Goudsche Courant, donderdag 24 april 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 24 APRIL 1 AdvertanUein BINNENUriD DE VERDWIJNING VAN HET RIJWIEL PLAATJE Uit de geschiedenis van een onpopulaire belasting Over de afschaffing van het flet plaatje meldt het A N P nader Deze maatregel betcekent de voltrekking van de door den Rijkscommissaris in zijn rede te Amsterdam aangekondigde opheffing der rijwielbelasting Deze belasting was in haar heffingsvorm zeer onsociaal daar ziJ zonder onderscheid van inkomen behoudens de kostelooze verstrekking van rijwielmerken aan zekere categorieën van onvermogenden en werkloozcn in gelijke mate voor ieder gebruikt rijwiel werd gevorderd Daardoor was zü juist voor de minvermogende bevolkingsklasse en in het bijzonder voor kinderrijke gezinnen een onevenredig hooge heffing De verdwijning van de rijwielbelasting in den tegenwoordigen tijd die juist wegens de sterke beperking van de andere verkeersmogeUjkheden tot een toegenomen gebruik van rijwielen leidde hetgeen van fiscaal standpimt bezien een niet onbelangrijke verhooging van inkomsten uit deze belastingbron met zich bracht bewijst dat de bezettingsoverheid ernaar streeft ook in geval van tegenstelling met financieels overwegingen de levensomstandigheden van de Nederlandsche bevolking zooveel mogelijk te verlichten Het rijwielplaatje werd bij de wet van 20 Juni 1924 in het leven geroepen en bij K B van 8 Juli met ingang van 1 Augustus van dat jaar in werking gesteld In de eerste jaren moest men er ƒ 3 voor betalen welk bedrag evenwel ingaande 1 Januari 1928 tot ƒ 2 50 is verlaagd en sindsdien onveranderd is gebleven Over de jaren 1924 en 25 kwam de opbrengst geheel ten bate van de algemeene middelen in 1926 is 70 pet 1927 40 pet en 1928 10 pet van de opbrengst ten goede van die middelen gebracht terwyl het restant in het Wegenfonds werd gestort welk fonds over de jaren 1929 tot en met 34 de geheele opbrengst dezer belasting heeft genoten Van 1935 af toen het Wegenfonds werd vervangen door het Verkeersfonds is de rijwielbelasting in haar geheel naar laatstgenoemd fonds overgeheveld Van de instelling at tot en met 1929 heeft de rijwielbelasting per jaar gemiddeld 6 497 000 opgebracht daarna tot en met 1934 ƒ 7 109 000 j Verder heeft de opbrengst zich steeds in stijgende lijn bewogen Over 1935 was deze opbrengst f 7 655 595 1936 ƒ 7 6 3 45 1937 ƒ 8 032 760 1938 ƒ 8 189 167 50 1939 ƒ 8 408 902 50 en 1940 ƒ 9 034 010 Zooals men weet werden kostelooze plaatjes verstrekt voor rijwielen uit sluitend te berijden door hoofden van gezinnen die hun rijwiel noodig heb ben voor de uitoefening van hun beroep of bedrijf en niet in de rijksinkom stenbelasling voor het loopende jaar zijn of worden aangeslagen IrUien het hoofd van een gezin niet voor zijn beroep of bedrijf een rijwiel noodig heeft doch dit wel het geval is met een door het hoofd aangewezen lid van het gezin dat evenals het hoofd zelf niet in de rijksinkomstenbelasting is aangeslagen wordt een belastingmerk kosteloos uitgereikt voor een rijwiel uitsluitend door dat lid te berijden In 1934 is aan die kostelooze verstrekking uitbreiding gegeven onder bepaalde voorwaarden tot werkloozen Zoo werden over 1930 31 81 587 kostelooze rywielplaatjes uitgereikt welk aantal MR ROST VAN TONNINGEN SECRETARISGENERAAL VOOR BIJZONDERE ECONOMISCHE AANGE LEGENHEDEN Officieele pobitcatie ▼ o het Departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart DisTRmmnE biinkbai e saiEEBOueN en vettbn AaiiTnc q aaaTalUiic Toomwd D Directeur van het Rijksburwa voor Aardolieproduetm daaN toe gemachtigd door den Secretarii Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart bren t het volgóide onder de aandacht van verbruikers en leveranden Als vierde distributieperiode zal worden vastgesteld het t dvak van 1 JuU 1941 t m 30 September 1041 Alle verbruikers en leveranciers via verplicht voor 12 M l 1941 een tonnulier betreffende voorraden veitruik afname e aflevering bij het Rülcsbureau voor Aardolieproducten sectie l Zeestraat lOft 104 te s Gravenhage in te leveren De fonnulierea zijn verkrygbaar bi gaioemd bureatL De aanvraagt om toezending van deze formulieren dient t gesdiieden per briefkaart waarop vermeld door verttruikersi Verzoeke toezending venbruikersfonnulier minerale snieeroliën envetten en door leveranciers Verzoeke toeiending leveranciers formulier minerale ameeroliën en vetten Naam en adres moeteain blokletter worden aangegeven Hiervan zyn uitgezranderd ingescbrcven ondernemingen onder nemingen die periodiek voorraden ontvangsten en afleveringen moeten verantwoorden alsmede voor zoover betreft de door hen als zoodanig aaj gesehafte hoeveelheden 12 kg afnemers houder van motorrijtuigen en houders van vergimningen verleend door den InspecteurGeneraal van het Vericeer door de Nederlandsche Visscherijcentrale of door het Byksbureau voor Genees x Verbandmiddelen Medicinale id rmacentische of cosmetische doeleiiiden Het verleenen van vergunningen voor verkoop en aflevering vaa vaselines en paraffine oüën aan verbruikers en daarmede gelijk gestelden ten behoeve van deze doeleinden geschiedt door het Huksbureau voor Genees en Verbandmiddelen Vondelstraat lig Amsterdam Scheepvaart en visscherij De bestaande regelingen voor binnenscheepvaart groote scheepvaart of kustvaart en visschery blijven ongewijzigd van Icracht 4814 88 NIEUWE HOOFD COMMISSARIS TE AMSTERDAM De heer S Tulp vervangt den heer H J Versteeg Het Rijkscommissariaat maakt het volgende bekend Dt RükscommissarU voor het bezette Nederlandsche gebied verleende op grond van par l ztjner verordening nr 3 1940 over de uitoefening van de regeèringsbevoegdheden in Nederland aan den hoofdcommissaris van voütie te Amsterdam J J Versteeg eervol ontslag met toekenning van pensioen In zijn plaats benoemde de Eijk commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van par 1 6 zijner verordening nr 108 1940 vierde verordening over bijzondere bestuursrechtelijke maatregelen dep luitenant kolonel b d S Tulp tot hoofdcommissaris van politie tp Amsterdam Tevens waarnemend secretaris generaal van Financiën Het Rijkscommlssuiaat maakt het Tolgoide bekend De Rijkscommissails voor het bezette Nederlandiche gebied beeft op grond van par 1 1 van zijn verordening no log 1940 vierde verordening over bijzondere bestunrsmaatregelen den president der Nederlandsche Bank mr M M Rost van Tonningfn tot secre tarisgeneraal voor bijzondere economische aangelegenheden benoemd De Bijicscommissaris heeft tegelijkertijd mr Rost vanJTonningen tot nader order met de waamnning der zaken van het secretariaat generaal in het departement van Financiën in alle aangelegenheden van de generale thesaurie der afdeeling comptabiliteit en in de algemeene aangelegenheden van dit departement belast Tevens heeft de Rijkscommissaris voor bet bezette Nederlandsche gebied de overeenkomstige opdracht die Iiij 27 Maart 1941 aan den thesaurier gene raal den heer De Leeuw in het depar tement van Financiën gegeven beeft ingetrokken zulks onder dankzegging voor de bewezen diensten Tenslotte droeg hij aan den direc teurgeneraal der belastingen in het ministerie van Financiën den heer Postma die den 27sten Maart 1941 reeds met de wiameming der zaken van het secretariaat generaai van het departement van Financien in alle zaken van het belasting en douanebestuur der domeinen en in de afdeeling voor kabineten secretariaat beiast werd bovendien nog op om de zaken van dezen secretaris generaal ten aanzien van den rijksgebouwendienst op zich te nemen De omvang der werkzaamheden van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart wordt door deze verordening niet aangetast De contingenteering van tapte en karnemelk RESPECTIEVELUK VASTGESTELD OP 100 EN 150 Een lezer van de N R C heeft er dit blad de aandacht op gevestigd dat de vlucht m de kame en taptemelk nu de gewone melk is gedistribueerd onmogelijk zal zijn en dat de Alg Ver voor Melkvoorziening heeft bepaald dat degenen die vroeger geen taptemelk hebben verkocht er ook thans geen mogen verkoopen terwijl voor de karnemelk een contingenteering is vastgesteld De lezer constateert dat de mcnschen eerst lekker zijn gemaakt maar dat het resultaat algemeene verwairing en ontevredenheid is Het is indeVdaad zoo dat de Alge meene Vereeitiging voor Melkvoorziening de gewraakte contingenteeringheeft ingevoerd Zij bedraagt voor detaptemelk 100 pet en voor de karnemelk 150 pet 1 Overigens echter spreekt het vanzelf dat waar er belangrijk minder melk is er ook belangrijk minder tapte en karnemelk moet zijn afgezien nog hiervan dat een gedeelte van de taptemelk wordt verwerkt tot magere melkpoeder of condens dan wel in de veehouderijbedrijven noodig IS als voeding voor het vee Er schiet dus niet eens zoo heel veel over Wat er beschikbaar is wordt zooveel mogelijk verdeeld overeenkomstig het vroegere verbruik dat een zekere aanwijzing vormt voor de behoefte Met het oog hierop de contingenteering Is er een zekere tegenstrijdigheid tusschen de aansporing om het melkrantsoen met tapte en karnemelk aan te vullen en de maatregelen van de A V M dan ligt deze hieraan dat bü de aansporing geen rekening is gehouden met dp werkelijkheid Deze werkelijkheid komt hierop neer dat er vermoedelijk veel te weinig tapteen karnemelk zal zijn resp aangevoerd kan worden voor de vraagzoodat de leveranciers voor deze goederen voor zoover zij er zelf over beschikken een zoo billijk mogelijke verdeeling onder hun klanten zullen moeten bewerkstelligen opdat allen temtiii te iets krggen Dat SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vrijdag 25 April t m Woensdag 30 April Hans Noser Heli Finkenzeller Francoise Rosay Hans Brausewetter In een vlotte hoogst amusante en geestige film Mijn Zoon de Minister MEIN SOHN DER HERR MINISTER Een dolle film van liefde kousenbanden en hoogere politiekVrijdagavond populaire prijzen Toegang boven 14 jaar Aanvang der voorstellingen Vrijdag en Maandagavond 8 uur 15 Dinsdagen Woensdagavond 7 uur 15 ZONDAQ vanaf 5 uur SO en 8 uur 16 doortoopsnd Zaterdagavond QEEN Bioscoop voorstelling GELIJKSTELLING VAN DUITSCHE EN NEDERLANDSCHE GETUIGSCHRIFTEN Verordening verschenen Het Verordeningenblad van heden bevat een besluit van de secretarissengeneraal van de departementen van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming van Justitie van Handel Nijverheid en Scheepvaart van Landbouw en Visscherij van Waterstaat en van Sociale Zaken betreffende de gelijkstelling van getuigschriften Getuigschriften welke door binnen het grootDuitsche rijk dan wel binnen Nederland gelegen Duitsche onderwijsinstellingen worden uitgereikt zoo lezen wij in dit besluit worden gelijkgesteld met de overeenkon stige getuigschriften van Nederlandsche openbare of bijzondere onderwijsinstellingen Aan Nederlandsche getuigschriften verbonden bevoegdheden kunnen voor zoover volgens de geldende Nederlandsche voorschriften geen bijzondere goedkeuring noodig is door de bezitters van overeenkomstige Duitsche getuigschriften op dezelfde v ijze worden uitgeoefend Eventucele Nederlandsche voorschriften ten aanzien van de overlegging van een biizondere wedkeunr g voor de uitoefening van en beroep of een bedrijf hli ven onaangetast onverschillig of de he tter van het getuigschrift net Duitsche taatshurgerschap of het NrdrrU ndpr chap bezit Bovenstaande geldt slechts vooi Duitsche rijk Hirger en oor pcT =oren die het Nedorlander chap bezitten tenzij zij het N ederlanricr rh ip na V Januari V hebben vcrku fipn De secretarI enera4ll var het departement van Opvoeding Weten chap en Cültuurbeschrrmiri beslist op verzoeiï in hoeverre bovenstaande look op mdere personen van toepassing is Over de gelijkslelling van getuigschriften welke door buitcn het grootDuitsche r ijk en Nederland gelegen onderwijsinstellingen zijn uitsjereikl met de overeenkomstige Nerlerland rhe getuigschriften beslist de secrefaris generaa var het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeschemving op desbetreffend verzoek Werkzaamheden te verrichten op Personen die op het tijdstip van in werking treden van dit besluit werkzaamhedei verrichten op grond van getuigsclmite i welke door buiten het groot4 uitsche rijk en Nederland gelegen onderwijsinrichtingen zijn uitgereikt dienen bovengenoemd verzoek binnen twéé maanden in Zij mogen hun werkzaamheden voorloopig voortzetten De verplichting tot indiening van dit verzoek is geheel orafhankelu k an het feil of de vi erkzaamheden als nbofd dan wel als neven oeroep bezoldigd dan wel onbezoldigd worden verricht De secretaris generaal van het departement van Opvoeding Weten chap en Crltuurbescherming stelt de voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijke voorschriften vast Dit besluit treedt vandaag kv werking Verwacht LAJLA DE ROEPSTEM VAN HET NOORDEN Een groote film die 17 weken achtereen In Amsterdam heeft geloopen G 125H 70 taptemelk beSchikn illusie Het tegen er volop kame j er baar zou zijn is ee deel is het gevaL SCHOENENWINKELINVENTARIS IN BESLAG GENOMEN Controleurs van den Almeloschen distributiedienst hebben in samenwerking met de marechaussee den geheelen inventaris van den schoenhandel H B aan de Bomschestraat te Almelo in be slaff genomen en naar elders overgsbracht Tegen den eigenaar bestonden vermoedens dat hij groote partijen schoenen zonder bon verkocht en n dat tot zijn arrestatie was overgegaan volgde Je inbeslagneming van den geheelen Ainkelinventaris bestaande uit onge seer 15O0 paar schoenen De l eer B is later weer op vrije eten gesteld KETTINGHANl EN EL IN KOFFIE rHËE De gemeentepuhtie te Bellen is een uitgebreiden kettmghandel in koffie en thee op het spoor gekomen Zij had er de lucht van gekregen dat reedi eenige malen verdachte personen mét een auto iten bezoek aan het doip hadden gubracht Ii een hotel schenen ontmoetingen pliats te hebben en besprekingen Ie worden gevoerd die de aandacht van de politie trokken Toen Woensdaimiddag de auto weer werd ge = ignalee d zetten gemeenteveldwachters de hoofdwegen naar hel dorp af De auto met drie inzittenden werd aangehouden en een vieroe persoon werd in het dorp o igepikt De gemeentepolitie onderwierp hen aan een scherp verhoor Va rbij aan het licht kwam dat een prachtige vangst wai gedaan Met d ze vijr mannen van wie twee afkomstig uit Meppel en twee uit Fmsterwolde bad men dèn sleuie in handen van een wijd vertakten kettmghandel in koffie en thee Bij een manufacturier te Beilen die bij de zSak betrokken was werd een partij koffie en thee in beslag genomen Een spoor leidde verder naar Nieuw Balinge Ruinerwold en Meppel waar de politie werd gewaarschuwd Ook daar werden groote partijen koffie efr thee in beslag genomen Het onderzoek wordt voortgezet GEDENKTEEKEN VOOR DE GESNEUVELDEN VAN HET l e REA INF Op Zaterdag 3 Mei a s wor lt op de begraafplaats Rusthof te Amersfoort een gadenkteeken onthuld ter nagedachtenis van de gesneuvelden van het voormalige zestiende regiment infanterie dat voorheen te Amersfoort in garnizoen lag DEPARTEMENT VAN VOLKSVOORLICHTING EN KUNSTEN OP I MEI GESLOTEN De secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten deelt mede dat het departement op 1 Mei a s zal zijn gesloten KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Nederlandseh Hervormde Kerk Beroepen te Akkrum toez ds M Onneste Baflo Chriit Gereformeerde Kerk Tweetal te Pai endr cht d £ I van der Knijff te de Krim en ds W Ruiter te Lutten en Oedenibvaart Doopsgezinde Broederschap Beroepe te TJallcberd mej da C Boerlage te Smt Anna Parochie Afscheid bevestiging en Intrede Ned rl Hervormde Kerk Ds mr A Ph Wagner Ie Nieuwdorp t Heerenhoek nam Zondag J l afscheid van zijn gem ent wegens vertrek Jiaaj Bsthmen Zondag 27 April hoopt ds J M Lammers wien eervol emeritaat is verleend afsciieid te nemen van i n gemeente te Kattendijk Geretormeerde Kerken Ds J Blaauw komende j n Echten heeft Zonda rijn Intrede t e vereest gedaan na des morgen door ds H van Rhijn te Roden tot zün dienstwerk te zyn ingeleid Te koop gevraagd automobiel merk Dl€w 4 pers cabrio of lim moet zijn als nw en n o d 1938 Br onder No Q 1265 bureau van dit blad a 1265 12 BUITENUNO JXHTSCB hEGERBEiaCBT TALRIJKE BRITSCHE TRANSPORTSCHEPEN VERNIETIGD Gevechten in den pas van Therpiopilae Het opperbevel iet wcermBcht maakt bekiovd D bewegingen van het Duitadie leger in Griekenland verloopen volgens de opgestelde plannen VoofbU Umla naar het Zuiden oprukkende trijdkrachten hebben in den hi torischen pa van Thwroopilae ïtrijd geleverd met Engelsche achterhoeden In de Grieksche wateren vernietigden Dultsche gevechtsvliegtuigen gisteren leven vijandelijke koopvaardij sdiepen met een gezamenlijken inhoud van 37 000 brt en beschadigden twaalf andere groote schepen door bommen In de baai van Soeda trof een bom van het zwaarste kaliber een groot oorlogsschip De aangevallen schepen wanen overwegend transportschepen die deèlcn van de uit GHekenland vluchtende Britsche troepen aan boord hadden Gevechts en jachtvliegtuigen vernielden gisteren en eergisteren bij aanvallen op vijandelijke steunpunten voor vliegtuigen op het Grieksche vasteland 24 vhegtuigen op den grond en stelden verscheidene stukken luchtdoelgeschut buiten gevecht Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers richtten in den afgeloopen nacht nieuwe zware vernielingen aan op de oorlogswerf en in de tankinstallaties van de haven van La Valetta op het eiland Malta Een Britsche torpedojager werd zwaar getroffen In de haven ontstonden groote branden Bij luchtgevechlen bov n het eiland verloor de vijand een jachtvhegtuig van het type Hurricane In het zeegebied rondom Engeland brachten gevechtsvliegtuigen door scheeraanvallen op een convooi ten Zuiden van Aldebrough een koopvaardijschip van 3 000 brt tot zinken en beschadigden een ander schip door bomtreffers zwaar ïn den afgeloopen nacht vernietigden gevechtsvliegtuigen drie lidopvaardljschepen met tezamen 11 000 brt en beschadigden drie andere groote schepen Sterke formgties gevechtsvliegtuigen bestookten in den nacht van 22 op 23 April opnieuw de belangrijke oorlogshaven Plymouth met brisant en brandbommen Het zwaartepunt van den aanval was gericht op de werfinstallaties ravitailleering bedrijven en levensmiddelenopslagplaatsen van de marine Er ontstonden uitgestrekte branden Andere gevechtsvliegtuigen vielen met goed succes de oorlogshaven van Portsmouth alsmede de haveninstallaties aan de Zuidoost en Zuidwestkust an het Britsche eiland en aan de Schotschs Oostkust aan Bij pogingen van den vyand om naar het hpzette gebied te vliegen schoot de luchtdoelartillerie een Britsch vliegtuig omlaag Boven het rijksgebied vonden ge Mi gevechtshandelingen plaats In de periode van lft tot 22 April verloor de vijand in totaal 95 vliegtuigen Hiwrvan werden 38 vliegtuigen in lucntgevechten en vijf door luchtdoelartillerie neergeschoten terwijl de rest op den grond werd vernield In dezelfde periode gingen veertien eigen vliegtuigen verloren Formaties van den generaal der vliegers Loehr hebben een bijzonder aandeel gehad in de groote successen bij de bestrijding van de vijandelijke scheepvaart in de Grieksche wateren ITALIAANSCH LEGERBERICHT Aanvallen iq Afrika afgeslagen SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Het weermachtbericht nummer 322 luidt als volgt Onze troepen hebben tot op het oogenblik der capitulatie vap het GriekschJïj leger in Eoirus en Macedonië huSi zegevierenden opmarsch op vijand k gebied voortgezet den hevigen weerstand gebroken en gevangenen en een biiit aan wapens en oorlogsmateriaal binnengebracht Onze luchtformaties hebben in het kanaal van St Maur Grieksche schepen aangevallen Een stoomschip van 2 000 ton en twee groote zeilschepen werden tot zinken gebracht Een duik hoot en andere vyandelyke schepen werden beschadigd Op 21 April heeft tn het Oosten van de Middellandsche Zee een Italiaansch torpedovliegtuig een stoomschip van 8 000 ton dat in een kraditig beveiligd convooi voer tot zinken gebracht Het Duitsche vliegercorps heeft in döi nacht van 22 Apnl herhaalde malen militaire doelen aangevallen van de luchtvlootbasis op Malta W Noord Afrika heeft de vijand te Tobroek opnieuw pogingen tot uitvallen gedaan welke snel gebroken wer len door de Italiaansch Duitsehe troepen Verscheidene Bntsche tanks Werden vernield Wapens en materiaal werden buitgemaakt Engelsche vliegtuigen hebben aanvallen gedaan op enige plaatsjes in Cyrenaica een vUandelijk vliegtuig werd neergescho In OostAfrika is een nieuwe aan IWÜ van den vijand in den sector van D 8ïie door onze troepen afgeslagen I HEATER KItiwtg 103 Tsl 22Sa 80U0A j W i mMn É K HW h W MM Vanaf Vrijdag 25 April t t m SWoensdag 30 April t Hat prachtige fllmwerkj Zijn tweede Vrouw I In de hoofdrol het schattige f Europeesche Film wonderkind j GIZI PECSI Een film met alle mogelijke kwaliteiten Toegang all leaftijdanj S f VRUIIAS Populairs Entrti prijzin ï I GRATIS RIJWIELSTALLINOI J i w k vw m w w vm G 1257 35 Te huur te Gouda op zeer goeden stand een winkel zonder woning ook geschikt voor kantoor of ma 12 gazijn opperyl pl m lOO M Br no ó t052 bur v d blad PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTE iENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU OPHEFFING VERVOERS EN AFLEVERINGSVERBOD De Voedselcomnussaris voor Zuid Holland brengt ter kennis van belanghebbenden dat het vervoers en afleveringsvertwd op de aaiidappekoorten Roode Star en Bintje met ingang van 21 April 1941 is opgeheven Dit beteekent dat deze soorten thans door de telers aan de V B N A kunnen worden geleverd Vervoer en aflevering door de telers aan particulieren bU ft verboden Tevens wordt er de aandadit op gevestigd dat het vervoer van ongekeurd en goedgekeurd pootgóed zonder toestemming van de Plaatselijke Bureauhouders ten strengste veifboden is 4815 28 QOUDA Telelom 2117 REUNIE Vanaf Vrijdag 25 April tot en net Woensdag 30 April grootsch attractie programma op ns tooneel variété slu w Merry en Jen Muziek Cario Vurtos Humor The 2 Belga s Acrobalieli Merry en jeff Als hoofdfilm lf t LlebeaeiBcr li a Dtyari la Het Geheime Dagboek Die Stilt Exzellenz n film met dolkomische invallen en spannende handeling Toegang voor lederen leeftijd Oralis fietsenstalling VIIJDAG n popnliire entr e prijseo ZttdilocUead om 10 30 aar MUU WESSELT in JULIKA Zatermiddags om 2 uur MATINEE voor lederen leeftijd met EllM I EN VARIÉTÉ rKOORAHHA Entree KIjid v a 15 et Volw Avondpr ü 1260 35 aling T Vanaf Vrijdag ook weer gerookt paling dnn en dik Machinaal uitgesneden PALING iets apart zonder val oraat Ja SCHARLEMAN Jr Uii eTfendewe 75 teL3202 Wüdatraat tel 2996 Leemde paling verkoop alleen Wikkel Untfe Tieadewel 75 O 1263 22 Ter Oemeente Secretarie van Zevenhuizen wordt gevraagd voor tijdelijk een TYPIST E wedde 40 per maand Sollicitaties met vermelding van gerfoten onderwijs te richten aan den Burgemeester van Zevenhuizen vóór W April 1941 O 1266