Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG M APRIL 1941 STABSIIEQVS ffo Joyentute klaagt over gebrek aan medewerking taixyn MOEITE TOEZICHT aOPP OtS TE V INDEN B voer toriehtinif elabhnls en peelierreta voor de jeugd ncnida werd in het gebouw Arti JZTéi jaarUJksche ledenvergadering IsSuden van de afdeeUng Gouda der Kinieing Pro Juventute vwrzitter mr J A van Bronk1 hield een openingsrede waann r op wees dat ook het werk der ing van de oorlogsomstandigQoi op merkbare wijze den invloed Servond nog niet zoozeer van buiZ af dan wel als psychisch ver Sansel van binnen uit uit ons zelf £ rvoelden ons lamgeslagpn in steeds tofoemcnde mate geremd en ongetwyMd hebben wü een tijdlang zelfs stilJLtaan Maar al spoedig kwamen wij d conclusie dat wij verder moesSb daartoe gedreven door onze in rlijlie overtuiging dat er feitelijk J ts veranderd was of het moest zijn STt r na 14 Mei wellicht meer dan ooit behoefte was aan ons wirk Stijging jeagderiminalitelt Want het spreekt welhaast vanzelf dat de algemecne psychische toestand ook tan onze jeugd niet ongemerkt is voorbijgegaan Vermindering van de teu icri na t gekomen en ilt heb eide mr van Brondkhorst den sterken indruk dat er zelfs een itliginü te zien is Gegevens hieromtrent zijn intusschen nog niet verHelaas het is dezelfde klacht als Vfrli n jaar is het besef voor de wiarde van ons werk in deze stad nog üW ni op ruime schaal doorge dron xn De voorzitter kon zich niet oBttr Vken a in den indruk dat onwil ca iVsheid eenerzijds naast onwfetliltf id underszljds daarvan oorzaak van zijn Is liet niet bedroevend dst het In enkele gevallen maanden heeft in duren eer onze secretaresse of ttn IPTsandere bestuursleden er In ilap ricn ai ons te vinden Zijn weUie t vrucg mr van Bronkhorst lieh af die onwil en laksheid èedeeltsiyk toe te schrijven aan het feit dat te hi reidvPTklaring tot toezicht uitoifenen te weinig aan de groote klok lumt te hanffen aan het feit d t men htt tie sl wil toonen aan chariteit te doen zonder er iets voor te hoeven uit te voeren Maar dit i s verkserd bêirencn chariteit en ten ecermtl een miskenninsf v n den aard en Üt ki ri tf r van onze vcroeiiising die me d fin tonem nu eenmaal mecBBiifcn dat wij niet voor het voetIfeht treden De voorzitter sorak de hoon U t dat in deze houding ten popdinsl vorandering komt Met vreugde maakte de voorzitter er nipldins van dat in den vervol ce een nauwe samenwerkine tusschen den officiep en Vooqdiiraad en het particuliere Pro Juventute bij de kmderh ichprmii g hier ter stede te ve Tvachten is De verstandhouding met de kinder politic stemt evenals het vorige jaar wePT tot prooto voldocnine Met waardserint voor elkanders eeheel oo zich leK slaande werkingssfeer werd met yeees contact gezocht en gevonden tellens waar en wanneer zulks noodig Ue k De ilannen t e komen lot de oprichting vn een clubhuis bleken ook thans HO n et voor verwezenliiking vatbiar Hoe5e r het bestuur in dit opzicht diligent bliift liikt liet vooralsnog raadtaam t zoeken naar samenwerking met andere instellin i en die ten behoeve van de jeugd werkzaam zijn De yoorz tler dacht hierbij b v aan de jaiudleeszaal die zich in een sterk toenemende belangstelling verheugt en Bit ook al i s dit niet uitdrukkelijk in Mar beKin iel uitgesproken zonder wnigen twijfel een werlczaam aandeel UB hebben en naar zitn meening ook heeft in de beteugeling van de mudMigheid van de i eugd door deze van de straat te houden en in goeden op te voeden Want nog altyd blijft besloot mr an Bronkhorst de straat een groot v ar voor de jeugd en brengt lü K lot het beramen en uitvoeren van uwden die door het Verbluf in een jj lokaal waarin door bevoega tftezicht wordt uitgeoefend wclurotworden voorkomen doordat de Wichten daar op aangename en leer wuze worden beïnvloed PapiUca avea ndea tot tevredenheid In het jaarverslag van de aecreta sse mej G Smit wordt geconstateerd dat de langdurige afwezigheid door mobilisatie v n gezinshoofden op vele gezinnen een nadeeligen invloed ten gevolgehad Bovendien zijn ook de onregelmatige schooltüden op het werk van Pro Juventute van grooten invloed geweest In 1940 waren dertien nieuwe gevallen te behandelen waarvan 10 met voorwaardelijke tuchtschoolstraf en 3 met voorwaardelijke ter beschikking stelling van de Regeering Ook de secretaresse spreekt van de roote moeilijkheden toezichthouden te vinden Voor 10 gevallen werd i 1940 het toezicht opgeheven voor O pupillen wegens het verstrijken van den tüd van ondertoezichtstelling voor 4 omdat een voorwaardelijke veroordeeUng ten uitvoer werd gelegd en de betrokkenen werden opgezonden naar opvoedingsgesticht of tuchtschool Twee nieuwe gevallen van vrij patronaat werden aan de bestaande toegevoegd Over het geheel genomen pVen de pupillen reden tot tevredenheid ook al derailleerde weleens eeniaikelc De samenwerking met de toczichthoi ders moet geprezen worden Blijkens het jaarverslag van den penningmeester den heer F H Sixma sloot liet jaar 1340 met een voordcelig saldo van ƒ 227 88 Het ledental onderging een kleine vermindering deels door overlijden deels door vertrek naar elders In de commissie tot het nazien der rekening van den penningmeester wierden benoemd de heeren mr C Jonker en H Harms Ds aftredende bestuursleden mej G Smit een de heer A J Kettler werden herkozen Lokaal aangeboden Van de directie er Garenspinnerij werd bericht ontvangen dat is bereid is haar clublokaal een middag in de week af te staan voor een eventueel op te richten clubhuis De voorzitter sprak den dank van het bestuur hiervoor uit en deelde mee dat het bestuur andermaal zal overwegen in hoeverre de bestaande plannen kunnen worden uitgevoerd Gelijke overweging zal geschieden ten aanzien Van een in te richten speelterrein voo de ieugd Ten slotte werd het bestuur gemacbtigd voor het jaar 1941 bijdragen te verleenen aan de jeugdleesza en aan de Vereeniging voor beroepekeuze HET PAARD LIEP HARDER Aanrijding in de tunnel In de tunnel aan de Spoorslraat is gistermorgen een aanrijding ontstaan tusschen ccn paard en wagen van den gemeentereinigingsdienst en een bakfiets Beide voertuigen reden de helling af in de richting van den Ridder van Catsweg waarbü de wagen harder Cing dan de carrier Bij het inhalen kon de voerman de kar niet houden En daar er niet voldoende ruimte was om te passeeren werd de bakfiets aangereden De bestuurder hiervan de 70jarige groentenhandelaar J Blok uit de Kleiwegstraat raakte bekneld waarbü zijn hnkervoet gekneusd werd Dokter Van Elk verleende de eerste hulp waarna de groentenhandeiSar per politiemotor naar huis is gebracht FIETS UIT GANG ONTVREEMD Uit de gang van de Arbeidsbeurs aan het Regentesseplantsoen is gisteren een rijwiel ontvreemd Op de weekmaikt zyn van een kraam drie knipmessen gestolen WAGEN DOOR DE RUIT kM Hlla op i lili ii krMhlIa Ingez Med G 1210 9 In de Keizerstraat is gisteren een stilstaande bandwagon aangereden door een vrachtauto uit Nieuwerkerk a d IJssel De kar maakte eep slag in het rond en ging door de spiegelruit van den slagerswinkel van den heer A Nibbering De ruit werd vernield verzekering dekt de schade M AT AAR ANNEER Thalla Theater GrenspatrouUe met AtUla Hörbiger Gerda Maurus H A Schettow Georgia Holl Vera Hartegg en Ludwig Kerscher Aanvang 8 15 uur Zattfdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Bennie Bioscoop Kamermeisje driemaal bellen met Jessie Vihrog en Hans Leibelt Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uur Annie en Annie met Anny Ondra Zondag 10 30 uur Dat komt ervan met Paul Hörbiger Fita Benkhoff en Theo Lingen Schouwburg Bioscoop Frau im Strom met Atilla Hörbiger Herlha Feller Oskar Sima en Fritz Rasp Aanvang 8 1S uur Zaterdag vanu 6 uur Zondag vanaf 3 uur Dagelijks 9 9 uur Bleekensincel Ten toonstelling museuitischip Klein Artis 19 April Z 4 uur Instituut voor Wectselondenoek Receptie directie N V T P Viruly en Co s sloomzeepziederij De Hamer ter gelegenheid 100 jarig jubileum van bedrijf 19 April 7 uur Concordia Uitvoering mannenkoor Gouda s Liedertafei met medewerking cabaret trio De Vos 21 April 8 uur Schaakbord Vergadering Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 33 April 11 30 uur De Zalm Aanbestedingen hoogheemraadschap De Krimpenerwaard van dijkenonderhoud i maken van dijkverhooging 23 April 1 nnr Nieuwe Schoawbnrf Concert Amhemsche Orkestvereeniging onder leiding van Jaap Spaan derman solist George van RencSS piano 23 April 7 3S nnr Ned Ger Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 23 April 8 uur Daniël Cursus E H B O 23 April 8 9 uut Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming A ml 7 30 uur Vrije Evangelische Gemunte Bybellezing en bidstond 21 April 8 15 uur Blauwe Kruis Zangen GemeenteAvond Vereeniging van Vrijz Hervormden inleiding ds C Burger uit Daventer over nieuwen Psalmen en Gezangenbundel medewerking van het zangkoor 25 April 1 30 uur Terrein Openbaar Slachthuis Jaarlijksche algemeene keuring van trekhonden en hondenkarren NA UITREIKING MELK EN CACAOKAARTEN 19 April M 30 uur Daniël Aanvullende uitgifte melk en cacaoka rten voor kinderen geboren in Februari en Maart 1927 en melkkaarten voor kinderen geooren m Februari ne Maart 19 i7 Uitreiking voor alle letters APOTHEKERSDIENST Steeds gjopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Rotterdamsche rechtbank VIJFTIEN RIJWIELEN GESTOLEN Booge eischen tegen dader en helers Voor de rechtbank te Rotterdam heeft gisteren de 24 jarige opperman Th B uit Gouda te Rotterdam gedetjneefd terecht gestaan wegens diefstal van fietsen Niet minder dan vyftien diefstallen bekende hy volmondig Hy had ze byna 9lle te Gouda gepleegd behalve enkele te Oud erkerka d IJssel en te Stolwykersluis Verd die vader is van drie kinderen zeide dat hü een ongelukkige jeugd heeftgehad Door ziekte Kon hü niet niet naar school gaan zoodat hy nog steeds niet kan lezen of schryven Het O M eischte te en B terzake van diefstal bü herhalmg meermalen gepleegd een gevangenisstraf voor den tijd van 2 jaar met aftrek van den in voorarrest doorgebracht Daarna stonden eenige personen terecht wegens heling omdat zü gestolen fietsen van B gekocht hadden Het waren de 42 jarige rüwiclhersteller G W M R te Gouda de 32 jarigc rijwielhersteller H H en de jari e groentenverkooper A J H de belde laatsten uit Woerden R had achtmaal een fietr sekocht H H zesmaal en de derde sl ts éénmaal R beweerde dat hü pas bij de achtste maal begrepen had dat de zaak niet pluis was Het O M achtte echter R en H H even schuldig en eischte tegen elk hunner 1 jaar gevangenisstraf en tegen A J H 4 maanden gevangenisstraf Als verdedigers traden op mej mr N E Lissauer en mr A Niessen Afdreiging en poging tot oplichting Daarna stond terecht de 32 jarige gewezen bootsman bü de marine D J de B uit Den Helder Hij zou zich te Gouda hebben schuldig gemaakt aan afdreiging en aan poging tot oplichting De president mr H de Bie las een gedeelte van de conduite staat voor en daaruit bleek dat verd in dienst in één woord voorbeeldig was een man waarop men staat kon maken een uit tekend onderöfficier een ijverig voorkomend mensch enz enz Hoe is het mogeiyk dat u zoo diep gevallen bent vroeg mr de Bie Verd stond in de houding en zeide weinig Wat hü gedaan had was zeer ernstig In de eerste plaats had hü op 16 Februari jl te Gouda aan iemand gezegd dat hjj lid was van een geheime anti Duitsche organisatie en dat hü geld noodig had in verband met anti legale radiouitzendingen De aan jesprokene had hem het geld niet gegeven Daarop zond verd een brief aan een kennis van dien heer waarin hü zeide te weten dat z n zoon radioberichten naar den vüand seinde en dat hy verdachte de overheid daarvan in kennis zou stellen als meneer niet onmiddelUjk duizend gulden deponeerde Een tweede brief volgde waarin deze som werd gehalveerd De geadresseerde snapte er niets van hü voelde zich volkomen onschuldig en van radioberichten wist hü niets Daarom betaalde hij de vüfhonderd gulden niet doch begait zich onmiddellük naat de politie Het O M eischte tegen verd 1 jaar en 6 maarden gevangenisstraf De verdediger mr P R Leopold meende dat verd mocilük veroordeeld kon worden Immers afdreiging is niet mogelijk als er nieteen geheim is dat geopenbaard zal worden zooals verd in zyn brief schreef Dit geheim bestond echter niet zocdat het 30k niet geopenbaard kon woi den De president bracht verd order het 00 dat hij zeer laakbaar fichandeld heeft Hij heeft ook met zorg ziin slachtoffers uitgekozen want de beide heeren wicn hü zooveel last heeft veroorzaakt zijn Joodseh De rechtbank zal op 1 Mei a s utispraak doen Huldipinpsavonc vail De Graal PRIESTERWUD1NG VAN PATER LAFEBER GEVIERD Gisteren organ seerde de vrouwelyke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie De Jraal van de parochie O L Vrouw Hamelvaart in het clubhuis aan de Z ugestraat een Huldigingsavond ter gelegenheid van de H Priesterwyding van fr emhard Lafeber O FM Deze avond waartoe ook de ouders van de leden uitgenoodigd waren stond geheel in het teeken van het If Priesterschap Na het zingen van een welkomstlied opende mej J Koch den avond waarna één der jongere leden den jongen priester en diens familieleden feliciteerde en hem namens de leden een boekwerk aanbood Het geheele programma dat afwisselend uit iiang dans en declamatie bestond werd door de lèdeu zelf verzorgd Byzonder moot was o a de Pran ciscusdeclamatie door één van de oudere en Kindersproken van Marie Boddaert door één van de jongere leden Het Graalkoor onder leiding var mej Tr van Leeuwen zong o a een Ftiestercantate Npdat het programma vlot was afgewerkt bedankte pater Lafeber de leden voor de moeite die zü zich gegeven hadden n beloofde hedenmorgen de H Mi s ter intentie van De Graal te zullen opdragen De goedgeslaagde avond werd besloten met het zingen van het Pionierslied HUIDUITSLAG HM kwaad In ïün oonaak twatrüttwi door een byffltfnlschd behandallnv DU la de manier om te worden verlost ran de folterende jeuk en de dlkwUts on dragelUke last bü ecxeem en andere huidaandoeningen Het D D D recapt van Dr D Dennla wordt met auccea aangewend tef en het voortwoekerende kwaad D O D is een heldere vloeietof die diep in de poriën dringt en onder de huid de xiektekiemen doodt Reeds de eerste druppels geven onmiddeliuic verlichting en overwinnen den aandrang tot krabben Flacons k 75 et f IJO en I 2J0 bU Apothekers i Drogisten D 1 GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Ingez Med O 1211 38 Klein Artis te Gouda UITGEBREIDE EN ZEER INTERESSAI TE TENTOONSTELLING Coloradokever en wolhandkrabte zien Wat kan er toch veel belangwekkends en interessants in een kleine ruimte büeengebracht worden Dat bfijkt in het schoolmuseumechip Klein Artis dat in den Bieekensingel vlak bü de JCleiwegbrug ligplaats hee ft gekozen Met medewerking van een tiental vereenigingen waaronder De Ned Natuurhistorische Vereeniging Het Koloniaal Instituut Praehistorisch Museum te Asselt Aquariumcentrale Aqua Terra De Ned Heide Mü is aar een collectie van ca 2000 stuks dieren en voorwerpen byeengebracht die byzonder leerzaam is O m treft men er aan een verzameling gebruiksvoorwerpen uit hót steenen tijdperk als hamer mes byl beitel enz Een aantal aquaria waaronder een met neon vischjes de zeer fraai gekleurde lichtgevende dicrtjes die in 1936 in Zuid Amerika zün ontdekt Voorts insecten waarbü ook de coloradokevers terjvül £ er tevens een exemplaar vindt van de wolhandkrab Zeer fraai zyn de collectie vlinders waaronder de atlas vlinder do grootste ter wereld en de prachtige weei schynvlinder Igën goed idee hoe het er op den lïodem der zee uitziet lyygt men door een kykje in den Molukschen zeetuin die even mooi als interessant is De verzamelingen opgezette en levende vogels bieden eveneens een kleurryken aanblik Naast de allerkleinsten als colobri s goudhaantjes en winterkonmkjes ziet men er valken neushoomvogel lepelaar pinguïn e a Talryke opgezette dieren verdienen de aandacht maar stellig ook de levende waarvan de Mexicaansche waterhonden of axoloths een Braziliaar sche neusbeer en een klein soort krokodil wel de meest belangwekkende zyn Van de aardige sorteering schelpen is een pareloesterschelp met parel erin het meest bezienswaardig Fossielen kan men er ook al vinden o m een mammouthkies Voorts prachtig Japansch handwerk als een uit ivoor vervaardigde Boeddha tempel en velerlei voorwerpen kunstig uit kokosnoot en bamboe gemaakt merkwaardige vogelnestjes waaronder eetbare en een van min of meer historische beteekenis ean aangetapte rubberboom met tapmesje en vergaarbakje enz Tevens woRit door middel van een z g uilenbal en den inhoud daarvan aangetoond hoe nuttig de uilen wel zyn Van de ontzaggelyke grootte van een walvisch krügt men een goeden indruk door een 96 pond zware walviscrawervel te vergelyken met een er naas geëxpoeeerden wervel van een Uit vroeger tüden DB GODDSCHE COCBAMT MKLDDE 78 JAAS GSLIDBM Toen de Deutsche gemeenteraad onlangs besloot de kermis aldaar omstreeks denzeUden tüd als de Goud sche te doen plaats hebben zün bur gemeester en wethouders dezer gemeente daartegen by gedeputeerde staten in verzet gekomen op grond dat door het gelyktydig of büna gelüktüdig houden van kermis in eene naburige en meer volkrüke plaats aU Delft de onze ongetwüfeld zeer zou achteruitgaan Gedeputeerde staten vonden echter geene termen om aan Ket besluit van den gem nteraad van Delft hunne goedkeuring te onthouden Thans zyn naar wy vernemen burgemeester en wethouders in beroqi gegaan met het verzoek dat deze besUssing van gedeputeerde staten worde vernietigd 50 JAAB GELEDEN De gemeenteraad nam met algemeene stemmen het vroeger ingekomen voorstel van B en W aan om hen te machtigen het exercitie terrein bü Schieiand s Hoogen Zeedük van den openbaren weg af te sluiten Voorts was aan de orde het vroeger ingekomen voorstid van B en W om de voormalige Gasthuiskerk op de Oosthaven in te richten tot tiewaai plaats van het oud archief der gemeente en de übrye De kosten der herstellingen en vertimmeringen aan het gebouw worden geraamd op ƒ 5000 en die der aanschaffing van h et ameublement op 2240 Het voorstel wetd met algemeene stemmen aangenomen 25 JAAB GELEDEN Uit Stolwük Naar wy vernemen zal de School met den Büber op 1 Mei a x worden geopenSl aanvankelük met 7 leerlingen Uit Boskoop De autodienst Boskoop Leiden station H IJ S is gisteren weder geopend met drie dienstrai viceversa per dag Op de vlugge verbinding me Leiden wordt hier veel prysgesteld paard Men kan er zion welk een onderscheid er is tussclien een egel en een stekelvarken bovendien de laatste episode van een gevecnt tusschen een mangoes en een brils ang en nog zeer vele andere merkwaardigheden Het is een expositie waardoor men op prettige yze zyn kennis kan verrijken en 1 eel waarvan men het bestaan allren van hooren zeggen of lezen wet door eigen aanschouwing kan le jren kennen SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond 2e klasse ps Vriendenschaar Overmaas U V S Excelsior De HoUandiaan O D S 3e klasse C VJ C Woerden Alphen D H S Steeds Volharden Het Noorden Olympia ON A D O V De Pechvogels 4e klasse A Arcliipel Teylingen L D W S T O N A Graaf WiUem II V V L V Texas G S V Wilhelmus Rouwkoop Lisse V O G E L 4e klasse C Moordrecht M S V Gouderak Waddinxveen D O N K Podeiraven Ammerstolsche S V Haastrecht 4e klasse D Delfia D V K Wassenaar Quick Steps Zwart Blauw STOonviik RyawiJk O B Kranenburg V D S Schoonhoven Ursus B T C 4 klasse H N H S Bolnes D R L Steeds Hooger V N D Zwervers D N D U A Lckkerkerk Reserve 2e kfasse A B E C XI Dw C ni Vrüdag 6 45 uur Rp cr p 3e klasse B Celeritaa II H V V III Reserve 3p klasw C Schoonhoven n Xerxes IV G S V II Gouda III Olymoia It Sparta IV ATHLETIEK NIEUW WEBELDRECORO POLSSTOKSPRINOEN De bekende Amerikaansche polsstok springer Cornell Warmerdam vestigde een dezer dagen met 4 65 M een nieuw wereldrecord Deze sprong slaagde bij de derde poging FEUILLETON Nadruk verboden eiPSY DOn ERF lEN GEHEIM een paar menschen van de ezwalijw zyn het slachtoffer van loozc agitators gewordt en r ch by de stakers aangeslo n Hoeveel man hebben we eigenlyk i kapitein Twee matrozen een machinist ea ok antwoordde Cross Mün IS op zoek naar geschikte J hen Zoodra hü ze heeft gevon kunnen wc zee kiezen it l echter nog twee dagen HtZ het bericht kwam dat het T MconfUct waa bUgelegd en de J m van de Zeezwaluw J oJtaUig waa Nog dlenielfden jTJJi oer het Jacht de haven uit noetawde avonturen tege 5 HOOroSTüK 11 r rker had lich nauweUJk eruggetrokken nn te naeh aan boord den slaap te vinden toen een bescheid klopje op de deur haar verbaasd deed opzien Ja Het was de steward die Ietwat bedremmeld zyn hoofd om den hoek stak Neemt u me nief kwalyk miss verzacht de man beleefd maar ikheb hier een pakje dat iemand vooru heeft afgegeven en waarbü nogalhaast scheen te zün Daisy s verbazing nam nog toe Een pakje van wien De steward trok een geheimziimig gezicht Als u permitteert miss dat ikeven binnen konj Op het toestemmend knikje van het meisje deed de man de deur behoedzaam achter zich dicht In zyn handen draaide hü verlegen een voorwerp dat in bruin pakpapier was gewikkeld en waaraan eemge zware roode laHzegels een gewichtig cachet gaven om en om Het is aan tioord nogal gehoorif ziet u en mi is opgedragen u hetpakje zonder dat iemand het bemerltte te overhandigen Ja maar wie waa dan die eheimzinnige boodschapperT drong Dmitf imgeduldix aan In geea geval wildeze laten blijken dat dit lid vande bemanning in iSia keurige iml form dien ze dezen avond reeds een pear maal had gezien maar aan wien ze toen geen büzondere aandacht had geschonken lichtolyk op haar zenuwen werkte Ik zal het u in het kort vertellen miss antwoordde de steward wien de ongerustheid van het leisje niet ontging Eergisteren toen de stuurman aan wal was om naar aanvullende leden van de bematming te zoeken vervoegde zich een Jongeman aanboord die my verzocht u dit pakje zoodra u zich op de Zeezwaluw zou inschepen onder vier oogen te overHbndigen Hü drukte me zooais ik al zei vooral op het hart er voor tezorgen dat niemand er ieta van zouzien Het was van zeer groot belangen dat bewees ook de ruime belooning welke hy mU gaf en welke veelte groot was in verhouding tot denkleinen dienst welken hü van mijvroeg En heeft die man niet gezegd wie hü was vroeg Daisy nu voor dederde maai Nee ik heb hem zün naam gevraagd maar hiJ beweerde dat het voldoende was als u dien wist Er zat n l een brief in het pakje waaruit a een en ander wel duidelijk zou wordea Bc had vanavond nog geen gelegenheid m TM mijn opdracht tï kwij ten omdat ik u geen oogenblik alleen kon treffen Daisy nam het pakje aan en de steward verdween even geheimzinnig als hü igekomen was Besluiteloost ging ze op den rand van het bed zitten en bekeek het adres Miss Daisy Parker a b van de Zeezwaluw Persoonlük stond er in flinke blokletters Anders niets Het touw waarmee hét keurige pakje was dichtgebonden was op wel zes verschillende plaatsen verzegeld In het roode lak was niet overal éVen duidelyk een monogram afgedrukt maar de ineen gevlochten letters waren toch wel te onderscheiden J F Jim Fox zei ze op hetzelfde oogenblik hardop Maar hoe was dat mogelyk Jim lag immers gewond in een ziekenhuis in New York hoe kon hij dan eergisteren zooais de steward beweerde het pakje in Frisco voor haar hebben afgegeven Of had hü misschi i iemand anders opgedragen het pakje aan boord van de Zeezwaluw te brengen Maar hoe kon hü dan weten dat ze lich bier zou l evindenT Ze had hem immers al maandenlang niet meer gezien I Of was het een doorgestoken kaart Zou Cresson met medeweten van Jim hebben gehandeld toen hy haar voor deze reis inviteerde Maar ook dat was ondenkbaar want voor zoover zij wi k den die twee elkaar niet eens Met koortsachtige haast begon ze de touwtjes los te peuteren maar toen dat te veel tyd bleek te vorderen sprong ze op en greep een schaartje van de toilettafel Touw en papier vielen naast haar o den grond en het volgende oogenblik staarde ze gefascineerd naar het exotische sieraad in haar hand Zonder dat ze het ooit had gezien begreep ze dat dit het halssnoermoest zün dat deel uitmaakte van Gipsy Do t s zonderlinge erfenis enwaarvan kapitein Cross had verteld dat het een kapitaal aan paarlen in zich borg Ze liet de houten kralen even vluchtig door haar vingers glyden nog steeds onder den indruk van het verrassende oogenblik maar dat duurde niet lang Meer dan de ketting welke voor een modern Amerikaansch meisje slechts weinig aantrekkelyks had interesseerde haar de brief van Jim welken ze bij haar nadere beschouwing van het halssnrcr op de waschtafel had gelegd Ze scheurde de enveloppe open en ja dat was het laar bekende handschrift van Jim alleen nog wat slordiger en onleesbaarder dan in de weinige brieven welke ze vroeger wel eens van hem had ontvangen wanneer zp voor eenige mtiuK elders logeerde en hJj haar al te zeer scheen te missen Mün liefste Oaisyl stond daar duidelük boven de weinige regels welke het epistel bevatte waar haalde hü de brutaliteit vandaan Zyn liefste Daisy was ze nog lang niet ook al had ze zich dan dagenlang verheugd op dit oogenblik waarop hij haar weer zoo zou noemen en al had ze het dan als een smarteUjke teleurstelling gevoeld dat hy op deze reis waarvan ze zich zooveel had voorgesteld niet bü haar zou zün Je aanwezigheid op het perron in San Francisco in gezelschap van oom Tobias Gipsy Dott Cresson en de anderen gat mij reden te verortderstellen dat je de reis met de Zeezwaluw naar Honoloeloe zult meemakoi Hoe ik e daar kon zien terwül ik eigenlijk gewond in het Bethlehemgasthuia In New Vork behoorde te liggen vertel ik Je later Ik heb op het oogenblik geen gelegenheid voor uitvoerige explicaties Voorloopig met een beroep op onze oude onvergankelijke vriendschap slechts een vriendelük verzoek bewaar bügaand halssnoer dat je ah het eigendom ran Gipsy Dott zu herkennen zorgvuhUg tot Ik of e B ander dien je kunt vertrouwen je er in Honoloeloe om zal vragei maar spreek er met BiMoand ov l TVordt tmvolgd