Goudsche Courant, zaterdag 19 april 1941

TWEEDE BLAD ZATERDi G 19 APRIL 1941 richting en het uurwerk van het raad hul en hiervoor een crediet van ƒ S000r JL J JJ 1 beschikbaar te stellen voorstel tot ver C6D WOII06r nlHIII6l hooging van het crediet voor het ma ken v n aftakkingen van de te bouwen hoo£spanningsstations tj bet Waterschap Polsbroek en de graanmolen van den heer C W Oskam met ƒ 1750 a p4erllBff ooRiiOeissimDfi VenekerlBS m Maatschappij ht iMONIIM AAaaoao aiM 1 c I z m HBsea mcik Kil Deze waak sta g haltotoal darverzakarda om in olla dfd aling n Miinen lots fl 610 000 00Q De totalen der afdeelingen zijn üiiiis Afd A K rStet f 1 225 008 000 boerderijen enz tot f50 000 c oro k e e f 285 000 000 zekeringen tot f lO OQO per week Persoonlijks Onge t vallen door molest Gevadriiike Risico s lncl f f OfiO dn lnU lllop Afd B Afd C Afd 0 Afd E 28 0004 00 29 000 000 20 000 000 vaartuigen Bedrijfsschade en Huur derving Haifjaarlijksche schaderegeling Afd I rJeVtl J 23 000 000 DRIEMAANDELUKSCHE SCHADEREttELINSl Voegt ook Uw belang bij da reeds verzekerde honderdduizend objecten en vraogt inlichtingen bij Uw Assurantlo BazorgerI lifiw ipgiriciit Aid E loor EsM fiiMswaardii fiiciosi 81 SPORT TOCIMI Derby Ol7inpia O N A op het prograouna ▼ UOrt BU IBXA8 OF BAAB BOBDE ZUN Al duurt het n el cmpetitic beëindigd i de Goud cije elftallen hebben nog van tweelot zeven wediUiJden te pelen tocJibegint bet programma al te dunnen Zoo zijn er op den komenden taliaaliag voor het plaataeUJk voetbal kKhU vüf wedïtivden Daartoe behoort de derby Olympia ON A die ind de vorige vaïtitelling aan beteekeni beeft gewonnen omdat toen beide elfti llen er wat uit waren en ze nu weer aanüg op dreef zijn De Olympifnen doen het momenteel het beat en daar ze terreinvoordeel hebben taan hun papieren het gunztigst G S V gaat bij Texaa te gast het eUUil dat Zondag jJ Archipel verrassend klopte Dit houdt voor de groen witten de waarschuwing in dat er aangepakt moet worden De tand ig echter sterk in het voordeel van de Gouwenaara en er mag vertrouwd wwrden dat deze zich opnieuw vaster aan den kop ptoataen Voor D O N K doet ach m denthuiawedstrijd Mgen Bodegraven de gelegenheid voor zich te herstellen De kana is aanwezig weer een overwinning de eerste m dit jaar tebehalen De kampioen Gouda 3 kan bi GSV 2 de ongeslagen positie handhaven Olympia 2 doet thuis tegen Sparta 4 met kang van slagen een gooi naar ie definitieve bezetting van de tweede pï ats In opderafdceling kan Moereapelle unpioen worden Ill de eerste klfflce van de Onder fdoeling ziet het éV naar uit dat de beslissing in de race tusschen Mflercapelle en Stolwük zal vallen in den tegen elkaar te spelen wedstryd en in afwachting daarvan komt het er voor het leidend tweetal op aan de punten binnen te halen Beide hebben ook ditmaal good vooruitzicht en Moercapelle bü Groeneweg en Stolwijk op eigen grond tegen G S V 3 Van de ttaartgroepers maakt D O N K 2 bij Gouda 4 niet zooveel ItftiS Nieuwerkerkt boekt mogelijk tegen Bergambacht een punt Het best zijn de perspectieven van O N A s vierde dat op eigen veld wellicht Gouderak 2 overtroeft en in dat geval ztjn positie aanmerkelijk verbetert De kampioen der Overgangsklasse Lckkerkerk 2 kan met den thuiswedstrijd togen Haastrecht 2 het seizoen ongeslagen besluiten DJI D zal ongetwijfeld tegen Olympia 3 een ernstige poging doen aan haar puntenbezit de zoozeer gewenschte vermeerdering te geven In 2A vermeldt het programma debigmatch Overschotje Woerden 2 Dit is vrijwel de laatste gel enheidde leidende Woerdenaren tegen tehouden en ongetwyfeld zal Overschotje terwllle van haar eigen kanshet den bezoekers niet gemakkeiykmaken De positie van Woerden 2 isdoor het terugtrekken van Boskoopsche Boys 2 versterkt want terwijl deconcurrenten alle de Boys hadden ontmoet speelden de Woerden nog niettegen de Boskoopers De leiders zijnhierdoor wat uilgeloopen en zoudenzii het bij Overschotje plooien danwordt hun kans wel zeer fraai OokU N I O staat bij R V C voor eerlastige opgave De andere runner up VJ P kan bij O N A 5 de baas blyven 4 In 2B handhaaft Lekkerkerk 3 zich uitspelend tegen G S V 3 lyel aan de spits Woerden 3 kan zicW op eigen veld tegen Stolwgk 2 uit het gedfang loswerken In de derde klasse is een kampioen te verwachten Mdercapelle 2 dat den titel van 3B behaalt als het in Gouderak aan het langste einde trekt hetgeen van het sterke Moercapelsche elftal ongetwijfeld te verwachten is In de A groep kunnen E S T O en Bodegraven 2 weer winst boeken evenals de in 3C in actie komende pretendenten Oudewater 2 U N I O 2 en Ammerstol 3 PROGRAMMA n APRIL Op het programma voor Zondag 2 Steeds Volharden Olympia G S V V V L V Gouderak D O N K M S V Haastrecht Bodegraven Anuner tol che S V Spoorwtjk Schoonhoven O N A 3 Schoonhoven 2 Sparta 4 Gouda 3 Olympia Z Xerxes 4 JODAN UOlfS UITGESPEELD Derde plaats bezet Jodan Boys uitkomend in de 2e klasse E van de Zaterdagmiddagcompetiüe vin de Onderaideeling Rotterdam van den Nederlanaschen Voetbalbond he ft de competitie beëindigd Na een slecht betói is het allengs beter gegaan en de Gouwenaars hebben het daarbij als een goede middenmoèter tot de derde plaats gebracht V V O heeft het kampioenschap behaaM De tand luid nu U 11 K U 53 26 4 38 tt Sli 30 68 35 44 28 62 V V O ZwaL R dam Jodan Boys proen Wit W IA DOS Zwail iTberg fWATERPOLO G Z a OOK INGKDEELD In Ctreehtscke aMcéiiiig Ook Het eerste zevental van de ludsche zwemclub is thans in de wa polocompetitiej ingedeeld De Gou enaars lAjn dikmaal in een Utrechtsche ifdeeling geplaat t met BrandentHirg D K R Sta en Zweinlust Deze teams vormen in deze noodcompetitie deafdeeüngE ZEILEN NOORD HOLLANDSCHE KAMPIOENSCHAPPEN TE REEUWIJK Aan de nationale wedstrijden die de roei en zeilvereeniging Gouda op 31 Mei 1 en 2 Juni as Pinksteren organiseert zyn de Noord Hollandsche kamiHoenschappen verbonden SCHAKEN D O Z herovert de leiding OVERWINNINGEN OP MESSEHAKER 1 EN 3 Voor den bekerwedstrijd van den Goudschen Schaakkring werd gisteravond de yedstrijd D O Z I Messemaker III gespeeld in Concordia D O Z maakte den misstap van vorige week tegen Waddinxveen weer goed door een 4Vi 2W voorsprong te nemen De gedetailleerde uitslag is afg 1 0 0 1 1 0 O I i 1 ü afg afg 1 0 D O Z I Messemaker III H Oostermeyer A H Kulik H Oosterbeek W Boswinkel A V Ruiten W H v Geelen L Staver P J Zonruiter W V d Kroef J Dessin g G Sterenborg A Vente A Spoel J Hamerslag A Tillemans M Novak J Verbey A v d Pool A V Jaarsveld H v Geelen Totaal voorloopig 4V2 2Vz Het eerste bord van Messeinaker III had wit Van den wedstrijd Messemaker I D O Z werd de partij I C Kamer L Straver beslist in het voordeel vaij den heer L Straver waardoor D O Z in het totaal 5 punt behaald hééft zoodat de winst haar niet meer ontgaan kan Hierdoor heeft D O Z de leiding heroverd D O Z 4 3 1 O 3 4 Waddinxveen 5 3 1 1 3Mr iviessemaker 16 4 O 2 4 De weds rijd tusschen Messemaker I en Mesemaker II werd in het voordeel van Messemaker I beslist doordat de heer T Rook van den heerC Vis wist te winnen waardoor de einduitslag 5 4 4 werd Messemaker Voor de huishoudelijke wintercompetitie van Messemaker werden d volgende wedstrijden gespeeld Groep III W H M v Geelen P de Jong 1 0 H v Geelen A Vente 0 1 N J T Hoogendoom W H M v Geelen O 1 AS C Gouda By A S C Gouda werden de volgende edstryden gespeeld voor de huishoudelijke wintercompetitie Eerste tiental K de Jong P Spi ringshoek O 1 5 Tweede tiental H Spruyi A M NieveW O 1 A P M Lafeber W t d Key 0 1 M Lugten burg J Tom 0 1 AATSELi fK NIEUWS Alphen ar dl Ryn LAAGSTE INStHRMVER B en W van Leidschendam hebbenaanbesteed den onderbouw voor dente bouwen gashouder van de gemeentelijke lichtbedryven Laagste inschrijfster was de fa Van Wijk alhier met ƒ 95Ï5 j PSUSWINNAAR8 IN DAIMTTOURNOOL De gezamenlijke Leidsche damvereenigingen hebben een persoonlijk damioutnooi gehouden waaraan 164 personen hebben deelgenonften ÜHt deze gemeente behoorden tot de prijswinnaars W B de Knijff eerste prijs hooWkla G Zyistra derde prijs Ing Med 4712 112 hoofdklasse A Oeveren ieder klasse Bauer en Jac van tweeden prijs eerste ALS BESTUURSLID GEKOZEN De heer C A Bos alhier is gekozen als bestuurslid van de Vereeniging van handelaren in landbouw en zuivelwerktuigen Bergambacht WJQJ4 BUS IN TROUWZAAL Vroetere bas had geen werkelijke bctcekenis De bus van het Burgerlijk Armbestuur in de trouwzaal zal plaats maken voor een bus van de Winterhulp Waren de collecten voorheen in feite een douceurtje aan de belastinghetolers het gemeentelijk subsidie aan het armbestuur dat betaald moet worden uit de gemeentelijke belastingopbrengst werd met de opbrengst van ae collectes in de trouwzaal verminder en de bedeelden kregen er geen c nt van thans zai de opbrengst geheel ten goede van de behoeftigen komen zonder dat eenige ondersteuning die zij genieten er door verminderd zal worden UITBREIDING MEUBELFABRIEK B en W hebben aan A Verwaal meubelfabrikant alhier vergunning verleend tot het uitbreiden van zijn fabriek door het bjjplaatsen van eenige electro motoren WACHTGELDREGELING De N V Timmerfabriek De Concurrent heeft een wachtgeldregeling voor haar werklooze arbeiders vastgesteld welke door het Rijksarbeidsbureau is goedgekeurd GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden medaille van de Nesen dorpentocht ceintuur en handschoen te bevragen op het gemeentehui s GEVAL VAN ROODVONK Bleef de besmettelüke ziek e roodvonk tot nu toe beperkt tot Benedenberg thans is ook in een gi zin m e kom van het dorp een geval geconstateerd verlora dagen heelle het ▼ roeger Nu niet meei nu ijn er AKKERTJES I Een paai per dag wig pijn en narigheidi Ingnz Mcd u 2t i Bodegraven t R£DIKBE EN VOOR ZONDAG Ned HerVp tCerk v m 10 uur de heer Dekker n m 7 uur Ds Klüsener voorber HA en opeobar Geloofsbelijdenis Geref Kerk v m 10 en n m 6 uur Ös Dam I Ev Luth Kerk v m 10 uur Ds A A K V d Mey uit Amsterdam Geref Gemi v m 10 en n m S uui I eesdienst NOORDZMDER POLDER Onder presidium van den heer H Los kwam het bestuur en stemgerechtigde ingelanden van den Noordzljderpolder in Hotel van Hoof ten in ja vergadering bljeai De rekening over 1940 werd vastgesteld aan Ontvangsten op f 7709 62 aan uitgaven op ƒ 7 I3JI8 derhalve een batig saljdo van i 15 74 De begrooting vow 1941 werd in ontvangst en tiitgave vastgesteld op 7150 met eeiv oöislag van i 1 50 per ttA Overeenkomstig zjjn voorstel werd het bestuur gemachtigd tot het doen van afen overschrijvingen uit den post van onvoorziene uitgaven Boskoop HET GROENE KRUIS Afdeeling beiitaat veertig Jaar Onder voorzitterschap van den heer J W E Ebbinge hield de afdeelio Boskoop van Het Grdene tLruis haar jaarvergadering De begrooting voor het Jaar 1941 werd in inkomsten en uitgaven vastgesteld op 2224 84 Als bestuursleden Iverden herkozen de heeren J W E Xbbioge en D C Jongejan terwijlin de vacature ven dr J Hamburger werd gekozen dokter A J Zwartendyk Hierna memoreerde de voorzitter dat op 8 Maart j l de afd Bosk lop 40 jaar bestond In verband hiermede was van bet hoofdbestuur een felicitatie ontvangen De secretaris gaf een kort overzicht van den 40 jarigen arbeid hetgeen aan het hoofdbestuur zal worden toegezonden In de vacature van dr J Hamburger werd voor Wijkverpleging als bestuurslid gekozen dokter C H Flim en voor t b c bestrij ding dokter Jongeneet en herkozen de heer KI Jongejan In de vacature van mevr Houtzager werd voor Hulszorg gekozen mevr C Wezelenburg Aan het slot der vergadering sprakde voorzitter eenige waardeerendewoorden aan het adres van dr Hamburger die meer darf 25 jft n penningmeester der afdeeling is geweest Hij dankte het afgetreden BestuurslHvoor het vele dat hy voor Het GroeneKruis en de onderafdeelingen heeftverricht CÓÖP VEREEN DE BOSKOOPSCHf VEILING 18 April Rozen Bri arclif 120 et idem Butterfley 130 et Diversen Tulpen 29 38 et idem gemengd 26 et Audromeda 16 et Azaleablocmen 90 180 et Clematis Nelly Mosa 30 55 et idein Mevr Ie Coultre IIÓ cl idem Prins Hendrik 85 et idem the President 75 et Rhodoöen Droubloemen 90 130 et idem Pink Pearl 75 120 et Cerasus Hisakura Sierkers 26C 290 et idem Rosea 70 85 et Balrozen 39 53 et alles per bos Diversen in pot per stuk Clematis Nelly Moser 63 110 et idem LAzurstem 58 et Gouden regen 55 80 et Clematis the President 120 et Rhododendrons 55 80 et Jap Azalea s 43 57 et BURGERLIJKE STAND Geboren Petrus Antonius z van J J van der Louw en E P Zevenhoven Gerardus Jerrit z van C P Snabel en C G van den Hoorn Overleden Bruggemans Mechelina Petronella écHtgenoote van C Wassenaar 75 j Grootendorst Dirk 78 j Ondertrouwd Johannes Hollander en Pieternella Ramp Cornells Bulk en Hendrin Bodegraven Getrouwd Cornells van de Vliet 33 j en Cornelia Helena Ravestein 26 j Petrus Henricus Marinus Gerts 26 j en Maria Geertruidus Romyn 26 j WERKLOOSHEID STATIONNAIR Het aantal werkloozen bedroeg m de afgeloopen weck 14 van wie 4 iwomkweekers Vorige week warei deze cijfers resp 15 en 5 AANKOOP VAN HUIS VOOR MARECHAISSEEKAZERNE Napr wij vernemen heeft het Rijk het perceel aangekocht van den heer P O v ai Kes aan den Rei ierskooperweg alhiijf Dit pand zal ingericht worden voor ma e cliausseekazerne Gouderak PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Helrv Kerk v m 10 15 uur ds J van Vliet n m 7 uur ds E E de Looze van Gouda BtJRGERLIJKE STAND Geboren C hristiaa n z van H van der Vl t en W de Jong Hendrik Jacob z vai A Terlouw en van H M Versluis Ondertrouwd Jan Aaardoom 42 j Ridderkerk en Janna Elizabeth Verwey 33 j LOOP DER BEVOLKING Ingekomen J A Bomhof uit Utrecht Jacobs van Leeuwen en gezin uit Urk Vertrokken J A Oostorm naar Ouderkerk a d IJssel Cornelia Noorlander naar Gouda Antonius Goos en gezin naar Gouda Pieter Verstoep Alphtn a d Ryn E H RO CURSUS Aan het einde van de aianvangscursus van de E H B O slaagde voor het door dokter H G Werkman afgenomen examen alle 16 cursisten BAKKER DEN BRABER IN DE BLOE METJES Voor bakker Den Braber die zijn50jarig jubileum als bakker herdacht is het een ware feestdag geworden Vele felicitaties en bloemstukkenmocht hij van vTienden en kennissenontvangen Hoewel reeds 76 jaar voeltde heer Den Braber er nog niets voorzijn dagelljkijkh werk om bij de klanten het brood te bezorgen vaarwel tezeggen Haastrecht RAAD KOMT BUEEN De raad dezer gemeente Ü tegen a s Dinsdag vjn 10 uur bijeengeroepen ter behandeling van voorstel van B en W lot verkoop van twee $ erceelen bouwterrein gelegen aan den Liezeweg aan mej T Jager te Veeuendaal 1017 M2 4 2 per MÏ idem tot verkoop van het overblyvendeybouwterreinaan den Breeden weg aanVG E L Jansen te Haajtftcht voor A 4000 voorstel van B en W om over ttf gaan tot electrificatie va n het Jorenuvrwerk de lui in Nieuwerkerk a d IJssel RECHTBANK TE BOTTERDAM Veroorzaken van lichamelijk letsel door aanrijdiBg Op 15 November j l s avonds om 7 uur is de melkboer W C v Vliet te Hillegersberg die éen paard moest wegbrengen op den Capelschen weg aangereden door een auto bestuurd door den 34 jarigen chauffeur L K uit Nieuwerkerk a d IJssel De melfe boer kreeg o a een dijbeenbrtuk en is eenigen tijd in het ziekenhuis verpleegd Hij is Üians invalide én beweegt zich zeer moeilijk Wegens het veroorzaken van Itehamebjk letsel door schuld heeft K Vbor de rechtbank te Rotterdam terecht gestaan 3et Koster die in den auto van K had meegereden verklaarde dat het bijzonder donker was en dat verd K met een snelheid van ongeveer 30 K m per uur had gereden Verd K deelde mep dat de duisternis hem parten heefj gespeeld Hij had te weinig verlichting als gevolg van de verdukterings voorschriften Verd is reeds 15 jaar chauffeur en heeft nimmer ongelukken gehad Het O M achtte dat verd schuld had aap de aanrijding en eischte één maand hechtenis Uitspraak 1 ifei Oudewater E tA MPJ MELKCONTROLEUR De heer J L A van Miltenburg te Hoenkoop is geslaafd voor het diploma van den te Utrecht gehouden cursus ter opleiding van melkcontroleurs Polsbroek jIr OOR BEROEP BEDANKT Ds A de Leeuw predikant der Ned Jlervormde Gemeente van Polsbroek Vlist heeft voor het beroep naar Liender bedankt Reeuwük BURGERLUKE STAND Gebq ren Helena H dr Van G A Nobel en M Masjop Comebs J zri van C Habben Jansen en C J Verv t 0 n d e r t r o u w d J M Overbeek 27 j te Willige Lange rak en C Mulder 24 j alhier KINDEREN SPEELDEN MET LUCIFERS Brand in een schaar Vrijdagmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand in een schuur bü de boederü van de wed J C Hagen aan den s Gravenbroekscheweg De brand was ontstaan doordat twee kinderau van een buurtbewoner die op de boerderij waren met lucifers spéélden waarby een aantal in een schuur opgeslagen pakken stroo in brand raakten Door het spoedig en doeltreffend optreden van buurtbewoners was men het vuur spoedig meesters Een 5 taI pakken stroo verbrandden De met de motorspuit ui gerukte brandweer behoefde geen diei st te doen Verzekering dekt de schade WIÉLRUDER GEVALLEN Op den Nieuwdorperweg is van twee naast elkaar rijdende fietsers er een geslipt waardoor hij kwam te vallen Hierdoor verloor ook de an4ere wielrl der het evenwicht en viel eveneens Deze de 2ejarige Schiebroek alhier kreeg verwondingen aan hoofd en één zijner jandeji Hij he eft zich onder geneesJtundi gé behandeling gesteld PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwyk v m 10 en n m 3 uur ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwljk v m 10 n n m S ï uur des EM Damstré Geref Kerk v m 10 en n m 6 4 uur ds F Warmenhoven Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan liet politiebureau zakhorloge twee sleutels paar kinderwanten kmderportemonnaie met inhoud huisdUif BURGERLUKE STAND ONDERTROUWD A de Ridder 29 j en M Lettink 24 j F van Heumen 56 j en M Neuman 37 j G Spekmiijder 25 j en M G Spek 24 j StoIwUk LOOP DER BEVOLKING Ingekomen H Koolwljk veehandelaar van Haastrecht E 15 m Stolwijk C 22b W Nobel grondwerker van Lekkerkerk Kcrkweg 17 in Stolwijk C 89 Vertrokke h G J Stubbe pakhuisknecht van H 3 naar Jouda Raam 37c J Scheer bakker van D 39 naar Utrecht Catharijensingel 117 M C de Hoop huishoudster van C 92 naar V t no 37 J W D C Marck art tan A 63 naar MSaslanA Kerkweg A 175a C M NiemeljerTrechtgenoote J de Miki Van B 25 naar Rotterdam Voorensche Vliet 7 KI Graveland en echtgenoote landarbeider van ü 29 naar Nieuwkoop D 78 BUBGERLUKE STAND Geboren Jeanette Adriaüa Corijelia d van J Oskam sn N A C M van Daip G e h u w d Kool ljk Hendrik 22 j en Verhiirg Trijntje 27 j Nobel Willem 34 j en Knoo i fargje 29 j Gravctand Klaas 25 j én van Dam Joha na 28 j O V e r1 j d e n Dorik Petertje 40 j echtgenoote van P Berkouwer Verdaold Willem 68 j Ifegen PRIKKR lioesrl is da vanouds bepcoeM Alikar i Abd siroop dau da wking in hoeidiul benul op da ganaatlrnielil onda tMan bakanda Apoihakar Dumont haaft daamn m lo gavoagd daMoltatan dat hadendaagacha wataiueliap K g maar dan TToaga is au AKXEirs Abdijsiroop Ingez Med O 2023 18 PREDIKBEURTEN V OOR ZONDAC Ned H Kerk vjn 10 30 our ds B J Kanis bed H Avondmaal Evangelisatie vjn 10 30 en n m 8 uur de heer Luitjes g o te Oegstgeest Waddinxyeen PREDIKBEURTEN VOOR ZOmAG Ned Way kerk 10 u en 6 n Ds L Vroegindewey Ger kerk 10 u en 3 u Ds W J Smidt f Chr Afg Gein 10 u en 8 n Ds N V d Kraats Ver Wet en Evangelie 10 u Cand D Lekkerkerker van Alphen aan den Rijn MIDDEN8TANDSVEREENIGING Als secretaris van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand is gekozen de heer A Vis Jr ADVERTEERT IN DIT BLADS Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag S Mei 1941 VJn elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Ckiuda gelegen Onroerende Goederen WOONHUIS met afi boven boia en achterpand Raam 133 125 No 123 is yrlj van huur het overige is verhuurd voor li p w WOONHUIS Snoystraat W Verhuurd voor f 4 50 p w WOONHUIS Nieuwe Ha Ten 41 Verhuurd voor ƒ 4 75 p w WOONHUIS Vrouwesteeg 22 Verhuurd voor ƒ 4 p w WOONHUIS met alz beren buis Geuzenstraat 44 46 Vrij van huur WOONHUIS Geuzenstraat 52 met poort Verhuurd voor ƒ 2 33 p w Bezichtiging de laatste werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot 11 uur Aanvaarding op den betaaldag 4 Juni a s Breede bij notities gratis b d notaris VffkTijgbaar G 1198 35 Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maa n dag S Mei 1941 v m elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen Het Winkel en Woonhuis met tuin a d Oosthiven 19 te Gouda strekkende tot het water der Spieringstraat groot 8 Aren 20 c A met hetgeen daaraan aard of nagelvast is of als onroe rend door bestemming behoort In eigen gebruik Bezichtiging de laatste werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 lot 4 uur en op dien dag van 9 tot H uur Aanvaarding op den betaaWag 4 Juni aj Breeder bij notities gratis bij den notaris verkrijgbaar G j207 23 Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag lï MW 1941 vjn elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen Onroerende Goederen WOONHUiS C ouwe 28 Verhu usd voor ƒ 30 per maand WINKEL met bovenhuis Goijwc 30 V uurd voor ƒ 8 p w WOONmUS Corns Ketelstr 64 Verhuurd woor ƒ 5 p w WOONHUI aam 226 PAKHUIS Raam 228 samen verhuurd voor f 7 p w WOONHUIS met 2 pakhuizen daarachter Raam 32 hoek Messemakers eeg Het woonhuis is verhuurd voor f Z i p w de pakhuizen zijn tój van huur WOONHUIS Nobelslraat 57 Verhuurd voor ƒ 3 p w Pakhuis Pelroleumfcuurt 120 Vrü van huut en voorts Overdekte VLET liggende in den Raam t o pand no 228 groot bijna 14 ton In eigen gebruik Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag v4h 10 tbt 12 ei 2 fct 4 uur en op dien dag van 9 tot 11 uur aanv óp n betaaldag il Juni a s Breeder blJ notities graf Is b d nojaris verkrijgbaar G Jl 48 V