Goudsche Courant, zaterdag 26 april 1941

gERSTE BLAD ZAT EPn a 26 APRIL 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE rONOSDi WotunUm dito 115 WUton r Hw A ntH VtH Dito C nt T A US Woyera l en a 130K Am Chryitai Am Smelting C V A SUnd Mr C lOA Am Tob Cy o T A fl B n coig cvUAan Gen EL Cy et I fc n Huds M x R n Keesp Mc T Pi Gorp C V A N StCvGA Ril Unit St Rubber A N I ïu lil £ ito Nat B NL Gas UU A Dito N Bot V Tw C St J 34S Am Tel Tr K C V A 160 1H HandelsTereettlglnfen a C n a I A 17 Bom S H M A 19S DeU At H M d 11 Guntz en Sch A 135 I Cr en H v R A 230 Undent Tcv a 212 Ned Wol UU A 74 MUnkenweadanumlactn BU MQ le b A 617 Dito Xo A 4C6 4S4U Boeten M MU a 25 4 Slngkep TJKU a 173 i74x Pctrot onderoeaUaten Ord Ptr LC vA ï K N l etr MU 100 Ond A 249K dito e V A 260 Moeara Enlra A 278 Tarakan PM A 368 Stand 011 10 2S C V A at KM rondemtmiagvB ISIH WH 170 143 67 72 Ti 148 139 72 t U rlON 4 muiuM 1M Ml lao 4 Mt rUO a O f o tt no k ikC ftft UWUW M I Cwt JsMkr t OcaolkMk UL MWfMWI IWI MM Mw fuw I ni t CMlIllMtan IVi araoWotk cM Mt tam I IW IVt IWt Mli lOM I IWI IMM MOOO A I 7A I Duitadd Younf m m PM M 11 m I n p WH WH ff WH H Iui l IK OU UW M iva mn mm B Hk Ml Crad iHt H SM 19H aoo 2MH H IIUA Kol Bank 198 NmL Ind Handalab US N t Hud MH CLv A m UtancnvCOi Alg KmuUQd Unie U M W 255 ugi m w M 390 1 125 4 U6J4 aM nM Bwkal Patnt Calv OUat C g C r Wkw Fokktr L var Irof én Unit Nod nurd Aut niai o V A Dito Pl w A AIL uidi st c V n g a n Am Bcraberi A C V M g a A n a c T pr i 1 Am Cu and r C Aand Am Enka C v ld Anac Cspp k v ld Bcthl St C T 10 IC Chryal Corp C v A Curtlia Wr Corp C v idem Goncral Motor tdam tntem NIcktl Cy C 10 Kcnnac C C v 10 A R H I North Am Av C A R n North Am R A C A R p Steel C v A I Un SUtaa StMl td Wh 235 313 74 IMX WS IW UK 3941 WK a siH 63 X 44H uh aiH ni 11 4 n 18 49 17X ax m a vervangenden directeur der vennoot pSei schap BEURSOVERZICIf Wederom moest de effectenbeurs hetrstellen zonder factoren waaraan met be rèlclng tot het koersverloop Bteekhoi ende coiiclusies konden worden vastgeknoopt en h t gevoif hiervan was dat hel beleggende publiek zich op den achtergrond hi Id en het zakenverkeer op de aande ennaarkt van bescheiden afmetingen bleej Een van de n eesl opval ende verechijntieien was de vaste stentmiag die zich op de béléggingsmarkt opeiTbaarde Voor de Nedotlandsctie staatspapieren bestond goede vraag en vooral begin beurs ging er m d Tiieuwe 4 prucents obi gatien en in de gest felde leening aardig wat om De nieuwe 4 p obligatiën stegen daarbii van 97 4 tot 98 yterw jl de gestaffelde leening naar bovea ging van 88 tot 893 4 tegen het scheiden van de markt werd op ongeveer de b te prijzen van den dag g handel4 De oljiigatiën utt de andere jongere emissies lagea eveneens goed in de markt de oude scHlild was niet veel eranderd maar prijsïySudend terWQl de Indische leeningen evefteens vaster waren Cïemjjfentellj ie en provinciae obligation weren goed gedisponeerd terwijl OOK de pandbrieven eeni e vraag Qfitmoetten Nog steeds zyn belangrijke sémmfflT op zoek naar een foed eint prooi en naar het schijnt worden thans de eeis rangs beleningen weer uitgezocht oni aan ait emplooi te voldoen Irt tegenstelling met de beleggngsafdeeling haÖ de locale markt een gedrukt voorltomen Er waren maar wéinig orders maar grootendeels hadden dezo betrekk ing op verkoöpcn Hoewel er maar weinig materiaal aan markt komt was dit toch voldoende om de koersen allerwege naar beneden te drukken daar de kooplust voor aandeeen vanda ig verre van groot was Van industrieelcn vormden de PhilipB aardeelen echter een uitzondering Dit aandeel werd eenlge ïroccntcn Ittoven het VQrige siot Ingezet en b wooj zicJonder de n odig schommelingen geretfeld rondom 240 Unilevers waren bö kahnen handel iets lager venals Aku s Ook de mi ider courante tndu=trieelert ï adden over hel algemeen ten gedrukt voorkomen De scheepvaartrubrielt was zeer stil Scheepvaart Unies zakten bij gebrek aan bclangsteiling een paar punten in en daaden zelf tot 176 De aanverwante soorten ginsen even eens een paar procenten omlaag Bij zerr kleine omzetten zagen oude booten zich eenige punten ontgaan Ook de overige schee pvaartpe pier en verkeerden lichtejijk in reactie De affaire in cultuurwaarden waf van gerin eD omvang H V A s kregen ecii vrij groot verlies te boeken en daa den van 437 tot 4 Vorstenlanden waren echter maar weinig laffer Aamleclen Java Cultuur waren vu divld nd 6 e De affaire op de rubbermarkt beperkte zich voornamelijk tot Amsterdam Ru tber De koers kwam iets la er te liggen De minder courante soorten waren verwaarloosd Van de tabaksaandeelfn waarin niet ved om ging waren Oude De iS eenee punten lager In oll was ook iilef veei te doen na prijshoudende opcnin £ werd een nenedeowaartsche rfchting gevfrigd er tenslotte werd gehandeld tegen 2 7 o omstre s een K tal punien bertf den t deteuut Voor Amerikasn phe waarden wan de he enfs elllnir sterk bekoe d Het verloop vpr Prbl Kerkcomité 45 De organisatie der New Vork was voor d honders dewr t mvf pilden vraagef sprek 7 00 BNO rr fh j ren niet bemoerï rcnd gpwep t met hr evol dat b na g meen b nedina h t oeil van gisteren werd gehande d Onder betirstijd werden slechts keloe aUMmnuUnfcpn n p TTiaakt tOSCH E R CHTBANK WrAL EN INBRAAK de Haagschle rechtbank itond terecht deiï4 jarige monteur rfffg die lich He verantwoorden itoor een re k j diefsUUen en faSmi Z hul in een filiaal van l rjjjterij aan de Veenkade inje en een bedtag van ongeveer V buit gemaakt i uit een directieISmii ie Vreeswijptr at een aantal Ldwhappen van i arbeiders gesto jl een garage alan de Thorbecke 11 eroot aantal werktuigen entile uit ï n keek a n de Binck Ljj afphaltpapfer en een pak ïurTgesiölen terkvöl hij uit een ÏÏhBjlaais akn de Boecoopstraat kisJrappeler liet veMwijnen Voorts S h te Rotterdamleen bakfiets ge m terwijl hij tenslotte tereohtstond rïs heling van eeif partij koffie en verdachte bekend de hem ten laste ugde feiten Öe officier van justitie schetste den oon van verdachte die een grooten Sloed uitoefende op een aantal ISjfe personen die eveneens bij deze Sis msidrijven betrokken zün VerShte it reeüi meennalen veroordeeld tade jarfi 1934 tot 1940 De reden dat Si tot deie daden komt is dit hij te hopc wil Irüpen wat zün maatschapoelpe posi ie betre Hij hecht alleen Mn het maleriéele in het leven Lang hü achter de schermen te blyven en was laf genoeg om anderen de kastanje uit het vuur te laten halen Spr beschouwt verdachte als zeer gevaarai voor de maatschappij en vraagt ijjn veroordeeüng tot een gevangenis llraf van tv ee jaar uzes maanden De verdtdiger meent dat men hier jerder te doen heeft met een slappe Sjour die in moeilijkheden raakt lioor ziJn hulp aan anderen Aan zijn djien lïgt volgtns spreker eerder oedheid dan winstbejag ten grondiljj Uit de handelingen van verdichte behoeft niet te worden opgeBiaaict dat hij in hooge mate a sociaal jj deze kunnen ook voortvloeien uit jen verkeerde opvoeding In vercand met deze zaken stonden tok andtrcn terecht Tegen den minderjarigen verdachte G V de M werd 2 maanden jeugdgevangenis geeischt tegen den timmerman A V V een jaar gevangenisstraf en tegen den timmennan C W K een jaar gevanjMiisstraf met last tot onmiddellijke inhechtenisneming welke laatste fisch door de rechtbank na in raadkamer te zijn geweest werd afgewezen De uitspraak in al deze zaken werd bepaald op 8 Mei £ f s GRONINGSCHE RECHTBANK DIEFSTAL IN KLEEDKAMERS Op 20 Msart j l werd in de kleedkimers op de sportvelden in het iladspark tp Gi onmgen de onaarlge nanie ontdekking gedaan dat uit de tsschjes van de aldaar handbal spelende meisjes d portemohnaies waren verdwenen Voor dit feit stond heden terecht de 27jarige bankwerker E te Groningen De De officier van Justitie vond de ge pleegde n i 3rijven zeer ernstig temeer daar verdachte reeds vier maal eerder is verc erdeeld Spr eischte een gevangenisstraf voor den tijd van 1 jaar Mr G Bitlens de verdediger verlocht het nog eens met dezen jongeman te prcbeeren en refereerde overilens aan het oordeel van de rechtbank DIRECHTSCHE RECHTBANK GEVANGENISSTRAF VOOR HET WSHANDELEN VAN EJ N PAARD Heel Móarssen sprak er schande van aioals de ü jarige landbouwer A de iUn bttf tn afbeulde Bij herhaling Mden de buurtbewoners er hün erlernis over uitgesproken dati de R 00 oitmenscheiijk ruw met zijn paard omging En dat in een tijd waarin het paard den landbouwers meer van dienst is dan j renlang het geval is gefeest Somn ige Maarssensche boeren d hun paarden met de uiterste zorlen omringden konden het niet langer zien dat de jeugdige de R zoo feed met zijn paard omsprong en zij n bij de eerste de beste ge jenheid wanneer de R zijn paard w eens mishandelde de zaak in J den van de politie te geven Op Maart toen het paard Van de R De £ Jangen dag vóór zijn s had gewerkt en do6dm6 van jjouwen de stal wiide binnen gaan oat naar den zin van de R niet 3 enoeg deed werd het dier weer educhi afgeranseld dat de buren w aan te pas moesten komen Werkte aanwezigheid van de buurlieden op de R als een roede lap op n slier en i sof het arme paard er lm K P ij e i i OB V P t volle krachtkr j terHif van het dier dat euBde van de pijn Üljrr idQag mnest de R voor denWh politierechter mr VisserleM r verantwoording afPOH v i wandaad Uit het rap van ien veearts bleek dat hij hetlènho noemt beurs gesla on 1 1 het deerlijk verWvet f worden Tot bloedens toe do u j viervoeter afgerost sh t g van den hamerkeen t 8 o erd i y 6 en Achtereenvolgens dwewh gehoord die van fen mishandeling getuige prak j ieder op zijn beurt Wdarh i i s er over uit dat enn beestachtig met zijn ZoTlt7 ruiker zweep weet ti JMeW Jbea 10 beklaagde een n d fi ï e 10ke i toonaard U it 8 efi hlenra ge i d l t tfe JT r Camp 4ut jo Jf een verdachte had ge hndalig dat er eer sp ai vu w a dat h8 er met een geldboete zou kunnen aikomen Verdachte moet zelf maar eeni voelen wat het betcekent itraf te moeten ondergaan Zya jwwl nof in aanmerking nemend eiaehte wpt ccn gevangeniwtxaf oor dan tua vu zes weken De politierechter mr Visser vond den eisch van den officier nog ü terst clement Het was mim bedoeling aldus weken heeft geëischt wU ik niet hoospr verdachte tot een hoogere straf te veroordeelen doch nu de officier zes weken heeft geëiscut wil ik niét hooier gaan Conform den eisch werd verdachte veroordeeld staande bedrag ia echter gedaald m t f123 millioen In vrijwel alle jaren heeft meer dan de helft der ir schrüvingen betrekking op hypotheken van f 1000 tot f5000 C een geleidelijke daling van den rentevoet die zich in het achter ons liggende tüdvak tot 1939 heeft voorgedaan is in 1940 en stijging gevolgd In dit jaar was de gemiddelde rentevoet 4 38 Droeg in 1931 nog 67 van het totaalbedn der nieuwe hypotheken een rente Mn meer dan 4 4 in 1939 was dit rt slechts met 11 het geval terwfll inWa O wederom 37 van het totaalbedrag daaronder viel UNO £N TUIIIBOUW LAND ÉV TDINBOÓWMATERIALEN VOOR SILOBOUW De commissie dr F E Posthuma deelt het xolgende mede vin den directeur generaal van denlandilMuw ontvingen wij bericht dathet algemeen commissariaat voot denwederopbouw het voornemen heeftvoor silobouw materialen als betonijzer en cement beschikbaar te stellen De voerraad bitumen voor afdekkingvan het beton iegen inwerking vanzuren is echter zeer beperkt In vejrband met de aanmerkelijk hoogere kosten vap silobouw vergeleken bij vroeger jaren wordt het geven van een premie per kubieke meter silo overwogen welke gebaseerd zal zijn op de tegenwoordige kosten Elen onderzoek hiernaar wordt thans ingesteld Voorts deelde hij mede dat van het Rijkbureau voor chemische producten bericht is ontvangen dat in de behoefte aan zuur voor het lonserveeren van groenvoeder kan worden voorzien Het is dus volkomen verantwoord Het bedrag der Qp landelijke eigendommen verstrekte hypotheken is over alle jaren veel lager dan dat op gebouwen Van het totaal bedrag der hypotheken blijkt over de jaren waarover de statistiek gegevens verschaft 1931 tot en met 1940 het Tcleinste gedeelte door hypotheekbanken verstrekt te zijn in 1940 18 een grooter gedeelte door particulieren in 1940 34 en het grootste gedeelte in 1940 45 door andere banken en instellingen waaronder de levensver ekéringsmaatschappUen en de pensioenfondsen vallen Verdere bijzonderheden zijn te vinden in bovengenoemde mededeeling die door het Centraal Bureau voor de Statistiek op aanvrage gratis wordt toegezonden NUMA ST LT 11 PROCENT VOOR De raad van commissarissen en de directie van de N V Kunstzijdéspinnerü Nijma te Nijmegen stellen aan de aandeelhouders voor het dividend over het boekjaar 1940 op gewone aandeden op 11 procent te bepalen v j 9 pet AMSTERDAMSCHE BANK N V Naar wij vernemen ligt het in de be een sterke actie te voeren voor het S aan de eerlang uit te schrijven inkuilen met zuur Ook waar landbouwers niet tot silobouw overgaan moet deze actie worden aangevat omdat ook dan een belangrijk betere kwaliteit kuilvoer kan worden gewonnen juitengewone algemeen vergadering van aandeelhouders Amsterdamsche Bank N V voor te stellen den heer H A A Je Vos directeur van de bijbank te Rotterdam te i enoemen tot plaats TUINBOUWPRODUCTEN VOOR BINNEN EN BUITENLAND N V HAAGSCHE BULTITSPOORWEGEN Sla campagne in vollen pang In het Westlandsché tuinbouwcen trum nemen de aanvoeren van tuinbouwproducten dagelijks toe Zoowel voor de binnenlandsche als de buitenlandsche markt is er groote vraag naar de voorjaarsgroenlen In het Westland is thans de slacampagne in vollen gang en iederen dag worden duizenden en nog eens duirenden kroppen sla aan de Eroenteen fruit veilingen aangevoerd De kwaliteit hiervan is over het algemeen zeer goed en er doet zich weinij rand voor Alleen al aan de groenteen fruitveiling te Poeldijk werden eergisteren ruim 80 000 kroppen sla aangevoerd die dank zij den ruimen export naar groot Duit ohland bevredigende prijzen noteerden van f7 tot f8 50 per 100 stuks Aan de Wejtlandsche veilingen zijn thans diverse or meurs zooals natuursoinazie per iWpn tomaten nieuwe aardanpelen snijboonen en bospeen Ook Se export der overige vooriasrsproducten verloopt uitstekend Deze export v n tuinbouwproductien n3 r Du tschland is zeer verheugend temeer daar ook de behoefte der binnenlandsche markt steeds geheel gedekt kan worden In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der N V Haagsche Buurtspoorwegen werden de balans en de verlies en winstrekening met algemeene stemmen goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 5 MACHINEFABRIEK GEBR STORK Co In de gistermiddag gehouden vergaderin van commissarissen der Machintfabriek Gebr Stork Co N V werd i esloten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te ïtellen ccn dividend uit te keeren van 10 vorigjaar 7 op de preferente aandeelen en 14 vorig jaar 8 op de gewone aandeelen N V BANK VOOE NEOEBLANDSCBE GEMEENTEN gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der N V Bank voor Nederlafidsche gemeenten zijn het jaarverslag over 1940 alsmede de balans en de winst en verliesrekening overeenkomstig de voorstellen van commissarissen vastgesteld en het diviüend bepaald op 5 Tot commissaris werd herbenoemd de heer B van Haersma Buma terwijl m de vacature C Pais de heer A E Hannema burgemeester van Harlingen werd benoemd KERK EN SCHOOL PROF DRERUP LEGT HOOGLEERAARSAMBT NEER Prof dr E Drerup hoogleeraar in de Grieksche letterkunde de staatkundige geschiedenis en de staatsinstellingen van Griekenland die van den beginne aan de Nijmeegsche universiteit was verbonden heeft zijn professoraat beëindigd en heeft zich met zijn familie té iïünster gevestigd De scheidende hoogleeraar die reeds ruim zestig jaar is was den laatsten tijd ernstig ongeleid en kon geen colleges meer geven DS MARTIN NIEMOELLER Naar in toonaangevende RoomschKatholieke kringen wordt medcfjedeeld werkt de vroegere predikant der belijden iskerk te Berlijn Dahlem ds Martin NiemöUer aan een boek waarin hij beschouwingen wijdt aan de mogelijfcheid van vereeniging van protestantsche en roomsch katholieke kerK in GrootDuitschJ nd Alleen voor dat doel had hij kerkelijke litteratuur uit roomsch katholieke kringen gevraagd De directeur de heer F J de Kanter deelde mede dat hij zich met het oog op zijn leeftijd verplicht ziet zijn functie neer te leggen wanneer zijn opvolger deze zal kunnen overnemen FRIESLAND HOLLAND BANK N V In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders werden de balans en de winst en verliesrekening goedgekeurd en het dividend overeenkomstig het voorstel bepaald op 4 MENDES GANS EN CO In de gisteren gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders van de N V bankierskantoor van Mendes Gans en Co werd de voorgestelde statutenwijziging welke insluit da naamsverandering in N V Amsterdamsch bankierskantoor voorheen Mendes Gans eri Co aangenomen Tengevolge hiervan kan thans de vereischte verklaring van geen beswaar worden aangevraagd N V LETTERGIETERU AMSTERDAM VJI N TETTERODE GELD m GOEDEREN In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der N V Lettergieterij Amsterdam v h N Tetterode is ide balans winst en verliesrekening met algemeene stemmen goedgekeurd Het dividend over 1940 werd bepaald evenals vori Jaar op zevenprocent HYPOTHEKEN OP ONROERENDEGOEDEREN IN 1940 INDEXCMrEKS AANDEELCN medegedeeld door Centr Bur v d StaUst I Koersen vtf ¥ aandeelen op 25 April 159 5 Omzet van Nedertamlftche aandeelen op 23 April 1699 Gemiddelde rente in 1940 4 38 ƒ 135 millioen meer doorgehaald dan nlenwe ingeschreveo RADIONIEUWS Zondag 37 April IDLVERSUM I 415 5 M Nederlaadtcli Programma 8 09 Gramoloonmuziek 8 39 BNOr Nleuwsbericiiten 8 4S Gramofoonmuzlek 19 55 Mozartcoocert opn 12 99 Gramofoonmuziek 12 42 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economisclie berichten 1 00 Zang met pianobegelei ding 1 45 Nederlandscil Verbond voor Slblie kunde Kent U d Sibbe causerie 2 09 Amusementsorkest en soliste 2 45 Voor deboeren 3 39 Uit Berlijn 71e Verioekconcertvoor de Duitsché Weermacht 8 09 Voor dekinderen 4 30 Revue programma 7 36 Vioo en plano g a BNO Nieuift erichten 1 15 Spiegel van den dag 8 t BeaHten Engelwh 8 45 Omroepork it en sol s H 45 BNO Euïelsctie tierichten 10 9 BNOffiTJleuwsberich en sluiting Blijkens de zoojuist verschenen mededeeling IS van de af deeling statistiek der overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek hedben in 1940 41 856 nieuwe hypotheekinscbrijvingen tot een totaal be drag van f303 millioen plaats gehad Daartegenover stonden 57 873 doorhalingen met een gezamenlijk bedrag van f438 millioen Per saldo zijn dus 16 017 hypotheken ten bedrage van i 135 millioen meer doorgehaald dan nieuw ingeschreven Van 1931 tot en met 1938 en in 1939 hebben jaarlijks meer inschrijvingen dan doorhalingen plaats gevondni in 1937 en 1938 was het omgekeerde het gevaL In het geheel tijdvak van 1930 tot en met 1940 is het aantal openstaande inschrijvin ch toegenomen met 25 765 Het uit Bk 4 Mx Noleeringen van 25 April OBUGAUBt tuWMnlKaa V K WK Ziriein H b Zulder Hjrp b M 1 ulU i D o ler KJ ZH Byp b mei A verpl ultl l 31 a Eerste Ned iMi i leo itM u r ioo ItW c f 100 4 IMO bit t 100 IMO It f HM IMO bU 600 4 f UK a lasa r Mo 3 1 37 100 3 W37 100 9 ia31 I 100 3 31 1 3 n 3 31 1939 Ol I 100 31 1933 Ol soa 1937 O J 100 j 1 Z9 Ol M 1 U37 AO I 100 i U3T AO I r soa ScB verb 4 Ro Sch Mjm b Dito 3 9X ai 99K s I 81tt 89 iBdiutr aderaimtniea 97H AJC O obL 1 VHH 1 MH Bergh i en Jurg Fvd ObL f 93 8SBtrkel i Pat v J 37 OM 4 UX 8S t even Zeep MB 3 85 Obf Vit HUM Wcilcip NV hyp ObL m lOlK WmoD 4 1 Bh 103 Limb Stecok m 98H Wh OM 4 98H Bat P Mtt O 4Vl 96 ld ld Obl SI TÏX Pm en Ge matniea A dim 1930 31 88W M Dito 14 1437 Jl Apcid Ie 3 3 Arniiem 1938 3 Deventer isao 0 Dordr 3i a inndli 1939 fi D o 3e Ig 38 3l Gem 39 S 4 DolO ll lg J irhafe U2t Oltb im 31 Dito 1937 I 3V Dito 38 3Vi 3 GronlQg 193a i Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Bita 39 31 3 Heim 1937 3i iHb 1937 3V Hilveri 19381 3l Dito 10 38 2V Leeuw 1938 3 Lelden 1837 3V N Bolland S 3 Do 2e 38 31 2 3 Dito 8 38 Jl D o 3e IO J 38 21 NOm 2e 1 37 31 R dam 1936 37 4 D o 1 en 3 37 H Dito 1 1938 31 2 Dito 1838 31 3 Schied 3ei 3731 Tlib 1 37 31 1 Utr Pr 37 37 D o gem 37 3i Zeeland 1937 3 Z Holl 1937 3 Zll Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig 3t 3 BvNG 2e I 37 3i Dito 1938 3 NederL Obl 41 lOOM Hdornuna Cult On OW S7 Amat Orb b I 82 89H 91 86 M 97 MOlIat VIH lOOA Nat Gr bez 19 i lOOv S7 Idem 1939 4 92X Ned Gr b b 4 Ned Ind dSp Mtl XH 1902 Ubl 31 76 MIss Kana en T 74H OJava St ObL K 32 29 Setnarang Joana UnUOl ld 4 93U 92h Ë 88 Ex 99H 90 S5 i mn S6 i S3 86M 95 SU 92X 84H 66K een mi A dam 1874 100 3 va log SH mi AANDEELEN Bank en Credletüittclliiigen 118M W A dam Olrmp U U0 3 A d Bank aand 118 Roll BankU dito I04H Inc Bank dito 113 J v B MO T a 2Sa Kasvereen dito 119u N I Esc m dito 83 Nederl BankA 142H N B T Z A Od 115 N H Mtl 230 a 138 Rott B Ver aan t28K TwentscbcBA iA 129h 103 11 m 251 144 114 128K 131 IA W Kr NHV Het 1888 Indult ndcrnemiagcB 34S 249 117 lUM Alg Norlt gew A 33S A d Dr Mt a 3S0 A d Supert a 118H Aut Screw W a 188 OM 84 W4 83 tt 94 It 9IMi 85h Bat Marg Fabr UI V d B 350 1000 G A 168 v d B p wAlOOO 114 V Onr Z 37 4 em Cred Dito B MOOO lt Berk s Pa Afge SS 180 645 137 146 150 200 17U 178 270 S77 at c V aand 5714 9001 33000 O 31 j Dito Vs b 1 20 10 3 N BnklnsL 5 4 93 Aanviilllngeli Hypotheekbanken Alg Ft Hyp b m 2 verpl ultL Pandbr 131 Alg Hyp bserXy 4 A dam Hyp 1 4 Dito 3J 2 Arnh H B S r E F P br 31 Bat Hyp l N N P P 4 Dito CD 31 Dr H B d o 3V Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 3 D o p b 31 2 3 sGravJlB d oSVj Sr HypBPb 31 Hl HJ ser A C 4 Dito ser BD 31 oll Hyp B dito 4 Dito ser K 3 Byp b v Ned Sjr M 3V haul Nyp b ser AB AA BB 4 é aer T TA 3i Mt ▼ H Cred Pandbr 4 D o ra 2 verpi uitk 31 N Hyp b d o 31 N Hyp b Veend aerie K 31 2 B o 31 j dito 3 Noordh Hyp b Pandbr 3V Overijss H b d o 4 Rott Hyp b d o 4 ld dito 31 ï Steo Hyp b ser K L 3Vj cJtr Hyp b 4 Dito serie K 4 Dito serie E V t Dito 2 verpl uitk 31 Westl Hyp IT BfT 88 4 i 4 C en P F Scholte 176 7 1464 161 210 167 17714 269 JT7 262 161 93 931 lOU ion löX 93 H 9S 93K 96 wm 93 93 102A 102 A 9b am K KH 9241 93 994 9S 9244 aan 99 9SH 91M 9314 93H 93X 13 tin 83 frr 93li 93H 94 94H H 88 Gouda stear dito b J5 Gruyter en Zn A pref aand Dito B wiiisfd p Hcemaf aand Helnek aand Hero Cons aandHoll St m f a Hollandia aand HoH Bet Ml A HolL dr en k A Holl Kunstz I A 195 82 Int Gew B dito 209 Intern Vise A 82 K F Beynesdlto 114 Dito vtet SUI Kon N E m b a 50H K N Hoogov do 12914 Kon N Zout IA 6 K Br Stheem do 288 Korenschoof 132 4 NV de dito 134X Lev Br en U C 12414 U7H 100 c pr aand 13 X Dito lOOOC T prA 117 nOfi IIU 110 110 4 Do 100 6 C prA Do 1000 er C pr A Lyempf IJ en Mt 205H MeèlJ d Ned B C v a 297 4 N G en S F a 41li Ned KabeH dito 4U7 162 318 N Scli b mUdito 163 N St t Kerier A 215 Phil Oloell 7S afgeat C v A 319H 90 185 Rott D MI dltö St H Schelde K M d N S9i Scholten dito 18714 Smit tranïf f d 2Sti Stokv SO 400 a 160J4 Stokv 500 1000 d I6I14 St spinn Sp do 150 98 4 94 i 84 98K 94 85 t Stork dito 1S314 Twijnstra Pre A 136 167 215 122 124 162 iet 165 144H 192 mr Asph I GA 150 Ver BI fb aand 212 Ver Ch laand 122 99K 98H 92 san 914 Dito pret 125 Ver GW N B vJV 102 92 ij Ver Pf V Gelder W Dito dito P aand 164H itr N R tab a ll 6 Ver Touwt dito 141 Vllsslnnn Ki d 192 HILVCRSDM O 3 1 M NctferlandscJi Procramma 8 W Ongelconcert opn f 30 BNO Nleuwstïerlchten 8 45 Gramofoonmuzick 9 W Stu dioVroegd ie nst voorbereid door het Vriji ft ot KerkcomitéK ViM Gramofoonmüzlelt IMS Revidasextet il KiMlerlcoor D Merel XZm Cyclus Kent gïj Uw Bybel Sr pl voorbereid door de Christ RadioStdchtlngl 12 15 Bach cantatc opn 12 45 BNO Nieuws en economtscbft berichten l dO Musiquette ea gmmofoonmuzlek 130 Ofaniofoonmuziek 2 00 Fragmenten uit de opera JDi Meistersinger von Nürnberg lopt 4 00 Nedertaondech Hervormde Kerkdienst voorbereid door de Christ RadioSttchtinK 5 30 Sportuitslagen 5 35 MontmarIpe ogramma 0 15 Pfanovoordracht 45 Sport van den day 7 00 Radiotooneel 7 25 iSctifarnmelkwartet en soliste 7 45 Sportweterra waardig heden 1 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek 8 30 OmroeporTcbst solisten en dames en mannenkoor 9 30 Radiotooneel 9 45 Gramofoonmuziek 10 00 BNO Nieuwsberichten sluiting Maandag 2S April HILVERSUM I 415 5 M Nc4eruui4acii Programma C 49 Gramofoonmuz 1 50 OchtendgynuMstlek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Dagopening voorbeveld door het Vrijz Prot Kerkcomté 8 25 Gewijde muziek HILVERSUM n 301 5 H Nederlandse Programma praatje 7 15 Zan en plano 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15Spiegel van den dag of gramofoomnuzek 8 30 Omroeporkest V Voer de ouders 9 45 Reik rtage 10 00 BNO Nieutvsberchten luIUng B 45 Gramofoonmuz J Ochtendgymnastiek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 OchlendgynnasUc 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuüek 10 00 Morgendienst fvoorbereid door de Chr Radio Stichting 10 20 Planovoordracbt 11 H Declamatie 1L20 Gramotoon uz tt 00 Berichten 12 15 Omroeporkest 12 45 M BNO Nieuws en economische Inrichten IJ OrKe 9f el 2 O0 De Haarlemsche orteestvereeniging soliste en gramofoonmuziek 3 Huiihoudetijke vraagbaak 3 45 Gramofoonmuziek 4 30 Voor de jeugd 5 0O Vertelirtg voorbereid door de Chr RadloStich lini 5 15 BNO Nieuws economische en beursbeiIchIen 5 30 Ensemble Tonny Roxim met pianoi nt er mczzi S OO 15 Gesprekken mei luisteraars voorbereid door het VrtJz WK WK S K i OM Hessa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger R MIJ Rotterd Tap SalatrI Plant Wal Sumatra Ziiid Preanger mrsan Clt Serv C C ï ld 4 4 C at South C T M A B U H North A C C A UM Radio Corp C V A 8 4 8K Oost Bornto Mtl A Idem pret Aand Pan OndtratnlnfM Oord Petr Ind UU S Aand 225 4 Kon Petr Mt idem 248 4 251 Cont OU C Cv 19 Idem 17A Mld ContinentaJ Ptt C A PhU Pet C V 10 ld 34X Shell ün 9 10 ld lOx IOX ScheepTaartaaaatschappUen Furness S enA J4 168 163 Mü Zeev aand lOSx Niev Goudr A 283 282 M DeMaasC vA 111 113 MU Oostzee A 162 Handelsv A dam 437 431 cultnnniuatschappUan S Krlan Suiker A 97h 174H 193 Pagottan A 174 Suiker C t Mg A 194 Tjeweng Lcstori 99M Arendsburg 355 SI Besoeki A 73 MM 25 T Wat Aii OU C V 10 Idem Soek Landb A 90 Amst Thee CA 70 Ban Thee Ru A 27 s Goalpara Cu Ml 835 SckeepTa rtBa Uck pyl a Holl Am LUnAud m iao 1 UM J va China jKiwn Uln idem 163 IK Kon Ned St Mt ld 167 166 Kon PiketT UU tl 248 4 Ned Scheepv Un ld 181 178 4 Rotteird Uoyd idem 148U Stoomv ig Ned ld 147 Int Mtrc Uu Cr C 1 10 A Suiicerondcmemlniea Handelsv Amst A 440 443 411 411 Javasche CuiJnU M 260 KNed Ind 6 Un aw Wh Var Vorst C M uo soo a uiH uoM mn vm labattaontememtnfaB Pangkeotaro The ISS PasirNangkaC MU Rongga Landb A 196 Sedep Cult A 38214 Sindangs Cult A 199 Telaga Patengan 160 UOW JavaTheeCMO O Ins Cult Syndic 74 75 KallTelloCultJIU 235 Mlchlelf Am IM 197 WJavaKlnaCJfU 136 Dlreraan 64S 178 12414 102H 118 4 143 Blauwh Vries A 60 Büenkori A 178 MH mH umt OeU lSatav UU A 203 i OeiiMi 4 IQOO C idem seSM Senembah UU Idem 231 4 2 0 WUaon U Ca Tc Y 3i S Spooiw f k BalUm anf OUo C V Wem SH SH Shesap Ohio C T 10 t Ka 40 1 Illinois Cent C VJd 7 7X N York Centr C v ld UKIWPwinayiv R 10 t 7 I M C A 24a8MSoutM Pae Cy Idem i if Ld RsrUwajr O nw Tdem J lOtt Canad P c C v ld 4 4 4 BakkataadantiiiaiMk Amsterdam R Cult Aana 273 276 Bandar Rub mU id 221 DeU BaL R Ml ld UO Kendeng Lcmboe Rub Mem 190 Malanglanden Vereen ld nH OostJ avo M wh w M Gerri E W en W 124li Dito Pret WA 102 4 Gouda Kaash HU 90h Houth Alberts A 118 Houth Jongen A 139H HouUl Pont A 147 4 MuUer WH A 3SH Do 52001 75O0O A N M y Havw A 27 Z Sab 1000 C VA 1U9 Woolwortb en Co 31 Spoor an Xraniwegan Dell Spoor A 95 H IKS 244 24 i 3 15X 79 Tl 138 63 13 60 314 3 t H nu ISH f NI Sp w MU A Atch T C gA KansCS C vtK K CSouthR Co idem pret a Dito Cert v g A ün Pac C vgA Geld Tramw Mij Kedin St tf Mi Mad Stodmtr A Dito pref A W JWX iff Rubber MU Idem OOC V Malang Ooatlc SOOC v Id Serbadladl Sum B Idem Ut WH Stlau Sum Rubbtr Ug Idem IW Sum Rubb CulV Id 40 Ver Ind CuJt Ond Idem 188 Interc Rubber Cert V Idwn 3M BA IM IM Ovlts a fondsen Mat kaUlaiverklarUif Du rootb ld id id id Id Id Id Id td id id Id ld Id id id p 1940 c 6 r a p 1041 c r p 1942 e 0 r 1 g7 p 1943 c e r a t p lOM c I r I 87 p 1946 s r t p 1041 e t r t 87 p I04T c r a 8T p 1940 e r a 86 IConverslona kasst obL 4 70 4 Dito Neua Auk obL 1 71 Farbenlnd l G C O 117 Kail Sjnd £ 20 100 1 Ut Dito £ 20 100 6Va 67 rf Winleirstiall obl 74 Farbenind IG C v A 168 Ver Korklnd C v A U Duitschl Berl RII 26 O f t Ruhrv 27 i i Vt V O 71 41 4 a DUo SO Vj l i O T t O Rentenbink 25 1 6 Ver O Sledenl O O da ayr Hyp en W B Pb at f Oh D Llnöleumw Or m Gelsenk Bergw Obt 9 R11 88 GutaholtnunasllUtt Obl 7 Harpenar Barabau ObL I 4SM Phoenix Akt Ces Obl 65 Rh CHm Union ObL 1 6aK Ruhrchemi AXJ Obl 47 Slem u 1 HaUka QM 6i a SK4 V Slahiwerlie Obi T DMo serie A 25 ObL i JWi Vletor G w Obl 7 4 Vottl D u K Obl T Rl ln w El 25 ObL 7 48M Dito 27 Obl a 48M iM n i Strassenbahn Ob a 51 rarbenlndnstrte aand IW St m ns en fialsk aond 286 Vet Glanzstoff Fabr aand IWlAtershall Akt Oaa aand 1 KOKBSEN NEDERLANDSCa CI liM N g IMSmilDT Koersen voor stortingen op 18 April Ml tegen verplicktlnsen lufdtnd lat Belga s 30 1432 Znttaenen tnaa IM fVanaehe francs 3768 Lires 9 17 Deenschr Itronen MJT Moursthc kronen 4382 j Z eed na kronen 44 8 I nsjechisciM knmm iaeê utaimm M p Dinar loud scbuldcBl 3 43 Oirjir nieuwe schulden 4 Tul kseh MDdcD I46 L wa 2 30 ia Ptnii ud Sm penüS nieuwe schulden 4 w Zlolit loude u d n Zloty nieuwa schuJden i ci i a