Goudsche Courant, maandag 21 april 1941

f Vi iallMl4 ï GOUDSCHE Maandag 2i April 1941 H iutgtns No 20 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Poitglro 48400 Bur Markt 31 TtL V4S Oirecteui F TIETKR WEDEROM MEER DAN 100 OOO BOMMEN OP LONDEN J i Düitsche troepen in de vlakte van Thessalië Zij hebben zich door den Olympus letterlijk moeten doorvreten Korting George premier in het nieuwe Gr eksche kabinet Rede van Rijkscommissaris Seyss lnquart Ter gelegenheid van Hitlers 52sten verjaardag Wij staan hier in de eerste plaats om te helpen opdat ook het Nederlandsche volk aan het gemeenschapswerk van den Fuhrer gelooveh zal BlUkeiu het uitMhe legerbericht ras IS April zUn op 1 April des middass om l2 uur op het Servisch o rloï i one de wapens neerlelecd Pe in Gri enland strijdende troepen lUOt verder oprukkende door bet bercla d ten Noordoosten van den Pindys gedronceq In een op ni r ch fta weerszijden van den Olympus werden de achterhoedetroepen van de Britsehe kemstrljdkraobten verdreven de Zuidelijke gitfan van het gebergte in snelle achteiTiroIging veroverd en is op de Thessklische vlakte het belangrijke knooppunt van wegen Larlssa geBomen ergjagers hesch n op den top vaneden O ympus de rijksoorlogsTlag t luchlwapèj heeft ondanks den ongunstigen weerjtoestand de operatie van hel legfr fiesteund met op den van formatief evechtsvliegtui tn tegen vüandelijkeNcolonnes in het J ri icd van Larissa en tegen den weguiina Arta Op Grieksche vliegveWen werden vijf vü tuigen inbrand geschoten In d haven vandialkis hebben gevechtsvHegtuigenverscheidene transporfschepen vanin totaal 29 000 b r t vernield en bomtreffers geplaatst op andere XoopTMTders In Noord Afrjka is de strüd om e dl vesting gebouwde stellingen vah JWiroek in si w nwerking met het liKhtwapen voortgezet Duitsehe en Ilaliaansche duikbommenwerpeis hebben op n April wp den grond liggende doelen rondom tobroek met goed gevolg gebombardeerd Voltreffers richtten in d vestingwerken in batterijen efa benzineopaiagpiflatsen groote verfaielingen axm èn stichtten van verre liditbare branden Verdere aanvallen op de haven van Tobroek zijn door Dultache gevechtsvliegtuigen in den nacht van 17 op 18 April uitgevoerd Duitsehe duikbommenwerpers hebben bij Solloem een zwaar bewapende hulpkruiser metende 8000 bj t tot zinken gebracht Begeleidende torpedovliegtuigen hebben daarb een gevechtsvliegtuig van het type Bristol Blenheim neergeschoten Het opperbevel der Duitsehe wèerUtacht deelt d d 20 AprU mede Als vergelding voor den nieuwen unval van Britsehe vliegtuigen op woonwijken te Berlijn in den nacht v n IT op 18 April heeft de Duitsehe lachtmacht In den afgeloopen Mht opnieuw Londen aangevallen Ook bij dezen grooten aanvah hebl en vele honderden vliegtuigen den feheelen nachtf reusachtige hoeveellieden branden brisantbommen op stad laten vallen De groote branden die van verre te zien wsren en vooral in de bocht van de Iheenui de Milwall docks en Greenwich nitbraken zijn een jeker teeken voor de ontzettende uitwerking n dezen vergeldlngsaanval die pnleuw door Engeland was uit elokt la de vlakte van Thessaüe achtervol d Duitsehe troepen de verslagen wtsch Grieksche strijdkraohten Ten westen van den Pindus trekt de vijand wd ItaUaansche troepen terug hier daar doen zich verschijnselen van tending In hel leger voor Talrijke eksche soldaten en geheele afdeelinW heben deh overgegeven aan de ch troepen die ten Oosten van gebergte opereeren Bij de inne L Trikkala hebben chtsvliegtuigen en duikbommen j de operaües van het leger getro U bestookten terugtrekkende j n colonnes van den vüand üeu mltralUeurvUur ver teH Kv l et type Spitfire o duweï ï IS id Slavië zijn au = oxideren en 244 000 vaC a hadden vijandelijke 2 do seen succes hoekten L S lucht trijd op 19 April en gisteren overdag hebbefl Duitsehe gevechtsvUegtuigen de hèvenwerken en andere militaire doelen te Tobroek met zware bommen bestookt Door voltreffers werden groote branden en hevige ontploffingen veroorzaakt Het Italiaansche weermachtsbericht van 20 dezer deelt ftiede dat de divisies van het 8e en het 11 dé leger vrijwel overal de grenzen van het koninkrijk Albanië hebben bereikt Zij Rebben overal den hardnekkigen weerstand van de sterke Grieksene achterhoede gebroken en vele vernielingen op de wegen overwonnen Talrijlte gevangenen en een aanzienlijke hoeveelheid materieel ia in onze handen gevallen Vele afdeelingen jagers bommenwerpers en duikbommenwerpers in totaal 450 toestellen hebbefl het terugtrekkende Grieksche leger onophoudelijk en krachtig bestookt Troepenconcentraties barakken en artilleriestelLingen werden getroffen bruggen en wegen vernield Honderden auto s beladen met troepen en materieel werden eveneens vernield De verovering van den Olympus In aanvulling op het weermachtsbericht van 19 April verneemt het D N B het volgende Als een fanfareklinkt het bericht Op den büna 3000 meter hoogen top van den Olympushebben bergjagers de Duitsehe ryksoorlogsvlag geheschen Deze zin echter omlijnt tegelijkertijd de buitengewone moeilijkbeden waarmede deDuitsehe troepen in den oorlog in hethooggebergte van NoordGriekenlandte kampen hadden Een met diepe insnijdingen aangesloteh bergketen met talrijke toppen van 1800 meter tot meer dan 2000 M hoogte versperde de toegang tot de laagvlakfe van Thessaüe Zij wordt in het Oosten overschaduwd door den 2911 meter hoogep Olympus die het sleutelpunt vormde van de Britsehe bergstellingen Wat deze geweldige bergvesting met haar talrijke toppen doorkloofde rotsen haar spelonken en steile hellingen aan de Engelschen voor afweermogelijkhedeh bood en met welke onoverwinlyk schijnende moeilijkheden in de perode van snelVuur en lange afstandsgeschut een aanvaller te kampen had is duidelijk Deze bergvesting beheerscht tevens de smalle kuststrooken naar het Oosten en de naar het Westen leidende dalwegen zoodat ook de aan weerskanten van den Olympus oprukkende Duitsehe troepen steeds bloot stonden aan het vuren uit deze bergvesting De Duitsehe divisies hebben zich bij de gevechten in hetgebergte in Noord Griekenland letterlijk door het systeem van de vijandelijke bergverdediging moeten doorVreten Wat de leiding en de troepen aan Duitsehe zijde in deze dagen gepresteerd hebben alsmede hetgeen zjj op een sterken vijand aan successen behaald hebben behoort in de rijen der groote oorlogsdaden In een gevechtsgebed zooals het NoordGrieksche hooggebergte pleit alles voor den verdediger en is alles tegen den aanvaller die langs smalle serpentines bergpaadjes en enkele gemakkelijk te versperren paswegen met de geringste mogelijkheden tot actie onder het vuur van den verdediger moet oprukken Snelstroomende bergrivieren waarvan de overgangen door de terugwijkende Engelschen en Grieken werden vernield wegversperringen en tallooze natuurlijke en kunstmatige hindernissen belemmerden den opmarsch Wanneer het den Duitschen stoottroepen desondanks gelukt is zich binnen vijf dagen door de Noord Grieksche bergketen heen te werken en ondanks hardnekkigen tegenstand van Britsehe en Grieksche achterhoeden met zware artillerie de Engelschen op de hielen te blijven dan heeft de Duitsehe soldaat deze gevechts en krachtsprestaties slechts door zijn superioriteit in den strijd op de Engelschen en door de schitterende samenwerking van alle wapens kunnen verrichten Thans fijpen de vruchten van deze zware gevechten en moeilijkheden Na den val van den Olympus hebben de Duitsehe troepen vijandelijke achterhoeden teruggeworpen en in scherpe achtervolging dé Zuidelijke uitloopers van het gebergte bereikt en Larissa ingenomen Hierdoor is het belangrijkste knoopkimt van straat en spoorwegen in Noord en Midden Griekenland in Duitsehe handen Van Larissa uit gaan hoofdverkeerswegen naar alle richtingen die in dit aan wegen arme land deze rtad tot het centrale verkeers knooppunt van Noord en MiddenGriekenland maken In Larissa kruisen zich verder de hoofdspoorwegen naar Athene en naar de haven Volos Daar Griekenland behalve deze hoofdspoorwegen slechts over enkele andere spoorwegen beschikt met geringe capaciteit Gritkenlan d s t aan spoorwegen armste land van Europa is het verlies van Larisia ook gezien vanuit verkeerspolitiek standpunt van de grootste beteekenis Bovendien vormde deze stad het centrum van den Engelschen étappendienst en in de eerstvolgende dagen zal blijken of de Èngel chen nog tijd gehad hebben de hier opgeslagen voorraden oorlogsinaterieel levensmiddelen en automobielen te vernietigen of zooals in Frankrijk en Vlaanderen in Duitsehe taanden te laten Om Ihans reeds over de tactische en strat gische gevolgen van de inneming van Larissa te spreken is voorbarig doch reeds nu kan geconsta teerd worden dat met den val van Larissa ook de Grieksche kust vooral de inschepingshaven Volos bedreigd wordt In verband met de doorbraak door het door de EngeLschen verdedigde bergfront is het bericht dat Duitsehe luchtstrijdkrachten de vernietiging van de Engelsche transportvloot met zeer groot succes voortzetten van bijzondere beteekenis De verwoestingen die de krachtige Duitsehe luchtaanvallen onder de in de Grieksche havens bijeeri liggende Bntsche transportvloot hebben aangericht wor den op indrukwekkende wijze weergegeven door de verlieslijst van de afgeloopen vier dagen volgens welke 84 000 b r t Engelsche scheepsruimte tol zinken is gebracht en twintig schepen als gevolg van ontploffingen en Brand zijn beschadigd Vele honderden vliegtuigen boven Londen Na het D N B verneemt doet de aanval op Londen in krach en uitwerp king niet onder voor dien van enkele dagen geleden Opnieuw waren vele honderden gevechlsvlietuigen den geheelen nacht ondei weg en wierpen zij duizerden brisantbommen en meer dan honderdduizend brandbommen op de opgegeven doelenT De luchtafweer die volledig m actie was slaagde er ook ditmaal niet in de voortdurende aanvallen te verhinderen Reusachtige brandep en ontploffingen deden zicti in de geh eele stad voor Het Bntsche ministerie van Luchtvaart heeft medegedeeld dat de aanvallen van gisternacht op Londen zwaar zijn en veel schade hebben aangericht Ook op andere plaatsen zijn bommen geworpen vooral in de Oostelijke en Zuid Oostelijke graafschappen Op verschillende plaatsen is schade aangericht Ook volgens iwrichten van Amerikaansche agentschappen uit de Britsehe hoofdstad heeft Londen in den naoht van Zaterdag op Zondag opnieuw een zeer hevigen luchtaanval In het Liteortheater te Rotterdam hfeeft Zondagmiddag onder overweldigende belangstelling van Duitsehe en Nederlandsche zyde de viering van den geboortedag van den Führer plaats gehad in tegenwoordigheid van uien Rijkscommissaris Rijksminister Seysslnquart die bij deze gelegenheid een herdenkingsrede heeft uitgesproken aldus het A N P Het tooneel was getooid met n groot beeld van den Duitschen adelaar met het hakenkruis efi een groot aantal Duitsehe vlaggen Voor het begin van de bijeenkomst concerteerde een Duitsehe militaire kapel Precies om twaalf uur arriveerde de Rijkscommissari vergezeld door den gevolmachtigde voor de stad Rotterdam dr Völckerz den vertegenwoordiger van commis sarisgeneraal Schmidt den heer Schön herr en den heer liöcher Toen de I iJkscommissaris de zaal binnentrad en zich naar ziJn plaats begaf vethieven alle aanwezigen zich onder het brengen van den nationalen groet van hun plaatsen Toen dr Seyss lnquart met degenen die hem vergezelden had pliatsgenomen speelde het fanfare corps der HitIer Jugend Standdrt Rotterdam een fanfare waarna de lin de zaal aanwezige afdeelingen der Hitlerjugend en den Bund Deutscher Madel het Uad Nur der Freihelt gehort unser I ben zongen De Kreislnspekfeur van Krela Zul tHoUand Fortmann betrad hierna iMt ondergaan International News meldt dat het alarm des avonds te half tien begon Binnen een half uur schudde de stad onder de ontploffingen van bommen en luqhtdoelgranaten Het motorgeronk d r aanvallende vliegtuigen werd duidelijk gehoord Volgetié United Press hebben de Duitsehe vliegers zeer explosieve bommen laten vallen Associated Press meldt lat vei schcidene Londensi he wijken zwaar getroffen weWen Het schiepen van het afweergeschut werd steeds Heviger evenals de o itploffmgen en het gedreun der motoren Het nieuwe Grieksche kabinet Reuter meldt dat radio Athene gisteravond de samenstelling van het nieuwe grieksche kabinet heel bekend gemaakt Het voorzitterschap heeft koning George persoonlijk op zich genomen Viceadmiraal Sakellariu de chef van den marinestaf is benoemd tot plaatsvervangend premier en minister van Marine Onder de overige leden van het kabinet bevinden zichi de volgende persoonlijkheden Oorlog generaal Panagakos Luchtvaart generaal Nicolaides Verkeer en Spoorwegen generaal Korzas Buüenlandsche Zaken Financien en Economische Zaken Zuderos Binnenlandsche Zaken en Openbare Veiligheid Manjadake Openbare Welvaart en Pers Nikoludas De nieuwe regeering heeft reeds den eed afgelegd en terstond daarop haar eerste vergadering geliouden Bulgaarsche troepen in JoegO Slavië Officieel woidt dd 19 April te Sofja het volgende medegedeeld Vandaag hebben Bulgaars che troependeelen eenige door de DuiIscItatroepen be rijde Bulgaarsche gebieden bezet teneinde aldaar voor de bevolking rust en orde te bewaren Van het strijdtooneel Een der speciale verslaggevers van Stefani meldt dat de Grieken op den terugttocht zijn en dat de Italiaansche luchtmacht groot gaten in hun troepen heef geslagen laliaansche divisies hebben reeds den pas van Leskovikoe en den berg Cerke bereikt Men kan met zekerheid zeggen dat d e Grieksche legers bij den slag om de brug van Perati een deel van hun beste troepen zuUen verliezen Naar het D N B verneen t hebben tengevolge van den snellen Duitschen opmars in Griekenland talrijke Grieksche legergroepen zonder sy teem moeten terugtrekken Doordat de le spreekgestoelte om de bijeenkomst teopenen S S Oberführer Engel hield hierna een rede Nadat de districtsleider der N S B de heci Kröller namens zyn party had dank gezegd vóór het feit dat de NS B in de gelegenheid is gesteld den geboortedag van den Führer tezamen met het Duitsehe volk te vieren nam de Rijkscommissaris het woord an zeide dat hij niet bij toeval naar Rotterdam was gekomen Immers Rotterdam heeft het zwaarste van den oorlog geleden maar dat was niet de wil van Düitschland Dit is een tijd van groote beslissingen aldus de Rijkscommissaris en zijn deze beslissingen eenmaal gevallen dan zullen wij de handen ineen moeten slaan om gezamenlijk aan den opbouw te beginnen Dan zal het uiterlijke beeld van zware slagen geheel terzijde moeten wprden gesteld om een schooner beeld te scheppen Ik ben naar Rotterdam gekomen om vandaag een familiefeest van t IXiitsche volk meJe t vieren maar ik ben gelukkig dat ik van het Nederlandsche volk hier zoo velen zie die een goede kern vormen Hierna vergeleek spr dezen tijd roet de Napoleontische oorlogen met de godsdienstoorlogen erj tenslotte met den tijd van de volksverhuizing Ill verband met dit laatste merkte pt op dat evenals toen nieuwe voorwaarden voor ds Germaansche volkeren zullen worden geschapen gergroepen niet in haar geheel bijeen blijven wordt een uniforme leiding belemmerd Onder de Grieken die bU Castcria gevangen zijn genomen bevinden zich b v naar men van bevoegde Duitsehe zijde verneemt manschappen van elf verschillende divisies Grieksche overloopers hebben verklaard dat de troepen die uit Albanië terugtrekken in ontbinding beginnen te geraken De uit Noord Griekenland wijkende Engelache troepen zetten naar het D ItB verijeemt hun aftocht langs den grooten weg welke van Larissa naar Lama leidt haasttig voort Dit is de eenige groote weg welke rtaar het Zuiden ieidt en w elke thans dan ook volkomen verstopt fs Voertuigen en troepencolonnes bewegen zich thans in drie rijcn naast elkaar Door de herhaalde hevige aanvallen van Duitsehe gevechtsvliegers en duikbommenwerpers lijden de Engelschen hevige verliezen Gedrukte stemming in Athene De Londensche nieuwsdien t meldt aan de hand van het Grieksche weermachtsbericht dat de toestand op het Grieksche oorlogsterrein vry duister is nieuwe berichtten over den Duitschen opmarsch naar Macedonië zijn nog niet ontvangen De geallieerde strijdkrachten hebben een succesvolle achterwaartschp beweging uitgevoerd Zondagmiddag meldde de Londensche nieuwsdienst dat de gevechten in Griekenland met onveiTninderde hevigheid voortduren van de eene kust van het Grieksche Schiereiland tot de andere De loestard blijft onveranderd emstig daaV de Duitschérs een merkbare superioriteit in tanks bommenwerper werper en mapschappen bezitten Stockholms Tidningen meldt uit Athene dat er op grond van de ongunstige belichten van het front Zaterdag een u K st gediuke semming in de Gnek che hoofdstad hoerschte Het wordt steeds duidelijker dat het Engelsche expeditieleoer m Griekenland een err = ti9 n nederlaag tegemoet gaat schrijlt de New Vork Daily Neus in oen hoofdartikel Hoe dapper d Engelschen en Gr eken ook vechten zoo schrijft hel blad verder het staat toch reeds vast dat de Engelschen met in staat zijn geweest tegeno f r de mcnschen en het materiaal van H tler leti gelijkwaardigs te stel len Het gerucht dat Wavell de BalkanexD di ie he f afgeraden en dat Churchill toch zijn wil heeft doorgezet schijnt geloofwaardig De New York Enquiror meldt dat Washington de Britsehe nederlaag op den Balkan als onvermijdelijk heeft aajvaard Toegegeven wordt dat de eerste en belangrijkste reactie vvaarsrhnnlijk wel het aftreden van Churchill zal zijn De opvatting overweegt dat zijn opvolger waarschijnlijk Lloyd George zal zijn De Daily Herald geeft den aanstaanden definitipven aftocht uit Griekenland en daarrredc uit het laatste die voor eeuwen misschien voor duizenden jaren hun stempel zullen opdrukken Vandaag zien wij op naar hem die het DuiLwhe volk heeft weten samen t brergen die het Versailles heeft vernietigd en het Duitsehe volk in de toekomst een nieuwe voorname plaat m de Germaaiische volkerengemeenschap zal geven De weg erheen voert ovr bergen en dalen door licht en duisternis maar bukt men terug dan was hij recjit en breed Het Duitsehe volk moest dozen weg gaan opdat het zim eigen kracht terugvond zonder dat het echter bij het ongewone van dezen weg sttl stond Spr herinnerde aan de oorlogsjaren 1914 1918 die offers eischten zonder vruchten af te werpen De Duitsehe soldaat bezat toen niet de politieke idee van heden Het Duit whe volk gaat thans een duidelijken weg een die zwaar is en naar spr s overtuigii g wellicht nog zwaarder kan worden maar het is de weg waarlangs de Fülirer ons voert Daarom nu wij in Nederland staan moet mtn dit niet verstaan dat dit is om dwang op te leggen ook wanneer wij ook eens hard en scherp moeten zijn maar wij staan hier in de eerste plaats om te helpen opdat ook het Nederlandsche volk aan het gemeen j schapswerk van den Führer gelooveSfr zal Wij willen medewerken de voorwaarden te scheppen waaruil de wil tot medewerking aan dezen arbeid van den Führer kan ontstaan Teruggrijpend naar den tijd waarin Nederlanders en Duitschers samen in gevangenissen werden opgesloten zeide spr dat hieruit een band van kameraadschap was voortgesproten hetgeen spr beschouwt als een werktuig van het lot om allen van den nationaal socialistischen geest te doordringen zoodat daarmede de grondslagen worden gelegd voor een kameraadschappelijke samenwerking in de toekomst tusschen het Duitsehe en Nederlandsche volk Ik wil dit zoo zeide spr duidelijk vast stellen Spr hesloot met de overtuiging uit te spreken d at de nieuwe orde zal komen voor alle Germaanschc volkeren en ook dat de gestalte van den nieuwen tiid niet alleen in Europa zichtbaar zal zijn maar zich ook zal doen gelden in de geheele wereld Nadat spr een driewerf Sieg Heil had uitgebracht op den Führer speelde het muziekcorps de nationale liederen welke door de aanwezigen staande werden medegezongen Hierna verliet de Rijkscommissaris de zaal en was de plechtigheid afgeloopen hoekje van het vasteland van Eluropa onomwonden toé Het blad verklaart naar de Londensche correspondent van Dagens Nyheler meldt dat d kansen van Engeland om voortzetting van den Duitschen opmarsch legen heit voornaamste deel van Griekenland te verhinderen buitengewoon kJem zyn De Economist vat den achteruitgang van de oorlogssituatie samen ia de woorden dat het geenszins de vraag is hoe de oorlog gewonnen maar hoe hij niet verloren moet worden De DuitJ sche generale staf heeft nog steeds hét initiatief Het blad meent dal Engeland wel aan allerlei fronten slagen en legers maar aan het Atlantische Front ook den oorlog kan verliezen Volgens berichten uit Ankara is im de Egyptische pers gemeld dat dc goudvoorraden der nationale banken van JoegoSlavië en Griekenland door de Centrale Bank van Egypte zijn overgenomen Uil Ankara verluidt dal twee Joegoslavische vliegtuigen met gevlucht leden van de regeering te Belgrad aldaar aijn aangekomen De Turksche autoriteiten hebben reeds een vervoerplan voor de vrijwillige evacuatie der bevolking van Islanboel uitgewerkt Volgens dit plan zouden 50 000 biljetten voor spoorwegvervoer en scheepsgelegenheid ter iieschikking der vertrekkenden gesteld worden RIJKSCOMMISSARIS RIJKSMINISTER SEYSS INOUART BEVORDERD Tot S S Obergruppenführer De Führer heeft den Rijkscommissaris voor de bezette NederVand sche gebieden Riiksminister dt Seyss lnquart bevorderd tot S S Obergruppenführer De Führer heeft den Hoheren S S und Poüzeiführer Brigadeführer und Generalmajo der Polizei Rauter bevorderd tot s S Gruppenführer Generalleutnaitt der Polizei TELEGRAM AAN DEN FOHRER De Rijkscommissaris voor de bezeil Nederlandsche gebieden Rijksminister Seysslnquart heeft den Führer het volgende telegram gezonden s Gravenhage 20 April 1941 Mijn Führer In dezen t0 van de grootste beteekenis leidt U het Duitsehe volkop weergaloos strijdvaardige wijzenaar zijn vooraanstaande plaats in d wereld Het Duitsehe volk volgt O mijn Führer met den ernst en dcvasli eslotenreid waartoe gij Uw volkhebt opgeleid Op Uw verjaardag echter richten zich tol U de harten van alle Duitschers en van al onze vriendrti met bijzonder vurige en blijde wenschen terwijl zij U een geen grenzen kennende liefde betuigen welke U myn Führer in ons gewekt hebt Wy die Uw opdracht in Nederland vervullen groeten U op den dag van heden in volmaakte liefde en onvoorwaardelijke trouw Heil mijn Führer w g SEYS INQUART De Führer heeft S S Gruppenführer dr Dietrich tol S S Obergruppen führer be orderd Britsehe vliegtuigen naar Duitschland ALLEEN SCHADE IN WOONWIJKEN De Royal Air Force is in den nacht van 20 op 21 April naar hel D N B verneemt met vry zwakke strijdkrachten het West Duitsche grensgebied binnengevlogen Een deel der aanval lende vliegtuigen werd reeds aan d kust door den Duitschen afweer onder vuur genomen en weggedrongen D binnenvliegende toestellen wierpen hier en daar brisant en brandbommen neer die alleen in woonwijken schade van weinig belang veroorzaakten Zoa op 6 30 onder 20 48 Maan op 4 40 onder 1S 3S Men b verplicht te verdnister a van zonsuodergang tot zonaopkomst Lantaarns van voerinigen moeten nor na zonsondergaai mtctoken worden