Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1941

£ ERSTE BLAD VRIJDAG 18 APRIL 1 PUATSaiJK NIEUWS Moordrecht TKBSTBEKIUNG VAN vEKSCaE vtscn yerkew via de slace n Naar wy vernemen i bij den burgemeester een in over weging oiïi met ingang van volgende weekr hier Kver te gaan tot verkoop van versche Hïch uit ümuiden Wordt het vpomemen uitgevoerd dan zal de verkoop geschieden via de slagars i rREDIKBEUBTEN VOOE ZONDAGi Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Prof dr M C van Mourik Broekman Geref Kerk v m 10 en n i 3 uur Ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie V m 9 30 en n m 2 uur De heer H Okkersa DAMCLVB VERLIEST VAN STOLWIJKERSLUIS De damvereenigiijg Modrdrecht flieelde een wedstrijd tegen Stplwijk rsluis en verloor met 13 7 De uitslag luidt G Twigt A v d Berg 0 2 J Verhoef C Molenaar 1 I C Terlouw G Barbier 1 1 B Boon N Vermeulen 0 2 H Admiraal P Tom 2 0 P Twigt H van Eyli o 2 G van Je veren P v Dam 0 2 H Verzaal P v d Ham 2 0 D Alphenaar P de Pater 0 2 J van keveren P Verboom 1 1 BIL JARTCOMPETITIE Voor de competitie van de biljartvereeniging IMoordrecht werden de volgende wedstryderugespeeld C Corbeau 181 v liest van A Bloot 175 82 Het tusschen haakjes geplaatste cijfer geeft aan hoeveel de betrokken speler moest haleft G v d Heijden wint van J Corh ljiu 105 119 99 J Bos 65 verliest van A Multum 0 98 P v d Peuvel 42 verliest van A Arreman 17 57 C v d Kaa 47 verliest van F de Pater 43 5 r C V d Knü 136 verliest van A Bloot 101 82 BURGERLIJKE STAND Geboren Huibert z van C J Bi veld en C de Rooy Ondertrou wd J Hoogendoom 24 j te Waddmxveen en N van Herk 24 j Getrouwd L van Hesse 31 j en E Boon 33 j Overleden Wilhelmina de Bruün 67 j ochtgen van B Krenk VERZWAREN DER SNELLEKADEN GEGUND Dukgraaf en heemraden van den Zuidplaspolder hebben het verhoogen en verzwaren van de beide kaden langs het verbindöigskanaal van de Snellesluis ander deze gemeente gegund aan den heer P de Kwaadstf niet te Gouderak laagsten inschryver voor ƒ 7450 Ouderkerk a d IJscel PKEDIKBECBTEN VOOR ZONDAG Nod Herv Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds J G Woelderink Wijkgebouw v m 10 en n m 7 uur da heer A de Redelijkheid g o w Geref Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds D A Vogel V m Voorber H Avondmaal Reeuwük mr DE STAD NAAR HET LAND In verband met de Vanwege het Rkrarbeidsbur au in het werk gestelde pogingen om jeugdige arbeiders uit de steden gedurende eenigen tüd in de gelegenheid te stellen landbouwwerkzaamhecien te verrieflten heeft ook de burgemee ster dezer gemeente zich tot d landbouwersveehouders gewend met de vraag of zij bereid zijn een landbouwhulp in hun bedrijf en wo ning op te remen De jongelieden zoowel de jongens als de meisjes kunnen daardoor in de gelegenheid gesteld worden meer van het boerenbedrijf te begrijpen en de waaijdeering van den landbouw op het platteland door de stedelingen zal daardoor stellig verbeterd worden Daartegenover kunnen de landbouwers meestal in den zomer gelurenden eenigen tijd een jeugdige kracht wel gebruiken Als vergoeding jvordt verlangd dat de jeugdige lawdbouwhulp naast kost en Inwoning een zakgeld van ƒ 1 per weef zal ontvangen De bedoeling is dat de landbouwnulp ten minöte zes weken en ten hi ogste drie maandem blijft BALDADIGHEID VAN JONGENS Een vijftal opgeschoten jongens hebben op ergerlijke wijzö ba dadigheid fepleegd in oen leegstaande woning op luipwijk dorp Verschillende in de woning ligende materialen en gereed chappen van den timmerman C Macdaniël tlhier zijn vernield De politie heeft de belhamels weten op te sporen en procesver0aal tegen hen opgemaakt Oudewater PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ne i Herv Kerk v m 10 en n m iiur Ds P J Steenbeek Geref Kerk v m 10 en p m J uur D W van Dük 1 BURGERI UKE STAND Getrouwd Marinus van Donse ar 33 j en Dirkje Stuart 31 j Overleden Hendrik Cornells Brouwer 7 weken BENOEMING SI aDSKLOKKENIST De heer F Roberts volgt lijn vader op Tm klokkenist van den itadstoren i bejioemd de heer F H J Roberts zulk in de pjaats van zyn vader den neer J W Roberts die den dienst et pensioen heeft verlaten VOOR DE RECHTBANK Rifwieldiefstat en opUditiBg De 29 jïrige boerraiarbeider A C deJ uit IJselstein had zich gisterenvoorde rechtbank te Rotterdam te verantwoorden wegen diefstal en verduistering van rijwielen alsmedewegens oplichting Drie fietsen had hijgestolen n l twee te Woerden en éénte Oudewater Te Woefden verdonker naande hü vervolgens een rijwiel dat hü had gehuurd En tenslotte zouhu een inwoner van Oudewater voor ƒ 25 hebben opgelicht door dezen tevertellen dat hij een ongeluk met eengehuurd motorrijwiel had gehad engeen geld bezat om de schade te betalen Het 0 M waargenomen door baron mr van DedMn eisehte 1 Jaar en 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van den tyd in voorarrest doorgebracht Mej mr E Gouda bracht enkele verzachtende omstandigheden naar voren Uitspraak 1 Mei i I ER KOMT MARECHAUSSEE Naar wij vernemen zal te dezer plaatse marechaussee worden gestatioiineerd ZWEMBAD 15 MEI OPEN Het zwembad Stichting Oudpwater zal op 15 Mei opengesttic worden Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Rem Geref CJemeente v m 10 30 u Ds H J Mispelblom Beyer van Leiden Minderheidsgroep Geen dienst R K Kerk v m 8 en v m 10 30 uur H lilis s avonds 6 30 uur hot Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur Ds J Hoekstra Ned Herv Kerk v m tf O uur Ds D J V d Graaf n m 6 uur Ds N O Steenbeek van Willige Langerak GEVAL VAN DIPHTERIE Bij een 8 jarig meisje in deze gemeente heeft zich de besmettelijke ziekte diphterie voorgedaan Het meis je was niet tegen deze ziekte ingeënt VERGADERING ROODE KRUIS Veel arbeid verricht Gisteravond is op het stadhuis de jaarvergadering gehouden van de afdeeling Schoonhoven van het Nederlandsche Roode Kruis Uit het financieele verslag bleek dat ondaivks de groote uitgaven in 1940 het batig saldo van 31 December 1939 was gegroeid met f 79 43 en thans f 182 55 bedraagt Verder herdacht het verslag de bij de uitvoering van hun vrüwiUig aanvaarde taak gevallen leden van het Roode Kruis en naakte fnèlding Vf n de veelvuldige Jin veelzijdige werkzaamheden vajf de leden van de transport colonne in het afgeloopen jakr o a gedurende de oorlogsdagen Een belangrijke gift is ontvangen van de ontbonden buurtvereeniging Havenstraatsche Wal als erkenning van het vele nuttge werk der transportcolOTine Van dit geld werd voor elk lidder colonne een mooie verbanddoos met inhoud tfisch en draagriem aangeschaft De heer W H v d Hoeven werd als bestuurslid herkozen In de vacatureC A Soeters ke niet herkiesbaar was werd mevr J L W Nolst Trénité Hermanides gekozeg Bij de rondvraag werd g evraagd of er niet een P aar nieuwe brancards gemaakt konden worden Verder werd gevraagd of het niet mogelüjf Is dat de leden der transportcolonne uitgerust worden met middelen tegen vergiftiging De voorzitter zegde toe deze zaken Je bespreken AANVARING OP DE LEK Zeiler gewond Gistermiddag waren een tweetal Schoonhovenaren aan het zeilen jprtle Lek Toen zij voor de veerpont kwamen voer deze juist af en doordat er nogal wat stroom stond ging t vaartuig met een flink vaartje naar de anderen kant De zeilers blijkbaar in angst dat zij niet meer voor de pont heenkonden begonnen te roeien maar jijist naar den verkeerden kant Hun je kwam toen in aanvaring met r 04t en een der Zeilers kreeg de scherlep van de pont tegen het hoof waardoor hij een bloedende hoofdwonde op liep DRANKWET Bij B en W is ingekomen een verzoek van het R K Kerkbestuur van de parochie van den Heiligeli Barjholomeus om verlof A ingevolge de Drankwet voor een vijftal lokafen vai het perceel Koestraa l02 lfl4t Tevens is een verzoek ingekomen vah den heer G van Aspelren om een volledige vergunning voor het tweede perceel Lekdijk 4 8 Vroeger stond deze vergunning op naam van zijn vader den heer J van Aspei en Waddinxveon OPBOKKEN VAN GEVOGELTE Eenden en ander gevogelte foeten ingevolge artikel 113 der algemeene politieverordening wordMi opgehokt en vastgehouden Als aan deze b aling iiet worft voldaan zullen de dieren worden geschut en bewaard op kosten van de eigenaar houder Of hoeders GEVONDEN VOORWIERPEN Gevonden motorhah sscho A Koster Burgemeester 90 huissleutel bij C var Kleikade 55 hulssleuteH i Noordkade 137j Hjwiell in étui bü J t de Mul Tê bevragen op het f meshandschoen pijp I en bij Trooststraat Leeuwen A H Sol wielbelaslingmerk Kleikadf 41 politiebureau da WINTEBHULP WERK Gecollecteerd ƒ l9lf van stichtias ontvangen ƒ 38M De in deie gemeente gehouden twee lijstencpllecten voor Wmterhulp Nederland brachten respectievelijk op ƒ 501 74 en 362 83 tezamen alzoo f 864 57 De vier gehouden straatcollecten en speldjesverkoopcn brachten op resp ƒ 477 78 ƒ 225 87 f 158 86 en f 143 20 tezamen alzoo f 100S 71 Hiertegenover werd door en vanwege Winterhulp Nederland thans in totaal een bedrag van f 3880 ontvangen en wel f 1500 voor de zoo noodige en nuttige kindervoeding en ƒ 2380 aan waardeobns ter verdeeling aan behoeftige gezinnen en stille armen van alle gezindten De burgemeester hoopt en vertrouwt dat deze mededeeltng een spoorslag zal zijn om de eerstvolgende collecte mild te gedenken CONTROLE OVER RUPSENNESTEN BiQnen enkele dagen zal een controle worden gehouden over de aanwezigheid van rupsennesten zoowel in heggea als in boomen In deze streek moet aUes in het werk worden gesteld om deze nesten vooral die van de bastaardsatijnvlinder te vernietigen Men knippe dus alle nesten uit De verplichting om jaarlijks het hout gewas van rupsennesten te zuiveren is neergelegd in artikel 44 der algemeene politieverordaning BURGERLIJKE STAND Geboren Bertus zn van B Versluis en H C Kerkhoven Catharina Geertruida Martina Emma Wilhelmina dr van J W L Van Asten en A M van Maanen jacoba Aleida dr van J V Eijk en L Hoogendoorn Pieter zn van G Burger en H Rodenburg Gerrit Korstiaan zn van K van Tilburg en C van der Linde Overleden J Kleiweg echtgenoot van Chr Borst 74 jr Ondertrouwd W J de Wit en W van Eijk Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des voorm 10 uur en des nam 3 uur Ds Tj Tak Geref Kerk des voorm 10 uur en des nam 3 uur Ds W G Bovendorp HET GROENE KRUIS De afdeeling ZevenhuiïenMoer kapelle van het Groene Kruis organiseert deze week in de openbare lagere school te Moerkapelle een moedercursus De wijkverp eegster van het Groene Kruis zuster Hulman gaat 1 Mei a s deze gemeente verlaten Op dien datum zal ti haar nieuwe betrekking bij het consultatie bureau voor tuberculose zorg te Utrecht aanvaerden BRIGADE VAN MARECHAUSSEE EN BUBGEMEESTERSWONING Het ligt in de bedqphng te dezer plaatse een brigade van Iwaalf man marechaussee te stationneeren Van de zyde van d marchaussee is aan het gemeentebestuurs verzocht het huis van wijlen burgemeester Klinkhamer te mogen huren teneinde dit als ka zerne in te rfchten UIT DE PERS Wereldhistorische Paaschdagen Het Vaderland de wereldhistorische gebeurtenissen gedurende de Paaschdagen besprekend merkt o a op dat voor de na den wereldoorlog gesloten vredesverdragen het Nederlandsche volk in zijn overgroote meerderheid nooit iets anders heeft gevoeld dan afkeer Nu wij zelf betrokken zijn in de liquidatie van alles wat men toen voor langen tijd op de onmacht van Duitschland meende te kunnen vestigen mogen de harde ervaringen die wü daarbij opdoen niet onzen kijk op dq grotfte gebeurtenissen vertroebelen Slechts wanneer ij den blik steeds op het geheel der internationale verhoudingen gevestigd houden zullen wij een waarlijk zelfstandige plaats in de wereld kunnen blijven innemert zij het dan ook een zelfstandigheid die in een grooter geheel zal vervat zgn De houding die wij indertijd tcgenovei de t en pas gesloten verdragen aannamen kan thans uitgangspunt worden van een vruchtbare politiek Engeland en zijn bondgenooten meen den Duitschland tot een binnenstaatte kunnen maken die weliswaar naeenigen tijd nog wel genoeg beteekeniszou hebben om een rol te spelen by het behoud van het evenwicht inEuropa eerst was het Rusland datEngeland binden wilde en laterFr ankrijk maar nooit eeil rol meerin de groote wereldpolitiek Allekoloniale bezit van ie Duitschers werdafgenomen en een ingewikkeld stelselvan kleine en half groote staten zoude Duitsche macht van de Middellandsche Zee en van Klein Azië verw jderd houden Bérlijn Bagdad meende men voor altijd onmogelijk temaken en te Weenen en Praag reedswerden de eerste barrières opgeworpen die lederen nieuwen opmarsch vande Duitsche macht na r ruimere vlakten en wijdere horizonnen zoudenstuiten Na is dat heele stelsel ondersteboven gegooid Weenen Praag Warschau hielden op anti Duitsche steunpunten te zijn verleden jaar werden de Oostelijke kusten van de Noordzee en van den Atlantischen Oceaan bezet thans bij het begin van den nieuwen veldtocht in deze beslissende Paaschdagen is de Middellandsche Zee bereikt nadat men in den winter reeds post gevat had aan de kusten van de warte Zee Engeland hpeft door zyn heerschappij ter zee mede het land willen b hcerschen Diiitschlandj alle energK onder druk van Engelands dwang voor éen beslissenden strijd conséntreerend wil thans van de kust af die beerschappij over de zeeën breken De dporbraak naar deAdriatische Zee de wederbezetting van een groot deel der Noord Afrikaansche kust de bezetting van Salonikizijn groote gebeurtenissen die als voorloopers van nog grootere dingen beschouwd moeten worden Na te hebben gewezen op het belang van het nieuwe Japansch Bussische verdrag gaat het blad verder Het Europeesche evenwicht inoet verdwijnen Het is slechts éen instrument geweest tot vestiging en handhaving van Engelands overwicht in de wereld Europa moet onde r leiding van de sterkste mogendheid op het continent zelf sterker worden teneinde een echt evenwicht van krachten rondom de heele aarde mogelijk te maken een evenwicht waaruit samenwerking zal voortkomen die zelf de bron zal zijn van een grootere welvaart en dus meer werkelijke vrijheid voor allen Hoever de Europeesche ruimte onder Duitschlands hegemonie zich zal uitstrekken valt niet te voorspellen Dat zij m Afrika en in lüf in Azië de eigenlijke Europeesche grenzen zal overschrijden kan men zeker aannemen De jonge gebeurtenissen in Irak zijn een belangrijk symptoom van de nieuwe politiek Dat het Britsche rijk als het niet koppig ten doode blijft vecliten en uit ideologisch en haat weigert goed te maken wat het twintig jaar geleden verkeerd heeft gedaan ten slottr fiog een zeer belangrijke taak in de wereld zal blijven vervullen heeft Hitler vroeger herhaalde malen in uitzicht gesteld ook toen hij voor zich zelf reeds overtuigd was van de overwinning Amerika heeft een groot terrein en wil ook een woord meespreken in het Verre Oosten Dit is op het oogenblik wel de allergrootste nloeilijkheid Sommigen vragen zich ïjf of Japan thans den rug gedekt hebbende in het Noorden zich niert verder naar het Zuiden zal wenden Dan zou het conflict onvermijdelijk tot een geweldigen oorlog leiden waarin ook het Nederlandsch lndische bezit zou beslist worden Maar anderen meenen dat Japan zich thans danlj zij de veiligheid op de Siberische en Mongoolsche grenzen meer dan ooit zal kunnen wijden aan de organisatie van het geweldige Noord Chineesche gebied dat het reeds aan zyn mv loed heeft onderworpen Voor Amerika zou er dan nog heel wat ruimte voor economische penetratie overldijven in liet Zuiden Honkong zou niet eens aangetast behoeven te worden laat staan Singapore Japan zou dan eindelijk de vruchten kunnen plukken van zijn jarenlangen oorlog In het gebied dat het thans beheerscht zijn ontzaglgke rijkdommen te ontginnen Het spreekt vanzelf dat dit nieuwe Japan op zulk een verbreede basis meer macht dan ooit zou uitstralen over de naburige landen Ned Indië zou daaninede rekenuig moeten houden Het zou dit dan echter kunnen doen als een zelfstandig gebied dat een verstandige politiek voert en daarbu gesteund wordt door heel Europa dat er belang bij heeft dat de Indische rijkdommen als bron van Europa welvaart verder ontgonnen worden Ja veel is er gebeurd in de achter ons liggende Paaschdagen Veel dat voor menigeen hard en somber zal geweest zijn Maar alles bi elkaar is het toch de uiting van een grootsche historische kracht die naar een ruimere wereld wust waarin de feestdagen van het geestelyk leven in een toe stand van beter gevestigden Vrede en van grootere welvaart zullen kunnen gevierd worden Als men maar niet wanhopig blijft rondscharrelen aan de oppervlakte der ideologieën maar de groote lynen voor oogen houdt en de diepere gronden van het nieuwe wil begrijpen AaoMacht tegen de intellectueelen Uit De Waag Een belangrijk deel der z g intellectueelen is oc rzaak van de verdeeldheid welke in ons volk blijft neerschen en moet eveneens aangewezen worden als de schuldige aan het feit dat de verhouding tusschen Nederland en Duitschland niet sneller verbetert Zij hebben het spro kje van het verraad uitgedacht om hun eigen tekortkomingen in het verleden en in het lirden te dekken oiji de aandacht af te lelden van zich zelf om te voorkomen dat op een kwaden dag het volk tot de ontdekking zou komen wie de ware schuldigen zijn aan zijn rampen en vernederingen Zij zi rn degenen die in ds jaren vóór den oorlog het volk hebbfen weggehouden van de kennis van het nationaal socjalisme zich een gesiètelijke indigestie nebben doen eten aan hun boeken en artikelen waarin de Vrijheid en de Dejnocratie al het toppunt van heerlijkheid werden voorgesteld Geen wonJer dan ook dat zy het zijn zii die het neusje va i den Vaderlandschei zalm willen zijn die rustig de meening colporteeren dat zij liever hun land mgelijfd zien dan dat zij zouden bukken voor een Nederlandsch natidhaalsocialisme Zy zijn het die voortdurend zitten ua te rekenen hoeveel procent van het Nederlandsche volk wel natiohaal socialistisch zou zyn terwijl ziJ zich nooit hebben gerealiseerd hoeveel procent van het volk eigenlijk in de oude partijen bijeen was en hoe groot het aantal Nederlanders was dat maar achter een party aanliep omdat er toch niets beters was De intellectueelen vilf zen hun rol in het openbare leven op de oude wyze niet te kumien WDortspelcn en daarom hopen Ziü op alles waaron een Wanhopige hrfopt hetzy op ee doorbraak van de Joegoslavische troepen naar Berlijn hetzij op de aankomst van het T merikaansche leger in Frankryk En al deze narigheki sijpelt door in het volk doordrenkt het en belet het eindelijk eens af te reken en met deze voorlichteits en zich ópenljjlc te scharen aan d zijde van degenen van wie hét eindelijk eens iets voor zua vaikar lyke belangen mag venjlKhteDi Advertfatiën Eenige kennisgeving Heden overleed na een langdurig lijden onze beste Vader Behuwd Groot en ¥ 3vergrootvader de Heer ANDRIES VAN BURK weduwnaar van Gerharda Theodora Moll van Santbergen in den ouderdom van 81 jaar Uit aller naam G J VAN BUKK Gouda 17 April 1941 Kleiweg 39 OFHCIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPAKTEMENT N LANDBOUW EN VISSCHERU OMZETBELASTINO AARDAPPELEN Het RijkslHireau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt in aansluitig op mededee lingen door het departement v o Financiën reeds in de pers over de regeling der omzetbelasting op aardappelen gedaan aan telers van aardappelen het volgende bekend a 1186 19 Bouwterrein ££ HËB TE KOOP uitnemend gelegen perceel bouwterrein voor middenstands en ofvillabouw aan den Graaf Fiorlsweghoek Burgvlietkade groot 518 M Aanvragen aan GemeentebestuurGouda O 1188 15 De door het departement vaa Fmandën getroffen regeling houdt in dat de omzetbelasting ad 1 niet wordt geheven by de telers van aardappelen maar bij de V B N A Deze regeling is getroffen ten einde de inning der omzetbelasting te voreoivoudigen Waar bot wel de bedoeling IS dét deze belasting t n laste van de telers komt wordt van 1 April j l af door de provinciale bureaux van de V B N A op den telersverkoopprys af boerderij 1 in houden TE KOOP OEVRAAOD oen 2e handsch AARDEWERK PERSf Br no O 1191 bur v d blad 5 Mevr Touw Ridder v n Catsweg 75 vraagt per 1 Mei flink Meisje als hulp in de huishouding Niet beneden 17 jaar Q tl84 6 Gevraagd een flinke Dienstbode zelfst kunnende werken niet beneden 20 jaar hoog loon Adres F van Vliet Kleiweg 43 Q I1R5 6 S TBEEKING HAIGHTON CO WelUg Pttmlelaenlng 1912 2 KLASSE 3 U ST TREXKOia VAN VBIpAG IB APBIL IS4i HOOGE PIEMEN t 400 6999 f 100 1239 12899 PBEMICN van ƒ 30 39 378 440 533 1373 1317 1436 373S 2906 3944 3967 316 3244 3282 3809 3873 3975 4151 4180 4248 4308 4318 4640 4784 5082 5434 5834 5857 5887 6366 8 13 6430 7247 7332 7726 7970 8248 8472 8614 8679 9092 9101 9374 9406 9594 9723 9940 10144 10338 10474 10631 10808 11154 11855 12115 12301 12541 125 4 12688 13730 1283A 12978 13963 14363 14907 15672 15755 16053 16068 16134 16150 16268 16269 18312 16631 16925 16955 16994 17037 17187 17431 17443 17825 17998 18067 18245 18532 19049 19117 19258 19647 19885 19960 200FO 20577 20654 20718 ONGECOBRIOEERD Verbeteringen 2e klasse 2e lijst Premlën van f 30 1701 ontbreekt 3315 moet zUn 3350 16483 moet zijn 16383 17199 moet zyn 17179 o 1187 42 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij MELKVOQRZIENING VAN DE DUITSCHE WEERMACHT De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt l ekend dat bij de melkvoorziening van de Duitsche weeimacht gebruik zal worden gemaakt van z g Wehrmachtbezugscheine en Wehrmachtmarken Voor dit doel worden speciale geel gekleurde Bezugscheine voor melk in omloop gebracht De njelkleveranciers die Bezugscheine in ontvangst nemen dienen deze door te geuen aan de standaardisatiebedrijven welke de bescheiden dan verantwoorden bij de Afd Zui vel van d Nederlandsche Zuivelcenlrale te s Gravenhage In treken waafgeen standaardisatiebedryf is dienen de melkslyter de Bezugscheine rechtstreeks naSr genoemde centrale op te zenden Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat de Bezugsclieine dus niet bij de plaatselyke distributiediensten ingeleverd moeten worden De z g Wehrmachlraarkeif voor m elk zyn groen met zwarten opdruk en dragen als opschrift Deutsche WrfirmachtMilch Va Liter Mèirke Niederlande Zij 4ienen voor aankoopen van melk door leden van de Duitsche weermacht politie en S S grcnsbeveiligingsdienst Rijkspost en Hyksspoorwegeoi De melkverkoopers en instellingen welke deza bonnen in ontvangst nemen moeten deze bij den plaatselyken disstri bu tied lenst inwisselen tegen Nederlandsche rantsoen bonnen voor melk waarmede op dezelfde wyze als met betrekking tot de bonnen van de melkkaarten dient te worden gehandeld 5835 64 DISTRIBUTIE VAN MELK Inlevering van bonnen door melkhandelaren slijters De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visschery maakt ten aanzien van de melkdistributie bekend dat de melkhandelaren slyters de door hen in ontvangst genomen bongen m veelvouden van tien stuks dienen te plakken op opplakvellen welke verkrygbaar zijn bij den plaatselyken distributies dienst Op deze opplakvellen moet de betrokken handelaar zyn naam en adres vermelden De slijters kunnen de opplakvellen ter herbevoorrading terstond doorgeven aari hun leveranciers die de door hen ingenomen opplakvellen na de namen adressen van de slyters en de hoeveelheid der door hen ingeleverde bonnen nauwkeuiig te hebben aangeteekend door kunnen geven aan het stindaardisatiebedryf 9 1 grond van het aantal by het standaardisatiebedrijf binnen gekomen bonnen zal de plaatselijke distributiedienst aan dit bedryf to ïwyzingen verstrekken De inlevering der opplakvellen door de sti ndaardisatiebedryven bij den plaatselyken distributiedienst dient op den Vrijdag van iedere week te geschieden In streken waar door of vanwege hel Departement van Sociale Ziken tfldelijk vrijstelling is veneend van de verplichting tot stan ardisatiCj van consumptiemelk dienen de slijters of indien de jni Ikveellouder zelf de melk uitvent of aan huis verkoopt de zelfsli tende vbehofiders de bonnen op opplakvellen te plakken ea dJ oen ZIJ dB opplakvellen ter verkrijging van toew jzingen op dea Vrijdag van iedere week by den plaatselyken distributiedienst m te leveren De slyters en zelfslytende veehou lers in deze streken mteten de door hen van den distributiedienst ontvangen toewy zii gen zorgvuldig bewaren en deze bij controle door of vanwege de Nederlandsche Zuivelcenlrale toonen Bi de plaatselyke distr butiedienstea mogen uitsluitend bonnen wtHce gedurende de week van inlevering en de daaraan voorafga mde weak geloig w aren ingeleverd worden Vcor nadere inhchtingen betreffende het bovenstaande kmnen d be rokkenen zich wenden tot de plaatselyke distributiediensten 5833 70 INLEVERING VAN MELKKAARTEN DOOR MELKVEEHOUDERS De Se etans Gcneraal van hfet Departement van Landbouw en Vi sehéry maakt het volgende bekend Zo als reeds eerder werd gepubliceerd zullen de melkkaarten diezij 1 uitgereikt aan melkveebonders en de leden van hun gezinnen weleVom by den plaatselyken distributiedienst ingeleverd moetenwotden Deze inlevering zal binnenkori up nader door de plaatselijKe distributiedipjiMen bekend te mailen dagen dienen te geschieden De aandacht wordt er op gevestigd dat de melkkaartei welke zijif uitgereikt aan het al dan niet in wonend personeel vanmelkveehouders niet ingeleverd behoeven te worden Bij de inlevering zal een daartce bestemd formulier in duplo ingevuld moeten worden één exemplaar zal als bewijs van inlevering dienst doen en zorgvuldig door den betrokken melkveehouder bewaard moeten wor e n Na afloop van den ijjleveringstermijn zal nauwkeurig gecontroleerdworden of de formulieren naar waarheid zi pi ingevuld en of allemelkveehouders ijiel de leden van huisgezinnen aan de verplich ting tot inlevering hebban voldaan Bij onjuiste opgave zullenstrenge maatregelen genomen worden i Onder melkveehouders worden in deze uitslyilead begrep a zij di melkkoeien houden S834 J