Goudsche Courant, maandag 21 april 1941

1 fl EEDE BLAn MAANDAG 21 AF RIL liMl O greotkte baapariag op Ow 1 I atrooBuaatwaa vartaifg O 1 door hot gehraik vaa do I beate ea laialgato ianpea ooit door miipavarvaardlgdi miurs heerejj 3ofchoyen STADSMIEttWS fbichindiutrie huldigt Viruljr j tf BMeBiNa BN vmrATsm nu jffSSaivtaxüu octoond rt r d kcrt temUUca ru rQk bloemeiiwMMe dj overryke bloenuenichat had j rd pniddag bet Inatituut voor l londerzoA in weelderigen feeat gewt waar met een receptie hrt 1 m berdadit dat honderd Jaar geZjt de naam T P Vinily aan de N V m f Viruly Coi f Stoomzee ziedery j Hamer werd verbonden Het wa i aUe bloemen dat Kulde rt br cbt aan de jubUeerende 0aa lu het geheele land waren be y rt Hmden gekomen om btm gelukl rr aan te bieden en het gold Ufi behalve een uiting van medejffft nut ent gedenkwaardig telt ook MB bewüi van waardeering voor de f r waarop het honderdjarige be 4rttf aas lü zakelijke belaflgen wetenlelupreUJke dieniten heeft verbonden daamede zijn Uak tegenover de jpduitne op voortreffelijke wUre ver wlL Bet i l n kwam op dezen dag het acriaden huldigen voor voortvarendkeid en oSdememingslust en zich er in verheugen dat deze vooruitstrevende ta energieke geest is levendig ge Ueveo waardoor de zeepfabriek haar teuwifeest viert alj een jonggebleven biMhe onderneming Het was als he t waie symbolisch dat dé herdenking gescaiedde m het Instituut voor WeefJelooderzuek laatste aanwinst die de tiott IS van Viruly waarmede het de kroca heeft gezet op de uitgebreide tervin die aan de Nederlandsche waaehen textiel industrie ten dienste tiaal lo da met den imposanten bloemen Cbat oaalUste deraonstratiezaal hebben Ie directeur drs H G W van Aarlena en de oud dlrecteur de heer f H Aj Hofkamp wiens belangstelling aar viruly blijft uitgaan de velen ntvangen die naar hier waren gekÜMB om van hun belangstelling en feun Qmi thie bllik te geven Medeleven van ofticleele zlJde Ue gemkwenschen kwamen vooral it dr kringen van waschlndustrieëe len miar ook van officieele zijde toonéi men medeleven met de Goudsche Nuivfeesteluige Br was een harteUjk ickr jv n van den directeur ir D J f kerman en den onder directeur ir A V d Hint van de sectie Zeiep van kil Sljksbureau voor chemische proAicten van het departement van HanÜi Nutierheid en Scheepvaart de heer 8 J J Pot de gemeente secretaris acht de gelukwenschen over van het gemeentebestuur van Gouda en het ottieiael lichaam van handel en industne m dit gewest de Kamer van Koophandri en Fabrieken voor Gouda en omstreken was vertegenwoordigd door TooniUer en secretaris de heerej A Gofdewaag en C H Hagendoorn Opiliet eigen terrein van de jubileeKnde lUidememing waren er vertegen ooniigers van het Woefstation voor da wiKh industrie te Delft met den womtter den heer J Kamerbeek den tódar ir R Smit en leden van den raad van beheer en voorts kwamen com imtntteren afgevaardigden van den Bond van Waschmdustrieelen in Nederteid an den K K NaL Bond van Waiehindustrieelen van de Federatie van de bonden van den kring Utrecht WB it Federatie van dai Federatienutg Gouda en van den Nat R K MBd en van den kring Limburg Van We wasscherybedrüven naar Gouda jwaaen en uit Gouda zelf bezochten immü alle waschindu trieeien de necptiii Dank ar asA rdiutrie Twte sprekers habben de gavpelens JJ yupalhie van de waschmdustrie 5Wrukt De b r A J M R os d Jwnutter van de F d ratie van Waacn Irieelen n wi n gezelschap de or w f van Binsberge was nl aan ijtn gelukwenschen een wwa vao hartelyken dar k voor de atTOdheid waarmede Viruly aak verricht Uit vroeger tüden DE XSODDSCIU COtnUNT MSLODE JAAS GELEDEN Benoemd is tot hoogheemraad van de Krimpenerwaard de heer C K Put M JAAB GEEEORN Alblw had in het bovenlóka van den heer A Dam een vergadering plaats van de leden van den Nederl Bond voor algemeen Kies en Stemrecht welke vergadering werd geleid door den heer P J Hebdingen van Rotterdam en door 31 personen werd bijgewoond Geconstitueerd weid eene afdecling alhier Bij de verkiezing van een bestuur werden gekozen de heeren W F Carrière J Gravesteun fen E v Dantzig Daar laatstgenoemde bedankte werd in zlJn plaats gekozen de heer R van der Kemp Het ledental der aldaeli it Gouda bedraagt 38 SS JAAB OEtlDEN QistermMdag 2 uur is voor het front van den troep van het IVde depdt bataUon te Leiden de gesp van verdienste voor 30 jarigen trouwen dienst uitgereikt aan den korporaal J Visser alhier van het 15e regiment infanterie Met de muziek aan het hoofd defileerde de troepen voor den gedecoreerde BU dit eeuwfeest zijn de gedachten aan een grijsaard niet te vereenzelvigen met dit bedrijf dat te complimen teoen is als een jongeling vol vitaliteit Oe prachtige voorlichting van de firma Viruly heeft geleid tot e n nauwe samenwerking met de waschiivdustrie en deze industrie is n et denkbaar zonder den naam Viruly Aan de waardeering van de waschindustrie voegdtS de heer Roos tevens voorzitter van den Bond van WaschinSustrieelen in Nederland de beste wenschen vóór de toekomst van het bedrijf toe Als voorzitter fan het Proefstation voor de wasch nliustrie betuigde de heer J Kamerbeejc mede secretaris van den Nat R K Bond van Waschindustrieelen dank voor hetgeen Viruly voor de wetenschappelyke ontwikkeling van de wascbinduslrie heeft gedaan Hij huldigde hierbij den heer Hofkamp als den grondlegger van de wetenschappelijke service en als de vriend van de waschindustrie die op vlotte en prettige op loyale en royale wijze heeft mede en samengewerkt Uit de aanwKiigheid van zoovelen constateerde de heer Kamerbeek dat de naam Vjruly in de wasch industrie leeft Groote belangstelling in velerlei vorm Oe directie met haar naaste medewerkers de heeren dr ir P J H Soholl drs J W Vaatstta G Kannegieter en J Th van Asten recipieerend ontving verder nog tal van l ezoekers Tot hen behoorden ir C van Loon directeur van N V Stearine Raarsenfa brlek Gouda de heer J P Dertters directeur van de Coöp InIcoopvereeniging van textielfabrikanten mej dr H J de WiJs van de N V Scheikundig Adviesbureau te Voorburg en voorts uit Gouda mr C Jonker de heer J Reneman de heer J fcl oyen en de heer P Bik Onder de vijftig bloemstukken waren er van de Kamer van Koophandel van elk der beide bonden van waschindustrieelen van den Federatiekrmg Grouda van den R K Nat Bond van Waschindustrieelen van den Gelderschen Bond van Waschindustrieelen van de directie van de Kaarsenfabriek en overigens van bevriende relaties o a van andere zeepproduceerende bedrijven Een stroom van schriftelijke iriukwenschen kwam voorts In Op deze wijze feliciteerden o nL de afdeelingen Haarlem en Nijmegen van de waschindustrieele bonden an het einde van de receptie die de aanwezigen in genoeglijk samenzijn hield heeft Viruly s directeur drs Van Aardenne dank betuigd voor de op zoo enthousiaste wijze aanigeboden gelukvrenschen en de met de talrijke bloemstukken gezonden fraaie blijken van hulde HU dankte voor hit vertrouwen in het bedrijf gesteld en gaf de verzekermg dat dit oud in jaren maar jong in daden zich gaarne zal bluven beijveren in het belang van de industrie Een gedeelte van de bloemen is vandaag naar de drie ziekenhuizen te dezer stede gezonden 7 w AT AAR ANNEER Thalia Theater Orenspatroullle met AtUla Hörbiger Gerda Taurus H A Schettow Georgia Holl Vera Hartegg en Ludwig Kerscher Aanving t lS uur Rconie Bioaeoop Kamermeisje driemaal bellen met Jessie Vihrog en Hans Leibelt Aanvan 8 1S uur Sel ionwbar Bioaeoop Frau im Strom met AUlla Hörbiger Hertha Feiier Oskar Sima en Fritz Rasp Aanvang 8 1S uur Dagelijks 9 9 niur Ble kensüi l Ten toonstelling museumsdiip Klein ArtU 21 April t anr Schaakbord Vergadering Vereenlging van postxegelverzamelaara Gouda 21 April S uur Voormalige Ambaehtiavondschool Corsus transportcolonne Roode Krüif dames ja April lUt Bor De Zalm AanI dingen fioogheemraadlschap De Krinipenerwaard van dljkenonderhoud en maken van dljkverhooging 23 April 7 nur Nieuwe Sebouwbnrg Concert Amhenasche Orkeslvereeniging onder leiding van Jaap Spaaniderman solist Cieorge van Renetst piano 23 April 7 nur Olympia terrebi Aanvang buitentraining athletiekvercpn Achilles voor dames en heeren onder leiding van den heer Van Booren 23 AprU 740 unr Ned Gen Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen April 8 uur Daniël Cursus E H B O 28 A ril 8 9 nor Oosthavea M Zitting adviesbureau Ned Vereenigmg voor luchtbescherming 24 April 3 uur Blauwe Kruis Ledenvergadering Ned Chr Vrouwenbond mieiding £ H Bos uit Schevenmgen over Ernst en spel in ons leven 24 Anrll 7 uur B K Leesvereeniging Bridge drive voor de leden onder leiding van den heer L Heynemann 24 April 7 30 nar Vrije Evangelische Gemeente Bybeilezmg en bidstond 24 April 8 15 nur Blauwe Kruis Zangen Gemeente AWond Vereenigmg van Vrljz Hervonrfden inleiding ds C Burger uit Deventer over nieuwen Psalmenen Gezangenbundel medewerking van het zangkoor April 8 unr Daniël Jaarvergadering zendingskrans Febe April 1 30 uur Terrein Openbaar Slachthuis Jaarluksche algemeene keuring van trekhonden en hondenkarten 25 Apri 7 8 niAt Kleuterschool Kmgerlaan 32 Inschrijving nieuwe leerlingen Prinses JulianaschooL 25 April 7 30 unr Daniël Jaarvergadering Ned Herv JongeUngsvereeniging op Geref grondslag Timotheus April 8 uur voormalige Ambaehtsavondschool rsus transportcolonne Roode Kruis heeren April 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Specialiteiten voorstelling Vreugde en Arbeid calaaret Theo Bouwmeester met Paul Ostra 28 April 7 8 30 uur loh Calvijnsdiool Inschruvmg nieuwe leerlingen 28 April 8 uur Voormalige Ambac itsavondschool Cursus transportcoloo ne Roode Kruis dames 1 Mei 7 8 30 uor Joh CalvQnsehool Inschrijving nieuwe leerlingen 1 Mei 7 8 uor Kleaterschool Kruger laan 32 Inschrijving nieuwe leerlurgen Prinses JulianaschooL APOTHEKERSDIEN8T Steeds gjopend des nachts alléér voor recepten Apotheek Grendel alléén Lange Tiende weg 9 Ingez Med U 1037 24 sBsgOÊmsssBeasst Goedö uitvoering vni Gouda t LiédertafeP PSE8TATIE8 IN 8TUOENDE tJJti Degenen die Zaterdagavond in Concordia het concert van het mannenkoor Gouda s Liedertafel bijwoonden zullen voldaan geweest zlJn Over het dftgfeJWt koor uitgevoerde programma Incnf prestaties van Gouda s Liedertafel is nog steeds een stlj gende lUn waar te nemen wat voor een groot deel te danken is aan de uitstekende leiding van den directeur den heer Moss L H Wolff Deze koordirigent blijkt een energiek en toegewijd leider die met half bevredigende resultaten geen genoegen neemt en den weg weet te vinden om de mogelökheder die er in schuilen ten volle te benutten Het pi ogramma dat nadat de h S van porp voorzitter van Gouda s Liedertafel het openingswoord had gesprolsen werd uitgevoerd bevatte een gfoot aantal nummers die voor een deel voor het eerst door het koor werden uitgevoerd Etegonnen werd met Beati Mortui van F Mendelssohn Bartholdy d uitstekende vertolking van dit stuk wekte de beste verwachtingen voor het verdere programma Na Zondag op het meer van G A Heinze en W K Kools Niet klagen werd gezongen Agnus Dei een compositie van P Zwager Met dit nummer behaalde het koor verleden jaar op een zangconcours in Scheveningen een eersten prijs in de eerste afdeeling Ook nV viel de uitvoering van dit prachtige Stuk zeer te roemen het was stellig het beste nummer van het programma Een nieu nummer was 51oria van M C van de Rovaart Door deze moeilijke compositie in zyn repertoire op te nemen heeft het koor wéf wat boven il n krachten geteikt en ér valt nqg wel wat bij te schaven voordat de vele onvolkomenheden die de uitvoering hiervan aankleefden zlJn weggewerkt De rest van het programma waarvan Isr J Olman s Populus Sioij nog afzonderI jke vermelding verdient bestond uit de meer bekende nummers die de m ste mannehkoren op hun repertoire hebben zooali o a De Kuiper van W F Kools Hét Haa rlemsche cabaret trio De Vos braéht een genoeglijke afwisseling in het programma Drt trio bestaande uit d heeren Gerard en Piet de Vos met als derde Herman Teunissen had er buitengewoon veel slag van met een praatje en een liedje het publiek aangenaam bezig te houden Herman Teunissen fimgeerde meestentijds als begeleider doch toondp z ich ook een bekwaam accordeonn ret hü bracht o a de b kende ouverture Dichtef und Bauer ten gehoore Gerard en Piet de Vos traden nu eens te zamen dan weer afzonderlijk op Als duo brachten zij o a een aar dige potpourri en een actueel lied Opoé is haar stamkaart kwijt Gerard de Vos droeg voor Schpoiertje en een aantal geestige rumetarytjes Telegrammen Als geheel maaKte het trio een goede beurt In de plaats van het aangekondigde il was er het optreden van de Krontjdng jdngen Hawaiianband Tahiti en he Hawaiian kwintet The Paradise Islanders beide ensembles onder leiding van W J van den Akker Uitgevoerd werden een aantal der meest bekende nummers uit dit genre De Korte Akkeren wordt volgebouwd HEBZIENING VAN CITBREIDINaS PLAN BEOOGT DE VEKDEBE BEBOUWING VAN DIT STADSDEEL Aaa wconluatM van ptovineialeB wog tot het kanaal Nu de gemeente door h t in do Jongst raadsvergadering genomen besluit tot aankoop van de bijna twee en een halve hectare groote teiyeinen In JDe Korte Akkeren va de wed P van Leeuwen de Jong allen grond in deze wUk ki haar bezit licett gekregen hebben B en W den eenten stap gedaan tot verdere ontsluitloc van dit stadsdeel Ter seoreUrie zlja ter visie gelegd het door B en W aan den raad aan te bieden ontwerp plan tot herziening van het uitbreidingsplan voor de Kortj Akkeren en het ontwerp van een gewijzigde verordeniiy vooe de bebouwing v de terreinen begrepen in het partiëele uitbreidingsplan voor het zufcleiyk gebied dezer gemeente Het plan beoogt de verdere bebouwing van de Korte Akkeren zoodanig dat op den nog braakliggenden grond huizen zullen komen en het geheele stadsgedeelte tpt aan de nieuwe scheepvaartverbmding sschcn den Ussel en de Gouwe wordt i olgebouwd Tusschen het verlengde van de Jacob var Lennepkade en hft verlengde van de Da Costékade zün twee blokken huizen geprojecteerd en tusschen het verlengde van de Da Costakade en den prwincialen weg vier alle met bybenoorende straten De bebouwing en straataanl zUn op dezelfdie wijze gedacht als de reeds bestaande Ctek langs den provincialeh weg komen woningen Het plan voorziet voorts in de bebouwing van het terrein tusschen den provincialen weg en Schieland s Hoogen Zeedijk Hier Is de bebouwing in een driekant met plantsoenaanleg gedacht In de langs het stroomkanaal van Rijnland te bouwen pardon zijn ook wmkelsi geprojecteerd het rüt langs den dyk is voor neringen en kleine l edryven bestemd Ten slotte behelst de verdere uitvoering van het uitbreidingsplan de bebouwing van den gror d tusschen het stioomkanaal van Rypland en de voorhaven naar de Julianasluis Voor denkvorm van den bouw is hier een rechthoek vastgesteld De perceelen op dit terrein zljrf aUe kleine bedrijven aangewezen Het plan voqrziet op ruime wüze ir den aanleg van beplantingen zoodatblj den toekomstigen groei der stad deae grooM wijk een vrierdelijk karakter zal krijgen AI is de leugen VLOTTE OPyOERING VAN VBOOLUK STUK DOOB R K O C Gisteravond gaf de R K Diletiantenclub voor de leden en huisgenooten van de R K leesvereeniging in Concordia een uitvoering van de klucht in drie bedrijven Al is de leugen De leugen was in dit geval dat Alfred Cherry een vrijgezel die lep in de schulden at ich voor eenfi getrouwde man had uitgegeven om een erfenis ui handen te krygen Na een jaar of vüf komt de notaris eens met zijn vrouw pralen ovelr haar verkwistingen Waar h alt mr Cherry zpo gauw een vrouw vandaan Alice Stefling het keufcenmeisjes brengt uitkomst Zij geeft zicli voor de vrouw van mr Cherry uit en het gaat haar verwonderlijk goed af Ahce is echter juist dien ochtend m het geheim getrouwd met den butler William en deze Verraadt uiteindelijkhet bedrog als hg vicdt dat het zijn yrou wel wat te vlooi afgaat voor mrs Cherry te spelen Voordat het hter uitkomt volgt nog de eene verwikkeling op de andere temeer daar William in ztjn verlangen zün meester te helpen ook een vrouw voor htm gezocht had en wel mrs Chadwick de tante van Lucy Norton Als er dan in alle haast nog een kind van een paar jaar opgezocht moet worden en er verschijnt een baby van een maand of drie stijgt de hilariteit ten top Alles loopt gelukkig goed af De butler en het keukenmeisje knjgen geld van den notaris om hun ideaal een lunchnjpm te verwwenlUken m mr Cbvny krijgt nog gelegenheid om t trouwen wat hU ct doet met Lucy Nortmu Prachtig speelde Toon Scfarava d ral van den butler wien do gebourt iisaen over het hoofd groeien en dio het niet meer kan volgen Ook Jan Jansen alt de oude notMs en Ton van Hulzen als mr Cherry gaven uitstekei d spel te zien Maar het meeste applaus was misschien wel voor Bots van Hulzen de Zeeuw als het kittige keukenmeisje en later het charmante pseu8i vrouwtj van mr Cherry Ook de overige spelers Do de Moree Sien Janssendo Zeeuw Mies Vonk en Toos Schuttalaar gaven in de rollen goed tpei te zien Het geheel was een vlotte opvoering varf een vroolijk stuk Na afloop bedankte de Voorzitt do heer W Hoomhout de spelers voor de gewaardeorde opvoering ll K Bond van hout bewerkeré viert 25 jarig bestaan DE HEEBEN B CBAHEB H JANSEN EN A WU BQF JUBILEEBEN MEDE Op 29 Augustus 1940 was het 25 jaar geleden dat de afdeeling Gouda werd opgericht van den tegenwoordigen R K Bond van Houtbewerkers meubelmakers behangers en aanverwante vakgenooten St Antonius van Padua De tijdsomstandigheden zün oorzaak gtjwtest dal jubilei ni eer gisterente vieren Het heeft in het begin veel moeite gekost om den Katholieken arbeider te bewegen zich te organiseeren maar dank zij de activiteit van de oprichters o a oud hoofdbestuurder Van Leeuwen die blj de opribhting zeer veel werk heeft verricht is het gelukt een afdeeling tot stand te brengen en te doen groeien Het eerste bestuur bestond t de heeren Onseier voorzitter Örouwer secretaris en Wljnhof penningmeester Ja vijf jaar had een fu io plaats met deh Bond van houtbewerkers waarop de naam vereeniging die aanvankelyk alleen meubelmakers en behangers omvEnie tot den tegenwoordigen naam kwam In de afgeloopen 25 jaar is er veel door de afdeeling Gouda gedaan om betere art eidsvoorwaarden te krügcn en veel is er verlieterd TegelukertOd met het 25 j arig bestaan der afdeeling vieren drie leden hun zilveren jubi leum en wel de heeren B Cramer H Jansen en A Wijnhof die onafgebroken lid zyn geweest De heer Wün hof is ook 25 jaar bestuurslid Waarvan 23 jaar penningmAster en 2 jaar tweede voorzitter Het tegenwoordig bestuur bestairt uit de heeren A Appel voorzitter Th V d Pouw secretaris en A Wijnhof penningmeester De dag werd gisteren begonnen met een H Mis in de St Jozefkerk waaronder een generale H Communie voor de leden was Na den kerkdienst volgde een gemeenschappelijk ontbijt in het R K VolksbondsgcbouW Tijdens het ontbijt sprak pater Jos Groeik O F M geestelijk adviseur van de atJf deehng een opwekkend woord waann hu de leden aanspoorde de vakbeweging trouw te blijven Des avonds was er in het Bondkge6ouw een feestavond die werd opgeluisterd door muziek onder leiding van mej Bep van Hooff 6e voorzitter de heer A Appel open4p den avond waarna een hoofd besti jirder de heer J v d Post uit Bilthwen de drie jubilarissen huldigde Hierna kregen de leden mei hun dam s gelegenheid de jubileerende leden te feliciteeren De verzorging van het vroolljke gedeelte van den avond was in goede handen blJ het cabaret gezelschap Het èaiet uit Kiumegen met de revue Lach zonder bon Het was een uitstekend geslaagdeviering waarop de leden met voldoemng zullen terugzien SCHOOL 8 BEGINT EEN DAG LATEB De lessen aan de openbare lagere school no 8 hoofd de heer J Torens ma na de Paaschvacantie Peike school in de St Gerardus Majellajchool aan de Lethmaetstraat wordt ondergebr ht beginnen met motgen maar a s Woensdag dék middags bm half twee t KUiLLE lüN Nadruk vwbodan ÖPSV DOn ERFT EEN GEHEIM 401 J uT rT men besloot ook dezen Dog aan boord door te breng n genden ochtend echter bH omovt dat onder denstralwd a f ® P zonnedek werd g lgd kvram men overeen dat W ea mr Pox zich onmiddellijk B TS 1 ompBon zouden bege n siSun Bri ff l y Pwlter en rSL 1 iding van 0 f wandeling door de tuac r l le oude Sara inAr tZ offers zou pakken Voor jouden ZIJ elkaar dan in een wS i oo en om over hun PUmien to beraadslagen V Tb e ö Waikiki wSh if ï Bob HunKeek hij Gipsy vragend aan a l lz grootvader WiS V nen te kun l t nataurlUk niet o 3tand het zich bevindt Dat zullen we gauw genoeg ervaren antwoordde mr Fox En nu naar TompsonI Ik ben benieuwd wat faU ons te vertellen zal hebben Notaria Tompson bewoonde een klein hui in de Loanastreet welke zich in het oude gedeelt van de stad bevond Het huis zag er eenigszins bouwvallig uit zoofils de meeste panden in deze btkirt De notaris ontpopte zich als een beweeglijk man van middelbaren leeftijd Hü begroette zün bezoekers met veel vertoon van hartelükheid maar als Gipsy Bob Hunter en mr Tobias Fox geho t hadden van hem verrassende mededeellngen te uUen hooren dan kwamen ze wel zeer bedrogen uit Mün beste miss Dotting of moe ik Dott zeggen ik heet u hartelijk welkom Hier zjjh de document B waarin u een beschrüving zult vlndcn van alles wat uw grootvfider u heeft nagelalen Hoe is hü gestorven vroegGipsy zacht Men vond hem s morgens dood op bed O dokter ctmstateerde eenhartverlammlng Waarschünlijk heeft mr Cranenburg lün einde voelen naderen want hü liet oen w k tevorendeor mü tün testament maken C bent dua ertger ame van het huis In Waifcüd Dat is tt bekend nietwaar Mr Tompson keek Gifisy ovar zün briGeglaaeii aan Ze knikte Het hnis is nogal verwaartooad ging Wj voort Uw grootvader heeft er de laatste Jaren niets aan laten doen Hü werd hm ateeds zuiniger Als u er zelf wilt gaan wonen zult u er eerst een massa geld in moeten steken om het te laten opknappen Waarschüniük het geheéle kleine vermogen dat mr Cranenburg u heeft nagelaten De notaris rommelde wat hi een stapel paperassen en legde Gipsy een vel papier voor Hier hebt u de volledige boedelbeschrljying Het eenige van waarde zün het huis en een bedrag van vyfdulzend dollar Dat is alles U vergeet het halssnoer geachtecollega zei Tobias Fox De notaris barstte in een schaterenden lach uit Het halssnoer ha ba ha hetmysterieuze halssnoer met den verborgen schat Dat is immers al lang geleden verdwenen I Mr Cranenburg was destüds buiten zichzelf van woede dat herinner ik me nog heel goed Dat ding was een spleen van denouden heer u houdt mü ten goede miss Dott Het snoer is Intussche teruggevonden begon Bob Hunter maar Tobias Fox vlei hem in de rede V weel dus verder niets van dioiketting en allea wat daarmee verband houdt mr Tompson vroeg hü De notaris schudde het tioofd Alles wat ik van dat ding weet is wat mr Cranenburg xüa vriend Santos en voorts nog een paar messchen er van verteld hebben n I dat het van groots waarde was en een schat of iets dergeUjks moest bevatten Dat zün natuurlük praatjes waaraan ik nooit eenig gelQof heb gehecht Ik woon reeds meer dan vyfentwintig jaar in Honoloeloe Het is hier de toegangspoort tot de Zuidzee Hier komen alle menschenrassen van de geheele wereld i zeelieden van alle nationaliteiten büeen De romantische verhalen doen bü dozünen de ro lj Als ik ze allemaal au serieux zou nemen zou ik boekdeelen kunnen schryven Hier wemelt het van sprookjes over verborgen parelbanken en dergelüke schatten van de Zuidzee Het verhaal va n het halssnoer dat aan een of ander stamhoofd zou hebben toebehoord is er één van U hebt er toch hoop ik geen waarde aan gehecht miss Dott Geen moment mr TompsonI Gelukkig maart Dan mag ik u misschien nu wel om uw papieren verzoeken welke u als de erfgename le gitimeeren Prachtig dat is volkomen in orde Een oogenbUk alstublieft dan zal ik u de slcuteb van het huis geven Gipsy nam een kleine lederen cassette in ontvangst waarin een sleutelbos roeide en welke voorts de noodige bescheiden bevatte voor een plaatsetükc bankinstelling welke de geldswaardige papieren in bewaring had genomen Daarna nam man afscheid van notaris Tompson die zün bezoekers uitgeleide deed Toen zii weer op straat stonden xel Boh Hunter teleurgesteld Tjonge dat is maar een zeer ma gero erfenis De had me van ons bezoek een interessanter resultaat voorgesteld Jü toch zeker ook Gipsy Ik weet het niet Bob Eigenlükniet We zullen maar direct het huis gaan bezichtigen stelde mr Fox voot Zy namen een tkxi en reden inaar Waikiki waarbU zq schitterend gelegen villa s eh moderne hotels passeerden Weldra echter werd de streek eenzamer en werd et stadsrumoer overstemd door het geruisch van de branding Eindelük stopte de auto voor een verwildefden tuin welke grqcytendeela door een wankel hekwerk was omgeven Bob Hunter rekende met den chauffeur af Mr Fox keek onderzoekend o zich heen en snoot den bedwelmenden geur van bloemen met zichtbaar welgevallen op Gipsy leunde tegen het hek en staarde naar het huis Het was een groot gebouw veel te groot voor een enkelen bewoner maar het zag er oi verzorgd en ietwat troosteloos t Wellicht waren het ook de voor alle ram neergelaten bamboe jaloezieën welke tot dezen weinig gtin stigen indruk büdroegen De handen yan het m isje beefden toea zü het deksel van de cassette oplichtte Hunter ontging dit Aft en hü nam haar daarom de sleutels uit de hand Toe i hy den passenden sleutel had gevonden en hem in het alot stak ging de deur vanzelf opta nog voor hü den sleute nad omgedraaid Wat moet c dt nu beteekenen vroeg hg verba isd Op hetzeifd oogenbllk droog da stem van een frouw die een lied neuriede tot ht t drietal door OnriiiddelUjk daarop werd een bamboe gordün opzü geschovei en een in het wit geklèede Jonge v ouw trad op de veranda Toen zü Gipsy HitwBarde slaakto zü een kreet van blijde verrassing liep op haar toe en sloot haar in haar armen Gipsy ben je daar eindelükl riep ze Ik wacht al sinds dagen op Je Huister en Tobias Tox keketa elkaar verbaasd aan Wie was die vrouw Dat is Maria de dochter van José Santos zei Gipsy We waren Vfi encliHnen toen k bü mün grootvader woonde Ik hoopi dat We het nog zünllachte Maria Santos terwül ze den heeren haar hand toeytak Waaronti heb je niet getelegrafeerd dat Je kwam Gipsy Dan had ik toch allea voor de ontvangst gereed kunnen maken Gelukkig is het huis nogal oporde En nu welkom in Honoloeloe I Ben ik werkclük Welkom Marlat Miap Santos keek Gipsy verbaasd aan Hoe kom Je er bü zooiets te vra Omdat Iemand me een geheim zinnige waarschuwbig stuurde dmniet hierheen te komen Maria Santos antwoordde niet tWordt vrvlgi