Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1941

I Vliegtuig modellenBouw in Maastricht De beschieting van den Olymp wt S in dru Ultl t B 4V BU DBN WE8TZEEDUK TE ROTTEBDAM ontstaat een fraai zgn opstelplein waar het stadsverkeer over dat van de Maastunnd wordt geleid Door de beide op de foto duidelijk zichtbare tunnels gaat het verkeer naar de Maas Polygoo DB JEUGDLtlCHTVAART 8TABT IN BET ZUIDEN De Maastrirhtsohe jeugdlucbtvaartclub Is na een langen winter van modellen bouw waarbij talrijke nieuwe modeiren op stapel werden gezet gestart met de tueuwste typen In de kraamkamer der modellen Met Zwdeii VAN DIK BOirr ZAAGT MEN PLANKEN Vlugger gaat het met de cirkelzaag maar romantischer is de Lunburgscbe 9oer die n t zUn knechts de dikke boomstammen tot planken zaagt zooals zijn voorouders dit deden Het Zuiden OM EEN ZOO GHOOT MOOELUKE PBODUCTIE TB VEBKÉMJGfe is men op de Friesche gronden allerwege bezig met het poten vanizgn Bintjes Werden voorheen eerst met een pootstok de gaten in den gtofii getioord thans wordt mairhinaal een geul getrokken rechts waarna dtl nieggers de aardappelen hierin op de vereischte afstanden leggen Polwooon ƒ 9 i 4 nM tM Vl ral tw J 1 w 1 29 m en da ♦ nu m l 1 B VM eni BaT 2 m w M mm hel HARDE STRIJD OM DEN OLYMPUS ZWARE DUITSCHE ARTILLERIE BESCHIET VAN DEZE STELLISg j UIT DE ENGELSCHE VERDEDIGINGSLINIES rHofTmom 8 Srrh 1 ƒ tuil 1 B i r ê K ÈÊ m i mk tmmmi ÏÏW B ¥ m H J life 1 WÊÊm H r OB MMMT BqaCHB BEtAnr 8TAAT Dl TOMBEN BLOBL Al reusacfattgf ruKJsbouquetten prijken thans de kerseboomgaarden ai bet Lunburgsche land in volk bloei Een opname uit dfl $ mgeWoc van EJrsden ifet ZmUant KEN KUKJE IN IW BOOaiGAAHIEN IN SB OiMiBVINa VANSCHBIXDiKra DT Nadat van oude beomen de takken zijn afgosnoeid worden op dé uiteinden nieuwe takjes geënt waardoor der boomen het volgende laar een beter soort vruchten rullen drageb Paiwoon é ï C v 1 il 1 r V a i r 1 f J l 5Sö HH w aEI IN wBffir4Ka LAND wrairt ssm vsbi np gekweekt on product blijft den geheelen winter op het land itaan WaofX de prei geplukt is worden de bossen In stroomend ater gesp waarna xe nog eens lu leidingwater worden nagewasschen Po i k