Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1941

PERSTE BLAD VRIJDAG 18 APRIL 1M1 EFFECTENBEURS AMSTERDAM UK s 99 9S i 94 VA Iti lts 86n 93 85 88 6 S 90 i 911 904 34 93H 9U bO 94 tt 9Ö4 9Ü SOt IH 82 931 8iH 901 9i 97V 9 h SlH 90H 91 S Ri DIONIEbWS doch zooala het nwer gaat wanneer er weinig te doen js aoo ginig het ook gisteren want de koersen legden een uitgesproken eigirig tot afbrokkelen aan den dag Ondei beuistijd kiAam eemg materiaal los en daalr er hoegenaamd geen Ijst bestond om dit aan ood OP te vangen wai het gevolg de hierboven gei lelde marktontwikkeling Op df afdee mg der petroleumwaarden waren Oliet aanvankeijk prijshoudend maar de a fairè as geime en techts te hooi en te gras Ua men lransa cties tot stand Naderhand ueid de hanuï iets omvaogruker én tegelijkertijd ging ö gepaard met een benedenwaa tscne hevtygtng zoodat tenslotte een zestal punten vtrloien gingen De Indische Cultuurfondsen hadden eventens een gedénnineerd voorkomen De Rubbermarkt was fetil H V j s weren aanvankelijk goed van toon doch zakten tijdens het beursuur geeidetiik aan eeni e punten in en het hlot kwain op ongeveer hel laag te punt van den dag Voor verscheidene minder courante nibberaandeelei kwamen lagere noteermgen tot stand De Tabak markt ae geheel verlaten In de eerste tape kwamen voor de Sumatra aandeelcn noteenngtn te o DrschlJn en deze we eti op een prrf hou dende stemmwig Nadien kon het bifna net meer tot affaire konen De S ilkejafdee ing wa stil HVA s brokkelden rege mati een e punten af en de Woensdag behaalde koerswiii t ng daaibij bijna geheel In doorsnee as de koers vergeAeken met Woenïidag zoo cv d a onveranderd Oude Faarlen oude hnoten en Japanhjnen kondei zich tameliik goed op peii houden Van de indu tnee ei gaven de bekende hoofdsoortrn op iescheiden wijze geregeld affaire te aan Achoüwen De Philips aandeeten zakten na prijshoudende pen ng eenige punten in waarbi de doorerare oers nauvire ijk ver sch Ide bij dien van Woensdag Utii evers maakten sleehta kietne arhommelhiiïen mee Aku hepen na rijihoudende op ing Jarg aa n aan iets achteruit Voor de i mdcr cduarfe Induslneaandee en bc tonU door e kan de peromea een goede stenMninK De Ame ikaan che markt was stil n et eeï v iandeid G eJdelijk aan ve toonden ook hl de leoer n een neiging o1 reageeren Voor bP eggmg ondoen be tofid vnj goede be ng t Jing De Kederiand Ae sfaatspa e en waren goed gedisponeerd In de nieuwe 4 obligatien d e z h In hoofdzaak op on eeveer het peil van d voHw twppTllyen be wo cn g ig vrij wat om Ook in de eestaf fe de leening was flmk wal te doen Van d fonrts = tee r de koer van rP s tot 8 De ande jonifere emiwie waren pi M bnn l i d Oude fccbuld weing veranderd Obhgafihn Ne Vrlardi h IiKlie lagen echter lef waarder in de markt Voor psndbrlever he tord eenlqe vraag in verscheidene ceval en kwa e hoogere Dote rJn eB t t tan l G mefn pH1V en provlrelale oW ga t i n goed prij h u tend In l iii+whe fondsen v aS niets te Aimn Pro ODvgUie Z 4 procent Zaterdag 19 April ftlLVERSUM I 415 5 M NederUnd h Pr grarom S4i Giai olooninuz 6 Sö Ochttndg ii t astle t 7 Ot Gia 1 ofoomiiuz I 4j OcJiItiic j nnasUei 8t0 Gra nottxintnuziek 8 10 Gev ijd muziek grpl I 8JÜ Nieuw bt lchten AKP S 45 Gra iTkofoonmuzj k y 15 Voor de vxmv S 17 Gra inofoün jiuzjek 10 M Heihalui van ern9 ttBe avonSpro amma s 12 OIL Oige conceit 12 5 Giamofoofwni z 42 Alfr ak 12 45 Nieuwi en eooiomiscne berichten ANP IM Mufi quett € u puiiobpe 2 00 Causene Peul HILVFRSXJM II 301 5 Nedcrlaadsrh ProEranim 45 Gramofoonmut 6 Ochtendfivmnastlek 7 Oi Gcamnfoonmuz 7 45 Ochtende nra ic 8M Gramofoonmuzwk 8 30 ANP Nieuw berichten R 4 Graniofoon Tyuxiek leWVrnz P lestantfch Kökcomite RtorgenwtjdmB 10 0 Gramofoomnuziek 10 34 Vcraone operelt De Fifdernnaus opn 12 M Bench ten 12 15 Omroeporkest 12 45 Nieuw er economische berichten ANP I 00 G atnofoon muziek 145 Voor de jeugd ZW Vioo n p ano 230 Gi vi ofoo niiiz iek 2 4 Boekbe nirekinfï 3 f VtrkOT4e opera Der Ro eftalalaer er pi 4 De Me odi tf n het m i ilke Klaverblad en a ht 5 00 V ijt Prot Kerkcomilé Cursi Twec l nfoorslel ngen 15 Nieuw ecorom ye en beu bcrjchlrn mfP iM OmroeporkeFt 1 = Kan w rkoor pro Mu ica f n gram forrmujick 6A5 R nortape 7 00 G inirg=ch p aatie A P 7 15 Di o n euvis 7 30 Cau erie 0 ene he fat torifen e v iaHsbron ter Tial sn he ad ïUten 4S Di KW n iiws S 0 N euwsberich n Aï P an SoKfét von den é e of e nofiwrnniiz 3i G va p d avord og emma N e w=berrhten A TP ifi e eEURSOVERZICHT PBi de Amsterdam sche efl clenbeur leciEchlp gi iernnlddag e n ostr ooxe stem mmt De bercfaten on ttent de i lcmationa e ooitjek Ki en vwn du n Jurd dar daarmede n geen enkel opticht nieuwe ichtspunten werden geopend en daar zich ook andeizijd een ta Xnten voMndeden e ke een foedhou ast boden h eiii hei beïegcende publiek C3 U den ach grond De affaire was Ren p IhDEZCUFERS WWOTt H Medegedeeld door Centr Bur v d Stetlat Koereen van aandeelen op 17 Apnl 162 4 OnMt van Neden n he eendeelen op n il 1830 BUITEILAID Roo efelt ontvangt Mackenzie King Mtevtil heeft riteren den Cana Sven premier Mackenzie King r J n onderhoud ontvangen Asso LTpt s mekM uit welingelichte f 7 te Washirgton dat het vooriS nder eip van d l 8 $rek 1 de levering van oorlogamateneel Canada volgen de leen en pacht zal zun geweest daar de Canaï die dollar reserves steed jUnken f nenkaan che financieele kringen h r cht volgens genoemd bureau de Sing dat Canada dientengevolge eTof laat oir financieele hulp zal JLlen vragen Canada zou de voofïeur geven aan een leenmg maar de Vweemgde Staten zouden Canada lenals Engeland verzoeken althans fideel van zijn beleggingp n beSiee van omtrent een milltoft dollar S de Ver Staten te liquide Wn om iMt oorlogsma er eel zoo lan f mogelijk 0 derl d tuWlK Hull en Macfceniie Ci g De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken HuU heeft naar t DNB meldt een onderhoud eehad met df Canadceschen minister president Mackenzie King Later deelde Huil op z n persconferentie mede dat slechit algemeene mhchtm en war n Uitptwisield Een overeenkomst was niet tesproken De oorlog ter zee TOESTAND DOOR VS ERNSTIG GEACHT De New Ycrk Times wijst volgens t D N B cp den ernstigen toe itand waai in tr geland door den duik btotouilot IS gekomen Dat de Engelichc schteps er ezen nu nog slechts eens Pr maand gepubliceerd worden bcwijSt dat de flag op den Atlantischen Oceaan irdrrdaad het beslissende momert in ducn oorlog is Ook m den fterildooilog is Engeland overgegaan tot een maandelijksche publicatie der verlieren en het Engelsche volk heeft zeer wel bemerkt dal dit geschiedde op een oo enblik dat die verliezen zoo hoog gehtt en waren dat Engelapd bijna Of de kricen was gedwongen fransch passagiersschip t l zinken gebracht In seheep asr kringen te New York venecml men aat het Fransche pas lagiersschip CoiÉmissaire Ramel dat 10 m ton mat e m Engelschen dienst Toef op den Indischen Oceaan tot tinkcn gebracht s door een Duitsch oorlogsschip waarschijnlijk de vestlaVriuser Admiral Scheer Vier koopvaarders verloren ftgtan Bij de reeds gemelde acties van Duit eche snelbootej i ie zich Woensdag en m den daarop genden nacht voltrekken zijn jr ae nabijheid var de Zuidoostkust Ion Engeland naar het DNB vemeeni an een Britsch konvooi vier gtKaperdj Een verdrag BelgiëRuslancL LEVLNSIVIIDULLEN VOOR BELGIË BESCHIKBAAR GESTEL Naar ter pej W nferentie is medege deeld IS te Mc kou een verdrag ge loten waoibij troote hoeveelheden levensmiddelcr graan en vet vodr België bcchikboar worden gestekt De desbeti effen de evereenkomst is met toesttTiming r Duitschland onder teekend AMERIKAANSCHE CONTROLE OP PHILIPPIJNSCHE LEGER I iair de New York Times uit Manilla meldt z het Phihppijnsc he leger onder eer ro e Von de Amerikaansche weerrracht komen te staan onder leid ng vot generaal Grunert De oiganibat e pn het leger woi dt in overeenstemming met de defensieplannen der Vereenigde Staten ge bracht Evacuatie Volgens be rcuwbalW berichlen it Manila naar Ce H wJui p a u meMt hebbeo de Amtr kaanMe autonteiten de gezmsleden van Amewkaansche militairen eiie p de Philipjijnen oonachüg zijn a ngemaand de eilanaen uiterlijk 15 Mci te verlaten Deze aanmaning baoide algemeen opzien daar de e datum oorspronkelijk op 15 Juh Was bep j BLOKK DB VAN CHINA VERSCHERPT De opperbe eihebber van de Japan ne vloot m de Chineesche waterenMmiraal Sjim da eeft bekend ge Wakt dat de olokkade aan de kust tl province Kwantoeng uitgeimi tot een gebied van omstreekin en zuiden van Macao In dit usigebied is alle scheepvaart verbo en en daardocr zijn aUe ravitailee gs en handelswegen an Tsjoengwng van de zee door ZuidChinatotaal afgeyieder APAJfNERs BEZETTEN 8J4CHING Het Japan cie eapeditieleger dat Kr gavond een strafeitpeditie MI j by verrassing L P v ldi r punt vlak hS 3 de baai van nmgtswn te zijn o ve ge tok n heeft omm J Jap n ch commuraaué de nTk tf Sjachmg e feangVsn 8im 1 t unt ten Zuid Oosten Van et JSu m het Noordelijke deel i provincie TViwkiang beiet De waart kken thans Zuid 3 sldui Dom ACBTKBGROND VAN OMWIMTEUNG IN OAK De jongste omwenteling m Iiek was naar voigcu H DNB te Beir et verluidt het gevolg van jeen onderhoudlunchen den ministervan Buitenland che Zaken van liak Soueidi en minuter Eden te Cèüt Officieel isover het verloop van het onderhoudniets bekend gemaakt doch men weet dat Engeland zijr strategische positiein het Nabije Oosten wilae vettterkenen van Irak bepaalde mihtafre concessies geeischt heeft waarby de veiligheid an Irak op het spel gezet zoumn De inmengmg van bepaalde Irakïcfae politici ip den dienst van Engeland IS toen sterker geworden zoodathet leger moest mgrypen De iiieuweregeering heeft een groote meerderheid an het volk achter zich LA GRANDE CHARTREUSE WEER AAN DE AIONNIKEN In het Fransche staatsblad vwschtjnt een decreet dat de orde van d Karthuizer monmken weer in haar volle rechten herstelt Het eigendom van de orde de z g Grande Chart a se was bti de wet vaij 12 Septemt JSl geseculariseerd Bij konmk besluit werden de monniken in lötê weer in hun bezit hersteld maar besluit werd ip 1903 bij decreet he pen GEEN WAPENSTILSTANDSONDERHANDELINGEN IN OOST AFRIKA Van toonaangevende Itahaahsche zijde wordt aldus t D N B categorisch verklaard dat de persagent £chapsbe richten gepubliceerd m de Zwitsersche pers over wapenstilstandonderhandelmgen van den hertog van Aosta met de Engelschen onjuist zijn De hertog van Aosta zoo wordt voorts verklaard bevindt zich nog steeds bij den Italiaanschen troep die de gevechten met de Engelschen met onverminderde hevigheid voortzet ZATERDAG OFFICIEELE FEESTDAG IN SPANJE Zaterdag 19 April zal in Spanje een officieele feestdag zijn Viei jaar ge leden vond dien dag de vereenigmg plaats van alle nationale pohtieke groepen m de huidige falange tra dicionahsta In alle plaatsen worden Zaterdag nationale feesten Vearrangeerd waarbu het eenwordingsdecreet van generaal Franco zal worden vooigelezen In Madrid zal een kruis voor de gesneuvelden worden opgericht en een godsdienstplechtigheid gehouden worden ROOSEVELT KEURT BFLASTING PROGRAMMA GOED Na een conferentie met de leiders der regeeringspartij heeft de minister van Financien Morgenthau de pers medegedeeld dat president Roosevelt het nieuwe belastingprogramma heeft goedgekeurd Korte bericIUen Volgens te Istanboe ontvangen benchten hebben de Bntsche autoritei ten in Palestma alle pssticuliere auto s in be ag genomen voor tree penvervoer De vlootautonteiten ne men vaartuigen m beslag Bekend is gemaakt dat volgensde 1 October j 1 gehouden volkstellinghet zielental van het JfapanSche rijk 105 226 IDl zielen bedraagt De vroegere regent van Irak zoun ar te Beiroet verluidt in Jeruzalen7ijn aangekomen LAND EN TUINBOUW Verruiming van den tuinboirwexport WrTTE KOOL NAAR NOORWEGEN SLTJITKOOL NAAR ZWITSERLAND Van bevoegde zijde vernemen wijdat thans de export van witte kooluit Nederland naar Noorwegen is toegestaan 4 In het kader van deze verruiming van den uit oer van Nederlandïche tuinbouwproducten wordt momenteel tevens sluitkool naar Zwitserland ge exporteerd J DERLAND VOEDT ZICHZELF RiehtUioen voor productittlag 1941 De richtlijnen welke de 1 Ieder der voorzitters die benoemd ziin als leden van l vengfnoemde commissie wendt zich doormiddel van het orgaan zijner vereenigmg op zijn eigen wijze en geheel volgens eigen inzicht tot de leden znnervereeniging om aan dezen duideliik temaken waarom naar rijn meening deproductieslag noodig is S D voorzitters l den van de commissies geven de namen op van de personen die mmens hun vereeni ging of namens een onderdeel hunner vereeniging hd zullen zijn van de ge wfstelute commissies De gewestelyke commissies komen na ontvangst van de in sub 2 gevraagde namen samen op nader tebepalen plaatsen en dagen De gewepteliike commissies maken op d sub 3 bedoelde samenkomsten voorstellen op inzake de onder verd plmg van hun geblet in strekenen dragen daarvoor candidaaLcomm wiplpden voor Mede m verband mei den aanstaanden grasoogst verzamelen de streckcommiSïics zoQ spivdn rrro lii t doch m jeder geVal vóór 10 M i degegevens die noodig zijn om te wetenop welke boerderij de middelen voor tensilceren ontbreken en welVe kftstennaar hunne schatting verbonden zullen ztjn aan het voorzien in deze middelen 8 Do streeVcommissies ver7 ri len óor 1 1 ni gogevens be rijjé boe ren die bereid iijn hun landbouwmachines eventueel tegen renige ergoedmg ook voor gebruik door aaderen beschilibaar te stelieQ In verband met het doelmatigverzamelen van de op iedere boerderyvallende natuurlijke mest verzamelende streekcommissies zoo ipoedig mogelijk doch in ieder geval voor 1 Juh d gegevens die noodig zijn om teweten op welke boerderij verbeteringm de mestbewaarplaatsen kan plaatshebben en welke kosten daaraan naarhun schatting verbonden zyn Den streekcommissies wordt opgedragen na te gaan welke grondenonverschillig van welken eigenaar onbebouwd dreigen te blyven doorwelken oorzaak dan ook en hiervanten spoedigste aan mij kennis te gevenTen aanzien van het drogen van grasmaken zu in verband met de daarvoor benoodigde machines plannen op In verband met den aanstaandenoogst gaan de streekcommissies nawelke hulpmiddelen in hun gebiedverbetering behoeven of zouden moeten wenden aangeschaft w nterhi lp4 nederland INGEKOMEN GIFTEN In de periode van 31 Maart tot en met 6 Apnl ztja bij de Wlbterhulp Nederland devülgende giften blQiienfel omeii NV Pdltketvaart Mij Amsterdam 2500 Handel Mlj Uniphar NV Ain terdam 1500 Koninklijke Zwavelfabr vh KeUjen N V Amsterdam 1000 C HoyngNV s GravenMage r 1000 NV Karel ïSigarenfabr Eindhoven 1000 A J M GRotterdam 1000 NV Hotel Wltlebrug Gravenhage 250 Ver van misvormdeaen AnnaklimetE van orthopaedic Leiden ƒ 100 De Dembche Courant Fa WGaade Delït 100 MFD Rotterdam aoO RoehJig Se Co Rotterdam ƒ 100 Red Boud van personeel in overheidsdienstAmsterdam ƒ 100 G d Voort Zn Utrecht 100 Bitnles Exploitatie MijDeventer ƒ 200 Bandar Rubber Mij NV Amstpidam 100 NV Papierindustrie an Straten Boon Den Dolder ƒ 100 F I W Wassenaar 100 NV Ned Electrolasch Mij L yden f i O NVCacaoen Chocoladefabriek BaronieSchiedam 100 NN Dordrecht ƒ 230 N N Amsterdam f 50 KlattenscheCultuur Mij Amsterdam 600 VergLawoe Ondern Amsterdam 300 E H sGravenhage 100 Nutsspaarbank Beemster ƒ 100 De Spaarbank Rotterdam 2fi0 Aziatische Handel Mij vanme =tstoffen N V Arasterdam 100 ThNieinever Groningen ƒ 200 Gebr AitsGroningen ƒ 107 15 NV Grontmi Gronnigen t 100 NV Grondveib eiOntg Mg ZwoUe ƒ 300 NV Grontmij Hooge een 100 NV Kon Olden aalEcheStoomweverij h J H Molkenboer Jr Oldenzaal 150 Fino Fabrieiten Hardci wijk ƒ jOO Mij De Beiuwe NV Tiet 250 dr C ten H Nfc megen f 100 Leko radio NV Utrecht 154 75 NV TerStJake i Vercputeren AMen ƒ 500 Fa V Bompa an Meel Tieriieyden 500 N V Jan ïsen van Buren T lburg ƒ 100 N V Ravmakers Textielfabrieken Helmond ƒ 106 64 NV De Wits Dekenindnstrie Helmond 500 NV Xdah Helmond ƒ 200 NV Kon Machinefabriek Begemann Helmond ƒ 100 NV Ramaer sTextielfabriek Helmond ƒ 100 NVEveiis van dei Wejdeu Helmond ƒ 200 N Diddens van Asten Helmondr 200 V Robur Helmoïid 300 NVP van Vlt sinc eu Helmond ƒ 300 Fa Max Wollt Wegiie ƒ 1 00 SUlen Meubelenfabriek St Oda Oedenrode ƒ H N N Amsterdam 500 NV Eeau deCo gnefabnek J C Boldoot An terdam ƒ 250 J M B van V Overveen ƒ 100 NV Amstel Hotel Amsterdam ƒ 100 Nieuwe Rijnvaart Mij Amsierdam 1 NV Stork Coöiectie Industrie Amsterdam f 100 NVV Aimterdani 1 4iFa D Hudig Co Rotterdam Ï50 NVSchop E teschwarenfabnek Roteerdamƒ100 NV vh A Hoogstad Rotterdam ƒ 100 Giften benedan ƒ 180 ƒ 4581 Jl Totaal ƒ 23 827 29 WETENSCHAP DE OUDSTE NEDERLANDERS De oud pataeohthische mcnseli lan 2WI Ott jaar geleden de Bcngeloman van 3 eW jaar geleden Er IS m ons land met groole belang stelling kennis genomen van enkele vuui teen ondsten op de Nooidelyke Veluwe De stukken steen opgedolven m een aardlaag onder de giondmoreerte van liet Riss ghtiaal zouden duide Iijke kenmerken van bewerking vu tooonen zoo duidelijk dat door ge ag hebben de geleerden geconcludeerd weid tot ee 1 bewerking door men sctien die tijoens dit glaciaal ongeveer tweehonderddifltend jaar geleden hier moeten hebben geleefd Nederland zou dus toen reeds bewoond zijn geweest De oud palaeolithische mensch ook m Nederland In het Verslag der Ned Akademie van Wetenschappen is er uitNoerig melding van gemaakt Thans heeft de DeVfenlersche ar chaeloog J Butter nadj hij in een rede voor de Geologi he sectie an het Geol Mijnbouwkundig Genootschap mededeelde an den bekenden Abbe Breuil ontwelper van een systeem der prae historische cultures tierieht ontvangen dat hem Breuil bii onder zoek van het ge vonden materiaal ge blekne is dat slechts een steen bijna zeker taille is al het andere natuurproduct Dus geen oud palaeolitbici in Neder tend Onze geschiedenis plotseling met tienduizenden jaien vervroegd De eerste zekerheid van bewoning zou dus beginnen met den Hengeloman van ongeveer dertigduizend jaar geleden Ol heeft Abbe Breuil niet alle gehei men der beroemde vuursteenen weten op te spoïen REN GELD Eft HJ ffOE HAAGSCHE TRAMWEG lU Exploitalie ovtrscliot 1 945J of ƒ tn 9M tneer dan m 1939 Volgens bet verslag van de Haagsche Tramweg Mij over 4940 was het resultaat dat de oiitvangsten ƒ 5 629 168 hebben bedragen of ca 195jUÜ0 meer dan in 1939 De expIoitsCe uitgaven bedroegenƒ3683190 of ƒ 33000 mulder dan hetvorige jïiar Het e3n Ioitatie ovei3 chot bedroeg dus ƒ 1945 978 of ƒ 2MOO0 m r dan vorig jaar Dientengevolgt kon de winst en verliesrekening met een batig saldo van ƒ 2W wordfin afgesloten V J verlies ƒ 152 534 Noleerincoi M 17 Apnl OBUOATBI ttuUlnalBfiB V K Wh SH 16 tl tStt ISM it UW 4 IMO ie 100 4 IMO Ie r 100 4 IM Ott r 100 4 Ma It I MO 1140 bK r 500 4 100 a IMi MO 3 1 3 ƒ 100 ï i ïi 800 s ita 100 I SI 1930 r ra 3 i 1 SS I03J OJ 100 JV HM Ol f 800 Jl ion o i f ue 1 1837 O I r 800 3 1837 AO I 100 o 1837 AO I I sa i Proy en Gem teeniacen Adam 1936 3Vj 87 SS 871 T 85 Olto te 1937 3Vj Apeld ie 37 31 3 Amhem 1930 1 Deventer J920 Oordr 38 SVt 3 GindJi 1935 SVi 88 SOS 97 ITo 3e Ij 38 31 1 Geld 3 1 O0IO Ie 18 38 2 Grhaxa 1921 Dito 1938 3Vi S0J4 90S Dito 1937 I Dito 38 3 2 3 GriiiUnï 1938 8 Dito Ie 1938 3 fUarlem 1938 8 8 4 87K 90 so 86 i 6K MH M 84H Ml SJ 9 1 71 85 87 Dito 38 31 2 3 Helm 1937 3 t Hb I9J7 3V Hilvers 1938 31 4 Dito 10 38 2Vj Leeuw 38 3 Lelden 1937 SV N Holland 38 3 Do 2e 38 31 2 87 Dito 8 38 2Vj D o 3e 10 J J8 JV NDm 2e 1 ft 3J j R dam 1936 31 4 D o 1 en 3 ST 31 1 Dito 1 1938 31 2 Dito 19311 31 2 3 Sehled 3e I 37 31 Tllb 1 37 31 Utr Pr 37 31 j D o gem 37 31 1 Zeeland 1937 8 Z Holl 1937 3 2h ie 1 1918 3 Dito 2e Ig 38 3 nv Tïel 37 31 j Dllo 1931 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 31 2 Dito V ISXAaRvulltBsenHypolheekbaalfeii Alg Pr H p blm2 e verp uitiPandbr 13Vi 98 Alg Hyp bserXY 4 9 J A dam Hyp L 4 M Dito 31 2 SU Arnti H B Ser E F P br 3 2 S2 Bat Hyp b N N PF 4 Dito C D 31 2 Dr HB do 31 2 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 Do Da en Va SVi Do pb 31 2 S Gt v UB d 031 3 Gr Hyp BPb 31 2 Hl H P ser A C 4 H 9i 4 W iült M I 2 9U 9 96H 88h 91 1 2000 3 N BnkiMt 5 4 Dito ser BD 31 i Holl hJplB dito 4 Dlt ier K JVa Hyp b V Ned 81 90 9 8S 92l SU 63 DM 97 89 Ser M 31 lAsul Nyp b ser AB AA BB 4 D o aer T TA V MU V H Cred Pandbr 4 Do m 2 verpi uiik I 3Vt N Hyr b Jl o 31 N Hjpb Veend ene K 31 2 Do 131 il dito 3 Nbordh Hyp b Pandbr 31 2 OverijssHb do4 Roti F p b do4 ld dito V l Sted Hyp b ser K L 31 2 ütr Hyp b 4 Dito erle K 4 Dito sene E 3Va Dito 2 verpl ultk 1 31 2 Wcatl Hyp b EE Fi 31 tmclM B bJtt der Hf b EJ J WILI Ds aer KJJ l ZH Hypb met Terpl ulU 11 tcflU Nc4 Sek TCrt 4 Ro Scb Hyp b Dito V i tih iBloMx aicrBCMlarMi AKU obL I i lOOi 104 Bergh a en Jütt Tvdl Obl 81 U Berkel i Pat 17 Obl 4 klK llH Levera Zeep MQ Obl 4 lOlH l nj Wtrkap NV 1 hyp obL 4 101l WUton 41 IWH lOOH LlRib Steenk m 98H 6H Obl 4 Uu 1U Bat P MV o 41 8 Jd ld Obl SV 79 Nederi Obl 4 100 MoorTnana Cult Oa Obl 8 SS Am Orb b 1 92 Muller 3 97H Nat Gr b l 11 lOth Idem 1939 4 92 K 91 76K 741 34 7t K Ned Cr b b 4 Ned Ind Sp Ulj 19 ï obl 31 2 Mlsi Kans en T 0 Java St Obl i SemaraceJoaaa SUM 102 102H 69H ie92 19 l ld 4 A dam U74 leS 1 td Adam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Bet 1888 AAVDEiXEN Buk en CndtetlBfUniBcen Ad Bank aand 119 118 Holl BankU dito IIHH 1044 Ine Bank dito lUS i lOSi Jav B 500 V a 261 269 Kasvereen dito 1174 119ti N I Esc m dito 86 4i Nederi Bank A 1J X 39 NB V ZA 500d 118 N H Mij r 2Sa a 138 i 1381 Rott B Ver aan lab i 127 TwentacheB A A 127 Indnst dndtrBcmtiifeii 2494 110 Alg Norit gew A O Ad Dr Mij 245 Ad Superf a 112 Aut Screw W a 15 1 Bat Marg Fabr 110 V d B 250 1900 107M G A 167 dB pw AlOOfl 114 Dllo B t 1000 1J74 44 175 646 550 137 136 146 14b4 1 64 1 8 1 IV 1b8 164 lao 178 AJ 3 3 374 91 2S14 149H H 187 1 4 7 iH 74H 11 lUS Berk s Pa Afge8t c V aandC enP F ScholteGouda rtear dito 646 Gniyter en Zn A pref aandDito B wlnstd pHeemaf aandHelnek aand Hero Cons aandHo St m f a HoHandia aandHot Bet Mil A HoU dr en k A Holl Kunrtl I A Int Gew B dito 1 Intern Vi c A K F Beynetdlto 11 Dito pref W4 511 635 2t 5l 1144 Kon N E m b a 514 K N Hoogov do 146 Kon N ZoutI A 543 K Br S h cm do 266 Korens hoof NV de dito 135 Lev Br en U C 117 1114 1124 100 c pr aand 115 4 Dito 1000 C V prA lib Do 100 6 iCprA liOU Dol000 8 Cpr A 112 Lyempf IJ en Mf 2 5 Meelt d Ned B 2 4 I24 C V J95 N G en S ï a 41J1 Ned Kabelf dito m N Sch b mi dito ugu u N St I Keywr A 0 5 P Plül Cloell 75 324 i 64 186 1854 211 15S 188 145 181 1 4 UtH 202 IP 123 16U Ver Pf V Gelder 1 1 Dllo dito p aand i66 Ver N R fab a U 4 Ver Tou vf dito W54 VI sslrgen KI a I8O4 158 IW 1874 13b 2024 1124 134 1611 155 lai 1Ï7 114 afgest C V A Rott D Ml dito 233 Schelde K M d N 6 Schollen dito Sntlts transf f d Slokv 50 400 Slokv 0 I000d SI pmn Sp do Stoik dito TSvijn tra Pref A Llr Asph t GA Ver B fb aand Ver Ch f aand Dito pref Ver Gif N B vA ACimVC FOMIMOL T M 1 IMt m U MM w vu f w S 9 s M Mn m KA A fIK 1 MM Wl m nx n mt H MM 1H Ml R MK Ük mx tlH S 3 s WerkwwpAOiM 110 1w itum cr 41M m wutsa r w A Dito C pr A Weyir L an Am Chrwtal Aut SmelUll C Stand r C T WA Am Tok Cjr T A 3 R O ColCCviOARIl Oen EI Cr Ct T 1 s R n Huda MCC BJI Keesp Mc T PI Corp C A N St CvG A B n Unit St Rubber C V 10 g A N 1 B Mt A Dito Nat B V a Na Gu Mt A Dito N Bcz T a Tvr C St iMm a Am TW TT K Cv A HaodellTcreei B C eo H A Born S H H A Oell At H M d Gunti en Sch A 1 Cr ea H V R A 237 Linde en Teves a 2119i Ned Wol Mtt A 73 137 tao Süp b 10 MBS H 8 laM UN ObL I Cut JaMkc I OrootbaA W I UM f MM MiT riM a 1131 f MM 1 m a CertlftcaMM Ü i OraMbMk stiL IMS III M I MM 113T IBO rlM HK wmumt fMM A Mk MkMiCnCi A MM DM IMM KM Bank NaC In4 Ned Hand UU 1 H M 2 ns UK r H 21 810 268 139 XO lataMtia 17 xna 1 IM KM lU U6M MtjBfaDnirvatfcraeinlBKeii Bil Ml ie nib A sa Dito 1 A 471 471 Boelen M MU a U Slngkep TJHU 1 170 176 Petrol oademcmlngeii Drd Ptr ICtA 2354 K N Petr MD 100 Ond A dllo C V A Moeara Enim A Tarakan PM A Sland Oil 10 8 25 C v A 2M 256 254 2974 360 359 31 33 Rubberonderncmiiifen 1424 78 141M 17 143 80 148 76 Hessi Rubber l Ind Rtibb C Java caouteb Preanger R MU Rotlerd Tap Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Preanger SctaeepvaaxtnuatacluppUeB AK KmutBïd Oala 1 N IMM Mh Cilv oa 7c nr f Centr Suiker JU at rokkw 06 1 Lavu Btm m Val ise ns mti m t4 r r Aut 189 m PMlIp G B T A Ui IC SM ua Iff 1 iL n i UK Am Bcmbcrf A C V I 1 f ïi UH Am B cv pref u UH Am Car nd F C V Aand XM Am Etilu C ▼ ld H Aaac Copp C 14 2 Ml M M BethL St C T Mid U m Mir CSiryaL Corp C A n CtirtlH Wr Coip C V Idem H GcMral llotor d m mi WK lattm Nick tl Cj C ï lH a BH Knuice C a T H A H n K M a iBH North Am Av q V A R n H BH North Am A C V A 17 IbM Rep Steel C v A t Z J Mi M Va Stetea Steel ld 5 di Dlvei 167 109 Furne s SenA J4 160 Mij Zeev aand KS Ntev Goudr A 289 M OeMaaiCvA 116H MiJ Oostzee A 17114 Handelsv A dam 467 Clt EerT C C V ld C South C V M Il in A R n 460X North A Cy C A Radio Corp C t A Oott Borneo Mij A tdcm pre Aaod CnUnriBuUckappUen 18 7 i Petr OBderaeaUifeiL Dord Petr Ind isa Krlan Suiker A PagotUn A Suiker C t MD A Tjeweng LeatorlArenrfsburgBesoeki A Soek Landb A Amst Thee C A Banj Thee Ru A Goalpara Cu Mij 835 Pangkeotam Thee 135 PasirNangkaC Mij Rongga Landb A 195 Sedep Cult A 175 SIndangs Cult A 199 4 Telaga Palengan 158lt W JavaTheeC MIJ 60 In Cult Syndic KaliTelIoCult MU Mtchlel Am W JavaKinaC Mtt WH 179 306 101 380 72 90 7U 31M Sl M a Aud 2B on Petr MIJ idem arJX W Cont OU Cr C T 10 Idem MM Continentel Pet H SU C V A PhU Pet C T Uid Shell ün C T 10 ld T Wat Kn OU C V SekeepTaattiukllduppgaa 10 Idem i22 im HoU Am LunAand liu ut Java China Japan HJn idem J51 167 Kon Med SL MtJ ld ibi i V mm UBH Ufc Kon Paketv MIJ ld 3 Ned Scbeepv Un ld iüSk KI 77 24S 4 200 141 Rotterd Uoird Idem IMh UBX UIh JB 198 Stoomv MIJ Med ld M8h 161 M MlInt Mere Mar Cy C V 10 A 10 Dlveiaen Blauwh Vrlca A i SH Buenkorf A 178 Ceta E W en W 125 Dito Prei WA IiUK Gouda Kaaah MlJ 94 Houth Alberts A II64 Houth Jongen A 139 Houth Pont A 140 Muller WH A XH Do S2061 73O0O A M V Hivn Al ZSab lOOOCvA 116 Woo worth en Co a spoor en Tramwegen Dell Spoor A NI Sp w Mt A Atch T C V gAKansCS C AK C South R Coidem pret a Dito Cert vg A Un Pac CvgA Geld Tramw MQ Kedln St tr Md Mad Stoomtr A Dito pref A Malang St tr A O Java Sttr A Sem Joana A Sem CheritKin A Soeraloedal St tt Prolongatie SvlkerenderaemlnteB 694 ITS L 5 Utl4 nny Handelsv AraM A t ltó 463 JavascJ Cuijna ld 276 M Ned Ind S ün Ifl a 6Ver Voret C U jao 50 A i26 aiH m a TekekMBdetBeaaleiea 14ÜM WK 30 Oeli BaU M t A miH Dell MU d I lOOft C 27JM aSH V Idem 212 m SeDembah W Idem tn WUson Co C V A 3K I4 Spoorwegen Baltim and Ohio C V Idem 3 36h 97 61 61X 21 211 6 8 l Ii 15H 754 7b 138 TUH 66 Shesap Ohio C T 10 f S a Wl 6H f K m JIM 2JIM 21 1 21t Ml 77 Illinois Cent C v lu 6H H N York Centr C v ld l H Pennsylv A 10 A 50 C A a3lSouth Pac Cy T t idem 74 7M ld Railway O ffew idem K Canad Pac C y ld 3H S 13H 6U 74 Rubkcronderv aaateKaa Amsterdam R Cult Bandar Rub mjj Id 220 DeüBat B MU ld ÏO Kendeng Lemboe b 4dtm Majanctanden Vereen ld loet J avo Bubbu MU iden Oostk e sooc T ld 3erbadjadr Sum R Idem Silau Sum Rubber IdtJ Idem Sum Bubb Cult ld Ver Ind CtUt Ond idem Interc Rubber Cer 1 Idem Itl 1 Aand 380 1 U6 115 2 li us vnn s m th Dtutaeke Ifndiea met kettlnrverklanng Ou crootb ld ld ld ld ld ML ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld 19U Ctrl 0 g7 87 7 7 117 W 74 IS 112 toh c e r 1 1 t r J UU c r I 1944 Ctrl IM7 t r 1 19 e g r 1 p Kon verslons keii e ebL 4 Dito Meue Ausg obl 3 rarbenlnd IG C O Kali Synd e Id lOO 1 Dito £ 20 100 61 2 Winterthall obl 6 i Farbenind 1 G f T A Ver Korkind C A Dultschl Bert B V 2S O C Ruhrv 27 i i i iJ V O MM fa 48H T 41 Dito 30 l v i 0 7 D Rentenbanh ÏS 7 Ver O Stedenl O 7 Bayr Hyp en W B Pb 16 7 D Llnoleumw O 1 Oelaenk Bergw ObL J BüCuteboffnungshOtu OtH THarpener Bergbau Obt Phoenix Akt 3c Obl Rh Elbe Union Obl 1 Z Ruhrchemle A G Obl 6 Slemeni en Hkllfcr Obl V Stahlwerke Obl 7 nu CUlo serie A 25 Obl Vivator Gew Obl i j Vogel D u K ad fflX Rl ein w El SS OW Dito 27 OOI tl UI Uagener Str nenbahn Ob 8 farbeninduacrle eaiid Stemfns en HalsKe aand Ver Gianzstoff rabr eend Wlnteribetl Akt Ges aand KOl BSrN KCDEU ANDgCB CUEAKINOINSTITtUI Koerben voor stottingen qt Ig April MM tei tn verpllcluinjgen luidende In Belga s 30 1432 Zwiuer cne rancs 43 Pian che francs 3 768 Ureltar Deen=che kroren 36 37 Noor the kronen 42 82 Zweadashe kronen M Ts4ei lt ch kramen loude Mbidilcn IXJ Dinar oude scnuldeni lU tttfiv Inieuei acbujden 4JI Tmlnetie owideo lesv rience Kie ehuideni PengS mleuwe schulden Zloty ude ctiu den SS Ttntv nl usve schulden 3788 Wj Nv