Goudsche Courant, zaterdag 19 april 1941

ff EES E BLAD is i i fe jpp ZATERDAG 19 APRIL 1941 BDNERA GOUDA jTADSWIEUWt fl zigiBff n ia de school egeVoÊg WMVl is or wnsHDis kleine lMMJkLKS EN OUDE aUNNBNmiIS Bö de hervatting van de scholen na j Paaschvacantie op aj Dmsdag ï en er eeniiJe wljziguigen in de rp iir g van het onderwys fi openbare u Lo ïcbool hoofd de iJ w van Lin en en de HandelsSoiidschool worden ondergebracht m Weeshm waar op de normale Sa i M ïal ivorden gegeven Be derde openbare bewaarschool n k Ulhmaetstraat is als bewaarrfbool ontruimd Hier kom n de o enlare lagere school no 7 hoofd de heer a J den Uyi en de Westerschool die Silvé iagcn omjbeurten des morgens fl des middags school zullen hebben Een gelijke wiiselregeling is getroffen voor de Sint Gerardus Majellaabool aan de Lethmaetstraat en de ooencare lagere school no 8 hoofd dj h er J Torensma die in het gebouw l van de Sint G€rardus Maj eUaschool worden ondergebracht Van de Prinses Julianaschool blijft Xde ij afdeeling wiaselen met de Vipen r n lagere school C en de Centrale jCoptchBol De uJ o afdceling verhuistniaar de lokalen achter de Kleine Kerklun de Bogen De leasen aan den Bogenütginilen Dinsdag nog riet de aanvangi ordt nog i der vastgesteld Ten slotte gaat van de school voc ttailtergewoon lager onderwijs ééil klaue naar het C iide Mannenhuis en één raa de openhare bewaarschool rat 1 aan de Patersteeg Twee klassen Mijven gehuisvest in de openbare lagfere jcliool no l aan den Groeneweg J De leerlingen van alle klassen der school voor buitengewoon lager onderwijs wofden Dinsdagochtend verw ht op het schoolplein van de openbare lagere ehool no 1 Filmmiddag voor dè jeugd e NEGERHDT VAN OOM TOM OPHET WITTE DOEK I Gistermiddag was er in Concordia een speciale filmvoorstelling voor km ren welke gelegenheid een flinkaantal Goudsche moeders hadden aangegrepen om haar kroost een plezierlgen vacantlemiddag te beïorgen Berst werden een drietal teekenfilmsver oord die als altijd een uitbundig succes bil de kleine bezoekers hadden Na enkele journaalfilms volgde eenmoderne RobinsonCrusoë film De BchiBiiit ukelingen Dat de kinderenmeclei fc en met de avonturen van deiongen op het witte doek die het tothKibcheis over een eiland weten tebrengen bleek wel uit hun eenigszinsJaidruc iüge reacties op het fllmfeheurun He hootdnummer was de film De Ncgpriiul van Oom Tom een film waarin de voornaamste rollen wederom veivuld werden door kinderen Hoewel het succes bij het jeugdige publiek ederom uitbundig was zuilen vooral de oudere kinderen die het bekende boek van dien naam van Beechcr Stowe kennen het als een teleurstelling hebben ondexvonden dat de film slechts een zeer geringe gelijkenis toonde met den inhoud van dit werk VREUGDE EN ABBEID SpecialiteitenvoarstelUng onder leiding van Theo Bouwmeester De Werkgemeenschap van het V V Vreugde en Arbeid heeft in n reeks van plaatsen specialiteiten eorstellingen georganiseerd welke Jet persoonlijke leiding staan van iThto Bouw fvester en waaraan ongejwr twintig cabaret en variétéar lOten medewerken Zaterdag 26 April a s komt TOW Bouwmeester in den Nieuwe Biottwburg Als conferencier zal op n Paul Ostra EXAMEN A0SPIRANTINSPECTEUR VAN POLITIE Amsterdam zijn voor het door Bond van hoogere politieambjj afer afgenomen examen adspirant apetteur van politie geslaagd mej f 1 Wiersma en de beer F B T WUk beiden alhier w AT A AAR ANMEER TluüU Tbcater Grenspatrouille met AtUla Hörbiger Gerda Maurus H A Schettow Georgia Holl Vera Hartegg en Ludwig Kerscher Aanvang 8 15 uur Zaterdpg vanaf 8 uur Zondag vanaf 3 30 uur Bennie Bioseaop Kamermeisje driemaal bellen met Jessie Vihrog enHans Leibelt Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uurt Anhie en Annie met Anny Ondra Zondag 10 30 uur Dat komt ervan met Paul Hörbiger Fita Benkhoffr Theo tingen Schouwbarg Bioscoop Frau im Strom met Atilla Hörbiger Hertha Feller Oskar Sirn en Fritz Rasp Aanvang 8 IS uur i Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Dagelijlcs 9 9 nar Bleekergsingel Ten i toonstelling museumschip Klein Art is 19 April 7 nur Concordia Uitvoering mannenkoor Gouda s Liedertafei met medewerking cabarettrip De Vos £ t Aprli 7 nur Concordia Opvoering klucht Als is de leugen nog zoo snel door R K Dillettantenclu b voor K K Leesvereeniging 21 April 8 nor Schaakbord Vergaderihg Vereeniging van postzegelverzamelaars Cïouda 21 April 8 uur Voormalige Ambachtsayondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames 23 April 11 30 uur Oe Zalm Aanbeste dingen hoogheemraadschap De Krimpenerwaard van dijkenonderhoud en maken van dijk verhooging 23 April 7 nür Concert mhemsche Orkestvereeni ging onder leiduig van Jaap Spaan derman solist George van Reness piano Zi April 7 30 nur Ned Oer Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 23 April 8 uur Daniël Cursus E H B O April g 9 nur Oostbaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereenigingvoor luchtbescherming April 7 30 uur Vrije EvangelischeGemeente Bijbellezing en bidstond April 8 15 uur Blauwe Kruis Zang § en Gemeente vond Vereeniging van Vrijz Hervormden inleiding ds C Bj rger uit Deventer over nieuw Psalmen en Gezangenbundel mei w erkmg van het zangkoor 24 April 3 uur Blauwe Kruis Ledenvergadering Ned Chr Vrouwenbond inleiding E H Bos uit Scheveningen over Ernst en spel in ons leven 24 April 8 uur Daniël Jaarvergaderingzendmgskrans Febe 24Aprit 7 uur R K Leesvereeniging Bndge drive voor de leden onder leiding van deHbeer L Heynemann 25 April 1 30 uur Terrein OpenbaarSlachthuis Jaarlijksche algemeenekeuring van trekhonden en hondenkarren 25 April 7 30 nur Daniël Jaarvergadering Ned Hen Jongehng jvereeniging op Geref grondslag Timotheus April 8 unr voorisalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis heoren April 7 30 unr Nieuwe S ouwburg SpeGialiteiten voorstelhng Vreugde n Arbeid cabaret Theo Bouwmeester met Paul Ostra 28 April 8 nur Voormalige Ambachtsavo idscbool Ciirsus transportcolon ne Roode Kruis dames ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bil afwezigheid van den huisarts zün van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren P de Boer Gouwe 115 telefoon 2273 en D Bakker Graaf Florisweg 30 a telefoorf 3550 APOTHEKERSDIEf ST Steeds gjopefad des nachts alléén voor rec ptén Apotheek Grendel alléén Lange Tienderwèg 9 ONZE BIOSCOPEN Retmie Bioscoop KAMERMEISJFE DRIEMAAL BELLEN Als een meisje van goeden huize zich in t hoofd zet kamermeisje te worden dan moet zij daar wel een goede reden voor hebben En die heeft de hoofdpersoon uit Kamermeisje driemaal ballen inderdaad De jongedame in kwestie ll otte Ruhland heeft juist het nieuwste boek gelezen Van den bekenden schrijver Roland waarin de belevenissen van een kamermeisje op de meest interessante wijze worden beschreven Tegelijkertijd ontvangt haar broer Hellmuth een brief van Papa dat deze Lotte zich heeft verloofd met een zoon van zijn nieuwen buurman den jongen Aloys Krebs Als motiveering geeft hü daarbij op dat i apa Krebs hem nu het voorrecht zal verleenen in tiJD vischwater te hengelen en in alle onschuld meent hü dat ook Lotte hiermee genoegen zal nemen Als deze echter van haar nieuwbakken Verloofde een briefje ontvangt dat hü helaas ge n tijd heeft haar te bezoeken en haar meteen den ring overstuurt is voor haar de maat vol Uit den brief blykt dat Aloys in dezelfde badplaats logeert als Lotte resoluut neemt deze een besluit gedachtig aan het zoo juist gelezen boek en begeef f zich als kamermeisjeverkleed naar het hotel waar dejonge Krebs logeert Zij overhandigthem een kort maar krachtig antwoord van mej Lotte Huhiand enmaakt zoo onopgemerkt kennis methaar wel héél slungelingen pseudoverloofde In hetzelfde hotel ontmoetzij den schrijver Roland en zy wordtmeteen hopeloos op hem verliefd Omhaar ervarmgen uit zijn boek aan dewerkeliikheid te toetsen besluit Lottehaar rol van kamermeisje vol te houden maar hierriede steekt zij haarhand in een wespennest als ook deoude heer Ruhland en zijn buurmanKrebs de badplaats komen bezoeken Allerlei verwikkelingen en komischesituaties zijn het gevolg van Lotte sbedrog Doch tenslotte keert alles tengoede en eindigt de geschiedenis zooals een blijspel gewoonlijk eindigt otte vindt haar geluk bij den warenlózef in dit geval den schrijver Rolard Jessie Vihrog is het kittige en charmante kamerkatje Hans Leibert fn Hans Adalbert Schlettow vervullen de andere voornaamste rollen In hét voorprogramma gaan de beide journaals een filmpje over wintersport m Zwitserland en een uitercssonte film over de hoofdstad van onze Oost E en naar Bafavia Thalia Theater GRE SPATROUILLE Het IS een heel bijzondere omgevins weann Thalia s film van deze week Grenspatrouille speelt prachtig en indrukwekkend door de woeste schoonheid er van Terwijl de maan op de als zilver glanzende sneouw grillige schaduwsilhüuetten toovert ziet nieo er de manschappen van Schorta s keurtiocp grensjasjers jacht maken op smokkelaars I dar tus hen de woeste bergtoppen met hun eeuwige snfeuw gaat allcs op sk s Dat geeft een bijzonder cachet aan de spannende achiervolgingen die de strijd tu sschen de handhavers der wet en de overtreders er van met zich 3ebreITgt zoowel om de snelheid die o ntwikkeld wordt als door het klaarblijkelijke gevaar dat aan die in zoo n tempo uitgevoerde nachtelijke afdalingen van stelle bergheUingen verbonden is In hvm verweer veroorzaken de smokkelaars bij een der jachten een lawine die op indrukwekkende wijze is weergegeven Het IS echter met uitsluitend een verhaal van jacht en vlucht list en tegenlist dat de rolprent vertelt het zou er zelfs een tekortkoming van zyn als in zoo n romantische omgev ing niet ook de liefde een belangrijke rql speelde Deze liefdesgeschiedenis voortreffelijk door het overige fieengeweven is vrij gecompliceerd Twee zusters houden van Schorta den commandant der grenspatrouille die op 2 ijn beurt aan ieder van haar evenveel attenties bewijst doch tegenover de ou Jste slechts met het doel door haar achter de geheimen van de smokkelaars te komen omdat zy huishoudster is bU dén leider der bende en deze verliefd op haar Is terwijl Sina een tweeden aanbidder heeft onder de jeugdige manschappen der patrouille Voorts is er nog een andere liefde van de dienstbode van den bendeleider voor een bijzonder langen grensjager De vrouwen zorgen ten slotte voor den ondergang der smokkelaars hetgeen verteld wordt in een spannend slot van deze geschiedenis waarin Gerda Maurus Georgia HoU AttiUa Hörbiger en H A Schettow op uitstekende wijze de voornaamste rollen vertolken Vooraf gaat o m een interessant filmpje over Java met talrijke zeer fraaie natuuropnamen Schouwburg Bioscoop TtAU IM STROM Men zou Frau im Strom een romantische sensatie of zoo men wil een sensationeele romance kunneij noemen want het spannend karakter dat in de film ligt gaat samen met het gevoelselement en het tempo gedraagt zich naar verhouding Zoo is er naast het avontuur de karakteruitbe ldmg gekomen en hierbij heeft het gegeven dankbare stof m de vier compagnons die samen een autoherstehnrichtmg dryven Het zijn goede kameradeh harde werkers die steentje voor steentje hun zaak opbouwen maar naast de trouwharti heid ligt er m hun karakter het opvliegend en impulsieve en dat brengt mede dat de kracht met altijd gebruikt wordt om de hamers te hanteeren Maar alles bueen is het toch eeT flink en fier stei dat in c ns ezindheid en nendschap de moeiliikheden oplost die zijn gere en voor den chef van het bedrijf De v ouw die hij uit het water h ef gered en die nu zijn hu shouden komt doen brengt een mysterie in zijn huis want hy weet noch wie zy IS noch waar zy van üaan omt maar het Botert op den duur uitstekend en er konit een gelukkige sfeer in de woning En dan in eens is de vrouw weg en met haar het geld en dat brengt de actie in de geschiedenis waarin het met de opheldering van alle raadselen tot een bly slot komt In de ontwikkeling van het gegeven baseert de film zich niet alleen op het sensationeele er is ruimte gelaten voor een menscheljjk element met allerlei trekjes en vooral is veel aandacht besteed aan de typeering van de karakters Atilla Hörbiger is t Opbruischende bedrijfshoofd dat het eene oogenblik in vuur en vlam staat om het andere in zachtmoedige hartelykheid de trouwe vriend te zijn een stoere goedhartige kereL Hertha Feller speelt lutstekend de vrouw schichtig aanvankelijk met haar innerlyken strijd doch langzamerhand de vreugde terug fii dend die dan als de zn re last van Gouwe 218 Ing IVIed O 1209 8f haar geheim wegvalt in de liefde de kracht krijgt om moedig en opgewekt verder te gaan Ook de drie compagnons worden goed getypeerd en allen bijeen geven zij inhoud aan hun wereldje zooals ze daar samenwerken kibbelend en strijdend soms maar als het er op aankomt in warme sympathie elkaar steunend als echte vrien den In het voorprogramma worden de beie journaals en een film over de gamalenvangst vertoond Burgerlijke Stand Geboren April Henderijntje d van H C Kamermans en M H de Wit A deVischmarkt 58 April Johanna Msfria d van J N Treels en A Nieveld Crabsthstr 27 April Johanna Apolonia d vanA A de Langen en C Arents IJssellaan 122 Ferdinand z van G vanWoerkom en C Vermeeren Da Costakade 78 Ondertrouwd 17 April B D van Schalk en C Vermey E E Vochteloo en S Kniyf C J van den He hgenberg en C J van Breukelen A W Vingerling en J A van Wingerden W van Eyk en G Zeverboom Q Schoonderwoerd en J M Borst Overleden 13 April Anna Margaretha Meijer 76 j ongehuwd April Maria de Leeuw 96 j wedvan A de Bruyn Anril Helena Quirina van derGeest 77 j wed van A J Dongelmans April Aart Klaas de Jong 30 jgeh met H B Muijs EXAMEN DA MESKAPPER Voor het te s Gravenhage gehouden eindexamen dameskapper der Haagsche Vakschool voor kappers stèrs slaagde de heer Alb de Jong alhier OPBRENGST COLLECTE De op de Paaschdagen in de Ned Hervormde Kerk gehouden collecte voor het Fonds voor Christelijke belangen heeft ƒ 193 08 opgebracht UITSPRAAK RECHTBANK De rechtbank te Rotterdam heeft den 36 jarigen k oopman A B te Gouda wegens het plegen van ontucht veroordeeld tot één maand gevangenisstraf VERKIEZING OUDERLING VRUE EVANGELISCHE GEMEE VTE AU ouderling van de Vrye Evangelische Ciemeente is gekozen de heer A F Lafeber Zondag as zal de bevestiging geschieden Uit vroeger tüden DE GODbSCHK COOBAMT MILOOB 7S JAAS GELEOEN Door het provinciaal geregtsbot in Zuid Holland burgerltjke kamer werd Woensdag ia hooger beroep behandeld de zaak van de algemeene commissie van Uquidat e der zaken van de voormalige wees en momboirkamers appellante proc de Bas tegen den burgemeester van Gouda geïntimeerde procuretir Kraijenhoff De vordering van de appellante strekt daartoe dat de stad ouda aan haar rekening en verantwoording zal doen van het beheer sedert 1827 van 34 stuks obligatiën groot f 1000 ieder door die stad in gehoemd jaar aan het beheer der Weeskamer te Goude onttrokken en iri eigen beheer genomen onder toekenning van 2H aan ieder regthebbende op die fondsen Gepleit voor de appellante mr G Delprat en voor de ge intimeerde mr P L F Blöasé Het O M zal in deze zaak nader conclusie nemen 50 JAAB GELEDEN De leden van den gemeenteraad van Gouda die dit jaar aan de beurt van aftreding zijn zijn de heeren G Straver C C H Prince H Jager dr F H G van Iterson D G van Vreumingen en C Gi van der Post Bij de te Nieuwerkerk d IJssel gehouden herstemming is tot hoofdingeland plaatsvervanger van Schieland gekomen de heer J E van Voorthuysen 2è JAAB GELEDEN In den Nieuwen Schouwburg wordt Maandag 24 April 2den Paaschdag een opvoering gegeven van Mignon groote opera van A Thomas in de HoUandschc vertaling van D v d Linden orkest van de Italiaansche Opera koren bestaande uit koristeiÉ van de Nederlandsche en Italiaanschhe Opera en eenige Goudsche dames en heeren Dirigent Maarten Spaanderman Rolbezetting Mad B Strekmanj Gent merv Giesen Haas Coblenz Ph Caretens Frankfort P Pul Stuttgart G Giesen Hoos Bremen l Monasch Amsterdam Regie G Giesen Hoos CONCERT ABNHEMSCHE ORKESTVEREENTGING Werken van Joh Chr Bach Mozart en Ludwig van Beethoven De Arnhemsche Orkestvereeniging concerteert a s Woensdag te dezer stede met George van Renesse piano als solist Voor dit laatste concert voor de vereeniging Het Goudsche Volksconcert in dit seizoen vermeldt het programma de Sinfonia B Dur op 18 no 2 van Joh Chr Bach het KlavierKonzert d mol K V 466 van W A Mozart en na de pauze Ludwig van Beethoven s Vlle Symphonic Predikbeurten ZONDAG 20 APRIL Remonatr Kerk Vm 10 30 uur mej da H J W Modderman van Amsterdam Kleine Kerk Ver V Vryz Hervormden V m 10 30 uur ds P v d Veer Amsterdam Lutbersche Kerk V m 10 uur ds J J Simon Oud Katholieke Kerk V m 10 en n m 6 uur pastoor G P Giskes Gerei Kerk V m 10 en n m 5 uur ds J P C ten Brink Geref Gemeente Vjn 10 en n m 5 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente V m 10 en n m S uur ds A Dubois Nïd Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds Joh van Welzen Woensdag njn 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrije Evangeiiaehe Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Bijbellezing en bidstond Ver CalrUn N m 5 uur de heer J Vroegindewey van Middelhamis Wie weet wat ons nu m Honoloeloe weer te wachten staat Ja wie weet zei Gipsy peia gingen van de dieren met groote belangstelling Als we zuidelijker komen zal je ook nog vliegende visschen te zien zend in de verte starend Bc tien tüUlLLEIÜN NaoruK verboden GIPSY OOTT ERFT EEN GEHEIM Dit zoowel als het fek dat ik t tooals allen denken in New York Wi moet voorloopig een geheim tus h n ons blüven Elke inmenging van ritai zou mü in ernstig gevaar kun ngen En zóó 4 oos kun je toch 8t op me lün dat je me daaraan t willen hlootstsllpi Ik verheug meer dan ik je kan zeggen op s poed g weerzien J noppige maar trouwe Jim et den brief in haar hand liet DaiV ach m een stoel vallen en daar las rom opnieuw en tenslotte voor de r maal Allerlei gedachten gingen T et hoofd veronderstellin het doel van deze geheim 2J W ndling waarvan zü niets be 5 r t S mtrent de moge JThT n J die zich overmoedigheid ml 8chlen aan gevaren Mootstelde en an Jet te beantwoorden vragen I T T ÏJch sooevn reeds liezig J JS maar bfl dit aBes domTZ = de gelukkig stemmen Mchap d t JMJ haw mede werkmg had ingeroepen en in de eerste plaatsaacf haar had gedacht jals haar ikoppige maar trouwe Jim Moe van het mgespanneo denken en van de zeelucht welke haar invloed deed geid i stond Daisy toen allen aan boord met uitzondering van feni ge leden der 4 emanning reeds lang rustig sliepen ojp en ajng liaar de waschtafet Dttais aafnat het merk waardigef r Wfi g in de hand en betastte het me snywerk op de houten kralen G iir aar de groene verf van figuren was afgesprongen zag men 9l dunne voegen welke de kralen in weeën deelden Ze probeerde ze los te schroeveot maar dat ging niet Steeds weer glepi a r vingers van het gladde ebb püt af Waarschijnlijk had men er e n passenden sleutel voor noodig om de kralqn te kunnen vasthouden Daisy gaf tenslotte haar jogingen op ontkleedde zich en deed het snoer om Maar vóór ze het jasje van haatpyama sl ot wierp ze nog een blik in den spiegel Letterïi k genomen droeg ze nu het geheim Van Gipsy Dott s erfenis om haar hal I Het was toch lief van Jim dat hü jzooveel vertrouwt in haar stelcte4 f Maar Gipajr DAtt s eigenUjk e geheim dat t ei4 tveoeeat beleend was had Jimvoor zichzelf behouden I 1 De mooie zeereis we door schitr terend weer werd begunstigd verliei gL ltikkig zonder Incidenten Sob Hunter kag knet groot vJildoc ning hoe Gipsy s bleeke wangen langzamerhand weer kleur kregen en hoe de gedrukte stemming waaraan zij de laatste dagen ten prooi was geweest geleidelijk plaats maakte voor haar Vroegere opgewektheid Ze kon het vooral met Daisy uitstekend vinden en innerlijk verbaasde ze zich steeds meer cvèr Jim ïpmdat hij dit frissche vroolijke meisje dat zoovele goede eigenschappen in zich vereenigde louter door zijn domme halsstarrigheid van zich had gestooten Wie kon echter weten waar deze uitzonderlijke reis nog goed voor was dacht Gipsy Daisy s gedragingen waTen allerminst die van een meisje dat zich teleurgesteld voelt door een ongelukkige liefde en de belangstellende wijze waarop ze steeds weer bU Gipsy en Bob Hunter naar Jim informeerde bewees afdoende dat hier van een ongelukkige liefde vooralsnog geen sprake was Niet minder goed was de verhouding tusschen Tobias Fox en Raou Bnand die aan boord min of nieerop eikaars gezelschap waren an ewezen omdat John Cresson van tijdtot tijd uit sportieve overweging kapitein Cross of den sttmrmaU aanhet roer afloste De schilder verkeerde p rnianent in een straloide stemming en in den uitgelaten oomjTobias zou zekei niemand den eerbiedwaardigen New Yorkschen jurist hebben herkend Mr Tax was in zfjn jdhge jaren eenigen t id ta Pary geweest wa Briand jras zelf geboren Paryzenaar Het tweetal wrtiyverde dan ook in urenlange gesprekken in geestdrift voor de geneugten neugtenvan de lichtstad Zy haalden oude herinneringen op bezochten m gedachten alle bezienswaar digheden en daarËy toinde Daisy Parker zich een belangstellend toehoorster Ik wil oo k eens naar PaiV oom Tobias zei zé Ze had den ouden jurist reeds vroegef in vterband met haar toekomstige fankilierelatie steeds met opm aangesproken wat later evenwel wat voorbarig bleek te zyn geweest W r Fox kepk met een vroolQke tinteling in zijn oogén naar het aardige gezichtje van het meisje dat lul uitgestrekt In etn dekstoel naast hem lag NatuurlijSc moet jij ook e n naarParijs Daisit zei hij vergenoegd Daar masH jü je huwelijksreisheen ij Aqh komil ten met wien dan Met J m Ituurlijkt Let maareens op dienf krijgen we nog welUe inl I Op een rustjig plaatsje bij den voorsteven van h fraaie jacht sprak ook Bob Himtergjrer reizen Voor den jongen miUimiMr was deze tocht naar de Zuidzw d rliooiste van zijn leven Hij wee geca Wenblik van Gipsy s i yde en ook lu leunde hü naast haar over de verschansing haar aandacht vestigend op de knelle dolfijnen die ta scholen de Zeeiwaluw vergeielden B t meitiJ volMe d gracieuse bew krijgen zei Qob en hi vertelde haarvan de zeereizen welke hy reeds hadgemaakt Gipsy hoorde droomerig toe Ook zU voelde zich in Hunter s gezelschap intens gelukkig Ze hstd alle zorgen en deprimeerende gedachten van iich af geschud eo genoot met volle teugen van de heerlijke reis Als ze toch eens steeds zoo k n blijven varen tot aan het einde van de wereld Bob dien ze van harte lief had naast zich Maar dat zou helaas nooit voor haar zijn weggelegd Even trok er een schaduw over haar gezicht Eens hoop ik nog een reis om de wereld te maken zei Hpnter zacht met jou Gipsy Dan zou ik al het mouie dat er te zien is dubbel genieten Ze keek hem met een weemoedig lachj e aan en ook nu verried deze zwijgende glimlach weer zooveel hulpelooze aanhankeliMBeid dat het d jbngen millionnpir rm om het hart werd Tegelijkertijd echter bekroop hem een gevoel van angstige onzekerheid Wat lag er toch achter dit geslotoi masker van Gipsy Het was deze vfaag als gevolg van haar raadselachtige houding welke H met een zucht van het ooi spronkelijke ondei werp deed afstappen en hem onwillekeurig d wowden In den mond ft blij dat jij bü me bent Bob Meer was er voorlooptg niet noodig om Hunter tot den gelukkigstan m a van de wereld te maken Ze beschouwde hem als haar beschermer en wat het ook mocht zijn dat haar kwelde hü zou dat Vertrouwen niet beschaanfd maken Het leed geoi twyfel of ze i igen nu het geheim van Gipsy s leven tegemc Over een paar dagen wellicht reeds zou de sluier welke dit geheim bedekte wordoi opgelicht en dan zou bij h ar bewüzen dat ze een vriend h d m den npod een vriend die h4ir met raad en daad ook in de moeilykste uren ter züde zou staan en die nooit zou ophouden haar lief te hebben Ik dank je Gipsy zei hij zijn hand op de hare leggend En tk hoop dat je dit altijd zult kunnen blijven zet en Eenige dagen later tegen middernacht liep de Zeezwaluw de haven van Honoloeloe binnen Allen atonden aan de verschansing en séaanten naar de stad welke zich met haar duize den lichtjes zoo schilderachtig tege de donkere heuvels afteekende Het is een genot om er naar teküken zei Daisy Ea schlttferend panorama riepBrlBDd enthousiast en de andere stemdan daarmee in £ ir rdt vlTVO giè t m Am t jt