Goudsche Courant, woensdag 30 april 1941

OUDSCHE Jl COUBANT rdag f Mei 1941 tpBl No 20618 BiiT Mwkt SL TtL STW Olrecteui t riKTES NIEUWSBCAD voor GOUDA EN OMSTREKEN Amerika op de hellinj van den t orlog Berlijn onverschillig tegenover Roosevelts laatste verklaring President vraagt 2 millioen toni schéepsrulmte voor transport van oorlogsmaterieel Ver Staten zullen talrijke lichte oorlogsvaartuigen voor Engeland bouwen vertrek der Engelsche troepen uit den Balkan Volgens Churchill zijn ongeveer 45 000 van de 60 000 man irigescheept i3 rken enen l iervM TIen ledato Berinn ien d t l it behoiakl Al het zware materieel vep ren Samenwerking tusschen Duitschland en de nieuwe Grieksche regeering mogelijk I i i fc i n rtt v J oogenblik tast het Amerikaansche In politieke knngen van de Dtwteche p jj j j 11 4e Britsebe berichtendienst M kcbben Churchill en Eden in u UfWhiii ïerklaringen afgelegd ke Britseh ezpeditieleger in len If ICEN j0 11 leid onder meer dat in glilcaland ongereer 60 000 man onto lteen Meuw Zeelandsche en een Igblliaehe divisie aan land waren g K Tot dusverre zijn daarvan on 45 000 man weer ingescheept 11 keett de Britsche luchtmacht dIé een gering deel der evacueeilfi ratie ttunnen dekken Voor ftreden der Britsche troepen in gMcBlud aidu Churchill kan men Klti lof hebben De Engelschen hebla Ngeveer 3000 man aan doeden en gniden verlaren Bi den tegenwoorDa itasd van laken aldus vervolgli II f reinier kaneen volledig verslag K litt worden uitgebracht Het aanUiiirscaeerde troepen kan nog styp Bet spreekt vanzelf dat men het ma Baterieel niet beeft kunnrn melaiMB doch dit Is voor Duitschland M leringe waarde omdat DuitschW m uitrusting geen gebrek heeft Of een vraag of de 45 000 uit Grie weggevoerde soldaten ook be op hun steunpunten waren te eenl antwoordde CbnrchlU Jk dat dit het geval is rat N v m irijt te t I laagste I Ir ƒ 118 S00r eft aanbestirf ucten van It no IS vtl £ ü het Keil den taf buko eo B Bruil Jr en aanbettelt Mhoogen ïjj van kmp 1p Gouda Hoof van Oord laagste P M f 65 600 voor het vef gen was van Dool en laagste Jwaluwe B ft aanbestej nmenben WieringeBsilonfikterplJ 8 de N V Jj n Haag h üinliter van Bnitenisndsche Zanen vfrkbttrde dat de Grieken ittilit tegen het overmaehtige Miche leger niet konden voortzetten h Ctiekiche weermacht beschikte ebti ever een leer beperkt aantal dieftiilg en koif den tegenstand tepa een sterkeren vijand niet volhonia Het besluit tot inscheping der Utadw troepen is in volledige over HBtaaaiing met de Grieksche regeeM Itinnen Kwr United Press uit Londen meldt iWeii wy ïwafcke strijdkrachten van btahe Australische en Nieuw Zee iche troepen hun achterhoedege ttHai in Griekenland voort om de tkeping van de Britsche hoofdmacht Griekenland te dekken Britsche tellen geven toe dat et voor deze ttertioeden slechts geringe mogclijkwen liestaan om te ontkomen Hoewel u keurige berichten over de ope ta oitbreken wordt gevreesd dat Bicheping groote vej Uezen aan ichcn en materieel zal opleveren un te nemen dat de Britsche fiiilbichten al hun zware materieel o pelen y öe eer fe gevluchte We wAen in Palestina HTEN w hJhMina zijn naar de T r i b u n a 5r $ nwerot d eerste EngelEJJ MPortschepen met uit Grie vluchte soldaten aangekotrij Mdaten bevonden zich ia jzgy tn toestand Zy hadden geen lJJ en hadden zvraar te lijden fcAiu vermoeienisJzv oorlogsmateneel nnoest bij de SÏÏ vlucht uit Griekenland Waten worden ddtocht nog met en vèltooid welingelichte zijde wordt uit JJ lemeld De vtaag of men den j t in Griekenland als voltooid ra gisteravond j iffldige kringen in Berlün aldus J teraard het geval iö T het geheeleiGriekr SÏ wt ïn 4 ver U r n tenland evenwel aüyd Wdd lu ii besfhouwd mag y I aandèEngelèchè iS t regeering in de aanJ van Bet Lagerhuis V i moeten g looven aan de ï ikele kritieke vragen Het parlement zal vermoedelijk de vraag stellen waarom de vyandelyke scheepstransporten van Sicilie naar Tnpolis en naar de Egeische eilanden niet belet zijn door de Britsche vloot Lord Beaverbrook zou eenige dagen geleden zijn ontslag hebben aangeboden daar tusschen de vliegtuigfabrikanten en hem meenmgsverschillen zyn ontstaan Churchill heeft dit verzoek echter s gewezen zoo wordt verder beweerd In geval van een kabmets vijziging Is wél te verwachten dat Menzies aangewezen wordt als vertegenwoordiger van Australië in een kabinet van het Empire Berlyn en de nieuwe Grieksche regeering De vorming Van een nieuwe Grieksche regeering heeft men te Berlijn met belangstelling gadegeslagen Doch bij het uitspreken van een OOTdeel legt men in officieele en ook in officieuze kringen nog terughoudendheid aan den dag aldus het A N P In de Wilhelmstrasse gaf men uitsluitend te kennen dat men van Duitsche z de geen rekening zal houden met den koning van Griekenland die land en vo k in den steek heeft gelaten In antwoord öp een vraag werd hieraan van Duitsche zijde toegevoegd dat formeel de mogelijkheid tot samenwerking met de nieuwe Grieksche re eering bestaat maar dat men zich hiermee nog niet wil binden ten opzichte van deze re geering waarvan men houding en optreden eerst eens wil afwachten Indien evenweB de beginselen die door de nieuwe regeering te Athene geuit zün zoo worden toegepast als tij zijn geformuleerrt mag men de tamenwerking beslist mogelyk achten Het aandeel van Australië De Tribune de Lausanne Vubliceert een Exchange telegram uit Sydney waarin gezegd wordi dat er een officieele veijklaring is uitÉege en over de omstandigheden waaronder de Australische troepen uit Griekeniard worden getrokken De evacuatie worcts voortgezet De Empjre troepeii ttrydei onder den hevigen druic van den vyand met bewonderenswaardige heldhaftigheid Vele Australische troepen hebben reeds het Grieksche grondgebied verlaten nadat zu dit stap voor stap verdedigd hadden Andere troepen konden nog niet mgescheepi worden en voeren de hun toevertrouwde taak tot het einde door Helaas bestaat er geen hoop dat zware verhezen vermeden zullen kunnen worden Men dient zich hierop voor te bereiden De natie zal door een uitvoerig communiqué op de hoogte worden gesteld zoodra dit mogelijk zal zyn De plaatsvervangende Australische minister president Fadden heeft naar Reuter uit Melbourne meldt besloten een bespreking te hebben met den leider der arbejdersparty Curtin en cteze partü formeel eenige portefeuiues aan te bieden m efen te vormen nationaal kabinet Ten aanzien van de verklaring van Churchill dat de verhoilding tusschen de Engelsche troepen en de Australiërs en Nieuw Zeelanders in Griekenland half om half geweest zou zyn wordt van Duitsche zyde verklaard dat onder de gevangenen en gesneuvelden in Griekenland op negen Australiërs en Nieuw Zeelanders vrü nauwkeurig één Engelscbman gdcomen is Voorts wordt geconstateerd dat de Engelsche helft b na in het ee geen mfanterie bezeten heeft Bestuursraad in Servië De militairei bevelhebber in Servië de generaal der vliegers Förster heeft in het kader van den herbouw en den terugkeer tot het gewone leven in het bezette Servische gebied een bestuursraad mgeSteld en een aantal Serven benoemd tot commissarissen Deze Serven zijn belast met de leiding der vroegere ministeriën In naU e samenwerking jnet den militairen bevelhebber moeten zy er zorg voor dragen dat de orde die door de Duitsche weermacht hersteld is gehandhaafd bluft en dat een volledig gebruik wordt gemaakt van de economische mogeiykheden van het land Griekenland opgenomen in het blokkadegehied Het Britsche Ministerie voor de blokkade heeft naar uit Londen Wordt gepield Qriekenland met uitzondering I Van Kreta verklaard tot door den teaif4 bezet gebied Griekenland valt dm onder de Britsche blokkade Prof dr J R Slotemaker de Bruine t In den ouderdom van bijna 72 jaar J vanochtend te Wassenaar ovet eden oiMi minister prof dr J R Slotemaker de Bruine fFofo Archiej De t aardebestelHng vaii het stoffelijk overschot van prof Slotemaker de Bruïne zal Maandag a s te 1 uur vanuit de dorpskerk op de tiegraafplaats van de Nederl Hervormde Gemeente te Wassenaar plaats vihden De Amerikaansebe Senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden beeft met 13 tegen 10 stemmen geweigerd bet voorstel naar den Senaat te sturen waarmede de samenstelling vaa konvooien zonder toestemming van het Congres onmogelijk cou worden Hiermede is de poging jier enatoren Tobey en Nye verijdeld de samenstelling van convooiën van de voorafgaande ioestemming vap bet Congres afhankelijk te stellen Knox over de hulp aan Engeland DE DOOD VAN OVERSTE MUSSERT Zaak komt binnenkort voor Het A N P meMt De strafkamers van de Haagsche rechtbank welke zich bezighouden met de behandehng van militaire strafzaken hebben deze week voor de eeirste maal zitting gehouden Behandeld werden enkele verzoeken van de betrokken raads iedenj tot invrijheidssteHmg van de officieren verdacht van den aanslag op den kolonel der manne Rost van Tonningen op of omstreeks 12 Mei 1940 te Dubwldam gep eegd en de officieren veMacht van den moord op oveirsite Mussert Beide verzoeken werden afgewezen Nader vernemen wy dat de vervolging van verdachten binnenkort te verwachten is In de persconferentie heeft de minister van Marine Knox verklaard dat er wel talryke lichte oorlogsvaartufgen voor Engeland gebouwd zouden worden doch dat de Vereenigde Staten geen groote oorlogsbodems kunnen staiói Voorts deelde Kpox mede daÜ de rest van de vlootreserve tusschen 5 en 30 Mei gemolfiliseerd zal worden Deze maatregel slaat op 230 officieren en 4 600 manschappen De Amerikaansche Icoopvaardijvloot President Rijosevelt heeft in een schryven den voorzitter van de federale scheepvaartoverheid Land verzocht scheepsruimte in een omvang van mmstens twee millioen ton beschikbaar te maken voor het transport van Amerikaansche materialen vopr de democratién Roosevelt verklaart dat de Amerikaansche koopvaardijvloot sneller moet worden uiffebreid dan was voorzien en dat de federale scheepvaart overheid vrachtschepen van alle typen moet rei en om h transport van oorlogsmaterieel en levensmiddelen nwgehjk te maken e eindstrijd op de Peloponnesus zijtf aan geven zHf YiA de inneming var Connte opgerukt n LC Argos en Nauplia De tïelangrylce piaata Tnpolis werd 28 Apri t ezet vand ar gaat de c marsch in twee richtingeo nl naar Ka amata en Spart ivret de Iwüetting dezer steden en rta eenjge zuiveringsacttes in de zone van Patras e Tripoli iM tiet lot van Oilekenland lie gelc Öjn De strijd in Griekenland tmévTt het einde Wtj geven htertïu een Jtaart v n de Peloponneses het Tuidelijkste deel v Grielcentafld De Bntscne troepen sch pen öch in allertJI in de nog ovei bluvende Grieksche havens Kaiamstti en Gargaliam om bct laM Kftta nog te icunnep IJerpiken af De I uitsche troepen waairinn de oprftarsclirictatincen op de burt met zwarte pijlt 4s De leider van de federale scheepvaartoverheid admiraal Land heeft een onderhoud gehad met president Roosevelt en diens persoonlijken adviseur Harry Hopkins N het onderhoud verklaarde admiraal Land dat hy Eooseveelt op de hoogte had gebracht ten aanzien van den juriftischen status by het overnemen van in Amerikaansche havens liggende buitenlandsche schepen Boosevelt hefft aangedrongen op zoo groot mogelijke bespoediging van bet beschikbaar maken van scheepstonnage door de centrale federale overheid Land deelde mede dat men uit alle aanwezige scheepsruimte met inbegrip var de opgelegde koopvaarders een pool zal vormen waaruit de schepen voor de noodige taken zullen worden genomen Wanneer dat noodig is zouden eenige dezer schepen ook aan Engeland kunnen worden afgestaan In een toespraak die hij daarna heeft gericht tot de Amerikaansche Kamer van Koophandel heeft admiraal Land het de voornaamste taak van de federale scheepvaartoverfieid genoemd om op het oogenblik maandelijks 200 000 ton voor defensiedoeleinden beschikbaar te maken Duitschland en de Amerikaansche patrouilleering Tegenover de nieuwe verklaringen van Roosevelt op de persconferentie te Washington over de Amerikaansche patrouilleering op den Atlantischen Oceaan legde men aldus het A N P in de Wilhelmstrasse volstrekte onverschilligheid aan den dag hoofdstad wees men er slechts op dai dit een aangelegenheid is die door de Duitsche pers reeds voldoende is behandeld Zy strekt zich met tot politiek terrein uit daar Duitschland destijds een categorische verklaring over de oorlogszones heeft afgelegd Den totalen indiuk in de Wilhelmstrassi kan men aldus samenvatten dat he Duitschland onverschillig is of d door dit land ingestelde oorlogszjóiy door anderen worden erkend of nret In dit verband wees men te Berüjft op de duidelijke uitlating van den Fuller dat elk schip dat zich in deze oorloi zone begeeft wordt getorpede d Ooiilogsschepen naar de oorlogszone De door president Röö elt afgelegde verklaring volgens welke het verbod voor de Amerikaansche scheepvaart om naar de oorlogszone te vanen aüeen voor koopvaardyschepe geldt en niet van toepassing is op de oorlogsvloot wordt door aUe Amerikaansche ochtendbladen sensationeel opgemaakt De New York Daily News publiceert de verklaring onder zware koppen en schryft o m het volgende De woorden van den president hebben sterk den nadruk gewekt dat een dergelijke order zal worden ge geven wanneer deze al niet gegeven is zoodra het tydstip is gekomen waarop de aanwezigheid van Amerikaansche oorlogsschepen noixïzakeltik wordt geacht om Engeland te redden en de aflevering van het uit Amerika komende oorlogstuig in Bntsche havens te waarborgen De sensationeele interpretatie van dele verklaringen van Roosevelt is des te opvallender en veelbeteekenend daar de president op de persconferpntie de aanwezige journahsten er nadrukkelyk voor heeft gewaarsdiuwd de wereld thans met groote koppen mede te deelen dat het Witte Huis van plan is Amerikaansche oorlogsschepen naar de oorlogszone rondom de Britsche eilanden te sturen M scherpen vorm bepaalt de Völkischer Beobachter en standpunt tegen de wyze waarop op het oogenblik het convooieeringsprobleem in de Ver Staten wordt besproken Het blad vmdt het byzonder opmerkelyk dat de convooikwestie m de Amerikaansche pers behandeld wordt in een omvang en uitvoerigheid alsof het daarbij een zuiver Amerikaansche aangcleger held betrof Het it daf men in Washington in den Senaat reeds thans openlijk er over redetwist of de Amerikaansche marine reeds oorlogsdiensten bewijst aan ChurchU of niet preekt boekdeelen Een openlijke bekertenis van de oojlogspolitiek van interventionmsti che Amerikaansche kringen n emt het blad den in verschillende Amerikaan iche kranten uitgesproken dsói dat Engeland zoo noodig door het i eschikbaar tellen van Amarikaansche cOQVooien by stand moet worden verleend We weten niet zoo verklaart het blad tif de schrüven v deze verklaringen en da bladartikelen zoo dom zyn om te gelooven dat het Duitsche ryk met da l edreiging van Amerikaansche convooiën kan wolden geïntiniide rd dan wel of zy zo6 gewetenloos zyn jegens het eigen volk om ondanha een duidelijk inzicht in de consequentie het optreden van Amerikaansche schepen en oorlogsbodems aan te bevalen Voor het geval et sprake is van domheid moet het volgende gezegd worden Van de waarschuwing die bij de af kondiging van de Duitsche operatiegebieden is gericht tot de internationale scheepvaart zijn de Amerikaansche schepen niet uitgezonderd Zij is op gelyke Wijze voor deze scheepvaart bedoeld De waarschuwing is nogmaals bekrachtigd door de bekende verklaring van den Führer van 30 Januari Tt t Jusver hebben de Noo rd Amerikaaifsche schepen deze gebieden gemeden im de neutraliteit te bewaren en om incidenten te vermijden Wanneer zij thans in strijd met de totdusver ingenomen houding de operatiegebieden opzoeken dan beteekent 4at niet anders dan zich op zettehjk blootstellen aan de gevaren van de Cfperatiegebieden en incidenten opzoièken De verantwoordebjk held daa rvoor komt neer op de Amerikaansche staatslieden die met volledig kennis van de consequenties dat gewaagde spel begonnen zijn en steeds voortzetten onverschillig wat daaruit voortvloeit De Britsche scheepstonnage De liiekende Amerikaansche publicist Jt hnson schryft in de New York World Telegram dat de huidige effectieve tonnage van EngeIsmd na aftrek van de feitelijke scheepsverliezen en van de beschadigde schepen slechts 4 millioen ton bedraagt Engeland en de Ver Staten kunnen jaarlijks rond 2 miUioen ton meuWe schepen bouwen De jaarlyksche scheepsverljezen bedragen echter rond 5 millioen ton Daarmede is de toestand aanzienlt k ernstiger dan in April 1917 zoo constateert de Amerikaansche publicist Amerika moet derhalve eischen door de regeering nauwkeurig ingehcht te wotden over den toestand en wel onmiddellijk Op edele phrases moedige woorden en afgescheept Engelsche vliegtuigen boven Duitsch gebied NERGENS MILITAIRE SCHADE De R A F is in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten na t Duitsche gebied gevlogen zoo Vordt aèn het D N B medegedeeld Eenige vliegtuigen tiereikten de rijkshoofdstad waar ïij op doeltreffende afweer van het afweergeschut stieten Dientengevolge gelukte het géén enkel tfivallend toestel Jjoven het stedelijk gebied van Berlijn te vliegen De enkele bommen die werden uitgeworpen kwamen op het randgebied der stad neer n richten geen schade aan Ovengens was de Engelsch activiteit in de lucht vooral gericht tegen het Noordwest Duitsche kustgebied waar op ver scheidene plaatsen brisant en brandbommen werden geworpen Militaire schade ontstond nergens De schade was beperkt tot woonhuizen in verschillende plaatsen In één geval werd door een voltreffer een woonhuis vernield Ottder de burgerbevolking zijn dooden en gewonden te betreuren Aanvallen op Britsche haven In den afgeloopen ilacht heeft hetDuitsche luchtwapen weer belangrykeEngelsche havens aangevallen envooral Cardiff Engelands grootstekolenexporthaven met groot succesgebombardeerd meUt het D N B Hetgeheele havengebied dat met zünreusachtige docks de grootste reparatieplaats voot EngelschïS oorlog schepen vormt lag in een hagel vanbommen Uit pakhuizen er fabrielfen waar allerhand scheepiuitrusting vervaardigd wordt schoten vlaiHmen t voorschijn maw L 20n tH l KaoH Zon op 6 09 Older 21 06 Ma i op lOJl onder 1 28 Meo b verplicht te verdoister a van toiMoodergang totcoanoplioiiitt 8 LanUarm van voertaidta Boeten m na Miionder