Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

GOUDSCHE COUBANT g ndag 5 Mei 1941 J jMC No 20621 NIEUWSBLAD VOqR GOUDA EN OMSTREKEN Poatgiro tSKMi But Markt SI Tel niS Oirecwiu r riETBR er over den Balkanveldtocht strijdkrachten tot stand gebracht Sa Spr behandelde hierna de toetreding 1 npnoraen na twaalf dagen in JoeeoSlavie tot het t riemoeend capitulatie gedwongen en Joego SUtIc m den geest eener hoogere rechtvaardigheid wanneer daarby ook met die belangen wordt rekening gehouden die ethnografisch historisch of economisch gegrond zijn Bj deze ontwikkeling echter is Duitsehland slechu een belangstellend toeschouwer Wy juichen het toe dat onze bondgenooten hun billyke nationale en politieke ambities thans wisten te bevredigen Wy verheugen ons over het ontstaaa van e n onafhankelyken Kroatische staat waarmede wy voor de geheele toekomst in vriendschap en vertrouwen hopen te kunnen samenwerken Vooral op economisch gebied kan dit slechts in het belang van beide partyen zyn Dat het Hongaarsche volk een verderen stap kan doen naar dff herziening van de eens aan dit land opgelegde onrechtvaardige vredesverdragen vervult ons met hartelyke sympathie Dat aan Bulgarye het eens dit land gedane onrecht weer wordt goedgemaakt gaat ons byzonder ter harte want doordat het Duitsche volk dez i herziening door middel van wapenen heeft mogeliik gemaakt meenen wy ons gekweten te hebben van een historischen schuld van dankbaarhe d tegenover onzen trouwen wapenbroeder uit den grooten oorlog Dat echter het met ons verbonden Italië territoriaal en politiek den invloed in de dit land alleen toekomende leefruimte verkrygt heeft het aan zichzelf meer dan verdiend door het groote bloedverlies dat het sinds October van het vorige jaar voor de toekomst van de as heeft moeten dragen Het overwonnen ongelukkige Grieksche volk vervult ons met oprecht medelyden Het is het slachtoffer van zyn koning en van een kleme verblinde kring van leiders Het heeft echter zoo dapper gestreden dat ook aan dit land de achting van zyn vyanden niet kan worden onthouden Het Servische volk zal uit deze catastrophe wellicht eens toch de eenig juiste conclusie trekken n 1 dat de officieren van den putsch ook voor dit land slechts een ongeluk zyn Al degenen die door het ongeluk getroffen zyn zullen echter wellicht ditmaal niet meer zoo snel de zoo voor name wyze vergeten waarop zy door den staat en zyn leiders waarvoor zy de eer hadden zich te mogen opofferen z n afgeschreven volgens het mooie beginsel dat de Moor zoodra hy zyn plicht gedaan heeft wel kan gaan Spr wees vervolgens op de verdiensten van bet vaderland dat door zyn nauwgezetten arbeid het bloed van zyn soldaten gespaard heeft Het Duitsche volk zal nooit meer een jaar 19J8 beleven doch tot 11 nog hoogere prestatie op al e gebieden van den nationalen weers and omhoogstugen Het zal met steeds grooter fanati me het grondbegirsel huldigen dat noch wapengeweld noch de tyd ons ooit kunnen buigen laat staan breken Het zal daarom vasthouden aan de supenouleit van zyn bewapening en onder geen beding den voorsprong laten vermmdeicn Wanneer de Duitsche = 0 daal thans eeds de beste wapenen ter wereld bozit dan zal hy ee s in dit jaar er in het volgere ar neg betere wapens kiygen Wy zun veip cht de arbeid kiachl van het Mjel eele volk in te chakeien in dit g vedig e bevvapoi mesproce van ae wereldgeschiedenis Ik geef de verzekering dat ik met volle ka ir te en 1 et groni te vertrouwen de toekomst te e moet zie Het Duitsche ryk en zi n bondgenooten vormen militair ecornmi ch en vooral moreel een macht welke supeiieur is aan elke denkbaie coabtie ter wereld De Duitsche weermacht zal steeds dan en daar ingnjpen wanneer en waar het noodzakelyk is Het Duitsche volk weet dat de oorlog van deze wereld slechts het gevolg s van de hebzucht van eenige internationale oorlogsophitsers en van den haat der daarachterstaande Joodsche democratieën Wy vechten heden niet alleen om ons eigen bestaan wy vechten ook om de bevnjdmg der wereld uit een samenzwenng die op gewetenlooze wyze het geluk van de volkeren en menschen aan haar gemeen egoïsme ondergeschikt maakt Het jaar 1941 moet m de geschiedenis worden opgeteekend als het grootste jaar van onze verheffing Wanneer wy opblikken naar den almachtigen bestuurder van het lot dan willen wy byzonder dankbaar ervoor zyn dsf het mogelyk maakte de groote successen met zoo weinig bloed te t ehplen Wy kunnen Hem slechts vragen ook in de toekomst ons volk met te verlaten Wat in onze krachten ligt om ons tegen onze vyan den te verweren dat moet gebeuren In het tydperk van den Joodschkapi talistischen goud stand en klassenwaan staat de nationaal sociahstische volksstaat als een stalen gedenkteeken van sociale rechtvaardigheid en helder verstand Hy zal niet alleen dezen oorlog voortduren doch ook de komende tien eeuwen Buitengewoon ringe verliezen van de Düitsche weermacht De beginselen van de Duitéche Balk polifiek Crisis tusschen Engeland en Irak 1 i ioHCnflkuut é Zon op 6 01 onder 21 13 j Maan op 15 02 onder 3 48 i Men is Terplicht te verdnis S fer a van zooaondertfang tot B zoMopkonist I Lantaama ran Toerti moeten v mr na lonaoi S fant ontitokeo worden WIJ feven hle bij eer atgerreeiw overiichtskaart van het Adatiacha eedeelte van d Dostelijk beMccn van de MiddeHaiwIsche Zee Op deie kaar 7ljn de pptro eun gebied n zoowel in I ak als m Iran aantfcfftvtlk D crlsia tyischen Engeland en Irak is pIotMUng acuut gewoideD TuiJ j val i ite beurtenlsaen mat uiutacfatf Out Bur r d Netj Oagl laclp rsj ir Hitler heeft gistermiddag 0f I Bur in de Kroll opera te Ber jb wwr de R küdag bijeengeko gff was een uitvoerige rede ge ligden waarin liij belangwekkende ll derheden mededeelde over de ntriewhiedeius en het verloop v la Balkan veldtocht en verklarin aflegde over het doel van de Mbche Balkanpolitiek De Fuhrer ftlit bijronderen nadruk op de ge1 verllexen welke het Duitsche Il ir de luchtmacht en de Waffen U Uj de Balkan operaties geleden Mken en die de geringste zijn IHike de strijd Ouitschland tot dusnm heeft gekost Zij bedroegen Lager en Waffen S S 57 officieMa en 1042 onder offrcieren en uaKhappcn gesneuveld 181 offidwen en 3571 onder officieren en Maaehappen gewond 13 officieren 372 onder officieren en man lap vermlit Locbtmaehl 10 officieren en 42 jbltr officiereB en mansehiippen l aeuveld 30 officieren en 104 on4 r tflcleren en manschappen ver Mtschland s Balkanpolitiek U de compagnes in Polen Noorwep a het Westen te hebben bespro HU af Hitlrr in een drietal punten n uiteen etting van het doel der DuilKiht Balkdnpolitiek Zooals steeds had het Duitschenik op den Balkan geen temtouale enl l selfzuchtige belangstelhng Htl Duitsche rijk hetft er eehtei f jejlieifd juist met de e staten Mnw economische betrekkingfin aanKtnoopen tn te veisterken Dat as llle n in het belar g van Duitsch i ni r ook in dat an die lander f W nt als ergens de nationale eco MÈn van twee handelscontiacien Uiaanvullen dan was en is dat helpï lusschcn de Balk inita cn en 1 KhlaHd Met t oog hierop heeft het Duit ik als men dan al an poli Wangen wil spreken slechts Wang gehad dat de handelspart fiimendig gerond en krachtig was Dwtsche ruk heeft dan ook alles J om door zijn invloed en liulp fUd en daad deze landen bi te 1 W de bevestiging van hun eigen W en van hun inwendige orde Melit hun byzondere staatsvormen fcSf 8 le dat de wereldbrand Churchill er naar streefde de iie ontwikkehng te verbreken ï bL nbeschaamde uitdeelen wantrouwen en eindelijk ook mdit 7 brengen t iit m dit tot rust gekomen ge t 11 heeft zyn garantie die t my ïü A spilniogendheden mden duur moeten be Bntsche hulpbeloften garanties lAii van onrust onvei Oriekenland k r Und dat de garantie juist kgj noodig had was eveneens i de Engelsche lokslem ge 4 W O verbinden 11 Vin den geldschieter en lastig lun koninklyken heerseher j an de historische waarheid rJ y onderscheid ma Hl 1 Grieksche volk en de ti t iflf ner verdorven leiding HiljJ inspiratie van een aan En fcJr V n koning minder l Ke taak van het GneVsche dCrn ur op het oog had en in de a bedoelingen der Bri HTi tot de hare maak lUl oprecht betreurd Voor 5 ifc i er die door opvoeding Bno 0 beroep e rNb 2 t r gekregen gl en van de machten die den SMT vfoeg of Iaat in een S 4 dT moesten storten Sd enissen na die O den Grieksch ltaaaan schen oorlog Het slechte weer sneeuw storm en regen en teiwiUe van de historische leqhtvaardigheid moet ik dat constateeren de buitengewoon dappere tegenstand der Grieksche sol daten gaven de regeering te Athene genoeg tijd om zich op de gevolgen van haar ongelukkig besluit te bezinnen en naar een mogelijke verstandige oplos smg uit te zien Duitsehland heeft m dien ijd de betrekkingen met Grieken land niet verbroken in de stille hoop dat het toch nog op de een of andere wijze tot opheldering van den toes and kon biidragen Ik moest echter ook toen reeds vol gens mijii plicht jegens de geheele wereld er op wijzen dat wij bij een hervatting van het oude Saloniki denk beeld uit den wereld oorlog niet werkeloos zquden toezien In den loop van den winter konden wij zien hoe Engeland in toenemende mate begon de grondsagen voor de vorming van zulk een nieuw Saloniki leger te leggen De tegenslag welke het Italiaansche leger in NoordAfrika als gevolg eener technjEohe inferioriteit van den pant seraf weer en van het pantserwapen zelf leed bracht eindelijk den heer Churchill tot de overtuiging dat thans het oogenblik gekomen was om het oorlogstooneel van Libye naar Grie kenland te verplaatsen Zoodra er geen twijfel meer mogelijk was ovef de bedoehng van Engeland om zich op den Balkan te nestelen heb jk de noodige stappen gedaan om ook van Duitiche zijde de strijdkrachten gereed te hou den die noodig waren om aan elke eventueele onbeschaamdheid van dezen heer het hoofd te kunnen bieden Ik moet hier uitdrukkeliik vaststel len dat dit niet tegen Griekenland ge richt was De duce zelf heeft mij er nooit om verzocht hem voor dit geval ook maar etn Duitscl e divisie ter be schikking te stellen Hij was ervan overtuigd dat zoodia het goede jaar getijoe zou aanbieken de strijd tegcr Giiekenland op de een of andere wijze spoedig tot succes zou leiden Bij het oprukken v an dt Duitsche s rijdkracn tei girg het dus niet om een hulpvci leening aan I alie tegen Griekenland doch cm een vooizorR maatregel tegen de Biitsche poging ordei dekking v n bet gciaa van den Ital aansch Griek schen oorlog zich heiineiijk op den Balkan te nestelen tenemdt vandaar naar j et voorbeeld van het leger v in Saloriki uit den wereldoorlog een be shsbing uit te lokken vooral echter om dajrmede ook rog andere strnd krachten bij den maalstroom van den 001 log te betrekken van Joego Slavie tot het Driemogend hedenpact en zeide in dit verband o a dat Hallfax volkomen gelyk had toen hij verklaarde dat het niet de Duitsche bedoeling geweest was op den Bjükan een oorlog te verwekken Op den 25sten Maart werd te Weenen een pact onderteekend dat den JoegoSlavischen staat de grootste toekomst bood en aan den Balkan den vrede kon waarborgen Twee dagen later werden WIJ allen geschokt door het bericht over den staatsgreep van een handje vol gehuurde putschisten Ik gat nu terstond het bevel tot den aanval Ik heb dat weet God den vrede ge Wild Wanneer echter Hahfax hoonend V ei klaart dat men dat heel goed wist en ons juist daarom dwong te vechten alsof dit dus n bijzondere overwinning van het Britsche staatsbeleid is dan kan ik tegenover een zoodanige boosheid niets anders doen dan de belangen van het rijk in bescherming te nemen met de middelen die ons God ru aank tei beschikking staan De Balkan veldtocht As tein ijn voor den aanval werd door mij de zesde April vastgesteld Op dien dag was de in Bulgarije staande Zuidelijke gioep tot oen aanval gereed Het oprukken van de andere legers zou tei stond geschieden zoodra zij gereed waien Als termijnen waien vast gesteld 8 resp 10 en 11 April De ge dachte van de krijgsverriehtingen was Met een leger uit het Bulgaarschegebied optrekken naar het GriekscheThracie in de richting van de EgeischeZee Het zwaartepunt lag op den rechtervleugel waar met gebruikmakingvan bergafdeelingen en een pantserdivisie de doorbraak naar Salonikimoest worden bevochten Met een tweede legér doordringenin de richting van Skeplje met hetdoel langs den snelsten weg een verbinding tot stand te brengen met dein Albanië staande Italiaansche strijdkrachten Deze beide operaties zoudenop 6 April beginnen De op 8 April beginnende andereoperatie voorzag den doorbraak vanetn leger uit Bulgarije in algemeenerichting naar Nisj met het doel het gebied rondom Belgrado te bereikan Insamenwerking daarmede zou eenDuitsch corps op 10 April het banaatbezetten en daarmede fan het Noordenuit voor Belgrado aankomen Op 11 April zou een in Karinthie Stierrrarken resp Westelijk Hongarije optrekkend leger tot den aanvalin de richtirg van Agram Serajewo enBelgrado voorgaan In verband daarmede waren afspraken üerrsTk met onze bondgenooten Ita ie en Hongarije De leidina over de tegen Micedonie en Giiekerlard gebruikte Duitsche legEi hg m handen van generaal veldrraai cha k List die zich reeds in de o eni e veldtochten bijzonder on dei cheioe heeft De uit het Zuid westen van het Duitsche rijk en uit h ngaiy e i or Joego S avie oorukken de stri dkr chten stonden onder bevel van C re l jber =t von We cl s De ooer Ie opperbevel van de generaal veidiinaar cl a k von Brauchitsch en den chef van den gereralen sta gene raloberst Halder opereerende leger corpsen en afdeelingen der Wa fen S S hebb n rc d na vijf dagtn t Gi ekschThiaci cle leger tot capitulatie ge rrodzaokt de verbnding met de uit Albanië oprukkende Italiaansche daarmede de algemeene voorwaarde geschapen voor den even harden als roemvollen doorbraak via Larissa naar Athene deze operatie vond haar bekroning in de bezetting van den Pelo ponnesus en van talrijke Grieksche eilanden Het opperbevel van de weermacht zal echter deze waarlijk historische prestatie waaraan de chef vap het opberbevel van de weermacht generaal veldmaarschalk Keitel en generaal Jodl zooals steeds op buitengewone wijze hebben medegewerkt op haar juiste waSrde weten te schatten De onder het persoonliike opperbevel van den rijksmaarschalk en zijn chef van den generalen staf generaal Jeschon neck gebruikte luchtmacht stond in twee groepen onder de bevelen van den Genera oberst Lohr en van gen raal von Richthofen Het was hun t ak Het vijandeliike luchtwaptn tevernietigen en de terreinorganisatiedaarvan onbiuikbaar te maken Het centrum van samenzweerdersBelgrado op alle militair belangrijkepunten aan te vallen en daarmede arhet begin af aan uit te schakelen De strijdende Duitsche troependoor middel van vliegers en luchtdoelgeschut overal te helpen het verzetvan den viiand te breken zijn vluchtte bemoeilijken en zijn latere inscheping wanneer deze mogelijk zouzijn te verhinderen Door het gebruik van landingstroepen uit de luchten valscherm troepen moest het legerdoeltreffend geholpen worden In dezen veldtochtjheeft de Duitsche weermacht zichzelf vrerkelijk overtrof fen Deze tnomftochkjieeft in nauwe li ks dne weken in twèï taten een einde aan den oorlog gemaakt Wij zijn ons er van bewust dat onze bondgenooten een groot aandeel aan deze sue cessen hebben dat vooral het feit dat ZIJ zes maanden lang onder de moei lijkste omstandigheden en met de grootste offers den strijd tegen One kenland hebben voortgezet de hoofd macht van het Gneksche leger v ond en dat leger zoozeer verzaakte dat zijn ineenstorting in elk geval onvermijde lijk was geworden Ook het Hongaarsche leger heeft zijli ouden wapenroem eer aangedaan Dfc gerechtigheid der historie verplicht mij te constateeren dat onder onze tegenstanders vooral de Grieksche sol met den arootsten moed heeft ge vochten Hi capituleerde pas toen ve dere tegenstand onmogehik en dw nu teloos was geworden Ik zie mn echter ook gedwongen te preken over den tegenstander die aanleiding en ooizaak van dezen striid wa Ik acht l cl als DuiKcher en oldaa onwaardig een dapperen vijand te beschimpen Het lijkt mn echter loodzakeuik de waarheid in brscherrr rg te nemen eöpn de en njdenjon vin een rran d e a s soVaa een miserabel po iticu er als politicus een even n iserabe ol c a IS Churchil d e ook de en oorlog ont koterde traeht evenasbi i wegen er Du nkerken iets te zogKcn da vroes of Iaat mssch en toch rog tot nucccs gelegen kon worden Ik vird da me eeivol maar bi dezen n an acht iK hc begrijpelijk Als len nd anaer als pc iticus zooveel neder agen had ge eden en als soldaat zooveel ramper had ondergaan dan zou hi geen zes maanden m functie gebleven zijn tenzij hy eveneens beschik e over de ca paciteit waann Churchill eenig is nl met een vroom gezicht te liegen en de waarheid te verdraaien tot tenslotte uit de verschrikkelyke nederlagen nog triomfantelijke overwinningen worden gefcren Cijfers Churchill verklaart liiet een stalen gezicht dat deze oorlog ons 75 000 doo den gekost heeft dus meer dan het dubbele van de verliezen tudens éen veldtocht m het Westen Ik zal u tmins in enkele cijfers de resultaten var dezen veldtocht mededeelen Ba de operaties tegen Zuid Slavic zyWJzonder dat men rekening houdt met de soldaten van Duitschcn afkomst de Kroaten en Macedoniers die voor het grootste deel onmiddellijk vrijge laten zijn 6298 zuiver Servische offi eieren en 337 864 manschappen gevan gen genomen Deze cijfers geven slecht het resultaat van de tot dusverre ver richte tellingen weer Het ciifer der Grieksche gevangenen ongeveer 8000 officieren en 210 000 manschappen kan niet naar dcnzelf den maatstaf beoordeeld worden daar de troepen in Macedonië en Epirus slechts door de gemeenschappelijk Duitsch Ilaliaansche knigsvernchtin gen inge loten en tot capitulatie gedwongen zijn Ook de Grieksche gevangenen zijn en worden met het oog op de dappere houding dezer soldaten onmiddelliik vrrijgelaten Het aantal gevangen genomen En gelschen Nieuw Zeelanders en Austra liers bedraagt ruim 9000 officieren en manschappen De buit kan op het oogenbhk nog niet bij benadering geschat worden Het aandeel der Duitsche weermacht bedraagt volgens de thans verrichte tellingen reeds meer dan een half mil lioen gevieren ver over de duizend stukken geschut vele duizenden ma chmegeweren afweergeschut mortie ren talrijke voertuigen en groote hoeveelheden munitie en uitrustingsstukken Deze resultaten zijn bereikt door het optredT van de vo gende Duitsche strijdkrachten 31 geheele en 2 halve diviaes waren in to aal beschikbaar gestüd voor de operaties in het Zuid Graten In zevcn dager vo too den deze strijd rachten haar üpmarsch Van deze at dcilingti 7 n welke Ijk in den strud geweest II i finterie en bergdivisies 8 pant erd v sies 3 geheele en 2 ha e motor eerde d v cs van leger en Waffen S S In der stn d tegen Engel chen Nieuw Ztc anders en Austri lei s un pracu=ch slechts 2 pantser iivisies etn bergdivis en de Leib standarte g orj kt De ver i en van het Duitsche leger Ie uch nucn en de Waffen SS m Jezen ve dtocil ziin de geringste tot dusverre gt eder De Duilsche wter nacht heeft m den strijd tegen 7u d Slav ie GrieK iiani resp Gioot Brittannie ii Grieken and ver nrcn leger en Waffen SS 57 officieren en 1042 onder officieren en manschapper gesneuved 181 officieren en 3571 onderofficieren en manschappen ge wond 13 off eieren en 372 onder officieren en manschappen vermist Luchtmacht 10 officieren en 42 onder officieren en manschappen gesneuveld 36 officieren en 104 onder officieren en manschappen vermist Dit succes dat voor de historie van waarlijk beslissende beteekenis is werd met zoo geringe offers bereikt op hetzelfde oogenblik dat de verbonden spilmogendheden m Noord Arika binnen enkele weken het zoogenaamde succes der Britsche strydkrachten teniet kon den doen Want zij kunnen de operaties van het Duitsche corps in Afrika waar aan de naam van generaal Rommel verbonden is en van de Italiaansche strijdkrachten m den strnd om Cyre naica niet scheiden van den strijd op den Balkan Een der stumperachtigste strategen heeft met éen slag twee oor logstooneelen verloren Dat deze man die m lederen anderen staat voor een krijgsgerecht zou komen m zun land als premier opnieuw bewonderd wordt bewijst de eeuwige blindheid waar mede de goden hen slaqn die zu willen verderven De consequenties van den veldtocht zijn buitengewoon groot Met het oog op het feit dat zooals bewezen IS te Belgrado steeds weer een kleine kliek van samenzweerders in staat kan zun een brandhaard aan te steken in dienst van belangen die buiten het vasteland liggen beteekent het een ontspanning voor geheel Europa dat dit gevaar voorgoed verdwenen is De Donau als belangrijke verkeers weg IS daarmede voor de geheele toekomst tegen verdere dagen van sabotage beschermd Het verkeer zelf is reeds weer m vollen omvang hervat Het Duitsche rijk heeft buiten een bescheiden correctie van zijn door Jen afloop van den wereldoorlog geschonden grenzen geen speciale temtonale belangen m deze gebieden In politiek opzicht hebben wij slechts belang by de handhaving van den vrede in dit gebied m economisch opzicht by het nut van elkeen de productie van goederen te bevorderen en de uitwisseling van goederen weer op gang te brengen Het is echter slechts