Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

De tweede Nijmeegsche sportdag gisteren gehouden in het tfaai Goffertstadion slaagde evenals verleden jaar uitstekend De wandelaars vingen dezen dag aan met een tocht over een afstand van 18 km Ruim 5000 deelnemers volbrachten dezen tocht en zorgden door hun fleurige ktcedij en variatie voor eeor aangename arwi s seling bi hun aankomt in het stadion dat leen reeds mee dan 18000 toe schouwers bevatte Het programma culmineerde in het eerste starten van onze beste Nederlandsche sprinters en den voetbalwedstrijd tusschen het Nijmeegsche elftal en het Zwaluwen team Een verrassing bracht het nummer 100 meter waarin Osendarp tegelijk met den Haarlemmer Schaap de finish bereikte in elf seconden Osendarp werd winnaar In het nummer viermaal 200 meter estafette kon de ploeg mït Osendarp en Van Bcveren het niet tot een overwinning brengen Aanvankelijk wisten beide athleten wel iets uit te loopen op resp Nota en Van Osta doch daarop wist Spree Martini In te halen en zijn ploeg een dusdanlgen voorsprong te geven dat Peters ondanks een geweldige eindspurt er niet In slaagde den achterstand geheet in te loopen zoodat Spaak met een klein Terschil als eerste over de eindstreep kwam Het was een spannende strijd waarbij de tijd ten zeerste werd beïnvloed door den vrij straffen wind die in de lengte van het stadion stond De voetbalwedstrijd Interessant en aantrekkelijk vooral in het eerste deel was de voetbalwedstrijd waarin op het laatste oogenblik nog enkele veranderingen moesten worden aangebracht In de opstelling van het Zwaluwenteam Do eerste helft bracht een strijd tus Bchcn twee volkomen aan elkaar gewaaAr de ploegen waarbij evenwel het ZwalJwon team het tempo dat zeer hoog was en iot aan dc rust zeer hoog bleef aangaf Vooral Mijnders en Kick Smit speelden een goeden wedstrijd Pas tegen de rust slaagde Smit in samenwerking met Vente erin door de Nijmeegsche verdediging heen te komen en het Zwaluwen team de leiding te geven Na de rust ondernam het Nijmeegsch elftal een langdurig offensief daarbij krachtig gesteund door den wind CSV l i5se 4 1 VVLV Teylmgen 1 1 Texas Vogel 2 2 Or Willem II Bouwkoop 12 TONA LDWS t l Maasstraat Rooien iMg 1 4 Cro nivltet Te Werve 5 1 Dt O KSDO 1 4 De Jagers Or Blauw 1 2 Bode laven MSV 3 Anun Sp Ver DONK 3 0 PosUlta VVP 1 1 Haastrectlt Muoidiectit 2 a Oudewater Gouderak 3 Zw Blauw Kranenburg f i Ursus Spoorwijk 6 3 Delfia DVK J Steps 6 1 Schoonhoven RUSwDk 1 1 BTC VDS 1 3 OI IVEO N aaldw 12 Concordia Wit Blauw 4 fl WIK DSO 12 Celerita DVC 3 Plons sant SFC 1 2 Saturnus PSV Pret 1 I DLVS Belved 1 1 Chariots SIOD t i HOV Transvalla 1 1 SHV Schiedam 1 I ekkerkerkSt Hooger i t VND NHS 3 1 Bolnes DRL 1 1 De Zwerver CKC a l Merwede Oss 1 t Res rale kiassa HDVS II SVV II 1 1 VUC II Excelsior II 5 1 Overmaas II DHC U I t Sparta II Peijenoord II 1 I Xerxe II gulcl n 1 2 Res twe 4 klasss DHC III Scheven II 4 1 VDL II Herm DVS IH 1 2 SVV in Overmaas Hl 1 1 OCL II Unitas II t 1 Emma II Excelsior III 2 1 DFC II Xerxe m 1 1 R s d rd klaa VOS II Scheveningcn III 1 1 Lugdunum II Aiphia II1 1 uv4 in LFC II 1 1 HBS IV Celerllas II 4 1 BMT II OMA II I Xerxes IV ONA III 11 Sparu IV Schoonh n 1 0 The Hope II VFC III 5 1 Neptunus IV F ltcnoord IV 1 1 SVV IV DH8 II 11 4 VFC II CVV IH 4 2 HDVS IV H V H m 1 l Fortuna UI DDC n 1 1 Exc IHi II FSV Pr U i DCV II SHV II 1 1 rtortssant II Transv n aT SIOD II USC n l l De Muaaetien in St Volharden II 1 1 SI Hooger II Coat II 5 2 RFC III De Muaschen II 1 J VOC II Sliedrecht II 4 DFC ni ODS UI l Zwemmen Willv wederom van Jo Waalberg Goede tijd van v Schouwen Het belangrijkste nummer van de Invitatlewedstrijden van de Meeuwen Zondagmiddag In het Sportfondsenbad te Amsterdam gehouden bestond uit de 200 meter schoolslag dames waarop Willy Haverlag de jeugdige Hllversumsche zwemster opnieuw den strijd zou aanbinden tegen Jo Waalberg Op 14 April kwamen beide zwemsters voor de eerste maal tegen elkaar te Alkmaar en het was Willy Haverlag die haar geroutineerde tetegenstandster met 0 4 sec verschil overwon Ook nu slaagde Willy Haverlag er in van de Amsterdamsche zwemster te winnen na uiterst spanoenden strijd welke eerst op de laatste 2S meter beslist werd Op zeven banen werd fel gekampt om de leiding nu eens lag Jo Waalberg die over langere armen beschikt bij het keeren voor dan weer tikle de kleinere Willy averslag de handen het aerst aan den bassinwand Een overvol bad naoedigdï beide zwemsters enthousiast aan Het bleek dat Willy Haverlag wel Jo Waalberg echter niet over een behoorlijken eindspurt beschikte met het gevolg d rt de Hllversumsche zwemster as sec eerder aantikte De tijd van Toony 9yland wee aan dat zij weer goed vooruitgaat Alle Styl was op de 100 meter borstcrawl de snelste Als zij haar keerpunten eens beter ging nemen zou dat zeker een seconde m den tijd schelen Nu noteerde zU I min 7J sec en Bep van Schalk 1 min 8 se Op de lOO meter rugslag zegevierde Iet van Fcggelen in 1 min 19 9 sec den besten tod van haar In dit seizoen Nida SchefferSenff werd tweede in 1 mfn 18 4 sec Onxe Olympislhp kampioene weet Ikrh yf jaren arhter elIcBür toch maar goed te handhaven W vab d xw$msters v in D Bm i t a ai aimD a Bmix a mb mt maim 0ai 0 am9 v xi tMi Alom in den lande rjn oisferra de beoefenaar i on de tennissport f Orocif r pedr ti aclir gekomn rcor de competitie Men ziet hier mej Heft 1 100 legen mej i n er Koel in den icedslrvd Anglo Dutch Leim SPORÏM I5UW Nationale l rtdag te Nijmegen Osendarp wint de 100 m Be Quick kampioen AD O verliest V S V speelt gelijk op den erttAn wedstrijddag van de con etitie om den landstitel is het Wetten niet al te best voor dea dag gekomen A D O met de twee w istrijden tegen D H C nog in de beenen kreeg te Almelo van Heracles een nederlaag van 3 1 te incasseeren en V 5 V bracht het op eigen veld niet verder dan een gelijk spel van 1 1 tegen P S V wat als een succes voor v Run en zijn mannen moet worden bescijouwd Het is nog te vroeg om nu al voorspellingen te doen maar de verwachting dat het Oosten hooge oogen zal gooien lijkt wel gerechtvaardigd Smit en Vente zorgen voor een Zwaluwenzege Osendarp zette het athletiekseizoen te Nijmegen in met een zege op de 190 meter op al zijn concurrenten van vorig jaar V l n r bö de fintsh Schaap 2 Spree 3 Osendarp 1 Nota 4 Heijn en v Osta Foto Polygoonl De vijfde kampioen is ook bekend In de verlenging ven den beslissmgswedstrijd tegen H S C slaag Be Quick er in het eenlge doelpunt van den middag te scoren waarmede zij voor de achttiende maal in haar 54 jarige bestaèn beslag legde op den titel Toch slaagde het er niet in een doelpunt te maken ten gevolge van het falen van Ten Velde Een snelle tegendanval van het Zwaluwenelftal besloten met een doorbraak van Vente en Smit stelde laatstgenoemden speler opnieuw in de gelegenheid tt5 scoren O 2 Ongeveer I minuut voor het einde slaagde Engelsman er nog in de eer voor Nijmegen teredden De overige uitslagen luiden Hockey Nijmeegsch Elftal Haagsch Elftal 0 3 Korfbal Nijmeegsci Twaalftal Zut phensch Twaalftal 0 3 Athletiek 100 meter ilwitatie 1 Osen darp Trekvogels en Scha Haarlem in II sec 2 Spree Vlug n Lenig DenFlaag 11 1 sec 3 Nota H Iand 4 X 200 Meter 1 P1 pS Nota Van Osta Spree Spaak in 1 min 34 8 sec 2 Ploeg Osendarp Van Beveren Martini en Peters in 1 min 34 9 sec Voor de gewone competitie werd nog gespeeld R F C V U C waarbij de Rotterdammers met 3 2 in de meerderheid bleven A D O begint slecht Drie doelpunten van Veldhuis Ned Krachtsportbond verg aderde ID een wedstrQd welke nuar seMen het kmmpieenspell bereikte Is Henwies er ia gesUagd eea verdieode Terwiiinlng van S 1 ep A D O te behalen Onder voorzitterschap van den heer W J M Linden werd Zondag te Utrecht de jaarlijksche algemeene vergadering van den Nederlandsche Krachtsportbond gehouden In zijn openingswoord maakte de voorzitter gewag van het feit dat door de bemiddeling van den heer K J J Lotsy een concentratie van krachtsportbeoefenaren tot stand is gekomen De besprekingen hebben tot resultaat gehad dat alle beoefenaren van krachtsport worstelen gewichtheffen en expander trekken in de toekomst zullen sijn vereenigd in den Nederlandsche Krachtsportbond Alvorens de vergadering te openen memoreerde de voorzitter het feit dat de secretaris de heer G J B Looman dertig jaar bondslid is en twintig jaar deel heeft uitgemaakt van de t hnische leiding Spr stelde den jubitfci i het bondsonderscheidmgstceken in hêt vooruitzicht Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter W J M Linden bij acclamatie herkozen In de vacature ontstaan door hetbedanken van oen heer J Perel werdvoorzien door de benoeming van den heerA J Bosling Den Haag In den Technischen Raad we it n gekozende heeren C G Tabak Beverwijk FNieman Beverwijk en P Koreman Alkmaar 7000 Toedchouwers waren getuige van een strijd zonder veel sensatie behoudens in de laatste 4 minuten toen er twee doelpunten ontstonden De strijd begon met een overwicht van Heracles voornamelgk verooraaakt door de grootere routme van de Almeloers De Hagenaars hadden nog al met hun zenuwen te kampen De ware geestdrift ontbrak echter bij de thuisclub Er ontstonden wel verschillende spannenJe situaties voor het doel van A D O doch door te weinig doortastendheid bleven de kansen ongebruikt Langzamerhand kwam de balans m evenwicht en vooral de Haagsche rechtervleugel roerde zich geducht Na 25 minuten bracht Van der Veen den bal snel op den linkervleugel op plaatste goed naar den vrijstaanden Veldhuis die met een hard schot doelman Koek passeerde Voor A D O wa dit het setn de zaken wat energieker aan te pakken en inderdaad ging het wet vlotter Er ontstbnd een Haagsch overwicht waarbij de verdediging van de thuisclub het zwaar te verantwoorden kreeg De aanvallen van Heracles werden te kort gehouden en waren Iwvendien te doorzichtig v n opzet zoodat de rust met onveranderJen stand inging in de tweede helft werd het spel er niet beter op vooral Heracles speelde ver onder haar normalen vorm Hoewel de Haagsche middenhnie de voorhoede op de juiste wijze steunde wist ieze niet van de kansen te profiteeren Haverlag wint Na 20 minuten brak Veldhuis door hij liep Koek voorbij en plaatste den bal in den uitersten hoek De strijd scheen hiermee beslist te zijn want de Haagsche voorhoede leek onmachtig een doelpunt te maken Vier minuten voor het einde profiteerde Westhaven echter van een fout in deAlmelosche verdedigmg maar in delaatste minuut kwam de bal na eenhoekschop bij den vrijsteanden Veldhuia die met een kopbal den stand op 3 1 bracht Wteirennen SAAGER WINT WEDEROM In de omgeving van Kopenhage werd Zondag het wegrenseizoen van de amateurwegrenners van DuitschlaAd Denemarken en Zweden Ingezet met de Ronde van Rudersdaf over een afstand van 150 k m De Duitscher Harry Saager beweee in dezen v edstnjd opnieuw dat hij op het moment in uitstekenden vorm is De Deen Rasmussen gaf hem zeer goed partij en werd eerst in den eindspurt door den Duitscher geslagen De uitslag luidde 1 Saager in 3 uur 58 min 30 sec 2 Rasmussen op drie meter 3 Joergensen 4 Thyme 5 Hansen 6 Loewen allen Denemarken WILLY HAVERLAG Bioen foto Berlijn 1938 heeft haar dat nagedaan COMPETITIESTANDEN Kampioenaeliap van Nederland HeracJes PSV VSV ADO Be Quick 3 1 1 1 1 I I S 0 0 2 I l 0 Bij de heeren was Schetter weer de snelste op 100 meter borstcrawl Molenaar van het Y gaf hem goed partij Ramack de Rotterdamsche vertegenwoordiger werd derde De tijd van Van Schouwen op de 100 meter rugslag 1 min 10 sec was uitstekend in dit seizoen heeft hij slechts één keer sneller gezwommen nl I min 9 9 sec tijdens den vierkringenwedstrijd te Amsterdam De uitslagen luiden Afdeeling U West 2 VSV Ajax Haarlem DOS VUC BI Wit Xerxes HBS RFC cvv 30 22 20 19 18 17 13 15 14 7 81 27 53 31 4031 50 55 34 2 ♦ 2 50 43 50 31 44 20 1 1 87 1 27 1 18 1 12 o 94 0 83 0 83 O 0 41 Dames i J borstcrawl 1 Alie Styl ADZ 1 7 2 2 Bep van ftchaik Meeuwen 1 8 3 Alie Legerstee Gooische Z V 112 100 meter rugslag 1 Iet van Fegg elen T i 2 Nida Scheffei Sneff 118 4 3 E Westhelle Gooische Z V i i 20 8 2 0 meter schoolslag 1 Willy Haverlag 5 f5f o HP J 2 Jo Waalberg y Bijland H Z C An 5 wiMelslag estafette 12 Afdeeling IV Zuid nw4 J Meeuwen 1 52 6 3 D W R Alkmaar 1 56 Heeren PSV LONGA Juliana NAC MVV NOAD Eindh BW Willemll 20 Helmond 22 Roerm 22 Linbnrg 22 33 30 29 2 22 21 20 18 17 15 13 14 63 27 52 31 87 37 45 37 37 39 42 51 43 47 30 38 34 38 28 55 33 72 3341 1 90 1 36 1J2 1 18 1 0 95 0 91 0 90 08 068 068 64 n fit l pt rawi 1 Scheffer D J K 1 01 8 2 Molenaar V 1 02 3 Ramack a C lOW ïiuhl AZ en PC 1 17 8 3 X 50 meter borstt w1 estafnttp i i Gelukkige gelijkmaker van P S V V Sty NIET OP SCHOT Men kan niet xegfen dat deze beide kampioensploegen zich m de eerste match om den nationalen titel biiunder hebben onderscheiden Zeker er werd snel en enthousiast gespeeld maar de gebruikelijke Umuidensche bolle wind die dit maal uit het Noordwesten kwam en schuin in de lengte richting van hel terrein stond de droge en ongelijke oppervlakte en de lichte levendige bal waren factoren waar tegen de technische capiciteiten van het gros dezer 22 voetballers niet waren opgewassen Ook tactisch liaperde er nog al het een en ander aan en men constateerde met vertuzing dat het leder vrijwel vortdurend door de lucht werd gespeeld Goed koppen was derhalve van zeer groot belang en in dit opzicht waren de V S V ers vooral de beide backs en rechtshalf Poulus hun tegenstanders voor het meerenaeel klein van stuk gemakkelijk de baas De wedstrijd Ixiod af en toe bepaald een rommeligen aanblik men liep elkaar in den weg het plaatsen had van het niet onder controle brengen van het leder zeer te lijden en de combinatie liet gedurende lange periodes veel te wenschen Aanvoerder De Vries nam het ietwat riskante besluit eerst tégen wind en zon in te gaan spelen en de vurige Zuiderlingen gebruikten deze kans om van meet af aan In vlot tempo invaller doelman Blomvllet keeper Michel wa niet van de partij aan het werk te zetten Binnen de minuut leverde hun offensief twee hoekschoppen op en in dit eerste kwartier kwam P S V feitelijk hel beste voor den dag De rechtervleugel Middel Van Elderen goed gesteund door rechtshalf Blatter bracht den bal herhaaldelijk snel voor bet doel maar de schoten van Scho tens en Hunting werden steed i met succes geblokkeerd Blomvllet had het dan ook niet bijster moeiiuk en slechts eens werd hij bijna door een omhaal van den middenvoor verrast Niet zoodra had de bewegelijke Halvers met een through pass Sterk in staat ge steid een corner te forceeren of het spelbeeld veranderde De binnenspelers der bezoekers trokken zich meer terui en de strijd ging volkomen geluk op De V S V attaques ofschoon in aantal geringer waren gevaarlijker dan die van P S V en dat was te meer opvallend omdat in de eerste helft de veteraan Van Run linksbuiten Sterk nogal eens te glad af was Naarmate de strijd vorderde kreeg de defensie der thuisclub de Eindhovensche voorhoede in bedwang waaraan het uitstekende kopwerk van de backs Voet en Van der Gevel en het rustige spel van Poulus niet vreemd waren Na een half uur moest Van der Lugt wegens een knieverwonding het veld verlaten en V S V speelde eenigen tijd met tien man zonder dat dit van merkbaren invloed was op de krachtsverhouding De linkervleugel der gasten werd door PouMis vrijwel uitgeschakeld en Scholtens kon zich niet aan de bewaking van De Vrie onttrekken De enkele schoten werden te hoog en onzuiver gericht en het ging er naar uitzien dat P S V na de pauze voor een zware taak zou komen te staan In de laatste minuten van de eerste helft nadat Van der Lugt was teruggekeerd ontsnapte het Eindhovensche doel op het nippertje Karrebelt zette goed voor Sterk kopte vallend in en doelman Boumans kon slechts met uiterste inspanning het leder langs de paal werken Na de hervatting kwam de thuisclub gesteund door den wind jteeds meer in den aanval doch slechts eenmaal had het fraaie werk van Poulus succes zijn hooge voorzet werd door Boumans verkeerd beoordeeld en Van der Lugt deed de rest Er was toen 5 min gespeeld en V S V scheen den weg naar het doel te hebben gevonden Sterk was nu Van Run meermalen te vlug af maar ijn harde lage scholen werden door Boumans soms en koste van een hoekschopf oed gestopt Tegen hel einde 7ctten de Emdhoven ren nog eens alle stoom bij de vleugelspelers bleken echter niet op dreef hun schieten en afwerken van den aanval was onvoldoende en alleen Scholtens was mei een tweetal kopballen gevaarlijk Nadat een kogel van Sterk en een lastige draaibal an Poulus ten koste van hoekschoppen waren afgeweerd bracht Blatter in de laatste seconden het leder op Midde kreeg den bal vrij 7i n harde schot suisde langs het doel juist op den voet van den terugloopenden De Vries en zoo in het net Bokum VOGT NIET OPGEWASSEN TEGEN 8EIDLER De strijd om het kampioenschap van Duitschiand in het halfzwaargewicht tusschen Vogt en Seidler is in een overwinning voor laatstgenoemde geëindigd Het overwicht van Seidler was zeer groot en Vogt ging verschillende malen tegen de planken In de achtste ronde was Vogt dermate uitgeput dat zijn helpers den handdoek In den ring wierpen waardoor Seidler tot winnaar werd verklaard Eder won van Drescher den Deenschen kampioen in het weltergewicht door een knock out in de zevende rtmde Afdeeling V Naerd Met besU sinsnradstrijd Be QuIck HSC 1 0 Be Quick 19 13 4 2 HSC VelodUs Leeuwarden Heerenveen GVAV Sneek AchiUes Veendam WW Quick UW HW Sliedrecht BMT Unilas NeptunUs Martinit Vios Spartaan 13 11 11 26 4 5 20 24 51 25 23 45 34 17 2 24 16 39 38 14 29 37 16 28 34 10 30 43 8 31 55 6 25 46 62 1 41 1J7 1 13 1 06 93 0 88 OS 0 i 0 43 Overmaas UVS Vriend schaar SW Excelsior ODS Fluks Gouda O 12 2 10 VDL HoUandiaan De tweedek l SPARTAAN DEFINITIEF ONDE eeaige iwakk jedaelpuiit valiu i Spoedig be SliedrecM lMir mt I kwartier hau e telrijd le ri toHagenaars h ld a re is hluLTl minuten door fouten in deTLNvan SliedrecM oonp4nl ï yoor de nul slaafde Siiedrecfai door een stralackap In eea scoren li Hoewel na de hervatting tcaen éé in spelend wa de thulaelubi J ker maar door U peuterig smH slecht schieten kwamen er iS punten Alleen een HQÜondiaan lcx pt in op VD L alUi luialc piMili al kmmm Vlec SliedrecM urea kMMe ket wtUfki PM nm e KeMiiln ii ttfm M ta aiel mtw geen lleen een vrije hop rand van hel strafschopgebied iL nog een doelpunt voor haar od daar ook Vlos haar krult verschniJ met 24 het einde kwam S Eenzijidige str De ontmoeting tusschen Overmu V D L droeg een zeer eenzudii tT doordat de bezoekers een sterk vSt gend spel speelden Dit systeem lii usschen tot gevolg dat de standTnTrust nog dubbel blank was Een kwartier na de rust slaagt denvoor Verwey er in Overmaas d jT dmg te geven De Maassluische mJz linie liet nu haar verdedigende Iim2 varen waardoor het spel Vat meeTiS opging maar waardoor ook de aanvS van de Rotterdammers een gPvasriS arakter Irrfavmi ru luk nAi t In afd A itn dw sm beide fcisBaMngen cevsllaa uu bedBdigde e aenpeUlie iriCi ngeriMaB b B Ie au au ver nee niet OveraHU Meld T D L er onder ea dat had eek ut beteekuü voor de sturt amdat HellMdlaan legen ExceUier cm ullpakle dal sU boUc ken Irrgea ap beide puien Kanalaea I i stellig neg niet Door strafschop gelijk karakter kregen De bezoeki MeUa venwei goed stand en pas in de dS laatste minuut kon Verwey den v prong tot 2 0 vergroeien Onverwacht succ In den strüd tusschen ExieL or en b Hollandlaan zag het er in het begia naar uit dat de rood broeken een ikÏ aag zouden lijden Reeds na tien raimna nam Maaskant de leiding en hoewel kt korten tijd later 1 1 werd had Kiq ior torh het beste van hel spel De h andiaan evenwel zat er Vat feller op g laardoor kon het gebeuren dat iud Maaskant een dubieus doelpunt op m naam had gebracht De HoHandiaan k schaal opnieuw in evenwicht bracht In de tweede helft was het met ki overwicht van Excelsior gedaan De di ging nu meer gelijk op waarbij De Rol landiaan wat energieker speelde DB leverde naar dan ook twee doelpunten af Maaskant kon nog wel den achterstand 4 3 verkleinen maar toen Jongste kott voor tijd een bal uil zijn handen Het nllen was de sefe met $ 3 voor De Ha landiaan K fM Neptunus kon het tegen Spartaan niet verder brengen dan 2 Hel was een snelle wedstrijd waarin de Spartanen eer nthousiast spel te zien gaven dat reed aanstonds met een goed doelpunt werri ueloond Spoedig daarop werkte een Neptuniaan den bal in eigen doel zoodat de Spartaan na zeven minuten met 2 0 leidde Neptunus bracht toen de verhouding in hel veld In evenwicht en Van Rpaandonck kon den achterstand verkleinen Na de rust was hel een voortdurendi worsteling tusschen een aanvallend Neptunus en een stug verdedigend Spartaan fierst kort voor het einde profiteerde Dc Cocq van een strafschop waardoor het 4elijk werd Slappe eerste helft Het gelukte Martinit ook gisteren me te Schiedam op het veld van SVV eer overwinning te behalen en met 2 0 trok Unitas naar Gorinchem terug Voor d lust die met blanke stand inging speelden beide ploegen zeer slap Unitas was met haar aanvallen iets gevaarlijker Na de hervatting kreeg Unitas eenig overwicht en bij een doeiworsteling nam ZIJ door haar middenvoor de leiding Na tien minuten kwam de bal weer in het Schiedamsche doel doch wegens buitenspel kon dit doelpunt niet worden toegekend Haar kort daarop verraste een schot van het middenveld af den Schiedamschen doelman en zonder dat hij er een hand naar uitstak lag de bal in het net Er volgden aan weerskanlep nog De verdere resultaten ArDBBUNG I Twaede ktasis wrc Alkm Boys W rrlala Zeeburgla 4 OSV DWV J WE ArC J HVC EDO l J Hereutaa W smeer 1 Volendam De Spartaan 4 I RCH Hilversum 3 1 De Kennemera Hrc APDKBUNO II Twaadc klasse Neptunus Spart ItK S BMT Emma 2 J Sliedrerht VIOS 1 4 Martinit Unilas 0 2 Excels or De Holland J 5 Overmaas VDL I Gouda Fluks J D i4a klaase Toilegldo DOSR 4 ASC tugdunum 1 1 Hilllnen LFC I J De Ooievaar Hitle om 4 1 SJC Blauw Zwart 1 3 De Mussctien CDA 3 2 VOC De Postduiven 3 1 t DS DHI 0 DHZ BBC 4 1 FortunaWoerden J 1 Het Noonlen DHS 1 3 ON De Pechvogels 1 Si Volharden vrc 1 5 SVW Excelsior Uit 2 1 Zwundrcchl RDM 3 Coat LSV The Rising H l e DCL 5 1 Vierde nE DERLANDSCHE KORFBALBOND Om het kampioenschap van Nederlsaft Dordrecht Deelos PSV 7 0 Noor Holland Eerste klasse Amsterdam Blauw WK DVD M BVK Oosterkwartier 1 Westerkw tier kampioen Koog ad Zaan Koog Zaandijk Sp tief n g Lawnlenmi NED LAWNTENNMBOND Hoofdklasse Angio Dutch 1 Leimoniai I 7 3 Letmontdaa It Rljnauwen I 3 7 I vefsum I Spiegel I 1 4 Groen wit iPestina I S 6 Eerste klasse Siod I Nwe Marlot Clukl 4 Mattenklopper I Thor I Pul Marlot I Rood Wit I 4 1 Mei elaan IHaailem I 2 Bilthoven I Alta I l verheide I Kal I 1 Breda I Wobm park I 4 Ovemaiiitsklasse Lelmonidas III N k Waalsdoip I 1 1 Sobrl I Paik Marlot H 5 3 TCH I Westrust I 1 3 Spiegel nShnt I 4 4 Rhijnuawen II Hilvcrsura I 3 5 B i l Bazelaar l Woburnpaik II H Tweede klasse Never M w ialador Ace I 6 1 Nw Marlot Club tl Pil 1 W Thor Ill Park Marlot III 4 4 RiKKt Wft BLeim iiiidds IV § 2 Park Hontngt n I K t Maiiut Club ni 4 4 Delft I Siod II i Ü Vol Moed Luckey Stroke I 4 4 Ace 11Pelikanen I 4 4 Metselaars III Lelm V 2 6 Bood wit III Sobrl n 5 3 Iwoo IPaik Honingen n l Schiedam II Aodi Dutch II 5 1 Toeg I Slod ni 7 1 Adv tage l Breda II 4 2 Phllharmunic IIW ceum 2 HTCC I Bast Bazelaar n M Thes I Hartog 4 4 Derde klasse Mattenklopper nl K werve I 5 1 Luckey Sroke II cocktail s 1 Pelikanen II Oranje TC II 5 1 Tt IV Nwe Marlot Club IV 4 4 Park MsH IV Mattenklopper IV 7 1 Lepelaar lRood wit IV Pit II Delft II s l tBiC HSTC I 4 1 Uwe Marlot Oub V M laars IV 5 1 Park Honingen III Ba 1 5 De Schans Ridderkerk I 1 5 CC lBUuw Wit I 1 4 HSTC II Lepelaars n Mi De Eibers I Pil ni 1 1 Nwe Marlot VI MZT I 0 4 Petrolea I Te Werve D Mixed Park Honingen 4 1 Sorry I W 1 4 Swift I Peninsula 4 1 Blauw Wit I To g II 6 1 DIo Ariglo Dutch III 1 4 Oud Rotterdam I 1 7 Radeba II Dts l T Iwoo til Radeba UI 4 1 Skid I Sorry II 7 1 MZT II Petrola II 7 1 O O Metselaars V 1 4 Succes I wl 7 1 Ridderkerk II City 4 4 Oud WUf dam n CC II 1 4 Radeba IV Dait 4 4 Delft ni Radeba V 4 4 De volley II 4 1 Noco I AdvKntaiie n Rapid I Ready I 7 1 De BoschkeM pld II 4 1 Ella Noco n 5 3 TOP dy IIJI 1 HTCC III Thea n t 7 WoW park fll Bast Bazelaar ni 4 1 Keer ReaJIy I 1 4 Ready n Oranj Nais S 1