Goudsche Courant, zaterdag 19 april 1941

ZATERDAG 19 APRIL 19411 gEDE BLAD 0 t vteeschrantsioen forót verminderd Bonnen voortaan 16 dagen geldig 2 vjeeschlooze dagen in de restaurants fulvruchtanbeschikbaar De melkdistribu l licht Aiirdoppelvoorziening is voldoende I uaen g nouden persconlerm lfnlou f e toebchting gere a maatregelen welke Ihani mo 5 en worden voor een ïSk voedselvoorziening ïïrLouwts wees er op dat de Z rich i i den loop der lijden K hrtben ontwikkeld dat we I WO Jiust mogelijke wijie ri e ieel wöartiver we nog Het Italiaansche legerbericht meldt dat de Joego Slavische RegusB Dubrovnik aan de Adriatische Zee is bezet fCort flur N D P De nelkdistrtbBile j eeiïte plaaU kwam spreker irt d met ingang van Mrandag oetde melkdislributie Wan ir nagaan welk kwantum per 1 worden geleverd en daartvi ïïaünï houden met de grootere voor kinderen voor vrouiTden bevallingstyd en voor hen r fiSffl arbeid verrichten dan kowe tot i conclusie dat de hOe eid elke nu op bonnen besdiik ïï wolden gesteld met zoo heel ri wnchilt van het normale yer k Mi Khi toewys s j maar dat zal dan slechts een Sheid jn Een andere kwestie is uurWk dat wel het verbruik der thikbare melk anders verdeeld zal want op het oogenblik z n er fflichen die veel meer melk gebrui Han ze voortaan zullen krijgen Gevraagd zjl wellicht worden gaarom is de e distributie van melk iyrfj 7 Het antwoord daarop luidt 5i t we met caze melk zuinig moe 1 jun want door het gebrek aan Mmie veevoeder is de melkproduce minder geworden En nu tal van idere artikelen reeds onder de disibuue waren gebracht bestond er a algemeen streven om voor de o i lvoorziening te vluchten in de rtikclen welke nog vry waren Daarc liehoorde ook melk zoodat het geur groot was dat de consumptie van lelk aanzienlyk zou oploopen In verind echter met de melkproductie kon BI dergelijke verhooging der conoptie niet worden toegestaan want 1 ara er op een andere wüze weer tekort dreigen Want melk is de n Toor de vetvoorziening en wan ptiriegeiitoduceerde melk maar onMteöd zou kunnen worden opgerakl tou deze vetvoorziening in wiai worden gebracht fff rjn wel voor een paar maanden i niet voor een geheel jaar ia staat retranfeoen Qp peil te houden jt het beter is thans tijdig in te ripcn dan te wachten tot een cataIrophe chei Ook het vetrantsoen moest dus iets orden ingekrompen In verbaild hierKde wees de heer Louwes er nog op dat het standpunt der Duilautoriteiten steeds is geweest dat onze voedselvoorziening betreft niet zouden komen beneden de uitsoenen in Duitsohland maar daar sk niet zouden boven uitgaan Dit las tol dusver wel iiet geval met de etvoorzicning Wanneer nu het wekeiksche rantsoen vet wordt teniggeracht tot 200 gram per week zooals H aangekondigd dan zullen we daar Jede komen op ongeveer hetzelfde itsoen dat in Duitschland geldt Minder vleeaeb Bekeer Louwes deelde voorts mede lat hel noodzakelijk is om onzen veeIspel zooveel mogelijk te sparen Mc met het oog op het feit dat we legert vee te onzer beschikking ïul moeien hebben De toestand is thans zoo dat we Wts beschikken over veel mager ee in hoofdzaak hoogdrachtige koeien let zou met het oog op de toek Hnst er zijn thans te veel van dit fser vee voor de slachtbank te belemmen want door te sparen kan Wen bereikt dat we zooveel moge vleesoh en vet behouden voor iter m zal minder vee worden geslacht en als gevolg daarvan 1 ook minder vleesch voor de contumptie beschikbaar kunnen wor gesteld Het Ugt daarom in de doeling voortaan de periode der leeschbonnen te verlengen tot 16 8M waarmede m tevens hoopt voorkomen dat in verschillende PjMtsoi de aangewezen bonnen zullen kunnen worden ingeWüeld Jwler ligt het in het voomemrai vleeschlooze dagen in de re tau a te voeren waarvoor hoogst n feltjk de Dinsdag en de Vrö lUlen worden aangewezen j PenlvniehteD lat tS L e kwantum vlèesch WvSh u 1 O e 1 ook de otdenm t oo onze voedselekort i worden en om dit beakw aan te vullen la il t gang van Maan iJfibaarT IT peulvruchten ver Ihei f eo wel in een hoeWat d pond per drie weken Kmea J oorziening n n i de heer Lou otdeo ahfl veel bereikt kan Publi 1 Lf medewerkmg van i eS u Tot dusver zijn de ïE hSw behalve dan by de vi I in het aluemeen zeer füsuè l = hel publiek ïnc ï Mrdappelfebrek T i 1 i f hler iets onaangcv r een e geruch ï avdappclcngebrek Dergelijke geruchten noemde spreker vreemd en onbegrijpel k want dezelfde hoeveelheden z jn tot dusver steeds naar de centra gezonden en zoo noodig zal er nog meer naar toe worden gezonden Sommige menschen hebben zich echter in het hoofd gezet dat er geen aardappelen zyn en dat is voor velen die dat hooren een reden om m r dan gebruikelijk in te slaan met bet gevolg dat anderen daarvan de dupe worden Uitdrukkelijk gaf de beer IxiuWes de verzekering dat de aanvoer van aardappelen normaal is en zrïfs nog iets boven norma l wanneer ieder niet meer dan het noodige neemt is tr voor allen voldoende We zouden aldus spr de voorziening ook kimnen regelen door een straffe distributie maar dat wilWn we juist niet By aller medewerking is de toestand normaal en daarom waarschuwde spreker met klem tegen het jntstaan van een angstpsychose waarvoor geen enkt Ie reden aanwezig is Melk als Toedlng mlddel De directeur van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad dr C den Hartog gaf nog een toelichting op de melkdistry utie waaraan wü ontleenen Kinderartsen ziJn sinds lang de meening toegedaan dat voor jonge kinderen de dagelijksche hoeveelheid melk een liter niet te boven mag gaan Bu de huidige distributie heeft men voor de kinderen voldoende gezorgd Voor volwassenen is de zaak achijnoaar slechter Voor hen is het gebruik van ten minste een balven liter melk per dag zeker aan te raden Het is een zeer wenschelijke aanvulling van bet dagelijksche menu De distributie staat slechts een Rwart liter per dag toe Nu vallen echter taplemelk en karnemelk buiten de distributie Beiden hebben dit gemeen dat zij melk ziJn ontdaan van hun vetgehalte doch voor het overige bevatten zü alle bestanddeelen van melk Het vitamine a dat taptemelk en karnemelk missen is op andere wijze Uit de yoeding te verkrijgen Door het vryblijven van taptemelk en karnemelk heeft de distributie voor volwassenen veel van haar beteekenis verloren Voor de jonge menschen van 12 tot 21 jaar en ouder is het noodzakelijk dat zij van taptemelk of karnemelk gebruik maken Ceen artikelen zonder bonnen NAKOMING DEk DISTRIBVTIEyOORSCBRIFTEN D secretarissen generaal van de departementen van Landbouw en Vis scherij en van Handel Nijverheid en Scheepvaart vestigen er in verband met het feit dat nog steeds gevallen worden geconstateerd waarin distributiegoederen zijn afgeleverd zonder dat daarbij de noodige geldige bonnen m ontvangst zijn genomen nogmaals met den meesten nadruk de aandacht op dat zulks onverschillig of het levensmiddelen zeep textielwaren brandstoffen schoenen njwielbanden of welke in distributie gebrachte artikelen dan ook betreft ten strengste verboden is Het is derhalve veriioden distributiegoedèren af te leveren op bonnen die reed voor de aflevering aan den verkooper ter hand ziJn gesteld of op bonnen die achteraf nog bü den verkooper zullen worden ingeleverd Het bovenstaande is niet geheel van toepassing op hotels restaurants e d aangezien in deze inctellingen de bonnen uiteraard reeds voor de levermg der maaltijden te weteif bij het bestellen daarvan m o liubgst genomen moeten worden Zoowel aan het voorschrift dat bonnen moeten worden in ontvangst ge nomen alJ aan het vöbiïchrtft dat dit bij de aflevering en nietsdaarvoor of daarna moet geschieden za hand Worden gehouden zoodat ingeval van geconstateerde overtreding een strafvervolging tegen de betrokkenen zal worden ingesteld Ten slotte Wordt er nog de aandacht op gevestigd dat ook aflevering van in distributie gebrachte goederen aan onderdeden of leden van de Duitsche weermacht uitsluitend is toegestaao indien daarbij de noodige militaire distributiekaarten Wehrmachtshezugscheine of militaure distributiebons Wehrmachtsmarken in ontvangst worden genomen Leveranciers die zich hieraan niet houden i stellen zich derlialve eveneens aan strafrech4elijke vervolging bloot KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Gereformeerde Kerken Tweets te Rotterdam Delfshaven ds B Holwerda te Antersfoort en ds S R Smildp te Bllthovcn Oereformeerde Qenecnten Beroepen te Scheveirïncen ds W C Lemain te Rotterdam Zuid NtderUndsebe Hervormde Keik Bedankt voor Sgmond aan den Hoef en BgmondBImMn oand P M van U iUel te AniKterdatn Afsclieid bmslUlnt en intrede Ds J J Timmer Nederlandsch Hervonn predikant te Ermek e naar Harderwijk werd beroepen ie voornemens op 30 Juni a s afiictield te nemen van itjn gemeente Op S Juli hoopt hlJ te HardervHJk ilJn intrede te doen waar hij door Ds L van Mastrtgt aldaar tot zUn diemtwerk lal woeden Isceleld BimiEiiuiiD DE MOEILIJKHEDEN DER NED SPOORWEGEN Het personenvervoer in den zomer MEN HOOPT VEROEKE TARICFS VERHOOGING TE KUNNEN VERMUmSN In een onderhoud dat het A N P met de directie van de Nederlandsche Spoorwegen had en waar o m de vraag werd gesteld wat de directie dacht van het personenverkeer in de komende zomermaanden wees zij nog eens nr et nadruk op de groote moeilykheden waarmede ons Nederlandsch spoor wegbednjf heeft te kampen en die voor een belangrijk deel culmineeren in een zeer sterk militair vervoer en een groot goederen en kolenvervoer Dit laatste heeft in de afgeloopen maanden buitengewoon veel materieel in beslag genomen Na den strengen winter van 1939 waren overal de voorraden uitgeput en juist toen een belangrijk deel van het vervoer voor den daarop volgenden wfnter zou geschieden brak de oorlog ml Eerst nadat verstliillende herstelwerkzaamheden waren uitgevoerd kon dit vervoer weder met kracht worden voortgezet Thans worden per dag 30 000 ton kolen vervoerd tegen een normaal vervoer van 25 000 ton per dag Dat beteekent dat iederen dag 30 a 35 beladen treinen bestaande uit 45 i 50 wagens per trein van de mijnen vertrekken en vanzelfsprekend eenzelfde aantal terug naar de mijnen met ledige wagens Het duurt ongeveer 8 è 7 da gen eer de beladen wagen weder als ledige wagen op de mijn terugkomt Zou men dus geheel Nederland kunnen overzien dan zou men over het geheele Nederlandsche spoorwegnet verdeeld in totaal ruim 20O kolentreinen kunnen zien staan deels beladep deels leeg Met het militair vervoer beteekent dit dan ook een zeer groote belasting van ons spoorwegnet Daarbij komt nog het stukgoederenvervoeren niet te vergeten het vervoer vanlevensmiddelen en de voor het bedrijfsleven noodige stoffen Dit goederenvervoer heeft naar de meening van de directie zeer terecht voorrang boven het veiVorfr van reiziger die voor hun plezier uitgaan Hoe de toestand zal zijn in de komende zomermaanden is op het oogenblik bliknog onmogelijk te zeggen doch de directie doet haar uiterste best om het reizigersverkeer zoo goed als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is te bedienen Op de vraag of in de toekomst wederom tariefverhoogingen te raditen zijn antwoordde de directie dat zij hoopt dat deze niet noodig zal zijn Een vaststaand oordeel kan moeilijk hierover worden gegeven aangezien eersti het resultaat zal moeten worden afgewacht van de onlangs ingevoerde verhooging Maar over de tarieven zoowel wat de vracht goederen als het personenvervoer betreft mag hel pubbek niet klagen Men dient te bedenke dat ons tarief aldus de directie het lae e in Europa was en ook thans is voor zoover dit vergeleken kan worden Tenslotte sprak de directie nog over de topprestaties die het personed nu reeds maanden lang levert De diensttijden zijn tot het uiterste opgevoerd en er wordt bijzonder hard gewerkt Meermalen moet het personeel zijn vrije Zondagen opgfferen doch iedereen van hoog tot laag beseft dat bet een nationaal belang en een ijzeren noodzaak is om het verkeer goed en regelmatig te doen functionneeren Engelsdie luchtaanvallen EEN DOODE ONDER DR BURGERBEVOLKING Het A NJP meldt Bigelsehe luditaanvallen vMiden gisternacht in iets sterkere mate plaats dan vorige dagen Eenige woonhuizen werden beschadigd enkele vernield De meeste bommen vielen overigen op het vrije veld Onaangenaam was dat in dezen nacht een kapel n het Hjkcnhui van Een roonudi katholiek ziekenhuis werden getroffen Voorts vonden nog enkele boschbranden plaats die nel gebluscht konden worden Te betreuren zijn 1 doode 3 zwaar en 2 lichtgewonde burgerlijke personen 239 PAAR NIEUWE SCHOENZOOLEN ONTVREEMD Bij de afwikkeling van de loopende zaken van d tuchtklasse van den voormaligen Opbouvmiienst elke gevestigd was in de Koning Willem kazerne te Nieuweraluis kwam men tot de ontdekking dat niet minder dan 239 paar nieuwe schoenMuoolen ontbraken De j meentepobtie stelde in samenwerking met de marechaussee een onderzoek in Men ging na welk e personen van de ïuchtklasse belast waren geweest met et vervoer van verschillende goedeiW en had toen aanleiding zich in verbinding te stellen met de recherche te Amsta dam en te s Gravenhage Te Amsterdam werden daarop twee arrestaties verricht terwijl ook eea Hagefnaar word aangehoudai Bij een huiszoeking te Anuterdam vond men enkele choenzoolen een nijptang ta een schoenmakemnes welke voor en i eveneens uit de tuchtklasse ontvreemd werden De buit in Den Haag was aanzienlijker want hier vond men 29 paar nieuwe schoenzooien Nadat tegen het diietal procesverbaal was opgemaakt werden zU in afwachting van bet onderzoek voorloopig op viije voeten gesteld AAMBEiiTEDINGEN De hcofiiingenieur directeur van den Rijkswalerstaat in de directie NooroHoUand heeft aanbesteed het uitvoeren van bagger en grondwerken en het aanbrengen van oevervoorziemngen inet biikomende werken behoorende lol de werken voor het maken van de nieuwe spuisluis te Umuiden en ten Iwhoeve van het staalsvisscherijhavenbedrijf aldaar Hoogste inschrijfsler was de N V Aannemersbedruf voorheen ftnna F den Breejen van den Bofet te Nijmegen voor f 886 000 laagste A Volkers Maatschappij tot het uitvoeren vïn openbare werken te Sliedrccht voor ƒ 747 000 De hoofdingenieur directeur van dep Rijkswaterstaat in de directie NoordHolland heeft heden aanbesteed den aanleg van de aardbaan van een gedeelte van weg no 2 van het Rijkswegenplan 1938 tusschen den Amstel en de Ouderkerkerlaan m ie gemeente Amsterdam en Ouder Amstel Hoogste inschrijfster was het Aannemersl edrijf D Versloep te Den Haag voor f 2 137 000 laagste de N V Amsterdamsche Ballaslmaalschappij te Amsterdam voor ƒ 1 888 000 DOODELIJK ONGEVAL IN MUN TE KERKRADE Dondeidag is de 21 jange ongi huwde mijnwerker C Crombach m de dominiale mijn te Kerkradp om het leven gekomen Het doodelijk ongeval is nog met geheel en al opgehelderd Men vermoedt dat de man is doodgedrukt PLEIZIERVAREN OP T MSSELMEER VERBODEN Naar het Hdbl verneemt heeft de Duitsche marinecommandant te Amsterdam een bevel uitgevaardigd waarbij het voor alle pleiziervaarluigen verboden is het IJsselmeer te bevaren GELD EK GOEDEREN ROTTERDAMSCHE SCHEEPSHYPOTBEEKBANK Winstsaldo ƒ 194 415 v i ƒ 71 775 dividend S pet als v j Reserves verhoogd De directie van de Rottcfdamsdie Scheepshypothecltbank te Rot prdam deelt in haar verslag over 1940 onder meer hel volgende mede Vorig jaar was de sinds 1930 aangevangen inkrimping van het bedrijf tot slaan gekomen en had het weder een uitbreiding ondergaan Door de veranderde omstandigheden is in 1940 Weder een achteruitgang ingetreden In het afgeloopen jaar werden slechts 19 v j 73 leeningen tot een bedrag van ƒ 379 760 7 983 180 afgesloten en op de uitstaande leeningen werd ƒ 1 772 243 afgelost ƒ 7786 als verlies afgeboAt en door een lagere waardeenng van de leening in £ het liedrag der leeningen met ƒ 120 346 verminderd De uitstaande leeningen namen dientengevolge van ƒ 18 016 249 tot ƒ 16 495 533 af Ook de uitstaande pandbrieven verminderden den inkoop en uitloting en door herwaardeenrig der £ pandbrieven met ƒ 153 246 zoodat het uitstaande bedrag aan pardbneven van ƒ 17 083 246 tol ƒ 15 930 000 achteruitliep Voorgesteld wordt ƒ 82 984 zijnde de door vermeerdering van de boekwaarde van de effecten van de belegde reservefondsen gemaakte winst te bestemmen ter versterking van de reserve yoor eventueele verliezai op de l eleggingen van de reservefondsen v j versterkt met ƒ 32 263 en verder ƒ 140 985 te storten in de bedrijfsreserve Uit de daarna overblijvende winst van 190 415 71 775 komt aan aandeelhouders die hun aandeelen onverplicht hebben volgestort een percentage van 4 4 pet over dit gestorte kapitaal ten bedrage van ƒ 38 415 29 775 Nadat voor aandeelhouders 4 pet over het bedrag van de verplichte storting ten bedrage van ƒ 20 000 is bestemd wordt voorgesteld ƒ 110 000 naar de nieuwe rekening over te brengen voor winstbelasting Uit het overblijvende ten bedrage van ƒ 22 000 komt 62 28 pet aan aandeeUiouders waaruit aan aandeelhouders een extra dividend van 2 pet over het bedrag van de verplichte storting uitgekeerd kan worden waarna ƒ 3701 60 in de dividend reserve kan worden gestort Aan aandeelhouders wordt derhalve in het geheel 6 pet als v j over het iKdrag der verplichte storting zijnde ƒ 6 per aandeel uitgekeerd en aan houders van oprichtersbewijzen komt ƒ 1698 evenals v j hetwelk kan worden vermeerderd met een vroeger onverdeeld grieven saldo v ƒ 314 zoodat daaruit een uitkeering van ƒ 10 v 8 per bewijs kan geschieden De gezamenlijke reserves zullen nadat de winstverdeeling aldus is vastgesteld ƒ 3 046 ltó v j 2 743 424 bedragen EN HOLLANDSCHE DRAADKABELFABRIEK Voorgesteld Uvldend l v j 1 pet winst ƒ 845 194 707 9 1 Aan hel verslag over 1940 van de HoÜandscfle Draad en Kabelfabriek te Amsterdam ontleenen wij Aan aandeelhouders zal aldus wordt voorgesteld een dividend van 10 7 pet worden uitgekeerd op rekening waarvan reeds 4 pet als interimdividend werd besfchikbaar gesteld De bedrijfsrekening sluit met een voordeelig saldo van ƒ 1 195 968 1 047 498 Na afschrijvingen bedraagt het winstsaldo ƒ 845 194 707 981 N V GBONINGEB HTPOTBEEKBANK VOOB NEDERLAND In de vergadering van commissarissen der N V Groningef hypotheekbank voor Nederland gevestigd te Groningen is besloten aan aandeelhouders voor te stellen het dividend over 1940 te bepalen op 8 pet vorig jaar 6 pet BUITENUND DUITSCH LEGERBERICHT STRIJD IN JOEGa SLA VIE TEN EtNDE Méér dan 17 000 gevangenen in Noord Griekenland AANVAL OP PORTSMOUTH Het opperbevel der Duitsche weermaht maakt bekend Naar reeds in een extra bericht bekend gemaakt is heeft de geheele Servische weermacht voor zoover zfl nog niet ontwapend was Donderdagavond gecapituleerd De strijd in Joegoslavië vond daarmede gisteren om 12 00 uur zijn einde De aantallen der gevangenen en de hoeveelheid buit zijn nog niet bij benadering op te geven De bezetting van de laatste deelen van het Servische gebied door Duitschltaliaansche troepen is bijna voltooid Aan de Dalmatijnsche kust hebben Italiaansche troepen Ragusa Dubrovnik en Mostar benevens bij d n opmarsch van h f Zuiden Cettinje bezet In NoordiGriekerJand hebben de gevechten zich ondanks uiterst moeilijke terrein en atmospherische omstandigheden benevens talnike verwoestingen van de wegen ook verder succesvol ontwikkeld Meer dan 17 000 gevangenen werden gemaakt en talrijke stukk3n geschut waaron Jer 25 zware buitgemaakt Twaalf Eneelsche gepantserde verkenningsauto s konden worden vernietigd Bij een aanval op de Britsche Zuid Oostkust hebben snelbooten van een convooi vier gewapende vijandelijke koopvaarders van 13 000 b r t in totaal tot zmken gebracht en een ander schip zwaar beschadigd Aanval op Portsmonth Het luchtwapen heeft in den nacht van 17 op 18 April met sterke strijdkrachten bestaande uit gevechtsvliegtuigen de oorlogshaven Portsmouth nogmaals een zwaren slag toegebracht Door het uitwerpen van vele tonnen brisant en brandbommen bij goed zicht ontstond aanzienlijke schade in het jiavengebied en in de doek installatie Voltreffers veroorzaakten vele groote en talrijke kleine branden op de staatswcrf en in andere voor den oorlog belangrijke doelen ter stede Vliegtuigen van de gewapende verkenning bestookten overdag in een scheervlucht een fabrieks installatie aan de Oostkust van Schotland doeltreffend met Iximmen van zwaar kaliber en brachten in de monding van de Theems een vrachtboot van 2000 b r t tot zinken Jachtvliegtuigen schoten aan de Kanaalkust een Bntsch gevechtsvliegtuig van het type Bristol Beaufort neer Luchtdoelartillene vernietigde tWee jagers van het type Spitfire In Noord Afrika sloegen de Duitsche en Italiaansche troepen verscheidene vijandelijke aanvallen op Solloem en uitvalspogingen uit het omsingelde Tobroek af Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in de avonduren de haven La Valotla op het eiland Malta De vuand heeft in den nacht van 17 op 18 Apn op verscheidene plaatsen in Noord West en Midden Düilschland lukraak brisant en brandbommen laten vallen Ondanks de waarschuwing die het Duitsche luchtwapen in den afgeloopen nacht door den geweldigen vergeldingsaanval op Londen had gegeven drongen vrij sterk strijdkraditen weer tot aan de buitenste luchtdoelartillerieversperring om Berlijn door Slechts afzonderlyke vliegtuigen slaagden er evenwel in door den vuurgordel tot het centrum van de stad door te drmgen Hier werd hun door krachtig afweervuur belet hun bommen welgemikt uit te werpsn Vier openbare gebouwen waaronder weer de staatsbibliotheek benevens omstreeks tien woonhuizen kregen schade Het aantal gekwetsten is gering Qok in het overige Duitsche gebied is de chade onaanzienlijk Bij deze aanvallen zijn zes vijandelijke vliegtuigen vernietigd waarvan vier door luchtdoelgeschut een door oMhtjagen en een door marint aio tillerie In de periode van 16 April tot d n ochtend van den achttienden liin U vliegtuigen van het Britsche hichp wapen neergeschoten en een vifl grool aantal andere vKegtuigen f den grond vernield Alleen al in de luchtgevechlen van 16 April overdag boven het geüed van het Kanaal schoten Doitseha Jagers negen Britsche jachtvliegtuigen omlaag In dezelfde perjiode werden tien eigen vliegtuigen vermist Luitenant kolonel Melders heeft 18 Apfil ri n Mste en 65 luitenant kolonel Galland op 15 April tijn B9ste en 608te luchtoverwmning behaald BiJ d B aanval van meibooten op de Bntscne Zuidoost kust heeft luite nantter zee tweede klasse MSntzen als commandant van een snelboot zich bijzonder onderscheiden tTALlAAHSCH UBGBRBKRICHT DUBROVNIK BEREIKT i Omsingelingsmanoeuvre in volle ontwikkeling ENGELSCHE DRUK TEN ZUIDEN VAN DESSIE ITALIAANSCH CONVOOI AANGEVALLEN Het Italiaansche wecrmachtsbericht nummer 318 luidt als volgt In Joego Slavië hebben de gemotoriseerde colonnes van het tweede legercorps na Mostar te hebben bezeten den laatsten weerstand van den vijand te Metkowitsj te hebban gebroken Ragusa en Dubrovnik bereikt en zijn samengekomen met snftlle troepen komende uit Albanië die Jettinje en Cattaro hebben bezet Aan het Grieksche front i d omsingelingsmanoeuvre tegen de vijandelijke legers tusschen Osum en de zee in volledige ontwikkeling Premeti Arsirocastro en Porto Palermo zijn in onze handen De vijand achtervolgd door onze troepen bestookt met mitrailleurvuur en bommen door onze luchteenheden trekt in wanorde terug en laat talrijke krijgsgevangenen en materieel van allerlei aard in onze handen achter In den nacht van 17 op 18 April hebben Italiaansche en Duitsche vliegtuigen de vlootbasis La Valetta op Malta gebom bardeerd In den nacht van 16 op 17 April is een Italiaansch convooi dat materiaal naar Noord Afrika transporteerde aangevallen door een machtige foimatie viiandelijke kruisers en torpedobootjagers Tijdens het gevecht dat hierop volgde werd de Engekche torpedotfootjager Mohawk tot zinken gebracht en andere bodems waarschijnlijk beschadigd Een van onze torpedobooten die hardnekkig het convooi hebben beschermd is tot zinken gebracht en de beide andere zijn beschadigd Twee stoomschepen werden in den grond geboord en de andere beschadigd Een groot deel der Bemanningen wprd gered In Noord Afrika wordt de omsingelings rondom Tobroek steeds meer aangehaald Vijandelijke vliegtuigen hebben een aanval ondernomen op Tobroek en Tnpolis Er vielen eenige gewonden en er werd lichte schade aangericht Te Dema hebben onze jachttoestellen een Blenheim neergeschoten In Oost Afrika versterkt de vijand zijn druk in den sector ten zuiden van Dessie maar wordt dapper tegen gehouden door onze troepen Pogingenom binnen te dringen langs de rivier de Omo en in de zone van Dembidollo zun afgeslagen Dé Japansche buitenlandsche politiek GEEN WUZIGING TE VERWACHTEN havenstad Ten aanzien van de in eenige Japansche dagbladen opgedoken beweringoi dat na den terugkeer van Matsoeoka in de Japansche buitenlandsche politiek zekere wyzigingen te verwacliten zyn heeft de woordvoerder van het Japansche bureau voor de inlichtingen opgemerkt dat d Japansche buitcnlandsche politiek gelijk zal blijven In de fundamenleele richtlijnen der politiek zal het niet tot veranderingen komen Deze politiek zoo zeide de woordvoerder is vooral een vredespolitiek