Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

PV EDE BLAD MAANDAG 5 MEI IMl Advertmtién Bekendmaking De Inspecteur voor de Prijsbeheersching voor de Provindes Zuid Holland en Zedand maakt bekend dat Pietemella Wilhelmina Catharina van EYK weduwe van Comelis RIJNEVELD van beroep winkeiierster geboren te Gouda 15 Juli 18 7 wonende te Gouda Hoogstraat 22 wegens den verkoop van wollen heerensokken tegen een hoogeren prijs dan was toegestaan ingevolge de Itepalingen van de Prijzenbeschikking 1940 I bij tuchtbeschikking d d 30 April 1941 is veroordeeld tot het betalen van een geldboete van vierhonderd gulden met publicatie van deze beschikking op kosten van de veroordeelde Q 1400 40 NIEUWE SCHOUWBURG QOUDA a MOOISTE THEATER TEL 3780 Woensdagavond 7 Mei aanvang 8 utir Geen Bioscoop doch TQÖNEKL Slechts Mn enkele voorstellingvan STAN KtBCKHOVEN HARRY BODi lOHSN Vil K EMMï ARBOUS SIEN DE LA MAR MADELON WALOORP BEPPIE BOOA o URBAN JOHAN KAART ANG VOOR JONG EN OUD CliTBCIJI IITCII Leden 11 25 tn I ICEf RUlCR Front BaloBii 11 25 Laden 11 00 Achter Baleon II Oalpril 10 70 PLAATSBESPREKING dagelijks van II tot van 8 tot 10 uur aan de Kassa Vanaf heden tot en met Zaterdag a s Demonstratie van TURCO wasch en Reinigingsmiddelen J L BRUNS Kleiweg 22 Gouda o 1404 20 GEVRAAGD NET DAGMEISJE T f g T Rh BTis Feitlittnat Z Q 1403 5 Bg den wederopbouw van het normaie lakenleven lx dverteeren mu der machtigste hulpmiddeleC Ten einde de gedachte dat hier een actie op touw gezet wordt ten bate van Winterhulp zyn bü deze loterü de prüzen niet al te hoog gesteld doch wel ieodanig dat ieder gSame eens of meWmalen een kansje zal willen wagen Er zün 30 prüzen van 1000 gulden 212 van 500 uiden 340 van 100 gulden 720 van 50 gulden 3000 van 10 gulden 25 800 van S gulden 45 000 van 2 gulden 270 000 van 1 gulden en 540 000 van 50 cent of z g eigen geld Het byzondere van deze loterij i dat men na trekking uit een bak direct na opening van het lot kan zien of men een prüs heeft gewonnen en welke De menging van de loten il geschied onder toezicht en onder controle van ambtenaren der rüksrecherche van het departement van Justitie terwül de loten en enveloppen zoodanig zün gevouwen en geritst dat men niets van het gedrukte op het lot kan zien zonder het geheel te beschadigen Ten slotte zal na verkoop van alle loten een premietrekking plaats hebben om 103 premies waarvan 1 van 5000 gulden en de andere van 500 en 100 gulden Aan deze premietrekking doen alle loten Hteé dus ook die waarop reeds een wüs is gevallen Daarvoor dient hM N m aan het lot gehecht strookje te bewaren Moge deze loterü succes hebben ten bate van Winterhulp Nederland MARKTBERICHTEN KAASMARKT OUDBWATKB 5 Mei Aanvoer I partHen zütiée m stuk weeende WM k PrOien t t Handel matig eikbveh ino bokbmokd 5 Md Aanvoer 4J eo aluka Va l lde prUzen EIEBVEIUNO APELOOOBN i Mei Aanvoer SO MO Hu PrIJf II per liï Handel redelUk J onia VI Be Quick 3 5 rulcren speelde de Goudsche lawn Sb Be Quick haar eenten S Md in dit seizoen voor de com Sibe 3e lilasse A van den Ned t wn EJJj Bond tegen Leimomaa VI Den nf Gouwenaara boekten direct een J met een 5 3 overwinntog keerJfS team in de püpenatad ten iL eedetaillecrde uitslagen luiden rL n enkelspel J Smit verl van i unen 2 4 8 J de Hoop JhéSer wint van J Bakkes 6 4 1 4 2imesenkelspel mej J Hulstcin Tvan mej H E de Jong 3 6 5 7 JJf E Poortcnaar wint van mej B Solier 6 1 e 2 mixed dubbelspel me J Hulstein j Steenhuis verl van mej W v d ZotiBii en A Keunen 2 6 4 i C Hollander en J Smit winnen i méj B MuUer en M Braak 6 2 keerendubbelspel A Sohns en J gtjeohuis verl van A Keimen en J Biklies 3 6 3 6 damesdubbelspel dames E Poortejur en C Hollander verl van dames bTe de Jong en W v d Boogaard gjHNASTIEK DAMES SENIORENAFDEELING BXI EXCELSIOR De gymnastiek en athletiekvereeniMig Excelsior heeft een damesJSSirenafdeeling opgericht waarvoor navankelijk twaalf dames zyn inge tiaeven Deze week wordt met de oefeningen een aanvang gemaakt PUATSELIJK NIEUWS BodeffTATen CBR WUKVERPLEGING Stijging van het ledental Onder leiding van ds Joh Dam hram de Vereeniging voor Chr Ziekenverpleging in jaarvergadering bijten Het jaarverslag meldde dat zs Kool haar zeer gewaardeerde werk ruitig kon voortzetten Het aantal leden is belangrijk toegenomen Het fin jfceele verslag w ees een tekort van ca 50 aan De aftredende bestuursleden de heeren Bn Batelaan en T Vink worden herkozen terwijl als be luurslid werd gekozen mevr Karssenï Lecuwei Ten slotte werd besioten de actie tot werving van leden krachtig door te zetten en op eventueele ïcrhooging der contributie aan te dringen BURGERLIJKE STAND Geboren Maria Johanna d van J de Groot en E P Voordouw Catharma Alida d van C Veldhuyzen en J Teekens Janny WiUy d van A Vroege en P v Muiswinkel Ondertrouwd A v Zelderen 26 j en M Spijker 25 j W Veerman 32 j en M A Zwaneveld 22 j A C v Donk 29 j en G Verburg 24 j Getrouwd J H Fabric 20 j en N de Vlieg 20 j LOOP DER BEVOLKÏNG Gevestigd S v Bergen Bravenboer ï Moordrecht A J Disseldorp van Zwammerdam H Tuithof van Lopik C3ir J de Groot en J L en M M L de Groot v Hazerswoude N de Jong ia Leiden Vertrokken G Boon n Velsen J J de Vheger n Schiedam D NelenUM en gezin n Haarlemmermeer G V Donk na Alphen a d Rijn G M Dorrepaal n Den Haag H M BateiMn n Den Haag H Keydner naar GoBda A J Scheer n Leiden A fitlman n Waarder Boskoop GaOLEENING VOOR NIEUWEN PROEFTUIN Ito verband met de uitgaven voort loeiende uit den aankoop van het POWel tuingrond met bestemming M i te dienen als proeftuin en uit de JW gemeentewege te verleenen medewerking aan de totstandkoming Wn een laboratorium ten behoeve van Pond en verder tuinbouwkundig onderzoek hebben B en W een aanbie 8 van de CoÖp Boerenleenbank te nflinen gekregen voor een geldlee B tot een bedrag van en hoogste 0OO tegen een rente van 4 Ware Zij stellen den raad voor tot angaan te besluiten COöP VEREENIGING M BOSKOOPSCHE VEILING iwiH zen per bos Hadley 0 90 J5 Butterfly 60 90 et Queen Mary JilTa orex 0 80 1 20 Briarclif W t Rosalandia 25 40 et Wilh es 32 52 et Edith Helen 80 90 An 42 et Pechtold 60 84 et noach 0 50 1 00 et Else Poulsen J et Clematis Prins Hendrik 0 95 Haiistrechl ♦ ASTRECHT MOORDRECHT 2 Spanning tot het einde is een uiterst spannende wed e st en zeer aantrekkelijk esZiHt publiek daar de ontmoeüng S eerst in de laatste minuut B i scoorde de midvoor V recht het tweede doelpunt düpT er duur dezen mid was reeds een haH uur ver Wto tweede speelhelft al Kan 00 de score kon ope m oni w L er genoeg en er llon geschoten maar i Mrecht doelverdedger en backs tit li te passeeren en in de wS u de lat of paal j Wg bracht iscluh j den aftrap af zette de eren ï ep anva na den 4 wL eM over alle linies i e verdediging der Jelt moest al direct aUe zeilen Mj t VM l We uitbeen voor rechts tegen den paal even later kopte de Hnksbinnen juist over de lal en weer later loste de midvoor een praAüg schot dat van den onderkant vanjie lat in t veW terugkwam Zoo aeven de geelzwarten druk uitoefenen maar steeds werden doelpunten voorkomen Na de pauze werd die druk steeds grooter maar er werd ook eerst nu nog driemaal tegen den paal geschoten alvorens de midvoor fraai samenspel met prachtig doelpunt kon besluiten l r T voelde de thuisclub zich begnipelykerwxjs niet geheel veilig Haar werken werd beloond met een tweede doelptmt dat op zeer fraaie wijze gemaakt werd FBEDIKBECRT VOOR DONDERDAG Ned Herv Kerk n m JJO uur Ds W de Voogd van der Straaten huwelijksinzegening Moordrecht 8LUMHOEST ONDER DE KLEUTERS Onder de jongere kinderen in deze gemeente heerscht in hevige mate de slümhoest IN MEI US IN DE SLOOT In den nacht yan Zaterdag op Zondag heeft het zoo gevroren dat op verschillende plaatsen een laagje ijs in de slooten werd aangetroffen Voor de vruchtboomen die reeds in bloei staan trof dit slecht OOIEVAAR NIET TERUG Daar de ooievaar tot op heden zijn nest in den tuin van het hulppostkantotor nog niet betrokken heeft verwacht men dat dit jaar het nest leeg zal blijven In jaren is dit niet gebeurd RUND TE WATER Van den veehouder v d B alhier geraakte een rund te water Toen het dierpiop het droge was gehaald bleek het een lendefr ctuur te hebben bekomen tengevolge waarvan het dier is afgemaakt Nieuwerkerk a d IJxsel DIEFSTAL VAN SLACHTAFVALLEN De politie maakte tegen eenige inwoners uit deze gemeente proces verbaal wegens diefstal van slachtafvallen darmen ten nadeele van de fabriek van slachtafvalproducten alhier FIETSER IN HET KANAAL Een zoon van een slager zou Zaterdagmorgen eenige klanten gaan bedienen Op de Kerklaan geraakte hü met zijn rijwiel aan het slingeren en kwam met zijn fiets met vleeschmard in het diepe Kanaal terecht Voorbijgangers hielpen den onfortuinlijken vleeschbezorger met zijn kostbare waar op het droge OUD GERBF GEMEENTE Eerste dienst gehouden In een als kerkgebouw ingericht gebouw op het erf van den heer v Erk aan de Bermweg in en polder Prins Alexander heeft de insititueeiring plaats gehad van de Oud Gcref Gemeente alhier In dezen eersten dienst ging voor ds Blaak uit St Philipsland Aan zeven kinderen werd de doop bediend waarna werden bevestigd de heer van MuUem als ouderling en de heer Seelen als diaken Het kerkgebouw is geriefelijk ingericht en biedt aan meer den 200 personen plaats ReeuwUk OOK S GRAVENBROEKSCHEWEG WIL GAS Voor den aanleg van gas langs de Notaris d Aumerielaan is een zinker gemaakt door de Breevaart en hiermede is de gasleiding aan het beginpunt van den s GravienbroekscheWeg gekomen In verband met de braSdstoffenschaarschte hebben nu de b woners van den sGravenbroeksche weg deze gelegenheid te baat genomen om te trachten om het gas ook aldaar te da3n aanleggen Bü de bewoners circuleert thans een lijst voor een desbetreffend verzoek aan de Gemeente Lichtfabrieken te Gouda Vrijwel alle bewoners steunen het verzoek LOONEN IN LAND EN TUINBOUWBEDRIJF Alhier werd een bespreking gehouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke afdeelirfi n van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in het land en tuinbouwbedrijf betreffende een herziening van de loonen der arbeiders in deze bedrijven voor een voor I94I 42 af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst Hierbij ziin de loom3r der vaste arbeiders vastgesteld op f 19 per week en het dagloon van losse arbeiders op ƒ 3 25 en ƒ 3 50 Voor deze loonnormen is thans de vereischte goedkeuring van overheidswege gevraagd OUDE BELASTINGPLAATJES VOOR WINTERHÜLP Inzameling door de schooljeogd De burgemeester heeft in zijn kwaliteit als plaatselyk directeur van deStichting Winterhulp Nederland aan Je hoofden van de lagere scholen indeze gemeente het verzoek gericht tebevorderen dat de leerlingen de oude thans vervallen rywielbelastingplaatjes van htm ouders huisgenootenof familieleden inzamelen en bij hethoofd van htm school inleveren Deingezamelde oude twlastingplaatjesworden dan door de hoofden derschalen ingeleverd op het plaatselijkbureau van Winterhulp Nederland tenbate van deze Stichting E n iederkan voorts zijn oud bëlastingplaatjevoor Winterhulp Nederland inleverenc het plaatselijk bureau dat gevestigd is ten kantoren van den gemeen teontvanger Schoonhoven RECHTBANK TE ROTTERDAM De rechtbank te Rotterdam heeft nake den S8 jarigen schoenmaker P v d B te Schoonhoven wegens het plegen van ontucht veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis RUKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor werd gedurende April ingelïgd ƒ 5 600 15 en terugbetaajd ƒ 36 991 60 Het laatste door diMuintoor uitgegeven boekje draagt hm nummer 15640 SCHOONHOVEN RUSWUK 1 1 Partijen wogen tegen elkaar ep Als beide partyen ingespeeld zün ontstaat er een aantrekkeÜike wedstrgd waarin goede staaltjes voetbal ten beste worden gegeven Vai eenig overwicht van een der partyen kan niet worden gesproken Afwisselend verkeeren beide doelen in gevaar Uit een corner van rechts schiet de midvoor van Schoonhoven hoewel zwaar gehinderd in en het schot is döi doelman te machtig 1 0 Rüswük komt nu opzetten Het Schoonhoven doel beleeft moeilüke momenten Eenmaal brengt de paal redding en even hierna weet de rechtshalf den bal nog juist van de doeUün te trappen Een doelpunt kan niet uitblüven de Rijswükmidvoor krügt gelegenheid geluk te maken 1 1 Na de rust wordt eveneens in hoog tempo gespeeld met vlot en goed spel van beide partyen Gedurende deze tweede speelhelft is Schoonhoven het meest in den aanval De uitvallen van Rijswük zyn echter zeer gevaarlük en de verdediging moet alles in het werk stellen om deze af te slaan Hoewel Schooi oven de beste kansen krügt slaagt zü er niet in te doelpunten De strijd eindigt met een verdeeling rfer punten hetgeen de verhouding goed weergeeft ook s avonds ü 1397 100 LOSSE NUMIMERS van de GOUDSCHE COURANT 5 e n zijn dagelijks verkrijgbaar bij G BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelminaweg 215 N V P ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg Martenssingel 98 De Kiosk N RIJS Kamemelfcsloot J SCHOUTEN Vondelstraat hoek Roemer Visscherstraat SP0ORB0EKHANDEL Stafion BOSKOOP Fa D C t d WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten X BINNENLAND NIEUWE BURGEMEESTER VAN SNEEK BENOEMD Het Rijkscommissariaat maakt bekend De Rijiksconvnissaris voor het bezette Nederlandsche gebied verleende op grond van par 1 zijner verordening No 3 1 over de uitoefening van de regeeringsbevoegdtfeden in het bezette Nederlandsche gebied den burgemeester van Sneek in de provincie Friesland den heer L Poppinga eervol ontslag met toekenning van pension ip zijn plaats benoemde de rükscomnrnsCT ris voor het bezette Nederlandschf gebied op grond van par 3 van züy verordening No 108 1940 vierde verordening over bestuursrechtelyke maatregelen ds I R J Schut uit Schingen tot burgemeester van Sneek WINTERlUJlPflrNEDERUND Een loterü voor Winterhulp C MnXIOEN LOTEN A M CT PER STUK K liet direct of men een prijs beeft Het A N P meldt Nog is het seizoen waarin de collecten ten bate van Winterhulp Nederland worden gehouden nog niet geheel afgesloten vandaag was dê laatste straalcollecte of de leiding heeft reeds haar gedachten laten gaan naar de komende winterperiode waarin op de Nederlandsche bevolking opnieuw een beroep zal moeten worden gedaan in het belang van onze behoeftige landgenooten In tegenstelling met het vorig jaar Provinciale publicatie van ket Departement van Landbouw en Vi8scher VnVOES VAN AARDATPELKN De Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid Holland maakt tw kend dat het geheele vervoer van aardappden voor todaam ver boden ia met uitzondering van transporten weHce gedekt lUn door een geleidebiljet gedurende den geheelen Zondag oi op werkdagen na 19 uur en voor 6 uur tlM OfEcleele publicatie van het Departement van Landbouw en Visschertj DISTSIBCTIK VAN BOTER Elf MARGARINE De secretaris generaal van het departement van Landbouw eo Visscherü maakt het volgende bekend met betrekking tot d diatributie van boter en margarine Zooals reeds eerder werd medegedeeld ligt het in de bedoeling op een gedeelte van de bonnen der vetkaart boter tegen gereduoeerden prijs verkrügbaar te stellen In verband hiermede zullen de detaillisten bij de inlevering van consumentenbonnen bü de distributiediensten ïich aan bepaalde voorschriften dienen te houden Het is daarom van groot belang dat zü zich zoo spoedig mogelijk doch in ieder geval voor Donderdag 8 Mei a s om inlichtingen ter zake tot de plaatselijke distributiediensten wenden 1136 OPGAVE VAN AARDAPPELVOORRADEN DOOR TELERS EN HANDELAREN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat in een door de Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten genomen bestuursbesluit is bepaald dat alle telers die nog aardappelen in voorraad hebben deze voorraad moeten opgeven aan den plaatselijken bureauhouder waaronder ly ressorteeren Deze opgave kan achterwege blijven indien de voorraden reeds door hen zijn opgegeven hij de P B H of de provinciale inkoopcentrale van akkerbouwproducten De opgave behoeft ook niet te geschieden indien de voorraad is bestemd voor consumptie van het eigen gezin mits de voorraad niet meer dan 200 kg bedraagt Voor zoover groothandelaren en kleinhadelaren nog in het bezit zijn van voorraden zonder dat zij deze hebben opgegeven aan de V B NA moeten zy deze voorraden opgeven aan de provinciale bureaux of plaaitselijke verkoopkantoren van de V B N A Het bovenstaande geldt niet rlleen voor voorraden consulnptie aardappelen maar eveneens voor aardappelen welke oorspronkelijk voor uitpoot waren bestemd en voor dit doel niet meer zullen worden gebruikt De opgaven moeten vóór Donderdag 8 Mei a s bij de aangewezen instanties zijn ingediend Zij die de gevraagde gegevens niet of niet juist verstrekken zullen wegens overtreding van art 3 van het aardappellWesluit V V O 1940 worden vervolgd 1138 VARKENS Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd deelt mede Contracten en vergunningen voor varkens Reeds vroeger werd gepubliceerd dat iedere varkenshouder die varkens boven 60 kg in voorraad had vóór 1 April een aanvraag voor een contract of een vergunning moest hebben ingedi nd voor dat aantal varkens Thans is besloten dit contract en vergunningsstelsel uit te breiden tot vérkens vanaf 40 kg levend Varkenshouders moeten hun aanvraag indienen vóór 11 Mei a s Zij die vóór of op 10 Mei as geen aanvraag voor een vergunning of contract hebben ingediend voor hun varkens boven 40 kg zullen uitgesloten worden van hun voedertoewijzing afgezien van andere te nemen maatregelen Leveringscondities In de N V C condities voor levering van contractvarkens 1941 zijn eenige wijzigingen aangebracht Het zal in d toekomst niet onmogelijk zijn dat de centraleover varkens moet beschikken met een lagËr gewiQjit dan 95 kg Dientengevolge zün de leverings conditieS aangevuld tect de bepaling dat de centrale het recht heeft de contractvarken over tenemen op een vroegeren datum dan in het contract is vermeld enalsdan bij een lager gewicht Is de bepaling in de condities opgenomen dat van ecnl varkeA dat het gecontracteerde maximtmri gewicht overschrijdt 1 de kg welke boven dit maximum gewicht uitgaan slechts voor Be helftvan den contractprijs worden uitbetaald Zal voor de contracten na 10 Mei afgesloten de uitbetaling V van de koopsom niet meer plaats hebben aan den contractant maïr aan den handelaar die namens hem het varken heeft geleverdVervoerverbod varkens boven 25 kg Tot dusver was het vervoeren van varkens met een gewicht van meer dan 40 kg behoudens vergunning verleend door of vanwege de NV C of L C O verboden Hierin is verandering gebracht in dien zin dat thans voor het vervoeren van varkens met een gewicht van meer dan 25 kg vergunning is vereischt Vervoenrergunningen Tot dusver werden vergunningen verleend voor het vervoeren van kennelijk dragende zeugen en zeugen bü de biggen van bedrüf naar bedrüg Aan deze regeüng wordt uitbreiding gegeven Thans kunnen vergunningen worden gegeven voor het vervoeren van kennelyk dragende zeugen en zeugen Bü de biggen zoowel als voor varkens bestemd voor fokdoeleinden niet alleen van bedrijf töt bedryf maar ook van een bedrüf via de markt naar een ander bedrüf Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den plaatselüken bureauhouder 1137 toen Winterhulp Nederland nog moest worden opgericht en allerlei nioeilükheden moesten worden overwonnen is er thans een organisatie welke voor haar taak berekend is en alles er op zet het gestelde doel zooveel mogelü te verwezenlyken Maar daarvoor moet zü over de nd dige middelen kimnen beschikken én daarom heeft de directeur generajil overwogen op welke wijze ook zomermaanden voor het Winterhulpwerk productief zouden kunnen worden gemaakt waarby vastgehouden moest worden aan het besluit in deze maanden geen collectes te houden Naast andere plannen was in dit verband ook de gedachte aan het organiseeren van een loterij naar voren getreden Bü een nauwkeurig onderzoek van de verschillende plannen en de daaraan verbonden praktische moeilükheden kwam het denkbeeld van een loterü meer en meer op den voorgrond en hoewel daartegen naast voordeden ook nadeelen konden worden aangevoerd heeft de directeur generaal ten slotte besloten tot deze inkomstenbron als de meest doeltreffend te moeten overgaan Deze loterij welke een büzonder karakter draagt zal half Mei een aanvang nemen Zü is streng als een loterü affaire opgezet en de volledige netto opbrengst zal ten oede komen van de Winterhulpactie voor het komend winterseizoen De organisatie berust bü Winterhulp Nederland zelf al zullen bankinstellingen loterüagcntschappen reisbureaux en ook collecteurs en coUectrices van de Nederlandsche Staatsloterü voor zoover zü daarvoof willen worden ingeschakeld medewerking verleenen terwül buiten deze bestaande organisaties Winterhulp een z g straatverkoop ter hand za nemen Het aantal loten bedraagt 6 miUioen en de prys is bepaald op slechts 50 cent per lot De ontvangsten zullen derIJalve 3 millioen gulden bedragen waarvan 1 millioen aan prijzen en premies zal worden uitgekeerd