 18677 18TS3 18837 18848 18866 18 1 18805 18808 18867 18000 10030 1W44 18086 19173 18187 Itfiai 18338 18347 19315 19337 13347 18863 18369 18387 1 3 4 1S436 1 430 1B466 19498 1846 1 600 18666 1 667 l S7a 19684 1 H1 1 81S 19633 19874 19684 19716 197 3 1 771 19788 1 7 I 19798 19833 19840 19866 19883 19813 18836 18868 30067 30133 30173 30314 30313 20335 20348 30398 30S61 30366 30374 30378 30804 30448 204 ï3 20456 30464 30911 30616 30978 30600 30601 20633 30631 30699 20713 30776 20849 30Ï18 30S57 30871 30881 30888 ONGECOSIIIGEEaD Verlwtertnf 3e klta Ie ujst Premiea n t 30 11933 most zUn 17633 11934 moet z In 17634 VIJFTIGTAL SOLLICITANTEN Voor de vacante betrekking van onderwijzeres aan de openbare lagere school A op het dorp alhier hebben zich 47 sollicitanten aangemeld WERKLOOSHEID GELUK Bij de plaatselijke arbeidsbemiddeling stonden deze week 38 werkloozen ingeschreven tegen 37 in de vorige week Drie en twintig werkloozen zijn werkzaam in de centrale werkverschaffing DS DAMSTÉ GAAT REEVWUK VERLATEM UIT DE PERS Wat is volksche muziek Het A1 g H b 1 d stelt naar aanleiding van de toespraken van den secretaris generaal van het departe ment van Volksvoorlichting en Kun sten en van den heer Goverts tot de musici de vraag Wat is nu volksche muziek Beroep naar Stavenisse aangenomen Ds E R Damst é predikant der Ned Hervormde Gemeente te Sluipwijk heeft het beroep naar Stavenisse a ngenomen Be Schoonhoveii EIERVEILING Op de eiermarkt Lopikerstraat werden Woensdag de volgende prijzen besteed Kippeneieren ƒ 6 00 ƒ 6 80 eendeneieren ƒ 6 40 ƒ6 80 per 100 stuks WANDEL ENTHOUSIASTEN Uit Schoonhoven hebben Tweeden Paaschdag een 30 tal wandel enthousiasten deelgenomen aan de marschen te Dordrecht Alle deelnemers hadden individueel ingeschreven Zü hebben allen de 30 K M lange route volbracht BURGERLIJKE STAND Go boren Helena H dr van G A Nobel en M Mastop Comelis J zn van C Habbeh Jansen en C J Vervoort Ondertrouwd J M Overboek 27 r te Willige Langerak en C Mulder 24 jr alfaier HUWELIJKSBOOTJE WEER VLOT Nadat zich In de afg open maand geen enkel paar voor Midertrouw had aangegeven lietgeen in Schoonhoven zelden voorkomt hebben Woensdagmiddag drie paartjes tegelijk zich aangoneld i Op deze vraag heeft dr Goedewaagen geantwoord in negatieven en in Ijositieven zin Negatief volksch is niet primitieve muziek en ook niet muziek die direct en voor ieder begrijpelijk is Dus bijvoorbeeld een simpel kinderlied e of danswijsje de Ouverture tot Guülaume Teil een marsch van Sousa een wals van Johaan Strauss Wèl volksch is alle groote muziek muziek die uitdrukking geeft aan den tijdgeest aan een algemeenen cultuurstijl aan één geesteshouding In dit verband noemde dr G speciaal Bach omdat deze uitdrukking geeft aan den tijdgeest Is in dien zin de Hohe Messe volksch Of de Chromatische Phantasie und Fuge Die Kunst der Fuge 7 En van Welken tijdgeest moet muziek de uitdrukking zijn om het praedicaat volksch waardig te worden gekeurd Hier gevoelen wij nu al in de knelde komen ten opzichte van de hedendaagsche muziek De grootste monumenten der muziekliteratuur zijn door den eigen tijdgeest zelden of nooit ala zoodanig erkend de genieën hebben hun beste werken geschreven tijdens een periode waarin zij zich van hun tijd totaal vervreemd gevoelden Zoo hreef Bach zijn Hohe Messe en Die Kunst der Fuge Mozart zijn latere pianoconcerten zijn Dissonanten Kwartet i zUn laatste drie symphonieën Beethoven zijn laatste pianosonaten en striikkwirtetten Verdi zijn Otello en Falstaff En hoe lang heeft het nist moeten duren eer men Wagnerg Triistan und Isolde in zijn waarde ericende Webiu hoe nfbet men op grond van de hier aangegeven positieve en negatieve volksche criteria over actueele muziek oordeelen JRrie kan bijvoorbeeld nauwkeurig ujtmaken of de muziek van Bartók van Hindemith van Püper © 1 lm falifl Ëen Ipoaitj dei In ren wen Dr dd ten rvanl brafg i eni ISA I ï i il