Goudsche Courant, donderdag 24 april 1941

tWEEPE BLAD DONDERDAG 24 APRIL 1941 De grootata besparing op Unr 1 I stroomtaiitgoen verkrQgt U I door het gebruik van de 1 beste en lulnigate lam n ooit door Philips vervaardigd i Gee tdriftig voet Jler van vijftig jaar ggMt WEPSTBUP OP tÊMABtOAO VAN BECHEBCHEVB C ZWANKHUIZEW rtThet Olympia lerreln waren gis Sond ie vlaggen gehMchen en dat ïS au feestbetoon bü den eeregLiïiW dien het elftal van de GoudSiPoli tie Sportvereenigin speelde Ja itt dat haar linkabuiten Carel 9jSi óien zili vüftigsten verjaar£ d rte £ Het opmerkelijke feit is Smi dat de montere rechercheur il opgeruimden schedel ondanks Sta w kruisjes met jeugdig enthouSm I t lijntje snelt en met EZoderenswaardige vitaliteit nog JJJ mag een balletje trapt Een elftal S Scheidsrechtersvereen Gouda M oBUtreken fungeerde als tegen2rtH o twdat in deze genoegelijke MOHiog de stand langen tijd blank Ml gebleven werd tegen het nde 2 1 iJdite overwicht van de politie Bischen uitgedrukt in het eeni e jMlpuBt waarmede de poIKie m n feestwedstrijd de overwinning J een passend geschenk voor den 4uii beklonk te d rust hebben de warm gejg men spelers en de in den vinnigen mnd van koude rillende toeschouwers 10 loeitóiouwsters zich in de bar rendon den feesteling verzameld Daar wsréii ook de commissaris van politie het hooger en het administratief politfepersoncel Bü monde van den commissaris den heer C Hess geschiedde ie hi diging die de Goudsche Politie gportvereemging voor haar jarig lid en medeoprichter had bedacht de aanbieding van een speciaal voor deze eiegenheid gebakken gedenkbord De Jommissaris heeft den heer Zwanktuizen hartelijk gelukgewensch er op S iwezen hoe sport de menschen jong sudt en den geest var vriendschap bevordert en ten slotte den jeugdigen iportveteraan ook in zijn dienstwerk ten voorbeeld voor de jongeren geleemd Dé Scheidsrechtersvereen wenschte des heer Zwankhuizen mede nog vele Jsren vSn dezelfde blijmoedigheid toe m zorgde er voor dat de pÜp hem ook verder gezelschap kan blijven kouden Daarop heeft de jarige zeil wat gelegd en geboren en getogen Amsterdsmmer en opgewekt man als hij is Jlonfcerde hierbij de frissche humor vu zijn zoD nig gemoed Men mag het sliemaal dezen avond koud vinden leide hij maar dat valt mede want m n moeder zeide altijd wie in 1891 het jaar van den strengen winter jBhoren is kan tegen de koude ook n uit zijn lan ge sportloopbaan had t og deze ervaring In zijn jonge1 jaren was tijdens een wedstrijd f spele tegen hem opgebotst en ot had de kennism ing met Zwank s stevige body zulk een pijnU ke ervaring gegeven dat hij den toheidsrechter vroeg meneer wilt u ems even naar dien speler kvken ant die draagt vast en zeker een plank onder zyn shirt n die spieren zijn nog goed besloot 4e voetbalgrage laatst op het pc jlictoumooi drie wedstrijden op één middag recherchetu en daarom hoop ik het nog een tijdje vol te houden AlMBTENAiUl VOOB DE UCRAMELUKE OPVOEDING y Dt heer Ph J Baitt benoemd Nt het in de jongste raadsvergaderaig genomen besluit tot wijziging der enoeming is de functie van ambte Mr voor de lichamelijke opvoeding wans officieel ingesteld B en W heb wn als zoodanig zooals in de bedoeling g benoemd den heer Ph J Bom wraar in de lichamelijke opvoeding JXAMEN STENOGBAFENBOND Bü het te Leiden gehouden examijm tt den Erk Alg Stanografenbond n voor de volgende diploma s gewaagd teno typiste mej CL Perd k gjiste B mej R Blom ist e de amês J Rueb en G g it en da fircren R v d Heuvel en H v n Hooff w AT AAR APfNEER DagelQks 9 aar Bleekemlntel Tentoonstelling museumschip Klein Artis 24 AprU 7 nor K LeeRvereenlgiiiK Bridge drive voor de leden onder leiding van den heer L Heynemann 24 April 7 3 nor VrQe Evangelische Gemeente Bijbellezmg en bidstond 4 April 8 uur Daniël Jaarvergadering zendingskrans Febe 24 April 8 15 unr Blaawe Krals Zang en GemeenteAvond Vereeniging vanVrijz Hervprmden inleiding ds C Burger uit Deventer over nieuwen Psalmen en Gezangenbundel medewerking van het zangkoor 29 April 1 30 anr Terrein OpenbaarSlaehthnla Jaarlijksche algemeenekeuring van trekfe nden en hondenkarren 25 April 7 8 nor Kliuterachool Krugerlaan 32 Inschriji g nieuwe le iingen Prinses JulianaschooL 25 April 7 30 unr Daniël Jaarvergadering Ned Herv Jongelingsvereeniging op Geref grondslag Timotheus April 8 oor voormailga Ambachtsavondsehool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren April 7 30 oor Nienwe Schoowborg Specialiteiten voorstelling Vreugde en Arbeid cabaret Theo Bouwmeester met Paul Ostra 28 April 7 8 30 oor Joh Calvijnschool Inschiijving nieuwe leerlingen 28 April 8 nar Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolon ne Roode Kruis dames 30 April 7 30 uur Ned Ger 6emeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 30 April 8 oiir Daniël Cursus E B H Ö 1 Mei 7 8 30 onr Joh Calvijnschool Inschrijving nieuwe leerlingen l Mei 7 30 uur Daniël spreekbeurt Th Woudwijk van Hilversum 3 Mei 7 8 uur Kleuterschool Krugerlaan 32 Inschrijving nieuwe leerlingen Prinses Julianaschool 3 Mei 7 uur Nieuwe Schouwburg Jubileum uitvoering gynipastiekvereeniging Krachtsport ter gelegenheid van 20jarig bestaan 3 Hei 1 30 nur N V Houthandel en Stoomzageri De Hoop Algemeene vergadering van aandeelhouders 7 Mei 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts allêèn voor recepten Apotheek Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 BiirgerlUke Stand Geboren 21 ApriL Martha dr van H Kooren en N van der Sloot Gansstcaat 11 Theodorus Antonius zn van H C van den Eng en C M Noteboom Kanaalstraat 15 Getrouwd 23 ApriL J van der Kolk en B den Breejen A Th Boer en C Prinseni erg J W L van den Bos en J J Vergoed H D Questro en C M Kamps W N Olsthoorn en H M Houdijk C Meilof en J Verblaauw J M Meel en J Posjtma Overleden 21 ApriL Thomas Nijhuis 4 j 2 2ApriL Johannis Mattheus Moons 22 j WAARSCHUWING VAN POLITIE De burgïBneester van Rijswijk ZH geeft een ieder in overweging omalvorens in relatie te treden met dewasscherij Flora gevestigd Kerklaan 65 67 te Rijswijk Z H directeur J C Looman aan het bureau van politieHeerenstraat 77 aldaar teL 118566 inlichtingen in te winnen AUTO VAN BEINIGING TE WATER In oemendaal is de vuilnisauto van dcm fcieentelijken reinigingsdienst bij het TPivijken weggegleden en omgeslagen Het voertuig kwam op zijn kant gedeeltelijk in het water terecht Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken KAWTONGERBCHT n Verrassend verweer DBONKENSCHAP GEWETEN AAN DE VOEDING VAN THANS De inwone dezer stad kerel als een boom die gisteren voor den kantonrechter verscheen had een pracht van een smoes die het waard is bij den humor m distributietijd te worden inlijfd Hij w iS dronken geweest tweemaal achter elkaar De eene avond bracht men hem op en den volgenden middag zat hij weer in de ceL Vrienden waren teruggekeerd en dat had men gevierd vertélde hij Lust Je zoo graag een borreL vroeg de kantonrechter mr A J M Oonincx Och klonk het terug ze smaken me altijd Jijaar hoe komt het nu dat het tweemaal achter elkaar gebeurde wilde de rechter weten Toen kwam het verrassend antwoord In dezen tijd met deze voeding kan je er niet zoo goed tegen Men zou er een heele verhandeling over kunnen houden over de huidige voeding en de maagreactie bij alcoholgebruik bijvoorbeeld maar ter zitting werd het verbaal geen wetenschappelijk doch slechts practisch recht gedaan en het O M bepaalde zich aanstonds tot de feiten ƒ 5 subs 2 dagen voor het eerste en ƒ 10 subs 4 dagen voor het tv ëede gevaL t Is wat veel vond de man met de in kracht afgenomen maagbekleeding ik heb al een tientje korting van den steun ook gehad Ook daar schijnt men zich niet vendiept te hebben in de verhouding van de voeding tot den grjiad van alcoholabjorptie vroeger en nu en zoo is de man bij verschillende instanties teruggevoerd tot de werkelijkheid dat het dom blijft en duur om dronken langs de straat te wandelen Tweemaal vijf gulden zeide de kantonrechter n Koppig hoofd De Schoonhovenaar was koppig geweest Er was een ambtenaar van den RaSid van Arbeid bij hem gekomen om inlichtingen over een zaak van de invaliditeitswet en die wilde hiJ niet geven Ik wil het wel zeggen had hy geantwoord maar dan moet ook die oude zaak Ijehandeld worden Er scheen nog iets te zitten maar dat deed er hier niet toe de ambtenaar had herhaaldelijk de noodige informal ties gevraagd maar zonder resultaat en ten slotte was het op een procesverbaal uitgeloopen Ook hier begon de man nog eens over het oude gêvaL maar ver Ijwam hij niet want het O M wees hem er op dat de betrokken ambtenaar daar geheel buiten stond deze kwam om bepaalde inlichtingen en als goed burger had de Schoonhovenaar hem deze dienen te geven En zoo viel de zware eisch f 50 sübs 20 dagen welke hooge boete het O M op haar plaats achtte gezien de ook nu nog recalcitrante houding Veel te veel was het oordeel van den verdachte Het werd ƒ 30 subs 20 dagen De man informeerde n ar den termijn van hooger beroep zoOdat waarschijnlijk ook de rechtbank zich met het geval zal bezighouden Dure ooToorzlchtlgheid Voor iem and uit Bleiswijk is een aanrijding een duur grapje geworden Hij reed met zijn carrier acHtes een andere bakfiets aan wilde die voorbij maar op dat moment kwam er een itegenligger Er was geen ruimte en zoo ontstond de botsing die den bestuurder al op de betaling van ƒ 38 10 schade js komen te staan Dit was zi n verweer tegenover den eisch van ƒ 20 subs 10 dagen dien de ambtenaar stelde De kantonrechter deed er de helft af en de opmerking bij dat het gebeurde leert wat kleine dnvoorzichtigheden kunnen kosten Als de berijder even gewacht had met voorbijrijden zou hij de vijftig gulden in zijn zak hebben gehouden Schikken Is voordeeliger De Goudsche wielrijdster was een vluchtheuvel aan den verkeerden kant Voorby gereden Ik zat voor het eerst op de fiets en moest even een boodschap doen vertelde zü maar het bleek dat het toch geen debuut was alleen de eerste rit in dit jaar op het blijkbaar van zolder gehaalde rijwiel Het O M vroeg f 5 subs 2 dagen en dat viel de wielrijdster hard tegen Ik had voor ƒ 2 50 kunnen schikken zei PHILIPS nuim ji Aiun luwa mMn ua uu tnaia muoMcii M n uiu Muci iFTni n snuui mn eeanutim uraomeu mi nu Ingez Med O 1037 24 ze maar ik Ijen voorgekomen omdat ik dacht dat er dan nog wat af ging Schikken is voordeeliger deelde de ambtenaar mede en de rechter bevestigde het in zün uitspraak ƒ 4 bs 2 dagen De onfortuinlijke rijdster had nog een bekeuring gehad wegens het links nemen van een bocht Daarvoor kwanf er nog ƒ 3 subs 2 dagen bij één gulden minder dan deze eisch U schijnt toch wat onwennig op de fiets geweest te zyn vond de kantonrechter StijfScletf Dan was er nog een geval van naast het trottoir loopen op den Kleiweg Men kent het er ligt op deze hoofdstfaat aan weerskanten een trottoir maar vooral op Zaterdag en Zondag stijfselen zooals de Goudsche term voor het geflaneer luidt ie meerendeels jeugdige lieden bij voorkeur op den rijweg en aangezien men nu moeilijk het andere verkeer op de trottoirs kan gaan laten rijden is laatst de ri plitieverordening aangevuld met een bepaling die voor wandelaars het gebruik van het voetpad verplicht stelt Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand die in het gebruik van zijn beenen een hooger tempo ligt dan de gebruikelijke gaijg achter de slenteraars moet blijven en niet van het trottoir af mag om er voorbij te komen maar aan den anderen kant is het nu mogeliik om het onnoodig verlaten van het trottoir waarvan het wegverkeer de last heeft een stokje te steken Dat onnoodig was blijkbaar Je indruk geweest die de wandelwijze van een jongeman te dezer stede gemaakt had Hij vertelde ter zitting dat hij om een paar voor hem loopende wandelaars te passeeren van het trottoir was afgegaan omdat hij haast had het proces verbaal vertelde dat de haast hieruit bestond om een jeugdig vrouwspersoon acherna te Ijopen en jiaar bü het mhaleö vriendeljk op den schouder te tikken Dat heb ik met gedaan zeide de voetganger die echter we toegaf dat hi zooals in het verbaal stond in vroolijke stemming was geweest Men hield het er op dat een vroolyke stemming net zoo goeJ op als buiten het trottoir gevierd kan worden ei zoo werd het f 3 subs 2 dagen hetgeen ten aanzien van den eisch jfen reductie van twee gulden beteekende Loop der bevolking GEVESTIGDEN A A C Rerdijk klerk distr dienst van Oegstgee Emmalaan 31 in Fiuweelerreingel 74 C Noorlander kanl bed van Gouderak A 77 in Westhaven 11 A Giesen kweeker van s Gravenhage de Vriesstraat 43 in H V Alphenstraat 26 W J van Zundert religieuse van Zeist Rosenstraat 19 in Gr Florifweg 77 B Bonsel geb v Leeuwen zonder van jLeiden Stationsweg 33 m Gr v Bloisstraat 29 W Theuns marechaussee van Bergen op Zoom Glyn psstraat 10 in Steijnkade 27 A C Tuinen burg monteur van Amsterdam Negastraat 264 hs in Nieuwehaven 221 W Brunt Iederbewerker van Amsterdam Órteliusstraat 341 hs in Fluweelensingel 80 L G Volbeda kant bed van Rotterdam Rochussenstraat 253a in Nieuwe Gouwe O Z 1 A Meppelder agent v politie van Groningen IJsselstr 48a in Karekietstraat 18 J C de Breü insp Bat Imp Mij van Utpecht Beethovenlaan 5 in Nieuwe Gouwe O Z 1 M P Boegheim geb Spek zonder van Waddinxveen Noordeinde 51 f in E J Potgieterstraat 8 G A M Brouwers kinderjuffr van Rotter dam Wolphaertsbocht 395a in jGraaf Florisweg 100 Th Exler apotheker van Rotterdam Wolphaertsbocht 395a in Gr Florisweg 100 J Gemaat dbe van Groqingen P Camt ingel 149a ia P C Bothstradt 98 L van Pelt los werkman yan Rotterdam Ie Gijsingstraat 49c in G den Bültsteeg 5 A Spel zonder tan Lange Ruige Weide Laageind 22 in Mr D J v Heusdestraat 34 A Schoutci lederbewerker van Amsterdam Orteliusstraat 360hs in Pretoriaplein 19 J Trouwborst zonder van Moordrecht O 11 in Spoorwegstraat 57a J Verweij dbe van Leiderdorp Koningstraat 41 in J Luijkenstraat 22 G Lang dbe van Groningen Oude Kijkintjatstraat 41a in Markt 25 P E de Zwart kant bed van Leerdam Lingedijk 22 in Kattensingel 13 H C van Haaren poelierskneojit van Rotterdam Koepelstr 19a in Nieuwehaven 104 M N Oercksen hulp in de huish van s Gravenhage Monst Weg 31 hsd in Krugerlaan 85 C Knaap ass metselaar van s Gravenhage de Perponcherstraat 25c inRaaii 40 ben J M J van der Wielen dbe van Rotterdam s GravendiJkwal 100 in Gr Florisweg 77 E W J H Teussink religieuse van A nbt Del den Retraitenhuisweg B 3 in Graaf Florisweg 77 M Z Tippens geb Stolk zonder van Rotterdam Slaghekstraat11b in Cronjéstraat 27 G Gaasbeek rijwielhersteller v Bameveld Hoofdstraat 20 in Turisingel 53 L F Verdonok controleur C C C D van Rotterdam Sparrendaal 11 in Burgvlietkade 34 C Ooster wijk boomkweeker van Boskoop Biezen 102 in Bleekerssingel 67 A A Maagdenberg rayonohef van Gorinchem Pr Bemhardstraat 40 in Gr Japobastraat 56 J L Homis betonwerker Utrecht Kanaalstraat 80 bis in W Tom bergstraat 1 E PI Kielliger dbe van s Gravenhage V Kinsbergenstraai IB in 6leekers Singel 42 G Radix monteur van Jutphaas Pr Juliana 5ïs 439 in Joubertstraat 213 B M HMgensen verkoopster van Rotterdamf Kat Lagedijk 153b in IJssellaan 111 fe Overhand geb Mast zonder van Rotter dam Duivenvoordestraat 6Ia in Walvisstraat 30 A J K njmeraat geb deWilde zonder van Moordrecht K 29 in Ij ivogelstraat 1 K v Eijk geb v Vegten zonder van Gouderak B 284 in Walvisstraat 32 N Boekheim geb v Vliet zonder van Utrecht OudKerkhof 43 in E J Potgieterstraat 8 B Witte dbe van Lekkerkerk kerkplein 3 m Groenendaal 75 G J Stubbe zonder van Stolwijk H 3 inRaam 37c G Chr J H Wilberts arts van sQrayenbage J v Oldenbameveltlaan 115 in v Beveminghlaan 16 L Provo Kluit arts van Zeist L v Cattenbroeck 65 in Crabethstraat 9 J van desr Steen marechaussee van Rotterdam Charl de Bourbonlaan 56 m Oosthaven 56 P J Brouwer marechaussee van Rotterdam Westersingel 11 in Oosthaven 56 C L Kooter marechaussee van Rotterdam Charl de Bourbonlaan 56 in Oosthaven 56 J M Mouthaat dbe van Rotterdam Waterloostraat 182b in v d Palmstraat 157 P Nonnekes commies R D B van Tilburg Oisterw baan 114 inP C Hooft traat 6 S M Schep dbe van Jaarsveld Nr 217 in Gouwe 16 D A van den Berg caféhouder van Rotterdam v Brakeistfaïk37a in Varkenmarkt 9 P van der Poèl bedrijfsleider van Rotterdam Wra Buytewechstraat 7óa in Varkensmarkt 3 J van Loon dbe van Utrecht J Luijkenstraat 1 in Nooth V Goorstr 13 A van der Sluis instrumentmaker P T T van Piershü Sluisj jsdijk A 136 in Nieuwehaven 5 Chr van der Chijs kinderjuffr van s Gravenhage Assendelftstraat 40 in Markt 34 H Bootgeb Storm zonder van Groningen Bcdumerweg 39 n v d PalAistraat 113 E Groot verpl van Efibergen Rekken G 101 in KievitstraM 20 P C JJsselstiJn gèb v Leent zónder vanEde Gld Lunteren leplaan 6 inCrabethpark 2 A S de Haan agent V politie van Amsierdam Tolstraat 791 in Karekietstraat 18 J L Nieuwenhuis schrijver N S van Hengelo 0 Enschedeschestraat 282 in Bleekerssingol 70 E Chr Janknegt fabr arb Van Brunssum Vossenstraat 7 inNooth v Goorstraat 9 P A van Wingerden zonder van Utrecht Burg Rei erstraat 61a in R v Catsweg 3 C Moor kweekeling v Rotterdam Multatulistraat 31 in Gansstraat 32 M E Voogt naaister v Rotterdam Feijen oordstraat 33b in Kleiweg 99 J H t van den Bos meumelmaker van VeJsen Middenduinerweg 67 in Zoutmanplein 10 B de Wit vyurstoker van Rotterdam Vijverhofatraat 41 b in Stijnkade 18 D Snijder Verpl van Amersfoort D Fockeraalaan 95 ia Westhaven U D J de Weij straatmal5er van Rotterdam Ooievaarstraat 5 kL 3 b in Geertje den Bulsteeg 4 H J M Baat kellner van s Gravenhage Gev Deijnootweg 23 in Markt 34 W Scheffers dbe van Haarlem Kenaupark 29 in Vossiusstraat 69 Th L den Brok fabr krb van Oss Teugenaarsstraat 61 in Kuiperstraat 15 G M Grassi scrveuse van Rotterdam Katendrechtschelaan 40b in Markt 65 S Tienkamp botermaker van Kuinre l 170 in Lange Willerasteeg 4 Vebtbokkenen RittXWierda van IJssellaan 97 naar IJhtTSt dslaan 6 G EiJnwachter van Spieringstraat 129 naar s Gravenhage Pr Hendrikstr 147 T van def Post van de la Reijlaan 29 naar Dordrecht Joh de Witstr 37 J van Amhem van Burgvlietkade 64 naar Maartensdijk U Dorpsstraat 143 Z van der Haar van R v Catsweg 66 naar Nijkerk Kleterstraat 13 H Zwijnenburg van Goejanverwellendijk 30 n Reeuwijk Nieuwdorperweg E 16 K R van DiJk van Steijnkade 34 naar Geleen Steegstraat 36 B Th Verroen van Krugerlaan 130 naar Rotterdam Gordolweg 160 C Valstar v Gr Jacobastiaat 56 naar Lederdorp Acacialaan 44 T E Palsgraaf van V Middelantstraat 17 naar Leiden Heerenstraat J08a A M Schot van Fluweelensingel 101 naar Amsterdam J J Cremerpleln 3hs N J A Savenije van Markt 66 naar Rotterdam Oude Binnenweg 11S A G v Willigen van Corn Ketelstraat 59 n Boxtel Merheimstraat 23 K E Hom van Crabethstraat 51 naar Leiden Jac Catslaan 32 P I J KAan van J Philipsweg 32 naar Amhemjwf de Wittlaan 156 M C Knijn geb clc van Vondelstraat 56 naar Valburg Zetten Bakkerstraat 37 W Visser van Da Costakade 62 naar Enkhuizen van Linschotenstraat 7 J G van der Hoorn van Vorstmanstr 13 naar Amhem Rijnwifk 43 A J Overes van Spieringstraat 149 naar Gouderak A 29 P G Talen van Westhaven 11 n Haarlem Jordensstraat 62 H G van der Hoeven van Gr Jacobastiaat 36 naar Venlo Waterl singel 26 J W Cabout van Parkstr 21 naar Alkmaar Vejdronkenoord 75 A E M van dea Hoven van NobelsljrSC 23 naar Alphen a d Rijn Pr H driksti aat 69 H D Franken van Bockenbergstraat 3 naar Wassenaar PapeLweg 26 D van der Meide van Mosstraat 14 naar Eindhoven Burghstraat 15 C M van den Heuvel van Oosthaven 68 naar sGravenhage Dorpsstraat 8 J Leeuwenhoek van Nieuwelaan 17 naar Bolsward Groote Dijlakker 17 Q J van der Meer van Willens 6 naar Zwammerdam Tempel D 43 S Droog van Boschweg 47 naar Q t Achterom 40 H P C de BalBian van Molenwert 30 naar Utrecht Kromme Nwe Gracht 88bis A M Rijnho jt van Tuinstraat 30 naar s Gravenhaae Sportiaan 167 H Knol van Sophiastr 26 naar Baam Verlengde Dalweg 25 J Visser van Krugerlaan 207 naar Dordrecht Sumatrastraat 33 rood M J van Dorst van IJssellaan 2 t naar Amsterdam Korte v Eeghenstraat 2 M M Straver van Gr Florisweg 77 naar Soest St WiUibrordusstraat 14 A P Weeda van Lazaruskade 2 n3ar sGravenhage Rijs wijkscheweg M9 P A IJpelaar van Zoutmanstr 22 n Oudenbosch A 368 W van Zoomeren van Stoofsteeg 7 naar Kal wijk Kamperfoelieplein 6 M N J van Gasteren van Helmersstraat 3 naar Moordrecht Eikenlaan B 13 L V Petijt van Gr Beatrixstraat 15 naar Middelburg Bogafdstraat 4 A V M B onk van L Tiendeweg 78 naar Ammerzoden Ammerstraat 18 L A v Straaten van t de Boompjes 15 naa s Gravenhage fVuurbaakstraat 8 H E Post van J Lujjkenstr 7 naar Hilversum St Annastraat 4a H IJkema van J Luijkenstraat nnar Hilversum St Annastraat 4a A Kooiman van O de Boompjes 119 nüar Boskpop Rozenlaan 56 J Smit van Crabethstraat 63 naar Ouderkerk aan den IJssel p a ouders K Trotsenburg v R V Catsweg 100 naar Rotterdam Stampioenstraat 9a A Degenkamp van Tollenstraat 73 öaar DriebergenRijsenburg Boschstraat 144 L van Hesse van Derde Kade 30 naar Moordrecht Westzijde H 101 A Tijsinger van Vondelstraat 43 naar Ey gelshoven Laurastraat 121 FEUILLETON Nadruk verboden GIPSY DOn ERFT EEN GEHEIM 4S Misschien is het zoo nog het maar nu zou ik t ch eigen wel eens willen weten waar het uithangt I riep Briand die tot had gezwegen r ik heb hem om klonk plotr = huchter de tem van Daisy o van verbaasde uitroepen i et olg van deze verbijstereo jnededeeling Fox stoof woedend op haar af Hoe ter wereld kom j in vrer aan dat ongeluksding Dal jeugdige ralsa Parker vergat in Jim K consternatie aUes wat 1 on kL ie o nadrukke tóntad gleden oeld gestuurd taVm rlegeii md T L i zoodat het eenigep ze zelf aan het lam i et gezelschap l mgend setHag 1h geven van de ongewone wyze waarop zü in het bezit was gekomen van het verdwenen halssnoer Nu ze eenmajil lu t geheim had verklapt kon ze ér nik onder uit aUen volledig in te licRten voor zoover ze daartoe althans zelf in staat was en tenslotte moest ze op verzoek van José Santos het aiieraad zelfs op de tafel deponeeren Ik zal de kralen open schroeven en u de parels laten zien zei de Spanjaard Hü haalde een klein tangetje en begon daarmee de operatie hetgeen heel gemakkelijk bleek te gaan De eerste Itralen waren echter leeg De parels zün er uit genomen riep Briand die onmogelük langerkon zwijgen Hier is w tl zei Santos toen hüde zestiende kraal opende En hierook Wat moet dat beteèkenen Hetzün allemaal propjes papier Mr Fox streek het papier voorzichtig glad Mededeelingen in cüferschrift zei hü verbaasd Alweer een raadsel of wacht eens Cranenburg zalwaarschünlijk de parels uit het snoer hebben genomen en ze ergens hebben opgeborgen om daarna hun bewaarplaats in geheimschrift vast te leggen Kapitein Cross wees immers alop die mogelükheid Zou Jim dat geweten hebb enTvroeg Oaisjr imgstig Als hü maarniet denkt dat ik het snoer niet goedheb be waard Mün brave neef schijnt meer te wetei ttaa wij allemaal samen ant woordde Fox met een wijsgeerig hoofdknikken Het feit dat hy zich in Frisco bevond toen wü daar ook waren en ons in den waan liet dat hy in het Bethlehem Gasthuis te New York werd verpleegd geeft me te denken Vermoedelük is hg evenmin gewond geweest als wü Het heeft me ook al verwonderd dat toen in het ziekenhuis niets van hem wist toen ik hem daar wilde gaan opzoeken Als jfe mü vraagt is dit alles een doorgestoken kaart tusschen dien sluwen inspecteur van politie en onzen niet minder sluwen Jim Hü is natBurlijk dien Harril Frank op het spoor wie weet of hy hem al niet te pakken heeft Op dit oogenblik richtten zich aller oogen op tïipsy Dott die plotseling doodsbleek ivan haar stoel opstond en wankelend het vertrek verliet Maria Santos volgde haar onmiddeUyk In de gang legde zy beschermend haar arm om Gipsy s schouders en zoo bracht zy het meisje naar haar eigen kamer waar zü haar dwong op den divan te gaan liggen Daarna nam zü zelf aan het voeteneind plaats Arme Gipsy fluisterde ze dehand van het n eisje in de hare nemend ik zou je zoo graag helpenals dat in mün macht lag Je weet het dus Maria Frank s broer vertelde het vader en mü uit een soort wraakneming toen hü inzag dat de ketling voorhem verloren was Hü wa buit i xiohzell ïaa Koed Levenslang mompelde Gipsy Het is een verschrikkelyke straf maar voor mü beteekent het de verlossing En dan ach Maria De tranen stroomden het meisje oVer de wangen maar plotseling richtte ze zich op wilschte haar oogen af en zei vastbeslotes Sttitir Bob Hunter bü me Maria I Toen Maria Santos aan dit verzoek had voldaan en den jongen millionnair had gewezen waar hij Gipsy kon vinden liet zé hen beiden alleen Het viel haar niet moeilyk alles te begrypen en iimerHjk hoopte ze vurig dat deze samenkomst tot een oplossing zou mogen leiden van de pynlyke verwikkelingen waarin haar vriendin was geraakt Ik moet je wat vertellm Bob zei Gipsy toen Maria de kamer hadverlaten en hy met een verschrikt gezicht haar handen greep Dat kan toch nog wel wachten Gipsy Je hebt nu rust noodig Nee nee ik moet het nu zeggen Ik heb al veel te lang gezwegen De ik ben de vrouw van Harris FrankI Het was Hunter alsof een kille hand zün hart omkIen ide De kamer scheen met hem rond te draaien en in de waas welke aan zün oogen voorbü trok onderscheidde hü nog slechts vaag Gipsy s bleeke gezicht met een uitdrukking van mateloos leed Dat bracht den jongeman weer tot bczinBë £ Zacbtjes streelde bil de hand van het meisje dat hy nog steeds in e zync hield Deze teedere Uefkoozing droeg er toe by dat Gipsy haar laatste aarzeling overwon Ze vertelde Himter van de vreugdelooze dagen welke zü in het huis van haar grootvader had doorgebracht en van haar kennismaking met Harris Ffank welke uit een toevaUigen samenloop van omstandigheden was voortgekomen Ze had Frank op zekeren avond ontmoet toen hü zingend langs het strand wandelde en zyn mooie stem had op Gipsy diepen indruk gemaakt De nachtegaal dacht Bob Hunter zich den bynaam herinnerend wejjten Jim Fox ee s had genoemd Hü kwam dikwyls bü ons thuis vervolgde het meisje en grootvader scheen nogal met hem ingenomente zijn Maar plotseling sloeg destemming om ï at was toen het halssnoer verdwenen bleek te zyn Hoewelgeen van ons Harris Frank er vanverdacht iets meer van dezen diefstalte weten werd de stemming in hiüsop den duur onhoudbaar et ik koesterde tenslotte slechts één wensch zoo gauw mogelük uit Honoloeloe wegte komen Frank verzekerde me telkens weer dat een groote carrière alszangeres voor me was weggelegd Hühad rebties bü een rejzend operettagezelsr p ea daarmee zou ik nadrSan Fr icisco gaan Voordien trouwden we in het geheim Na de huweMjkavoltrekkfaig keerde lit is bet bul van myn grootvader terug terwyl Harris Frank naar hy voorgaf voor zaken naar Frisco vertrok Ik zou met het tooneelgezelschap volgen Maar kort daarop hoorde ik dat hü gearresteerd was Gipsy s droevige relaas eindigde in een snik Hunter legde zün arm om de schouders van het meisje Ik heb je bef Gipsy zei hüwarm en ik zal je altüd blüvenliefhebben Geloof me alles zal nuweer goed worden Gipsy vlüde haar hoofd tegen denl schouder van den man die haar ook in deze moeilyke oogenblikken niet atleen liet en snikte hartstochtelyk Weldra echter slaagde Hunter er in haar wat tot kalmte te brengen en zyn wek gemeende woorden misten hu troostende uitwerking niet Laten we naar de anderai gaan eaeens gezamenlük overleggen wat ernu gebeuren moet zei hü tenslotte Over dat ongelukkige huweUjk dateigenlük geen huwelük in den wareazin is geweest zullen we voorloopigmaar niet spreken Het beste is af tewachten hoe zich alles verder ontWhkelt Ik wou dat Jim maar elndelükeens iets van zich liet hooren