Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1941

GÖUDSCHE Ivrijdag 25 AprB 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN V irs4 l jurjnt No 2M13 ill PoMllro 400 Bot Markt SL TeL 17 Directoui f TIXTEB pe Duitsche opmarsch n aar het Zuide n J Bulgaren hebben bijna geheel Thracië bezet Duitschland de Dqrdanellen en de Bipsporus Mededeelingen van Tswetkowitsj Pi leiMÏer te Londen heeft gisteren igKJegedeeld dat d Britïche strijdw dilen 1 Griekenland haar nieuwe j Ujjgen versterken Daarentegen pioeemt h t D NrB van bevoegde Mit t Beriyn dat een deel der Britidi troepen zich reed verscheijeM dagen In volle zee bevindt De Brlttdie dekkingstroepen die zqn ehtergc even hebben geen tyd meer om Bleuwi tellingen te versterken j r de hen achtervolgende Duitschers in de stellingen van Thermopylae IjjB binnengedrongen H t twaalfde Duitsche leger in Grielailtiid hw t reusachtige hoeveellieien njunitie brandstol en uitrustliijffltukjcéft veroverd De bult Is nog slet t Qvenien Ibt ieder r stap stoeten de Dultl jKihtcrvolgingstroepen W riekenlind op de poren van den in een wilden vlucht ontaarden Engelschen tinigtocht Cadavers van paarden vatnuide en vernielde geveditswaleni en auto s op de verstopte wegen t I4ike gesneuvelden voor het bepiTHi waarvan de Engelschen zich op üot vlucht geen tijd hebben gegund ipdien een duidelijke taal over het knditig optreden van het Duitsche luebtwapeit aldus het D N B EngelnIm n Australische soldaten verklnrdfn by hun gevangenneming tnijl lij geheel versuft waren van k Iwina nvallen van de Duitsche Éütbommenwerpersi O die verKkilkkelijkt gieren van Gering Op Mn belangrijk strategisch punt Id lliessall hebben de En elsdien ioen de Duittche troepen naderden few tüd metr gehad om hun tentenbmpen In tt pakken Een reusachtig bivtk voor verscheidene duizenden oldlten viel in Duitsche handen eveneens tatrijke stukken geschut van 10 1 e m honderden tanks en voertuifui m t materiaal munitie en proviml op het station v deze plaats wen bovendien een zavltailleeraigstransport veroverd Churchill in het Lagerhuis Niar Reuter uit Londen meldf heeft CiiWchiU in het Lagerhuis op ie JJfMJ van den conservatie Sluthoy of e fegeermg met het oog op den Mt van da jongste gebeurtenissen taat il een volledig overzicht oiervan te geven geantwoord Wij veniaen niet ons gevoel voor dèn nrang van den ernst der eene of loere gebeurtenis mfuP J ® Londcnsche berichtendienst Wt heeft de waarnemende Austra r f premier Fadden DoAdcrdag K j y seen hoop meer eei dat de slag in Griekenland voor Australische troepen nog gunaitg eindigen Bulgaren bezetten Thracië biSï aarsche troepen helden StrStt bl er n tew P w publiéèêrt een j ni waarin de premier Filof yT de Bulgaarsche regeermgden Im X t tspreekt op den dm B gaarsche troepen na tKiitJ f kpn zegetocht van hel jJ5 e ger de tot dusver onderpig Bulgaarsche geleden binnen PosiÜevanTttrkye iJ eri töi dat Duitschland Ut ire toezicht op de DardaneUen keiffl v zou hebben geëischt Uw Wilhelmstrasse Wsch Britsche propaganda die de t wil afleiden elSL l fichten thuis hooreü Xn Se P I Blijkbaar tennri door een dergelijke be Sd Sf ï = P touw te zetten imi ni afleiden van de pijnlijke ï ens in Griekenland en t geWeden onrust süë ayWecuaUe van Istanboel heeft een o S gekjegen naar de correspondent van Socialdemokraten te Istanboel meldt dat de spoorwegen bet niet meer ai kunnen zoodat de transporten voortaan ook over zee zullen gaan De stemming in Amerika De indrukken van het Britsche fiasco op den Balkan op de openbare meening van de Vereen Staten heeft de isolationistische senator Geraid Nye voor studenten van de Yale universiteit gekenmerkt als Tlkeerpunt in het Amerikaansche denken In de laatste acht dagen aldus Ny is overal een geweldig ontwaken bespeurd waardoor de kans dat de Vereen Staten bu en den oorlog kunnen blijven thans meer dan vijftig procent bedraagt terwijl het tevoren zoo goed als zeker leek dat de oorlog onvermijdelijk was De ontnuchtering welke inmiddels als gevolg van de gebeurtenissen op den Balkan ontstaan is doet nu evenwel verwachten dat de Amerikanen voortaan meer Amerikaansch en minder Europeeseh zullen denken en zich meer om de toekomst van de Vereenigde Staten dan van Europa zullen bekommeren Ervaringen van Tswetkowitsj De vroegere Joego SIavische hiinister president Tswetkowitsj heeft aan den specialen verslaggever van het blad Oaxro een uiteenzetting gegeven vanide wijze waarop de omwenteling in jfoego Slavië is gesdhied Ee i eestelijk verwarde groep an twintig officieren heeft in een enkelen nacht naar Tswetkowitsje verklaarde den groeten staat in den afgrond gestort en een geheel volk aan deh ondergang prijsgegeven Deze groep heeft niet willen begrijpen dat de groote mogendheid Duitschland iedere hindernis op den weg naar het vervullen van haar opgaven zou vernietigen en zo heeft zü Duitschland van een vriendschappelijk land tot een beslist vijandig land gemaakt en dat ofschoon niet eens een doortocht van Duitsche troepen door Joego Slavië was verlangd Doch de generaals hielden vast aan Tswetkowitsj heeft in het tweede dee l van zijn onderhoud met het blad Oetro verklaard dat de geestelijk verwarde generaak en militairen geen acht sloegen op zijn woorden dat er geen macht bestaat die zich tegen Duitschland kan verzetten en het land in den afgrond hebben gestort Volgens de grondwet beschouwt hij zich nog steeds als chef van de regeering daar hij als zoodanig niet aftreedt doch door een troep putschisten terzijde gesteld en gearresteerd is hun helsch plan en door een nachtelijken putsch riepen ziJ ll noodlot op Tswetkowitsj werd dien Tiacht dooj den commissaris van politie telefonisch ervan in kennis gesteld dat Voor het gebouw vaij den ministerraad militairen bijeenkwamen Toen Tswetkowitsj op het punt stond de regeeringsgetrouwe commandanten van de koninklijke garde op te bellen drongen drie vliegerofficjeren met eenige gewapende soldaten zijn slaapkamer binnen en verklaarden dat de putsch was voltrokken waarop Tswetkowitsj met zijn vrouw werd geatresteerd en in een kamer werd opgesloten Na drie dagen werden hij en zijn vrouw vergezeld van een kapitein en eenige soldaten naar Nisj overgebracht en daar in eeii villa geïnterneerd Op 7 April doken de eerste Duitsche pantserwagens in Nisj op hetgeen voor den kapitein en de wacht aanleiding was te vljichteir waarbij zij Tswetko vitsj en zijn vrouw meenamen met de bedoeling hen arer te geven aan het in de richting van Morava terugwijkende Servische leger Onderweg gelukte het daarop aan een officier den kapitein te bewegen Tswetkowitsj en zün vrouw vrij te laten Thans lerft hij in Nisj in volledige vrijheid De Duitsche autoriteiten zijn zeer correct Tenslotte zeide Tiwetkowitsj dat de vroegere Jo go Sfavische ipinister van Buitenlandsche Zaken CincarMarkowitsj eveneens na den terugtocht bevrijd is en zich gisteren naar Belgrado heeft begeven Engelsch officier óver den toestand De Engelsche majoor koL Collins heeft voor den omroep een commentaar gegeven op den oorlogstoestand Daarbij zeide hij o m Wij moeien vrijmoedig erkennen dat in Griekenland niet alles er goed voor staat Wy moeten toegeven dat de Duitsche opmarsch ons daar veel te snel kwam Ook bij Benghazi heeft de vijand sneller dan wij verwachtten terrein gewonnen Onzen strijdkrachten aldaar bleef inderdaad niets anders over dan terugtochtsgevcchten te leveren Het verlies van de goede vliegvelden daar was zooals de premier reeds te kennen heeft gegeven geen gemakkelijk ding voor ons De haven van Alexandrie ligt nu weer binnen het bereik van de Duitsche bombarde mentsvliegtuigen Wü moeten verder vrijmoedig erkennen dat de Duitschers heel respectabele afstanden hebben afgelegd Tot Benghazi was dat voor hen eerst 600 mijl en vandaar tot Soïloem nog een 300 mijL De Engelsche officier ging vervolgens in op den veldtocht in Zuid Slavië Wy namen aan zoo zeide hij dat het Zuid Slavische leger bij Monastir de Duittfhers kon tegenhouden doch wij vergfeten ons Aangezien de flanken werden bedreigd bleef maar één ding over nl de terugtocht De terugtocht was onder dezrf omstandigheden bij de DuitscheySuperioriteit aan vliegtuigen en taröcs een zeer moeilijke operatie De Duitsche Stijka s noemde Collins buitengewoon onplezierig en hü betreurde dat het niet mogelijk is geweest het Britsche luchtwapen in Griekenland tijdig te versterken Het zijf harde en onplezierige feiten waarmede wij te doen hebben zoo ging Colhns verder Het resultaat kan geenszins gelukkig genoemd worden Uitnoodiging tot zelfmoord Het tijdschrift B e 1 in R om T ok i o bespreekt de rol van Roosevelt ten aanzien van Joego Slavië Met alle middelen van de propaganda de diplomatie persoonlijkeboodschappers en boodschappen werden aan Joego Slavië de macht en dezoogenaamde onbeperkte mogelijkheden van Amerika voor oogen gesteld een macht waarvan Roosevelt zelfweet dat zij groolendeels slechts op papier bestaat dat het een spelletjemet cijfers kortom meer bluf en grootdoenerij dan werkeiykheid en tastbare hulp was De joogenaamde leenen pachtwet door de Amerikaanschepropaganda opgeblazen tot een waarwonder van machtsontplooiing moestte Belgrado ten volle gewicht in deschaal leggen maar elke poigng tot bezinning en ontnuchtering werd onderdrukt Het is begrijpelijk zoo verklaart het officieuze tijdschrift dat een kleinestaat als Joego Slavië waaraan de maatstaven voor groote proporties ontbreken het verstand verliest als hem dergelijke machtsdimensies voorgespiegeld worden Te grooter is de verantwoordelijkheid van de regeering van Roosevelt die met dergelijke middelen een kleinen staat in het verderf gedrev i heeft ofschoon zij nauwkeurig wist dat zij hem niet te hulp kon komen De aansporing aan Joego Slavië tot trouwbreuk is daarmede een uitnoodiging tot zelfmoord geworden Grieksche geiMnt verlaat Bulgarye De Grieksche gezant te Sofia Fipi neli zal zich met een specialen trein met de leden der Grieksche legatie vandaag naar Waml aan de Zwarte Zee begeven om vandaar op een Turksch schip naar Istanboel te gaan Kroatië Het Kroatische regeeringsorgaan Hrvatska Narod schrijft o ider het opschrift De toekomstige Kroati sche souvereiniteit en staatsvorm is dat Kroatië een volksgemeenschap zal vormen opgebouwd op dëielfde beginselen als het groot Duitsche rijk en het Italiaansche fascisme nl op de beginselen van de nationaliteit en hel ware menschènrecht dat niertiand bé dreigt Op economisch gebied zal een natuurlijke samenwerking in den zin van de Europeesche vrije gemeenschap plaats vinden Engeland en Australië Volgens het Japansche blad Tljkio Nitsji NJtsji is het te Lbnden tusschen den Ausjralischen ministerpresident Menzi s en de Britsche regeering tot emstigefconflicten gekomen Menzies heeft de Engelschen ver weten dat zij verantwoordelijk zijn voor den nederlaag in Griekenland en vooral voor de verliezen onder de Australiërs dtiar het aan het Grieksche front ontbroken heeft aan onderstieuning en hulp van de Engelschen De betrekkingen tusschen Australië en ïMgeland zoo verklaart het Japansche blad zijn opmerkelijk toegesplitst Kotiing Peter in T ran Jordanië Koning Peter Van Joego Slavië is naar de Messagg e r o uit Ankara meldt Donderdag i i Amman lifie hoofdstad van Transjordanië aangekomeij Hü zal daar eenige dsgei als gast van den Emir Abdoellah verblijven De emir heeft ter eere van hem een lunch gegeven wSaraan talrijke Britsche persoonlijkheden hebben deelge nomen DE VERDEDIGINGDER AMERIKAAN SCHE WATEREN TOT DUIZEND ZEEMIJLEN BUITEN DE KUST Geschenk aan h t Engelsche volk De buitenlandsche politieke correspondent van de Associated Press te Washington noemt de aankondiging van burgemeestM Laguardia van eergisteren dat de regeering der Vereen Staten da Amerikaansche wateren tot duizend zeemijlen van de kusten der Vereen Staten én Canada in den Atlantischen en den Stillen Oce aan zal verdedigen een besluit van president Roosevelt dat ten doel heeft in dezen omvang de bescherming der Engelsche scheepvaart over te nemen resp haar in dezen pmvang van den konvooidienst te ontlasten aldus het D N B De correspondent wijst erop dat Laguardia dringend bij Roosevelt ontboden is voordat hy naar Ottawa vloog waar hij deze aankondiging als een ge schenk van de Vereen Staten aan tet Engelsche volk op den dag w Sint George heeft bekend gemaakt In het departement van Buitenlandsche Zaken te Washington was hiervan tol dusver geen bevestiging te verkrijgen ENGELAND EN PORTUGAL HET UUR IS GEKOMEN DAT POETUGAL MOET BESLISSEN Britsche beschuldigingen Nadat de laatste dagen in de Portugeesche pers opnieuw de wil van Portugal tot uiting gekomen was de door den ministerpresident Salazar verkondigde strikte neutraliteit te handhaven heeft de Engelsche radio in de Pijrtugeesche taal openlijke dreigementen tot Portugal en zijn neutraliteitspolitiek welke door het geheele PoTtugeesche volk wordt gesteund uitgesproken aldus het D N B Het uur is gekomen aldus zeide de omroeper Woensdagavond dat Portugal beslissen moet De voortdurende leverantie aan EuropÉ met ontduiking van de blokkadebepalingen moeten ophouden In Portugeesche diplomatieke krinken wordt ten aanzien hiervan verklaard dat de Portugeesche regeering ondanks alle kuiperijen er naar streeft de neutraliteit zooals zij door de regeering verkondigd is te blijven volgen en dat de Maandag ter gelegenheid van den verjaardag van den minister president Salazar plaats vindende groote betooging het antwoord van het Portugeesche volk aan bepaalde beroepsleugenaars zal zijn Samenzwering tegen de regeering van Irak TALRIJKE ARRESTATIES De Iraaksche politie heeft een samenzwering ontdekt tegen de nieuwe regeering Kailani Er zouden talrijke arrestaties verricht zijn voornamelijk van personen die in dienst vai de Engelschen stonden en die contact onderhielden met den gevluchten regent en zijn aanhangers De regeering is van plan een speciaal gerechtshof in te stellen dat alle vergrijpen tegen de veiligheid van den staat zal behand len Verder is de regeering voornemens een lijst van ongewenschte staatsburgers op te stellen die dan van hun Iraaksch nationaliteit vervallen zullen worden verklaard en over de grens zullen worden gezet De Duitsche militaire successen opden Balkan hebben in Iraaksche kringen een grooten indruk gewekt aldushet D N B Vooral is lilt het geval onder de Joden te Bagdad jlie daar inden handel een monopolistische positieinnemen Vele Joodsche koopliedendtlfen hun zaken van de hand en bereiden zich woor op hun vertrek naarEgypte of Indië Dientengevolge is eendecreet uitgevaardigd dat de Jodenbij hun ver£rek ten hoogste vijftigIraaksche dinar met zich mede mogenmedenemen De Japansche actie in China HEVIGE GEVECHTEN Volgens mededeeling van militaire krmgen te Tsjoengking Zijn de Jgpansmk strijdkrachten die langs den Jpoorweg Tsjekiang Kiangsi oprukken in de buurt vafe Kinhoca de hoofdstad van Tsjekian ten Zuiden van Tsjoeki in aanraking gekomen met de Chineesche hoofdmacht Er worden hevige gevechten geleverd WAAROM NIET NAAR TRIPOLIS Toestand in Libya T9I komen onbehoorlijk optimistisch voorgesteld OORDEEL VAN ENGELSCH MAJOOB De militaire correspondent van de Daily Herald majoor Sheppard schrijft o m Waarom hebben wü na de verovering van Berighazi onzen opmarsch niet door de woestijn tot Tri polis voortgezet Men antwoordde ons dat dit ons een lange en moeilijke ver bindingslijn zou hebben opgelegd Maar wanneer wy door deze verbindingsmoeiiykhêden niet verder oprukten waarom hebben de Duitschers bij hun offensief deze moeilijkheden dan vlot overwonnen Zij stonden voor nog veel grootere problemen dan wij die de zee en naar het heet ook de lucht beheerschen Wanneer de Duitschers de kwestie der versterkingen hebben opgelost waarom hebben wij dan niet hetzelfde gedaan Dat moet voor ons toch minstens even gemakkelijk zijn geweest als voor de Duitschers Het Duitsche tegenoffensief was nog sijeller dan onze opmarsch Hoe komt dat En hoe was het tenslotte mogelijk dat de Duitschers zulke sterke strijdkrach tcn naar Afrika hebben kunnen brengen Moest de door ons zoo veel geprezen zeeslag van Matapan alleen als afleidingsmanoeuvre voor ons dieren en zijn wij daar ingevlogen De militaire correspondent waarschuwt aan het slot van zijn uiteenzettingen opnieuw er voor de Duitsche successen te onderschatten Onze officieele sprekers zoo schrijft hij hebben van den eersten dag af den toestand in Libyë volkomen o ljehoorlijk optimistisch voorgesteld Volgen zij instructies die hun bevelen de vijandelijke successen te bagatelliseeren Dat is geen geringe vraag Wanneer mën er bewust naar streeft een ongegrond optimisme onder hSt volk te verspreiden loopt men gelijk het voorbeeld van Frankrijk in 1940 toont groote gevaren Het blad Daily Herald schrïjft De tijd is nog ver dat wij Hitler om den aardbol kurnen laten loepen zooals hij thans ons Engelschen laat loepen De D a i 1 y M a i 1 verklaart WU zijn wat politiek en diplomatie betreft te langzaam en militair t zwak Eden heeft overal nederlagen geleden De oorlog in de lucht NIEUWE AANVALLEN OP ENGELAND Formaties van het Duitsche luchtwapen hebben in den afgeloopen nacht naar het D N B verneemt een stad aan de Engelsche Zuidkust niet goed succes aangevallen Zware ontploffingen en van verre zichtbare zich snel uitbreidende groote branden benevens talrijke kleine branden in de haveninstallaties konden worden waargenomen Boven de doelen was een reusachtige rookwolk te zien Een brand kon 80 K M verder reeds worden gezien In hetJDostèn van Engeland werden nog andere doejen aangevallen Voorts zijn vannacht drie in convooi varendt koopvaarders met in totaal een inhoud van 14 000 brt tot zinken gebradit Een koopvaarjiijschip nfet een inhoud van 4 000 brt werd zwaar beschadigd De bemanning van een eskader nachtjagers schoot tijdens den nacht in 45 minuten tijds 4 toestellen neer Jnzake de aanvallen op Plymouth in den nacht van 23 op 24 April verneemt het D N B dat in het Noord Westelijke doek een schip in brand geraakt is B vsjndien werden in den loop van den nacht evenals overdag verscheidene Britsche vhegvelden door Duitsche gevechtsvliegtuigen met gued succes aangevallen De aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen op vijandelijke schepen in de Grieksche wateren in den loop van 23 April waren bijzonder succesvol Tezamen werden vijf vrachtschepen met bij Vkaar 21 600 brt tot zinken gebracht Hierover wordt nog afzonderlijk bekend dat bij Salamis een vrachtschip van 10 00 brt tot zinken gebracht en een koo vaardijschip van duizend brt vernietigd werd Een torpedojager werd door voltreffers zwaar beschadigd en een koopvaardijschip van 500 brt door voltreffers midscheeps onder zware rookontwikkeling eveneens ernstig getroffen Een vKegboot op de reede van Salamis werd irt brand geschoten By Megad werd eeh vrachtsciiip van 4 000 brt tot zinken gebracht Twee koopvaardijschepen met tezamen SOOO brt werden zwaar beschadigd en twee oorlogshulpvaartuigen van elk 2000 brt kregen zware voltreffers Bü ïfetiana werd een vrachtboot van 600 bït ot zinken gebracht In de baai van Argolikos werd jeen koopvaardijschip v 6000 brt tot zinken gebracht en een ander schip van 10 000 bjrt zwaar beschadigd Bij Nauplia en Ydra werden een vrachtboot v fji 6000 brt en een ander vaartuig van 4000 brt Zwaar beschadigd n de golf van Corinthe werdentwee transportschepen van tezamen SOiK brt zoo zwaar getroffen dat de bemanning terstond cüuirna in de boeten ging De aaiiTaika uff Engeland De Engelsche berichtendienat meldt De Japansche blokkade i s 4 m t te Tm mms 1 FOETsJj 3 y fotnmj mmm mm 1 MWNM j 5Ö r s 5 PM MC LAIWI CÏ iif l fc jiw De laatste Chineesche vrijhaven Foetsjau was tot dusver door de Japanners onbezet gebleven thans heeft Japan het laatste hiaat in de blokkade bezet Van Tsinwangtau de Noordelijkstehaven in de golf van Tspili tot Pakhoi le Zuidelijkste haven in de golf van Tonkin vier en twtatig voornamehavens van Noord Midden en ZuidChina zyif in deze lange kuststrook bejtrokken Het kaartje geeft het laatste hiaat 1 Foetsjau weer stad en omgeving worden stelselmatig door de Japanners bezet Cart Bureau v d Ned Dagbladpers dat de vijandelijke luchtaanvallen in den afgeloopen nacht in hoofdzaak gericht waren op het Zuiden van Engeland Een groot aantal brandbommen is neergeworpen en een reeks branden veroorzaakt Door brisantbommen is eenige andere schade aangpricht Engelsche toestellen naar Noord DultschJand De vijand is in den nacht van 24 op 25 April naar aan het D N B v ordt medegedeeld met zwakke strijdkrachten het Noord Duitsche kustgebied binnengevlogen Hem werd door lu achtig luchtafweervuur een welgericht neerwerpen van bommen verhinderd Op verscheidene plaatsen werden brisant en brandbommen geworpen die echter volgens hetgeen tot dusver IS vastgesteld slechts geringe materieele schade irt woonwijken hebben veroorzaakt De Amerikaansche belastingschroef GEBRUIKELUKE LEVENSWIJZB KAN NIET WORDEN VOORTGEZET Bij het indienen van voorstellen iot het heffen van aanvullende belaiUngen tot een bedrag van 3 5 millard douar heeft de Amerikaansche minister van Financiën Morgenthau in de begrootingscommissie van het Huis van Afgevaardigden verklaard dat het onmogelijk is dat de tot dusver gebruikelijke levenswijze wordt voortgezet en tegelijkertijd wordt voldaan aan de noodzakelijkheden der bewapening De bijzonderheden van het belastingprogram werden vervolgens door onderstaatssecretaris Sullivan uiteengezet Het plan van het 4epartement van Financiën behelst het behoud van de hormalc inkomstenbelasting en een verheoging en uitbreiding van de belastingopcenten voor verschillende groepen inkomens Voorts behelst het plan het voorstel tot het heffen van eert belasting op corporaties en omzetbelasting resp verhooging van belasting op sigaretten tabak benzine etc Meer hulp aan Engeland De staatssecretaris voor Buitenlandsche Zaken Huil heeft gisteren op de jaarvergadering van de Amerikaansche vereeniging voor volkenrecht waarvan hü voorzitter is een propagandaredevoering uitgesproken waarin hü e Ver Staten opriep tot een zoo snel en intensief mogelijke hulpvcrleening aan Engeland De ondersteuning zoo zeide Huil moet zonder verder talmen geleverd worden aan Engeland en de landen die weerstand biedetl aan agressies Men moet wégen e middelen vinden opdat deze hulp in zoo kMt mogelyken tyd en in zoo groot mogelijke hoeveelheden de plaats van bestemming lieraikt Huil af de meening te kennen dat voor de S van den afloop van dezen oorlog eel afhankeUjk is Ih geval van een overwinning der spilmogendheden zoo zeide Huil ter motiveering van zyn elsch om Engeland versterkt hulp te verleenen zouden de V S met den rug tegen den muur staan en vier continenten Ëls vyand hebben zonder de ntogelyliheid de oceanen te gebruiken iOHOtftUUUt I ZoB op 6Jfi onder 20 56 M an op 6l37 onder 30 54 Men it Térplichl te verdaitter a van Oflputider ian t toi Hmiiopkom t Lantaarnp tan ToertutgeB moeten r mu na zopaooderitmi optttoiten wordca r w V