Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

De Führer in Marburg Restauratie van het Haagsch e stadhuB raiu H éhIH 1 K mm L Ita TRUDAGMORGEN VOND IN OÜWEHAND S DIERENPARK te Rhenen een blijde gebeurtenis plaats Er werd n 1 een kameeltje geboren De jonggeborene werd direct door moeder kameel eens flmkonder handen genomen Polygoon HET OUDE HAAGSCHE STADHUIS ZAL WORDEN GERESTAUREERD MEN IS THANS BEZIG MET HET AANBRENGEN VAN STEIGERS VOOR DE RESTAURATIE Polyooon IN DE LOSLAND GEBIEDEN de streek waar al het verkew te water geschiedt kan men dit tafereeltje zien vette schapen bij ObéMn op weg naar de markt Polygoot m DE HAVEN VAN PIRAEUS DIT BB DE UITWERKING VAN DE DUITSCHE STÜKA AANVALLEN OP 0E HAVENINSTALLATIES Hoffmann DE FÜHRER IN MARBURG DE FÜHMIR BRACHT EEN BEZOEK AAN HET CENTRUM VAN HET BEVRIJDE ZUID TIERMARKEN DE STAD MARBURG VOLKSDUITSCHE MEISJES IN HAAR FRAAIE KLEEDERDRACHT BEGROETEN DEN FÜHREa Hoffmann m VISCHLEEB FABRICAOK W IWNKMAJtKEN één van de vele takken van industrie welke door de omsUndigheden zijn ontstaan Voor dit doel gebruikt men de huiden van schollen De huiden worden in de fabrieken gelooid en geverfd zooals andere vellen Daarnaiworden zij door middel van suften gespannen en op houten platen gedroogd Daarna worden zij gedistribueerd onder schoenmakers boekbinders enz om daar verdw bewerkt te worden De op bouten platen gespannen huiden worden te drogen gelegd PoJvoooni DUITSCHB BERGJAG8HS IN HET MOEILIJKE GBIEKSCHE TERREIN OMIE FOTO TOONT EEN AFDEELING DUITSCHE BERGJAGERS TUDENS DEN ZWAREM OPMAB NAAE DE STAD lABISSA IN THESSALI WELKE OP 20 APRIL DOOR DE aurrSCHE TROEPEN WEED INGENOMEN iAaoeiaUi PrtitSb