Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1941

i y EERSTE Cad AdYsrttntiin Ok Me r en Mevrouw WILBERTS FEBER zullen caarne 4 en II Mei van 3S uur ontvangen Gouda Van Bevernin hla n 16 O I34T 10 Dt aclilk van wordt Ie ent huiie Un e Tiendcwrg M Tel 3181 troortgezel dnor J W aHeUemaii ARTS O 1349 10 BlUNIE TelilMi 2 17 Vanaf Vrl dai 2 tot en met Woensdag 7 Mei De groote aenialloneele avonturenfilm met list ELSTEI THEODOOI LOOS n rETEI VOSS ia Bommen op Shanghai Vooral brengen wIj o a ALBhRT ÜL BOOV jn M li laat im taeb mat ruit Attentie I Aanvang VriiUt MuBilK Diatlag W u4a 8 1S Zaterdags 2 voorst doori vanaf b uur en Zondag vanaf half 4 dourl 3 vnorstell Vrijdags 8 15 uur inze populaire Entreeprijzen ondaKothtend aanvang 10 iO n lic e dzaani monieavoiitnrenhlm M t Svn Heilia daar Danhar Aii loegang voor lederen leeftijd benjilm van moed en volharding Zatermiddag 2 uur MATINEE voor lederen leeftlid met o a De Avonturenfilm DOOI DONKEI AZiE Kinderen Entree vanaf 15 et Volwassenen Avjondprijzen U 1344 35 T HALIA HEATKR I Klatottt 103 Tal tfM BOUOA Vanaf Vrijdag 2 Mei t e m Woensdag 7 Mei Een fiiro vol pittig Rhythme en Bruisende Melodieën Mal gaaal an hunter geepeeld a Selilagere van Petar Krauder an xl n orkasi Ml T MAR It il AKI LI I i ALBRECHTSCHOfcNHALS EN I 1 Ben amino OI9II I Toegang alia laeftijdan tobis S ATTENTIE 1341 By den wederopbouw van het ijonnale zakenleven ts adverteeren den der machtigste hulpnuddelen Ot voarslallingtn sp DINSDA6 EN i SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Venaf Vrfdag 2 Mei t m Woeesdaf 7 Md Be meeelerilllie verillmlna en I A M de Jeng e meeat galeaen keek EEN HOLLAMBtBN MEESTERWERK la de Hoofdrollen MARCEL KROLS PIET BRON MIAM BOESN ACH A A DE JONG AAF tOUBER HARRY BODA rOKOANO 14 lAAR VRIJDAOAVOND POPULAIRE PRIJZEN Aanvang der voorateilingen IBBUIM AVONO S lS UUR Zondag vanaf hall 4 S uur ao en a uur IS doorloopend ZATERDAGAVOND aUM BIOSCOOP Binnenkort komt LAJLA de film die if weken in Amsterdam geloopen beeft ü IJ4J 70 Officieele Publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij DISTRIBUTIE VAN AARDAPPELEN Rectificatie In de officieele publicatie betreffende de distributie van aardappelen komen onder algemeene bepalingen eenige onjuistheden Oüi In verband hiermede ordt hieronder de tekst gegeven zoüdls deze behoort te luiden De aanaacht wordt er op gevestigd dat ingevolge het aardappelbesluit VVO 1940 en de bestuursbesluiten van de Nedcrlardsche Inkoop Centrale voor Akkerbouwproducten NICA a Het afleveren van consymptie aardappelen door een teler slechts 13 toegestaan indien hem hiertoe vergunning is verleend iooi of namens den Provincialen Voedeelcommissans dan wel indien de teler een door of vanwege de Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel VBNA afgegeven af leveringsbriefje heeft ohtvangen b het verkoopcn van consumptie aardappelen behalve aan de NICA en de VBNA alleen is toegestaan aan gioothandelaren die zyn aangesloten by de V B N A en aan kleinhandelaren die zijn aangesloten by de Stichting Centraal Belang Deze handeltfren zijn verplicht zich daarbij te houden aan de door de NICA de VBNA dan wel Centraal Belang gegeven voorschriften en vastgestelde pry zen c het vervoeren van consumptie aardappelen in hoeveelheden van meer dan vyf kilograhn binnen de eonsumptiegebieden welker grenzen reeds eerder zyn bekend gemaakt aan een uiteindelijken verbruiker slechts ia toegestaan indien het geschiedt met speciale vergunning van de NICA aan anderen dan uiteindelyke verbruiker is het vervoeren slecht toegestaan met inachtneming van de bepalingen van het aardappelbesluit VVO 1940 en de bestuursbesluiten van de NICA d het vervoeren en afleveren van pootaardappelen zonder vergimning verleend door of vanwege de N IC A verboden is ADRES NEDEi LANDSCBE VEEflOVDERU CENTRALE De Nederlandsohe Veehoudery centrale maakt bekend dat met ingang an Maandag S Mei a s h kantoren gevestigd zullen zyn LAAN VAN MEERDERVOORT 53 s GRAVENHAGe Telefooa no 33S9E2 interioeaal V V V V 0000 12 J94 Se TIEXXINC KilIGHTPN S Co Walllga PiejiyieeBlng IIU 3e klaAK 3e U l tlEXKOIO VAN DONOEBDAG I MEI HOOGE PIEMICN f 150O 17280 f 300 313079 PBEMIEN VAN ƒ 4S 1203 2100 3934 3962 6458 6848 7640 7665 1006 l 10376 13903 13143 14112 14583 18349 16974 19039 19133 4835 34 60 132 353 423 871 830 871 955 2IM 3525 3j71 2686 3038 3158 3 89 3SJS 475S 4758 5512 5605 5638 5990 8234 6342 6895 6925 T09J 7135 7169 7455 7517 7689 7911 8168 8639 8730 9670 9762 981 10027 10844 10888 11343 11538 IIS S 11714 11791 12820 18153 13413 13504 13585 13598 13850 14040 14000 14865 14965 15418 15623 lo615 15754 16967 16006 17217 1731 1749 17555 18017 18048 18251 18368 19183 19191 19512 19800 19875 20314 20582 30916 ONOECO RIOEE D Officieele publicatie iran het Departement van Handel Ni veriieid en Scheef vaart At ALTCnUM VAN STAUM BOIZUf De Directeur van het RQkabureau toot AatdoUeproductaa daartoe gemachtifld fc or den Secretaria Generaal van het de Mrtement van Handel Ngvcriieid en Scheepvaart deett mede det het vanaf 1 Hei 1S41 aan de betrokken fabrikanten vn bodea i asfaltbitumen te gebruiken tow de asfalteering van stalen buiten met een inwendigen dianuter kleiner dan SO mm t zh daarbU in acht worden genomen t Ufdelyke voorschriften welke door Corrossie Commissie II m madedeelmg No 21 van het Centraal Instituut voor Materiaalondetioek zdn gegeven In bijzondere gevallen kaa 4lipensatie van bovanitaaod vowschrift worden verleend waartoe by het Rijksbureau voor Aardolieproducten een verzoek kaa worden infëdiend door tusscfaenkomst van de volgende initantiei a Centraal Bureau Vereeniging van Gasfabnkanten Parkwef 1 sGravenhage b de Commissie voor Matenaalvoorziening voor WaterleidlAfbedryven Nieuwe Heereofracht 49 Amsterdam OÜbft S2 VERVOERVERBOD VAN Gl ORTEEBDS flCIOEN EN LEDER De Directeur van het Rykabureau voor Huiden en Leder daartoe gemachtigd door den Secretans Generaal van hët Departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart maakt bekend dat met ingang van 2 Mei 1941 het vervoer van ingevoerde huiden en leder waar onder te dezen aanzien worden verstaan alle bereide en onbereide hiliden en vellen alsmede leder schoenen waaronder pantoffels dryfnemen en lederwaren m den uitgebreidstcn zm onder meer du ook Lederfaserwerkstoff I kunstieder met uitzondering van kunstieder op textielbasis of uit kunstieder vervaardigde artikelen mag met geschieden zonder door vodmoemd bureau afgegeven ver oerverg jnning Deze vervoerverguaniilg moet if4j den invoer by de ambtenaren der invoerrechten en accynzen werden Inge leverd tenzy de m de vervoervergun ning genoemSde kwantiteit goederen slechts gedeelleHik wordt ingevoerd in welk geval op de vervoervergunning een aanteekening moet worden gesteld m hoeverre van de vervoervergunning gebruik werd gemaakt Aanvraagformnilieren ter verkrygmg van deze vergunning zyn kosteloos by het Ryksbureau voor Huiden en Leder verkrijgbaar Terzake van het verleenen van deze vervoervergunningen zaJ een con entgeld over de factuurwaarde worden geheven vart 1 voor leder en a voor uit leder veivaardigde artikelen en voor kunstieder een en ander met een minimum van ƒ 0 25 vijf en twintig cent per vergunning Voor de overige artikelen wordt voorshands geen consentgeld geheven Het te betalen consentgeld moet tegelyk met d indiening der aanvrage gestort worden op het gironummer 361700 Restitutie van conaentgeld voor verleende doch met of gedeeltelyk gebruikte vergunningen wordt met verleende 4859 60 l ccschettCh Een zeer korte overzichtali e brochure batraRande De nieuw0 veroriiening tegen de verbreitling tier geslachtsziekten en haf r toepassing in da priktljlt deer DR E H HERMANS Eerste secretaris van da Ned Vereen tot Bestritd n s der Geilochttxlekten Mot een inleiding vein Dr C Banning de volledige tebt der verordening tn een lijst van da odviesbureaux Prijs f 0 60 DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ IRMA W GAADE Vervendiik ó 8 Delft Pottrekenmg 13250 Die steeds per Kleintje adverteert Krijgt alles wat zijn hart begeert DONDERDAG 1 MEI u o 1339 2U nomie Wy kunnen alleen maar ken opdat er zooveel mogelqk te v deelen zal vallen En dït moet geschi den binnen het onverwoestliare kad J van een weliswaar verarmd maar overwlnnelyk aterk Europa Is dat alles te hard mist men de idi alen van de Kropolis Engeland wil die hardheid Duitschland kan nielj twyfelen nu het nog rger fniwel vet J myden wil Een aanvaarding van i economische samenwerking zonder vl de mooie praatjes die slechta tot die f teleurstelling kunnen leiden Neder J land voelt zich zelf nieti t§l welIicUl de eenheid in het volk ktinnoi herstd 1 len en de samenwerking met de Om sche overheid kunnen reinigen van M 1 party element dat er thans van Ned landsche zijde is ingebracht en d voor velen zoo groote bitterheid levert egeljacht a ftutx H V PLAATSELIJK NIEUWS hooiihoven BVRGERLUKE STAND Gehuwd A de Ridder oud 29 jaar en M Lettink oud 24 jaar P van Heumen oud 56 jaar en M Neuman oud 37 jaar G snyder oud 26 jaar en M G Spek oud 24 jaar Waddinxveen VERKOOPING VAN VIER WOONHUIZEN Notaris D B v d Most alhier heeft giseren i het cafe van den heer De Water ten verzoeke van de erven van de wed H Koren publiek verkecht de vier woonhuizen met erven Onderweg 9 11 17 ert 19 te dezer plaatse tezamen groot 5 94 Are Van de perceelen Onderweg 9 en 11 werd kooper de heer A van Tol te Moerkapelle voor ƒ 2789 en van de perceelen Onderweg 17 en 19 L Blonk elhier voor ƒ 3500 55 JARIG HVWELUK8FEEST Het echtpaar E J de Jong en J Oudyk heeft den dag herdacht waarop het vyf en vyftig jaar geleden in het huwehjk werd verbonden N ARKTBERICHTEN VEEMARKT GODDA 1 M l Aangevoerd in totaal 997 tuks ïl magere v rkei 3 V I5 496 biel gen 1622 per DV 71 runderen en 57 nuchtere kaheren Wergenomen door NVCJ Mï lammeren 22J126 a bakken en geiten aO 70 per stuk Handel redeïök KAASMARKT OODDA 1 Met 44 partUen kaas PrlMM Je kwal met rtjksmerk 40 00 41 so HÜi vIug EIERENMARKT OOUOA 1 Mei 1500 stuks kjpeieren Regeerjngsprllten Handel vlug COOP ZUID BOIL EIEBVEII INO GOtlDA liJf Wp ler n Itofee rlnesprlJien UIT DE PEhS De Akropolis en de I aardappel Het Vaderland wydt een beschouwing aan de Duitsche successen op den Balkan en in verband daarmede aan het voedselvraagstuk Het blad schryft o a JDe honger is inderdaad niet zoo dat hy de Duitschers tot overgave kan dwingen Het is niet eens honger in vergelyking met wat dit volk in den vorigen oorlog twee drie jaar lan ge dragen heeft Het is slechts een Beperking en ontluistering van het leven die tot des te feller stryd prikkelt tegen den vyand Hoe kan men uit die situatie geraken WU zien slechta vijf mogelykhedeA De directe aanval op Engeland Verovering van het heele Middellandsche Zeegebied met de omringende landen In Engeland houdtmen reeds rekening met die niogelykheid T Regeling op grond van eq vriendschappelijk accoord of anderszinsvan een vollediger economische samenwerking met Rusland Organisatie van het Europeeschegebied door verdeeling van de bevolking in hecrschers en heloten die voor een minimum bestaan aanmaximum arbeid zullen moeten leveren zoo zy met van honger willen omkomen en daardoor ruimte scheppen 6 Voldoende druk op Engeland door de Duitsche 4egers en door de open bare meening In de oyerige Buropeesche landen om tot e n aecoord te komen meï erkenning van de Duitsche hegemonie op het continent en de vrye vaart op de ocea nen moeten wy hier nog eens herhalen dat hegemonie geen onderdrukking beteekent Wy weten niet welke van dia mogelykheden verkelykheid zal worden Dat wy als Nederlanders het accoord met de vrye zee t liefst van al zouden ot stand zien komen spreekt vanzelf Er IS echter niet veel hoop Of mrai zooals sommigen denken de vyfde mogelykheid zal kunnen krygen door eerst de derde te verwezenlyken weten wy met Er zyn weliswaar Vroeger verstandige Engelsche staatsheden geweest die Duitschland naar het Oosten alle gewenschte en noodzakelijke expansie wilden geven Maar de ideologilohe hartstocht van Churchill en zyn ADOLPHUS vrienden heeft zulk een grootsche Europeesche politiek otunogelyk gemaakt Of ze weer tot de mogelykheden zal gaan behooren weten wy niet Wèl weten wy dat de haatpohtiek tegen Duitschland in h4ar effect precies gelyk is aan een haatpohtiek tegenover heel Europa Wy moeten zelf zien hoe w i aan dit effect ontkomen en daartoe is een goece samenwerking met de bezettende macht noodzakelyk Om dit ten volle te begrijpen is het noodig dat we meer aan de ontbrekende aardappelen op de tafel onzer arbei dersgezinnen denken dan aan de Akro polis Het militaire bediryf gaat voort daar zullen de Duitschers wel voor zorgen Wy hebben tot taak er voor te zorgeiL dat ons volk door eensgezinde samenwerking op economisch gebied de gevolgen van de Uokkade bestrijdt Dit nl dat vraagstuk van het vet en vleesdi ro de aardappelen vormt den vasten grondslag voor een langzaam groeiende Europeesche politiek Wy wUlen geen heloten worden en moeten daarom een evenredig deel van den arbeid op ons nemen Dit heeft mets te maken met eenige ideologie Wat te redden valt is niet een of andere partyorgamsatie maar het gezonde bloed van ons volk en zijn levensener gie Een enkeling kan zelfmoord plegen maar wie meent m naam van het volk te spreken kan geen verkommering aanbevelen Klagen over wat er niet is helpt met Mooie praatjes over het geluk van den nieuwen ttld zooals men die hier en daar van Nederlanders wel verneemt helpen nog minder Sociale politiek wij hebben bet al dikwyls gezegd is met g vruchtbaar in de ijle lucht van een verdunde eco