Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

BLAD MAANDAG 5 MEI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM j ffischbdck over Hederlandsche economie in oorlogstijd Cririek op verhooging van dividenden Aardappelprobleem opgelost zoodra e nieuwe oogst er is De kolenvoorzlening Nederland heeft niet alleen voor zichzelf te zorgen na VriH M H 123 U4 176H 171 H DR E J FEISSER f Zondagmiddag is in zijn woning te Rotterdam plotseling overleden dr J E Feisser directeur van den gemeen telijken geneeskundigen en gezond heidsdienst te Rotterdam welke functie hu m 1931 aanvaard had KUKST ER LEHEREN 50 JARIG BESTAAN HAAGSCHE KUNSTKRING In het gemeentemuseum te s Gra venhage is Zaterdag de tentoonstelling tei gelegenheid van het vyftig jang be staan van den Haagschen kimstknng m den intiemen knng der leden en eenige genoodigden geopend RADIONIEUWS Dinsdag Met HILVEItaVM I 4I5S 11 Nadcrlandaca Pregrani a 8 45 Gramofoomnuz 418 OchtendgymitastJek 7 80 Gramofoonmua 7 45 OchlerdiymnasUr 88 BNO Nieuwsberichten SIS Schrift l J Qf en meAtatie Ultrending voorbereid door da Chrm Radto Süchtlng 8 15 Gewijde muziek gr pi 41 Gramofoonmtiziek 8 IS Voor de hu = rouw 917 Gramofoonimiziek 18 3 Dcclaitvatw 10 40 Orgcuipel U 15 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 118 Musiquelt U3 Voor ten boer 12 42 Almanak 12 45 BNO Nieuws en etonomlsdie belichten 100 Gramofoonmtiziek 115 O nroeporfce 2 18 Voor de vrouw 2 96 De Ramblers efi ensemble Bandi BaVigh 3 45 Gramofoonmuziek 4 00 Cyclus Ons geloof en ons werk ui zending 6 M Ensemble Erika He en 7 00 BNO Vra 9en van den dag 7 15 Ora mof oor muziek 7J8Duitsche les M BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag 8J8 Berichten Eng 8 41 Omroeporke il en solist 9 25 Causerie Nederland voedt zichzelf Productieslag 1841 8 48 Avondwiidlng uitwrdlng voorbereid door het VriJz Protest Kerkcomité 945 BNO Enge sche berichten lt 8 BNO Nleuwsbertchilen sluiting ILTFRStIM n 1 1 M I Nederlandsch Progransnna 4 4S Gramofoonnrui f J8 Ochtendgymnastiek 7 88 Gramofnonmuz T44 OchtendgvmnastiekSJ BNO N euwsberlchten 8 n Gramofoonmsiriek 18 20 Pianovoordracht en amofoon muziek 11 O Declamatie 1120 Ensemble Amende 12 8 Berichten 1215 Omroeporkest t 45 BNO N eu VS en ecoromlsctic berichten 1 88 De Melodlsten en tolitte 1 45 Gramofeonmuriek 2 88 Arnher sche orkestver enigng solist en gramofoonmujiek 3J Voor de tielfen 4 Orge concert 4 38 Voorde leugd 9 Gramofoormuzf 5 15 BNONi uwseconomJache economJacheen beursbericMer5J Orkest Eloward 8 Voor amateurfilmers 6 IS OrVpst Eloward 6 49 Gnrmofoonmuziek IM BVO Vr ti san den dag 15 Oramn oint zipk 7 30 Ertemble Bart Ekkers BNO Nieuwsberichten 13 inle evan d m éae of gTamof onmu tek 8 3 Rad oraiee l 9 IS Gramofoonmuzlek 8 38 Kc VeentTW en l n ensemWe 1 8 BNOMeuwsberichten aMtlng BEURSOVëRZICHT ZeUs voor een Zaterdag waar meesUi toen al niet aoo heel veel om saai was de handei op d A i terclatn che eUecienbeurh de mate gei ng lial de atfatre bij wij en volkioinen stil iag Het publiek heelt uth na de maandiiWLb e jng vo Konven van de beurs teruggetroiüLen Vardaar dat er op de aandee len nark niet uiuondeiuifi van AKu s Philips en Umiever nau eluks een stukje omgLn £ Onder dergelijke omstandigheden kon er van een nornuke koarsvorntinc haa t seen rake zijn Met koerüpeil werd meerendccle beïnvloed door de omstandigheid of er een toevallige vraag of aanbod aanwezig was Naar verhouding konden zich de locale aan deelen nog het beste handhaven BIJ gerln Ln handel iiepen Aku s onder twurs 1 op tot 1271 Phiitpa moeiten na een prljshoudende opening een vieitai punten prijsgev i wisten zich echter tegen htrt slot weer cemgszins te heibtelen Un levers bleven met 117 vrUwel onverandeid Van cuUuuriordsen lagen de tabaJcfcen meerendeets iets hooger In d markt Deli MO verbeterden 3 tot tSSi z terwijl DeU Bat tot 200 monteerden Van auikerwaardcn vei oren H V A s bq opening 5 punten to 425 Er ging evenwel hoegenaamd nieta om Rubbers lagen verlaten Behalve het hoofd fonds Amsterdam fClibber was er in de incourante fondsen mets te doen Amsterdam Rubber zakte tot omstreeks 287 m Ook tn den Scheepvaarthoek k aag to men over gebrek aan affaire Slechta voor Nederlandsche Scheepvaart Unie die met 1 tot n7i i daalde was eenige belangstclMng waa te nemen Oies moesten zich btj opening een verHes van 3 punten getroosten Later m den ochtend iep de noteering verder terug tot 23S hetgeen een verlies vergeleken met den vcTigen koers van 5 betekende Wederom bfestond eemge vraag voor be leggingsfondsen De staatafondsen konden derhalve voor de oudere soorten Iets oploopen De 3 prcrerts certJficaten stegen een haf procent tot 2 A terwijl integralen tot WVut opliepen De nieuwe otoligatieH waren vrijwel onveranderd Eenige heleggingsvraag kon men verder nog waarnemen voor prov en gem leemngen aangezien bt de maandswisseling nog al wat middelen zijn los gekomen uit hoofde van coupombetalingen en aflossingen bij hypotheekbanken Voor deze categorie bestond dan ook wed rom eenige nttentle f Mr en groot aantal vertegenJJSjiKTS van industneele bedrijven TUmburg heeft de comnussans 1 voor Financien en Econo 1 Zaken minister dr H FischS Zaterdag een rede gehouden jTpie Wirtschaft in den NiederSb im Knege PfFiSchbuck wees allereerst op de ujjekenia van de industrie in ons waarin veratig procent van de Srolking haar besUan vindt Lim M herft op induatneel gebied een Sïbozo be eekenis vooral ook S t m dit gewest de steenkolen ge J jn worden Met byzonderen najnik wijst spr er op dat alle maatnieten die op het oogenblik getrof JfflTOtden moeten woiden gezien L het standpunt dal Duitschland op iet oogenblik in oorlogstoestand ver ketft Vandaar dat op het oogenblik beMbpolitifke ccotiomische en so eajlpolitieke maatregelen getroffen en die in normale tyden zeker icbterwege zouden blijven Deze BMtregekn zijn ook niet in overeen KBiffliing met wat men zich m de toetomst Win de economische verhoudingen op het Europeesche contini rit voorstelt De ïoorraamste moeilijkheid waarBiede de industrie op het oogenblik te taBpen heeft is het met in voldoen de mate aanwezig zijn van grondstof feu terwiil zich ook moeilijkheden met den afzet voordoen Een tweede Boeiliikheid ii dat ook hier bmniTkort te verwachten is een gebrek aan jeschikte arbeidskrachten waarmede men m Duitschland in nog veel poolere mate te kampen heeft D t probleem zal zich m steeds hoogere mate doen gevoelen naar gelang de werliloosheid g el verdwijnt Ook de sociale doeleinden die Duitschland nastreeft heeft miT tot nog toe met kunnen vervJtzenlijken in die mote als wel gewenscht wa Maar ook dii is een gevolg van den oorlogstoestand Het streven is eevenwel op gericht den Nederlandidier arbeider een positie te bezorgen die gelykwaardig is aan die van de Duitsche arbeiders De velhoogde dividenden Ik kan absoluut niet begnjpéii al dol dr Fischbock dat er m Nederland tal Tan vennootschappen zijn die de winst die zij maakten over 1940 gebruikt hebben om een verhoogd dividend uit te keerefi Dat is niet te venoitwoorden in een tijd dat loons whoogmg onmogelijk is Door deze vahaogde uitkeenngen wordt het in komen der aandeelhouders vergroot Wij zullen maatregelen treffen om tr voor te zorgen dat deze verhoogde winsten op een behoorliikc wijze WJPden besteed Het tekort aan aardappelen Op het oogenblik is vooral hmder m het gebrek aan aardappelen Er JWit evenwel buzondere zorg aan Msleed We zitten nu in een l per ragrtoestand die onvermydelbk is Het was uaarschijnlnk beter ge als de diatnbutie eerder ter id was genomen dan had men de iwezige voorra n over een groote Jra tijd kunnen verdeelen en dan was n Jeta ek nu met zoo groot gewees Zoodra de meuwe oogst er even 1 i is het probleem opgelost ndat NedcTboid in de behoefte Mn aardappelen zelf kan voorzien Spr wijst er verder op dat voor tal J rtikelen de toMtMid voor de Ne riandache bevolking nu gunstiger is Joden der wereldoorlog Het 2 wn a er op gericht bjj de ver de grootst mogelijke recht igheid te betrachten Daartoe is Medewerking van de bevolking van voedingsmiddelen zoo hoog WJlk op te voeren Spr hoopt dat n dit zal begrijpen en daaraan mede erken geWt JJMMkehjk Het is noodig de pro o ook voor de vooraienmg Wndstoffen Er komt een verr ing welke beoogt de verwerking onwilge metaalproducten aan en te leggen Dit gebeurt om te II de aanwezige voorraden a M mogeluk besteed worden ende over de lajten die op het 1 jS h nnn rt pr aan de J dl de Duitsche minister van a n dezer daten te Weenen ge lJ n heeft en ann i i1 nr i heeft en waann deze de op t van de Duitsche belastingen Wann r Nederland naar k B ü zwaar belast was aU jjl ische bevolkmg zou hier aan Z opgebracht moeten worden g van ongeveer 2 3 milbard 0 rVi iJl de belastingopbrengst X slechts 900 millioen gulden i X ineer Duitséhland een o n last kan dragen moet dat W aSTv mogelijk zun am van de kosten zal men CJ uïht nemen niet alleen tot iZr tot een vcrstaniS S Die venneerde OBlrtL mogelflk door en strenge k a datgene wat inderdaad y B kolenTMMening iTMuL kolenvoonteniny betreft k J Limburg voldoende om de tialoi iK ♦ Nederland te W Europeesche continent a te verzorgen omdat ï van Engelsche kolen top ligt Duitschland produceert ook meer dan het noodig heeft maar andere landen hebben te Mreinig of geen kolen Deze landen moeten dus door de kolenproducenten verzorgd worden Nederland kan daarbij met op het standpunt staan dat het alleen voor zich zelf heeft te zorgen maar het moet meehelpen m de Europeesohe eenheid Ook de tiansportmoeilijkheden spelen hier een rol Dit is echter een tijdelijk probleem want als de transportmoeilijkheden zijn opgelost is de toestand weer m orde In geen geval mogen deze moeilykheden oorzaak zijn dat bedrijven worden stop gezet en daarom zal ook alles m het werk worden gesteld om dat te voorkomen ons Reichsjusrendführer Arthur Axmann bezoekt land HITLERJUGENDHEIM GEOPEND GROOTE BIJEENKOMST TE AMSTERDAM Voor een bezoek dat h j op uitnoo diging van den Rijkscommissans Rijks minister S ss Inquart gedurende en kele dagen aan ons land zal biengen IS Zaterdagmorgen aan het station Staatsspoor te s Gravenhage aangeko men de leider van de Duitsche jeugd Reichsjugendfuhrer Arthur Axmann Zoowel de m Den Haag wonende Duit sche jeugd zooals zij is vereenigd in de bekende organisaties voor jongens en meisjes alsmede de Nationale Jeugdstorm hadden den hoogen gast een hartelijk ontvangst bereid Het hoogtepunt van dezen eersten dag welke de Reichsjugendfuhrer in ons land doorbrengt werd ongetwij feld gevormd door de olficieele opening van het gebouw dat de Rijkscorti missariE voor de m Den Haag wonende Hitlerjugend heeft beschikbaar gesteld Dit Hitlerjugendheim is gevestigd in het gebouw Plein I8I3 no 3 dat voor dit doel geheel is gemoderniseerd en buitengewoon aardig is ingericht Voor deze officieele mgebruiknenimg was groote belangstelling In het Concertgebouw te Amsterdam heeft gistermiddag een gemeenschap pelijke feestelyke byeenkomst plaats gehad van de Hitler Jugend en den Nationalen Jeugdstorm ter gelegenheid van het bezoek van den Jugend fuhrer van het Duitsche rijk Arthur Axmann De heer C van Geelkerken heette allen harteI welkom in het Con certgebouw waar wu aldus de hoofdstormer bijeeAgekomen zijn om iets te laten zien van ons willen en kunnpn Spr gaf den Reichsjugemdfuhrer de verzekering dat deze btj zyn terugkeer naar Duitschland het besef mee kan nemen dat onze jeugd klaar is man moedig en trouw klaar om straks de jeugd van het geheele voDc te richten op de idealen van den nieuwen tijd Fjer en moedig schrijdt de jeugd van Nederland de nieuwe toekomst tege moet Wu jonge Nederlandsche nationaalsocialisten gedenken dat toen Grie kenland de laatste veste van Engeland op het vaste land van Eureka viel ook Nederlandsche kameraden met de Duitschers daarbij m de voorste rijen stonden De Jugendführer van het Duitsche rgk Artur Axmann noemde deze ge zamenlijke vergadenng een groote gebeurtenis en een uiting van den wil der Nederlandsche jeugdbeweging In het nieuwe Europa aldus spr zullen d Duitsche nationaal socialisti sche beweging en de NSB schouder aan schouder gaan en zal ook de Hitlerjugend met de uwe in goede kameraadschap verbonden zijn applaus Wij marcheeren g neenschappelijk als broeders Op de toespraak van den Rijksjeogdleider volgde een luid applaus Daarna braoht Hauptbinnituhrer dr H Lindenburfter een drievoudig Steg Heil op den FObrer uit dat doof de aanwezigen met een krachtig heil werd beantwoord Met het zingen van het Deutschlanden Horst Wessellied en het zesde couplet van het Wilhelmuc werd de bijeenkomst gesloten In aansluiting op de groote DuitschNederlandsche jeugdbyeenkomst in het Concert sebouw heeft de rijksleider van de Duitsche jeugd arthur Axmann een theereceptie aangeboden m het Amstelhotel t BOEIUIBKII VERBRAND Te Burchterveld gem Hardenberg 18 brand uitgebraken m de boerderij bewoond door J Meyerink Toen het vuur dat op den deel moet zijn ontstaan werd ontdekt bevond de vrouw van M zich alleen thuis met twee kinderen Zy slaagden er in uit het branden perceel te ontkomen De vlammen vonden zooveel voedsel in het neten dak en ander brandbaar materiaal dat de boerderij in zeer korten tyd een vuurze was Twee koeien konden door buren vm stal worden gehaald een koe bleek zoO gewond dat ze moest worden afgemaakt Twee koeien en twee kalveren kwamen m de vlammen om Ook de Inboedel ging verloren De schad watdt gedeeltelflk door verzekering gedekt De positie van den journalist RECHTEN EN PLICHTEN IN DIENST VAN DE NIEUWE ORDE Vergadering te l trecht Zaterdagmiddag is ie Utrecht een druk bezochte vergadenng gehouden van het Verbond van Nederlandsche Journalisten ter gelegenheid van de afkondiging van het Joumalistenbesluit Rede dr Geedewaageii Als eerste spreker nam de seeretans generaal van het departement van Volksvoorlichtuig en Kunsten dr T Goedewaagen het woord De dne voornaamste organen der volksvoorhchting de radio de film en de pers ontwikkelden zich ten onzent in groote vryheid omdat de liberale staat van meening was dat hier waar het met ging om kinderen maar om volwassenen de staatscontrole en de staatsleiding tot een minimum moesten worden beperkt De resultaten van de vrije voorlichting zyn niet schitterend te noemen Zij kwamen om ons tot het pobtieke terein te beperken op twee pun ten ijeer Ie het kweel n van splijt zwammen en het bevorderen van partijhaat in het binnenland zonde dat ooit een positieve bindende gedachte kans kreeg naar voren te dringen 2e het vormen van een hysterisch haatcomplex tegenover de meuwe in het hart van Europa zich vormende en van jaar tot jaar sterker wordende ryksidee van den Fuhrer Nadat de directeur van het pers wezen de heer N Oosterbain eenige algemeene richtlynen gegeven had om den journalist te helpen zijn taak te vervullen gaf de voorzitter van het verbond de heer P J van Megchelen een overzicht van den inhoud van het journalistenbesluit Hij wees er o a op dat door dit besluit n einde wordt gemaakt aan de beunhazerij in de journalistiek Niet ieder dié eens een opstelletje m een tijdschrift geplaatst heeft gekregen kan zich m de toe komSt meer journalist noemen Hij die niet IS toegelaten als Ud van het verbond en zich toch jourralist noemt komt in aanraking met den strafrechter Spreker beloofde als voorzitter van het Verbond krachtig te zullen waken dat de journalisten hun taak ernstig opnemen Hij zal niemand lichtvaardig uitsluiten maar hij zal evenmin aar zelen journalisten die door hun ge schrijf getoond hebben vijanden van het volk te zijn uit de beroepslijst te weren Ook zullen geen volksvreemde elementen toegelaten worden De er kende journalist aldus spr heeft een hooge en eervolle taak hij moet ziin beroep naar eer en geweten uitoefenen en zich door zijn gedrag m en buiten zijn beroep de achting waardig toonen welke het beroep eischt leder persoonlijk moet waken voor de eer van den stand De jouijialist die m dezen tijd bepaalde onderwerpen welke van belang zyn voor de volk gemecn chap stelselmatig uit zijn blad weert is een vijand van het volk en voldoet met aan de eischen welke hem worden ge steld Na deze plichten van den journalist behandelde spreker zijn rechten en de bescherming welke hij volgens het nieuwe besluit geniet Een dr Goedewaagenprijs De heer J Learbuch algemeen sec retans van het Verbond deelde mede dat iemand die nauw vcrbonaen i aan de per hem eenigen tijd geleden had medegedeeld dat hij een belang njk bedrag ter beschikking stelt het welk moet worden besteed op een wijze waardoor de journalist zichzelf erkend ziet als een der dragers en be schermers van het groote cultureelc volksbezit De gever heeft zich vereenigd met het voorstel een stichting m het leven te roepen welke jaarlijks omstreeks Kerstmis drie pryzen van 500 gulden uitkeert aan de drie leden van het Verbond die m den zm var het Jour nalistenbesluit over het afgeloopen jaar de beste journalistieke bi dragen hebben geleven ro het belang der volksgemeenschap De schenker van dezen prijs wenscht hieraan den naam van Dr Goedewaa genprys te verbinden NEDERLANDERS TEGEN NEDERLANDERS Men deelt het ANP van bevoegde zijde het volgende mede OpmerkeUjk is dat in den laatsten tijd meermalen Nederlandsche vliegtuigen of Engelsche vliegtuigen met Nederlandsche bemanning tegen de bevolking van ons land g ruikt worden zoodat Nederlandsche mannen vrouwen en kmderen gedood of ge wond worden door bommen uit vliegtuigen die of zelf de Nederlandsche kenteekenen dragen óf Nederlandsche bemanningen hebben Dit is weerzinwekkend Het toont aan hoe wemig gevoel by de Engelsche autoriteiten voor hun dusgenaamde bondgenoofen bestaat en hoe weinig kiesch zu hierbu Nederlanders tegen Nederlanders gebruiken en het toont eveneens aan hoe wemig gevoel bu de Nederlanders die zich in Eiigelschen dienst hiertoe misbruiken laten voor hun eigen volksgenooten is overgebleven In dit verband vermelden wy tevens e officieel communique van de Duitsche weermacht dat aldus luidt Bij gelegenheid van een Engelschen luchtaanval s avonds 1 Mei j 1 door elf Bristol Blenheimmachmes op Den Helder is met zekerheid kunnen worden vastgesteld dat het leidende Bntsche vliegtuig naast de Britsche ook het Nederlandsche officieele kenteeken droeg Bij dezen aanval die zoodoende ook m het teeken der Nederlandsche kleuren stond werden 6 Nederlanders gedood en 8 gewond 4 huizen veraiield en voorts nog verdere schade teweeggebracht Een op 3 Mei s morgens boven Nedeclandsch gebied neergeschoten vliegtuig droeg het voormalige officieele kenteeken van het Poolsche leger Noteeringen van 3 Mei OBUOATIia atublMBlaiiB I 4e Ie 100 4 19 liM U f 100 4 StI 1140 c 1 100 4 94 It 94H U40 bU 1 100 4 U 1 40 la r § 00 4 w asH 1140 blf f 900 4 99 99 laas f 100 I 97H V l M 100 3 1137 100 3 97 4 m It37 f 900 3 91 lasa f 100 3 3i i 83 83 4 lt3a too 3 3i i Mi W lt3S 01 1 100 3 t w IWH M3I 01 f eOO 31 ia Xli IS3T O I 1 100 3 m H37 O l 600 m 1837 AO I 100 3 8 8514 law AO I 900 Mn lll li ProT en Gem leenlnsen A dain 1930 3Vi 80 89 Olto Ie 1837 3i i SOli Apeld Ie n 31 1 89K Atnhem IS3 3 91 Deventer 1920 5 Dordr 38 Ol j 3 88H llndh 1935 31 1 S9H D o 3e Ig 31 31 90 Geld 38 31 8814 D oio ie IB 38 2 97 Grhage 1921 Dito 1836 31 1 Dito 1937 I 3Vt 9414 Dito 38 31 3 93 giu Qronlna 1938 3 8 Dito 2e 1938 3 88ti Haarlem 1938 S 4 Dito 38 31 20 3 59 89u Helm 1837 3i t SS I H b 1937 31 1 9i 4 Hilvera 1938 31 90 ggu Dito 10 J 38 31 1 SbH Leeuw 1938 3 921 Lalden 1937 3l WH N Holland 38 3 S H 83 Do 2e 38 31 2 3 84 Dito 8 J 38 21 j 87 Do 3e 10 J38 21 J iH Nltm 2e 1 37 SVj 96 Rdara 1936 37 4 SSH D o I n 3 37 31 aS 94 Dito I 1938 31 2 S7 4 Dito 193S 131 2 3 Schied Je I 37 3i 88 4 8S Tllb 1 37 31 2 87H Utr Pr 37 31 MH Do em 37 31 94 4 Zeeland 1937 3 i Z Holl 1937 1 9CH Zh Ie I 1938 3 7 Dito 2e Ig 38 3 844 BvNG 3e 1 37 3i a S S4i Dito 1S38 3 351 B V Onr Z 37 4 96 4 9O14 Gem Cred MH 93H 001 33000 O 31 90 4 Dito i r 9 1 2000 3 N nklntt 9 4 94 4 AaJivnlllBsea HypoUicekbanken Alf Fr Hyp b m 1 verpl ultL Pandbr I31 1 94 t 84 i Aig Hyp bserXY 4 94 Adam Hyp 1 4 9ïI Dito 31 2 S3 93 Arnh H B Ser Er Pbr 3i 4H 94 Bat Hyp b N N PP 4 S7 Dito C D Si j i n Dr H B do 3V M rr Gron Hyp Bank Pd 4 Va 102 Do Da en Va 31 j 96i 95 Do Pb 3i j 3 9U Crav HB d oV 92 4 Gr H pBPb 31 1 SBH Hl HJ aer A C 4 SSH 89t Dito ler BD 31 1 94 4 t Holl Hyp B dito 4 x Dito ter K 31 94 H p b V Ned Ser M 31 94 4 94i loau Nyp b aer AB AA BB 4 93 4 Do aer T TA31 1 MtJ V H Cred Pandbr 4 97 i Th Do m 2 ver pi ultk 31 2 91 ilM N Hvpb do 31 1 91 841 N Hyp b Veend 86 864 aeria K 3l i Do 131 dito 3 88 Noordh Hyp b Pandbr 31 2 92 4 Overllaa H b d o 4 98 9S4 Rolt Hyp b do4 97 87H ld dito 31 2 88 Stcd Hyp b ser K L 31 1 83 Utr Hyp b 4 9li 4 Dito lerie K 4 99 DUo terla E SV Dito 2 verpl ultk i i 81H MSWaatI Hyp b El IT VI 96 96 Z ncba n Bk4 18 Zuldar Hypa 3 ultl 4 88 89 D o ler KL V t 4 94 Za Hypb imct verpl ultl SVi iSH S3 Eente Ned Sen verb 4 87 87 Ro Sch Hyp b 4 84 Dito 31 t 87 86 Indoitr ndamsiBlAsen AJC U obL 9 i 104 1 104 H Bergh 1 en Jura rvd Obl 31 1 83 92 Berkel Pat V 37 Obl 4 80 90 4 Laveri Zeep Ml Obl 41 2 103 Werkip NV Ie hyp obi 4 101 lOIM 1 2 UB Umb Steeok m 88 4 se 6 961 8 S2A lOOH r 83 WH lOOH 92H 96 91 91 76 4 74 33 32 29 30X lülx Obl 4 Bat P Mi O 41 1 ld ld Obl 31 2 Nederl Obl 41 2 Moormaan Cult On Obl 9 Amst Grb b 8 MOIIer 3 Nat Cr bei 18 5 Idem 1939 4 Ned Gr D b 4 Ned Ind Sp My 1982 oM 31 2 Mlas K 1U en T O Java St Obl 9 Semarans Joana 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 id A dam Olymp L 100 3 ht W Kr NHV Het 18IS eèH AANDEEI £N Bank en Credtettniteuinccn A d Bank aand 117 1 6 Holl BankU dito 1U4 lOii Ine Bank dito Ud llStt Jav B 500 V a 246 Katvereen dito 118 4 llin N 1 Esc m dllo 84 Nederl Bank A 140i4 NB v Z A 500 d 107 1074 N H Mi 250 a 1341 Rott B Ver aan 129i 129 4 TwentacheB A A 130 4 I3U Indast OBdemamlnsen AIR Norlt pw A 33 1 3341 Ad Dr Mi a SS Ad Superf a 94 Aut Screw W a 59 Bal Marg Fabr H 119 4 vdB 250 000 V d B p w A lOCO i H Dito B 1 1000 H Berk l Pa Afge st c V aand Ui C en P P Scliolte I Gouda stear dlio 549 4 Oruvter en 7n A pref aand 137 Dito B winatd p I46i 147 Heemaf aand 155 lo Helnek aand 3H 204 Hero Cons aand I5Si Hol St m f a lli5 162 HoIIandla aand 275 Holl Bet Mil A 380 3S14 HoU dr en K A 250 Holl Kunst I A n 170 mt Gew B dito 183 18S Intern Vise A K 14 S3 It F Bevnesdlto l 3 125 Dit p7ef 56 59 Kon NE m b a 69 59 K N Hooeov do 12914 Kon N Zoull A K Br Stheem do H 263 Koren choof NV de dito 131 Lev Br en ü C 100 c pr aand USlj Dito 1000 C V pr A 114 Do 100 6 CprA W M 109 Do I0OO5 Cpr A KTh iMt Lvempf U en Mf 1S9 303 Meelf d Ned B C V a 290 2 4H N G en S F a 4 14 4JUi Ned Kabelf dito 385 3S3 N Sell b mt dito 69 168 N St f Keyiet A ISO 182H Phil Gloell 73 afgest C V A Rott D Mt dito 313 3171 Schelde K M d N Sik 6 flolten dito 183K Smits tranif t S t Stokv 90 400 a 180H i oKV lim iüOOd I50 149 St spinn Sp do 1311 IJ Stoik dito 199 4 TwIJnstra Pref A 134 I3S Utr A ph I G A 161 Ver BI fb aand Ai Ver Ch aand Iz7i4 1J3 Dito pref i i 1 Ver Gif NBvA l l 173 Ver Pf V Gelder 151 i ISli Dito dito p aand ISH 153ii Ver N R tab a 5 Ver Touvrt dito H 14J vnissingen Kf d 189 ISH Wcrkapoor A diM WcftMWlktr atto WUton r f A Dito C pr A Wayeri t en B AnL Ou MSl Am Smeitina C V A Sund Br C T lOA Am Tob Cr c A 3 R n i 34 SH H 48 H H 396H 3 9 2fi H i66li 347 196 Cols C V lOA R n Gen El Cy Ct T 1 t a R n Huda UCC IBJI Keeap IHc T PI Corp C ï A N St CvG A R n Unit St Rubber C V 10 I a A N 1 El HU A Dito Nat B T t NJ Gas UU A Olto N B T a Tw C St V Ia a Am Tel Tr K C V A Haodalavereenlftagem BCenBiA 16 Bom S H M A 7 4 196M Dell At H U d 111 Cuntz en Sch A 138 1 I CrenHvRA232 230 Linde en Teveaa 212 210 Ned Wol Mt A 74 MUnbouwondamcBlBfeB Bil Mt Ie rub A 620 Dito 2e A 463 463 Boeten M Ml a IH 2214 Slngkep TMtl a 173 171 Pecrot onderaeinüiceB Ord Ptr ICvA 230 18 K N Petr H I 100 Ond A 240 i 298 dito C v A J5Ü Moeara Enlm A 172 Tarakan P M A 368 Stand OU 10 4 25 C V A 37H RobberonderaamlaKem Hessa Rubber a 139K Ind Rubb C 164K 1S7 Java caoutcb 14J Preanger R UI i Rotterd Tag 70 Salatrt Plant 7 Wal Sumatra 139H Zuid Preanger 7i ScheepvaartmaatachappDen Furness S enA M 15L Ma Zeev aand IO314 Niev Goudr A 280 280 M DeMaasCvA 118 116 Ml Oostiee A 1 7 166 Handelsv A dam 4S4 4ao CaltnnrmaataeliaM UftB Krlan SuUter A 93 4 PagotUn A Vi 174 Suiker C t Mtl A 194 TJeweng Lestort 99 4 Arendsburg 320 Besoekl A 64 4 Soek Landb A 90h Amst Thee C A 70 Ban Thee Ru A 25 Goalpara Cu Mi 8S5 Pangkeotam Thee 135 PastrNangkaC Ml Rongga Landb A 195 Sedep Cult A 382i4 Sindangs Cult A 113 Telaga Patengan 160 156 W JavaTheeC Mtl 80 Ina Cult Syndic T i KaliTelloCultJM 219 4 Miclilelr Am 188 W JavaKlnaC Mt 130 Oiveraeii Blauwn Vrlca A t 5 6 Btjenkorf A 180 180 Gem E W enW 127 1J7X Dito Pref WA 102 4 Gouda Kaash Mt 89H Houth Alberta A 119H Houth Jongen A 142 Houth Pont A 142 143 Muller WI A 38 4 Do 52001 75000 A NM v Havw A 3 ZSab 1000 CvA 104H Woolwortt en CO 3414 Spoor n TramwegeB DeU Spoor A 70 91H NI Spw Mt A 84 67H Atch T CvgA 23H KansCS CvgA 8 K C SouUl R Co H idem pref a 3 Dito Ceri vg A nn Un Pac CvgA lU Geld Tramw Mtl 138 Kedirl St tr Mt 3 Mad Sraomtr A Dito pref A 1314 Malang St tr A 60 O Java Sttr A 3 Sem Joana A 7 Sem Cheribon A 16 4 17 4 Soera oedal St tt 13 Prolongatie i 2 i ACTIEVE FONDSEN Btaatatoealafui NedcrUnd laAI W m 88 8 11 18 m H 82 84 68 I m m m M 84 WH esH 88 MM 1 lias m a tm 40 bU f 1000 i u itea C l OraMkadk oM IVa isat ias bi a Carv T iMcki a Grootboek abt 8 1838 I 1000 i 1 31 f 1000 t 1 31 MÖO 3 IVl CtrUficatao IVt Grootboak obl V i 1838 Indl 1000 ti i 1837 iaoi I ISO a H Cnd MO UIH U8h lan uata luo a s DuitachL Voung ObL 18 0 1 I IJ4 131 138 Kol Bank Hti Ind Hsndatsb Nad Band Ht Cir A ladaitriate U6 U7N 910 2 6 ii an U7J4 JUi KuBlugte Uu 137 126J rkal I Pitanl i CtlT Olld C f W 74 CcBtt SiUlur aw rokkn 183 Utw Bnx Oal 118 lU Mtd rard AaL 380 iWM PhlUl C B T A 330 318 Olts PriL A AU Ludl St C T U ra R n Am Bemberf A C UK 12H T 8 10 Am B cv prei a Am Cu and F C tlH 21H T Auid Am Enk C V ld 43h Aoac Copp C ld 3iA 33H B UÜ St C T 18 ld 8h 88l Cbtyi Corp C A 6 H CilrUu Wr Corp C ÜH tli iih M 17 V idtm General Motor IdcraIntam Nlckal Cf C 10 a Kcnaac C C 10 A B n I North Am At C V A R n North Am R A C A I Rap Steal C v A f 17ji 17M Va Stataa StMl M 47 47X DiTsnaa CU Serv C C T ld 3i C St South C T 10 A R U H North A 07 C T A lC i Radio Corp C 1 A m Ooat Boraao MU A IKI IdaiB pref Aand VJ h Pau OadarmaaallicaK Oord Petr lad MD G Aand tSiVt 3l4 tion Petr MQ Idem 337 i 241 ll40 4 3aM Cont U Cy C ir 10 Idem na HId Continental Pat C V A ion PhU Pet C V 10 ld 82 Shell Un C T 10 ld 9 1 9 T Wat Ah OU C T 10 Idem 8A 8A Sehaepeaartiuataekappllaa Holl Am LDn Aand 117 t 118 Java China Japan L n Idem iUH i 143 Kon Ned St Ml ld 155ti 153u IKK Kon PaketT Mt ld tmn Ned Scheepv Un ld 175H IT7 177 111 Rotterd Uoyd Idem l l Stoomv UU Ned ld 143 4 IMM MOM Int Mere Mar Cy C T 10 A 9 tnlherandarBaiBlataa Handeln Amtt A 23 43U 425 437 Javaiche Cul mt ld 3U 388 Ned Ind S Uu ld SS 3H Var Vorat C M r3so soo A iie 118 in TatakasBdanaadBian Dell BaUT Mt A Mi 301 Oelt MU a t 1008 C Idem asm JUU Senembah MU ld m 318 i 317 217 WllBon 3i Co C T A j Spaarwtiaa BalUm and Ohio C V Idem 3ft 3 V Sheaap Ohio C 10 8 18 a H Illinolt Cent C md 8H 8h £ N York Centr C ld 11 Penniylv R 18 8 850 C V A an MH South Pac Cy f Idem H i ld Railway O gaw Idem 10 4 Canad Pac C ld 8 i 4M RnbberarfaaraamlBfeB Amaterdam R Cult Aand 3884 ri 8MI4 3 Bandar Rub ml Id 213 Dell Bat R MU Id 311 308 Kendeng Lemboe Rub Idem 178 4 Ualanflanden Vereen ld 71 4 Hiat Javo Rubber Ml Idem Ooitlt a 500C Id U Sarbadjadl Sum R Idem 131 UO tllau Sum Rubber Mtl Idem 111 Sum Rubb Cult Id 338 Ver Ind Cult Ond Idem 189 latere Rubber Cert T Idem iH SH Diutacli landsan aaatkettlii TerkIartlifOu frootb p 1840 c 8 r 3 87 87 87 37 K m m IOh 71 117 88 67 74 Jta lU Id Id p 1841 c 8 t 1 Id Id p 1843 e rl Id Id p 1 83 a 8 r 3 Id Id p 1844 e a r 3 Id Id p IMS e 8 r 3 Id Id plM8e r3 Id Id p 1847 0 8 r 3 Id Id p 1M8 0 8 r 3 Konvaratona kaaaa obL DIto Neua Auac obi 3 rarbenlnd IG I C r O Ka 1 Synd £ N 188 1 Olto C 30 100 41 1 WlntanhaU obl V j rarbenlnd I G C T A Var Korklnd C A DulUchl BerL R U V O 81 t Ruhr tl i i r V O U 80h 7 41 4 Dito 38 l i l tl O T D Rentenbank 38 T Ver O Stcdeni O 7 Bayr Hyp en W B Pb W T D Llnolaumw O T 48H 62H 47h OH g 73 4 h 4SH 61 U3 96 Ü9 Gelaenk Ber ObL 8 anGutehoIfnuniihOtM Obl 7Harpener Bergbau ObL iPhoenU AkI Om OM 8Rh Elbe Union ObL T Ruhrebemi A O Obl 8 Slamana an Halake ObL i BV Slahlarark ObL T Dllo fcrte A 33 I OU t iVUtor 0 w CM d i Vogel O u K ObL 1 Rliein II n 13 OI L T Dito n OM 8 Uagencr Suaaacnbahn Ob 8rarbenlnduatrl und tiamena an Ralak aand Var Glanaatatt Fabr ML Wtntarihall Akt Oa aand EOIBSEN NEDEKLANDSCa CLEABMOINSTITVUT Koersen voor stortingen q 5 Md tefl8f veii ItebUngen luidend In Belga s 30 1432 Zwitserfcne tranca 4338 Tranache franca 3T88 Urea 837 Deenache kronen 36 37 Noorieb kroiMD 8133 EwaedKhe fcrenan 8448 Tsjeehlacb kronen oude acbuMen Mm Dinar onde adnihlen 343 Dinar B tiwe achuJden 433 TuTkache ponden 1 Penga oude adiuldai 38 818 Pengs nieuwe achulden 4SJ8 Zloty oude schulden 35 roty nieuwe schiaden 17 8 TH 133