Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG 18 APRIL 1941 PUmSEUJK NiEMWS Alphen mA Rqn KETTINGBAMDEL HFT TWIIVnO BETBOKKBNEN Vcderom mn ambtenaren van des rias controkdicnst m gainenwerking net de DMire hau e en gemeenteyatttte te Alphen d Rd wu l crtakten kettinghandel op bet spoor griuiroen wurfa 20 penonen tut verirfaeÜene gemeenten waren betrokken De handjl In aan de dutributie onttrokken levensmiddelen en andere tikelen werd ontdekt in Ter Aar I nwaar het ipoor leidde naar Aarlan erveen Nieuwkoop en Heemstede De fciders van de ondCTneminu bleken MD winkelier en era boerenarbeider te Aarlanderveen te mn die in hechtenis B n genomen Voorts ts nog tegen 18 ndere personen die bij dezen kettingfcandel wraren betrokken proces ver taal opgemaakt Een groote hoeveelheid goederen W O 700 nond kaai een aanfal rijwielhmdt n welke tegen den prys vftn ƒ 1150 per tuk werden verkocht en Toote partyen tarwe n peulvruchten x n in beslag genomen Bergambacht BETEGELEN SPEELFLAATS I OPENBARE SCHOOL V JBlIjken het bestek volgens hetwA liet onderhoud van de gemeente eigendommen m 1941 zal worden aanbttleed is m verband met de aan de femeente geboden zuinigheid dit onJerhoud tot het hoogst noodzakelyke beperk Het eenige wat eigenlijk niet ender het begrij gewoon onderhoud valt 14 het betegelen van n t pog niet betegelde deel van de speelplaats d r openbare school het veranderen van den ingang dier school door de deur ca 1 M naar arhtcrcn te plaatsen en voor éie deur een portiek te maken het aanbrengen van twee loketten in de nuur van de kamer vaa den gemeente iecretans PSEDIKBEDRTEN VOOK ZONDAG Ned Hcrv Kerk 10 uur v m en 2 3D Bur n m Ds Ewoldt Ger Kerk 10 uur vjn en 6 uur n m D Tcrhaak Uitgetredencn Ned Herv Kerk 10 u m en e uur nm ds Gnsnigt van G uda MOND EN KLAOWZEEB De veetiouders J Snoek en A Teeuwcn uit deze gemeente hebben ander hun koeien mond en klauwzeer lecoiutalccnL TtMna doen ueh alhier drie gevallen van deze veeziekte voor EEN KINPEBRUK OEZIN Vader geeft icvenUende apruit aao De machmist van het poldergemaal G C Noorlander heeft de geboorte van ujn ze entiende kind aangegeven De heer Noorlander heeft thans uit zqo eerste huwelqk 12 en Uit zyn tweede 5 kinderen Van deie 17 kmderen zijn er 15 in leven SCNDVEE GAAT IN HET LAND Meerdere boeren uit deze gemeente hebben de laatste dagen htm koeien m het land gedaan Eigenlqk is het nog el wat vroeg in den üjd en ook de grasstand is nog niet zoo bister gunstig maar daar het hooi en het andere veevoeder verbruikt is ut er nietj anden op Bodegraven NIEUWE Fn TEB rvSTALLATIE GEREED Bodegraven krijgt thans uitstekend i drinkwater Voor de raadsvergadering van Woensdagmiddag hebben B en W de leden van den gemeenteraad ontvangen op het terrein van de waterbedryven ter bezichtiging van de inmiddels gereedgekomen nieuwe filter installatie Het gezelschap werd m de mooie machinekamer van de Waterleiding door den wethouder van bedrijven den heer H J v d PoU m tegenwoordigheid van den burgemeester wethouder Batelaan en den technisch adviseur ir Ekstren uit Bilthoven ontvangen De wethouder gaf een uitvoerige toelicnting Hij deelde mee dat het filtergebouw al eenigen tyd gereed was maar dat men de officieele ingebruikneming had uitgesteld tot ook de afwerkmg geheed gereed was In het bijzonde complimenteerde spr ir Eksteen met deze nieuwe aanwinst en prees diens verdienstelijk werk voor de electriticatie de mechaniseenng en u ook voor de stichting van het nieuwe filtergebouw waardoor de gemeentelijke waterleiding nu een modelbednjf was geworden Spr releveerde dat de raad op 23 November 1939 een crediet toestond van ƒ 23 000 Men slaagde erm alle materialen nog volledig te verknifen en zoo is trots alles de totale bouwsom nog beneden het gevraagde crediet gebleven Byzonder prees spr de chefmonteur van het bedr jf die de hele technische mstallatie in eigen beheer heeft uitgevoerd evolg van de nieuwbouw was dat de watertoren een geheel andere bestemming ip eeg De ontyzenngs instaliatie kon eruit verdwiinen en alleen de taak van het dragen van het reservoir bleef over Venmlgeiu werd onder leiding vanir Ekateen een tocht naar het nieuwegebo tw een vierkante bet constructievan groote Solidariteit op het achterle rem gemaakt Ir Eluteen die de mstallatie toe lichtte prees eveixeeiu m hooge mate den aannemer den heer Reijn te Waddinxveen voorts den chef Bekjter die de gemeente zeker een voordeel van ƒ 5000 l ezorg4e maar speciaal wethouder v d PoU die voor dit bedruf gestreden beeft of het liin eigen zaak was Bovendien den admiri irateur die ook vrqwel dag en nadit m de wetr is geweest om m de mooiliike bouwperiode het bedrijf te dienen De gemeente Bodegraven kan met deze zeer moderne mstallatie zeer tevreden zyn en krugt thans drmkwater dat aan alle eischen volkomen voldoet GËMEENTEBAAD De beer J A Sonneveld tot lioefd der openliarc aehoai lioioeaid Wc ensdagmiddag vergaderde de raad ieiei gemeen t Onder de mgekomen stukken bevond zich een adres vaiv C H van Velsen betreffende gemeentewerk vergezeld van een rapport van den gemeenfe opzichter Het adres werd m handen van B en W gesteld vo r nader onderzoek Vervolgens werd overgegaan tot de benoeming van een nieuw hoofd as n de openbare school De voordracht be stoid uit de het ren 1 J A Sonneveld onderwyzer ULO te Kmderdijk 2 A C van Hof ondeJWqzer 1 o te Dordrecht en 3 W II Cornelissen onderwijzer 1 o te Diemen Met ajgemeene stemmen werd no één van de voordracht benoemd Hierna volgden vragen van m La Gro over een besluit van B en W om de Emmakade te plaatsen op den legger van wegen en voetpaden Vrat er had kennisgenomen van enkele ingekomen bezwaarschriften daartegen en vreesde dat de bedoeling die htj volkomen onderschreaf daardoor met zou worden bereikt waarom hg voorstelde een commissie uit den raad of andere commissie aan te wijzen die de gneven met de bezwaarden zou bespreken om te bereiken dat deze handende de procedure voor Gedepueerde Stater zouden worden mgetrokken De voorzitter deelde mede dat B eii W meer dan een jaar geleden met de belanghebbenden hebben onderhande d over de overname van den weg door de gemeente maar dat het zelfs n et mogelijk was m principe ov ereenstemmmg te bereiken Daarom is nu g poogd langs een anderen weg die an plaatsing op den legger van wegen en voetpaden de kade tot opeiibarai weg te erklaren maar na de bexwaiciitwd elt spr of Ged Statc dit bediilzullen goedkeuren Tti i r ii ta dacotnmissie heeft spr gi ï i benraar maar zoowel hij als de wr houdersiwufelcn o deze leu lun ber kaa ennicenen dat de proredure moe doorgaan Mr La ro zeuie dat het iiatsieinderdaad de bedoeling i maa datjuist het plan vocnu om de bezw iren die m deze procedure xullen koiup te doen tiitrekken De wethoui eristelden er prtjs op deze zaak nog e nste overwegen en steidvn voor dat deraad B en W macnt gt eveniucel cv conimftsie te benoemen welk o i te ioor den voorsteller werd overgenoMenen door den raad aanvaard Berkenwoude BBCFIDSSTOET WEEB PCB RUTl IG Na autoreden vruwel tot de onmogelukbeden bcnoort moeten de m uuluaugen ten platteiaDde xich op ande c wuze naar tiet iuiic ia gemeente b given Het meest geadukte vervoer middel is liel ruiaig Ëo tco kondeii de inwoners gisiiraiiddag wen iioe m stoet van ze tn riitujgen met vrooluke bruilo Msien door de gimeente trok Bloemm ast tjtmg paard en zweep Een auto mag dan vlugger gaan een nJtuig blgft een mooiei gezicht PREDIKBEIIRTI N VOOR ZOND G Netf Herv Gemetnie v m 11 uur Cand C Spoor uil DeJt Boskoop PKEibiKBÊl BTfcN VOOB ZONDAG tItC Herv Kerk vm half 10 en n m uur d Jacotis Geref Kerk vm iO tr nm 8 ur ds Petersen Ciir Geref Kcrii vjn 10 en nro 8 u6r ds Kteisen Bem Geref Gem vjn 10 uur ds l C de Regt van Bergen Geref Gem vjn 10 en n m 3 uur leesdiaist KONDAGDIENST DOKTOREN Voor a s Tonrdag z i de Zt fK2a a er £ door dr C H n orden Waargmometi Fhra telef 38 BAKFIETS DOOB WINKELRUIT Een bestuurder van een i kiiets d hoog opgeladen was met pla en ge raakte nalm hei pofiks toor loen h j de helbng kwam afraden de marl t o er het stuur kwijt mei fsvolg da het voertuig tegen der winket r ed aii iiet perceel van de ftnca I Spniyt De nnt werd geheel vernield D artikelen m de talage Itregen vee sc ade HMutreckt BEI UTBANK BOTTEBOAM One jonge menachea aotaa naast elkander ta d evdadMoikuk twee Bi nnen tal imm Uoad vrouw Zo kwamen alJe dne uit het Huis van Bewarmg In Haai rerht hadden ze net scfaandcltike feu gcpiki airvoor zij iicb thans te v t ii rórden hadden Het waren de 33 jange fabnekxarbeiaer P A H en i m 25 jange vrouw J M B beiden te Haastracnt alsmede d 33jange k ppersbedsende H A J te Gouda dte tezamen ha Uen cwpereerd om den ouden h r A Oinaehot te dupeeren De heer Oarsdwt wocrade naast de famiUe H met wie b alt d vnindschappel k cmgmc Os rouw brscht hen zelf we eens t t Mi Zoo ook op Zondag 2 Haar ji By die Belegcnbud v oeg z hem cl Jm nwt i n had tinAopie thee in haar woning te kimen i nken De oude twer voetde i aar ti e s eor H e ujn buis m Urn steek en ging bu tte buren cp visite Geen moment dacht iq naan fa me hei gemunt had op ujb geMkist e dJt op lEOloer onder farandl 1 b rgen was In dat kistje zaten al ï n spaa centen ten bedrage van ongevew ƒ IIOO foen hii bu buurvrouw eén kopje thee dronii was de Itêcr des hums naar boven gegaan Samen met atfn vnend den kappenbcoieiide had hu een gai gcniaaltt in den fnuur die z jn hOiS irlietdde v b te woRiRg van den owlen heer Oorschot Spoed g was het verbergen geldkistje ge oaden en met behulp 4an esa schroeveWraaier geopend Niet al het geld werd er u tgcnomen een paar hüiderd gu der bleef er n zil cr opdat de oude hee i t tetstoad de vetmiasmg zcuf bemerken De heer Gojnchot ging ra eAsigen tQd naar zyn eigen woning terug M tftdat mocht feitelijk met want B was r cg met hettemaal klaar Daarom Bmg de vrou nc eens naat den a d i heer nu met een scrakel ik Goadsch strcopwafeltje Ot wafel je dienoe om hem even in de benedenkamet ast houden OnderwQl werd boven op lolaer het gat m den muur netjes gestopt en zarg uldig dicbtgcaneerd pi wiét heer bad mets gdnord Pas den volgenden tchend ontdekte iy wat er gjBschied was Hg Had noest aodets var znin iHiren kurner ceken De dne verdachten zeiden niet veel Z varen nogal ocdcr den mdruk He OÜ mr baroi Va Dedenze de ie zijn requisitoir dat het een je chiedens was ais ccr een t jrr Men lott Itaar op het coste ge cht net cof aarschuiuvk houder Verd H WM iMimnrd aoaéer ddnudfcw I Hii had Biet CM metiidwen j geen atsoenljjk psük om aan te b ken Op zekerea da kwam hu ooaH fltdaclitc ra zvn buuraiao dic er aJ al warmpjes mat bestelen dat gebcoid ia Imtft mb dioM Her een oa hoord tnt Het Utt aS zyn de dne measefacB eerst in altZ trecht ua geweest Z hebben er f si buiende cafeii licaacfai daana tn ze mar Der Haag gegaaa waar voor H s vrouw allerlei moois ko ten een jurk een handtasch een hort kousen verder nllerla snuisteriien waar lil mort tgen tenehen ja zefl in h Motel de Wittebrug Alk dne de meniehen hebben een blasfi strafregister maar wat xi hebben is van dien aard dat su elk der mannen wilde mtchen 2 tS vaogcBiHi en tegaatlc vrouw a van den dilpu cpraflteard had i jaar getangenultTst met aftrrft de prevent eve hechtcaia Mr S Ivens H t raadanaa ninn ii de daad een orgeioofl laffe atnci Doch aeide pi B ia an fand met am slecht Hq heeft toch wei seiutldbaK en berouw Ot diefstal ia op hetf naïeve maaier m elkander geiet P dr ng aan op de uitenie clementie Mevr mr L H P SonneveU Np se voerde aan dat H s vrouw oedcr nvloed van haar man Ite geoandeid Onder het v c ovcrhaafact log alt d de gedaAte dat de vtmnr haar iro l geen diefachtige natuur en rij hmfi eveneens berouw over wat er gebesid is Tenslctte dl cg mr H J Pool aas op c em n ie voor den kappersb dieadt De reehUank lal op I Me s uitspraak doen fBKMKWF I RTtN VOOR ZONDAG Ned Hcrv Kek 10 30 uur m Th W de Voocd v d zaaten Ned Herv Geref Ev 10 uu v 1 c 7 uur nam Ev G de Pater Geref Keik I9JM vjd en 230 nam Ds J F W t Hiamm Ni uwerkerfi a d IJnid PBEOIKBEUBTENirOOB ZONOA6 Ned Herv Kerk vm 10 es njn 130 nar Ds A R C Votlenwiidcr Geref Kerlt v m IS e o ra IK MR Leesdienst Geref Gemeen te v m 10 en nji j IX ujr LeesdiensL DE EKBSTB STOOKTOSM ZN Dk tomatenkwKker A van Vbcl p ukle de eente tomaten welke aM de Coop Tumb Veilmg Rotterdam ca Omstreken f UO per ponif optnachtta Zoekplaatje De brief van de Uil Aan aUe mtmaen en kinderea I Voor groten meisjes Barbara s taak I Toen de mijnen van het stadje I I geen erts meer leverden 1 Toen ilj eelmren werd heette e Barren met het fijnste linnen gedekt en t bar von E terletn en kleine Barbara tihd waren zilveren kannen en borden en t e bei bij haar ouderj erg goed Barbara kers En niet aileen de voorname eaa en nocht leren soalt haar broers en baar veerden feest heel het stadje mocht de en ader wa er trots op als hIJ haar ve in de vreugde beel Aonaberg vierc dtept zag in de moeiltjke vraag ukken feest dl de beroemde rekenkundige Adam Toen Barbara Uttmann nog Barbara un Riese tiaar voorlegde en waarmee Berba a Elterlein heette was ze rijk en kon ze Biel de minst moeite had Een lerend doen wat ze wilde Nu zr Barbara Uttmann en rekenend meisje dat was wel Iets verd genoemd was ze nog njkct en rti heel bijzondera want Barbara Icetkon nog steeds doen wat z wou I de In de middeleeuwen ZIJ woonde In het sladj Anoaberg In tjirtsjiebergte en daar was hel leveo 6ed Zilver tin en koper schonken de bergen In overvljea ia daar hi Annaberg was het oed en aicmand kende er armoede Iteeo u letwren werd heette ie Barbara von nterleln toen ze groot was en rouwde heete ie darbara Utunaoo Dr e dagen duurde haar huwelijksfeest en r waren ontaibar gatten Lange talels wo Maar Barbara wi de méér dan rtik tijn en doen waar ze zin in had Bart ara vsr langde een Taaie Barbers wilde iet doen niet voor zichzelf maar oor anderen De komst van de Brabantse Lègpuzzie En Barbara kreeg een Taak zoals een oud verhaa bs vertelt Die kwam toea de nood a H e deuren klopte tn Anna t erg Dat wal toeo de bergen niet meet konden geven toen rllver koper en tin haast niet meer n de groeven te vlideji waren Op dat ogenbiili naderde de Taak Barbarfi in de gedaante van een Broban e edeivrouw Dat wa In de tijd dat Aiva stadhouder was h de Nederlanden ui velen om hem t and moesten verlaten icals ooft deze Brabatitse die vluchtte n elndeli k dodelijk vermoeid velligheïd vond In Barbara h hu s ti vertelde haar van de noden In haa vaderland van haar vlucht van hnar angst en ontberingen En terwijl Bart ara aandachtig luisterde speelden de vmgers van de vlurhtelin e een wonderigk sp i met wat garen een paar speidon at kïosjes en een ïu en Vol bewondenng kijkt Barbara toe Uit dit lichte speelse vintftrbeweeg gSNs it Kowaar een wond r van lanke ragfijue kant Barbaras vei wondenng verandert In be wondering en gcpa nnen ziet zb tne Dan $ taat li eonskUps op Haar ogen ZIJD groot en glanzend Barbara beeft ha tr taak begrepen Snel werken haar tfitr MM jiOtM yr Mw n l ik hgpwiliL rUk Oa o lc te aJk toncm Zonder talmen vrastfCt se de Brabantse haar bet kantklossen te willen leren D Brabantse doet dit graag Ze is Berbara veel vervhuldigd e leen Barber met elttdekXH geduld Met gloeiende wangen temcht deae de kunst van haar gnat te venaren en zit steagt hierin boven ver WBchtlng Als de Brabantse vertrekt betM erBt zit de kanst van bet kantiomen TOlte men Dflllt TMII 4st t fCttJOÈini éê efttervroMl ormn f Vt m 4ien onUtant Htt Barbara ia eltAWg met baar taak £ U werki en werki niet voor zichzelf onaaf voor Ó ve en waarvoor zH rich eensklap vii a nl w t é ai afc mtft Dl vftï Waar Is de slim Tie vus uiooq ap udSd tot ap lutiqjsjaA aap 83 ui jeau aCiaeid laq a Jc ïufssoidQ ujn zti die In Annaberg verslagen tn bun tauLzcD zitten en tretarcn wndat de bergen ben hebben ttedn en Na overvloed groote noud Barbara bezoekt de vrouwen zt brengt haar garen en zelf leert sif haar h t wond dat schuilt in een paar houten klosjes een kussen en véél geduld O wat staan de handen verkeerd wat een volliardug IS er nodig om 1 die vrouwen en nteisjes te oiertuigen van de pücht die op haar rust De plicht de gezinneti te redden van de ondergang die al nader en nadei komt Zij houdt vol Z4j hebben geen vertrouwen tn de rt ktBarljara ze geloven nog niet In de Okogclijkheden die Barbara haar voorhoudtMaar Baibara gelooft onwrikbaar tn haarTaak zi al Annaberg redden met eenleger van kantwerksters ZïJ reist zelis naar Brussel om daAr kan werk sters te zoeken diet t reld zijn de roonvan de Brusselse kint ook In Annabergbekend te maken BartMrs werkt en haarman staat haar lerzilde Annaberg herademt ffiD het bongerspook inoet vluchten voor Barbara s grote daad De lach die ht Annaberg was gestorven klinkt weer in alte huizen en weerkaatst tegen df ontrouwe Jbergen Dat is Barbaras beloning vom de trouw aan haar taak In iSA3 verlfest zi haar man maar deverantwoording voor de velen die zHop zich beeft geno nen helpt haar heteigen leed te dragen onversaagd arbeidtzij verder Het stadje werkt voort onderhaar leiding en als elndelHlt de bergengeen korret erta roecv a aan dan Annaberg met verIor Hi want groot enkletn man en vrnuw klost kant In 1575 kwam de dag tkit haar handen mochtra rusten Voor altttd Men begroef haar onder een grote linde en fn Annaberg was diepe rouw Later heeft men baar geëerd door H IUi r graf een gedenkteken te pIitatsRi een vrouweflgtrar ict een kantkusae n boven haar iioofd é n cngelenflfluiv Barbara Uttmann was een voorbeeld door aïle eeuwe n voor allen die bereid t zteb tè ltten t t ttellcn V n anderen RAADSELS Plastf naast cOiaar cm haoMdekael een gnice platte vis en ccb wtel J krtjgt daa een sud la M oostclükslé lanl van OOI werelddeel t Het bovenste woord op dit isï es aart geeft het benwp het one ri tf Uv oc tplaatA van den eigenaar aan Woi is en waar woont hij 3 Plaat op de o tIo tal y s nj n d voi iE nde woor t d n pleijiier schoorsteen + rvntrt de f o dte me aï beval s ad tr ocrmiddei + niet malsi vloeistof om te + at I II g v e n d er met sik tejGenoveig stt ide van be K A twee karakter de I van hOMderli rwemvofei Op de kruis e ii n kf t een a n lit betrekktog heeft + op de bfgt lopen daecn CpKMirtBgra l Kue voct ko oet L De boer had koc en n M kl en 3 A B G t t M a 8 k t S I O D T N n E 1 I n H u N c o D e G e n A b B I M a N n j Een sl Mg In het haar Kletaa krsn e HM tutjai Speelde keel zoet el etkaar Grott nu m alrte hrm nefict Lfét tattea H tlht kaar BreCT kwam toen IrMs k Mo l r KVk itVii flat it An laf Moeder lachte IfOtt tnnmt MM de sla h Vatatlaat Ttt tt brutrti nuM inaiwnÉ kMk kaar tewteMia aaa ni naiiHivt Hi giniHttêg nuye 1 mtt MMr D t gaat zo me laoger te de ott Uit b r pr Kje en bU cr dc tHD virufets wt d uit Del tun gasten Ma de boaoHtTOfiktalei soa rht rend vm badKTTnd te watjes te w rcB Ntt d te t HK maat giw st a d kaddea Wal ze aad haddea WfL te ka das httD klacfct M É h ce k naér d dl fa ra bi omdat te t TkcU t tancer Konden verdraaea Oooo t Wa om te tiaiHti M s aÉ SM W tn m fcooiTaat ie kakelen te piepca te awiereo co oog veel iB r Uaat oaidal kuiiciv aiau r kakciea atcveo a taataraa iddcn te ailcnaal hua Uarln DM tel stuifiBeel oc itie bloeablaadjea caaebrt veu De tand kad hun tchidfvcreo en de kat had om t a naceb MD m wnakatimm Tm aaaeis mrs rbciaiBaaistaa aafa i BiaBh kad r al eit oi aar aadle W eat te e r srherv te maken en de eend had eaa paar ltl te kale pl t cekregvn Maar dat v ond niemand era want je bad 2e K lcrel en doordat £ de anderen bad wtltcn kelpea en die anderm dk kale pttltk n niet cltik vlMen koe de eend tr aaa Toen tUetaaal kyn Klart aal gMl stairmret op wttM MxcBiMaa aa ae chre en m akter te ef blsesnbltad etl ek va en dat brarltten te ot al we net rn allen naar de all Oio wa vel m mcd em bet Ssor te len en f en htt dat had fedaan nf ook b4 aaa l tchruwen Naar ee t oen bohoefde lul ntrt te oekt a Ht od er re er wel Men Bn met l be Bi i ifbree W Uciilareen bUadlet Morten verwacht ik u aaame bil d e de botm achter do cekhow boe e En Mj ondetefcende Uw tjenMttUIWo raadeeeor VUT Kik briefja vouwde kü dubbel as stak het dliht met een i l iiiatsiiiatIA Z gin hu de br e Je wofbramt SBl e bond en da kat m sitii aon brief tn iau md Bn o r o potuwti dte aek haddao elUaatd tea tl en brtet ti tus bed Al de nil eennira len on it b nan dan deed hfl at oed tn nerertM t b wgrn ap Ka 1 kwan bera na aoed e paa dt Mt ewend wm s nachts Ie moeken wam anders had hH nooit fn brieven hn da hond en de kal en de poppen kunnen beiorgen De b fermkomat Daar ttten se taal r aMsa as a ronda boat tron b taM O pa d di mint 1 astl laaainkiaa aa tlevte fraahalman AII a de kip sn lnvcnae il taM In teo mandje dMT sa betsaard Imd van Paeen De uU liBd een gnot vel pcrkanwnt mae brarht Htldarht tanmintte dat hel petkaoMat aa ataar t t vellct boterkaoipapicr M de ester nx ben lettolcB kad tei4k OMt bel potje voor bet bn a ht ta tn tb rgttao on h t buis van ét bond en de kal e da Oe uU laa éte mor étn de Uacbicn op Do nniit lilaaivdac Da i aUemaai dal s tar mm tg ê laa aaae 1 j s t ati ën kti door alle kmimets i iut a ai ioeoMlkaek ai etila lt i op dat ik tamk bad atocKn latea naan Ot kiM wtlda du dt aataaan haat iscfemaar nooit sinfckta aas ra hals AMtaaLat tkwd todi niel aia ie la da enefanUl wat vaa da tüacrt Dal wat at note een bdcdighit Dt I op een I de mensen dan niet dal hQ eter palt had om Blaft M laenf at atal auikkit fee Qb bmI htiniliii aaa belconoet l De als d iMBscn MS i i nden te praten eo hmraa i emd V moest no Baa mdhis en i 9 i ndcn te praten en dat praatte tVa keniie knorde a c tm hardop wat hi ap i a brttflr had neerfttckreveo De mt nat n vladm me vit maar op acm pek i8n ie dol Dan kannen te ook b ent een beetje tnidli nar me lUn r ik pek ben eotserdtn De aa hn n f f haat groot feltia T e kip nl an a 1 Paatmandie ti haar klanfbrtefla stond 11 niet waar dat Ik tM m leder leral deed te 1 na det © 1 kakeltiraatle waa In fecn ie al helemaal waar Dw poppen tuu i itu lo Kraag willen dil Ik dag Mn keertje werden few aen en nie tea rnoal ot één dag en die m icj weken idet meerl T ïen was de nR klaar met kla isd ictcn Ttaminalo voor va nd ta gl RH looMe on bet boterktminan perbamal een ermt w brief aan de aaana te tar 1en rbrijven en liB tteaf 4al beu gedaan Maar de hond en de kat en de 1 al e a ndttan iOb b sleedt aaaV kla i teieMaBaai Mv leo d i de klariM fci de mensen dan td oM dt dat te de brief van de m hehtier ta e wnsime Wtl ne en t 1 Kanrit allem mdat M Imef veor ttl matwan veel te aig en daarom moei 1 aw maar een In knnti