Goudsche Courant, donderdag 24 april 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 24 APR le ii De Japansche aanval inFoekien EN BLOKKADB TAN CENTBAAL ZUm CHINA VOLTOOID Door d bezetting van FoMsjau da hoofdstad van de provincie Foekien door de Japanners is de Japaniche blokkade van centraal en Zuid China voltooid aldus verklaarde de wo tlr voerder van de Japansche strydkrachten in de provincie Foekien De provincie Foekien was tot dusver niet betrokken bij de Japansche blokkade operaties doch de pogingen van de regeerin te Tsjoengking om een weg te openen via Foesjau dwong de Japansche strijdkrachten een tegenaanval te ondeniemen in de provincie Foekien De woordvoerder tprak er sUn vreugde over uit een pro Japan che stemming In Foetsjau en aodere plaatsen in de provincie Foekien aan te treffen De bezetting van Foetajaa Na de bezetting van Foetsjau loar de Japarmer zijn allé buitenlandsche eigendommen te Nantai etn nieuw stadsgedeelte van Foetsjou ongeschonden gevonden behalve het Japansche consulaat generaal dat door de Chineesche autoriteiten in brand is gestoken hetgeen blijkt uit de Chineesche letters op de muren doOr brand vernield 1938 Evenals in Ningpo is de Chineesche bevtóking in Foetsjau gebleven tüdena dé Japansche militaire operaties Vernomen wordt dat op 26 Maart onlusten zijn voorgekomen in verband met rijstkweaties De prijs van rijst bedraagt op het oogenblik 3 è 4 dollar per pond Dagelijks sterven tweehonderd menschen den hongerdood Nienwe Japansche successen Japansche strijdkrachten die in de prayincie Tsjeklang opereeren hebben gistermiddag Fenghwa ijezet een sleutelpositie ten zuiden van Ningpo Intusschen hebben andere eenheden van he Japansche leger Tzeki genomen ten belangrijke stad ten Westen van Tsjenhai Nadat een Japansch landngsleger opeen punt ten zuid n van Tsjenhai in deprovincie Tajekiang geland was is heter in geslaagd de stad lisiftooetsjanfop ruim dertig kilom térten Zuidenvan Tsjnehai te bezaten Irak Ei gela OFFICIEELE MEÜEDEELING VAN IRAKEESCHE REGEERlNG De regeenng van Irak heeft volgens het DNB de volgande officieele mededeeling over de m Basra gelande Britsche troepen uitgegeven De Britsciie regecring had overeenkomstig het verdrag tusschen Engeland en Irak om verlof gevraagd bepaaUe troependeelen Irjk te laten passeeren Reeds van 21 Juni 1940 af zijn van beide zijden maatregelen genomen om den doortoch van troepen door Irak te vergemakkelijken Dientengevolge zijn op 17 en 18 April te Basra bepaalde Britsche strijdkrachten geland om overeenkomstig de gemaakte afspraken d jor Irak vervoerd te worden Er moet in dit verband de nadruk op gelegd worden dat de commentaren van bepaalde bultenlandsche radiostations volkomen ongegrond zijn De regeering waakt over de rechten van het koninkrijk en over de souvereiniteit van het land en zal met toelaten dat zij op eenigerlei wyze gcschor den worden Engelsche hillpkruiser tot zinken gebracht WATERVËRPLAA Ü SING VAN 16 644 TO Naar Reuter meldt is de hulpkruiser Rajpotana een zusterschip van de Rawalpindi getorpedeerd en gezonken De Engelsche hulpkruiser Rajpotana had een waterverplaatsing van 16 644 ton Voor den oorlog voer hij als passagiersschip van de Peninsular i Oriental Steamschip Company tusschen Grool Bnttannië en Britsch Indie Engelsche vrachtschepen vernietigd Twee torpedojagers en een gewapend koopvaardijschip die deel uitmaakten van een Britsch konvooi in de Middellandsche Zee zijn aan Duitsche bommenwerpers ten offer gevallen Tijdens de gewapende verkenning werd waargenomen dat het Britsche konvooi na den luchtaanval zonder deze torpedor jagers en zonder het gewapende koopvaardijschip de reis van Malta naar het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee voortzette Door New Yorksche scheepv art kringifn wordt medegedeeld dat het Engelsche vrachtschip Malancha groot 8124 b r t in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan tot zinken is gebracht Acht en dertig opvarenden zijn gered VON PAPEN NOG STEEDS IN DCrrSCHLAND Van welingelichte zyde wordt te Berlun gemeld Naar men in Bcrlijnsche politieke kringen verneemt bevirdt de Duitsche ambassadeur te Ankara Von Papen zich nog steeds in Duitwhland Ook gisteren werd van Duitsche zijde niets gezegd over de betrekkingen tusschen Duitacfaland en Turkije AMERIKAANSCHE MUNEIOENAREN OAAN ONDERHANDELEN MET VAKVEBEENIGINOEN De eisch van president Roosevelt dat het werk in de kolenmijnen terstond hervat zou worden heeft niet het gewen ichte resultaat gehad aldus het i is een lichte ontspannfiteinde taking ontstaan daar de mvneiften ren van het Zuidelijke kolendistrict eindelijk be oter hebben onderhandeHngen met de vakvereenigingen aan te gaan BUITENUND Dr Göbbel hekelt Engelache propaganda ET IS HOPELOOS Riiksminister dr Göbbeli hekelt naar iiet D N B meldt onder het op chnft Hoe men het niet moet doen In een hooWartikel in de Volk iacher Beobachter de fantasieën van bet Britaehe muiiaterie van Voorliehtipg waarmede een hechte en kanalooze zaak dom en dwaal wordt voorgesteld Dat het het empire op het oogenblik niet bepaald goed gaat zoo merkt dr Gübela op i waarschonlijk langzaïjierhand in de geheele wereld bekend Doch 200 vraagt h j waarom moet IJlen zich hierbij zoo bloot geven Wy geven toe dat da Engelsche propagandadilettanten van het begin af aan geen goede tart gehad hebben Doch wat wU men opk wanneer men gtien botar en geen Ben azi meer heeft wanneer Joego Slavié en Griekenland in de pan worden gdiakt en lederen nacht zwermen Duilsche bommenwerpers die z g aan de ver uitgestrekte fronten noodig zijn ongelootlyke hoeveelheden brisanl en brandbommen boven het Bril che eiland neerwerpen Men moet dan iets zeggen al is het nog zoo dom Zoo wist een gewetenloos journalist te vertel len dat de Engelsche tanks de DuitBchers als kaas doormidden sneden en een financieel technische Thet aan gaf voor de radio als zlJn meening te kennen dat de Duitsche stuka s aan het Grieksche front bij duizenden tegelijk werden neergeschoten af de Duitschers zijn in het geheel geen goede soldaten doch heerêdienstplichtigen Vanzelfsprekend hadden de Oostenrijkers geen zin om tegen Engeland té vechten zij brachten voortdurend juichkreten uit op Schuschnigg waarop zij dan door Pruisische officieren met machinegeweren gedwongen werden te vechten Evwizoo maakte de Führer door het versnipperen van zijn luchteskaders m de Middelland che Zee Noord Afrika en op den Balkan fouten Wat moet hij toch eigenlijk doen om volgens Engelsche meening de stuka s goed te gebruiken vraagt de njksminister sarcastisch Overgaande op Amerika schrijft dr Góblx l dat dit land ook meer gepraat geleverd heeft en in Engeland neemt de argwaan toe dat de neven aan de overzijde niets andei s in het schild voeren dan Grnot Brittannië steeds meer in het ongeluk van den oorlog te verstrikken Verder herinnert dr Göbbels aan de verschillende sprookjesachtige heldendaden van de empire soldaten op den Balkan en komt tot de volgende conclusie Het is geen plezier om zich dagelijks met zoo veel gebrek aan talent door de dingen iieen te slaan De tegenstanders bij den strijd om de macht waren Aok niet overdadig met verstand geregend doch wat zij zeiden had toch ten minste kop en staart D t Is hier onmogelijk Waar men ook heengrijpt nooit heeft men eenige vastigheid men grijpt altijd in een brei Het is hopeloos Het is de beroemde Engelsche oorlog ipropajranda Gelooft de heer Churchill werkelijk dat de revolutie van November 1918 zich nóg eens zal herhalen En wanneer hij dit niet gelooft waarop baseert hij dan na de jongste militaire ervaringen zijn hoop op de overwinning MACKENZIE KING Wit IN CANADA BLIJVEN Aan den Canadeeschen ministerpresident Mackenzie King is na zijnterugkeer van de bespreking met president Roosevelt op de persconferentieoa een vraag gesteld over de rijkseonfercntie van ministerpresidentender dominions te Londen Het feit dat Mackenzie King hierop volgens hetD N B rondweg antwoordde aan dezevergadering ntet te zullen deelnemen doch in Canada te willen blijven waarhijvoor de oorlogsinspanningen vanhet empire nuttiger kan zijn heeft degrootste aandacht getrokken Zijn verklaring moet aldus geïnterpreteerdworden dal hij op het oegenblik vanalgemeen toenemende ontevredenheidin de Britsche dominions niet het voor beeld van jijn Australischen ambtgenoot Menzies wil volgen die zich zooals bekend reeds sinds maanden inEngeland bevindt zonder dat hetAustralische publiek eenig positief resultaat van zün beraadslagingen inLonden te weten l omt In Australië ismen er vooral verontwaardigd over dat het Australische volk dientenge volge geenerlei zeggenschap meer heeftIn de beslissingen van de Britsche rijkspolitiek en oorlogi oering King verklaarde verder dat degenen die voorzulk een conferentie pleiten geen duidelijk denkbeeld hebben van de leiding van het empire Deze woordenbeteekenen een duidelijken steek aanhel adre van Churchill die persoonlijk de ryksconferentie van Londenheeft beslegd AMERIKAANBCBE VLOOT 232 000 MAN STERK President Roosevelt heeft gisteren een wel onderteekend waarbü het personeel van de Amerikaansche vloot verhoog wordt van 191 000 tot 2 32 000 man Tevens machtigt deze wet den PresWent de personeelssterkte tot SOO OOO man te verhoogen zoodra een crisia zulks noodig maaltt EEN BEROEP OP DE AMERIKAANSCHE RECRUTEN be Amerikaansche legerleiding is Toomcniens er propaganda voor te maken om degenen die voor een diensttijd van een jaar zün geroepen vrüwillig drie jaar te laten dienen Men hoopt dat dn beroep voor weer klank zal vinden ü de recruten die oor hun diensttyd werkloos waren Het aantal recruten dat daarmede drie Jaar dienst zou doen raumt men in welingelichte militaire kringen op 00 000 tot 400 000 man QEBN BEI VAN RUDOLF HESS NAABoSPANJE Van welingelichte zijde wonh via hst AJ JP uit Berlijn gemeld i de Wühelmatrasse werd h len de in buitenlandsche bladen geuite bew erinff tegengesproken dat de plaatsvervanger van den Füfir r rijksminister RudoU Hess zich op reis naar Spanje bevindt Men noemde van Duitsche zijde al deze buitenlandsche berichten over Spanje een Angelsaksische afleidingsmanoeuvre welke blijkbaar ten doel heeft de aandacht van andere landen al te leiden van de voor Engeland pijnlijke gebeurtenissen in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee DEEL VAN ZWrrSERSCH GEZANTSCHAPSPERSONEEL VERLAAT LONDEN Een gedeelte van het Zwitsersche personeel van heti Zwitsersche gezant schap te Londen heeft zijn functies neergelegd aldus verneemt het D N B uit een absoluut te vertrouwen bron in de Zwitsersche hoofrfstad De oorzaak hletvan is dat de Duitsche luchtaanvallen op Loijden zoo ontzaglijk zijn geweest dat de Zwitsersche ambtöiaren zich niet meer in staat voelen nieuwe aanvallen op de Britsche hoofdstad te doorstaan Korte berichten Naai de Amerikaansche federale staatsadvócaat Jackson heeft medegedeeld b de Duitaohe vliegerofficier von Werra die in Januari komende vanuit Engeland in een Canadeesch krijgsgevangenkamp zou worden ondergebracht doch naar de Vereenigde Staten vluchtte thans opnieuw gevlucht Hij is naar Jackson mededeelde waarschijnlijk naar Peru vertrokken Generaal Martin Moreno is te Cadiz gestorven aan den gevolgen vaneen zware maagziekte Hij iwhoorde totde naaate medewerkers van generaalFranco tijdens den Spaanschen burgeroorlog en ook daarna Van bevoegde zijde is te Ankarade onderteekenmg bekend gemaaktvan een verdrag tusschen Duitschlanden Turkije Itietreffende den aankoopeener ongwioemde hoeveelheid Turksche schapenwol De transactie valtbinnen het bestek van het Duitsch Turksche handelsverdrag van Juni 1940 langi de oeven van vader R n an overal klinkt het lied van den arbeid in dit gezegende laod dat ioda jaren geen werkloosheid meer kent Een hedite iauMi Tiiuchra het Rijnland en de Nederlanden bestaat sinds eeuwen een hechte band Beide gebieden hebben elkander in wiss Iwerking noodig als afnemer en als leverancier Ook op het gebied der wederzijdsche arbeidshulp heeft zich van ouds een band gevlochten van Oost naar West en viceversa De Nederlanders gingen naar Duitsch land als kolonisten zeelieden vischhandelaren én industrieelen De Duitschers kwamen tot ons als metselaars tegelzetters walvischvaarders enz Nederland heeft onder het vrijhan f delsysteem de werkloosheid niet kun nen beteugelen laat staan overwinnen De nieuwe Eüropeesche ordening heeft daarin als bij tooverslag verbetering gebracht Nederland heeft in t nieu Europa in aansluiting op het Rijnsi Westfaalsche gebied de noodige vensruimte lierwonnen Ons volk ial daarvan in den vorm van nieuwe wel vaart de vrachten plukken Dbch daarvoor is het gebiedend noodz ke BUr OHTSLAGVBaGUNNING l TE aOMIN VOOBWAARUE nfe pHBdknst van het N V V ait Daar hat reeds hertiaaldeiut voorgekomen dat de werkgever yojdoet aan de voorwaarden j iedere oolalagvergimning wordt getroffen vestigt het N V V de icht d r betrokkenen op hun ichting dat van de verleende n slagvergiuming onverwijld schr lededeeling te doen Is aan die eis wien op grond van deze er Ing eatalag ia aangezecd Di it Heen in het belang van den on gene die Indien hü niet onmidd ander werk vindt zonder deze s lelijke mededeeling van den we gever niet voor kasuHkeering van jtS vakorganisatie of voor steunv rleeraS in aanmerking kan komen ü orf tevens fai het belang van der w rt gever zelf die zich bij niet nakomiiu van bovesjcenoemde verplichting j ernstige moeilijkheden kan brengtn De arbeidsinspectie die de onU ii vergunning verleent stelt zich n Z het standpmit dat indien de aa 4 vergimning verbonden voorwaarden niet worden nageleefd een dergelijki vergunning als niet verleend wonK beschouwd tervi l de In gebreke e KIn AH U NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN IN HET RIJl LAND Belangstelling en sympathie voor ons volk Een V P B medewcrker schrijft Dezer dagen is te Keulen een tentoonstelling geopend van hedendaagsche Nederlandsche kunst Ter gelegenheid van deze opening heeft een gezelschap prominente Nederlandsche Journalisten een bezoek gebracht aan het Rijnland en de oude Hanzestad Keulen om zich met eigen oogen en ooren te overtuigen van verschillende feiten waaromtrent hier te lande uit eenloopende meeningen gehuldigd worden en waaromheen de fluisteraars een samenweefsel van verdachtmakingem gesponnen hadden lijk dat de Duitsch Nederlandsche bleven werkgever tevens aansprakeink wirt r h no v c i V i an worden gesteld voor de sdvX Wirtschaftsgemeinschaff zoo stevig mogelijk wordt gefundeerd Daf de arbeiders dit reeds begrijpen is duidelijk wanneer men rekening houdt met de ruim honderdtwintig duizend Nederlandsche werkers die hie reeds een stevige boterham voor hun gezin verdienen Dat de NederlandscBe handel en industrie het ook al begibnen te verstaan daarvan zijn de eerstee leekenen eveneens duidelijk te herkennen Dat zijn eenige der verblijdende symptomen die de Nederlandsche journalisten op hun studiereis in het Rijnlandsche hebben kunnen constateeren Het initiatief tot dezen tocht was uitgegaan van den Rijkscommissaris dr Seyss Inquart de technische leiding was gelegd in handen van het depjirtement vaRVolksvoorliehting en Kunsten meer in het bijzonder toe ertrouwd aan den directeur van het pefswezen en zijn ambtenaren welke de arbeider hierdoor heef n leden Het is dus zoowel voor den wetjt gever als voor den werknemer vw het allergrootste belang dat de v n plichting van de zijde van den wett gever om aan den ontslagen arbeidtf onmiddellijk schriftelijk mededeeltM van d ootalagverguaning te doen strikt wordt nageleefd opdat moei lijkheden warden voorkomen die voor beide partijen emstlfe vormen kim nen aannemen MET DE A RM I N EEN BNUMACHINE GisterocJhtend ia te Lunteren di dienstbode van den heer van H me v d Stroet toen zü koHie bracht ii de werkplaats van haar patroon gev len en met de hand in een houüng machine terecht gekomen waardoor alle vinger werden afgesneden Door ie achnk viel zij ten twee male en thans raakte zij met de recli terarm in de machine waardoor di arm boven de elleboog vrijwel gehed werd doornnedai Het mei werd naar het dichutbij zijnde ziekenhuis vervoerd v jar h arm werd geamputeerd De politie onaerzoekt of in de werk plaats voldoende veiligheids maatrege len zijn genomei PRIJSOPDRIJVING TE ZAA D 4M Twee Amsterdanunen en e t Zaaa kanter wenden te Zaandam eean steerd door rechercheurs van de crisis controle dienat daar zij ei groote hoeveelheid cacao tegen ve te hobgen prijs verhandeld haddei C een gedeelte van d voorraad kon beslag worden gelegd Na verhoor ip de arrestanten op vrije voeten gesteii Officieele berichten Bij beschikking vlo 4tn aecreUrU f B r al van hat departement van Op oedtal Wetenschap en Cu tuurbc ch rmm9 dr X Berg op zj ii vcrxoek eervol onula verleend ate Hd van da RiJItscomniine vaa adues t zake het bIbHoteeInreKea la met Inaaiia van den datum vtaa p bl zim betrekJdnE zai aanvaarden tot 1 Apti 1 42 benoemd lot tl lelt ll Tajrt ajststi a de landbotrwhooceacbotf ta Wageninfeti é G L Bertran te Amatentam De Nederlandsche journalisten diehet voorrecht hadden om de studiereis mede te maken zijn daarvan weergekeerd met een ryken schat aan gegevens en indrukken Den diepsten indruk heeft zekerlijk de groote toegenegenheid achtergelaten die zonderonderscheid van elke volksgroep uitgaat naar Nederland en het Nederlandsche volk Smaakvolle expeditie Najaarsbeurs Xjkrecht VAN T M 1 SEÏ Naar wij vernfemen jaarsbeurs 1941 gehoude met 18 Sep mber a s MBER AS ordt de Navan 9 lot en De tentoonstelling der Nederlandsche schilderijen en plastieken is ondergebracht in het smaakvolle expositiegebouw van de Kölnische Kunstverein Zij is zeer veelzijdig en interessant hoewel nog geen volledige afspiegeling van de kunst ten orzent omdat vele schilders zich uit kortzichtigheid of misplaatsten schroom afzijdig hielden bó de inzending Dit is zeer te betreuren omdat Duitschland zeer kunstzinnig is en het Rijnland van ouds goed koopt DE HEER SWER VbROEK EN NA nO VAAL FRONT De persdienst vai de NS NA P deelt het volgende mede Omtrent de redenen van het royement van den heer G J Swertbroek uit nationaal front n zijn ontslag als directeur van de uiigeverij de Veste door den leider vin Nationaal Front Arnold Meyer veifnemen wij van bevoegde zijde dat deze gelegen zijn m de grootDuitsche sympathieën van den heer Swertbroek Deze heeft de ironsecjentie uit deze geste getrokken en is toegetreden tot de N S N A P MEIW MARITIEM MUSEUM TE R OTTERDAM Aan de RochAjs enstraal op een terrein gelegen tusschen den s Graven k dijkwal en de Saftlevenstraat te Rotterdam is gistermorgen de eerste paal n den grond geslagen voor het gebouw waarin eerlan het nationaal technisch instituut voor scheepvaart en uchtvaart en het maritiem museum zul en worden ondergebracht BINNENLAND LAATSTE WINTERHULPCOLLECTE Op 2 en 3 Mei a s IN HET TEEKEN VAN DE LENTE Winterhulp Nederland deelt mede Op 2 en 3 Mei a s za de laatste collecte van dezen winter over het geheele land worden gehouden De speldjes die ditmaal worden verkocht dragen afbeeldingen van bloemen Het voorjaar heeft zijn intrede gedaan Het weer is allengs milder geworden de ergste koude is verdwenen de natuur ontsluit zich weer de bloemen komen ailcrwege reeds te voorschijn Een gevoel van bevrijding en vreugde vervult ons telken jare als de lente is genaderd Deze bevrijding en vreugde houden helaas geen intocht in 4e woningen van vele landgenooten Gennge miiklelen en een groote achterstand veroorzaken dat hun huishouden zoo uiterst soloer moet worden gevoerd dat een voortdurende spanning hen voor de voorjaaraopleving ongevoelig maaljt De bloemencollecte van de Winterhulp Nederland wil alle Nederlanders tezamen brengen in een offer dat in deze vele behoeftige gezinnen eenige vreugde kan brengen Om deae collecte te doen slagen zijn vele collectanten noodig Meldt u daajom voor deze laatste inzameling in grooten getale aan om tot besluit van deze sociale actie een succes te behalen dat een practisch bewiis levert van de verantwoordelijkheid die het Nederlandsche volk tegenover zijn minst bedeelden beseft Werkgevers en werknemer werkt ook nu samen door vrij te geven en u aan te melden als collectant bij het plaatselijk bureau in uw woonplaats Het teekent de mentaliteit van een zeker deel van het Nederbndsche publiek dat het Haagsche Dagblad De Residentiebode van Dinsdag 22 April totaal uitverkocht was De hoofd redacteur van dit blad die deel had uitgemaakt van het gezelschap journalisten dat Keulen heeft bezocht had nl als inleiding van zijn beschouwing een ironische kolom volgeschreven over het platgebombardeerde Rijnland en het gepulveriseerde Keulen Voorts had hij gewaagd van dure eeden die de bezoekers voor den terugtocht naar Nederland waren afgeperst om toch vooral niets te verklappen over de verschrikkingen aie de RAF in het Rijnland en Roergebied zou hebben aangericht Wij achten onze lezers te intelhgent om evenals blijkbaar een aantal fflachtoffers van de Britsche radio propaganda deze ironie niet onmiddellijk te verstaan Maar om ge i enkeier twijfel te laten voortbestaan kunren wij hier nog eens getuigen dat van a deze gruwelsprookjes letterlijk geen woord waar is Het Rijnland strekt zich ongerept en bezig uit voor cr 7e oogen De oude Hanzestad Keulen ligt rustig als van ouds met zijn prachtige vroeg en laat gothische bouwwerken WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON DUUR HOEVfXLHZm SO gram roggebrood ol BO gram sodabrood of rantsoen gebak of 35 nolmeel of bloem Boterkaan p boter Vetkaan Vi fboter of margarine of 200 gr vet Op bon 12 en 14 geen vet BI 7 21 April t m 18 Mei Bloem Bo 12 Bo 13 B 14 14 t m 27 April 21 April t m I Mei 21 April t m 10 Mei Boter of margarine Vijfde periode j 15 t m 17 35 t m 41 t m 3t April tén eenheid vaste brandstol ander Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Br 12 Br 13 14 t m 27 April 21 April t m 4 Mei 100 gr roggebrood of 100 gr brt3od of l rantsoen gebak Brood A 84 A 4 14 t m 27 Afril 21 April t m 4 Mei 1 kippen of eendend Eieren Br 12 Br 13 14 t m 27 AmU 21 t m 4 Mei 1 rantsoen Gebak A 25 21 April t m 15 Juni tï pond Gort Gortmout of Grutten Naar de bloeiende bollenveldeni EEN MOOIE ZONDAG VERWACHT Het milde voorjaarsweer der laatste dagen heeft in den bloei van de bollenvelden een merkwaardige verandering teweeg gebracht aldus meldt ons de K N A C In eenige dagen zijn van vele soorten narcissen de bloemknoppen open gesprongen en men mag verwachten zelfs by wijziging in de weersomstandigheden dat a s Zondag de narcissen op z n mooist zullen zijn Hyacinthen beginnen te kleuren en vele soorten zullen Zondag bloeien Tenslotte zullen talrijke vroege tulpen soorten in bloei staan Alls bij elkaar genomen zullen de bollenvelden a s Zondag een interessant en kleurenrijk beeld bieden en als het weer maar eenigszins meewerkt zal het de befaamde bollenzondag wbrden waarop tal van toeristen naar de bollenstreek zullen trekken A 24 21 April t m 15 JBnl pond Havermou Havervlokken Gort of Grutten eij 73 1 74 A 63 A 64 ei 7 April l m 4 Mei 21 April t m 18 Mei Elke bon 100 gram Koffie of kofliesurrogaat Vermicelh 125 gram koffie of 290 gram koffi surrogaaL A 18 17 Mrt t m r April Kaas Macaroni of Spaghetti A 26 21 April t m 15 looi I ons of A 27 21 April i m 15 Jonl 1 ons Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder Me 21 t m 27 AprU 1 U Melk 21 April t m 11 Mei 1 pond Peulvruchten Per 21 April t m 15 Jiui Vooi de keuken Petroleum A 23 I 21 April t m It Mei M pond Rust emcel gries ebloem of Gruttemeel 90 gr scheerzeep ot tnbe of pot t m 30 April Scheerzeep Slaolie A 21 14 April t m 11 Mei I KitoKraia Suiker A 18 17 Mrt t m 27 April 50 gram rhee VI II VI 13 t m 20 23 April t m 30 Apr 4 Mei Vleescb TERUGKEER VAN NAAR DUITSCHLAND UITGEZONDEN MOEDERS pim 1 i a tiok kip VI 11 Vl 13 t m 2 23 April t m 30 Apr 4 Mei Vleesch waren 1 rantsoen Zeep A 20 SI Mrt Urn 27 April 1 ranUoen Me zz Melkka Bo a Alg Ui A s bloem f Bt a Boter bu erkianng De persdienst van het N V V meldt dat de moeders die In het kader vande N V V actie om moeders enkeleweken vacanlie in de Duitsche Mutterheime e doen doorbren f n naarSchledehauien wenJen uitgezonden a s Vrijdag 25 April terugkeeren metden trein welke s morgens om 10 53 uur in Amsterdam CS en om 10 36 uur in Oen Haag S aankomt