Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1941

J1VEEI E BLAD DONDERDAG 1 MEI 1941 AT n AAR ANttCER STADSmEOIVS ebestelling van heer A C Struyk DagelWu a Bleekensiiicel TentoonsteUing museumschip Klein Artu 3 Mei 2 en 4 3 noi Blauwe Krols Filmvoorstellingen voor de jeugd van Vereeniging van geheelonthouders onder Nederlandsch spoor tram A TO en Van Gend Loospersoneel 7 Mei 13 uur Ned 6er Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen 7 Mei 8 uur Daniel Cursus EB HO 1 Mei 1 M nnr Joh Calvljnsehool Inschruvmg nieuwe leerlingen 1 Mei tM Uur Vrije Evangelische Gemeente Bybellezmg en bidstond 1 Mei 7 30 uur Daniel spreekbeurt ThWoudwyk van Hilversum 3 Mei 1 30 uur NV Houthandel en Stoomzagerij De Hoop Algemeene vergadering van aandeelhouders 3 Mei uur Nieuwe Schouwburg Ju bileum uitvoering gymnastiekver eenigmg Krachtsport ter gelegenheid van 20jarig bestaan 3 Mei 7 8 nur Kleuterschool Krugerlaan 32 Inschrijving nieuwe leerlingen Prinses Julianaschool 5 Mei 11 uur De Zalm Openbare verkoopingen onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 5 Mei 7 30 uur Het Schaal bord Alge meene vergadering van deelhebbers Onderlinge Brandverzekering MaftBchappy Gouda 5 Mei 8 uur Voormalijge Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames 9 Mei 7 30 nur Ter Gouw Jaarluksche algemeene vergadering Goudsche Vereeniging voor genees heel en verloskundige hulp Mei 8 9 uur Oosthaven 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voorluchtbeschermmg Mei 8 uur Daniel Byeenkomst JongHervormden onderwerp De kerkdienst en wy Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonneRoode Kruis heeren Mei 3 6 uur Central Postzegelbeurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 12 Mei 10 unr Ter Gouw Vergadering stemgerechtigde ingelanden Oostpolder m Schieland 12 Mei 11 uur De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 2 en 3 Mei Laatste collette van Winterhulp m dezen wmter met speldjesverkoop APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Grendel alléén Prins Hen drikstraat 15 Uitreiking distributiebescheidt 900 5 Daniel Uitreiking aard appelkaarten aan hen wier geslachtsnaam begint met een der lettersi Vrijdag H I J K L Zkterdag M N O P Q S Maandag R T ü V W X Y Z DOMINIALE 4 voor Gasgeneratoren Verkrllgbaor voor Gouda en omgeving bij ANTOON DESSING OOSTHAVEN 24 GOUDA TELEFOON Ingez Med Q 1342 20 gen iiit die aan chirurgische instrumenten deden denken Daarmee kan men staal snijdenals boter Waar heb je dat gevonden L renz In den tuin mijnheer Wenidiu In onzen tfun Tusschen het bootenhuis en dagarage Lorenz zette den rugzak opden grond De zon brandde onbarmhartig en hier vtsti geen schaduw Toen ik daarstraks voorbij kwamzag ik iets hggen Eerst dacht üc dathet een jutezak was of zpo iets maardan hy schopte tegen den rugzak het rinkelde zachtjes Nu ja besloot hij en trok d schouders op iie heeft bij ons willen in ken vader Ellie andefs reeds een ongeda i v ag er nu plotselmg tdt als een ban em meisje Lieve helpl Wenkhusen voelde zich een beetja duuehg Ondanks de windstilte was de atmosfeer verzadigd van brandlucht Van verre hoorde men de btjlr slagen van de brandweermannen dia aan het pruimen waren Er is ook iemand in den tuin geweest Lorenz wees naar den straatkant Tenmtoste da zegt jllavrouw Heeft zij iemand gezien vannacht gezien Lorenz knikte maar zijn drukt twijfel uiti IWordi tonH hebben zeker ook van den brand gehoord die daar woedde en hij die dien morgen langs de plaats van het ongeluk kwam heeft zeker de resten van het totaal verbrande landhuis gezien doch dan heeft luj stellig ook den man met den grooten hoornen bril gezien die in den buurtum stond Deze mijnheer was klaarblijkelijk erg onrustig toen hij daar over de heg met een brandweerman sprak De brandweer bhjft toch beslisthier vrqeg hij In zijn st m klonkbezorgdheid en dat is heel goed te begrijpen want het is heel vaak voorgekomen dat overvliegende vonken eentweede catastrofe tevoorschijn hebben gero epen Z Maar de brandweerman kalmeerde hem De brandwacht blijft bovendienbehoeft o niet zoo bezorgd te zijn vrant er is geen wind Zelrer zeker Andreas Wenkhtisen knikte zenuwachtig Zijn huis wasniet meer in gevaar Üj keerde erzich pnwUIekeurig heen maar struiken en boomen benamen hem iet uitzicht Het leek ot liij in een zwartniets keek doch na zulk een nachtwas men nerveus en de verschrikkelijke hitte deed het hare om iemandIcapot te maken Wenkhusen haaldezijn lederen sig renkoker te voor liiijn en Veld haar over de heg maar de man aan den anderen kant l edanlcte WenkhUsen bleef nog een oogenblik staan en staarde naar deplek waar gisteren professor Stöber s uis iiad gestaan en hu nog maar eens was van at teur ÖjgJI EN AKBEID VAN DE I OVINCIAIX M A SIAAT RETIIinD flOTE WAARDKEBING VOOR 6 EN AKBEID VAN DEN lALEÏM BETUIGD lOto eenvoud geheel naar den v n den overledene u gistermid pde Algetneene BegraafpUats het l jlt overschot van den heer A C yk oudtechnisch ambtenaar van I próvincialen Waterstaat In ZuidBolland ter rust g legd tJit de kringen vte den waterstaat 0 velen gekomen om de laatste te bewyzen aan den man die zooJ jaren op voortreHelyk wijze de fcel provincie heeft bcharugi De hoofdingenieur van den Pro alen Waterstaat ir L T v d Wal il jngenieurs ir J A Royer en ir W f ie Koek van Leeuwen de bureel de heer J M van Driel allen uit pen Haag en uit Gouda de oud bouwkiöidjgt de heer P B Sips en de tegen QoriSig bouwkundige de heer Q de Tgigg de technisch hoofdambtenaar de lieer B de Vries en de technisch amb jMf de heer W A Hansen waren inwezig en met hen woonden tal van jnderen van het waterstaatspersoneel iji allerlei functies uit Gouda m omligmide gemeenten de plechtigheid bij Ook de heer C de Kluiver technisch unbtenaar van et hoogheemraadschap Wi Bun l wos aanwezig Uit den nendenkring tarachten mevr H G jjp van Dusseldorp mevr A E H jUuz Noothoven van Gear de heer pTd H u de heer J J Hogendoom en 4e heer en mevr Bokhoven Keizer een iroet aan den man dien ook z hadden leeren waardeeren Op verzoek van den hoofdingenieur teeft de heer P B Sips die zoo lange JHïMBÖ den heer Struyk heeft aamen ewenkt uit naam van allen van den provincialen Waterstaat een woord ten li heid gesproken Aan het graf van een eenvoudig man die zijn levenslust zoo hartelijk wist te rdeelen tusschen zijn werk en zyn pzin past een eenvoudig woord zoo lelde de heer Sips Uit naam van den Provincialen Waterstaat in al zyn geledmgen bracht hu den heer Struyk jank voor den steeds met zoooveel trou verrichten arbeid Na eerst tien jaar aan den Rijkswaterstaat zijn beste krachten te hebben gegeven kwam de heer Stiuyk in provincialen dienst en b verschillende werkzaamheden achtereenvolgens voor het Rijn Schiekanaal oor de Julianasluis voor het Aarkanaal en voor de Gouwewerken heeft hij zich een volijverig man ge oond die met liefde en toewijding zyn arbeid dc d De heer Sips herinnerde er ook aan dat het mooie archief van de provincie een groot reeks foto s door den heer Struyk gemaakt bevat foto s dic eel genot en gemak gev en Een arbeid aam en eerliik mensch met wien een hartelijke samenwerking be lond en die liefde bracht in zijn gezin deze goede 1 ermnering blijft aan den heer Struyk en deze mooie herinnering aan een liefhebbend man en vader zij besloot de heer Sips de troost van de tamilie De 7oon de heer J Struyk heeft Voorlje belangstelling dankgezegd Ds G Enzenga predikant der Ned Hervoripde Gemeente heeft niema eemge gedeelten uit de Heilige Scnnft Uit den eersten brief van Paulus aan M Corinthiei het vijftiende hoofd luk beginnende met het twaalfde ♦ w Indien van Christus gepredikt Wordt dat Hij uit de dooden opgewekt is gelezen waarna tot slot van de treffende plechtigheid de predikant Voorging in het bidden van het Onze Vader ZOO WEG ZOO TERUG Een inHoonster dezer gemeente verKiste uit haar woning een portemonju met ƒ 1 40 en een foto étui ZU Mcht hiervan een IB jarig meisje dat Tan huls was wegeloopen en eenigen m bij haar had vertoefd ttowdaad bleek het mewje den dlefj l te hebben gepleegd Bii haar aan Ualng door de politia had zü de verkenen Voorwerpen by zich FEUILLETON Nadruk verboden EER VERLANGt EEN i BEHJE lEUIK w Roman van Bert Oehlmann derlandsche bewerking door E Kok fc hiedenis van het meisje dat n niètï ander dan een donkergroen acostumn aan uit het water sUpte wgon op dien buitengewoaen heeten lustusdag dien u zich aUen leker wel zult hermneren Oen dag tevoren op Zaterdag was ondraaglijk zwoel geweest En Eeriyn verwachtte died nacht onweer maar het onweer bleef e da ewn merkwaardigen Zondag in 2 i i wee de thermometer om j n dea morgen reeds vijf en iïr f n t de schaduw aan Uit j begor een wedloog naar de j r en meerstranden in de otnge n de jiai Wannsee boekte om Wto w negent gduiïendstat K e oudste menschen I wndef baard konden lich niet f D hebben H STV Wannsee vluoht dei stad t oatloopen Gewestelük arbeidsbureau in vrerkmR DE HEER A W MOLENBEEK TOT DIRECTEUR BENOEM De heer Th DiJMhoom waafnonenddirecteur Met mgang van heden by de mwerkmgtredmg van de nieuwe organisatie der artwidsbemiddeling onder leidmg van het Ryksarbeidsbureau te sGra venhage hel ben de gemeentelyke art eidsbeurzen opgehouden te bestaan om plaats te maken voor gewestelyke arbeidsbureau s waarvan er ook een te Gouda IS gevestigd Tot directeur van dit bureau is benoemd de heer A W Molenbeek chef van de arbeidsbemiddelmg en plaatsvervangend direstetir van de gemeentelyke arbeidsbeurs te Rotterdam A W MOLENBEEK Foto Nolte Andries Willem Molenbeek werd 30 Januflri 1899 te Utrecht geboren Hy volgde gedurende dria jaar deH B S m de plaats zijner mwonjng en daarna de Kweekschool voor de teevaart te Amsterdam welke hy na beëindiging van den cursus als stuurmans leerling in 1919 verliet om zyn zeemansloopbaan by de groote handelsvaart aan te vangen De heer Molenbeek kwam bij de HoUShd Amerikalyn was op verschillende schepen werkzaam bevoer en bezocht alle werelddeelen Hy klom geleidelyk op tot derden tweeden en ten slotte tot eersten stuurman en verliet ais zoodanig in 1930 den dienst Toen kwam hy aan den wal maar als havenloods by den Gemeentelyken Havendienst te Rotterdam behield hy het contact met de zeevaart en dat was ook het geval met zyn volgende functie chef van de arbeidsbeurs vop r zeelieden te Rotterdam welke hy in 1934 aanvaardde Als zoodanig is hy werkzaam geweest tot het uitbreken van den oorlog toen deze arbeidsbeurs vermeld werd Toen is de heer Molen dyk chef van de arbeidsbemiddeling en waarnemend directeur van de ge meentelyke arbéidsbeuis te Rotterdam geworden als zoodanig het mede tot zyn taak heeft behoord in korten tyd al e by den brand verloren gegane inschnjvingen by de arbeidsbeurs te vernieuwen Met mgarj van heden is hy thans tot directeur van het gewestelyk arbeidsbureau te dezer stede benoemd De heer Molenheek is reeds eenige weken hier op de arbeidsbeurs werkzaam geweest om zich m te werken De heer Dijkxhoom mede overgegaan De gewaardeerde werkzaamheid van den heer Th Dykxhoorn den direc teur van de gemeentelyke en districtsarbeidsbeurs blyft aan het nieuwe bureau verbonden De heer Dykxhoorn IS aan het gewcstelyk arbeidsbureau tot chef van de arbeidsbemiddeling en waarnemend directeur benoemd Sinds 1 Mei 1921 by de oprichting van het instituut Is de heer Dykxhoorn a de gei eentelyke arbeidsbeurs werkzaam Hij werJ toen van het destyds in een gelK uwtje aan de Nieuwe Markt gevestigd arbeidsibeurs ainibtenaar van de arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering tevens waarnemend directeur By de uitbreiding van de werkzaamhtden nam de dienst in beteekenis toe en nadat de heer Dijkxhoorn vele jaren als waarnemend directeur de feitelyke leider was ge weesli vo gde met ingang van 1 Juli 4 rookenda puinhoopen lagen Wenk husen s blik rustte op ds rookende balken maar zijn vandaag zoo verstrooide geest was allang weer ergens anders ïn een fractie van een seconde dacht hij aan de meest verschillende dingen aan den merkwaardigen brief dien hij een paar dagen geleden had ontvangen aan de postzegels die hij nog m de brandkast moest wegsluiten en aan het telegram datjprofessor Stober zeker aan zyn Itfflraansch ontbijt moest hebben ontvangen Toen op de plaats van de ramp een muurtje met dof gerommel m elkaar viel vlogen Wenkhusen s gedachten uiteen als een schaar musschen en ziji afwezige blik zag klaps weer het schouwspel van de nachtelijke catastrof Hi ging weer eeh stap dichter naar de heg Weet men al iets Ik bedoel zooiets is toch eigenaardig metwaar Vmd u ook met Niemand in htiis hos kon er dan brand ont stian be ipan aan den anderen kant vande heg nam zijn helm van het hoofdeni veegde met den rug van zijn jiandzijn nat voorhoofd af Weet niet Dan zette hij den helm weer op tikte meldden wijsvmger tegta den rand en gbig weg enlchusen zuclttte Professor Stober zou besbst zijn vacantie in Ca ri afbreken en dadehjk met zijn gezm terugkeeren Daat reist iemand zorgeloos de wereld in en nauwelijks beeft M im UfiteB gelicbti ei teac Uit TToeffer tüdea OE GOUDSCHB CODKANT HELODE K JAAR GELEOEN Uit Moordrecht Alhier heeft plaats gehad de verkiezmg van twee leden van het bestuur van den Zuidplaspolder Tot dykgraaf is herkozen de heer W K van Gennep te s Gravenbage en tot heemraad de heer P Keyber Pz te Zevenhuizen eerstgenoemde met 2597 en laatstgenoemde met 2925 van de 3210 uitgebragte stemmen SO JAAR GELEDEN Maandag 4 Mei e k wordt eene om nibusdienst geopend tusschen Bodegraven en Gouda Plaatsruimte voor 20 personen Prüs per nt 50 ets des Donderdags 40 ets Retour Donderdags 50 ets Tot hoogheemraad van de Knmpenerwaard is benoemd de heer JHuyzer Ds J Kok te uderak hoopt opZondag Ifl Mei a s i morgens te halftien uren aldaar zyné afscheidsrede enop Zondag 17 Mei daaraanvolgende teOpheusdcn zyn mtreérede te houden H jaar eleden In de Werkinricitmg aan den Groeneweg werd heden on r groote belangstelling gevietó het zilveren jubileum van den directeur dier innchting den heer W F Meyer In de regentenkaimer vereemgden zich reeds hedenmorgen vroeg de bur gemeester h h regenten en dames en commissarissen der inrichting in welk samenzyn de jubilans allereerst wei d toegesproken door den hekr C v Veen president van het bestuur die er aan herinnerde dat de heer G C de Vooys de nog ecnig overlevende regent was die ook vo r 25 jaren by de mstallatie van den jubilaris als zoodanig fungeerde Niet wetende welke herinnering den jubilaris te zullen aanbieden overhandigde spr een geschenk m enveloppe Dr A van Usendyk presidentcommissaris sloot zich by hefwaardeerendgetuigenis van den present van hetbestuur aan Daarna gingen de aanw fclgen naar de eetzaal welke de verpleegden als hun hulde aan den jubilaris feestelyk ingericht hadden 1936 zyn benoeming tot directeur een promotie die hy zich door zyn goede diensten en getoonde bekwaamheid verwierf en waarmede de erkentelykheid voor de uitstekende behartiging van dezen zeer omvangryke geworden tak van overheidsbemoeiing tot uit drukking kwafti In vooraanstaande betrekking blyft de heer Dykxhoorn thans by den nieuwen dienst werk zaam Over een maand vestiging op de Turfmarkt Het gewestehjk arbeidsbureau te Gouda wordt zooals bekend gehuis vest in het jjand aan de Turfmarkt w aarm het magazyn van de firma Bruas is gevestigd geweest Het hui dige getiouw van de districtsarbeidsbeurs aan het Regcntesseplantsoen Nieuwehaven zal verder dienen voor den dienst vaij maalsctiappeUjk hulp betoon welke gemeentelyke taak blyft Het pand aan de Turfmarkt zal voor de inrichting voor zyn nieuwe bestem ming een verbouwing ondergaan Naar verwacht wordt zal het over onge eei een maand voor het gewestehjk ar beidsbureau in gebruik genomen wor den Tot zoolang blyft het bureau in de huidige getxiuwen Verhuizingen binnen de gemeente G Verboom van O de Boompjes 98 naar Vierde kade 76 G Spijkef geb Breider van Groenoenodaal 43 naar R Visscherstraat 12 M J P Legris van Groenoenodaal 56 naar Markt 65 T van Heuvein van Markt 34 naar Gr Florisweg 38e A P Happel van Re gentesseplarttsoen 5 naar Pr Hendrikstraèt 37 W G Rozestraten van Gouwe 106 naar Nieuwehaven 62 J Hirschberg van Kanaalstraat 29 naar Herzogstraat 3 N J van Leeuwen van Gr Florisweg 8 naar Crabethstraat 57 C M Kamps van Heerenstraat 39 naar J V Henegouwenstraat 6 J M Mul van St Josephstraat 29 naar Bocken kqmt het noodlot en verbrandt ijn villa Het was om te huilen Wenkhusen draaide zich met a n ruk om en verwijderde zich Het drl vige emde van de Stobersche vi gmg hem aan het hart Geheel in tegenstelling met zijn kinderen Die hadden VEUinacht wel naar den brand gekekd en ook vanmorgen nog hadden zq hier gestaan om naar de rookende Süinhoopen te kijken maar dat was ook alles Daarstraks toen hij langs hen ging Elhe lag in de hangmat en Frits maakte aanstalten om haar te fotpgrafeeren hadden zij over het Indische restaurant gesproken d t in het Westen van BerUjn geopend De jeugd nam alles luchtig op vooral als zij zelf niet hard door het leven werd aangepakt Wenkhusen liep haastig over de grasvelden naar zijn huis een vrbolijke witte villa opgetrokken m landhuisstyL Achter het huis daalde de turn glooiend af naar het meer Hier was EUie s en Frits paradijs beginnend bij het gele s and en eindigend bij een motorboot die goed vastgemaakt aan een steiger lag Toen Wenlchusen om het huis heen liep zair hij dat de hangmat leeg was hi hoorde echter Ella s ooge stem achter de struiken die aan het emde van het strand verrezen en waarachter het tuinmanshuisjs vMs gebouwd Hoewel hij na e koelte van zijn studeerkamer verlangde wilde hij even met do kmderen spïeken Hij gmg flus zijn gezicht bettend met zyb z do k Q33t bet seringesboscii bergstraat 108 J W L van den Bos van Gr Florisweg 48 naar E J Potgieterstraat JO J C van Tiggelen van V d Pahnstraat 130 naar C Ketelstraat 58 P J van den Berg van Vossiusstraat 3 naar Wilhehnmastraat 5 B A Kettler van Crabethstraat 5 paar Kattensmgel 72a J ter Meulen van v Swietenstraat 4 naar Kattensmgel 72a W de Bruin van Bleekerssingel 17ben naar Gouwe 108 O Stem van Krugerlaan 37 naar E J Potgieterstraat 14 Burgerlb k Stand Geboren i Apnl Gysbertus zn van J F BAkerboom en G Borst St Josephstraat 62 April Martmus Adrianus Henrfcus Wilhelmus zn van A M vanLeeuwen en J P Timmemrans Tollenstraat 81 Marhze Wilhehmna drvan S van Werkhooven en C van Reden Zoutmanplein 17 Fi erikWilhelmus Anthom zn van A StoUc enM C van der Hulst Krugerlaan 93 Getrouwd 30 April C J van den Heihgenberg en C J van Breukelen B Lengkeek en M C Warmenhoven E E Vochteloo en S Kruyf W van Eyk en G Zeverboom Overleden ApriL Catharma Ofman wed A Harst 76 j April Adrianus Bontekoe 88 j PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop diefstal van baggerbeugel EN BAGGERLAARZEN Een inwoner heeft by de politie aangifte gedaan van diefstal van een baggerbeugel met stok van zyn kweekery Na onderzoek kon de dader opgespoord en het ontvreemde m beslag genomen worden Een ander deed aangifte dat mt een tumloods een paar rubberlaarzen waren ontvreemd khet ondprzoek kwam vast te staanJlRt een mwoner uit Waddinxveen zich aan dezen diefstal had schuldig gemaakt De laarzen konden in beslag genomen worden Proces verbaal werd opgemaakt COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING Rozen per bos Bnarchf ƒ O 70 ƒ 1 00 Rosalandia ƒ 0 40 0 70 With Kprdes f 0 55 0 90 Doms Rykers f fpO 2 80 August Noack ƒ 0 60 110 Else Poulsen f 0 68 Edith Helen ƒ 0 50 0 80 Steward f 0 32 0 46 Queen Mary f O 80 1 OO Florex ƒ O 80 tot ƒ 1 Butterfly f 1 30 1 50 Hadley f 150 1 70 Gemengde rozen ƒ O 24 0 32 Diversen per bos Anemonen f 0 06 Audromeda ƒ 0 09 Clematis Prins Hendnk ƒ 150 180 idem Miss Ie CouUre ƒ 1 60 Ceiasus Hisakura ƒ 1 70 3 20 Rhododendronbloemen ƒ O 65 0 m Idem Pmk Pearl ƒ 1 10 120 Seringentakken f 0 80 1 30 Azaleabloemen ƒ 1 70 3 00 Diversen per stuk Jap Azaleas ƒ 0 36 60 Goudenregen ƒ 0 45 0 60 VERGADEj ING VAN DEN RAAD Een openbare veigadering van den Raad zal gehouden worden as Wocns dag des namiddags 2 uur Capelle a d IJssel BOUW VAN VEERTIG WONINGEN AANBESTEED Te dezef plaatse is aanbesteed de bouw4 van 40 woningen Laagste mschryister was de firma Paul en Karman te Hillegersberg vpor ƒ 132 510 Gouderak GEMEENTERAAD Nieuw veerplan aangenomen dat aanleg van een hiiventje behelst Woensdagittorgen kwam de gemeenteraad onder voorzitterschap van burge meester H Bergman bijeen Terzyda gelegd werd een verzoek van de werkloozen om verhooging van het basisuurloon m werkverschaffmg Het eerst zag hQ EUie zy altijd haar badcostuum dat de slankheid van haar achttien jaren voordeelig deed uitkomen Vlak naast haar stond Frits hij was een jaar ouder das Ellie een jonge athleet met breede ioijders die er in het gemakke W huisjasje een beetje hoekig tiitzagen € e man die ernstig met de twee praatte en daarbij telkens naar een geopenden rugzak aan zyn voeten wees was de tuinman en chauffeur Lorenz een gewoonlijk kalm man dien men anders ieder woor4 uit den mond moesf halen Toen Wenkhusen plotseling achter het boschje tevoorschijn tcwam hield Lorenz midden in zijn woorjin stil en keek verlegeh naar zijn r ak Er was iets niet m orde Wenkhusen merkte het dadelijk Toen Ellie zich verschrikt naar hem omkeerde zag hij de ontroermg m haar oogen Hl kwam odzekernaderbij Wat is er aan de hand Ellie tcwam haastig een paar stappen naar haar vader toe Lorenz heeft iets zeer merkwaar digs gevonden de rugzak daar Ja De chauffeur kuchte HiJ namden rugzak op en kwam naar Wenkhusai Een vreemd zaaide zit er in breekijzers loopers en een bo sleutels Wokhusoi wierp een blik in den zak en de schrik deed hem verbleeken Inbrekerswerktuigcnf iBo wat yoori Frita haalde er din van van 28 op SJ et daar het adna niet met name onderteekend was Een verzoek van de Vereenigmg vov VreemdeUngenverkeer om toe te tr 4cn als lid werd afgewezen De heer A J Bomhof ter verged rang geroepen werd door den vooi zitter gelukgewenscht met zyn benoe mmg door Ged Staten els gemeent ontvanger van Gouderak en Moc drecht De heer Bomfaof dankte dea raad voor het m hem gestelde ver trouwen en hoopte dit niet te zulliK beschamen De metselaar D Loendersloot wert geplaatst op de lyst van ambachtslieden voor het gemeentewerk In 1941 zal hem dit worden opgedragen De voorzitter deelde vervolgen mede dat het oude veerplan nL de aanschaffmg van een motorpontje met behoud van de groote pont alsmede da daarby gedane toezegging van finau cieele hulp geheel van de baan is De Waterstaat komt nu met eea ander plan Dit omvat de onteigenjnf van de terremen toebehoorende aan de fa Gebrs Kasbergen tenemde eea nieuwe veerstoep te maken met een haventje als ligplaats vo r de pont Het terrein zal plm 2 50 M worden opgehoogd terwyl de hulbige Vea straat een doode straat woraen zal B en W stelden voor m nncip met dit p an accoord te gaan Ode vepschillende raadsleden waren na bezichtiging van de aanwezigen teekemnf van oordeel dat het thans voorgestelde plan aanbeveling verdient boven het oude Aldus besloten Na een ge discussie werd vervolgen besloten de loopende pachtovereen komst met den veerman van het ge meenteveer den heer A Borst te verlengen met eén jaar en daarna tot publieke verpachtmg over te gaan Van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken wa ingekomen een mededeeling dat d z g n B steun weer verleend kan worden Tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim werd m de vacature J C van Dam gekozen de heef L Kool Aan het gemeente personeel voorzoover dit hiertfoor in aanmerking komt zal een duurte toeslag van 6 worden verstrekt Voorti werd besloten een circulaire te doen verspreiden teneinde te komea tot goedkoopen electnschen stroont voor kookdoelemden Op voorstel van B en W werd besloten ontneffmg te vragen van de veivi plichting tot bestrydmg van wandw gedierte Na afwyzend advies van B en Wa werd een voorstel van den heef A Huisman om den kmderen van het Weeshtis te Moordrecht gymnastiekle te doen geven in het gymnastieklokaal Ihier met 4 2 stemmen verworpen aangezien men van meenmg was dat de gemeente Moordrecht hiervoor zeil dient zorg te dragen Moordrecht GROND VOOR WONINGBOUW VERKOCHT De heer J Kuit heeft verkocht aan den heer Mooten een perceel bouwgrond naby de Molenstraat Het is é bedoeling hier drie woniiVgen te bouo wen J VERSCHE ZEEVISCH VINDT AFTREK Voorraad was spoedig uitverkocht Op initiatief van het gemeentebestuur 13 luer Woei sdag versehe visch verkocht afkomstig van IJmuiden Dat deze maatregel werd gewaardeeri bleek uit het feit dat de visch spo dig was uitverkocht en velen er meH van konden bemachtigen Ouderkerk a d IJssel BURGERLUKE STAND Overleden Gysbert de Bruyn 71 jaar weduwnaar van J Twigt Cot neba Jorina van Duyvendyk 2 jaar d van T van Duyvendijk en C Twlgt Schoonhoven EIERVEaiNO Aan de eierveihng m de Lopikerstraat werden Woensdag da volgend pry zen besteed kipeieren J SBO ƒ 6 70 eendeieren ƒ 6 10 ƒ 6 90 beid per 100 fiöiks uv ibrfc gezicht 9