Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1941

DONDERDAG 1 MEI 1911 Japan en de Am rikaansche patrouilleering JEEH TENDENZ TOT AGBE88IE Booth Taa Mataoeriu aaa ét Ver StateBT Op een in de gisteren te Tokio gC houden persconferentie gestelde vraag over de uitbreiding van het Amenkaansche patroiulleeringsstelsel tot de zeven zeeën antwoordde de ivoordvoerder van het inhohtmgenbureau Koh Isji dat deze stap zeer gevaarlek zou zyn en geacht kan worden een tendeiu tct agressie te hebben Op de vraag of het voor Japan noodzakelijk zou worden een patrouille in te stellen op den Stillen Oceaan als gevolg van de uitbreiding van het Amenkaansche patrouiUeenngsstelsel zeide de woord voerder £ lit is op het oogeiubbk niet noodig hoewel het noodzakelijk zal kunnen worden met het oog op de ontwikkeling van den toestand In verband met den door enkele Japansche politieke schruvers aan den Japansche mimster van Biutenlandsche Zaken Matsoeoka ge geven raad esa bezoek te brengen aan Amerika en een openhartig onderhoud te hebben met president Roosevelt zeide de woordvoerder Ik zal het den minister van Bui tenlandsche Zaken zelf vragen doch ia kart u met beloven dat de minister mu een definitief antwoord zal geven Op de opmerking dat ook enkele Amenkaansche bladen geschreven hebben over een bezoek van Matsoeoka aan Amerika zeide de woordvoerder djt zyn maar courantenbenchten Koh Isji zeide voorts dat hij den minister van Buitenlandsche Zaken hierover nog geen vragen had gesteld doch dat de viee minister van Buitenlandsphe Zaken hem gezegd had Ik weet het met Op de vraag of Duitschland en Italië bzwaren zouden hebben tegen een bezoek van Matsoeoka aan de Vereenigde Staten antwoordde de woordvoerder Deze vraag moet aan deze lieide landen worden overgelaten daar ik geen woordvoerder ben van deze twe mogendheden Koh Isji fiermner e voorts den vrager aan het feit dat Amerika met tegen Duitschland en Italië strijdt doch dat het zijn neutra hteit in den Eu peesehen ooflog be fen Apnlregelmg zullen than kookdoeleinden lonkaarten te brandstoffen en of worden uitgereikt De belanghebbendMi dienen een door den pla t8elyken di tiedienst nader vast te stelkn £ by genoemde mstanUe 1 v ten mde een aanvraagfom eurk tï rf T4 sonen of gezmnen in aanmjï die met electnsch koken en S l aansluiting hebben op het Onder een aansluiting op het wordt hierby verstaan dat f desbetreffende perceel of J slechU een perceelsgedeelte bewoond m dat gedeelte e n binnenleiding hetzy met hetzi der gasmeter aanwezig is Zy dit l op het gasnet zyn aangesloten dS ui u T P kookten len derhalve van de uit eikine 2 bovengenoemde bonkaarten zJ gesloten 4 Uitdrukkelyk wordt er de aandM op gevestigd dat sleciits person gezinnen die een zelfstandige h 5 houding voeren voor uitreiku M aanmerking kuraien komen worers van hotels pensions ed S mede personen of gezinnen die 2 zelf hun WArm moalt zelf hun warme maaltijden berei derhalve met De bonkaarten mogenaan degenen die in het bezit a van een stamkaart met hoofd £ merkt worden uitgereikt Tegen het doen van onjuis é onvolledige opgaven zullen str maatregelen worden genomen Verlenging vleeschboo De secreUns generaal van het den temenl van Landbouw en VisvCmaakt het volgende bekend Zooals reeds eerder werd geonU ceerd IS het noodzakelijk geblekt k vleeschranteoen te verminderen hT geen neerkomt op een verlenging dt geldigheisduur der bonner In Jï band hiermede wordt de geldighe penode van de met 13 gennmme bonnen van de vleeschkaart verlnj tot 18 dagen De bonnen blnver S halve geldig t m Dinsdag 8 Mti a BONDEN EN KATTENBRDOD Hel Ryksbureau voor de voedid voorziening in oorlogstyd maakt it kend dat van 1 lol en met 31 Mei IM op bon No 7 van de voederkaul honden beschikbaar wordt gesteld Voor groep I 10 k g hondenbnn III 8 VI 5 V 4 VI 3 Op bon No 7 van de votoerlmil voor katten wordt over dezelfde perio 14 kg kaltenbrood beschik lar uiisluilt waart Gevaarlijk en nutteloos experiment Wanneer de Ver Staten het voor nemen hebben hun convooieerings en bewakmgsmaaliegelen ten uitvoer te leggen om JEngelands strydkracht nieuw leven te geven moeten wy con stateereh dat het een even gevaarlijk als nutteloos experiment betreft zoo schryft vandaag He Tokio Asahi Sjimboen in een hoofdartikel over de effectuiteit van de Amenkaansche hulp aan Engeland volgens het D N B Officieele Japansche verklaring De uitbreiding van de Amerikaan sche controle ter zee is vandaag door een spreker in de persconferentie te Tokio volgens het DNB de ge vaarhjksle stap der V S genoemd welke direct voor de deelneming aan den oorlog komt In geval u t dit op treden een incident mocht r ontstaan moet allereerst worden vastgesteld hoe un in welken vorm het incident ont staan is Wat de verklaring van Roosc velt over de uitbreiding van de zee controle tot de zeven zeeën betreft zal voor het oogenblik nauwelyk de nood zakelykheid bestaan van eei controle in den Stillen Oceaan Een correspondent wees vervolgene op een bericht van di okioNitsji N 1 1 s j 1 uit Singapore waarin ge meld wordt dat de bevelhebber der Bntsche strydkrachten op Malakka in een intefvicw met United Press gezegd heeft dat men van BritstTÜe zyde thans niet meer alleen nog aande verdediging van Singapore denkt maar voor geheel Malakka van de zeezyde mocht worden aangevallen za waarschyniyk de Amerikaansche marine zulks verhinderen Men neemt aan dat de Japansche politiek parallel nSopt met de spilpolitiek in Europa de woordvoerder zpide in dit verband dat in geval dat juist was en dat de meening vormt van de Bntsche regee ring deze uitlatingen van den Britschen bevelhebber vA Japansche zyde de allergrootste aandacht verdienen Hy weigerde echter commentaar te geven Wat de berichten over een geheim militair accoord tusschen Tsjoengking en Engeland betreft daarvan is nog geap bevestiging ontvangen Omtrent de activiteit van James Roosevelt in Tsjoengking is m Tokio mets bekend steld Na 31 Mei 1941 is bon No 7 van bedoelde kaarten ongeldig en mag i met moer werden aangenomen BEROEPEN BENOEMINGEN ENl NcdrrUndsch Hervormde aai Aangenomtn nuar Arnhem ds n te Spannum Eden Bowam Gereformeerde Kerk te Thoien tand J Z Potjes bul prediker e Vlis mgin en cand D VlimbS hulpprediker te Bel gen op Zoom Beroepen te Rotterdam Delf haiiti d t Holwerda te AmersJoort In den ouderdom van BS Jaar is te V t d B len Kale ementut predikant der derlandsche Hervormde G meente te RdM overleden Dj Ten Kale werd predikant k 1878 te Leksmond Hl stond daartva k Ellielgen Aal ten en Rotterdam w ke gemec hiJ van MM tot 1921 diende Daarna vest hl ilch te Velp pi J N PatUat aat M Ds J N PatliM inspecteur bh hel onderwijs In de inspecUe Den Haaj atdezen dienst met pensioen verlaten HrjIW dan het onderwyi een kwart eeuw eedleiii Voor dien wa hiJ predikant bij de N P land che Hervormde Kerk HtJ werd ra IW tot het predikambt Ingeleid te JJiendUB Daarna stond hij te Aardenburg Hier wt hem in 1921 eervM etn r ta t verleend gens tijn benoeming tot inspecteur bil W lager onderuys Van 1918 tol 1921 WM Ki schoolopziener In het arrondlseemcnt M de burg Ds PatUst aat voor In de d r nctoefenlngen der Vereeniging mpi TrjHnnig Hervormden Met cmerttaA D H M E Bremer Nederlandsch Hm predikant te LAndsmeer heeft per 1 Juni U eervol emeritaat aangevraagd D Bro werd predikant In 1902 te Egmond aan en stond daarna te Brielle Bre keii loot en stnds 1933 t Landsmeer Dnela Op 14 Mei a s hoopt prof dr G Leeu hoog eeraar aan de Bljksun ve te Groningen den dag t herdenken hij voor 25 jaar in het predikambt bevestiP werd HtJ werd predikant in I H te Hw renberg waar htj in 1918 tijn amjjl neer wegens de benoeming tot hoogleeraar teGI nmgen Ds E P Borgman voorganger der emlg ng van VrlJzinniS Hervormden te Jle burg herdenkt op 14 Mei as den J waarop Dy voor 25 jaar tot het predik werd inüeleld Hij werd predikant te Wier 1916 na lan 19IS 1918 hulpprediker te J nesse geweest te lUn Hi tond daanUj Klooster terApel Franeker Wirdu n hi eervol ontslagen werd wegen benoeflij lot voorgahger er V ereeniging van Vm Hervormden te Midatclburg AfsckeM kevestlftal f M Nederlandsche Hervormde Kerk P B E Derkens nam wegens verkregen 4 rttam afscheid van zijr gemeeirte te Zondag Jl nam Ds J E King die emeriuat gaat afscheid van ilJn geireen Sleen welke Hl eerst 19 Jaar of daarna 19 Jaar heeft gediend De verwoestingen in Plsrmouth VEEL IrGER dan COVENTRY Umtcd r ress meldt uit Plymouth dat de verwoestingen die daar door het Duitsche lucht apen zyn aangericht alles wat roeger vernield werd m den schaduw stellen De verwoestingen zyn veel erger dan in Coventry Woorden kunn r n niet beschnjven hoe de deelen van de stad er uitzagen waarover het luchtwapen heeft gevlogen Zy gelyken op too letlen uij Vlaanderen ten tyde van den wereldoorlog Geheele straten waar vroeger winkels en kantoren waren zijn niets anders dan puinhoópen geworden Het is onmogehjk vast te stellen waar een strw H egint of ophoudt Op deze plaatsin is feen levend wezen te vindeü De verslaggever van de New York Times Anderson meldt dj t het Duitsche ruqhtwjtpen voor het eerst heeft bereikt dat in een Engelsche stad duizenden personen iiun laatste bezittingen samenraapten en een in pum liggende stad verlieten die hun geen onderdak meer kon verleenen t Cand J Talma ts voornemens op ar zUn 1 ede te C dzand Z te I Sl2 b cestigd te ztjn door da A Everts te zandc Ds D Botiman te Spannum hoopt J het einde van Augustus lU Intrede I hem te d en DEIFTSCHE CTBOENTKNVEIUnO 30 April Bloemkool Ie soort 22 HK Idem Je soort 15 80 17 00 komkomn ert Ie soort ig 00 25 00 Idem Ie soort l lade 1 soort C 90 00 Idem 2e nx Ai 3 20 oer 100 stuks stoofsla 9 0O 20 0 a vte 17 00 20 00 per JOO kg radij 2 3 raapslelen 1400 rabarber tSO eldf IJ 8 30 per 100 bo ipiuile 11 80 t per 100 kl BUITENLARD DVITSCB LXGtRBSRICBT Zuidelijke havens van Peloponnesus bereikt MM ENGBL8CBEN ONDEB WB EEN GENEKAAL GKVAIJIOEN GENOMEN H t opperbevel van dt weermacht maakt bekend Duikbooten hebben uit krachtig beachermde convooien 3S285 brt vuandelbke icheepsruinite aUmede een eBCortevaartuig van de Bntjche marine tct zinken gebracht Motortorpedoboolen hebben bij een actie tegen de BritfChe Zuidoostkuit een krachtig beveiligd convooi aangevallen en drie koopvaardera van 9S00 brt in totaal tot zinken gebracht In Griekenland zm gemotoriseerde alrudkrachten van het Duitsche leger bij hun scherpe achtervolging tot aan de Zuidelijke havens van den Peloponnesos opgerukt en hebben de verdere vlucht van de Engelschen over zee be let Daarbij zyn tot dusverre 5000 Engtlschen onder wie een generaal benevens talrijlfe Serviërs onder wie vier generaals en 300 andere officieren gevangen genomen Maandag hebben Duitsche jagers m de Grieksche wateren b j het eiland Hydra een Engelsche Walrus vliegboot neergeschoten Vier Bntsche water vliegtuigen werden aan de Zuidoostkust van den Peloponnesus vernield Duitsche gevechtsvliegtuigen en Stuka s hebben gisteravond en s nachts de haven van La Valetta met groot succes aangevallen Zij plaatsten bommen op een lichten kruiser op stellingeu van de luchtdoelartiUerie op haveninstallaties en op benzineopslag plaatscn en schoten een torpedojager benevens een grooten koopvaarder in brand Andere aanvallen waren op de vliegvelden te Lucca en La Valetta gericht In luchtgevechten boven het eiland verloor de vijand twee jagers van het type Hurricane Eigen verliezen deden zich niet voor In Noord Atrika hebben Duitsche en Italiaansche stuka s de haven van Tobroek artillerie stellingen bij fort Pilastro en vtrstcrke fabrieken ten Zuiden van de Via Balbia met bommen van zwaar kaliber bestookt Sterke formaties gevechtsvliegtuigen htbben m dtn nacht van Dinsdag op Woensdag wetr de oorlogshaven Ply mouth gebombardeerd Er ontstonden groote branden vooral in Devonport en hevige ontploffingen op het terrein van de gjsfabrick en in benzine opslag opsl gplaatstn Andtre formaties ge vechtsvliegtuigcn deden succesvolle aanvallm op de havtns Cardiff Lowe sloft en lp wcih berjtAens op vijandc lijk nachtvlitgvelden Op zee rondom Engeland heeft het hichtwapen een koopvaarder van 4000 brt tot zinken gebracht en een Vrij groot schip zwaar bewhadigd Verdra gmdc batteriien van het leger hebben nxt groot succe voor den oorlog bc Lingrijke in itallaties in de omgevii g Dover bevochten Duitsche jachtvliegtuigen hebben gi leren bii aanvallen op de Bntsche Zuidoostkuit rn aan de Kanaalkust zes jagers van het type Spitfire en twee f necht vliegtuigen van het type ristol Blenhe m zonder eigen verlie zen omlaag gehaald De vimnd heeft in den nacht van 29 op 30 April met betrekkeliik zwakke strijd krachten op verscheidene plaatsen in West fn Zuidwest Duitschland een gering aantal brisant en brandbom men laten vallen die slechts onaan zienluke mateneele schade veroorzaak ten Onder de burgerbevolking waren er enkele doeden en gekwetsten De bemanning van een nachtjager Oberfeldwel el Sommer Ob rfeldwebel Remnagel en Feldwebel Glass heeft zich in den nacht van Dinsdag op Woensdag boven Engeland buzonder cnderscneiden De totale verliezen die de vijand Maandag en Dinsdag heeft geleden be dragen 47 vliegtuigen Hiervan zijn er 21 in luchtgevechten en door nachtdagers negen door marine artillerie neergeschoten De rest is op den grond vermeld In diezelfde penode zijn zes eigen vliegtuigen verloren gegaan JTALIAANSCH LEGERBERICHT Duitsch Italiaansche aanvallen in Cyrenaica iVUANDELUKE VLOOTEENHEDEN GEBOMBARDEEBD fiet weermacht bericht nummer 329 luidt als volgt itahaansche en Duitsciie formaties luchtstrudkrachten heb n bombardementen gericht on vuandelijke vloot eenhedfen in bet centrale deel van de Middellandsche Zee Vliegtuigen van het Duitsche vlicgercorps hebben de luchtbasis Malta gebombardeerd en vuandeluke schepen te La Valetta op lalta getroffen Twee vyandelijke vliegtuigen zi n neergeschoten tydens een luchtgevecht In Cyrenaica gaat aan het front van Tobroek de belegering van de Engelache strydkrarhten voort Aan he front van Solloem hebban de offensieve acties der Duitsche en Italiaansche B8I den vyand gevoehge verliezen toegebracht en hem gedwongen op ei ch iaene punten teiaig te wnken HMialnsche en Duitsche luchtformaties hebben het bestoken van de havens en verdedigingswerken van Tobroek voortgezet Een transportschip ij door Duitsche bommenwerpers tot zmken gebracht Batteryen en stelbngen werden getroffen Gemotonseerde Britscbe atrydkrachten werden onder mitrail teurvuur genomen Een vUegtuxgVan l et type Blenheim werd neergeschoten In den nacht van 29 op 30 Apnl hebtien vyandelyke vliegtuigen een aanval onr demomen op Benghazi In Oost Afrika zeten onze troepen In de verschillende sectoren hun belcmm 8rm8en van den vtjandelyken druk voort door acties van de artillerie ft 4i Intanterie Seden dagen duurt dete exjodus voort Waarheen deze meiMbhen Roeten gaan weten iq niet Zy willen alleen ma weg Bngelsch eonunni qaé In het ofbcieele oommtBiiqu van het Engelache ministerie van Luchtvaart wordt medegedeeld dat Dinsdagavond verscheidene luchtaanvallen op Engeland zyn gedaan Een stad in 2kudwe8t Engeland is bijzonder zwaar geteisterd Talrijke braiulen z n ontstaan Men vreest dat er zware verhezen zun ontstaan Ook op andere plaatsen m Zuidwest en uidEnge land alsmede in East Anglia en ZuidWales zun bommen geworpen Hier zoowel als in Zuid Wales is schade aangericht riynuHitli in de evaeistiemne eiigeiMnnen De Engelsche regeering heeft de sitad Plymouth m de evacuatiezone opgenomen Deze maatregel is veroorzaakt door de zware Duitsche aanvallen waarbij de oorlogshaven en het industnegebied van Plymouth alleen al in de laatste tien dagen vyf m al getroffen werd alsmede door de vlucht van de bevolking Plymouth heeft met lnbegri van de oorlogshaven Devonsport 300 WIO inwoners Engelsche luchtaanvallen ELP SOODEN IteERTIBN ZWAAB EN TIEN UqpTGEWONpEN Amerikaansche vliegtuigleveranties AAN DE PrtlLIPPUNEN SINGAPORE EN NED INDIfi Naar uit Manilla aan het DNB te Sjanghai wordt gemeld hebben de Ajnerikaansche vliegtuigleveranties aan de Philippynen Singapore en Nederlandsch Indie in de laatste dagen een grooteren omvang aangenomen dan tot dusverre het geval was Het schip Steel Marmer heeft Dinsdag komende van Honololoe in Manilla vier hchte bommenwerpers voor de op de Philippynen gestationneerde Amerikaansche luchtstrydkrachten gelost Tegelykertyd komen in Singapore voortdurend vhegtuigen voornamelyk lange afstandsbomm werpers bestemd voor Singapore en Neder landsch Indie aan In den loop van Dinsdagavond en in den nacht daarop heeft een vry groot aantal Engelsche vliegtuigen getracht ons land binnen te vliegen Brisant en brandbommen werden op versdiiUende plaatsen neergeworpen Hoewel de meeste op de gewone wyze op het vrye veld terecht kwamen en geen noemenswaardige schade aanrichtten zyn toch op verschillende plaatsen meer of minder groote schaden teweeggebracht en werden slachtoffers gemaakt Op een plaats werden door drie neergeworpen bommen een huis volledig vernield en een ander huis zwaar beschadigd daarljy werd een telefoonleiding geraakt en het telefoonverkeer tydelyfk gestoot d Helaas zyn hier drie dooden drie zwaar en drie licht gewonden te betreuren Op een andere plaats in het Wasten van het land werden eveneens door drie brisantbommen vier woonhuizen verwoest en drie andere zwaar beschadigd Van de bewonerB werden dne personen gedood en één zwaar gewond In een andere jjlaats ontstond schade aan woonhuizm en broeikassen daar werden twee personen zwaar gewond Tenslotte werd in nog een andere plaats in t Westen des linds waar vry veel bommen weren neergeworpen ook vrrju veel schade aangericht Hier werd een hoofdbuis van de waterleiding getroffen alsmede de bovenleidmg van een trambaan Verder werden verschillende vaartuigen beschadigd en een heele ry woonhuizen mm of meeridoor bomscherven en ook door den luchtdruk tieschadigd Helaas waren hier vyf dooden aoht zwaar en zes licht gewonden te betreuren Op verschilende andere plaatsen werden nog huizen schuren boerenhoeven getroffen of door scherven en door den luchtdruk beschadigd Ook een aantal paarden koeien en eenig kleinvee werd gedood De totaalbalans geeft dit beeld acht huizen vermeld ongeveer twee dozyn huizen min of meer zwaar beschadigd elf dooden veertien zwaar en tien licht gewonden BINNENLAND Reorganisatie Rotterdamsche politie DUBBELE MOORD TE HOUTEN SCHEIDING TUSSCHEN JUSTfnEE LEN EN STBAATDIENST In vlaag van waanzin Gistermorgen is in de buurtschap t Gooi onder de gemeente Houten U een dubbele moord gepleegd Te ongeveer tien uur heeft de 59 janfcc V d L in een vlaag van waanzin in zyn huis zyn mets vermocdtnde viouw zocxianig mishandeld door haar te slaan en te schoppen dat weldra de dood intrad Hierop is de moordenaar op zyn ryvviel gesprongen heeft als een wildeman rondgetoerdTdoor de ge meente Houten en belandde terslotte by het huis van zijn dochter die niet een zekeren van G is gehuwd en in wier huis hy de baby van een half jaar nog altyd in een vlaag van waanzin doodsloeg De moeder radeloos van angst wil aê het kind uit de handen van den moordenaar redden doch werd ten slotte het derde slachtoffer Op on menschelyke wyze sloeg en schopte d L zijn eigen dochter haar daarna nog met een scherp mes bewerkend De dochter die inmiddels zwaar ge wond was viel op den grond en wist niets beters te doen dan zich cU od te houden hetgeen haar geluk was Want toen verdween de waanzinnige weder om als een verdoolde rondfietsend door de gemeente Houten Buren had den inmiddels een arts gewaarschuwd die de eerste m iiche assistentie ver leende en de zwaargewonde vrouw naar het St Antoniusziekenhuis te Utrecht liet vervoeren Direct werd gen grondig onderzoek ingesteld naar den dader die echter toen men dit onderzoek begon spoor loos verdwenen was Op het oogejibhk ecnige uren na den moord is péi de Houtensche pohtie nog ruet gelukt den man die de provincie in Oostelijke richting iS ingevlucht te achteihalen Het onderzoek der politie wordt voort gezet Naar de waarnemend hoofdcommis sans van politie te Rotterdam de heer J P Roszbach in een persconferenUe heeft medegedeeld zal het Rotterdam sche politieapparaat grondig gercor ganiseeixl worden Het omvat thans circa 1500 man maar zal samen met etn deel der om liggende te annexeeren gemeenten te zyner tyd eenige duizenden manschap pen tellen Voorts komt er een strenge schelding tusschen den justitieelen tn straatdienst T angezien het huidige centrale bureau te klein gewoiden is zal er lii de toekomst een nieuw hoofd gebouw verjyzen De reorganisatie piannen zuUéo in de eerste plaats oir vatten de politiecorpsen van de zes grootste gemeenten van Nederland en zuilen per 1 Januari 1942 hun besiag moeten hebben gekregen Men krygt dan een staatspolitie in tiovenge noemde steden dragende een gelyk uni ferm welke men in Rotterdam reeJs gedeeltehjk zal aantreffen Te Rotterdam zal de eerste stap zyn Ijet centraliseeren van de justilieele diensten van de verschillende bureaux De crimineele dienst zal ge piist wor den in vyf groepen die elk op hun eigen terrein zyn gespeciabseerd De ordedienst zal aanzienlyk worden uit gebreid en voor 1 Januari v n het vol gende jaar gereorganiseerd moeten zyn De hoofd commissaris zal m de toe komsr ook met meer onder den burge meester staan maar dezelfde bevoegd heden krygen als een politie president m het Groot Duitsche Ryk In de a lerkleinste gemeenten zal deze figuur echter voorloopig nog be wa rd blyven Ook de marechaussee zal deel u maken van de staatspobtie De beke Je bereden brigade te Kotter dam is opgeheven omcJat ze niet ve l zin meer had De uitbreiding v an de gemotoriseerde brigade is in verband met de lydsomstandigheden eenigen tyd uitgesteld DE SCHOOLKINDER OEDING IN DEZEN nj Gsiteren is m o aideeling Sociale Zaken van d © gemeente secretarie te s Gravenhage onder vdorzitterschap van wethouder L Buurman een inter communale bespreking gehouden over de moeilijkheden waarmee de schoolkindervoeding in verband met de voedselposilie te kampen heeft Ver tegenwoordigers uit Amsterdam Rot lerdam Utrecht Haarlem Leiden en Den Haag namen aan deze bespreking deel Eenige mogelykhedcn om het werk ook onder de tegenwoordig © omstan digheden voort te zetten werden opder het oog gezien waarby op den voorgrond werd gesteld dat zoo mogelyk de verstrekking van het Voedsel in de eetlokalen der scholen gehandhaafd moet worden Een kleine cominjssie werd gevormd die onder leiding van den heer Buurman wethouder voor Sociale Zaken in Den Haag het vraagstuk m behandeling zal nemen en die daartoe in contact zal treden met het ryksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs tyd Omzetbelasting op tabaksproducten MAG NOG NIET BEREKEND WORVE In verband met het feil dat van 1 Mei 1941 af omzetbelasting zal worden grfieven op tabaksproducten deelt de gemachtigde v ior de pijtfien mede dat het in afwachting van het tot stand komen van een definitieve regehng niet toegestaan is deze belasting door te berekenen Deze bepalmg wykt dus af van de richtlynen welke m het persbericht van 9 Januari j 1 werden gegeven Het g vgtg hiervaa is dat ieder dittalioksproducten veritoopt dus zoovelde fabrikant ads de groot en klièmhandelaar tot nader order de omzetbelastyijg voor eigen rekening moet nemen I SOLUCITAl ES BU DEN NEDERLANDSC EN OMROEP Öe regeenng van Bolivie heeft beslotfn de diplomatieke vertegenwoordiging by de asmogendheden tot slechja een gezant voor Duitschland en Italië tezamen te beperken Deze gezant zal zyn standplaats nemen in Beriyn Een Bntsche duikbootj heeft op 27 April in den ochtend een klem ongewapend Fransch schip tot zinken gebracht De Nederlandsche Omroep verzoekt ons het volgende op te nemen f Ontzaglyk 19 het Siantal soUicita ties dat geregeld jby den Nederlandschen Omroep binnen v komt In verband hiermede verzoekt de directeur generaal aan allen die zich voop een dicnstbetrekkinifmet den omroep in verbinding steidén met over hun sollicitatie e corréfpondeeren zoolang zy op hun eerstff schryven geen antwoord ontvangen hebben Elke dienstaanbieding wordt met de noodige aandacht behandeld en te zijner tyd beantwoord ZS M BOETE VOOR TEXTIELFABRIEK De inspecteur voor de prijsbeheer sching te Arnhem heeft een textielfabriek tot een boete van ƒ 25 000 veroordeeld wegens overtreding der prysvoorsdiriften Uit een onderzoek ingesteld door de gemeente politie te schede en uit de conclusies van een deskundigen rapport dat werd uiUebracht door Ijet Rykstextielbureau eek dat de goe deren die door ver3achte in den handel werden gebracht na 9 Mei 1940 voor pryzen werdeA verkocht welke genuddeld 10 hooger l gen dan de prijzen voor 4ien datum De heer K directeur der fabriek Voerde tot zyn verdediging aan flat de verkoopprijzen in overeenstemming waren met die van de pryscourant welke reeds in het begin van 1940 was opgesteld Voor 9 Mei was evenwel p die pryzen in bet algemeen een korting van 10 toegestaan Deze korting werd na 9 Mei niet meer verleend Dit verweer werd evenwel met aanvaard aangezien deze haftdelwyze er in de practyk op neer komt dat de pryzen met ongeveer 10 zyn verhoogd DISTRIBUTIENIEUWS Van 1 9 Mei geen schoenenverkoop GELDiëBEIDSOUUR BON VERLENGD TOT 18 MEL De secretaris generaal van het de parlement van Handel Nyverheid en Scheepvaart maakt bekend dat het m verband met de inventarisatie van de voorraden schoenen hier te lande noodzakelyk is dat m de penode van Donderdag 1 Mei 1941 lol en met 9 Mei 1941 hel koopen verkoop n en afleveren van alle soorten schoenen in den mebst uitgebreiden zin met mbegrip van pantoffels en leerloos schoeisel verboden is ook al zou hiervoor een geldige schoenenbon worden ingeleverd Derhalve valt onder du verbod ookl f koopen verkoopen en afleverenvJin alle soorten schoenen die tol dusverre zonder bon mochten wordenverkocht Tevens wordt bekend gemaakt dat de geldigheidsduur van de schoenenbonnen welker geldigheidsduur vervalt op een der dagen gelegen tusschen 1 Mei en 17 Mei 1941 wordt verlengd tol en met 18 Mci 1941 Distributie van aardappelen VERDUIDELIJKING De secretaris generaal van het de parlement van Lèndbouw tn Visschery maakt het volgerde mei betrekking tot de distributie van aardappelen be kend ooals reeds is tpublitterd geven de twintig met 15 genummerde bon ven van de broodkaart te zamen recht op hel koopen van anderhalve kilogram aardappelen Aangtz ien aan Kinderen die nog geen vier jaar oud zyn en aan personen die zwaren ar beid ve rl hlen specjale halve brood kaarten zyn verstrekt brengt dit uiter aard mede dal tien met 15 genum merde tionnen van de broodkaart te zamen recht geven op hel koopen van 4 kilogram aardappelen Bovendien zyn aan personen die 14 21 jaar oud zyn A broodkaarten uitgereikt De vier mei 15 genum merde bonnen van deze kaarten geven te zamen recht op het koopen van 0 3 kilogram aardappelen Voorts IS bekend gemaakt dal aan kinderen die na 30 April 1937 geboren zyn hjilve aardappelk arlen gullen worden uitgereikt In plaats hiervan dient gelezen te worden kinderen die op of na 2 Mei 1937 zyn geboren Kin deren die op 1 Mei 1937 zyn geboren zullen derhalve een heele aardappel kaart ontvangen Bonaanwijzing sch rzeep GELDIG VAN I MEI Jjp EN MET 31 AtJGUSIUS De secretaris generaaUvin het deparlement van Hardel Nyverheid enScheepvaart ifiaakt het volgendebekend v Gedurende het tydvak van EÊmnei dag 1 Mei lot tn met Zondig 31 Augustus a s geeft de met K ge merkte bon van de lexlielkaait welkp uitgereikt werd aan mannen en Jongens die zyn geboren voor 2 Feb ari 1926 itecht op het koopen van 50 gram scheerzeep of een tube dan v el een pot scheercrcme Bovengenoemde bon van de textiel kaart is aangewezen om degenen die tusschen 5 Augustus 1940 en 1 Fe bruari 1941 vyftien jaar geworden zyn ook in staat te stellen scheerzeep te koopen hetgeen niet mogelyk zou zyn geweest indien wederom een van de van IW lot en met 120 genummerde Ixmnen van het algemeen distnbutiebonboekje welke deslyds by de eerste uitr ikirlg van textielkaarten aan mannen en jongens vyflien jaar en ouder werden verstrekt zou zyn aangewezen De van de bovenbedoelde van 118 t m 120 genummerde resteerendei bonnen kunnen worden vcmietigd Vaste brandstoffen en petroleum voor kook doeleinden ER WORDEN ONKAAKTEN DITGEREIKir 1 De secretaris generaal van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart maakt het volgende be In aaiwhiiting op de reeds getiof