Goudsche Courant, woensdag 23 april 1941

GÖUDSGHE i Uót i COUBANT Woensdag 23 April 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SS T 0 Jaargang No 20611 i Directeur W TIETBB Grieksch leger in Epirus en Macedonië capituleert frontlijn der Geallieerden in Griekenland ingekort De strijd in Joego Slavië geëindigd De Duitschers oefenen op alle punten zworen druk uit Ghurchill kan nog geen uitvoerige verklaring geven Naar poiitielre crisis in Australië Het Italiaansche Iioofdiiwartier Iieeft het volgende buitengewone weer tclitbericlit o 321 ultgegeveni Bet vUandeiijlie leger in Epirus en niacedonië heeft de wapens neergelegd Pf capitulatie is gisteravond om 21 uur 04 aangeboden door een Grieksche Itlegatie aan den commandant van het elfde Italiaansche legercorps aan het Jttoni van Epirus De modaliteiten van de overgave zijn in bijzonderheden l utgesteid In volledig accoord met de bevelvoering an den Duitschen bond fwuot chili dat wanneer in den toestand een tijdelijke stilstand is gekomen in het Lagehuis een toereikende verklaring zal worden afgelegd over alles wat er tot op dat oogenblik gebeurd is Ik moet openlijk tofegeven dat wij de grootste moeite gehad hebben om voliedige berichten te krijgen over de moeilijke bewegingen van onze strijdkrachten in Griekenland Deze bewegingen waren buitengewoon ingewikkeld en zijn met bijzondere handigheid ten uitvoer gelegd doch zelfs de regeering ontvangt niet lederen dag volledige en nauwkeurige inlichtingen van de commandanten die bij deze troepenbewegingen betrokken zyn Dit heeft overigens in geen enkel opzicht het verloop der operaties belemmerd Ik heb er voor gezorgd dat wü in het vervolg vollediger inlichtingen ontvangen De inschepingen Verkenners van het Duitsche luchtwanen met grooten actieradius hebben bij hun jongste vluchten waargenomen dat het druk is in de groote havens van OostGriekenland Op de wegen naar de steigers en plaatsen van inscheping verdringen de kolonnes elkander Stoombooten van middelbare en geringe groote motorbooten en kotters liggen gereed om de Engelschen te vervoeren zoowel voor Piraeus als voor Volos kruisen talrijke vaartuigen buiten de reede die blijkbaar wachten op bevel om aan te leggefl aan de weinige pieren die nog niet verwoest zijn Formaties Duitschie gevechtsvliegtuigen hinderen voortdurend de concentratie en inscheping van de Britsche troepen Schepen die aan den grond gezet en tot zinken gebracht zijn bemoeilijken het verkeer in de havens in hooge mate Het Duitsche luchtwapen heeft Maandag een reeks hevige aanvallen op vijandelijke vliegvelden in Griekenland en op Kreta ondernomen Vijf luchtbases werden door gevechts en jachtvliegtuigen met succes aangevallen en ondanks den hevigen afweer konden daarbij twintig vijandelijke vliegtuigen op den beganen grond vernietigd worden Naar politieke crisis in Aüstralië Associated Press meldt uit Sydney dat ds mo lijke positie der Australische troepen in Griekenland naar de meening vaji politieke waarnemers binnenkort zal leiden tot een politieke crisis De parlementaire vertegenwoordigers der Labourpartij zouden de regeering Menzies ten val willen brengen omdat de fimgeerende ministerpresident Faddeni heeft toegegeven dat het oorlogskabinet niet beraadslaagd heeft met de commissie van advies waarin de Labourparty is vertegenwoordigd over de vraag of Australische troepen naar Griekenland zouden worden gezonden De tüederzydsche verliezen De berichten uit vijandelijke bron over zware Duitsche verliezen in Griekenland hebben in Berlijn zeer de aandacht getroliken aldus het D N B omdat zij de verliesverhouding omkeeren Van militaire zijde werd verklaard dat de Duitsche verliezen juist buitengewoon itlein ziJn De drijfveer voor de Engelschö berichten ziet men in het feit dat de Engelschen en Grieken op hun vlucht zeer groote verliezen hebben geleden en neg lijden vooral ten gevolge van het optreden der Duitsche luchtmacht Men schat het aantal Engelxche soldaten dia de laatste dagen om het leven zijn gekomen door het in den grond Iwren der transportschepen op ongeveer SC OOO De tot zinken gebrachta tonnage bedraagt 122 000 waarby dan nog de beschi i de sche Door den aftocht der Engelsche troepen in Grielcenlond zoo me d de de Londensche nieuwsdienst Dinsdagavond Is de frontlijn aai iiieriielijk verkort In h t geheele Britsche frontgebied zijn krijgs verrichtingen gaande De Duit cbers oefenen op alle punten zwa ren druk uit De moeiiykheden van ten Britsohen aftocht zUn buiten gewoon groot geweest Dt militaire medewerker van de II w Chronicle Liddell Hart tiaiitt in dit verband Het berifht In like het terugtrekken van de Weksch Brltsohe strijdkrachten op ihuwi stellingen die da frontlijn foor d geallieerde verkorten kan llechti beteskenen dat nieuwe positiM xljn ingenomen tusschen de Golf vin Lamia In het Oosten en de Golf van Arta In het Westen van Griekenlind Deze nieuws frontUJn heeft het nadeel dat de achterste grens van tee verdedigingslinie d Golf van Bodnthe op slechte 50 K M afstand ligt Het verdedigingsfront heeft daardoor ilechti een gering diepte hetgeen onder bepaalde omstandigheden gevaren met zich mee kfoi brengen Het officieel communiqué van het Britsdie hoofdkwartier in Griekenland msaltta gisteren bekend naar aan het DN B wordt gemeld dat da Grieken viiomamelijk den last van den tegens and tegen de I uitsche troepen drajen div succesvol blijven oprukken Op den linkervleugel van het GriekschBritsche front staat volgens dit offi leele communiqu geen Britsche eenheid meer In het zelfde communiqué wordt verklaard dat de terugtocht JidAt wordt door Australische en NleuwZeelandsche troepen Ook hier Mm het D N B laten dus de EngelKli n evenals op andera strijdtoonee w aan de strij ikrachten uit het nplre over In de laatste zware geiten met de oprukkende Duit en vernietigd of gevangen genoden te worden i y P Ifansen die slechter zijn dan uuilcerken baant het Britsche r zich een weg naar de Zuidelyk ï j inscheping aldus Asso m Press De heldhaftige Grieksche inwaterie zoo vervolgt het bericht ofhH A P lsi Bntschen flank kil ï ineenstorting te dekii v root deel der uitrusting als ÏT i i en munitie moet reeds verloren beschouwd worden Londensche Daily Herald Ueto i van het begin af aan JWa ons w j zullen er echter goed jj ooen on op de ergst mogelyk voor te bereiden Churcfull over den fnilitairen toestand Ctl jJ ReuUr meldt heeft de Brit let L TS H President qiurchiU In toSbük Z ui v 8 niet gekomen is om mUltairon T verklaring over den dS fT l t leggen H it Lwfr i en den raad op v J e en ver naar h J en van diens 1 vertor e voorts dat hij Eii kon aflegien die w o T kunnen z n La fc V evatten dan h doo l V edeeld en 8 ÏÏi ï Je bladen gemeld is ds hind aldu Chur pen komen Sedert Zondag spoelen aan de kust van Volos tot aan den voet van den Olympus dagelijks duizenden lijken van Engelsche soldaten aan Om een illustratie te geven van de onoprechtheid der Britfche l eriditgeving over den militaisjn toestand verwees men te Berlijn overigens naar het ooggetuigeverslag dat een Amerikaansche correspondent heeft gegeven voor den kortegolfzender WCAB te Philadelphia Hij had zich van Athene naar Istanboel begeven om daar zijn verslag door te geven Hij zeide Het Britsche expeditieleger dat 80 000 man sterk is trekt langzaam terug De heldhaftige Grieksche soldaten offeren zich op om den Britschèn terugtocht te dekken Deze uitspraak van een niet Duitsch gezind journalist acht men te Berlijn afdoende Van bevoegde militaire zijde wordt voorts verklaard dat de Duitsche strijdkrachten Athene met geen enkelen bom of kogel hebben aangevallen Bulgarije erkent Kroatië Het Kroatische staatshoofd Pawelitsj heeft een telegram doen toekomen aan den koning van Bulgarije waarin hij verzocht dat Bulgarije den Kroatischen staat zou erkennen zooals Duitschland en Italië reeds gedaan hebben Koning Boris heeft geantwoord dat de Bulgaarsehe regeering heeft beslotenrden onafhankelijken Kroatischen staat te erkennen Persstemmen De JJ ew Yorksche bladen commen tarieeren de door Engeland erkendeonvermijdelijkheid van de ontruimingvan Griekenland door de Britsche troepen De New York Hferald Tr lb u n e hoopt nog op een herhaling rfan den slag by Thermopylae doch rfeefttoe dat Engelands Ballyinveldtochteen ernstige nederlaag is Engeland mag voorloopig jij et op beter hopen en kan de as niét in groote veldslagen overwinnen doch moet een guerilla voeren om de asmogendheden door verrassende slagen naar vermogen te hinderen Het blad adviseert den Engelschen thans een landing in Portugal in ernstige overweging te nemen om evenals op den Balkan de moeilijkheden van de as te vergrooten Op deze wijze moet Engeland oorlogvoeren tot het een voldoende luchtmacht voor aen frontaanval heeft De verklaring van den nieuwen Griekschen premier Zuderos dat de Grieksche natie het edele Britsche volk dank verschuldigd Is omdat bet Griekenland met zelfverloochening zijn diensten van da meest verheven menschelijkheid heeft aangeboden vindt de Deutsche diplomatisch polltische Korresponde n z even paradoxaal als pmerlieU k Zuderos heeft gesproken zoo schrijft de Dl pi o als bevond hi zich als reeds zoo menig minister van landen die op Engelsche beloften ziJn Ingegaan reeds op Britsch gebied en in Britsch pension Iedereen ter wereld echter weet thans wat Engeland in dezen oorlog voor Griekenland heaft gepresteerd Ofschoon het Britsche expeditiecorps al weken op Griekschen grend vertoefde liet het den eeisten Istrijd in de voorste linie over pn de Grieksche resp de Servische trcepen In den eigenlijken strijd kwamen Engelsche troepen eerst een weak na het begin toen zij nl in hun heejite achteruit gelegen stellingen door de Duitsche troepen werden aangevallen Hun overhaaste vlucht werd toen voltrokken op een manier die het in het Westen aangeleunde Grieksche legercorps in een fatalen toestand bracht fiet belangrijkste voor het Britsche expeditiecorps was immers niet aldus de D i p 1 o zich naar het voorl eeld van Leonidas voor de Grieksche kameraden op te offeren maar zelf zoo veel mogelijk nog de reddende haven t bereiken Het kaartje geeft het gebied aan van Thessalië waar momenteel felle strijd gevoerd wordt in het Pindusgeiiergte in de zone van Trikalla Na den val van Larissa en Trikalla zetten de Britten en Grieken hun aftocht in de richting van Lamia voort Deze stad en de inschepingshaven Volo zijn inmiddel reeds bezet De sector Larissa Plymoutk weer aan gevallen BEUSACHTIGE BRANDEN WAABGENOMEN In den afgeloopen nacht hebben wederom sterke formaties van het Duitsche luchtwapen naar het D N B verneemt de oorlogshaven Plymouth met uitstekend gevolg aangevallen In de haven en de stad werden een reusachtige brandende oppervlakte en versclieidene branden die gepaard gingen met groote ontploffingen waargenomen Voorts werden voor den oorlog belangrijke doelen bij Plymouth met succes gebombardeerd De ïiigelsche oorlogsvloot leed eveneens weer verliezen Vannacht zijn wederom 4 schepen met in totaal rond 11 000 ton tot zinken gebracht Het Duitsche luchtwapen is m den afgeloopen niacht naar de Britsche berichtendienst meldt actief geweest boven verschillende deelen van Engeland In het Zuidwesten van het land vooral in een zekere stad die zwaar is aangevallen met brand en brisantbommen is bijzonder fel afweervuur gegeven door het Britsche geschut Nadat de aanvallen in dit gebied waren opgehouden gingen hedenmorgen vroeg wederom vijandelijke luchtstrijdlcrachten over tot den aanval Ook op de Engelsche Zuidkust zijn bommen geworpen fc Londen is tweemaal luchtalarm gemaakt en heeft het afweergeschut een fel spervuur geopend Zuid Amerika als toekomstig oorlogsterrein ARGENTIJNSCHË VERONTWAAKDIGING Het veelgelezen Argontijnsêhe tijdschrift Ahora vindt het bijzonder opmerkelijk dat geen enkel Argentijnsch blad het aangedurfd heeft een standpunt te bepalifn tegenover de belangrijke verkïarjng van den Amerikaanschen ministi r van Oorlog Stimson die zeide öat wellicht de voor bereWioK van de Amerikaansche landen op een verdedigingsstrijd noodzakelijk zal zijn welke strijd eventueel ook op Zuid Amerikaanschen bodem zou moeten worden uitgevochten Dit kan alleen verklaard worden door het feit aldus het tijdschrift dat de Yankees met hun een heele pagina beslaande propaganda advertenties touristen reizen naar Noord Amerika die gepubliceerd worden in de leidende dagbladen van Buenos Aires die stilzwijgende toestemming hebben gekocht voor woorden die eigenlijk lederen waren Zuid Amerikaan zouden moeten vervullen van toorn en verontwaardiging De Ver Staten vinden geen propaganda methode te slecht Mn niet te probeeren Argentinië tot oorlog opruiende denkl eelen in te enten Met economische afpersing en vage beloften willen de Ver Staten de vaderlandsche stemming der Argentijnen in dienst stellen van een slecht zaak Da Vereenigde Staten citeeren gaarne de vrijheidshclden der Latijnsch Amerikaansche republieken San Marco en Bolivar zij vergeten echter dat hun ideaal niet was PanAmerika maar de vereeniging der Zuidelijke staten Argentinië bezit voldoende moreele kracht aldus Ahora om zich te onttrekken aan een voogdij van de Yankees en om het vaderland ernstige wellicht onlierstelbara dwaUngen ta besparen HET NIEUWE VLEESCHRANTSOEN HOEVEELHEID iXEESCH PER DIER ÏS STERK GEDAALD De toestand in het slagershedr f Eerst zeven toen tien nu zestien dagen met een poiid vleesch neen een opwekkende cyferreeks is dit nu juist niet Bij deze verscherpte rantsocneering wordt het vleeschverbruik teruggebracht tot gemiddeld 12 kg per hoofd per jaar hetgeen deel is van de normale gemiddelde consumptie zoo lezen we in het H b 1 d Heelemaal onverwachts komt deze verlenging van den geldigheidsduur der vleeschzonnen die Zondag jl is ingegaan intusschcn niet Reeds een paar weken vóór Paschen kwam het in verschillende plaatsen voor dat lang niet alle aangeboden vleeschbonnen tegen vleescU konden worden ingewisseld omdat den slagers niet voldoende slachtvee ter i eschikking kon worden gesteld Voor de Paaschweek zélf had de Veehouderij centrale speciale maatregelen getroffen o a stelde zij naast het versche nmdvleesch ook versch schapenvleesch l eschikbaar terwijl zij uit haar voorraden verder nog suppleerde met Ijevroren nmd en schapenvleesch n met wat varkens en spek Slachtveekwalitelt loopt sterk achteruit Het feit dat deze aanvulling noodig was bewijst dat de aanvoeren van slachtvee niet otereikend zijn voor een vleesclimntsoen van 1 pond per 10 dagen De voornaamste oorzaak iiiervsn i waarschijnlük wel de achterOitgBng in kwaliteit der slachtdieren Het percentage A runderen dat wordt Deze belangrijke en merkwaardige kaart get ft den lezer een alfiemeen overzicht van de militaire operaüe die van 6 April in Joego Slaviè geduurd hebben en geëfndgd zijn op 18 April bij de algemeene capitui aUe van hit Joego Slavische leger De opmarschlimes van de DuitscheIta Uaansche en Hongaarsche legers zijn volgens de w eermachtiïbenchten op de kaart gebracht Wij vermelden hierbij de dubbele benaming der steden de cijfers dde achter de eerste plaatsnaam voorkomen geven de datum aan wanitieer de plaats veroverd werd Op 6 Aprti gai Hitler het bevel tot denopirarsch tegen Joego Slavlë Tezeifder tijd rukte sterken legerafdeellngen ondersteund door het luchtwapein Joegoslavië binnen Het Noorderleger opereertSe Vsn tilt de Oos marlc Graz het centrale leger van uit SofLa Bulgarije het Zuid leger van uit Peine ZuidBulganje In de riehttne van Ströemitza en viel Servisch Macedonië binnen bil Ströemitza verdeelde zich het Zuidleger in twee formalies een hiervan volgde de Vardar In de richting van Skoplje de ardere de Vardar in de richting van Salomki dat op 9 April in Duitsche handen viel Het Noorderleger volgde de rivier de Save nam Marburg 9de MaJibor trok verder op naar Reichenburg 10de en verdeelde zich in twee veugels een hiervan ging In de richting van Agram de Unkervleuged In de richting van Sarajevo De rechtervleugel van het Noorderleger deze gemechaniseerde ftMeeling v gde de nvier de Save veroverde Agram 11de Zagreb Sissik 11de Sisac en de stad Brod op den 13de deze colonne kreeg contact met de troepen te Sabac die Belgrado omsingeld hadden op den 14den April De linkervleugel van het Noorderleger deze vleugel kreeg contact te Karlitadt 13de Kar ovac met de Italiaansche troepen komende uit Susa Soesak veroverde Plitvlce en Blhatsch 13de Blhac Secovac 14de Sekovak Jajce 14de Pravnlk ISde Sarajevo 16de alhier capittüeerde het tweede JoegoSlavi 9che leger Het Centrale leger rukte op van uit de Bulgaarsehe hoofdstad Softa bereikte Ntsj aangevoerd is op het oogenblik slechts gering Het grootste deel van het aangevoerde vee brengt het niet verder dan de C klasse De opbrengst aan verkoopbaar vleesch is voor zoo n C koe evenwel aanzienlijk kleiner dan voor een Arund Een rund uit de A klasse levert gemiddeld 62 kg of ruim een derde deel méér verkoopbaar vleesch dan een dier uit de C klasse Hieruit bliikt zeer duidelijk welke een aanzienlijk verschil in de ter beschikking komende hoeveelheden vleesch het uitmaakt indien de kwaliteit van het slachtvee aanmerkelijk daalt Maar óók blijkt er uit welk een belangrijk voordeel er uit een oog punt van vleeschvoorziening in schuilt wanneer mager vee van C kwaliteit niet direct wordt geslacht maar eerst wordt vetgeweid Het is op die ma nier mogelijk de hoeveelheid verkoopbaar vleesch met 35 i 40 in gunstige gevallen zelfs wei met 50 te verhoogen De reden der verscherpte rantsoeneering In het voorgaande feit ligt nu de reden van de verlenging van den geldigheidsduur der vleeschiKinnen Wij t evinden ons thans nl in een periode die ten aanzien der slachtveevoorziening ook in normale t ij d e n niet de gunstigste is Omstreeks dezen tijd van het jaar zijn de stalkoeien langzamerhand op terwijl er uit de weide nog geen slachtvee kan worden geleverd Het krachtvoertekort gedurende deij afgeloopen winter heeft deze situatie uiteraard nog verscherpt zoodat dus het ovcrgroote deel der slachtvee aanvoeren thans noodgedwongen bestaat uit mager vee dat i ovendien nog ten deele drachtig isl Uit dien hoofde ia er dus illes voor te zeggen om op het oogenblik de nmdvee slachtingen tot het absoluut nocdzakelijke te beperken en de magere dierSn eerst nog een poos in de weide te jagen Onze toekomstige vleesc en niet te vergeten vet positie kan hiermede slechts gebaat zijn en dit kan voor den aanstaanden winter wel eens van doorslaggevende beteekenis worden Meer Taikensvleewh Het ia hierbij een gelukkige omstandigheid dat de Verfiouderü Cen trale voorloopig in gtaat is wat meer vakens voor de ooiuumptie ter beschikking t stellen Tot dusver lue 9de Nii Varvarin 12de Krusevas 12de en voegde zich bij de Duitsche colonne die van uit Bazias gelegen In Roemenië Belgrado omsingelde de hoofdstad van Joego SIavië viel deze belde legers in den nacht van 12 op 13 in hahden Mermede capituleerde het eerste Joego Slavische leger Het Zuld Icger Op 8 April wajs Ströemitza reeds in Duitsche handen Veles Keuprula en Skop je Usküb vielen op den 9de Tefovo KaJkandelen op den 10de Van Veies uit bereikte een vooruitgeschoven colonne Prilep lOde BitolJ 11de Monasttr en Ochrida llde Ochrld en bracht een verbinding met Italianen aldaar tot stand Debar iD hra vlei op den 12de in Italiaansche handen Het Italiaansche Xoorderleger De opmarsch begon bi Soesak langs de Dalmaüsche kust in de richting van Ragusa vervolgene Vleten de volgende steden Gosplk 13de Novigrat I4de Novigradi Knin 15de Sebenlco 15de SIbinik Spalato I6de Split Mostar I6de Ragusa 18de Dubrovnlk aldaar kfegen de Italianen contact met him Zuidleger komende vanuit Albanië Het Zuld ltallaansche leecr dit opereerde van uit Scutari Shkt dra verdverde Cetlnje 17de Cattaro 18de Kotor Castelnuovo I8de en voegde zich te Ragusa bij het Noorderleger Het JuUsche front De operaties in het dal ven de Save vorderden langzaam Op 12 Aprfl vlei de stad Lalbach Ljubljana In ItaMaaiv9che handen De operaties der Hongaren deze kwamen van Szeged en opereerden tusschen Donau en Theiss Zij veroverden Martalheeeslopel IZde Subotica Sombar 12de Zombar en Esseff 13de Osijek De volledige bezetting van den DraveDonau driehoek werd beëindigd op den 15de April toen Neusatz NovisadI en Werschetz gevallen waren Nabeschouwing Op den ISden April capl tuleerde de ï st van het Joego Slavisctie leger zuivering van het land van uiteen jaagde troepen blijft echter stel ielmatJ plaats vinden de strijd voor de Duitsche hoofdlegers In Joego Slavië werd hiermede vanaf 6 t m 18 April als beëindigd l eschouwd gen alleen de slagers in de grootere steden wat varkens toegewezen Thana zal dit over het geheele land het geval zijn Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het beschikbare kwantum betrekkelijk klein ia Toestand in het slagerfbedrijf wordt zorgelijk Het ligt voor de hand dat als gevolg dezer nieuwe verscherping der vleeschrantsoeneering de toestand in het slagersbedrijf zorgelijk wordt Zooals hiervoor reeds gezegd zal straks het vleeschverbruik dalen tot op i van het normale gemiddelde Voor de slagers betepkent dit dus een omzetdaling van 65 h 70 I Reeds thans nu de rantsoenen op 50 van normaal staan hebben de meeste slagers groote moeite om het hoofd boven water te houden Voor een belangrijk deel is hieraan ook de verhouding tusschen de inkoopprijzen van het vee en de verkoopprijzen van het vleesch debet Er is alle reden voor een nieuwe en grondige be studeering van de bestaansmogelijkheden in het slager bedrijï Wij meenden goed te doen deze aangelegenheid eens even te belichten omdat hieruit oo duidelijk blijkt welke diep ingnjpende economische gevolgen de tegenwoordige rantsoeneeringsmaatregelen voor de daarbfl betrokken midiienstandsbedrijven ioinnen hebl en Het groote publiek wel eens geneigd dit over het hoofd t zien terwijl dit toch juist een zeer be langrijk en liiterst moeilijk vraagstuk isl iOHCHlfUUUt 2 n op 6 24 onder 20 53 Maan op 5 50 onder 1M7 Men is verplicht te yerdnisp tervs van lootonder ang tot é zonsopkomsL K Lantaamt Tan Toertniéea 8 moeten mir na consonder8 iani ontatoken worden SHnww