Goudsche Courant, maandag 21 april 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 21 APRIL ï ARTIKEL BON DÜUH HOEVEELHEm loem H 7 21Aprnt m 1 Mei 50 gram locgebnood of SO gram antt brood of Vk rantsoen gebak of 35 gr meel of bloem Boter of margarine Bo Bc Bo 12 U M t m n Apnl n April t jo f Mei a April t m M M Boterkaart p boter Vetkaui h boter of margarme of 200 er veL Op bon 12 en 14 geen vet Eieren A 84 A 94 t M t m 27 Apr 21 April t m 4 MM 1 kippen of eendeiiei OebaJc Br 12 Br 1 14 t m 27 Apnl 21 tJm 4 Blei 1 rantsoen Gort Gortmout ot Grutten A 25 21 April t L 15 Juni 4 pond Havermou Havervlokken Gort of Grutten A 24 21 Aprd t oL U taai i H pond Kaai A C3 en A 64 ea 74 7 Apr t BL 4 Mel 21 Aprfl t m U Mei Elke bon 100 gram Koffie of kotfiesurrQgaat A U nMrtt m 27 AprM 5urroga L Macaroni of Vemneelh of Spaghetti A 26 21AprBI m l5JpBl 1 oos Maizena of Gnesmeel of Puddtngpoeder A 27 21Aprilt m l5Jiini 1 ont MeJk Me 13 21 t m 27 Afta 134 U Peulvruchten A 2S 21 April Vm U ei 1 pond Pe roleum Per 10 v 21 April t m IS lw i Vooi de ketften RyBt emeel gries of Gruttemeel ebloem A 23 21Aj ril4 m ISMei épaai Scheerzeep t m StApM Slaobc ai ewexea Suitter A 21 U Apni t m 11 Mei i Xttogrma rtwe A 18 17 Mr Um 27 April SO cram Vleeach VL 11 VI IS t m M 42S ApiH t m 3 Apr 4 Mei plm 1 oni BOk kip Vleeaekwareo VL 11 VIU r Um at tU AiM m MApc lHei 1 raoIMan Zeep A U U JHj t t m 21 A4 rii 1 raBlpaoD eo wui IpMerlanden Kreis Utrecht li 4è groote zaal van Tivoli t dr O liinchulz Ktméstg totf Für Utreckt zeide om bt vel Op lederen verjaardag van enzen Fuherer Adolf Hitler aldus spr herdenken wy bet belangryfcate feit an deze eeuw nl et besluit van cmzen oppersten bevelhebber toen hy als jong soldaat zich voornam voortaan zyn leven in dienst te stellen van de politiek Ook Bismarck deed a an tmlrtiek inaareenrt Hitler eehdrte het vestten iie gegrondvest is jj de WELKE BONN€N ZIJN GELDIG Vijfde periode J 15 t m 1 35 f m 41 Br 12 Br 11 den Fuhrer op zyn verjaardag met de gelofte tot dubbelen ver by haar werk De minister herinnerde aan den dag gisteren twee jaar geleden to t AdolfHitler zyn JOsten verjaardag vierdebg welke gelegenheid de prachtigsteparade werd gehouden die de rykshoofdstad ooit gezien had Zir heeftmet algeheeie duidelijkheid bewezen hoe sterk het ryk in zes jaren vannatiooaalsocialistiseben Ofiaaaw gtworden is Toen hoopten wy nog 200 zeide dr Gobbels dat het denFOhrer zou elükken ten vreie voorOBB land en de wereld te bewarenWy wisten echter ook dat Wanneeroaie vyanijen hef ryk opnieuw zoudendwingen tot dear stryd voor znnnationaal bestaan het Duitsche volkvoor de eerste nual iu de geschiedenis eensgezind m alle standen geesfelyk economach en militair voorbereid tot het uiterete tou aantredenen de wereld een wonder van krachtnumnelykhcid souvereine politieke eh geestelijke euperiorrteif milrta rekracht en ulu keurigheid zon beleven Vraagt men zich thans af zoo gmg dr Gobèete verder wat 4 n gent k onze vyanden by de aan het daglicht tredende krachtsverhoudingen bewo en heeft om desondanks aan het Br a K = Vi i Me = Melkkaart Ba s Aig Uistributiebonboekje K c bioembon BL o Boterbon YITLER vierde zijn verjaardag in hef hoofdkwartier Dr Göbbels an e eind van dezen oorlog staat een Duitsche overwinning Haar het HMB verneemt heeft Ie röhrer fiïteren ttjn verjaardag in zun hociXdkwartifj gevierd in de nabyheMJ van het cpératieterrBin op den Balktn Terwijl hu met zijn taf bijeen was In defl reetauratiewagen van den spetéalen trein die op het oogerWik als bctjMkwartier 31eti t doet kwam pre e e l € mtddemacht als etste fte chef TOP het opperbevel der neermaeht ge neilol veldmadrtchalk Keitel zijn ge hikwenschen aanbieden In pgeweMe stemming verliep het erste uur van d n dag Onophoudeiilk km men per vern chnj er of over de korte golf militaire politieke en diplomatieke berichten binnen di in het teeken tondtn van de definitieve m Duitsche r k den oyrlog te verklasen dan kan men hierop m feite liaefaftE dit antwoorden n 1 dat zu niet aan het nveesleepend geweld van i groote persoonlijkheid en aan de lievigheid van lun wertc geloofden Zy hebben het nietvor moge ik gdisuden dat een man het wpnder ou hebben gewT9cht n voJk uit en diep verval omhoog te heffen Voor de eerste maal i thans Duitschland in deren oorlog als en hecht aaneengesmeed macMiblok opgetreden pi vermetel en superieur zijn belangen te behartigen Iiedereen weet waarom het ging en dat aan het einde van dezen oorlof een DultsChe ovennnnwig staat Het Duitj che volk behoeft en wil ook met in biizonderheden weten wat de Fuhrer voornemens is en welken weg enstortinK v n et B ltsch eksc e naar de overwinning hij op een be front welke zich steeds duidelijker paald oogenWik kip itbegint af Ie teekenen en van een w heeft eenvoudig vertrouwen in korrende meuwe cata itrofe voor liet i g Thans weet iedere Duitsche sol daat dat Duitschland steeds slechts dan verloor wanneer het gehoor gaf aan leugenachtiga influisteringen dat Duitschland echter altiid triomfeerde Wanneer het van zijn kracht bewust bleef In het verdere verloop van ryn rede hemvn rde de minister aan de uitspraak van Churchill dat Engeland zal overwinnen doch dat hy nog met weet op welke wyze Duitschland kan hierop slechts dit antwoord gev n De Fuhrer zal overwinnen en wel hoofd akelyk omdat hy ook w eet hoe hy kan overwinnen Etn oorlogvoerend volk geleid door een wil en beheeischt dooi een f ana tisme dat behaalt de overwmnmg Een man die zooiets bereikte en schiep staat ver verhe cn boven woorden van lof en grootspraak Voor hem kan de natie zioh slechts in dank baarhr id buigen Zoo groeten w y hem dain op den vooravond van zim verjaardag zpo besloot dr Gobbels Dr geheele lut vereenigt zich in de en groet en m de uitdrukk ng van de diep te en eerbiedigste dankbaarheid jegens hem GORING FELKTTFERT NAMENS D WEERMACHT Rijksmaarschalk Gormg heeft den Fuhier in een radioiede nam rs de Duitse ie weermacht met rijn verjaardag gefeliciteerd DAGOROER VA DE OPPERBEVELHEBBERS DER WEERMACHT Itr gelegenheid van den verjaardag van den Fuhrer hebben de opperbevelhebbe s van het jeger het uchtwapen en de marine aagorders uitgegtven die tot mot o hebben Ook de laatste vyand wordt verslag n TELEGRAM 4N MlbSOIINI Mussolini heeft het vo gende tele Engelïche leger Inmiddels waren de terste gelukwenschtelegrammen bm nenBekomcn Bijzonder verblijdend warcfi de wenschen urt hahe Ev n Mtioi middernacht werd een telegram oiitvangtn waarin de Duitsche toldj ttn die Laussa hadden ingenomen den Führer gelukwenschten Teg n ha f twte nam Ili Ui afscheid van ÏÏcn it4f Na kennis te hebben genomin v n de laal te militaire beriehiX n trok hij ic i eru Ndar vooits uit het hoüWk iti r van den Fuhier gemeld wordt begin ook de verjaardag v n Hitler 71 oals iedficn dag in dezen oorlog met mil taire bespiekir en die tot 11 iiui duur d r De 1 ijksmaaisehalk van het Groot Duitsthe nik Hermann Gormg de op perbevtllubber van de mirinc groj admiiaal Rader rn de opperb veilieb her van het leger generaal veldmaa schalk Biauchitfch kwamen veivolgers den Ful rer feliriteeren Om 11 15 ui 1 Juiiteixie de Fuhrer aan de radio r nr de redevoenng van Hud If H ss die oe gelukwenichen van het vaderland overbiacht Om 11 25 uur nam ce Fuhrer de gelukwenschen in ontvan t van de opperbevelhebbers der wee marhisonderdeclen en van de rh f = ran het oppercommando Vervolgens feil leerden ca de ntksminitt r vnn Buitenland che Znken voi Ribhentrnn de rnknkarselier der S S He nrif h Ifimmler de chef van de nik skansr larii n ksininister dr Lammers de riikiperschef dr Dietrirh en de gene raal der artillerie lodl Tegen 1 uur des middags g ng de Fuhrer met de beeren van run sisf aan hei woik klEOE VAN DR G4BBELS Rijksminuter dr Gobbels heeft op d4n vonnond van den verjaariag van dl n Fuhrer een radiorede gchou den waarin hi o a het volgende zeide toekomen vo k en De Duitschers staan nog met ver genotg van den tegenwocrdigen tijd af m rieds thans dezen tiid n 7ijn geheele draagwijdte en grootte te kunnen overzien Doch ongetwijfeld Ifi aan Hitler do Het I a iaansche zyn zullfm alle komende geslachten de Duib chers van nu erom benjiden dat striidki achten die naast de Duitsch ïy dezen tijd strndend konden mee vechten deelen hartehjk in de maken en het gtluk gehad hebben vreugde waarmede het Duitsche volk een grooten politieken hartstocht te Füherer uw verjaardag viert Deze viering geschiedt m de sfeer en de zekerheid van de overwinning die wy zu len beha en niet a leen door de kracht van on e soldaten maar ook door die van onze darkbeelden die tegenover het verleden de toe komst vertegenwoordigen Aanvaard Führer myn oprecht gelukwenschen en kameraadschappelyke groe en Ook de koning keizer heeft Hitler een telegram van gelukwenschen doen toekomen DE VIERING IN NEDEBLAIVB In Ben Haag In Dei Haag rag men vele party vlaggeh der NSB die de hulde van nationaai socialistisch Den Haag jje tuigden Des middags vond van 12 uur tot 12 uur op het P ein een muziek uitvoenng paats aan welke alle deelen der weermacht medewerkten be itten Het IS f 4en f ase wanneer men zegt dat datgene wat het Duitsche volk thans beleeft en vvaarian allen naar wrmogen medewerken er met 7x u zijn of er niet zoo zou zun wan neer ei n et een man als wegwyzer en baanbrrkcr aan den voorts hry denden tijd lx teekenis inhoud en richting gegeven had De wereld be leeft het grootste wonder dat er in de geschiedenis bestaat n1 dat een gfnie een nieuwe wereid bouwt Derhalve betuigt d geheele Duitsche natie den Fuhrer op zyn 52sten ver jaardag haar gevoelens van dankbaarheid vereermg en bewondering en brengt zu ook de grootste hoop op en het onwTikbart geloof aan hem en zijn historische zending tot uitmg Wanneer het Duitsehe volk den dag van morgen met zijn beste mannen aan de strydende fronten en in bet vaderland in de bewapenings industrie aan óe machines of bjj b vervullen van Onder de aanwezigen merkten wy df flaeebjksctie plichten doorbrengt p genei aai majoor SchwSbedissen zyn deze gevoelens des te inniger en jls vertegenwoordiger van den bevelhwtej yker De Duitsche natie huldigt jfiebber der weermacht m Nederland generaal der vhegers Fr Christiansen den marinebevelhebber m Nederland admiraal Kynast den ccmmissarisgeneraal Reiehsamtleiter Fr Schmidt als vertegeriyoordiger van den Rykseommissans en vele andere autonteiten Het hoogtepunt der viering was des middags om vier uur de samenkomst der N S D A P m den Dierentuin die hoewel een feestelyke WJV marsch door de stad velen tot zich trok tot m alle hoeken ei gaten vol was Leider der vergadering was Kreisleiler dr G F Scbuon Deze faf na opeoiag bet woord aan mr M M Rost van Tonningar die in de Duitsche taal een korte toe raak hiedd namens de Nedcrlandaiihp gasten Daarna werd het woord Mvoerd do H den r ksspreker EngeJ t Berlijn Onder de Mnweziisen waren de generaal der vliegers Fr Cbristiaa eii de e mmissari8generaa nainister ér H FuxAbock en talloos vele andere Distscbe en Nederlandache militete en lyiele uit riteiteo te VtteiM Ook Sn trirecbt heeft tenntódaa I een herdenking p aats gehad naar aanleiding van den verjaardag van Adolf Hitler onder auspiciën van het A beltsbereleh dpr N S D A P in den niet alleen zyn naaste medewerker maar het ganacfae Duitsche volk m zyn politiek 1 zijn streven pm Duitschland uit z jn verval op te heffen in te schakelen Hrtler heef den oorlog wavrm wy ons thans bevind i zeker met gewild doch nU aan hem de strijd is epgedrongen eal hy dien voeren tot een totale oveiwinning Eerst dan zal er in Europa geen ouiust meer zya Een nieu Europa zal aas aOe volken vrede en welvaart geven Spn wendde zich aan het einde van zijn rede tot de jn de zaal aanwezige Hitlexjufend tot wie hy ui het bijzonder woorden van üanmoe igmg richtte en eindigde met de leuze dat Duitaehlaid eeuwig leve Hierna biacht spr een driewerf Sieg Heil op den Fuhrer uit Na prof dr Niesehulz was het woord aan den heer C van Geelkerken plaatsvervangerd leider van dt NSB Wy vieren dit leest aldus spr zoo opgewekt mogelyk ondanks het feit dat de Fuhrer het vorige jaar van 10 14 Mei genoodzaakt was ons zyn gepantserde vuist te doen gevoelen Onze voormahge teerschers zijn ge vlucht Indien slechts de helft van hen zou terugkèeren zou er ongetwyfeld een ander feest gevierd wolden dan wy thans vieren Wy wettr dat en wisten dat eh daarom des te meer voo en wij Nederlansche nationaal socialisten ons verbonden met de Germaansche volken in Europa en dus m de eerste plaats met het Groot Duitsche volk Het vorige gezag m Nederland heeft ons met de in ons land vertoe vende Duitschers m de gevang rissen geworpen Wy hebben dat aanvaard maar ons by die gelegenheid ook voorgenomen dat de Duitschers tot den laatsten man op ons kunnen rekenen Wy willen niet alleen met wporden moar ook met daden tooncn wd G nnaansche eer beleekent Spr be s oot zyn luide toegejuichte rede met oe woorden Duitsch and en de Fuhrer voor het Groot Germaansclie nik Heil Hitler TELEGRAM VAN Mt SSERT AAN DEN FÜHRER De leider der N S B ir A A Ml strt zond den Fuhrer bij gelegenheid van diens verjaardag den volgender te tgrafischen geluk ensch Den Fuhrer van het Groot Duitsche Ri k te Berlijn Fuhrer By de mtrede van uw nieuwe levens laar zend ik u naede namens de na lionaal socialistische be egiiig in Ne denand myn hartelyke ge ukwen Scher Ik hoop dat de sterkste eermacbt dl er tyden onder uw bezieiende lei ding nog UI den loop van dit iaar de bt emmenrger zal wegnemen die oen opbouw van het nieuwe Europa in den v pg staan en vertrouw dat het cdcr lard che vo k lotsverborden met het Duitsche en met de andere Gern aar che volkeren door de kracht der ra lonaal socialistische re o utie aar dezen opbouw deel zal nemen Mussert Boodschap van ir Mussert aan de leden der NSB Ter gelegenheid van der 52s en De verjaardag van den Fuhrer HitUr is ook voor de Neder andsche I alunaal socialistei een feeltoag waarop wy on gelukwenschen met d e van onze Duitsche kameraden va de NS DAP vereenigen Zonder A 1 Hitler den schepper en pionttr van het nationaal sociansme zouden de Germaansche volkeren en daar mee geheel Luropa zyn uitgeleverd gebleven aaji het Jodendom de demo cratie eo he k italisme De beteeke ris van Adolf Hitlc is daardoor uit gegroeid boven die van Fuhrer vat het Duitsche volk Voor het J derlandsche volk wordt in daardoor tot uitdrukkirg ge uracht dat de nationaal socialistische bcwegmg m Nederland Adolf Hitler als den Fuhrer aller Germanen bui digt De NSB betreurt het dat zij by tl aanvang van den met eaivengetetiiken moed en kundigheid door het Duitschen volk gevoerden oorlog tegen de democratische wereldmachten het Nederlandsche volk en den Neder andschen staat nog met gewonnen lad niettegenstaande een byna negenjarige stryd door duizenden met geest dnft en opofferingsgezindheid tegen ai e njiachten in is gevoerd Zou de NSB m 1940 aan de macht gev eest zyn dan zouder de Neder landen aan de zyde van Duttscblard hebben deelgenomen aan dezen st yd die ook voor de vryheid en de el vaart van het Nederlandsche volk van beslissend belang is Het v ervult haar met gMioegdoenaig dat thans reed een groot aastal vai haar leden vrywiilig aan den oariog deelneemt De terugblik op de Mei dagen van het iaaee jaar verplicht ons tegenover den Fuhrer Ado f Hitler tot byzonderen dank daarvoor dal door zg i vastbedolen handelen en door den snellen opmar ch van zlm weermacht duizenden Nederla dsche nationaal socialisten bevryd werden ut de inteioeeringskaBBpen van bet oude systeem Evenaoo danken wy het aan ZHn begrip voor den toestand van helHedexlandsche volk dal de N S B be vryd van den terreur der vroegere o erheul haar strijd voor de natKn alsocialistische idee kati voeren Sedert r eze dagen gaat de N S B voort het Nederiandsche volk voor t nationaaNsocialixme te winnen he Nederiandsche volk zyn elfea aard en Z4 Oermaansche bloed n kKtsverbtm dienbeid bewust te maken Za vervult deae Tocfimg uit alle kracht opdat het Nederiandsche volk zich daardoor den vee bane tot een erve91e plaats als Germaansch volk m het nieuwe Europa die zyn grootsch verleden en ziyn sterken leveoawil waardig is De KSB i ervay overtuigd dat de Fuhrer jn zyn nieuwe levensjaar de vijanden van Europa beslissend zal slaan en een nieuwe orde m Europa onveranderlyke begmselen van het rationaal socialisme die de beste waarboigen bieden voor Europa s toe God zegene den Fuhi or Mussert Amerikanen wenschen geen oorlog VERKLARINGEN VAN KOOSCVELT De gebrekkige oorlogslust v n de AmerikaanscTie openbare meernng is Vnjdag door presideal Roosevelt in de persconferentie in hel Witte Huis toe gegeven aldus het D N B De pi dent zeide dat de openbare meerving blykbaar den ernst van den 001 logs toestand nog niet duidelyk inziet Tevens gaf hy echter uiting aajl zyn oveöuiging dat het proces van op h laering snelle vorderingen t u ma ken en er geen bijzondere ma tiegelen noodig zouden zyn om eüt prote te be spoedigeii Roosevelt weigerde eenig eemimentaar te geven op de ontwikke Img van den oorlog en met name wei gtrde hy de vraag te beantwoorden of de nederlaag van Griekenland de ge varen verhoogt welke de V S be dreigen De gevaren der oonvooieeniie I e afgevaardigde Hamilton Fish iid van de commissie voor de buiten landsche politiek v an het Huis v in Af gevaardigden heeft volgens Associated Press in een rede o a het olgende verklaard Amerikaansche conv ooien zouden oorlog beteekenen Wanneer schepen van Amerikaansche convooicn tot zir ken gebraeht zouden worden gaat t er net meer om of de Vereenigde Stater ith tegen een oorlogaverklaring ver zetten maar hebben de Vereen gde Staten hieimedc zelf den oorlog ver klaard Er z ijn geen viiftig leden var het Ccgres die te vinden zouden zyi voor een oorlogsverklaring zelfs in dien president Roosev elt het Coi gres om een oorlogsverklaring jfou verzoeken De toestand In Irak £ NCiXSCH £ TROl EN IN BASRA Sterke strydkraehten van het Bnt che emp re zyn naar Reuter meldt in Basra aangekomen teneinde de v er bmdingswegen door Irak pen te hou den Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Brood Verklaring Emir Abdoelfaih naar Transjordaiue De vroegere Irakee che regent Emir Abdoellah zal zich volgens een bericht uit Jeruzaiem raar zyn oom ji de höofditad var Tr arsjordanie be peven Te Amman bevinden zich reeo de vroegere mmkter president en iele andere Angloghicle Irakeesche polit a De rlog tear Éee enindkslipdhl CCB VCRSOBILLEMDl KOM TAABDESS T NIETIGD W j ontleenen aan het Duitsche weermachtslrencht van ZatewJag het vo gende betreffende den oorlog ter zee en m de lucht In den afgelqopen nacht heeft Jjet luchtwapen de Britsche ravitaiUeenngsscheepvaart met goed gevolg bestreden Zoo werden in het Kanaal v an Bristol van een gewapend oon c i twee koopvaaiders met in totaal USm br t vernietigd en is op een derde schip een treffer geplaatst Andere gevechtsvliegtuigen hebben voor de Schotwhe OosUtust drie Isoopvaarders van m totaal 8000 b r t tot zinken gebracht en een ander schip zwaar beschadigd Daaxmede verloor de vyand in fcele uren tyds in het zeegebied rondom het Bntsche moederland 19 000 brt De vyand ia noch overdag noch des nachts naar Duitsch gebied j logen By een pogmg oift gisteren overdag en des vond na de Noersche en de Kanaalkust te vliegen verloor de vijand 11 toestellen waanran O hi Inchtgevechten 3 door lichte zeestrijdkrachteo op de £ 7oordzee en 1 door afweergeschut en marine artillene Een verkenningsvliegtuig schoot bovendien aan den uitgang van het Kanaal van St George m een luchtgevecht met t ee vyandelyke jagers en vliegtuig van het type Spitfire saer Daarmede zyn lil totaal 13 vyandelyke vliegtuigen neergeschoten en iS op den grond vernield Drie eigen toestellen worden vermist Het Duitsche weermachtbencht van gisteren meldt om het volgende Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben bü aanvallen op de haven van La Va letta op Malta ernstige schade toege bracht dan de marinewerf en aan pakhuizen Een tankstation geraakte in brand Tijders een gewapende verkentiing hebben vliegtuigen gisteren aan de Schotsche Oostkust iwée vyandelyke koopvaarders met een gezamen ijken inhoud van 6000 ton vemiet È i By een aanval van jagers op de Bntsche Zuidkust werd een vyandelyke jager van het t pe Spitfire neergeschoten Overdag noch dfs nachts zyn vyandelyke vliegtuigen boven Duitsch gebied verschenen Clydebank eea doode stad De Lonoensche correspondent van let Zueed che bad Nya Dagligt A 1 1 e h a n d a heeft v olgens het D N B gedurende de Paaschdagen een be oek geb ac t aan Schotland en vooral ajn het gebied var Glasgow De op den oordelllken oever van de C yce op ongeveer vyftig kilometer al tand van G asgow e egen Stad Clydebank een stad van 50 900 ifivvoners is naar de correspondent meldt door de bommen van het Duitsche luchtwapen geheel niet den grond ge yk gemaakt lo Clydebank is er met een onbeschadigd buis en geen enkelen lawooer te yinden De bewoners h n ie stad moeten verlaten daar de stad na df verschl ende aarv alien van het Duitsclie luciitwapai g reii wconinogeiyk neid meer bood Cl riebank is thais een doode stad bigelscb pal i wu MetciHp in dcD gn d gehoord t m 3 April I t m Aju J 21 Ajird t m 4 Mei De Bntsche adm aliteit heef Xon dagav ond medegedeeld dat het Engel sche patroiOleschtp Vurent tot is gehiactat De familidBden der offeiai de booflecesteld Matsoeoka verliet iac JapanJRusIand HOOGBis yuBUMmamctiH OVERTROFFEN De Jaiunache auniatèr van Bmi landsche Zaken Iflatsoeoka heeft U z un aankomst tut Moskou verkidjj dat de totstandknmmg van bet r trsliteitawrdrag met Rnsland hoogste verwachtingen had overttjÊ f en aldui bet D N fi De aelueaJMli voor de onderhandelineeD ever y vendrag deed zich onverwacht vaortaT hy Staün en Molotow op den teiu rai zyn dank betuigde voor de hartelyk tmtvancat op de heenreis Oe miuiA zeide dat de gesprekken vap r an i man met de leiders van Duitschland ig Ttallë een nöme l lootring voor jq leia naar £ uropa aren gewe s t retlekken hebloen het driemcgend het veidrilg jiieuw Icven mgeblazn en waren een vohpóig succes llataoeoka zelde voorts dat de b tenlandsche commentaren valgan welke alleen Rusland van het nieu verdrag voordeel aon hebben kmdet lyk waren De bedoelingen van den commentaren zön aoo doórzKhtjp jj dus de minister dat zy niet weerlsjj behoeven te worden Het is duiail jk dat een internationaal verdrag dat zoo belangrijk ts met tot stand kan if men paimeer met beide partyen tt voordeel vjn hebhen Rusland heeft ongetwyfflRl voordeel van het ve diag ma4r dat geldt ook voor Japu en Mandsjoekwo Ik zou geen verdrag hebbeo gesloten dat voor ons land of Mandsjoekwo n deelig zou iin geweest In een radiorede tot het Japansdi volk heeft Matsoeoka volgene hel 0J j5 voorts verklaard dat het neutraliteitsverdrag oiét Rusland de a kenniDg van Mandajoekwo door Mot kou beteeltent Hy wees voorts op het vaste beshirt van het Duitsche en Itj liaapsctie volk dezen oorlog zegene rend lut te vecbten en ét wereli situatie meester te worden en verlang de dezelfde vastberadenheid van Ju pan en Mandsjoekwo indien zy even eens een groote toekomst tegemoet willen gaan Ook voor Mandsjoekwg opent het neutraliteitspact met Moskm nieuwe perspectieven Baasisohe maatrcfd De Nitsji Nitsji meldt si Mandijoeli dat de Russische autore teiten daar laepaald hébben dat biii ten landers tot 3 Mei geen gebru k kuv nen maken van den Transsiberie expres tusidien Mandsjoeli en Ma ko Als motief worcK aanfevoerif hel drukke binnenlandsche verkeer voer en na den Isten Mei Het JapansA blad schrijft dat deze maatregel zee de aanda t zou verdienen Het vei uidt namelyk dat tn de dagen het verbod troepen € ie m het gm geb ed van Mandsjoeli lagen naar el 3crs zouden worden overgebrach Kt rou aldus het Wad beschouwd iraren worden als een snelle tenuitvoer ♦ ggmg van het Japansdi Rusts neutraliteits ve rdrag DUITSCa GEZANT TE AGRAM Één eenheid vaste brandstoL r aatf lts p r Egebrood of 190 brood of 1 rantsoen gebak Broodboo Rolen boB Pertoda VlMMbbon Op voorstel van minister von Rik bentrop heeft de Ftltoer den Ob gruppenführer der S A Siegtrid Kasche benoemd tot gezant te Agrao