Goudsche Courant, zaterdag 19 april 1941

J Kpf ZATERDAa 10 APRIL IMl EFFECTENBEURS AfMSTERDAM mn e wielM HbJU Zuldar Bjpb 11 UlU 4 H KH Va ft KX t CJL HypA tiaéi varpl ulU V W Unt Na Sch verb 4 Ro Scb Hyp b 4 DHe tOH 91 tOH BEURSüvttaiCHT EeuvMghe d in dezen tl d opn 1 12 IS Rot terdamsch Plujiiarinomacli otke t hel arbeideifezargkooi De Stem de Volks en o is ten opri 12 45 ANP Nieuws en economt icfit Sérichrtèn ISa Omroeporkest en soils 2 80 CauiteHe Fltiislersngpn van t ve ieden 2 U UneehtK Stedelijk orkest I3J4 3 2S Gramofoonnïuziek 4 60 Chr RadtoSfichllngW din 5woord 5 34 Spoituitslagen 5 35 Radiotooneel met muziek 15 Col glum MltMooi Lyii 6 45 Sport in den dair 7 00 Aim sementsorkest en tokate 7 45 Sportwett Tlswa i ghedeii 844 AHP Meuw ber c it nSIS CraiTofoomrmiziek 8 38 ra al e a Pusticana opera 9 34 Ra llotoon cL lOjOS ANP Nieuwsbencliten rfultJn Maandtg 21 April niLVtRtllM I 415 5 M NeëcrlMsatcb PregraMast 45 Gramofoomnuz 4 50 Ochtendg mna=tiek ns Gratrof onmuz 7 45 Ochtendfiymrfl 84 ANF NKUwaberichlen S IS Vrijzinnig Protect Kerkcomité Dagopening 8 25 Ceuijde muziek Igrpl 843 Cra nofoomnuzlek 10 00 Bn wnbe Jack der Khideren m ollst 10 20 Decamatte 14 44 Ens mhlc Tack dei Kinderen en solist II 15 Zang m t pianoljiegelelding en gramofoonmuriek JtOO Mli iquette 12 42 AlmSnttk 12 45 ANP Nieuw en economi che berichten 100 Oramofoon mlMlelc 1 30 Ofnroepcn kest Z 10 Boekbeap e kintf 2M Efmeralda en bet evisemb e Roxlni 3 45 Gra rofoonmUzeiklS4 30 Ludwig Senfl trH Towtzetter van het werk an Hendfi Isaac vfaafEaesprek 44 Grahtofoonmuziek515 AITP Nieuws etonomische en beursberichten 34 Gramofoonmutiek 5 45 Orgel concert 4 IS Cauaerle J4 t dorv8toon l 8 3fO OmröepoTlrest 708 ANP Fconomlschcvraeen an den dag 7 15 Gtamofoonmuziok7 2 De RaiTVblers 8 44 ANP N euwsberlchten SIS Epirepl van den da S3S B iphfe fEngelscHi 45 Gramofoonimiz ek 45 ANP Enge elM bortcDten IS 88 ANP Ml iw b telita Slulttng De effectenbeurs schOnt weer een phape v n in ictvttelt Ie zlj i ingetreden D hoeveelheid Older tre ie Op de locale markt was een van de meej t vs Ilend verschijnselen de vrtJ i4erke reactie van HVA Op 453 e ingezet kon fM derha id met meer worden bedongen dan 449 en hoewel ver olgcns een k eln her te in trad inoest h toorutangev de uikeraaTideei vergeleken met de vonge sïo noteerin d e op het laagxfe punt van den dig kwam nog een goede tiental pan en afv aan Vot ïetilanden en eenige andere fii kerfondxen lAgen eveneens giednritt in de rrerkt Op de rubber afdeellng zakten Am erda rt Htibbena ongeanimeerdf n mzet rog een tjftal pun vt n in en het an od van betrekkei Bk weinig materiaal vttts De affure in 0 Ma wa van Walmen aard Btgtnbeurk werd even beneden bet venrif ot gienandrid maar n het veideie markt erlcJ iï weitlen lecirts ontoe eekentrtdc chmnmelngen meefiemaakt De Amertkasr che p troleumaandêelen waren meerendeeis uier De handel in Industrieeten was niet groot AKu kov den Zich goed handhaven Ook de PtiiMps Aandeeipn beven er8el ktn met het vorige sïot tame yk goed op pefT i nilevers waren kets er Behouden enicele ulizotiderlTTfen aren fle imnder Courante indu trlec1 n aan dm liappen kant de hand l in scheepvaarlaandeeien was van beoerkie proportie De koersen zakten gcïeidelQk aan een klelnighetd tn zonder dAf zware vsrlleien werden geiden Evenals de laaf te dagon waren dé Neder and che be efCSln Afondsen poed gedtkponeerd Vtn de s aatapapieren warm ót nieuwe 4 obligation bij kalme alfai eiffaire prtcïhOiidend maar weinig verandiTcï Ot ge fflf ede leening trok wederom eetlïTelnigheid B n De over ife Jorqe elVitssfefttatvked de oude s hoM waren goed prt leudend f P o ongatie f tin VERsuM n 1015 m NaaeriatMtcb Prcgnanta 5 Gramofoonmui 6 50 Ochtendgymnastiek 740 GrwTïofotwrtuz 7 45 Oentpnd vmna tle 8 00 ANP Nieuwsberichten 8 15 G i oloonmiMiek WJo Christ Ktdlo Stlrtrtin Motgendienst 10 20 Pianovoordracht 1100 Voor dracht II 2 Gramofoomnuzlek tt Berichten Ï215 Orrrorporke it 12 45 ANP N euws en econom sche berlchtehi 100 Onroepork t 170 Or f pe 1 en aang 2 00 Arrh£ m ohe Oi k tvtrcf nNMni 2 44 340 Gramofomimuziek 3 30 Huishoudelijke vraa bpik 7 4 Ofrinofoonminlek 4 30 Voor de kinderen 5 00 ChristelUke Ha o St1chtln8 C merle GehnrrjaaTheld en liefde 5 n AW Vrit zinfitt Protttt KerlnmmHt G iiprrkk n m t 11 tpraa 4 IS llufiique e 6 44 Reportape 7 4 AN P Frte eh praatje 7H WIeuw Hotv Cas sch lfl t artet SOO ANP Nleuwtbelebleh 15 f fttf van n dag of r nifwnrmiid k ai On Ty rkei t en wllft nj Voor d oderS Ma i V pd r ii 9 44 Gi aniolnm Tivtitk MS AXP HI ter ch en STtiltlng SNBEKCtrrERS AANOIBLBK Mettegedeeld door Cenir Bur T d Statist I Koer rn van aandtfelen op IS April 180 7 Omiet an N d r1andsche aandcelen op 14 Aptf 24W BUIIEIUID vEWttAKING iT m en d ptoma dat ver l i en van een examen uit LfcVan de rijw n motorry uie van overgang kan aan CTMtJgcie ruwielherjtellers Je hieronder te noemen itn voldoen op hun verzoek 5 rtfnuntale verklanng Wor£ tr Kl d e £ dezelfde bevoegd i fttH al het diploma Ril de jff lell ng van de groep jj voor 7ulk een verWaiing In r inK komt moest ffl beM it grpn worden gesteld Daar over d t P misveir ta nd ontatóa dettt d EcowmuKh Voorlichliiili dienst ons mede dat In verzoek ter verknjgmg van de rUaririK kunnen doen vier catelentén ia personen dje allen ïtór I Juh 1907 moeten zijn gptoen en op I Jamian 1939 fediuïiide de laatste tien Jaïsn tenniMtc volledigen w rktrin rMP di vpIijk volledige betnkking in het bedrijf werkzaam lun gf l Voor de hieronder Wfroelc groep C i laatstgenoemde diturr 1 Januari 1937 D vier f roepen zi n I Petst rin die op 1 Januari 1939 jfvejtigd wurnn als zelfstandig onJernemer b Zooni if dothters van een geKstigden ondc rm mer ten aanzien van de onmidde i ki opvolging van den fider of dt moeder c Persenen die op 1 Jdnuari 1937 optraden ah vtnnooten onder een firna UI een gevestigÖe onderneming A Beheerdtrs ster filiaakhefs♦ d die oj 1 Januan 1939 als zoodanig optFa ien X EN BOTSING TrSSCHFN TR VRACHTAUTO Op den Hui cistiaalueg te Naarden hwlt een hiii e botsing plaats gehad tusKhen tti met sleenkolen beladen vrachtauto ir len locomotief van df Ckioische tr m Dtauto kuam uit de richting Naar dcji en dt bestuurder wilde op den HuizHstrao eg een zijweg van een kweekerij i iijden waartoe de tram baan moe t tiden overgestoken To i dt uUto op de rails was be ncrklRi de beide inzittenden dat uit denchtirg Huizen reeds op leer koi Ier afstard ten locomotief met eenige T t naderde griiüten schrik van de inzitten lilll iloeg de motor van de auto midden op de trainfaMK f De twee KOniien konden nii ts andera doen dan 0 snel moütiijk uit de auto springen en nau welijks hadden zij het voertuig verlaten of de dulo werd ge jiepen De wager sloeg eenige malen o er dtn kop werd ten und medegesleuid n Weef onder de lelen van de loco motief gehee vernield liggen De bestuurder van de auto had de trim niet z ei n ideren doordat een nj iwornen het uil icht op de trambaar Wemmert MDEKLANDSCHE KUNSTENAARS W HET ZEVPNGEBERGTE I e Nederlardsche kunstenaars en mruvers die ter gelegenhrid van de opwmg dejr tentoonstelling Neder ndsche kui vt m Keulen aldaar vei ♦ ven hebben een rondrtis gemaakt tor int Zevengebergte waarbij m het tnhetel Dreesen door vooraanstaande iwteienwooidigers uit het bedrijtoWen kuntt en wetenschap referaten jWouden jn waarin de Dujtïch Merbndsche veibondenbeid werd on rstrtept W EN trrVOEB VAN BIERr WON EN GFDISTULEEKD Krachtens bosthikkmg van den i i ris generaal van het departement d ri en Vlsscheru is de Ne fhe Meeicentrale aangewezen monopoliehoudster voor den invoer iliiS an bier wijn en gedis lieerde drarkm J CAMSATIE PERSONEEL AMODISTRIBIITIE CENTRALES Se sdli nstjan het N V V meldt uei ocfosrj p Pl T peisoifckl van Ambtenaarsbond heeft vStfi dezen na opdracht ontvangen de belieer hn J voormalige eigenaars en ÏL I f de particuliere en ST radio distributie een vZlt nnchtmgen ingevolge de van k l i 1940 m eigendom I Staatsbedrijf der PTT imJ een aparten vak wgan seeren 2en r S P radiodistrtbtitie en ffirich ingea is reeds gevdrmd m PTT SU e hoofdgroep bond Ambtenaars OSCH EN BEIDfiBRANDEN m SS v e T Is debrand ontslaan m Winti k Leersum Ongeveer B vm r i endeels heide WdéJCt e brand heeft zichzelf DoZ het gedeelte Leersumrea aangetast De brandwe het iS rl Maarsbergen hebben f bestrrten xS i n nfr r lr eenJour7 rl ♦ e Hasherhome bij iidin i s dezen f H uit n te bluis hen SL h bojchbrand uit thans Ml O veneena m Haikerttn f bad roen beide bran ndef j J n oorzaak onbekend is Mof nUke tüd voor élp beurfvaart nGOTmnrzE BcnauciNG tan ANDnorFEinn mün n rad c ur v n het A MJ heeft dezer dagen met den heer Balhuizen vm hef Ned Binnenvaartbureau gebroken over d toestanden in het blnnenbeurtvaartbedrijf In dit onderhoud legde de heer Balhuizen er allereent d n padruk op van hoeveel beUtat het it ln h t groota pubhck doordrongen wordt van de moeilykhedèn waarmee dit zoo bij uitstek nationale Vervoermiddel heeft te kampen fiet Nëderlsndsch Binnenvaartbureau kreeg tot taak de vaarplannen vast te stellen en te zorgen dat op rigoureuze wijze op het brandstoffenv btuik werd beiuinigd Een moeilijke en veelomvattende taak omdat juist Jn de tyden die we thans beleven het goederen en levensmiddelenvervoer zoo bij uitstek een volkstietang IS Traject voor tiaject moest onder de loupe worden genomen Men slaagde enn het olieverbruiK tot 25 a 30 pet van het normale kwantum dat anders door dkze beurtschepen wordt gebruikt terug te biengen maar ook deze hoeveelheid moet voor de maand April Viog met een kwart worden teruggebracht Dit is aldus de heer Balhuizen nog slechts een gedeelte van de troote moeilijkheden waarmee ons vitaal bedrijf dat tien moeilijke jaren achter den rug heeft en waarin geen reserves meerman wezig zijn tejtampen heeft Sortis lijkt het wel eens vooral voor den opperv lakkigen beschouwer die voorheen het groote ki antum goederen m de centra van onze bmnenbeurtvaait op kaden en losplaatsen zag liggen en die daaibij nog overweegt dat het asvervoer sterk is ingekrompen af de binnenscheepvaart gulden tijden doorriaakt Niets is echter minder waar De im en export is sterk ingekrompen en de binnenvaart maakt kennis met het fatale veischijnsel dat na de zeer moeilijke winterperiode waarvan gevoegelijk en beschryvmg achterwege kan blijven de hoeveel held aangeboden goederen steeds is teruggeloopen Zooals bekend is het Nederlandsch Binnenvaartbureau een stichting van de pestien regionale vereenigingen op binnenbeurtvaartgebied en van alle kanten hooren vmj klachten dat de bezetting van de schepen veel te gering is Wil de binnenbeurtvaart het hoofd bovien water kunnen houden dan moet zij dat aeel van de goederen te vervoeren krygen waar op ZIJ volgens haar belangrijke econpmische positie in een land dat tot Ver over de grenzen beroemd is door zijr waterwegen en zijn beurtvaart in het gioot en het klem recht heeft Het IS van het grootste algemeen belang dat eer bedryfstak waarin naar miin schatting aldus de secretarts van deze toporganisatie ongeveer 10 000 men fdien werk en brood vinden en waarop het bedrijfsleven voor een steeds grooter deel van het nog aanwezige vervoer u aangewezen in stahd wordt gehouden Daarom is het noodig dat ledere mdusfneel en iedere handelaar zich thans gaat afvragen kunnen mijn goederen niet per schip vervoerd worden De beurtvaart invners biedt op het oogenblik nog ruim voldoende verzendgelegenheid al is dan het aantal afvaarten op verschillende trajecten mg rompen De Nederlandscbe Spoorwegen hebben eveneens moeilykheden met het vervoer Blijkbaar is mede ten gevolge van de lange oveikomsttijden der wa gons een groot tekort aan laadruimte ontitaan De invoering van Zondagarbeid voor het lossen der wagons en de verplichting aan Ifn handel om ook op Zondig de wagons leeg te maken w st in die richtipg Hst zou dus op den weg liggen om een deel an het goederenvervoer van de spoorwegen over te dragen aan de bihnenvaart Voorts aldus de heer Balhuizen mogen vele iftdustrieelen die voor een deel het goederenvervoer met eigen schepen verzorgen zich eens afvragen of het nationale tielang met gediend zou zyn indien zij hun ge Iieele goederenvervoer opdragen aan de binnenvaart W j vragen geen subsidie maar werk De bloesem op komst IN DE OVER BETCWE De VV V Over Betuwe schrijft ons In de Over Betuwe het land tusschenRyn eh Waal staan de knoppen derfruilioomen op springen 1 Het is uiteraard niet op den d ig af te zeggen wanneer de knoppen los zullen breken maar wanneer het weer van deze dagen aanhoudt dan mag men met an zekerheid grenzende waarscbunlijkheid zeggen dat Zondag 27 April de eerste bloesems te bewoijderen zullen zijn Vooral de krozen en kenenboomen hebben nog maar enkele zonnige dagen noodig om in vollen luister te staan efl ook de prtiunenlioomen staan er uitstekend voor Wind en weder dienende verwachtrfien in de Over Betuwe êen vrij langebloesemperiode zoodat het niet dnmogelljk IS dat we dit jaar twee bloesemzondagen kennen OfHcieele bericKten By be lu t van ten Secrttarls Gerrersal van het depsiiMienS vm Binreni and4cne Znyen IS t H van ftcftelt op ön ve zoak irpt Inïan van n Xyrn eervol uit den ffteni t vni 9a en als attjunct ïnspecteur met den pcr wnJSkim titsl vm issixctcur plaatneiSra Kend h fd VaR tfr iTi ecte van da bvVD lcin sr t = IS D overptaalslne van den mAvaneer óéT ngiibmtn ra daoMbien J 1 van ée W Qer u Oh n r ZcvenberfaB H ingclrakkut Koffie voor 10 en thee ▼ oor ƒ 15 per pond ERGERL ÓETAI VAJf FBUtOPDKUVING Ib sansenwerlsing met ambtenaren van den crisis controledienst hcelf de politie te Zandvoert een ergcii geval van pr sopdrijvlng aan het licht gebracht Men heeft n L een groenten larnleUar gearresteerd wegens het verkoopen v i divene waren teg n een te hoogen pr ts Koffie werd o m voor tien gulden per pond verkochrt thee voor vuftien gulden per pMid pe r voor éen gulden per an blikjet zalm voor ƒ Z 60 en blikjes sardlnei voor ƒ 1 30 per stuk terwfll andere rischconserven met een winst van meer dan honderd procent van de hand wei den gedaan Een groot gedeelte van den winkelvoorraad weid m beslag genomen terwijl voorts nog andere ach kels in dezen kettinghandel werden gi vonden Verder werd nog een inwonA aangehouden die z g anthraeietbriketten zonder lion verkecht EEN REDE VAN r COLUN TB ANJUM De Jonge ingsvereenigfl op Gereformeerden Grondslag ft iker 12 la te Anjum bestond Woensdag jl 75 Jaar Ter dezer gelegenheid is een herrfenkingsbijeenkomst gehou den m de Geref Kerk waarbij dr H Colijn een herdenkwifsrede heeft uitgesproken Het kj rkgeborfw was tot in de uiterste hiSeken bezet toen ds A H Piersma de samenkomst opende en vervolgens een kort openingswoord sprak waarin hij het accent legde op den aard van deze bijeenkomst een gedachtenissamenkomst aldus het Vad Dr Colyn vioeg m zijn rede bij zondere aandacht voor de beteekaras van de jeugdorganisatie met name in de huidige tijdsomstandigheden Bij onze aandacht voQr de omstandigheden m de wereld ogen we met nalaten deze te zien met als achtergrond p alm 60 O Ood Gij hadt ons veistooten en gescheurd Gij liebt het land ge jpleten en geschud geneet zijne breuk Het komt er nu vooral op aan om de synthese te vmden tusschen den drang naar het nieuwe die er is ea het behoud van de traditie Het verleden IS van beteekenis geweest voor het heden het hfden is van beteekenis voor de toekomst De be starddeelen waaruit een historische eenheid bestaat kunnen niet worden verwaarloosd Voor den Chnsten 1 ggen hier geen moeilijkheden voor htm staat het vast dat er een syn these bestaat tusschen traditie en dynamiek er is een sterke verbinding tusscher oud en Jong Met nadruk wees spr er op dat het Christeliik geloof niet een gelujk waardige plaats naa t de opvattingen op ander terrein mag worden mgeruimd Al het andere moet door het Christelijk geloof worden gedragen en geschut De eerste taak van de Jongelingsvereeniging is dat verband duidelijk te maken Daarom zijn onze jongelmgs en meisjesvereenigingT voor om volk le en van zfO groot belang B alles wat wij doen moeten wij vastklemmen aan de kruisbanier van Jezus Christus Van den arbeid op de J V m dezenlitd noemt spr met name de be oefening van de vaderlandschg i s tone Niet i is thans nuttiger rfan eenbeschouwende bcstudeering vin devaderlandsche geschiedenis H t gaat om certrale waarheden uit de feiten die tot ons spreken Dit moe ten wi steeds voor oogen houden m een lijd waarin velen een radicale breuk nvet het verleden als hoogste wijshfid beschouwen Nederland is e r historisch gegroeide volk gemeenschap Uw taak i het afdug dr Colijn voo ons volksleven pal te staan haar binnen en buiten door de handhaving van onie nationale eigenschappen die ons vaderland hebben gemaakt tot een land waarvan ledere buitenlander die het ketide roet lof gewaagde Zoó Neaerlander te zyn ia een groot voorrecht AANBESTEDING Gisteren is te Goes aanbesteed de bouw van een landbouw huishoud school aan de Leeuwenlaan te Temeuzen Hoogste instAryver was Oebr Jansen Nisse ƒ 59 500 Laagste Oebr K d Poel Lamswaarde ƒ 49 740 Korte berichten Gisteren is bij den steiger bij het Zeemanshuis te Amsterdam het Ifrk aangespoeld van een 22 arlgcn setuppersknecht die eenigen ttjd geleden biJ de Oranjesluizen over boord waa gevallen RADfOliEUWS Z M Apffi Nederfaiidtth Proersinma 10 GewtJfSe nuul k grpï I AKP Nïë u sbeiichten 8 4 GiamoloonniUi iek 9 40 OrsvtmUzteK c m j IOlN Vrtjzln ni Pt ottf t Ktfrkcomile a Voor de kindi ien 10 00 h Kerkdienst 16 30 12 00 Gramo oonmuziek M 42 AJiTuin ic U 49I1VNP Ni uw n ttf rtomls e bCTtchtan 100 Zt U rncX pfanobe e eidmg en graiTKift on niuzi k 1 4S NeAcr Vcibond vpoi ILVBKtUn o Ml M M éMla Mti Progmmifa 8W feram o ooniTvuiiek SM ANP Nleuwsbwicn efl 8 45 Gr me o mir iz ek 9 00 A lian erkent en scMt opn 10 OA Grn nottitm muasek tO A Can ra HM M Hoor Dp Kf fci KW Cnr Rad o S rliMüf Qytlv fJUnê Clurtateii s re zc Mtfr 4e Nolecsiafe 18 April OBLIGATUiL Caaulaeall ca V It L K ISM a lOS N tm tm 1 too t a sS itw i r too 4 ant tn tf r we 4 m itti 1948 Ik r Me 4 MH B l 40 bit r SOO 4 99 9 IW MM r M 971 lS3t soa 3 871 19 IM S I 97 97 ƒ l Hl X S SiAj fcj 82 Wij IS3S 01 100 31 8fr Isa 01 Mo 85H mt o J t ttt i 8b SUA HRH m 1S37 O I 800 J 9t4 M37 AOI MOO i 85 6W lift AO i r 9oe ss H nT e Ge l ralB eB l dam MSI J I7 gau Otto I tm 31 t KIM mi Apeld Ie 37 89u S6 89H Arnliem 1938 r Deventer 1920 0 Dordr 3a 3 i Eindh 1935 3i s 8SK O o 3e Ig 3S V t as HM Geld 3S 3i 85 O oto j ie irss l i n SOK se 8S14 63 87 92H 1 84 i s Grhage 1921 DtM Ue 11 Diia tm i 3t i Dito 38 3l j f 90X Gronlng 1131 S 85 DUo 2e 1938 3 WH Haailem 1938 3 Dito 38 I3 3 3 Helm 1837 31 I H b ia37 31 1 Hilvera 183a 31 Dito lO J 38 iVi ÜH I eeii r ItJs 3 Letden 1937 3i N Holland 38 3 Do 2e 38 31 2 3 Otto e J 38 21 O 3a 10 J 38 21 Nl m 2el 37 31 H R dam 193S 37 4 Do 1 en 3 S 31 Dito 1 1938 31 2 Dito 1938 31 2 3 t i 8 i Schled 3e I 37 31 H 84H S7H Tllb 1 37 31 2 ütr Pr 37 In 94 It 9 8S H 84 li S3 4 82 lyo gem 37 3i Zeeland 1937 3 Z U0II UM7 i ZJl U I UI3a 1 Dtto ft If 38 S BvNG 2e f 31 Dtto 193 3 B V OM Z 17 90x Gem Crwl 85 88 001 33000 O 31 87l Dito 1 Vi 1 2000 3 N Bnkimt 13 8Sx AanvuUlnfea RypoUieakbaBkeii AJg Fr Hyp bira ï vnpl uiti SOS 9111 au 90H 91 91H l i Pandbr 131 2 Algll pbserXY4 A dam Hyp 1 4 Dito 31 j Arnh jTB Sct t H 94 SI 1 93 i 9U 904 E F Pbr 31 Bat Hjpb NN PJ 4 Dito CD 31 Dr HB ds 3 Fr Gron Hyp 10114 4 98 4 SIH 91 91 91 i K 83 Bank Pd 4 D o Da en Va 31 3 Do Pb 131 2 1 sGrav HB d 031 at HnBPb au 904 Hl H P ser A C 4 98u Dito er BD 31 Bon Hyp B dllo 4 Dito ter K 31 1 Hyp b V Weól Sar M P f Innl ttjpb ter AB AA BB 4 creaer T TA Mtr v H ÜtéO a 4 ta OH SS nn IH KI M H Slll 93 821 rmóut 4 D 0 m 3 Verpi ultk I 31 t N Hvp b d o 31 N Hypb Veend erle K ÏJ 2 D o 31 jl dtto a Noordh Hyp b Pandbr 3i j Overijss H b d o 4 ott H p b do 4 d dito 31 g Stea Hyp b ter 98 99H OS K L SVi atr Hyp b 4 Dito lene K 4 Dito serie E 31 3 Dlta 2 i verpl ultk 31 Westl Hyp b 91H 2 lEE FF 31 SI 1 H laéntr aaeraSBiaicB AM O obl V t lOiH 104H Berghi en Jurg IFvd Qbl t 13 92 Berkel i Pat V S tl OM K UH Lcvot Zeep MU Obl 4 lOlM iOlH Weitip NV t by bbl 4 MOM Wilton 41 1009 lOOH Llmb SteaoJi m ObL 4 san NK Bat P Ml o 41 SS14 9 H I M Obl f t 80 TtH Nederl Obl 41 lOOH Moormann Cull SI T t4 2 30 VOH 102 X 891 on Obl 8 Amat Grb b S 93 MUUer 3 ÏH Nat Gr bai It t M i tdem 1839 4 MK Ned Gibb 4 Ned iBd Sp MO 1801 sbl r t Mlat Kaaa e T 0 Java St Obl t Stmaraas Jona 1192 1901 fd 4 A dam 1874 100 i ld A dam Olymp ld W K t NHV iltt lisa AA DE L N Bank CrtdlMlaBUUljifea Ad tank sand 118 1 Holt BankU dito 04 i 1U4K Ine Bank dito io h 109 Jav bT r 5 o V a 2 m Kasvercen dito 119ii W N 1 e m dito Mh Nederl Bank A 139 13S NB V ZA 500d lis 117 N H Mt 250 a 13Sl4 137 ilott B Ver aan 127 JJ7h TwentacheBJl A 1 7 IZ7H utdngt adarnemuisan Alt Nont geW A 380 A d Dr Mtt 2 S 4 249H Ad Supwf 410 UIH 164 111 Aiit Screw W a 160 Bat Mjt g Fabr 111 d B 7 25O 10O0 188 G A l t V d B p w A 1000 114 Dito B 1080 107H Berk a Pa Afge 48 at c V aand 44H C inP r gehalte 175 Ooudai ttear dito 560 550 Gruyter en Zn A pref aand 138 38 Dtto B winstd p 14fti4 14614 Heemal aand 168 Helnek aand 19514 1 714 Hero Cons sand IM 16114 Hol St m f a 178 l J Hollandla tand 283 Holl Bet M A 374 J72 Hon dr en k A 2Slii Hi i Holl Kunitl I A 47X 14714 Int Oew B dito 194 2U1 Intem Vise A 7444 78 4 K F Bevnesdlto 108 IUSh Dito pref 5514 Kon NE m b a 8l i 114 K n Hoogov 146 Kon N Zmitl A 885 K Br Stheem do 20614 266 Korenschoof N V de dito 1S4H L v Br an U C 104 c pr aand 11514 Dito 1000 Cv PT A 117 DolOO 6 CprA 11114 lun Do TniO 8 r nA 112 112h Lytmpt U en Mt Ja6 Mt 1 d Aeo ó C V a 39 29 4 N C efl S r a 40ËM 4M4 Ned Kabetf dfto 407 40e H S nb mVdlbi flgu I63 St f Keyzer A jii 216Phll Gloei 7S afgen C T A Ron D Ud dito iMi aaoH Schelde KM dM 784 SU 186 ir Scholten dito Siniu transt f d 241 Stok B0 4as tL lts 180 148 tiokv Ma ioosd lis St spmn Sp do 150 Stoik dlt 187 4 Twijnstra Pref A 13b Utr Asph f G A I38H V4r BI Ib tand M2H Mn Var Oi aand 11 114 lU U Dllo pref 124 Ver CU NBvA liU ISO ISi Ver Pf V Gelder IS8 Dito dito p aand ISO Ver N R tab a 187 136 Vlls=irten KI d 1 4 1 Ver Toawt dlla U4 rsrkspoor A te t W B aallMr t7 iruton r nm A lTS i 180 Dtto C nr A Weyert I en 127 12 169 1 9 Am Chryttal V 8 Am Smelting C V A MH Sund Br C 1 A N Am Tab Cy e A 3 B n 7 I4 tsm ceig ctMAan nü lüt Gen El C Ct V 1 a k D Huds uccdtm Keetn Mc T PI cSr C A N St dks A RH n r 3 4 Unit St Rubber C V W a A N I El Mu A 4 19H 414 1 Dito Nat B V a m Ni Gaa MU A m 297 thto 14 Bet a 265 Tw C St vXj a 250 2Sn Am Tel Tt K C V A 146 145ii BSBdeitreres aJg la na BCanligA 17 Born S H UA 204 19S Dtll At B M d 118 117 Gunti en Sch A Wiu 12 i Cr en Hvü A 288 39e Llnda en Tavaa a iUH 211 Ned Wol MO A 74 4 75 4 MUnbouwondernemlngeo Btl Mil Ie rob A 5d Olto 2 A im 4S0 Botten H MH a 1 aingktb run a 175 i s44 Patnl BdanHaüagta Drd Ptr ICvA 3aS 4 234 K M Petr MH I 180 Ond A 294 2W dtto C v A 4 Moetra Enlm A 297 4 Tarakan PM A IN Stand 011 10S2JCVA 32 Rubberonderawttlngen Hessa Rubber t 14 14 Ind Rubb C 175 168 Java caoutch 14 Preanger R M l 70 68 4 Rotterd Tap 75 Salatrl Plant KI Wal Sumatra 148 Zuid Preanger 7i ScbeepraartaiaataebairpUen FumtsaSanAM 147 US Mti Zeev atna MIS 9 UOa Niev Coudr A 288 280 M OeMaasCVA lf 116 Mil Oostue A 168 Handelsv A dam U v 451 cnuunnnateselupptlen Krian Siiiker A 87 t Pagottan A 1 9 Suiker C t MO A 21X1 Tjevi eng Ltatorl lul S7i Arendsburg 36ï BttMki A 74 Soék Undb A Amst Thee C A 70 Ban Thee Ru A 27 Qoalpira Cu MU 8 Pangkeotam Thee 138 PaiIrNtngkaC M Ronggt Lindb A 195 Sedep Cult A 37S Slndangs Cult A 199 4 Ttlaga Patengtn 186 ittH W JavaTheeC Mfl O Ina Cult Syndic 77 TS KallTelloCultJrli 248N MIchie Am I9 1964 W JavaKInaCMtJ 141 Dlvcracn § 8 4 5 171 I7i IJb 1 1UÏK ll 2 8S 4 87 4 115 4 139 HUH 142 3 H Ï14 115 lllH 30 28 iwegen Wt 9 Blauwh Vrlea A BUenkort A Gem E W en W Dito Prei W A Gouda Kaash Mtl Houin Alberts A Houth Jongen A Houth 4 ont A Muller IW II I A Do 52001 75000 A NM H vw A ZSab 1000 CvA Woolworth en Co blH 2K i I5 6 61 30ti spoor en TraaDell Spoor AN I Sp K Mtl AAtch T CvgA KaniCS CvgAK C Soutli R Ctidem praf I3H 60 CII 137 2H 111 19 4 DIto Cert g A Vn Pac CvgA Ge d Trarn w Ml Kedtn Sttf Mtl Mad Stoomtr A Dito pref A Ma ang St tr A O Java St ti A Seni Joant A Sem Cherlbon A Soertloedtt St tr Prolongatie ACTIEVB FONDSEK 41 la IISS 4 8 MX It f laoo 4 Mft 4t Ml f 1904 4 a S8M ISU I84 Groolkttk tliL fVt l nn K 8 14 laSt IMS 44 t 79H Cart Xatchr 1 h w SI isaariaosi ISM rissa IS f ISO S Sl t B CartMaaica t f H ttH W m OrsMkMk obl li t mn ns 1839 UM14 1 loss S t Ss MH ISM ta i4 f test 93 1 H ia l taait 1 MM A Oattaetil Toung OM itm mtt t toi WM mn MM u i en Crc4 lasL Ml U8 Kol aanb 19 Nt l Ind Handtltb 140h Nad Hand MUI a A M iBdusMeia Alg Kunjtzlldt Unit 132 UllM Berkti a Patent 4tili 4 laa itg H CiIt4 Oltal C saw I M Centr Sulktr 211 rokktr 185 Levtt Brat as VMa 1S4 4 131M lUd Ford Aut 2 PhUlit a T A tl WJ4 Olio Prel w A fl Ui Alt udt St C T IS UH gt R 11 MM Am Bamberg A C gs Am B c v pref t Aflk Car and f C tM s Aand JO t Am Enka C id 4U ao uu 47N Anac Copp C V Id A 20i Bethl St C v 10 Id S G4 i Chrjal Corp C v A 6U CurUiJ Wr Corp C mi v Idem p General Motor Itftm Inters Nicktl Cy 22 4 C v 10 U KenneeC i r 1S A H R U if 3S 2SX North Am A C 9 4 V A R n Uortb Am R A C ISM M I4A 44 44 V A 14 Rep EUtl C T A 4 lO lS Un Sutea gtttl Ut 44 44 BnatMa Clt Scrv C C T H 3 4 C 4 South C v IS A R a I A Cy C A 138 o Cotp C A m tH Oost Bornao MU A Idem pra4 Aimd Ptte OadczacaUagea Dord Petr Ind M SU 349 16 G Aand 231 Kun Petr Ml Idtm 2412 Cont on Cy C 10 Idem 16 Mid ntmenul Pet C 1 A i Phii Pat C V lOM Koy Shell Un C 10 M t H r Wat Aai OU C T 10 Idem fclMaVTaartMUtfekavpIlMk HoJl Am ton AaiuL lii iSü UM121 ava Chiiu Japan Kon Ked 8t M ld 159 157 tt4 l i Kon Paketv UÜ ld J49h UB Ned ficüeepv Un id nm mn UB lsau Botterd Lioyd Idem 151 160 W Stoomt Mtl Ned ld 149 148 Mft v int Mere Mar Cy C V 10 A lüi 9H UMrondernemlagea j Handelsv Amat A 4b3 4fi6 tffr MS favaache Cul roQ ld 270 jed lnd S Uti td 2hb 260 er Vorst C M 250 S00 A Ii7 U5 126 123 tabakioQderaenünfeiL Dell BaUv Mij A M j6 306 201 De i Mu 4 1000 C v idem aji 4 Ut Tii Senembah MU idem 2tóH a4 321 22U WLson Co C v A 3 3 3A a Spoorwagen Baittm and OtUO C V idem 2 Shesap Ohio Cv 10 I 25 a A MH ininots Cent C irjj l l § K YorkCcntr Cv ld HPennijriv H 1 $ é 50 C VA £ 0 aVH 20H9outh Pac Cy v g Idem H 7H 7H 7ft 1 d Railway O gew idem v lu 0 Canad Pac C V t Hb SA tM Rubberondernemlngca Amsterdam R CuU Aand 2S4 778H ZK JJl Bandar Rub mtt td 2lfi 3U Deli Bat R M ttf 2ilKendeng LembM Rub idem Ui Majanglanden Vereen td 77 o tjavo Rubber Mü tdem Oostk 500C v ld l l Serbadjadi Cum R Idem K Sliau Sum Rubber MU Idem HOtj Sum Rübb Cult ld 245 Ver ld CuJt Ond Idem ISH IW Inters Rubber Cert V idem H h H i Duitaclie fendsen met liettmgverklcrtiig Du irootb p IMO I 4 r 1 14 ld p IMl e 4 r id KL ld id Id td ld td td ld ld td p l U f 4 r I p 144 e 4 r p 1144 e 4 f 1 p IM9 e 4 r 2 p 1 44 e 4 r t laii o 4 1 1 n 117 64 47 74 p 1948 4 r Konversjons kasse ebt 4 Diw tlcue AIMA M farbenlDd 1 C v O Kalt STnd e 20 10 T Olto £ 20 104 4i i WmteitnaU OM i t F rbenlnd lIC C Ver Kotklnd C V A OuttMni B rl ItU 24 O Vi Ruhrv 17 i i r V O n m OSM 471 4 Dito 34 l f i O T a Bant nbaAll 35 7 Ver D Sledenl O Boyr Hyp n W B Fb tH O Lillol umw O 7 41 6114 0 lsenk Bergw OM 4 IIII CmchoftnungshtltW Obl 7 Hsrp ner Bcrgbau OM 4 Pboenix Akt Get OM 4 Rb EIb Union OM 1 Anhrchemle A Ct OM 4 aiRnens en HaltiM OM f Obl t u V Stahiwerke Obl 5 nu Oho mtw a 1 om fViLtor Gew Obl Ol i Vl cl D u K Obl 7 lUielA w El 14 ObL 1 48 4 □ iU tl Obl I Hsfener Strassénbahn Ob 4 l arb nindustrt aand Siemens en Kaïsit aand Var Glaniataff r br tmd WInttrihaU iUit 0 URd KOEtsKN HÉbaa AMo c OMuas IKSTITVVT Kiwrfen yroot Itortinjlen op 14 A Vil IMi tegen yerp ichlinsfln luidend la B Ka s 30 1432 Zwiuer icne tnae UI4 Ft n che frarm 4788 Oc naclle krvntn 34J7 Ilo r Lh krenen 42 82 Zweed the krnncn 44 85 TilecMselH arunen oud lebuMMil bdi Haai luude schudeni 34 1 inat nieuwe acmiWfnr 4J i T IfkiThe Donden I 5 t Uw ISU P v ll luude stnmaen Jï PMue nieuwe acBuiden 4 w a iv loude imderi Zlotf nieuwe icbuideii 374