Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

J0ED1 j TttSIIEIiWt l eiiwe pMlmen en E BLAD MAANDAG 5 MEI 1941 Aangereden jongen breekt eea been Bü het spelen stak Zaterdagmiddag op de Crouwe ter hoogte van de visch banken een groepje kinderen vlak voor een wielryder de s aat over Een der kinderen de 11 jarige Jaap Ferwerda uit de Dubbele buurt werd aangereden Hy viel waarbij hÜ zyn linkerbeen brak In hpt Diaconessenhuis De Wijk is de jongen behandeld waarna hy naar huis is gebracht w AT A AAR nyenbundel bü i nig Hervormden I0 gebruik genomen gr IN HET TEEKEN VAN HET LIED i i xisdienstoffening van de afJSm CÜuda van de Vereeniging van ESSSuï Hervormden van gisterÏ Tin de Kleine Kerk ii voor het S gebruik gemaakt van den Sten psalmen en geiangenbundel r 4 Ned Hervormde Kerk tot 2Lj Invoering in deze afdeeling 5rieled w bealoten Jfttngft in dezen dienjt wa mr A Rylaen alhier mede aan wiens £ M l te danken ia fat door Ki wn de atdeeling eeniantaj Zmolaren van dfen j nieuwen bundel Si worden aangeboden uit waarEjn vt aarvoor hft bestuur had beJS in de door mr Rijksen te lelden ffJt Toor het eerst uit den bundel len ringen Bijksen had ter gelegenheid ANNEIPI Schoawbarc Btoseooy Merijntje Güzen s jeugd met Marcel Krols Piet Bron Mimi Boesnach A M de Jong Aaf Bouber en Harry Boda Aanvang 8 1S uur Thalla Theater Traummusik met Marte Harell Albrecht Schoenhals en Benjamno GigU Aanvang 8 15 uur Reunie Btoseoop Bommen op Sjanghai met Else Eister Theodoor Loos en Peter Voss Aanvang S 15 uur i Mei 7 uur O N terrein Begin training voor diploma harmonische lichaamsontwikkehng onder leiding van den heer Ph J Bom voor dames 8 30 uur voor heeren 5 Mei 7 3a nur Het Schaakbord Algemeene vergadering van deelhebbers Onderlinge Brandverzekering Maatschappij Cïöuda aan den dienat een speciaal Hiryw Mdtter gegeven dat behalve in het iJjÜ hierin tot uiting kwam dat atr ge7wigen werd dan gewoonlijk geval il Voor het eerst klonk de rwrgelnking met den ouden bundel JmI ineller en levendiger lang met gZml 149 verzeil 1 2 en ï Groote flSl wü loven U Heer o sterkste iterlten naar het Te Deum in de tjwerking van Ignaz Franz 1719 Zich tot do gemeente richtende Mode mt Rükaen het een heugelijk ETdal tot de invoering van den Sarwen bundel ia besloten Als lid Jmvm volkomen op de hoogte zijnde iwttte hij het godsdienstig wezen afdeeling en hij verbond er den MMch aan d t de nieuwe bundel Mt zijn schat van mooie psalmen en laangen tbt verdieping van het loofslevpn zal leiden Kt voorlezing van den onberijmden aitlm liet de voorganger op de tlimisohe wijze zingen do verzen 1 J en 4 van psalm 98 Zingt zingt im nieuw g ang den Heere dien Moten God diie wond ren jeed van buU Bourgeois 1520 1572 Zijn prediking baseerde mr Rijksen t het woord uit dezen psalm Zingt 4in Heer een nieuw lied HU wees ir op hoo de kerkganger met zijn nm aan de Evangelieverkondiging iMdwerkeliik deelneemt en in het ged zijn geestelijke overtuiging legt D n 9ft6len psalm als voorbeeld mmend zeide hy hoe de liederen mlal zUn ontstaan in tijden van MTi en opgeweld uit het vast geloof In Ckids gerechtigheid Zoo klinken uit het lied lof vertrouwen eij blijmoedigheid en daarbij zijn gehoor bepalende eindigde de voorganger Biel het uitspreken van de hoop dat dit het lied uit den nieuwen bundel lat Goda waarheid zal brengen Ni de prediking zong de gemeente 4 beide verzen van Gezang 150 Alle Wlken looft den Heere aarde zing Mn vrooliik lied van Jan Pieter Heye 11109 1878 Voor den slotzang had W Rijksen gekozen Gezang 128 1 2 9 U Guldende hemelatad van Mrlaan Engels gestorven 1908 IWEK FIETSEN VERDWENEN Mei unr Voormalige Ambaehtëavondsehool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames Mei 3 Dur Reunie Lezing met lichtbeelden door den heer S S Lantinga voor Ned Vereeniging van Huis vrouwen onderwerp Van eigenbodem Mei 7 JO nur Ter GoDw Jaarlijksche algemeene vergadering Goudsche Vereeniging voor genees heel enverloskundige hulp Mei IM uur O N A terrein Begintraining korfbalclub openbare U L O school onder leiding van den heerPh J Bom 7 Mei 7 uur GymnastiekiokBal Centrale Kopschool Aanvang oefeningen dames seniorenafdeeliiï g gymnastieken athletiekvereeniging Excelsior 7 Mei 7 30 uur Ned Oer Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 7 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering n Rare familie met Johan Kaart Sylvain Poons Harry Boda Johan Valk en Emmy Arbous 7 Mei 8 uur Daniël Cursus E B H O Mei 8 9 uur Oostbaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming Mei 1 uur Kunstmin Ledenvergadering De Producent afdeeling melk 8 Mei 7 30 nur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond Mei 8 uur Daniël Bijeenkomst Jong Hervormden onderwerp De kerkdienst en wij Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondsehool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren Mei 3 6 uur Central Postzegelbeurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 12 Mei 10 uur Ter Gouw Vergadering stemgerechtigde ingelanden Oostpolder in Schieland 12 Mei 11 nr De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 19 Mei 8 unr Blauwe Kruis Jaarver gadering Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden J l APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Mnden zonder toexleht en niet op slot Uitreiking distributiebescheiden 9 00 S Daniël Uitreiking aardappelkaarten aan hen wier geslachtsnaam begint mei een der letters Maandag R T V V W X ï Z Ten nadeele van iemand uit BodeBiven is Zaterdag een fiets ontvreemd Jie onbeheerd en ongesloten voor het pbouw van de Arbeidsbeurs aan de Hlmwehaven stond BIJ HET SPELEN DE STRAAT OVERGELOOPEN ïr i dien dag nog een rijwiel verdwenen en ook dit stond zonder slot toezicht in dit geval voor een café Wft de Peperstraat waar de benad el1 iemand uil ïouda het des avonds teiMl uur bU lUn vertrek miste NRIPPER MET HAND BEKNELD B i het binnenvaren van de Juliana lll is Zaterdagmiddag de 32 jarige HJ rlge schipper M Schadderlee uit witerdam met zgn linkerhand bekneld Wuk tusschen een paal van de sluis litt schip Het bovenste lid van den phterwUsvinger werd afgeknepen r uto van den G G D is d schipIWBtar hel Van Iterson ziekenhuis pWicht en daar behandeld Van een J ongeluk misto hü hel bovenste lid den linkerwljsvlngel al Geslaagde ontopannihg avond van K B O GEVABIEEBD rROORAMMA BOT EIGEN KBACBTEN OPGEVOEBD Dat zü in dèn korten lijd van haar besUan veel kan bereiken toonde de Sport en Ontspanningsvereeniguig Kameraadschap brengt overwmning uit personeel der N V Goudsche Garenspinoerij en der N V Goudsche Stoombleekeru Zaterdag in Concordia op een propaganda feestavond welke door een zeer talryk publiek werd bijgewoond De heer A van Leeuwen voorzitter van K B O sprak het welkomstwoord en richtte zich hierbu in het bijzonder tot den Keer F H Sixma den directeur der beide bedreven Ook de afgevaardigden van de Goudsche Atletiekcommissie heette hij hartelyk welkom K B O heeft zoo deelde de voorzitter mede in den afgeloopen winter reeds veel voor haar leden gedaan mei ontspanningsavonden sportwedstrijden enz Nu wilde men obk de huisgenoolen der leden in de gelegenheid stellen nader met K B O kennis te maken om dit te bereiken is deze feestavond belegd De heer Sixma gaf uiting aan zyn blijdschap dat in zijn bedrijven een dergejijke vereeniging bestaat die den kameraadschappelijken geest onder haar leden wil bevorderen en zoodoende indirect van invloed kan zijn op de werkprestaties Hij bracht aan het personeel der beide fabrieken dank Voor de in het afgeloopen boekjaar geleverde prestaties vooral met het oog op het feit dat de verandering van grondstoffen j groote moeilijkheden had meegelsracht Het is hierom zoo zeide de heer Sixma dat de directie heeft gemeend ook een steentje te moeten bijdragen tot het welslagen van dezen feestavond vtai K B O De mededreling van den heer ixma dat aan alle aanwezigen een gratis consumptie zou worden aangeboden werd met luid applaus ontvangen Nu werd een aanvang gemaakt met de uitvoering van het gevarieerde programma Allereerst zong een kleinkoor het openingslied waarin opde melodie an Sarie Marais werd opgewekt zich bij K B O aante sluiten Wat werd er daarna gelachen om een schetsje dat werd opgevoerd door een tooneelgroepje uit de leden en dat tot titel droeg Het Staphorster boertje Ook later opden avond kregen deze zelfde actrices en acteurs gelegenheid hun kunnen te toonen in diverse andere stukjes van komisehen aard onder andere m De sluipmoordenaar Verder bracht het programma zang en dans een humoristische samenspraak enz De heer A van Leeuwen trad op als zang solist en zong het bekende Wolgalied uit Lehar a Der Zarewitsch De twee Tiroferirjien hadden met hun lofzang op Tirol eveneens veel succes Voor gezellige muziek zorgde een ensemble onder leiding van den heer J Vergeer dat in belangrijke mate t de gezellige stemming bijdroeg Veeziekten in de Goudsche streek VARKENSPEST STERK VERBREID De Staatscourant van 29 April j l bevat een overzicht van de gevallen van besmetlehjke veeziekte gedurende de maand Maart in Nederland voorgekomen Hieruit blijkt dat Zuid Holland in dit verband een weinig benijdenswaardige positie inneemt met 1697 van de SOe gevallen overtreft het Friesland 1275 en Noord Holland 862 ruimschoots Van de 1370 nieuwe gevallen kwam byna de helft vodr voor rekening van onze provincie In het bijzonder Gouda en de omliggende gemeenten vertoonen een ongunstig beeld De groote verbreidheid der varkenspest 453 geeft nog steeds red en tot bezorgdheid Weliswaar bleef het centrum Nieuwerkerk a d IJssel het aantal gevallen ongewijzigd 289 maar daartegenover werden 20 nieuwe gevallen in Bergambacht 7 in Haastrecht 11 in Moordrecht en 10 in Stolwijk geconstateerd Bovendien trad monden klauwzeer op in Gouda Moordrecht Nieuwerkerk Stolwijk en Vlist Het eenige geval van miltvuur deed zich elders voor Uit vroeger tüd k Ol XIOODSCBB COOEANT 75 JAAR UBLRURN Ten aanzien der beschrijving voor het patentregt over 1886 4at is van den 1 Mei 1866 tot den 30 April 1867 brengen burgemeester en wethouder van Gouda ter kennis van de ingezetenen dat op den 1 Mei een aanvang is gemaakt met de beschruvmg der patentpligtigen zijnde de sluiers tappers koffiehuis en kroeghouders enz en met het rondbrengen aan de huizen van de declatoiren die na verloop van drie dagen van wege den ontvanger der Directe Belastmgen weder zullen worden afgehaald waarby gemelde patentpligtigen worden herinnerd M ÏAAR GELEDEN Tot hoofdingelanden van de Krimpenerwaard zyn gekozen dq heeren H Uilenbogaard te Haastrecht en C van den Berg te Krimpen a d Lek tot hoofdingeland plaatsvervangers de heeren P Hoogendiik te Berg Ambacht en C de Jong Mz te Ouderkerk lan den IJsel In de te Utrecht gehouden jaarhomoeopathie in Nederland werd tot lid van het hoofdbestuur herkozen d heer P de Raadt van Gouda 25 JAAR GELEDEN Uit Moordrecht Voor rekening van de firma W Stevens en Zonen te Rotterdam had in café Het Pothuis de aanbestedmg plaats voor het bouwen an twaalf arbeiderswoningen Laagste inschryvers waren Gebrs Nyhoff Ie Boskoop voor ƒ 38 200 I briieenchte hoogstaande verrichtinI gen met vele goede staaltjTei Ook wat 1 heeren aan het rek demonstreerden Jlraa xccr verschillend maar bet goede voerde daarbij toch den boventoon terwyl het vroeger zoo sterk heerschende acrobatische element dat toch eigenlyk meer in varièté s dan by tumultvoeringen past geheel na r den achtergrond gedrongen bleek en er zelfs ziJ het nog wal schuchter een te waardeeren neiging naar hel zoo fraaie stille werk geconstateerd kon worden Hoogtepunten waren de rythmische nummers van de dames en de adspi ranlenmeijjes Ontter den Utel JOie Spieldöse deden deze laalsten iA keurige costumes een leuk dansje op een gezellig wysje waarbij uit een sierliike pendule een aardige verrassing naar voren kwam Voortreffelijk uitgevoerd werd eveneens het damesnummer Zilverdraden tusschen goud waarin iich al dansende zilverkleurige cosluumpjes door goudkleurige dito s mengden wat het geheel een zeer fraaiere aanblik gaf Het nummsr Winterweelde overtrof evenwe l nog het voorgaande zoowel in aanklèeding als uitbeelding Voorg tooverd werden hierin saecuwvlokken sneeuwbalspel sneeuHpop schaaLscnrijders enz kortom al de pracht en het aantrekkelijke dat de winter brengen kan en dit met een vlotheid behefrsching en gratie die nog meer bewondering afdwong dan de welgekozen opv allend mooie costumes en decor De hulde die mej v d Brink aan het eind der uitvoering in ontvangst te nemen kreeg en die van een fraai bloemstuk vergezeld ging was zeker verdiend Ook de heer J v Tongeren sedert kort algemeen leider van krachtsport kreeg voor zijn werk een biyk van waardeering Er werd nog iemand gehuldigd het otKUte werkend lid der vereenigmg dr heer D v d Broek die tot lid van verdienste benoemd werd en van den voorzitter het daaraan verbonden insigne op het tricot gespeld kreeg Tevens kwam er een stroom van hulde van buitenaf elkens tot uitdrukking gebracht m welgekozen woorden Sr fraaie bloemstukken Aldus complimenteerden da heer J Kok r amens den Goudschen Bond van Dilettantenvereenigmgen de heer H Stoppelen burg van T H O R te Gouderak de heer Th Binnendijk namens Excelsior 3e heer J van Tilburg nanvens de voetbalvereeniging Gouda de heer K Oosterlmg namens Olympia te Haastrecht een b angstellend stadgenoot en de Tumkifl Gouda en Omstreken deed het bijTWiorde van ijn voorzitter den heer N Bontebal die tevens een prot agandistisch wo sprak Krachtsport viert haar vierde lustrum De heer N v d Endt bood uit naam van de Jeden zijn vereeniging een geldbedrag aan te bestemmen voor een nieuwe piano De uitvoering had een uiWekerde muzikale medewerking van het ensemble Van Beyket Prettige middag voor de kinderen JUBILElMUrrVOERING MET PRACHTIGE RHVTHMISCHE DANSEN FILMVOOK9TELLINGEN VAN DE SPOORWEG ONTBOL DERS VEREE NIGING De filmmiddag die de vereeniging van geheelonthouders onder y derlandsche spoor tram A T O er Vari Geiid en Loos personeel eenige weken geleden voor de jeugd gaf was zoo m den geest gtvallen dat hel bestuur Zaterdagmiddag in Het Blauwe Kruis weer een tweetal voorstellingen had georganiseerd Na een kort openingswoord van den voorzitter den beer G Nyveld werd met de uitvoering van het programma begonnLn Dat de avonturen van Felix de Kater en van Mickey Mou se met groote aandacht werden gevolgd bleek duidelyk uit den levendigfin bijval die telkens opklonk De plichten van een vader die aan het strand op lijn dochter en aanstaanden schoonzoon toezicht moet houden en daarby nog uitgedost is m een veel te wyd badcostuum gaven m een vol gende film aanleiding tot een reeks komische situaties die door de kinderei zeer i ewaardeerd werden Na de pauze hield de heer W G L de Maas uit Utrecht algemeen ïecrAtarls van de Spoorweg Onthoudeftsvereeniging een gezellig praatje met de jeugd Achtereenvolgens behandelde hü de vragen Wat is de S O V eh Waarom is de S O V loo nutlig terwi hij tot slot nog e i propagan s De gymnastiekvereenigmg Krachtsport die Zaterdagavond in den Nieuwen Sdiouwburg ter gelegenheid van haar 20 jarig b taan een uilvoering gaf heeft naar haar voorzitter de heer J Katwijk in zyn openingswoord medeelde moeilijke tyden beleefd Vaak kon door het ontbreken van een gymnastiekzaal niet geoefend worden en de invloed daar an as aan de geievrede prestaties wel merkbaar Hoewel het over het algemeen genomen eén goede uitvoering was was deze toch met zóo als men de laatste jart n van Krachtsport gewoon was althans voor wat het gymnastische gedeelte betreft By eenige nummers vielen onzuiverheden en haperingen op te merken maar daar tegenover werden ook verscheidene voortreffehjke prestaties geleverd terwijl het uitmuntende rythmische gedeelte onder leidingvan mej S V d Brink die ook de costumes en decors ontworpen had stellig alles meer dan goed maakte Het publiek heeft zeer zéker genoten niet in het minst van den ryk gevarieerden opmarsch wjiKrmede de uitvoering geopend wercl en waarby meerdere origmeele vindingen werden gedemonstreerd waarvan de molen en de tunnel wel de meest frappante waren Voorts gaven de heêrén aan de brug verscheidene bijzondere staaltjes ten beste De dames werkten aan dit toestel in twee ploegen liet de eerste daarvan wat schuchter en onzeker werk zien de tweede leverde resolute disli h woorilje tot de kindenn richtta Hierna fip d nog ten fibnpj Vuurwerk gedraaid waarby de kleintjM reden te over hadden om te schateren om de doU treken van een aantal belhartieU De S O V kan met voldoening op dezen filmmiddag waarbij de heer da Maas voor een uitstekende muzikale begeleiding zorgde terugzien Pas op voor controleur der stille armen TEXTIEL EN VETKAART WEGGENOMEN Een inwoners dezer gemeente kfttg bezoek van een onbekenden man dia mededeelde dat hü voor de stilte armen kwam Hy vroeg en kreeg inzage van de distributiebescheiden en begon deze gewichtig te controleeren en hierby heeft hy xooals den bewoner na zyn vertrek bleek kans gezien in een onbewaakt oogenblik een textielen een vetkaart in zijn zak t steken Voor het geval de onhritende nof meer controles mocht houden zy men gewaarschuwd BmNENLAIID UNIVERSITEIT TE LEIDEN oROMOne EN EXAMENS WEK TOEGESTAAN S uiting biyft echter van kracht Het Rijicsconunissariaat maakt het volgende bekend Op voorstel va nden secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeschcr ming heeft de commissaris generaal voor bestuur en justitie den rectorrhagnificus der universiteit Ie Leiden gemachtigd om toe te staan dat vanaf heden promotie en exathens aan d niversiteit weer mogen plaats vinden In zoover echter tot dusver publiek toegang tot de examens bestond m iet deze tot de naaste verwant en vrien den beperkt worden Overigens blijft de mdertyd afgekondigde sluiting der univeniteit tot nader order van kracht Indien bU de voorbereiding en bV het plaats vinden van promoties CS examens niet alles zal acntervreg bUjven wat op ewugerlei wyze als tegen de l ezettingsmacht en haar ver ordeningen gericht zou kunnen worden uitgelegd zou het plaats vinden van promoties e examens dadelijk moeten w orden gestaakt De Najaarsbeurs te Leipzig COLLECTIEVE NEOERLANDSCHI INZENDING De Economische voorlichtingsdienst zal op de Najaarsbeurs te Leipzig welke van 31 Augustus tot en met 4 S h tember zal plaats vinden evenals op de Voorjaarsbeurs naast zyn gebruikelijke representatieve inzending een collectieve inzending organiseravn welke zal worden ondergebracht in het RingMesshaus Firma s welke belangstelling hebben voor bovengenoemde collectieve inzending dienen zich vóór 25 Mei aA by den Economischen Voorlichting dienst Rynstraat 24 s Gravenhagc op te geven onder vermekling van d ruimte waarover zy wenschen te beschikken van de ten toon te stellen artikelen enz In verband met de in het Ring Messhaus beschikbare ruimte en andere omstandigheden kunnen aan ragen wela ke na 25 Mei as worden ingedieB niet meer in behande ling woi en genomen FEUILLETON Madrak vcrbodai DER MANGT EEN BSrJE GELUK ee beslissingen streden bü Iiorent de overhand De voorzichtigheid 2 hem aan zich niet met dingen J mnoeien dia hem niet aangingen ir de plicht daarentegen eischte dat hU lijn gedachten niet JW ïlch hield Tenslotte was lün J lm einde riy kuchte en keerde naar Wenkhusen die peinzeiid het meer staarde en wiens ge ten ver weg achenen te jn dame kan sdiitterend zwcrnSSlt diplomatiek Onze jw was verrukt 1 tweeg want Wenkhusen scheen 2 lofartwen Du vermande U ftog eens genlijk iMMtm wij todi naar S varen ca naar da kle n Udd ti a Itrfl m da 12 m Iwm op va kadt Zf iwbt bat Bif nl ovwT da Utarw dia da Jolfrwiw JÏT aüidMer WanUnisen H w afta Juftrauw Ilia kiMTMi Van juffrouw Brinkmann Het bleek dat Wenkhusen niets van de gast wist die zoo verrassend was opgedoken Dit was Lorenz niet onaangenaam nu kon hij wat hij te zeg gen had zoo terloops tusschen zijn mededeelingen vlechten Het is zoo mijnheer ik tai denrugzak weer op haar plaats teruggelegd waar ik haar gevonden bad toen er iemand op het meer kwam aanzwemmen Onze juffrouw stond naast mij en wij konden zien dat het eenjong meisje was dat regelrecht naarhier zwom precies naar de plek waar de dieven hun werktuigen hadden laten liggen Onze jufifroujv ontving haar en toen vertelde zij datliaar kleeren waren gestolen En ikhad al gedacht eindigde hij met eenbreeden grijns dat iemai van de inbrekers was teruggekomen om den rtigzak te halen Wenlchusen keek zenuwachtig rond Een vreemd meisje en Ellie dejuffrouw nam haar mee in huis7 Ja mijnheer Wenlchusen Wenlchusen keek naar den rugzak dan naar zijn chauffeur iorenz zeide hij zacht u meent toch niet De chauffeur gat niet dadelijk antwoord Hil trok de schouders op ta liet xe langzaam zakken Gdc was het in ied r geval mUnhew maar aan den anderen kant ziet da Joogedame er niet aoo utt ab Hij brak af en hield de rest van dan zin voor zich ff hat bemtwdl Hü wreef met zijn zakdoek tusschen zijn boord Was Bllie dwaasT Hoe kon men blindelings een vreemd mensch in huis halen En nog wel iemand die onder zulke verdachte omstandigheden was gekomoi Hij hield het niet langer uit Waarschuw mij als er iemandvan de politie is gekomen zeide hijen keerde zich om teneinde naar huiste gaan Toen hij verdwenen was verscheen plotseling Frits Wenkhusen van achter het boschje Hij stond er zoo plotseling dat Lorenz schrok Goeie genade wat doet u mijschrikken De uffeur keek hem nijdig aan Hd t u daar al lang gestaan Nee antwoordde de jonge Wenkhusen ik ben net gekomen Hi staarde naar den rugzak en van doi rugzak naar het meer Er is hiernaast niemand van depolitie Ik heb echter al opgebeldOver een half uur zal er iemand komen Dan bemoeide hij zich niet meermet den chauffeiu Hij had bet gesprek tusschen zijn vader en Lorenzgelioord en verlangde er naar hetmeisje te zien Met groote stappenging hU weg Lorenz keek hem na dan ke de hij zijn blik naar de plek waar de jonge Wenkhusen uit hetboadije was gekomoi Gek mompelde hij en stak pekizad een sigaret op Prachtig Ellie klapte kinderlijk ja Img hai y Het sit als gego ten zelfs aan de lengte behoeft niets te worden gedaan En bovendien staat het u buitengewoon zoo goed heeft het mij nooit gekleed Ursula Brinkmann bekeek lachend haar spiegelbeeM Ellie s witte linnen japonnetje zat haar werkelijk als gegoten Ik ben u hartelijk dankbaar Maar daar wilde Ellie Wenkhusen niets van weien U had mij stellig net zoo geholpen weerde zij af Wat zullen wijmet de schoenen doen de mijtte zgnu een ntimmer te groot Ik ga dadelijk naar huis juffrouw Wenkhusen zoo erg is het dus niet En morgen stuur ik u alles terug Zoo n liaast heeft het niet meende Ellie en dat dadelijknaar huis gaan gebeurt ook niet u blijft onze gast aan tafel juffrouw Brinkmann Hoe denkt u wel over de vreugde van Frits En u moet mijnvader toch ook leercn kennen Hijheeft uw badcostumn iromnt gemaalct lifün r Hü zelf natuurlijk niet maarzijn fabriek in Chemnitz Ellie lachte en wees naar het natte badcostuum dat als een vlag over het balcon hing Het wimpeltje daar Is namelijkbet fabrieksmerk ik heb liet dadelijk gezien Ursula Brinkmaim lachte Neen maar wat een toevaL Dat Andreas Wenkhusen een briek bezat wist zü iftaar dal wimpeltje zQn fabrieknnerii was was nieuw voor haar Uw vader zal niet erg bly jfiet jaijn komst zijn zei zü en stajne inde wit linnen schoenen van Bme Dan leent u mijn vader Oiet U zult zien hij helpt u üta iiSei geld Neen neen dat zmi te ver gaan Ursula Brinkmann frerd tegen wil en dank roo Maar hoejvtlt u naar huis komen als u zotider geld bent U hebt toch een Iramk aartje noodig en boveilen een paar mark voor allerlei onraoi zieiM dmgen Men kan immers nooit livon ia welke situatie men raUe hteld plotseling ep vüfanark biljet in da hand Het valt u moeflUk geld van mün vader te leenen dat begrijp ik Maar van mij moet u het nemen ja U kunt het mij terug sturen nietwaar De heb een paar keimissen die vandaag ook naar Wannsee zijn gekomen Deze of gene zal Ik wel ontmoetoi U bent werkel erg vrienddlük maar En ab o ben niet ontmoet danwilt n ze er te voet naar Berlijn terug Kom vooruit weest u niet U derachtig Neemt n die paar centen De leen u ook nog een wit taschje Niemand mag merlcen wat er met n is En u waarschuwt bovcadttMtü De politie Onrustig ging Crsuli weg wi din spiegeL U bedoelt vanwege mün Idee ren daarmee is de dief al lang va weg De politie luui bij die duizenden die hier vandaag zyn ook niets ckMa Zegt u dat niet ik zal er metvader over spreken Hy weet hetbeste wat er in zulke gevallen gedaan kan worden Bovendien hebt a geluk de politie is al huis of zaldadelijk Icomen Ursula verbleekte Hoe moet ik dat opvatten Mes heeft vannacht bü ons wO len mbreken tenmmste het ziet ennaar uit De dieven zijn echter ge stoord Waarschünlük door dmbrand hiemaast Was dat hiernaast Ik heb overden brand hooren praten maar ikwist niet dat dit vlak naast u waagebeurd AUea is verbrand zei EUiSi De arme Stöbersl De vorige weekzün zü naar Italië gereisd Maar kt ten wü nu naar l eneden gaan vep derde zü haastig van mderwerp Ursula s hart klopte De politi was in huis of zou weldra komea Plotseling werd zü bang ZQ zagzidi tegenover gebetnUpisaa a y plaatst waarmede zü geea rakaaiaghad gdMuden Maar voiw het oog Uft waa bet niet mogelük steh terug te trdtaa Zü berouwde h hartrtük zich hiermede te bebb jngtlattiBU tiraril wr Ittf