Goudsche Courant, woensdag 23 april 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 23 APRIL I94i Verklaring Me = r Melkkaart Br a Broodbog Bq = Aig Uistribullebonboekje K = Koleobon A = bioemboQ Per = Periode Bi s Bolerboa Vi a Viee dibon Te Tokio niets bekend over militair accoord in Oost Azië Economische onderhandelingen tusschen Duitschland en Japan ♦ Ohe voor Duitschland Officieele berichten By beschikking van den lecrttaris generaal van het departement tu JTinancien it met het einde van d 486e staatsloterij op haar verzoek eervol ontslag verleend aan mevrouw M H M VederPaats uit hare betrekking van collectnc dar ataatslotery te Anulardam Is met het einde der 486ste staatslo tery op haar verzoek eervol ontslag verleend aan mej M L S F Westmaas te Rotterdam uit hare betrekking van coUectrice der Staatslotery aldaar SPORT ZWEMMEN SETON ONTTR OOND SAUTSHUIZEN ZWEMT 200 M IN 2 MIN 42 9 SEC By de zwerawedstl yd m de bad en zweminnchung de Regentes welke gisteravond gehouden werden lej ge legenneid van het 20 jarig bestaan heeft Herman Smitshuizen het Nederlandsche record 200 meter schoolslag heeren wederom op zyn naam ge bracht Ir een duel met zyn rivaal Wil Seton die Zondag jl in Amsterdam het record op zyn naam had gebracht in den tyd van 2 mm 431 sec heeft Smitshuizen het record nog scherper gesteld en een tyd gemaakt van 2 min 42 9 sec RECHTSZAKEN AMSTERDAAfSCH GERECHTSHOF ZWARE STRAFFEN VOOR FIETSENDIEFSTAL Voor het gerechtshof te Ams erdam gepresideerd door mr Joh M Jolles stond gisteren een 28 jarige grondwerker uit Utrecht terecht In Februari was de man door de Utrechtsche rechtbank wegens heling van een gestolen rywiel tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld Tegen dit vonnis was hy in hooger beroep gekomen omdat hy volgens zijn beweringen volkomen te goeder trouw was geweest en met had ge we en dat de fiets van diefstal afkomstig was Deze ontkentenis leek echter alles behalve geloofwaardig De man die reeds zes maal veroordeeld werd had regelmatig omgang met fietsendieven en hl had derhalve kunnen begrypen dat de zaak met in orde was toen de 31 jarige schilder waarmee hy een cafe had bezocht en die voor het café bezoek geea fiets by zich had uit een steegje by de Wittevrouwenstraat een rijwiel te voorschyn haalde O had de fiets naar Soest gebracht om te verkoopen Hy had dat uit wel willendheid gedaan en Heelêmaal niet ui wins bejag zoo vertelde hy Eenige weken vroeger had de schilder een fieis te koop aangeboden aan den grondwerker maar deze had toen geweigerd omdat hy meende dat er een uchtje aan dit handeltje zat Nu echer had de schilder zyn volle vertrouwen Dat vertrouwen had de rywielher steller uit Soest w aar de man de fiets WELKE BONNEN ZIJN GEL DIG BON DUUR Bloem BI 7 21 Apnl t m II Mei B 12 Bo 13 Bo 14 14 t m 27 AprU 21 Aptil t m 10 Mei 21 April t m It Mei Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Vijfde periode IS t m 17 35 l m 41 t m 30 April Br 12 Br 13 14 t m 27 April 21 April t m 4 Mei Brood A S4 A M 14 t m 27 April 21 April t m 4 Mei Eieren Br 13 Br 13 14 t m 27 April 21 t m 4 Mei Gebak Gort Goitmout of Grutten A 25 21 April t m IS Jul pond Havermou Havervlokken Gort of Grutten A 24 21 April t m 1 $ Jnni Vi pond A S3 en 73 A 4 en 74 7 April t m 4 Mei 21 April t m 18 Mei Kaas Koffie of koffiesurrogaat A 18 17 Mrt t m 27 AprU Maca oni of Vermicelli of Spaghetti A 26 21 April t m IS Juiri 1 ons Maizena of Gnesmeel of Puddingpoeder A 27 21 Apnl t m 15 Juni I ons 21 t m 27 April Me 13 Peulvruchten 21 April t m 11 Mei 1 pond A 28 Petroleum Per 10 21 April t m 15 Juni Vont d keuken Rysl emeel gnes ebloem of Grutiemeel 21 April t m 18 Mei Vt pond A 23 117 aput ttravkl Vm 30 April niet aan geweien 14 April t m 11 Hel I kilogram n Mrt t m 87 Apnl 90 gram A 18 t m 20 23 April t B M Apr 4 M i VL 11 VI U Vleceeh VL 11 VI IJ Vlecschiwarai Vai l Apr 4 Mal 81 Mrt Um W AprU 1 rant i BUiTERUMD Ciano bq Hitler WEER NAAR ITAUt lERUG De Fuhrer heeft op 20 April den Italiaanschen Minister van BuitenJandsche Zaken Ciano die een kort bezoek aan Weenen bracht ontvangen in tegenwoordigheid van den Duit chen minister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop Graaf Ciano is na de besprekingen die fiij te Weenen met von Ribbentrop heeft gehad gistermiddag naai lUhe termJgekeerd De Engebche cheepsverliezen VERLIES DRIEMAAL ZOO GROOT ALS VERVANGEN KAN WORDEN De Londensche correspondent van de New York Times meldt dat men in officieele Bntsche knngen met dagelijks toenemende nervositeit het Amerikaai sthe debat over het con vooivraagstuk volgt Men wijst op de noodzakelijkheid onmiddellijk maatregelen te nemen om de Amerikaansche leveranties oorlogmateneel en levens middelen veilig op de plaaU van be temming te doen komen indien vermeden zal worder dat Engeland in n VertrvMjfelde situatie geidakt Enfieland verliest door het Duitsche offensief ter zee driemaal zooveel tonnage als het kan vervangen en de n euv e Ameukaansche schepen kunnen nauwelijks Voor het vrlfeende v ooi jaar noemens waard in dienst worden gesteld Tot dusvtrre heeft het tuighuis der democratiecn den bodem der zee op kostbare wii e bedacht en dit verlies van belangrijke artikelen zal nadeehge gevolgen hebben Roosevelt ondervraagd President Roosevelt is gisteren in de perstonfeuntie gewezen op d bench ten uit Londen waarin gezegd wordt dat lemende Engelsche kringen onge ru il zi n dat de zware tegenslagen in het gebied van de Middellandsche Zee de giestdiift in e Vereen Staten voor een ndeinteuning van Engeland zou den kunnen afkoe en en dat het Roose velt in de huidige atmosfeer nauv elljks zal gelukken de hulp vooi Enge land te vergrootcn De president antwoordde hieiop dat dit maar kranten berichten waren De piesiücnt vvt d er opmcikzaam op gemaakt dat hij toch van zijn am bassade m Londen en de talrijke dooi hem naar Fnge and gezonaen waaine mers wel nauwkeurige berichten zal krijgen Hem werd d vraag gesteld of hij met het voornemen heeft het Amerikaansche volk daarvan in kennis te stellen Na langdurjg nadenken ant woordde Roosevelt dat het een moei lilke kwestie is uit te maken wat ge publiceerd en wat met gepubhceerd kan worden Want de toestand wijzigt zich vaak en wie de geschiedenis bestudeerd heeft weet dat men in oorlogen plot sehng van de hoogste verwachtingen in de diepste vVanhoop zwaait Qok in den huldigen oorlog zijn daar voor beelden voor Deze oorlog aldus Roo sevelt zal met door een enkelen slag besli it worden ja zelfs niet door de beslissingen in het Oosten van de Middellandsche Zee maar deze oorlog zal gewonnen worden doordat men den democratieën en dat beteekent het Bntsche Empire hulp verieent F i sevelt weigerde iet te zeggen over het probleem der convooieenng Ook wilde hu niets zeggen over het geen hij dacht van den uitslag van den slag om de Miodellandsche Zee De president merkte slech s op dat hiJ niet het oiakel van Delphi wa Lord Halifax confereert met Huil ENGELSCHF SCHEEPVAART IN KRITIEKE SITUATIE De Britwhc ambassadeur te Was hmgton lord Haufax heeft Dinsdag em bezoek gebracht aan den minister van Buitenlandsche Zaken der Ver Stalen Huil om met hem naar de Aisociated Press meldt de intematio nalen toestand te bespreken In aan sluiting daarop verklaarde lOrd Ha ifax aan de pers dat de toestand voor de Engelsche scheepvaart verder in ver band met het Duitsche opdringen naar de Midde landsche Zee en de liom bardemerten op Engeland en andere gebieden kritiek is Hij weigerde echter antwoord te geven op de viaag welke van deze punten hg het meest kritiek achtte DE BLRGERUJKE ONGEHOORZAAMHEID IN BRITSCH INDie Reuter meldt volgens het D N B dal de staatssecretaris voor Britsch Indie Amery in het Lagerhuis gesproken neeft over de burgerlijke ongehoor laamheid waarby hy verklaarde dat deze beweging deels zeer om zich heen gegrepen heeft Tot half Maart zun er ongeveer 70OO personen veroordeeld van wie zich ongeveer 5000 nog m de gevangenis bevinden De geheele aan gelegenheid is zeer betreurenswaardig BfTLER DANKT VOOR GELl KWENSCHEN De Duitsche pers publiceert een mededeeing bt den Föhrer gedateerd uit het hoofdkwartier waarin gezegd wordt Ter gelegenheid van mijn 52sten verjaardag heb ik uu alle gouwen van het grootDuitsche ruk en u t het bui Iemand zooveel gc ukwensehen en andere uitingen van syny th e ontvangen dat ik langs dezen weg allen die van hun belangiteiUng hebben blijk gegeven mfln oprechten dank betuig De woordvoerder van het Japonjche bureau voor de irlhchtingen Koh Iijii heeft verklaard nieU teweten van een beweerd militairaccoord tusschen de Vereen Staten Engeland Australië China en Ned erlandsch Indiè behalve het daarover in een krant verschenen bencht Isju zeide geen officieele bevestiging van dit l eriditte hebben ontvangen Frankrijk en Thailand Óp vragen betreffende het Fransch Thailandsche vredesverdrag antwoordde de woordvoerder dat alleen technische kwesties de onderteekejiing van het verdrag ophouden Isjii deelde in dit verband verder mede dat de gisteren gevoerde be sprekingen tusschen Ohasji en den Franschen ambassadeur als voornaamste punt hadden de Indo Chineesehe economische kwestie en de algemeene betrekkingen tusschen Japan en Frankryk De besprekingen te Batavia Op de vraag of er een tijdshmiet was gesteld voor het beëindigen van de economische besprekingen te Batavia tusschen Japan en Nederlandse h Japansche successen in China CHINEESCHE STRIJDKRACHTEN IN ONTBINDING Naar het Japansche legerbericht uitChma meldt zijn volgens een Domeibericht de Chineesche strijdkrachten in den sector van Kikau enFenghwa ten Zuiden van Nmgpo zoogoed als in ontbinding Vier Japanscheafdeelngen zijn uit Ningpo in Zuidelijke richting opgerukt en hebben inde nabijheid van deze stad den strategisoh belangrijken post Sjikhi mgenomen Het Belgrisch Russische handelsverdrag LANDBOUW TEGEN INDUSTRIEPRODUCTEN De Brüsseler Zeitung schryft dat het Russisch Belgische handels verdrag dat onlangs geteekend is al gemeene regels geeft voor het goederen renen betalingsverkeer Het is de be doeling dat de Sovjet Unie in de eerste plaats tarwe en rogge levert Verder komen op de lijst van Russische leveranties maïs of gerst peulvruch ten en plantaardige olie voor België moet vooral producten van machine electriciteitsen ijzer industrie leveren Oi middallijk na de totstandkoming van het verdrag zijn contracten geslo ten in de eerste plaats een over de levering van tarwe en maïs Zeer binnenkort kunnen ook Belgische leveran ties aan de Sovjetunie verwacht worden Het verdiag is voor een jaar gesloten daarna kan het stilzwijgend verlengd worden AMERIKAANSCHE LEENINO AAN CHINA Volgens een mededeeling van den Amenkaanschen minister van Fman cien Morgenthau zal deze week de overeenkomst met China gesloten wor den over het verleenen van een crediet van vuftig millioen dollar uit het stabilisatiefonds De leening zou ten doel hebben den Chmeeschen dollar te stabiliseeren in een bepaalde verhouding tot den Amenkaanschen dollar Het betreft hier de stabi isatie leenmg welke reeds in December van het vorige jaar is toegezegd MOBILISATIE DER RESERVE VAN AMERIKAANSCHE KCSTWACHT President Roosevelt heeft het con tres om goedkeurmg verzocht voor een bedrag van 2 77 millioen dollar voor de mobilisatie der reserve van de kustwacht Deze geldmiddelen zouden o a ook dienen om 270 particuliere jachtvaartuigen over te nemen AMERIKAANSCHE TROEPEN OP DE PHILIPPUNEN NaM Aaaoiïiated Press uit Manilla meldt IS daar uit Califomie het troepentransportschip Republic aangekomen met 2U00 man versterkingen aan boord Veetienhonderd behooren tot de kuatartiUerie de rest bestaat uil vliegerIroepen en infanterie Op de terugreis zal het schip vrouwen en kinderen van het personeel der Amerikaansche weermacht naar de Ver Staten brengen Korte berichten Ter hoogte van Azemmour aande kust van Marokko op 100 km tenZuidoosten van Casablanca zijn tweeFransche schepen de Champenois 6000 b r t en de Marcel Jean 300 b r t in een storm aan de grond geloopen De Associated Press meldt nltHonoloe oe dat de oudste zoon vanpresident Roosevelt kapitein James Roosevelt eergisteren met het Clipper vliegtuig naar Manilla Philippynen is vertrokken Indii antwoordde de woordvoerder Ik denk het niet Toen de vraag gesteld werd of admiraal Nomoera de Japansche ambas sadeur te Washington in zijn rapport aan het departement van Buitenlandsche Zaken optimisme had getoond ten aanzien van de Japansch Amerikaansche betrekkingen antwoordde Isjii dat Nomoera openhartig spreekt met de ambtenaren in Washingtbn en met Roosevelt Doitsch Japansche economische onderhandelingen Tenslotte deelde de woordvoerder nog mede dat de Duitsche economische missie onder leiding van Helmuth Wohltat die op 26 April te Tokio wordt verwacht v rij lang m Japan zal blijven Hij voegde hieraan toe dat het verblijf der missie echter niet per manent is In verband hiermede meldt het D N B dat nen te Berlijn aanneemt dat het er bij de komende Duitsch J apansche economische onderhandehn gen om zal gaan de oheleveringen uit Oost Azie m overeenstemming met de uitvoermogelijkheden der betrokken landen en met de Duitsche behoeften te ontwikkelen en anderzijds de Duit che levenngen aan te passen aan de Japansche bijzondere industrieele uit breidingsplannen voor het Groot Oost Aziatuche gebied BiNNENLAKD Zware brand te Nieuwolda GROOTF VOORRAAD STROO VERLOREN GEGAAN Gislerm ddag omstreeks twaalf uuIS door onbe cende oorzaak brand uit gebioken in de twee groote schuren grenzende aan de won ng van de ge broeders Van der Wal te Nieuwolda De schuren bev atten een groote voor raad stroo en vormden een welkome prooi voor de fel om zich heen grypen de vlammen Twee motorspuiten uit Nieuwolda en een uit Midwolda waren spoedig op het terrein van den brand doch konden tegen de v lammenzee niet veel uitrichten Gistermiddag om zes uur liet het zich dan ook aanzien oat de geheele voorraad stroo verloren zou gaan Dank zij de mnchting konden wowihuis en aangrenzende perceelen behouden blijven Een groote schare die den brand gadesloeg werd door de marechaussee op veiligen af tand gehouden Gister avond verleende de brandweer uit Groningen nog assistentie AJJ V V H ANDBOEK VOOR NEDERLAND Wij ontvingen van de Alg Ne i Ver voor Vreemdehngenverkeer het A N VV Handboek van Nederland Dit handboek bevat toeristische bijzonder heden over een groot aantal gemeenten en kan voortdurend aangevuld worden omdat het losbladige sjsteem het mogelijk maakt steeds nieuwe bla den van andere plaatsen in den klem band op te nemen Door toezending aan informatiekan toren reisbureaux ed s de zekeihed het komende seizoen volledig over de te bezoeken plaatsen van worden voor geschapen dat reislustig Nederland m gelicht Jt AUDIËNTIE De gewone audiëntie van den ecre tans generaal van Opvoeding Weten schappen en Cultuurbescherming zal inplaats van op Donderdag 24 Apnl op Vrijdag 25 Apnl a s plaats hebben GESCHROKKEN KOF VEROORZAAKT DOODELUK ONGEVAL Op den Enschedescherweg m de gemeente Haaksbergen is een doodelijk ongeluk gebeurd De 54 jarige gehuw cie fabrieksarbeider J Hoebmk Hep daar met een koe aan het touw Op een gegeven oogjpkblik schrok het dier van een achtef opnjdenden autobus Het sprong op zij en wi fp H onder de volgwagen van den bus De man Aas op slag dood DOODELUKE VAL TE ROTTERDAM Gisteravond om kwart over zes is op het rangeerterrein aan den Wel ztedyk te Rotterdam de 13 jarige jon gen O M S Hoogendoorn gewoord hebbende aan de Schans zoo met de buik op een spoorrail gevallen dat hij tDdens het vervoer naar een hospitaal schip IS oveileden De jongen bevond zich op verboden terrein en is hard loopend over de rails gestruikeld Waarschorlijk heelt hy bierby een ge scheurde milt opgeloopen die een doodelyke bloeding veroorzaakte AANSCHAFFING EN VERBETERING VAN KRANEN IN AMSTERDAMS HAVENGEBIED De regeeringscommissaris voor Amsterdam heeft besloten een crediet van eooOOO beschikbaar te lellen voor de aanschaffing van nieuwe IcraDcn ten behoeve van de Coenhaven van een rupsbandkraan voor het verbouwen van kranen n het Ooa elyke havengebied en de verbetenng en herstelling van bestratingen kademuren er kraansporen in het havengebied NOTSTANDSBEIHILFB VAN DEN BUKSCOMMISSARIS VOOR DUVONERS VAN DEN HELDKB Zooals reeds u de plaatselijke bladen ia vermeld voert de NotstandsbeihiUe van den Rykscommissans haar actie thans te Den Helder Behalve degenen die thans woonachtig iyn in Den Helder kunnen ook nog in aanmerking komen personen die ip 10 Mei 1940 in Den Helder stonden ingeschreven doch tengevolge van de gebeurtenissen naar elders zijn vertrokken In verband hiermede kunnen zij die in een andere gemeente woonachtig zyn zich voor een aanvraag melden by den burgemeester ter plaatse Een uitiondering wordt gemaakt voor de gemeenten in Noord Holland ten Noorden van de lijn Heilo Allonaar Hoorn alwaar reeds maatregelen zyn genomen TWEEDE CENTRALE KEUKEN TE ARNHEM IN GEBRUIK GENOMEN Gisteren is te Arnhem de tweede centrale keuken die gesticht is m het gebouw aan de Agnietenatiraat in bedrijf gesteld De keuken verheugde zich dadehjk jn een goede belangstelling en leverde reeds gisteren tweeduizend porties af AANBESTEDINGEN Te Utrecht i aanbesteed het maken van een duiker onder den spoorweg Venio Eindhoven by km 36 4 en den provincialen weg Helmond Deurne naby Helmond voor de Nederlandsche spoorwegen in 2 perceelen Hoogste inschnjver voor perceel a de aannemersmaatschappy v h J M Stryland te Uithoorn voor f 104 000 perceel b de aannemers maatschappij vh J M Strijland te Uithoorn voor ƒ 116 700 Laagste inschryver voor perceel a F H van der Pluvm te Rosmalen voor ƒ 81800 perceel b Spoorweg bouw be dry ven te l trecht voor ƒ 77 700 De Ryksgebouwendienst heeft aan besteed het bouwen van een telefoon gebouw te Barneveid Laagste irschuj ver J Bontenbal te Zevenhuizem S 33 900 VEREEVIGING VAN LFFRARFN IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN De piactykexamens m Boekhouden en Honde scorrespordentie en de exa rrens voor Hoofdcoriej ponaen Fransch Duifsch of Engei c af e nemen vanwege de Vereenig ng v r Leeraren m de HardeKwetei chdppen zuUen wolden gehouden s avonds op Maandoc 2 Juni Dinsdag 24 Juni en Woensdag 25 Juni as m ir 45 plaatsen van het land De aanmelding sluit 30 Mei a s Het prospectus der examens is gratis verkr jgbaar by het Secretariat Postbus 19 Hilversum by den aomin stra teur den heer H Bloeders Zocher straat 6 Amsterdam W en by den boekhandel NEDFRLANDSCH DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP Op 25 Apnl zal in De Maas in Groningen de oprichting plaa s hebben van een sec ie Groningen der Nedei landsch Duitsche Cultuurgemeenschap ter gelegenheid waarvan de heer H C van Maasdyk een rede zal houden ARTIKEU Melk Scheerzeep Slaobe Suiker A 21 Thee Zeep A W Tevens zal dan de bekende letter kundige Hans Fnednch Biunck in Groningen een avond geven kwam aanbieden niet en hU u polltit ëie den grondwerker 1 teerd Óp vHsoek van dn vwdediger H Kcuna werd ia dei zaak ook 2 schilder gthoord Oooh die maikiTcf voor den grondwerker niet bete u3 een vloed van woprd en een Ti i van gebwen trachtt daz aa £ heler tot dief te pronjoveeren H S zelf gezien dat h de fiets uu de u wegnam en het klokslot forceerde had toen nog gezegd blyif er n e i handen af want loopt er toch if AIS je gapt gap dan goed H C dat onder eede bevestigen en hi voS het kinderachtig van den grondwerkom terug te krabbelen Hij benoorS de oonaequenüea t aanvaarden dm cies zooals hy altUd had gedaan v hy had nog nooit gereclamee i a sM straf kreeg Behalve dan deze ke r jï hy onachuWig zat n er in geloooe was door den grondwerker Als h j e fiets had gestolen was hy mans gei o om die lelf te verkoopen Waarmee m maar z gen wilde dat hy ge= iol noch geheeld had doch dat de g oud werker het zelf had gedaan De procureur generaal mr A A L F van Dujlemen wilde de lezin M den schiWer met volgen De f Z achtte hij echter wettig en overtu JerJ bewezen Deze man die eers 28 ja IS en in negen jaren tyds 4 jaa en maanden in de gevangenis heef g zeten moet flink gestraft worder D procureur generaal vroeg daarom bj vestiging van het vonnis va di Utrechtsche rechtbank en veroj dee hng van den grondwerker to e j gevangenisstraf voor den tyd va e jaar De verdediger mr H Keune p eitti vrysprask of clementie Vervolgens moest de schilder voor het hof verschynen omdat ook hg a beoep was gegaan tegen he vonnli van de Utrechtsche rechtbank Waa b hy tot een jaar gevangenisstraf wai veroordeeld Hy vertelde hetzelfde veN haal dat hy ook als getuige had ve teld Hy had de fiets niet gesto u n niet kunnen stelen omdat de g ind werker hem al voor was geweest Een tweede fiets die hy ook gestolen h 4 volgens de dagvaarding had hy v den mysteneuzen onbekende geicocht die m alle rywieldiefstal affaire op treedt Zoolang deze onbekende met uit zyn achuilhoek te voorschyn noml zal wel nooit een reohtbank in zyn b staan willen gelooven De procureur generaal mr A A U F van DuUemen geloofde er in geen geval in en vroeg bevestiging van hel vonnis en veroordeeüng van den schilder tot een gevangenisstraf voo den tyd van een jaar De verdediger mr J J de Rod pleitte vryspraak of clementie Huilende werd de schilder doo den veldwachter weggeleid Op Dinsdag 6 Mei zal het hof uitspraak doen UTRECHTSCHE RSCHTBANK JiOOP GESLOTEN HOEVEELHEID SO gram roggebrood o SO gram andir brood of Vt rantsoen gebak of 39 gran meei of bioem Boterkaart Vï p botar Valkaan H 9boter of marganne of 200 gr vet Op bon 12 en 14 geen vet £ én eenheid vaste brandstof 100 tl ttjggebrood of 100 gr aodrt brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eendend i rantsoen Elke bon 100 gram 129 gram koffie of 290 gram koftU surrogaat SO gi aebawMep tt tuba td pot pim 1 ons ook kip In de zaak van den 31 jarigen vategenwoordiger W P B uit Utrecht die onder valsche voorwendsels een koop met een schoolhoofd had gesloten over een levenng van 10 MO schnften waarvan in werKeiyivleii geen sprake w as beeft da Utrecht chi rechtbank gisteren uitspraak geaaan De vertegenwoordiger werd ve oordeeld lot zes maanden gevangeris tra met aftnek van preventief Het OU had een gevangemaatraf van 1 jaar geeiEcht