Goudsche Courant, woensdag 23 april 1941

gERSTE BLAD WOENSDAG 23 APRIL IMf EFFECTENBEURS AMSTERDAM Vier continenteiL ACTIEVE FmiDSEN Steataleeainfea Nedcrburf 1 M to iiB m u $ m $ Ml lOM n ƒ 1000 v t Grootboek obL P i UM lBOO obt S C n üwtkr I Onwtbottk oU t UM 1000 1 itnrioooa C rtlflcat D tl l Grootboek obl r j ia Ind MOOO 1 tnr xndi t looo i IWI KÊ t MOO DultKtü Youoi ObL U00 i fl rtH in drie dagen HM 88 7911 nu 9 n 88H fel Clipper van Lissabon Afrika naar New York nï s HM mn 90 i H H RADiOIIIEUWS keh door de Amerikaansche fondsen die bepaa vaU In de nvarkt l kgen Daarbij ont A kkeide xich wai rtieer affah e dan den aat ien tijd door aar het geval was Het koerfi erloop van New York was niet onbeV ledigend geueest maar toch niet van dien aard dat d aTdoor een bepaald vaat tenden te voorsohijn kon worden geroepen Dal de Annerikaareche tontjsen desniettemin a gemeen op een h x er koet pei wedden ve hiandewd terwijl m verschelderte evalien bo ven de ong piijien werd afgedaan moest klaarb ijke ijk hieraan uorden toeges hre en dat er heden maar weirug liquidaties waren welke m verband konden worden gebiarht 1 et de naeuwe beirrsvoorschnften vooi Ainer aaniche waarden Vooi al in de siaa aan dee en ginig iiet vrij levendig toe Bethlehem Stee wajen even s US Stee ls verscbeldene pwnten hooger Republic Steels a len goed pnj l oudei d naar net zoo ▼ e ve anderd De kopei aarjdeelen wj ayar Ai aconda s eenige bcweflntf veroorzaakten laeri eveneens stevig m de markt Ook de jpoo weir har s waren ho w evenals de Püb ic Ut ties Op tfe locale markt sing de belannste p uil n ar de Phil piaarwteelen die nu en dan in een froot open hoek werden vrerhanf etd Du wa daaiom zoo opvallend omdat in de£e aardeeen den laatsten tijd maar weinig i oipgewan en rree tenttlas van openTj ei hardel niet fcon wonfcen gesproken Na on Ikoudende ofkeivin iep de koers in k M cn Ud een goede vijftal punten naM boven to 242 waarna geen woote mutaties meer voi lewamen Uin41ev r3 waren ka m goed pr ji hot dend maar nle4 f 4 vera vderd b httze fde Idod worden gezegd van Aku s De minder courante industriee en ag n door elkander vswt In d markt Olies hadden een ru stig voorkomen Bij de openlr g was ti naar t scheen eenig materiaal aan d mar £ zoodat cenlge punten beneden het vorige i weid geiia ndeld dcch angzamefhand mia 7 eker stee de Isoers tot 2S a waarm Je de vortge toppnjs weid benaderd D Ameriifaanflche pet otetnraandee en waren goed pi ophoudend De affaire In Scheepvaartfor loen was van rii t gen aard Scheepvaart Unie v wa en in docrwiee weinl veraaiderd Ook Oude Bootien werden tegen on veer den voiigen prijs afgedaan everwle oude v arten Japanlljnen stegen een paar procenten Indische CuUuurïondten wa en gned gedisponeerd Amsterdam Rubbcr i werden we t w ar wat ager mgezct maar konden zich onder beur tijd bf hoorlijk redre seeren de mind r courjMite oorten waren im Tend e wat beter Vmn de suiker aandeelen setten H V A s d ofiwaartsch bewe inc dte irisleren was Ingezet veider voort en daarbt steeg d luwrs tot ongRveer 460 t takMkker vormden een ultionde ing In aeoverr voor de Sumatraaarrdeelen lage noteertngen te voorschijn kwamen De affaire in dexe fanden was overigens gering De b l l nn rkt was ru tïg M geT nx e omaetlen waren de Neder nc eh staatlos nieren i ahoudend maar ii ti wli n veran derd Cem en prov ot Ht tltfn bleven oe van toarL Qok de pardbrleven kandcn ileh rnakkelljk hsrdbaven Prolonca 2 procent l D4ertfaf 24 Aprtt BILVEBSUM L 415 5 H NedcrUndscb Prus iuiA t 41 Grtinofoonmuz $ M OchtendcymnuUck M Grmn ofoomuuz 4ï Ochtendtfyu rMiUek 0 ANP Nieuw berkcMen S l i ri zinnl £ Pr t Kti twoiTwté Dagof nin t IS GeM tt t imiaeli grpli 145 Granio oonmiuzielL 9 13 Voor de V1UU1A n Giamofoonmuitek 14 MSylvettre trio en ïraiTurfo miViuziek 1109V Oor d boeren 1124 QramoftMn nuueh12 M AmuaerrenUüxke U 12 42 A manali 12 41 ANP Nieuws tn economycl c be iciten 1 0Hamionleork f t en Bendi Baoogh en zf n en mnMm 21 Vcw ct vrt u iM KamerorlUBt Xis Tu a et anFUqua 315 334GiaiTM foonmuz eltl 09 Gramofoonmuyiek 4 30 Muziekwntra in het verleden Parij De oft rm cauaeri rret franïcrfoonmuziek 5 ANP Nieliws eco xuTiiache en beur jbcu chten $ 30 Gia Tnoloonmuziek 545 0rgeNp € enZAOI0 4 IS iiwt en liciiam u e opvoedingfiJO Omroepoikcst 7 00 ANP VLagen vandencfcU Ï15 Celo en plano 8 NP Nieuwsb i4cfaeen 4 U Splefel vmi den dag J Beuitaten En e ach 8 45 Otnroeporke t en vyast 915 ANP Eïi g€lsche bei chlen 10 04 ANP Nieuw ibe ichten riuiting MILVKRSUH n Ml i H MetfertaMieb Prefframma 6 4S Gramofoonmuz 6 50 Ochtendgymnastiek Ot Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgyirna i 8 M ANP Nieuwiberi€hUn 8 15 G amtrfooB rum k 10 00 Christ Ra o Stichling Morgeiwfienst 10 2 Zang en pUno 10 45 Gramo foonmuiiek 1100 Piano oordracht UM Voordracht 1145 Gramofoonmuziek 12 0 Berichten 12 15 Omroeporkest 12 4S ANP Nieuws en econotmiche berichten 1 De Melodisten 14 Gramo oomruiiek 2 00 Orgelconcert 2 30 Grarnoïconirunek 2 40 De RotTMneers en soliste 3 3 Voor de lieken M Gramofoonmuziek iniet toelichting 4 3 Ne lerland che liederen 5 0 Chr Rad oStichtt nf Lewn van Christelijke fectujr 5 M AKP Nicutrseconomische en beur erifiitien s Musiquette 6 e Cautene Dij planetarïiwn 615 GramofoonTnu7ifk 4 n WflïeiTi Vader herdenktn 7 m ANP Pc ovarzlcht voor binnien en bui cn and 715 EMMible D jrn e acht 7 3 Cau ene Vii en onze hi lone 45 Ensei b e De jorgc acht 8 ftO ANP Nleutt bench en 8 tl Konr en ork 9t Tan bet JJeuXsche Opernbaus te Ber Un en 9oM en opn H 00 ANP Nieu vs bevleliten sluiting VERKORTE BALANS VAN DE NEDERLAND8CHE BANK N V 21 April IS Apnl Bmnenjandidie wissels t 2036846U ƒ 182885 711 Papier op het baitenland 22907385 22 907385 Beleenmgen 191906 545 197 68 547 Waarvan aan Ned IndiS 57977150 57 977 ISO Voorschotten aan bet nfk 14J45 595 15000000 Gouden munt en materiaal 1045 413383 1071771445 Zilveren munt enz 17501742 17538550 Totaaa mmit en matenaal 1061915 328 1089307991 Bankbiljetten m omloop 1589903415 1800824890 Bankassignatiën in omloop Th 18 038 32 438 Rekening courant saldi van het rgk Reken mg courant saldi van aaderen 158 350 403 153 5 0 883 Totaal rekenmg courant aaldi 158J50403 I535O3033 Beschikbaar metaalsaldo 367149427 389987789 Schatkistpapier by de bank 195000000 184000000 BEURSOVERZICHT Hoewel tte ünxetten op de EffccteniMurs te Amste dain gisteren geen loote vorfnen aanrmmen fftng er op enkeïe a deeiingen loeh ree al wat om D iteimm1n was d a b i © oed prü h iudend en kon later op den mid aeMi vast worden j noerpd a vt onr r bevrstlM lesöen Am kpersen aanhouf end een uitVi rokcn ne ffing tot of oopen a n den d en bij het slot werd in dp meeste rubrie ken p en evevr de be tp prijzen pehandeM In de e 8te p aat werd de aandacht getrok Medegedecttf doar Centr Bvr t d Statist Kovrseik van aaadeetcn op 32 Aarfl H 1 Omret v n TfederTandsche aandeelen op 18 April 1071 jBltwl Piei oiTtspon lent meldt vlucht van LUsabon naar York Vi r eonttnenten In dne St Y Ji York V U e00 kilomet r TU e i i oorlogvoertnd Europa Jü iotitrii feete Afrikaaniche kust bédrt iiï Zuidamenkaansche haS un de Amazone een palmennjk T in Weit Indie en een van koude 4 Nocrd Amenka Dne dagen en iïj tiren en alsof men de bladen e reitbt k nslaat Jtit d gen begonnen op Jiet fwater van den Taag onder de jüvelj var Lisjabon De Clipper die Seng glarzend aan het einde van Eineerbrug g nam tegen zonsonderan tvn pd agiers op Een kwartier E lag Europa achter on en voor M in hel Zuid Westen de kust van JSrika Twee in he wit gekleede stewards dekktn de tófeltjes in de ge ombineerde otk en eetsalon terwijl aat ooren z ch langzamerhand aan liel rustige zoetren der motoren ge wend hebber De passagiers moeten in roepies eUr tn als allen gereed zijn ïnhun whi kj oda genuttigd hebben I het ijd dd ieder iich etn plaatsje em Ie slaper cek Bedden zyn er met enoeg ai ot ngeUden post is t poot en te zu Den vüigtndm morgen word ik wakker in de cvertuiging dat iemand Biij de beerin toi aan de knie heeft fiesneden Mijr hoofd ligt op de aim leuning var era stoel mijn beenen Jiargcii over e dndere leurirg Hoofd en handen zijr in en slaaprieken ge buld Ik zoeK raar een s garet het aaisiri ke v de lucifer wekt den passagier d e et over mij d en nacht in dezelfde rjemakkelijke houding heeft docrpefc acht Ik herken in hem I Europit cfm ministe Hei verwarde haar vat hem over de oogen lenvijl liij j liassen trekkend pro beertzyn betren te s rckken Eindelijk heb ik he verhefferd gevoel iets met jenministtr ptrneen te hebben Op den grird ligt begraven onderten deker htt hoofd op een actetasch it ver egerutf diger van een grooAmerikaanHn cc neem In den hoekiteel ilSiipt een diplomatieke koerierwieni lange btenen de gang versperren fca u o jüi t een in pvjama ge kieede ge e waart die alle slaptnden in het geziclit kijkt Het is eenTtkt emigrari die tenslotte den zachnurkerder lrancchen fabr kant vindt dien hIJ zotn Neem mijn bed vooi deMt van d n nacht fluistert hij Zijbeden souden zich de b e suite in Mder Luropeejch luxe hotel kunnen jemiitteeren maar voor vannacht gaatdit me want wij zyn 2J X meterhoven den Allantischen Octaan Bolama ligt langs den luchtweg 1917 zeemijlen van Lissabor verwijderd maargemeten raa nen maatstaf der beschaving ligt he eeuwen van Europaverwyderd D geelgestucte gebouwenrijzen plo selir op Op de pie wachtons een eige jardig gezelschap mboorhngen me koolzwarte huid gekleed m wijde witte gewaden enbontgekleurde heupdoeken Sommigendiagen half El i peesche kleeding eenbroek tn een ond hemd of een largwit gewaad da op een ouderwetschnachthemd genikt Als eerste gaat degouverneur Vdn Ponugeesch WestAlfika d e in onze Clipper re sde aanknd Hij wordt net 21 sa uutschotenverwtlkomd De menigte breekt in geJuich uu en rompetgesehal verscheuitde heete stule morgenlueht Aan denoever onder twee groote bcomen dieJe stoffigen weg beschutten staat eenWeuie schaar oldaten in khakiuni lorni en met roude fez opgesteld Zijpresen eeren het geweer en de gouJtmeur schrjd de eerewacht langsJnalddels IS het middag geworden en zonnestralen vallen als vloeibaar uur op den weg Bairevoetscheiwarljes in keurige witte jasjes ser 1 J S bacon and ggs en offte en nu beginnen alle reiziger ch I langzamerhand te ontbladeren et de steeds s ygende temperatuui lt eenl de jas dan de das Eeti nunister met zijn diplomalent hzorgvuldig onaer zyn stoel gebpfgen gt zich het voorhoofd eiK opent mn boord iD Chpper verlaat Afrika m den ten middag Bij ihet no gengrauwen niJ aan de andere lijde van den aan en cirkelt hij boven den Bra Wansche havens Piara Hij heeft een prong van 3200Xm over den Zuide ei Atlantischen Oceaan achter zich en l i = S P n der bejde mondingen van de Ama een j motorboot brengt ons naar 3 den stroom geankerd icT het tweede ontbijt op reia gebruiken De Clipper neemt wsschen brandstof m En spoedig Alm volgenden iffiwi jBoo km ijngj sprong r of Spain cp Trimdad Van Tnniii = x londer stoppen verder wj w re wolkenbanken JWen vooruit zichtbaar als het derde T aan boord gaserveerd wordt en i J ons derde nachtverbliji aan ben k Clipper ingericht hebw iÜ machine in het ruw Aü T Noordeluk en t t l te schomipelen en 11 B n uur s morgens z n ORiiJV wal ker i wij trachten itamL het slingeren en P S L vbegtüjg B na alle VtoK ff luehtziek Ter hoogte P Hatteras stoeten wij op een Id van 5 km per uur en het oot if r e 8 zoek nisHger hichtlagïn op en I e wolken raast WwTj IM km per uur Ms fiendt II ï K heele reis r eds CW minste tlingenng van ijpper werd zy ziek De iLute 4en largen f O luehtziek Op een itr l y P een vrouwtje uitge reven vlieruren voordat de CUpp r bti d kust van Long Island uitkomt leeft Ui In doodsnood al het ware Nu daalt het toesUL De kust Het water sdmnt naar ooa op te attjgen De vlucht ia ten einde In de vUeghaven is het tameluk koud maar m het douanekantoor ii het behaagltjk warm en men vergeet reeds de lasten en moeiten van den tocht Verklaringen van Matsoeoka NA ZUN AANKOMST IN TOKIO Vraag Molotof of Stalin antwoordde de minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka toen hu gisteren te Tokio aankwam op de vraag van een buitenlandschen correspondent of de Russische troepen als gevolg van het neu trahteitspact waarschynlijk uit het Verre Oosten zouden worden teruggetrokken Na bij den premier verslag uitgebracht te hebben ontving Matsoeoka de buitenlandsche correspondenten Op de vraag of hem voor de onderteekenmg van het pact ook voorwaarden waren gesteld antwoordde hij De kaarten bggen open op tafel Hij dee de voorts mede dat by de besprekingen met de Russische staatslieden alle tusschen de Sovjet Ume en Japan hangende vraag stukken behandeld waren en betoogde dat het persoonliik contact aanzienlijk heeft bijgedragen tot het sluiten van het verdrag In feite heeft Stahn den laatsten stoot gegeven tot de onder handelingen over het pact Evenals het dnemogendhedenpact de betrekkingen tusschen de dne mogendheden en Sovjet Husland niet raakt zoo raakt ook dit neutraliteltspact het dneirogendhedenveidrag in het minst hiet Dit blUft onveranderlijk de grondslag van onze buitenlandsche politiek Het neu tralitei spact schiint integendeel een versterking van onze positie m den zir van het driemogerdhedenpact Matsoeoka bij deo keizer Na zijn aankomst in de Japansche hoofdstad i de Japarsche minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka door den keizer in audiëntie ontvargen De minister bracht den keizer uitvoerig verslag uit over den toestand m Eurona vooral in Duitschlapd Italië en de Sovjet Unie ItiBtk en Engeland PROTEST TEGEN BRITSCHE TROEPENLANDINGEN Naar te Baara v olgens het D N B verluidt heeft de premier van Irak Kaïlani geprotesteerd tegen de landing van Britsche troepen te Basra en geweien op de onmiddellyke reactie die iedere poging van de Engelschen om de onafhankelykheid en veiligheid van Irak te schenden zou ontketenen NEDERL SCHEEPSBOUW MU Naar l ekend wordt zou het m Bag dad en andere Iraksche steden totstormachtige antiBritsche betoogjngengekomen zyn Dividend Jew aandeelen 7 pet V j 5 pet Aan hei verslag van de Nederland scbe beiieepsbouw My te Amsterdam ontleïnen wy liet volgende Van de tien sihepen op 1 Januari WW in aanbouw werden dne n 1 de Tlotüeljeleider Jacob van Heemskerck het turboelectrische passagiei schip loaif Stalin en het turbo electrische passagierssclup Viachcslav olotov voor d gebeurtenissen in Mei afgeleverd Van de twee laatstgenoemde schepen kwamen zeer bevredigende rapporten van de eigenaars bmnen er waar deze actiepen m vele opzichten van tot dusverre in Nederland gebouwde vaartuigen afw ken is de waardeering der koopeis dubbel bemoedigend In den loop van ISMO mocht de maatschappy verscheidene bestellingen boe ken waaronder ook voor belangryke objecten en dexe orders maken dat men tot de helft van 1942 l ehoorlyk is bezet mita tiet noodige materiaal eenigszins geregeld wordt geleverd waarop gerMde kans bestaat De vooTïpellmg met betrekking tot de fmancieele resultaten aan het einde van het verslag over 1939 gedaan is tiewaarheid aldus de directie voornamelyk door Iwt feit dat men er m slaagde voórjde gebeurtenissen m Mei drie belangrijke objecten af te leveren Na voorzichtige taxatie der onderhanda werken blijft dan ook een winst bedrag bewhikhaar van 837 294 v jj f 683 SSS dat men voont t als velgt aan tis wendm Afacliruvingea en reaerveenngen n08 588 saldo ƒ 218 705 v j ƒ 133 980 te verdeelen als volgt dividend pref aandeelen 5 pet ƒ 500 dividend gew aandeelen 7 pet 5 pet ƒ 175 000 fonda voor amortisatiebewyzen ƒ 8333 reservefondi ƒ 8333 mtkeermgen I6 6S6 totaal ƒ 208 833 Onverdeeld wmstsaldo over te Iwengen naar nieuwe rekenmg ƒ SS72 8490 HTPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND Voorgesteld dividend ƒ U v jt ƒ 12 per aandeel Naar wy vernanen ii ui de vergadering van den raad van commissarissen van de Hypotheekbank voor Nedef land Algemeene Waarborgmaatschappy te Amsterdam besloten aan de vergadering van aandeelhouders voor te stellra het dividend over 1940 te bepalen op ƒ 15 v j ƒ 12 per aandeel De gezamenlylie reserves nemen d ij toe nwt ƒ 111 724 wastfnj deze zullen bedragen ƒ 883 706 NEDERL CERTIFICATEN VAN AM AANDEELEN De koersen in Amerika toonen een disagio van 55 pet met uitzondenng van Am Enka Nederlandssche certificaten van Amerikdaniche aandeelea waarvan zich een vry gioot aantal in Amerika bevindt woicten daar verhandeld met een diügio van 55 pet De reden hier voor is dat men m Amerika het stand punt inneemt dat de onderliggende AmêiikdiTscne aardeelen geheel bui ten hun bereik zyn aktus ontleent het Kotteidamsche tffectenkantoor aan een brief van 24 Moart uU New York hen uitzondeiing op dit groote disa gio maken de Nederlandsche certilica ten V an de Am Enka omdat de onder liggende Ameukaansche aandeelen zich bevinden by de fa Kuhn Lotb Conip New York Er is een acu inge steld bij het opperste geiechtshof om van de ta Kuhn Lueb gedaan te kry gen dat zy de oiigmeele aandeelen afgeeft tegen inlevering van de Neder landsehe eeitifieaten Het disagio vooi dezejaa ste bedraagt 17 pet NEO BANK VOOH ZUID AFRIKA Voorgesteld dividend S pet Aan het veiaiag ovei het bcekjaai 1JJ9 19 lU van de Neoeriandiche Bank vQür Zu d Af rika te An sterdam om kenen wy Door den ooilog ii de verkiinding met de ovtrzeesche kantoren seder i Mei 194U veibiuken waai door de ge gevens voor oe samenstelling van de jaaiiiukkeii slechts een geüeelie v hei laaiat versUeken boekjaar 1 Qc o bei 1939 3Ü S ptember 1940 betr en De direeiie veii oekt haar te machtigen üe indiening v an deze stukken uit te stellen tot de gegevers waaruit zy kun nen worden samengesteld i l haar bezit zullen zyn gekomen De winsiiesultalen x an het t ednjf der Bark geduiende de periode waar over de directie wel gev ens tiezit zyn van dien aard dat zij aanleiding vindt voor te stellen aan aandeelhouders in minderirg var éen t z t vast te steller dividend thans 3 pet uit te keeren Zy giondt dit yoorstel mede jjp de over uiging dat liet bedryf der overzee sche Tear toren gedurende de periode waaiu er zy geen gegeven dienaangaarKle bc zit winstgevend is gevoerd Over het voorafgaande boekjaar be roeg het dividend 6 pet ALGEMEENE NORIT MU Dividend gew aandeelen 114 v 25 pet Vergrooting van liet kapitaal Aan het verslag van de Algemeene Noiit My te Amsterdam over 1940 ont leeren wy dat over 1940 een neltu exploilatiewinai van ƒ 502 749 636 604 resteert De ter verdeeling beschik bare netto winbt zal na sforting m een reservefonds voor belastingen en an derfe doeleinden van ƒ 175 OOO en na by voeging van het onverdeelde wmst saldo over 1939 a ƒ 23 449 mtoUal ƒ 351 198 bedragen Hiervan is ƒ 84 829 over te boeken op de winst en verlies rekening over 1941 alsmede ƒ 13 318 te bestemmen voor het gewone reserve fondb Na aftrek van ƒ 33 540 voor tan tie mes kan dan op de prioriteilsaandeelen 5 pet onv worden lutgekeend op de gewone aande len U 4 25 pet en op de oprichtersbewyzen ƒ 20 9 64 50 per stuk In verband met de buitengewone tydsomstar dighedefl heeft men ge meend eenerzyds de fmancieele posi tie der vennootschap zoo sterk moge lyk te moeten houden en anderzyds een vergrooting van het gestorte maatschappelijke kapitaal te mo ten bevorderen Daarom wordt voorgesteld uiter lyk tot 31 Dec 1941 voor aandeelhou ders meuwe aandeelen beschikliear te stellen en wel m dier voeger it aan deelhouders in de geJegenheid worden gesteld het over 1S40 uit te keeren dividend te ortvangen m contanten of te hunner keuze in den vorm van nieuw uit te geven aandeelen der ven Bootschap a 115 pet waarby tien cou pons no 24 recht geven op een aandeel a f 500 nominaal met recht op het volle diivdend over 1941 ev Het ligt m de bedoeling t z t de otfi cieeie noteenrg ter beufee voor de uit te geven aandeelen aan te vragen N le ri fe TaB 22 April OBUOAXBI ltuitsIe aln K V K L K iMt u r 100 1 M 1 K IMO la los 4 mo bU f 100 4 IMO la HW 4 U40 bit Ha I HM 100 IMi f H 3 19 100 1031 SOC 1 09 09l W WN 99 93H 99 99H 9 U H 99 984i i 91 1031 1 100 1 11 issa f 500 j SI law 011 MO n UU SIK 94H 9411 1039 Ol too 31 un o i f 100 I tSI 0 t 000 1 tost AO 1 f 100 3 tWI AO I t MO ti5H 8eg 7 891 84K 84H 900 9e i lex Pnv to 0 K lM l m A daiB 1930 i SJJi H Dito It 1931 31 88lj 87H ApeM Ic n II B9 Arnhem 1939 1 91 Deventer 1920 o B Ootth at Sl j 1 KK 86K Ctndh 193S 3i 89H Do 3 1 38 31 t 80 G K1 38 IV E u D oIO J ie Ig sS i S7 i Grhagt till o Dito 1930 31 Dit 1837 I 31 99 Dita li 31 S 90 4 Gronlng 193 1 86K Dito 2 1938 3 88 t Haarlam 1938 3 iMio 38 iji 2 1 as Halm 1931 3i 91 80 H b 1937 3 90 89k HilTêra 1938 3i 90 DUO 10 J 38 2if 66k Laauw 1938 3 t Laldaa 1931 3i 8814 N Halland 38 3 S8k Do la 38 Si 1 H DUO 1 38 21 Do iO J 38 21 Nym la I 31 31 Rdam 1939 37 4 D o 1 ao 3 31 31 Dito 1 1938 37 Dito 1938 31 2 1 Scluad 3 1 j1 31 Tllb 1 37 31 j Utr Pr 31 31 Do tem 31 31 Zaaland 1931 3 Z Holl 1937 3 Zh la 1 1938 3 Dito Ze 1g 38 3 BvNG la I 31 31 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cr d 90al M O 31 Dito i i i il 1 2000 3 N BnklDst S 4 Auivulllnsan Hypotheek Alf rr Hjp blm 2 verpl uit Pandbr Alg Hyp bserlC 4 A dal Hjn L 4 Dito 31 2V Arah KM Sar Er f br 31 Bat Hyp b N PJ 4 Dit CD 31 p HB do 31 fr Grbn Hyp 98 Bank Pd 4 Do Da en VaSV Do pbl 31 2 1 OraT tB d 031 1 Gr HyjBPb 3 m HP er AC 4 Dito aar BD 31 Hall Jlyp B dito i Dito aar K 31 1 Hyp b V Neif 1H nh 8h 81 98 M 981 9 1 83 93 10 92S 91 i r M li j loaul Nyp b sar AB AA BB 4 D o aar T TA 31 MU T H Crad Pandbr 4 D o m 2 varpi ultk I 31 N Hypb d o 31 N Hypb Vaand aria K i3i i D o 31 dito 1 Naordh Hyp k Paulbr 31 OvarUsail b d o 4 Ron Htp b d o 4 ld dito 31 Sta 8ypb aar K L 3 aiT Hyp b 4 mu aart K 4 Dito aerie E 3Vi Dito 1 verpi mtk WaatL Hyp b 9 4 i rri 31 Z vacae k 4 Slu z M r Br 1 IdtM 4 90 D o aar K L 91 01 ZH Hypb met verpl uttl 1 i a 91M K Earata Nad Scb aarb 4 M It Ro 8ck Ryp b 4 88 88 Dito 1 79 4 Indnatr B an ataf a AJtO sbl V t 104M 10 H Bargh t en Jura Faiil OM fi i M M Barkal Pat j 17 OM 4 81 loiK lea Lavara Zeap liO Obl 41 Waifcap NV la 101 I02H 91W 5 Wh hyp obl 4 101 Wilton 41 101 Ltmb StaenKn 7 r m 97H Obl 4 Bat P UH O 41 ld td Obl ti i Nadarl Obl tW Moormann Cult Ob ObL t Amst Grb b Muller 1 Nat Or bei 19 t lOOX Idem 1939 4 1314 Nad Grbb 4 90 70 74 é 34 W 30M 103 Ned Ind Sp MH lOOS obl Vfi MISS Kans tn T O Java St Obl SamaraoB oana 18921901 ld 4 Adam 1874 100 3 ui Adam Otymp I 100 3 ld W kr KHV Kat 1881 69 4 88X AANOESI EN Bank an CraUattniUlUagaa 261 251 118H 11 H 81 129 128 S Ad Bank aana 117 j Holl BanklJ dito 101 i Bü Ine Bank dito iwn 111 Jav B r 500 V a Kasveraan dito N 1 Esc m dito NederI Bank A NB T Z A SOO d N H MU 25 a Rott B Var aan TwantachaB A A Demlngea A 8 N rlt A d Dr Ad Sui Aut Bat Mal g A3 340 a 250 263 a 112 114 a I58i 159S Pabr llü 111 1S IOOO 3 A 188 p w A 1000 114 60 qito B 1000 109H 110 erk s Pa Afgeit c V aand 4S C en P F Schol te 175 Gouda ttaar dito 650 Gruyter en Zn A pref aand 1374 fiito B winatd p u iit 148 Heemaf aand 155 152 Helnek aand 197 4 200 Hero Cons aand 165 167 Hol St ro f a 1 3H 176 Hotlandia aand 370 Hol Bet Mit A 115 878 Hol dr en k A 25014 2il Holl Kunsti I A 160 170 Int Gew B dito 219 316 ïrtem Vise A 79 4 115 K F Bevnesdito IHDito pref 5o 4 Kon NE m b a 51 v K N Hoogov do 12 H Kon N ZoutI A 633 K Br Sttteam ia 266 266 Koer choof NV de dita 131 4 1 Lav Br en O C 100 c pr aand 128H Dito lOOOCvprA U H 117 Do 100 8 CprA 110 1104i Bo 10008 Cpr A lUH lUk L emp U en M 2 £t Meelf d Ned B C V a 298 298 N G en S P a 404 Ned Kabe f dito 4ü u ttSM N Schb mi dito 155 118 N St f Keyzar A lie PtUl Gloell MS algast C T A 918H 87 190 Rolt D MD dito 318 ichelda KM dN 87 Scholtan dito 19Ü 1601 Ibl 162 148 180 18 H 198 Sirits transJ t d 2SB tokT 90 400 a stokv rsoo iaood st sptnn Sp do S ork dito Twtjnstra Pref A U6 141 xn lUs 1 3 188 165 188 138IV Utr Asph G A 140 Var BI tb aand 21 Var Ch f aand 115 Dito pref 124 Var GU HB A 1 U Ver Pf Oalder 181 Duo dito p aand 182 Var N R fab a 187 Ver Touwf dito 1Ï7 Vllsalngen Kf d 1 1 in 180 m 18OK SM 170 Warkipoot A ta Ui Wtttctaalkcr ta 11 WUton r gaw A I77N Dito C Pt V A Wtyara i an B Am Oirnul An SaenliK V A SUnd Bi X C UA Am Job Cf jr A 3 RU U UK Colg CvlOASn Gaa El C X T Ï8 M OH 9 19H 90 2M 3MH l a k n 7 47 n m PI Corp C T A N St CvOA n Unit 8t Rubber C T 10 I a A N I EI HU A Dito Hat B a a NI Gaa MU A Dito N Baz V a Tw C St vXi 8 3M t Am T I Tr K C V A 148 M BaaaatarartaBUlnta B a tn H g A 17 Bom S H M A 197H Dall At B U d 16 4 Guntt en Sch A 126 I Cr anRvR A Linda en Tavaa a Ned Wol Uil A MUnbavnandtn tmUigtB BU MU Ie rub A 880 617 Dito 1 A 451 4C3 Boeten M uy 1 21 24X Slngkep TJlia a 177 177 Petrot ondemaaUagan Drd Ptf ICvA 234 230X K N Petr MU noe Ond A 261 a dlt C V A 351 4 288 ara Enlm A 278 arakan PM A 380 SUnd OU 10 A 25 C V A KX 38 Rnbbarondememlngen Hessa Rubber a 142 4 Ind Rubb C 162 Java caoulch 143 Preanger R MU 68t 68 Rotterd Tap 76 Salatrl Plant 80 Wal Sumatra 148 Zuid Preangar 72 SchaapvaartmaatachappUen Funiess S enA M 1 8 Mu Zaev aand lOU Niev Goudr A 28Ü M DeMaasCvA 114 Mil Oottwa A 182 Handelsv A dara 445 100 283 113 CultunrmaatscIiappUen Krlan Suiker A 9714 Pagottan A 179 194 Suiker Ct Ml A 192 Tieweng Lestorl 9714 99K ArendsbUTg 986 Besoakl A 68 Soak Landb A 90 Amst Thee C A 70 Ban Thee Ru A 27 Goalpara Cu MU 836 Pangkeotam Thee 130 PasirNangkaCMU Rongga Landb A 198 Sedep Cult A 380 Sindangs Cult A ll i Telaga Palengan 15tH W JavaTheeC MU 80 Ins Cult Syndic 74 KallTalloCult MU 248H Mlchlcl Am 195H 198 W JavaKInaC MM l l Dlaeraan BlauwB Vrie A Bijenkorf A Gem E W en W Dito Pref WA Gouda Kaash MU Bouth Albaru A Houth Jongen A Houth Pont A Muller W H I A Oo 53001 75000 A N M V Hav VI A ZSab lOOOCvA Woolwortb an Co 68 4 604 nSS 178 121H 125 1 8 101 88 II814 120 139 152l 152H 3S 4 Zl 110 109 39 4 3 H Spo ren TramwegeB Dell Spoor A NJ Spw MU A AUh T C vgAKanaC CvgA K C South R CoIdem pref a Dito Cert V g A Un Pac C V g A Geld Tramw MU Kadirl Et Ir Mi Mad Stoomtr A Dito pref A Matang St tr A OJava Sttr A Sam Joana A Sam Charlbon A Soerajoedal St ti Prolongatia 35 SSh 80H 21 8 SH i lit 16 i I4I4 76 138 138 61 an 50 V 71 19 4 13H 2 l 3H 2 4 81 22 M CnC bMt Kal Buk Uwé In4 Handtlib Ut N tf lüiKt Mg IRM Cv A 117 Indwtriela im mtt T m m UM M m m a s 8 M SH H ÏIH 129H 130X 78 308 18S 1Ï7H X Z l t Alf Kuniuud Unla rket I Patent Calvé OIU C nr C itr ttUUir rokkw Ln BrM tB Oal H d WBt Aut Philip C B T A Dito Pret A AH Lu4 8t C V M 88 R n Am Bembcrg A C u u 19H 40 19 i 90é 694 8 57 8 K ilH 38K 28N H 17X 16 lSM T 8 10 i Am B ev pitt Am Cir ud W C T Aand Am Enka C v td Anac Copp C T ld Bethl St C T 19 ld Chryil Corp C A Curtlis Wr Corp C V Idem General Motor IdemIntern KlckU Cy C V 10 a Kenaec C C T 18 A IB □ North Am Av C V A a n North Am B A C V A ♦ nep steel C t A Un SUtei SlMl ld iTaraeii 8 Clt Serv C C ld C c South C T U A R U Z North A Cy C V A Radio Corp C T A Ooit Borneo Ml A Idem prei Aand Petr Oadermemlacaak Oord Pati Ind MQ G Aand 981 iCon Petr Ml Idem 24SH 348M W OT Csnt OU Cy C mi 10 Idem UldContljiental Fat 9ft 98 9A9 8 10 C T A PhU Pet C 10 ld Shell Un C T 10 ld T Wat Ass OU C V 10 Idem 14 84 it H ScheapTaartaaataebappUe Roll Am LanAand nSn lja 133 122 Java China Japan Llln Idem M8 1M IM IU Kon Ned St Ma ld IMH lMx IM UJM Kon Paketv Mtj ld Z49 960 Ned Scheep On ld 178 181K m I83 Rotterd Uoyd Idem M8 110 Sto mv MO Ned ld 147 Mi MiMInt Mere Mar Cjr C T 10 A Solkerondentemlxfaa Handein Amst A 440 444H 448 441 Javaub CuljnQ ld 2 1 183 Ned Ind S Ua td 258 aOM Ver Vorat C M tao xo A laox i utM iaK TabakiendernemlaieB De 1 Batav Ml A 19li 197 200 DeU MU i I lOOO C V Idem i74 J72 988 389 Senembab Ut Idem 333 118 33 WUaon Co C V A 3 SH ilt M Spoorwegen Baltim and Ohio C T Idem 3 m Shesap 8e Ohio C v 10 8 38 a 3614 H Illlnoli Cent C vla S SII H H N York Centr C vjdj 94 9ft 94 1018 Pennsylv R 10 é 880 C V A 31H 3iM n l 3iN South Pae Cy t Idem H i IM lM j 1 d Railway O gaw Idem 10 Canad Pac C v ld 84 814 Kiikke Amsterdam R Cult Aand 170H 3nM fRN m Bandar Rub m ld 317 W OeU Bat R MU ld 212 tU Kcndenf Lemboe ub Idera Majanflanden Vareen ld TM HM oet Javo RubbeT Ut Idem Ooatk a 100 C ld Sarbadjadl Sum R Idem mw M fllau Sum Rubber Ml ld a j Sum Rubb Cult ld Ver Ind Cult Ond Idem MIK liit e Rubber Cut T Idem H OsUacke tan d ae mH ketUaivetkUrtBf Ju fT0 tb ld ld ld ld ld ld 14 ld ld kt ld ld ld ld ld ld i ïïl tl tl 87 8T 18 TIP 71 117 n 74 UU p I9 e 8 r 8 p 1941 t 8 I 1 p 1048 e t I p I94J e 8 r I p U44 e 8 r I p 1S49 8 r a p 1048 e f t a p 1947 e 8 r 1 p loa e r i Konvertlou kaaa bL 4 Dito Neue Ausf bl 1 rarbenlnd IGl C V O Kal Synd 2I 18 1 Dito 20 100 81 Wmteishall obl t lj Farbenind lO C T A Vet KorktMt C V A OuitachlBerl RO 18 O evi Ruhr n l i rl V o 81 11 ff m v t Dito 38 t rVal O 7 D Bentenbank 23 T Ver D Stedenl O Beyr Hyp en B Pb 18 7 D LtnoeumJwO 7 Getaenk Bergw Obl 8 Ril OM t OM 1 OM 8 Obl 7 Obl 9 GutehoffnunisinltteHarpener BeribauPboenu Aki O aRh CIba UnionRuhrehemle A OStem ns i Ralak Obl f t V Stah warke Obl 7 71H Otlo aerIe A 29 J Obl 8I Vletw Oe Obl 81 Va al D B K OM f UnlB I 3 Obl 1 D H 7T Obl I Hanener Straaaenbahn Ob 8 Parbenindnatrle aandl Siemens en Halske aand VerN lanaaioff Fabr aand WbrteMutl Akt Of a s4 IblHMN NEDntLANDlCB CUUjnMS NSTITOinC koersen voor MorttTiem op Ayra Ml t en verpUchUnfen luidend te Beiga 30 1433 Zarlisersci tranea 43J8 PranacM Irma IMt Uiea 947 Deensche kronen 38 37 l4o r i ie kronen 42 84 Z reed$ehe kronen 4449 Taieehiaelie kronen loud adnMiB tM Dinar loude schulden t 3 43 fhnar f nieuwe achulden 4 23 Turksche Kod l4 y PenaS loude scbuldenl J Pünrt nieuwe achuldOT 48 Zlrt twide itta 4m m Zlot nieuwe ichuldenv Lei 118