Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1941

Br a Broodbon IL SS Kolen bon Per a J enode VIJ aa Vlaeadtton VRIJDAG 1 APRÏL li RECHTSZAKEN aSOKISGSCHK RECHTBAmC Met veldwaditers gevochten lïGEN BROERS 6 MAANDEN GEEISCHT Op 23 Februan L hadden de gebroeders Evert K en Engel K uit Stadskanaal met hun vnend J S uit Musselkanaal van half dne tot half zeven in een café te Wildervank ieder ongeveer 20 biertjes gedronken De heeren waren vanzelfsprekend met geheel nuchter meer waardoor op een gegeven oogenblik ruzie ontstond ove r de betahng De vrouw van den caféhouder nep den ryksveldwachter A te hulp die tezamen et den gemeenteveldwachter A B de dronken bezoekers verzocht ifi vertrekken Zij wenschten hieraan met te voldoen Er ontstond een vechtparty met de veld wachters waarby op een gegeven oogenbbk Engel K e n klap met de ummfstok kreeg Zyn broer Evert ontstak hierover zoozeer in woede dat hy den gemeenteveidw achter m den rug aanviel en hem op den grond trok Engel die in handgemeen was mef den niksveldwachter bemaehtigde diens klewang waarop deze een schot m de lucht moest lossen om het wapen terug te krjgen nadat hy Engel een klap met de revolver op zyn hoofd ad gegeven In zijn requisitoir eischte de officier van Justitie mr L D Zylstra tegen Engel K een gevangenisstraf van zes maanden Ook tegen Evert K werd zes maanden gevangenisstraf geeischt Tegen Jan S eischte de officier van Justitie vier maanden ROTTERDAMSèHE RECHTBANK AFPERSING DOOR BOOTSMAN Voor de Rotterdamsche rechtbank had zich gis eren te verantwoorden de 33 jange bootsman D J de B te Den Helder wegens poging tot oplichting of afdreiging Verdachte was m Fe bruai van dit jaar in aanraking ge komen met den koopman T te Gouda wien hy vertelde lid te zyn van een geheime organisatie die bench en naar Engeland seinde Verdachte vroeg den koopman 100 gulden voor de onkosten die deze organisatie moest maken Deze zeide geen geld te hetiben maar in den loop van het gesprek noemde hy den naam van een anderen koop man Verdachte schreef nu t ee dreig Brieven aan dezen laatsten koopman W waarin hy eerst 1000 gulden en Ia er 800 gulden eischte ondei bediei ging dat hij anders den zoon van W die volgens verdachte berichten naar Engeland zou seinen en op andere wyze de Duitscbe weermaeht zou saboteeren zou verraden De koopman W liep naar de politie en B werd ge arresteerd Mr Baron van Dedem eischte een gevangenisstraf van anderhalf jaar Uitspraak 1 Mei a s BIJ VISITE LATEN INBREKEN Tegen 2 verdachten 2 jaar geeischt Voor de Rotterdamsche rechtbank hadden zich gisteren drie personen te verantwooren n 1 de 23 jarige fabrieksarbeider P A H te Haastrecht zim echtgenoote de 21 jarige J M B en de 21 jarige kappersbediend H A J te Gouda wegens diefstal resp heling In Maart van dit jaar had het echtpaar een bezoek gebracht aan htm 67jangen buurman Oorschot van ien zii wisten dat hy op zolder een geldkistje met 1100 gulden verborgen had Vervolgens noodigijen zii den buurman op de thee eh terwyl Oorschot met de vrouw theedronk b gaf de kappersbediende zich naSir den zolder van Oorsohot haalde 800 gulden uit het geldkistje en gaf dit hedrag door een opening in den scneidmgsmtiur die H ondertussschen had gemaakt aan den fabrieksarbeider Vervolgens werd het gat weer netjes dichtgemaakt De luppersbediende k ƒ 300 van de buiL De rest behield echtpaar Mr baron van Dedem noemde den diefstal zeer laag en eischte tegen de mannen elk twee jaar tegen de vrouw een jaar gevangenisstraf Uitspraak 1 Mei i s ZMOLSCHE RECHTBANK WELKE BONNEN ZIJN GELDIG Bloem Boter of margarine andstoffen aarden en kachels Centrale verwarming Brood Eieren Gebak NASLEEP VAN DOORNSPIJK KWESTIE Gort Gortmout of Grutten 24 ïebr tm U April pond Een gevml vaa valwhkeid in geschrifte Voor de Zvvolsche rechtbank heeft zich gisteren te verantwoorden gehad G V te Doornsp jk wegens valsch heid in geschrifte De zaak vormt de nasleep van de malversaties te Doom pyk die destyds zoozeer de aandacht hebben getiokken en geëindigd zyn met de veroordeehng van enkele voor aanstaande ingezetenen dier gemeente Verd zou zich m 1932 in zyn kwahteit van secretaris d r Boerenleenbank hebtwn schuldig gemaakt aan verval sching der notulen met het oogmerk zich daardoor te verrijken Op 7 Juni van dat Jaar waren de notulen der algemeene vergadenng door verdachte voorgelezen waarna ze waren gearresteerd Na deze goedkeuring zou verdachte er lö hebben bijgeschreven dat hem een voorschot was verleend van ƒ l6 000 terwyl hy als borgen voor dat voorschot opgaf de heeren v d P en H P De laatste was in die dagen gemeente ontvanger doch werd later als zoodanig ontslagen Verdachte h id toen reeds een schuld by de Boerenleenbank van ƒ 20 000 In I93S heeft verdachte zyn boerdery en andere bezittingen verkocht waardoor hy in staat was zijn geheele schukl aso de boeranleenbank op dat oogenblik ƒ 33 MO groot af te betalen Het OM waargenomen door mr J C van Hasselt meende dat tuer desondanks sprake is van valschheid in geschritle en dat bewezen is dat verd zich hieraan heeft schuldig gemaakt Spr vorderde een jaar gevangenis straf Havermou Havervlokken Gort of Grutten 24 Febr t m 2 April Vi poad iCaas Koffie of koffiesurrogaat 24 Febr t m 20 Aprfl I ons Maizena of Gnesmeel of Puddingpoeder 24 refer tv M AprU I ona Peulvruchten Petroleum 24 Fete t aa 3 April Vooi do keuken Ryst t emeel gnei ebkiem of Grutteme 34 Mrt t aa U April H pond 14 AprU t m II Mei I ukigTMi 17 Mn l B 37 April SO ram t n t3 AfrR phn 1 aas oak kir t m tt 33 April 1 raolaoen 31 Mrt t n n Apr I raaiaoan EERSTE BLAO wmam t BINMEMUMD sanehung van het kaitess BEDBUF Inlevering Tan voorraad tfNiitvet naHEN ZUlWUCBimMLE DAT VeSLAI T De aecretans generaal van het departement an Landbouw en Vissche r hoeft het volgende bepaaid Hij die een hoeveelheid ipijsvetten r oliën ot vetzuren voorhanden of voorraad heeft is indien de Ned Zuivelccntrale dJt verlangt verplicht deïe hoeveelheid of een door de centrale U bepalen gedeelte daarvan bij baar in te leveren op een nader door haar te bepalen tijditip en wuze Voor het ingeleverde wordt een vergoeding toegekend welke zal worden vastgesteld door den directeurgeneraal van de Voedaelvooriiening De Medolaadithe Kappaniwnd heeft btj M Sureas van den Bcdrijfsraad voor jMt Kappccsbediijf een ontwel ingediend regelende de taneven voor de dames en heerenkappert ea de loonen voor het personeel Dit was aanleiding voor den Bedr fsraad een vergadering te beleggen waarop uitgenoodigd werden de Hoofdbesturen van alle organisaties zoowel van werkgevers als van werknemers Op deze vergadering die te Utrecht plaats vond IS het geheele project besproken en konden alle partyen rich vereenigen met de ontworpen loonschaal waar over reeds eerder overeenstemming bereikt was tiuschen den Ned Kap persbond en het NVV waarby de NederI Bond van Kapperspersoneel aangesloten is Betreffende de taneven kon men niet tot een vergelyk k Hnen aangezien de standpunten te ver uiteen hepen Met z n drieën uit r MAAR DE VIERDE WERD nNANClEEL BE DUrE Bu de politie te Enschede deed zekere M D uit Den Haag aangifte dat hu was berxjofd van een bedrag ruim 400 gulden Bovendien vermiste h eenige sieraden Naar zun mededeeling zou hy door zekeren L en diens echtgenoote zyn beroofd Hy had met beiden in een café kennis gemaakt Samen waren zy gaan fuiven en na sluitingstyd was Ö meegegaan naar de woning van L Den volgenden dag werd het feest voortgezet Toon D weer nuchter was kwam hy tot de ontdekking dat hy een t edrag van 400 gulden dat hy ontvangen had om aan zyn patroon af te geven en dat hy m bewaring had gegeven aan zijn hospita vermiste D deed daarvan aangifte by de politie Volgens zyn zeggen zou L toen zy met z n drieën een bezoek aan de woning van O s hospita brachten van haar afwezigheid gebruik hebben gemaakt om de 400 gulden uit een k t te stelen L en zyn vrouw werden daarop aangehou den By onderzoek bleek echter dat D zelf het geld had weggenomen en dat het zeer wel mogelyk was dat het was opgemaakt Het echtpaar L werd Een dezer dagen vond een vergadering plaats ten kantore van den Ned Kappertbond te Amsterdam Waarop vertegenwoordigers aanwezig waren van den Ned Kappersbond den R K Patroonsbond St Franhscus van Assisie de Federatie van Kapperspatroonsvereemgmgen en de kappen groep van het Front van Nenng en Ambacht Op de e vergadenng is men tenslotte tot volledige overeenstemming gekomen aangaande de in te voeren taneven Er is een commissie benoemd bestaande uit de heeren J Huis L J Henskens en H H de Weert welke opdracht kreeg de vastgestekle plannen tot uitvoering te brengen Eerst zal toestemming verkregen moeten worden van den GÖnachtigde voor de Prezen om de taneven over de geheele linie tfe verhoogen waarna gepoogd zal worden op de vastgestelde tarieven een verbindendverklanng te krygen BRAND IN ME CBELFABRIEK Gisteravond beeft een korte doch felle brandgewoed m een meubel en timmejialSriek aan de Karthuizerdwarfstraat te Amsterdam Tegen tien uur ontdekte men op de tweede verdiepmgVeen schynsel van vlammen en een hevige roc ontwikkeling Onmiddel lyk waarschuwde men de brandweer die met een ladderwagen en twee motorspuiteit den stryd tegen hét vuur begun t e vlammen grepen snel om zich heen en vonden een gemdkkely e m de Werkplaats aanwezig was Aan drie zyden sloegen de vlammen naar buitep Spoedig was ook de zoldenng doorgebrand en baande het v iur zich een weg naar de derde verdiepmg Met twee stralen bestreed men den brand welken men bmnen een uur meester was Omtrent de oorzaak van den brand welke ook belangryk ma tènaalverlies ten gevolge had tast tnen in het duister JONGE DRONKAARD SLOEG ES MET EEN FLESCH OP LOS Een familieconflict met ernstige ge volgen heeft zich te Zwolle afgespeeld De 23 jarige zoon MAD meende den p oed dien hy zich had ingedronkcn met beter te kunnen toonen dan door zijn broer met een flesch toe te takelen en zyn zuster een k n met heete koffie naar het hoofd te gooien Toen de vader G W D thuis kwam lieerde de woestelmg zich tegen hem De vader ontstak daarover zoo zeer in woede dat hy de vernielde flesch greep Kaarmede hy in den blinde naar zyn dronken zoon sloeg Toen de pobtie tusschenbeide kwam bleek de Jongen ernstig aan het hoofd te zyn gewond Hy had reeds veel bloed verlorea Met een ziekenauto is het slachtoffer naar het Sophia ziekenhuis overgebracht DE OP EN ONDERGANG VAN ENGELAND ALS ZKE EN VERELDMARKT Maandag 21 April des avonds te 19 4S uur zal in de groote zaal van het Koloniaal Instituut te Amsterdam prof dr Otto Scheel uit Kiel spreken over het onderwerp Aufstieg und Niedergang Englands als See und Weitmacht VOOR GENERATORKN OF VAARTUIGEN VERGUNNING NOODlG In verband met de m verschillende bladen opgenomen afbeelding van een vaartuig met gasgenerator vestigt het departement van Handel Ny verheide en Scheepvaart er nogmaals de aandacht op dat ingevolge de generatoren tankgasbeschikking 1940 no 1 het monteercn van generatoren op vaartuigen zonder vergunning van den directeur van het bureau generatoren en tankgas verboden is toen onmiddellyk uit de hechtenis ont P f et brandbare materiaal dat slagin tn D werd ter beschikking van de Justitie gesteld wegens verduistering en het doen van valsche aangifte DISPENSATIE VAN VERBOD TOT OfBRUIKEN IN VERBRMKEN VAN VERF By een beschikking van 26 Februan van den secretaris geheraal van het departement van Handel Nyver heid en Scheepvaart werd het aan een eder dus zoowel aan schilde en industrieele ondernemingen als aan particuliere personen toegestaan verf uitgezonderd drukinkt te gebruiken te verbruiken te btwerken en of te verwerken onder voorw aar de dat by het gebruiken en vert ruiken het door den directeur van de sectie verf en verfgrondstoffeïi van het ryksbureau voor Chemische Producten daarvoor vast te stellen voorschrift no 1 voer de uitvoefmg van schilderwerken ir acht wordt genonien Onder verf wordt m dit veiband verstaan alle g reede verfproducten in den ruimsten zin van het Woord zooals b V alle soorten aangemaakte ver ven verf dik m olie lakverven lak ken vernissen stopverf plamuur Met ingang van 1 Mei 19iill zal genoemd voorschnft vervallen terwyl met ingang van deQzelfden datum voorachnft no 2 voo de uitvoering van schilderwerken van kracht zal worden Met ingang van genoemden datum zal het gebruiken verbruiken bewerken en of verwecken van verf uitgezonderd dniklnltt dus slechts toegestaan zyn onder vporwaarde dat daarbn hel voorjSchnft no 2 voor de ultvoenng vat iwhilderwerken m acht v n dt genomen Ook dit vooi schrift is kosteloos by de Sectie verf en verfgrondstoffen van het Ryksburefiu voor Chemische Pxodiicfen Koningskade IS s Graven ha ge te verWrugen HET BfiTALEN VAft OMZETBELASTING Officieele berichten BUJMKhlkklnx T n den iacrcUrb cmcruü van Hk tl parlement v n Watcrstul la met injA Wan l Mei 1941 opniruw voor d n Ujd an Ter Jaren benoerd tot lid te ens aanKev ezen als vMwiitter van den mynraad prol mr P J Aa Ixrae minister vin lut id van den raad van Sute te a Gravealugc s met Infans van 15 AprH IMl benoemd tot rijk uwpecleur van het verlceer te ZwoUc H Poll thana tqdelijk wcrklaam aan het derïarlen ent van wate s aat en eervol nmt J g verleend aan mr J A M van Oorachvt ttiana ryksinafïecteur van het verkeer ka üi deiijken dlenat aldaar De Inspecteur der Invoerrechten en Accynzen te s Gravenhage Maunts kade 47 telefoon 116306 verzoekt aan belanghebbende cndememeis fabri kanten handelaren winkeliers bu reaux vereenigirgen en venWr alle lichamen instellingen en personen e d welke zelfstandig goederen leve ren ef tegen vergoeding diensten ver riihlen de hun toegezonden aanRifte biljetten voor de OmzetbelasUng bin nen zes dagen na dato heden vooi zoover zulks nog niet is gebeurd in gi vutd onderteekend en voorzien van een bewys van betaling van 4e verschuldigde belasting ter mspectie m te zenden Mocht lemai J no geen aangiftebiljet hebben on tv ar j terwyl hy wel belastingplichtig is dan dient bu zieh uit ei n beweging ter inspectie aan te melden KUNST ER LEHERER EEN ROBENS ONTDEKT In de St Johannes kerk van St Amandi ita Fransch Vlaanderen is een schildery ontdekt dat J skui4tgen eenstemmig voor een werk van iWbens houden Het is een m klem for maat uitgevoerd exemplaar van net kiekende doek de lanssteek dat zich m een museum in Antwerpen bevindt Deskundigen zyn van meemng dat men hier te doen heeft met een ontwerp voor het groote beroemde sdiildery in Antwerpen Deze opvatting wordt versterkt door het feit dat Rubens ook andere heroemd geworden schilderyen op ge lyke wyze placht te ontwerpen als het geval is met dese schets Ingevolge artikel van het Beslui op de Jmzetbelaatteg 1940 Verorde ningenblad 11M0 Ï4J bestaat er aangiftephcht Wegens het r et doen van aan2 te ï vj ten onrechte met betaalde O i voiderd terwTJ tpvwi bekcunng k worden mgeateld AANSBSTEDINGEN Ohtcren s te Hilversum aanbe teed de bouw van 42 arbeiderswomn gpn VOO de a beidersbouwvereeni ging HilversuB iB vier perceeJen en in E sa Hoogste mssttr ster was de firma Doedcns eo ScbiMcr te AOnnur vaa ƒ 309700 Laagste de firma van Alphen te Hüvtrsum voor 3 44 A DE NIEUWE BONS voor de komende periode De secretaris generaal vran het departement van Landbouw en VisscheW maak het Volgende bekend Brood bon 13 Gedurende het tydvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 27 Apr 1 as geeft elk der met 13 genummerde bonnen van de broodkaart recht op het koojien van ongeveer 100 gram brood De op 27 April nog niet gebruikte bonnen blyven voorts nog geldig gedurende het tydvak van 28 April tot en met 4 Mei a s met dien verstande dat zy gedurende laatstgenoemde week ni e i mogen wordengebruikt iiv hotels restaurants e d Voorts geven de met 7 genummerde bonnen van de bloemkaart gedurende het tydvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei a s elk recht op het koopen van 50 gram brood 13 Tiecieli gemerkte bannen van de vleeachkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch been inbegrepen óf één rantsoen vleeschwaren De met II worst vleesehwaren ge merkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleesch waren De bonnen welke op 30 April aj nog niet gebruikt zyn Vlyven nog ge aig tot en met Zondag 4 Mei as De a iidacht w H ar op geveatigd dat 4itmaal wederom kip klik of glas alamede door bevriezing verduurzaamde kip op de vleescbbonnen en de vleescbwarenbonnen kan worden gekocht TARWEBLOEM De met 7 genummerd bonnen van de bloemkaart geven gedurehde het tyd vak van Maandag 2J April tot een met Zondag 18 Mei a s recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggeblom of zeifryzend bakmeel Het rantsoen vleeschwaren dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt var kens rund kalfs paarden en schapenvleesch en voor gerookte worstsoorten 100 gram voor gekookte worstsoorten rolpens en knakworst 125 gr voor leverartikelen tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloedworst of 100 gram kip m blik of m glas alsmede de door bevrne mg verduur zaamde kip been inbegrepen Eieren bon 94 Gedurende het tydvak van Maanuag 21 April tot en met Zondag 27 April a s geeft de met 94 genummerde bor van de bonkaart algemeen recht o i het koopen van een ei De bonne i vtelke op 27 April nog niet gebruik zyn blyven geldig tot en met Zondag 4 Mei aj jiwt dien verstande dat zy gedifrende de Ipenode van 28 April tot en met 4 Mei niet gebruikt mogen worden in hotels restaurant e d Bon 12 van de vleeschkaart komt te vervallen en kan vernietigd worden Gebak bon 13 Da secretaris generaal van het de partement van Landbouw en Visschery iaakt bet volgende bekend c Kaas bon 64 en 74 Gedurende het tydvok van Maardag 21 Apnl tot en met Zondag 27 Apnl a s geeft elk der met 13 genumrrerde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van een rantsoen gebak Df omvat voor de hierna genoemde bak keryproducten lelkens ten mirste het daarachter geplaatste aantal gromn tr bescinilt 75 gfiam Gedurende het tydvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 4 Mei a s geven de met 64 en 74 genuramer de bonnen van de bonkaart algemeen elk recht op het koopen van 100 gram kaas De bonnen welke op 4 Mei nog niet gebruikt zyn blyven voorts nog geldig tot en met Zondag 18 Mei as biscuits en uafels 90 gram iipeculaas 140 g am andeie koekie 300 sram koe4t IflO aro cake 300 gram gievuld klein kerftabak bv amardel broodje 400 gram gevuld groot kor tgebak b v boter ett 500 giant taart en gebakjef 600 g am Ryst enz bon 23 Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei a s geeft de met 23 genummerde bon van bonkaart algemeen recht § p het koopen van 250 gram ryst ofSnjste meel of njstebloem of rystgjfies of gruttenmeel gemengd meel Havermout enz bon 24 Gedurende het tydvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni a s geeft de met 84 genummerde bon van de bonkaan algemeen recht op het KOopen van 250 gram havermout óf naveivlokken of haverbloem of aard appelmeeMokken of gort of gortmout ot grutten Voor getiee ot t n deele uit mea of b oen 3et akktn prodnctefi welke hierbo er me genoen d zijn ge dl dat een rart oen een hoe eelhe d omvat uasni 70 gram n ee of b oen 19 De op 27 April nog met geb uiUe bonnen blyven voorts nog geldig ge durend het tydvak van 28 April tot en met 4 Mei as met dien verstande dat zy gedurende laatstgenoerrde week niet mogen orden gebruikt m hotel restaurants e d CJedurende het tydvak van Maandag 21 Ap il tot en met Zondag 18 Mei as geeft elWe met 7 genummerde btjn var de bloemkaart recht op het kooj en Van een half rantsoen gebak als hierbo ven genoemd Vleesch bon 13 ARTIKEL BON DUUR BI 6 U Mrt t m 2 April Bo Be 7 t n 2 April 14 t m 27 April VOfde periode 15 t m 17 t m 41 S f m 3 April Br n Br 13 7 t m 20 AprU 14 t m 27 April A 93 A n A 4 7 t m 20 AprU M t m 1 April 14 t m 27 April Br U Br 11 7 t ta 20 April 14 t m 27 AprU A 08 A rr A 62 en 72 A 63 en 73 U Nrt t n M AprU 7 April t m 4 Mei A 18 1 Mrt Urn 27 April 3f Vermicelli of Maea oni Spaghetti A M A 10 niet aangewocn Per 9 A 19 117 apart MraMJe Scheerzeep ra 30 AprU niet aaageweaen Slaobe A n Suiker Tbee A U Vleocb VL U Vleeschwaren TL U A M Ztep Vcrkianng Bo A s Alg Distrlbutlebonboek t = Bioembta s Boterbon Gedurende het tydvak van Maan dag 21 April tot en met Wocnsdng 30 April as ge ft e k der vier me G Tt enz bon 25 De Bct It genummerde boT bonkaart algemeen geeft zedil bet tydvak van Maandag 21 Ans en met Zondag Juni as recittlLa koopen van 250 gram gort ofirJJJ VermiceUi enz bon Gedurende het tiiidvak var 21 Apnl tot en met Zondag 15 7211 geeft voorts de met 26 gejtnaUjbon van de bonkaart algemeen op het koopen van 190 gram veoóf macaroni bt ifia tti Mcizena enz bon Zf ho jstej De met 27 genummerde bj bonkaart algemeen geeft gMoti het tydvak van Maandag 2 Aonl en met Zondag 19 Juni 8 s revit on koopen van 100 gram malze a 6f meel óf sago èf aardappe i wel een hoeveelheid pudd s iedet puddingsauspoedcr welke Q zetmeel bevat met uitzond ji rystgries dat eveneens oni r i naming van puddrngpoede a handel a welk artikel op len bon verkrygbaar is De ha vet puddingpoeden mag verdee d uia twee pakjes waarvan elk i50 gram zetmeel bevat da pakjes waarvan elk ten gram zebneel bevat De puddingsauspoed rs welke o eén wordt gekocht mag o i acat samenstelling over niet moer zes pakjes verdeeld zyn Tenslotte wordt er op gewezen op twee bonnen één pakje ma z m 225 gram kan worden verko slechts m verpakkingen wejte 22 Juni 1B40 zijn vervaardigi Petroleum pet 10 De iceretaris genenal var t tement van Handel Nyve Wd Scheepvaart maakt bekena da gtj rtnde t tydvak van Maandag 21 tot en met Zondag 15 Jun a = d j periode M gemerkte petro jma recht geeft op het koopen van liter petroleum voor kookdoe eindij De aandacht worOt er op geve dat op alle bovengenoemde hm reeds op Zaterdag 1 April ts i worden gekocht HOEVBB HEID 50 gram roggebrood of SÖ g azi i brood of k rantsoen gebak o 39 meel of bloem Bolerkaart Ib p ba ft Vetkaart boter of marganoe of 200 gr vet Op bon 12 geen vet £ en eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 g brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen tt eendenal 1 rantsoen Elke bon 100 gram 123 gram koffie ut tSO gram surrogaat SO gr achccmep I tab ol pat Huisvroawen attentie Zondat het ée laaUte heidsdag van Bob 6 bloem Bon 11 broo4i Bon 11 boter aurgarine Bon 93 etcre Ben 08 gort Be 87 havenMOttt Bon 62 en 72 kaas Bon 09 Veronceffi Bon 10 maizena Bon 19 rifst Pc 9 petr CMi