Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 6 MEI 194 ARTIKEL BON DITOR HOEVEELHEID Aardappelen Br 15 Br 17 braodkaart t m 4 7 Mei t m 11 14 Mei IH kg Bloem BI 7 21 A rU U Slei 90 tram roggebrood of SO gram ander brood of Vi rantaoen gebak of J5 grsm meel of bloem Eieren A 85 A K 18 Apr t m 11 Mei 5 t m 18 Mei 1 kippen of eendenei Gebak Br 14 Br 1 M Apr t m Il Mei 4 t m Mei I rantsoen Gort Gortmout of Grutten A U tl April t m IS Jol H pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A M tl April t m IS Jumi H pond Kaai A M en A CS en 74 75 tl April t m 18 Mei S Mei t m 1 Juni Elke bon 100 ram Kcffie of koffiesurrogaat A U A M 17 Mrt t m 11 Hel S t m IS Mei 125 gram koflia of 250 gram koffi surrogaat 250 gr koffiecurrogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A N n Aptfl t m 15 imi 1 oni Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A W ttA v lt m lSJari 1 ans elk 4 Ma U t m 11 Md h Peulvruchten A n tl April t m 11 Mei 1 pond Petroleum Pw M 21 April t m 15 JoBi Voor dt teukta RqM emeel griei tolomn of Gruttemcel A tl Ba tl 21 Aprn t m 18 Mei 3 t m 25 Mei h pond Vi pond esrtra rwitaoen Scheerzeep Bm K TtxtMkaart t m 31 Apg SO gr Mheerzeep of tuba at pot SlaoU tet Suiktf A tl 14 April t m 11 Mei 1 kikjgram Thtt A U A M 17 Mrt t m 11 Mei f t m tS Mei 50 ram 40 gnun Vtecseh VLU t m S Apr 8 Md ptm 1 on ook kip Vleeschwaren VI 13 t u 38 Apr Hd 1 fMitsoen 2 t A 29 28 Apr Vm SI Md 1 rasiaoco Amerika financieele politiek Voorschriftm voor maaltijden in hotels enz COMMCNTAiUt VAN DC DIPLO Voor de eerste maal schrijft de Deutsche diplomatise h p olitische Korreipondent die nauwe betrekkingen onderhoudt met het ministerie van Buitenlandsche Zaken iets over de finaacieele politiek van AmerUca Aanleiding hiertoe is de verklaring van president Roosevelt dat de Griekiche saldi in de Vereenigde Staten als bevroren moeten wprden beschouwd De Diplo geeft vervolgens een opsomming van de herhaalde Amerikaansche beloften van hulp aan Griekenland en schrijft dat niet een van de reeds vele maanden geleden gedane beloften is nagekomen en dat de Vereenigde Staten niet eens het beloofde verouderde 7 5 cm geschut geleverd hebben Door deze maatregel zoo eindigt de betreffende passage in het artikel van de Diplo wordt Griekenland verhinderd met zijn eigen geld de noodzakelijke levensmiddelen en verbruiksartikelen te koopen Griekenland bezit juist in Amerika zeer aanzienlijke saldi die niet alleen zyn voortgesproten uit goederenleveranties doch uit de scheepvaart Griekenland heeft normaliter een passieve handelsbalans en dekt het tekort door de inkomsten die het verkrijgt uit de transporten De Amerikaansche belofte van hulp aan Griekenland komt dus tenslotte hiernp neer dat Griekenland aangewezen wordt op leveranties uit die landen waartegen het op wensch van Engeland en Amerika de wapens heeft opgenomen In het verdere veiloop behandelt de Diplo de algemeene zijde van het vraagstuk Wat Joegoslavië betreft heeft de regeering van Roosevelt kort na ellfaar drie beslissingen genomen Toen het kabinet Tswetkowitsj te Weenen de toetreding van Joegoslavië tot het driemogendhedenpact onderteekende werden de Joegoslavische saldi in Amerika geblokkeerd Toen daarop generaal Simowitsj de grondwettige regeering ten val bracht en voofbereidseleij trof om zich van het driemogendhedenpact te bevrijden werd de blokkade weer opgeheven Toen daarop na twaalf dagen Joegoslavië zijn vijandige houding tegenover Duitschland met de totale nederlaag en met de ontbinding van den staat betaalde werd de blokkade ingesteld Toen Oroot Brittanje in den wereldoorlog een onbetrouwbaar gevolmachtigde bleek doordat het de vermogens en gelden die het waren toevertrouwd onteigende kostte dit den toenmaligen bankier van de wereld een aanzienlijk deel van zijn internationale klandizie Toen had de Amerikaansche unie in aanzienlijke mate de erfenis van Engeland aanvaard Het artikel van de Diplo besluit zijn uiteenzettingen met de volgende woorden Dit beteekent niet anders dan dat t geheele buitenland hetzij vriend of vijand het niet meer kaji riskeeren m een staat als Amerika gelden te beleggen of vermogens toe te vertrouwen sedert daar t beginsel van trouw en geloof dermate stelselmatig is ondermijnd en afgeschaft President Roosevelt kan zich verbeelden in ieder geval voor zijn land uit den tegenwoordigen oorlog een groot deel van de Engelsche erfenis te kunnen waarborgen De ambities van zijn land om zooiets als de opvolger van Londen als wereldbankier te worden heeft hij door de bewuste uitschakeling van de internationale rechtsbegrippen te niet gedaan Het Amerika van Roosevelt is als typische factor van onzekerheid niet meer geschikt als land voor beleggingen Menu s m et en zonder consumptiebonnen Vaste menu s en dagkaarten Verplichting tot inneming van bonnen WELKE BONNEN ZiJN GELDIG DUITSCHE AANVALLEN OF VLIEGVELDEN LYMPNE EN MANSTON Enkele Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren naar het D N B verneemt in scheervlucht van 50 M hoogte het vliegveld Lympne met schietwapens aangevallen en groote successen geboekt Vier Spitfire jagers die gereed waren op te stygen werden in brand geschoten en een andere machine van hetzelfde type beschadigd Ook slaagde men er in een tankauto in brand te schieten Voorts werden barakkken met machinegeweren beschoten Ben andere groep Duitsche gev htsvüegtuigei viel eveneens in scheervlucht van 40 M hoogte het vliegveld Mansion aan en wierp verscheiden bommen tusschen drie bommenwerpers van het type Bristol Blenheim die in brand vlogen Ontploffingen en groote rookslierten werden waargenomen zoodat verwacht kan worden dat deze toestellen vernietigd zijn VERMINDEIUNG VAN DEN BRITSCHEN BVITENLANDSCHEN HANDEL Naar de Londensche correspondent van Aftonbladet meldt zal than ook de maandstatistiek van den Britschen buitcnlandschen handel niet meer verschijnen Men krygt nog slechts zeer vage mediedeelingen over dien handel onder de ciogen Aftonbladet meldt verder dat ongeveer zestig Engelsclie textielfabriekenhebben moeten sluiten doorda zijgeen grondstoffen meer toegewezen krijgen EERSTE PCHtTVOEESCHE TRANSPORT NAAR KAAP VERNSCBE EILANDEN Het eerste transport voor de KaapVerttJsche eilanden is gisteren met hets s Mousinho uit Lissabon vertrokken Bij het vertrek waren aanwezig deministerpresident Salazarai de minister van Koloniën Ijet transport bestaat uit afdeelingen artillerie oi infanterie De komende dagen zuUan an dere transiwrten volgen DB IMSTE STERFDAG VAN NAPOLEON BONAPARTE Gisteren op den ISOsten sterfdag van Napoleon Bonaparte zijn vele duizenden kraoaen en ruiker neergelegd bij de graftombe van den Keizer in de Dome des Invalides en bij de Colonne de la Grande Armee op de Place VendAme te Parijs U 14 Boter of margarine Brood M He s Helkkaart Ba = Aig Uiainbutlebonboekjo A a Bloem bcin BL B BoterboB UITENUyil Japan n d Ver Suten ONDUBBELZINNIGE VERKIARING VAN MATSOEOKA Het urcastische tegenvoorstel van den Japaiuchui minister vaa Buitenlandsche Zaken Josoeke Matsoeoka dat presidtr t Roosevelt uf de minister n Buitenlandsehe Zaken Cordell Huil Japan moesten bezoeken om zich met de werkelijke situatie da te lande vertrouwd te maken heeft bij het Amerikaansche publiek met één lag ailc iUvsies over de houding van Tokio weggevaagd too meldt t A N P Bit New York Ter aanvulling publiceert de New York Times een intervieuw van Walter Duranty correspoodent te To kio van de North American N s Paper Alliance met Matsoeoka Indien de lituatie nog eeoigszins duister geèlever mcrerht zijn dan is daarvan na dit interview geen aprake Hierin vei klaarde Matsoeoka dat Japan toege treden is tot het drie mogendhedenpact om de Ver Staten buiten den oorlog t houden Indiert d Ver Sta ten in vijandelijkheden met Duitschland verwikkeld mochten worden dan zal Japan zich op gronden van loyauleil en rationale eer verplicht gevoe len den strijd tegen de Ver Staten op Ie vatten Op de vraag van den Amerikaanichen corrtipondent of dit ook gold voor het geval dat de Ver Staten door de door Roosevelt bepleite neu tralilielspatrouille of door Amerikaan ache konvooien met Duitsche duikboo ten of vliegtuigen in conflict ouden gerak en antwoordde Matsoeoka t dubbelzinnig bevestigend BoUingen by Madras TALRIJKE BRrrSCH INDlCRS GEWOND Volgens te Kaboel ontvangen berichten hebben zich in de omgeving van Madras ernstige botsingen voorgedaan lusschen de Britsch Indische bevolking en de politie De aanleiding was dat de politie wegens burgerlijke ongehoorzaamheid tegen een Indiër optrad Een menigte van 3000 menschen bestormde de gevangenissen De politie chool met het gevolg dat talrijke Indi rs gewond werden Volgens geruchten zou de leider der Khaksas Allama Maohrig die reeds langer dan een jaar te Veilore gevangen zit in levensgevaar verkeeren Dit gerucht heeft onder de Khaksars veel onrust gewekt DUITSCRE EN ENGELSCHE BERICHTEN IN DE VER STATEN Een van de grootste Amerikaansche radiomaatschappüen die omstreeks 35 millioen luisteraars heeft heeft de uitlendingen uit Engelsche bron tot omttreeks de helft bekort en het bCTichöncontingent uit Berlijn navenant uitfcbreid Volgens een verklaring van len directeur der maatschappij is dit cschied omdat de Engelsche berichïtendienst de laatste maa nd volstrekt tfttnrtgeschoten is de Duitsche daarentegen de behoefte van de Amerikanen naar voorlichting omtrent de werkelijke oorlogsgebeurtenissen veel beter heeft bevredigd aldus t A N P De New York sche correspondent van de News Chronicle die dit Ifeit Jn zijn blad vermeldt voegt daartian nog toe dat de voornaamste koppen in de Amerikaansche kranten zich meer en meer baseeeren op beric iten uit Duitsche bron Zeer in het bijzonder geldt dit voor de New Yorksche avondbladen Ook de Londensche correspondenten van de Amerikaansche kranten komen veel minder aan het woord daar datgene wat zij van den Britachen voorlichtingsdienst ogen telefoneeren te kennelijk den stempel der onwaarheid draagt dan dat het nog geloof vindt DEENSCHE NAT SOCLAUSTEN WILLEN AAWSLCnTfNG BU DRIEMOGENDHEDEN PACT De leider v n de Deensche boerenpartij in t Deensche Folketing Kartel heeft in een door de Deensche nationaal ocialistische partij belegde vei gadering te Ringsted gezegd dat een nieuwe en gelukkige toekomst voor Denemarken slechts op nationaalsocia listischen grondslag tot stand kan komen Wy moeten zoo vervolgde Hartel aan den opbouw van onze verdediging beginnen zoodat wij tot de mannen vajj het nieuwe Europa kunnen xeggen idüt wy thans zelf in staat zijn onze neutraUteit te verdedigen Zoo kunnen wü met een op werkelijkheidspolitiek berustend aanbod komen als een grondslag voor onderhandelingen over een aansluiting van Denemarken bg het drionogendhedenpact GEBREK AAN VLEESCH IN FRANKRUK De Fransctie staatssecretaris voor de levenamiddeten vwxrzien ing Achard heeft te Besse en Chaudesse v Ia ard dat de aanvoer van vleescIWin de komende maanden zeer moeilijk zal worden In normale tijden vaFbruikt FrankrOk 1 8 millioen ton vleech per aar Door den oorlog is de veestapel an zelf verminderd en de vleeschToorziening heeft bovendien een zwaar wrlie geleden door het gemia aan f bnporteerd vleesch en door het tekort aan veevoeder Frankrijk beschikt i thans nog slechts over SbO OOO tem vleescb Teneinde in dit tekort te voor tien tyn die vcTï£nkomstige maatregelen genomen én ziflvb v tiü particuliere slachtingen veVboden Ook voor de kaasvoorziming zün maatregelen gmomen en tegei den sluikhandel al streng wwden opgetreden BNGELSCB KONVOOI VEM AAT CUBBALTAB Achttien vrachtbooten tijn rolgens Stefani uit Gibraltar vertrokken onder geleide van drie torpedojagers en twee patrouillevaartuigen Zü hebben deMiUt route genomen aU de Renovim é arit Royal tn 6 Argux DE VLEESCHLOOZE DAGEN IN HOTELS Dins€i ig n VrgdM De directeur van het RijkslHireau voor het hotel café restaurant en pensionbedrijf heeft bepaald dat met ingang van heden voor inricntingen waar voor het publiek gereed gemaakte spijzen al of niet voor gebhiik ter plaatse verkrijgbaar worden gesteld de Dinsdag en de Vrydag van iedere veek als vleeschlooze dagen gelden Op die dagen mogen geen gerechten orden verstrekt met vleesch en of vleeschwaren dan wel gerechten waarin vleesch en of vleeschwaren zyn verwerkt Deze bepahng is mede van krachtvoor het verstrekken van wild en gevogelte De methoden van den Duitschen Blitzkrieg OORZAKEN DER SUCCESSEN Omtrent de methoden van den Duitschen bliksemoorlog wordt aan het D N B van welingelichte militaire zijde het volgende medegedeeld Het geheim van de Duitsche blik setnsneiïe successen ligt in het ver drag van Versailles Duitschland was van den aanvang af superieur aan zijn tegenstanders omdat het later l ewapende De Maginotlinie was er reeds toen Duitschland zyn weermacht opbouwde dus moest de Duitsche artillerie zoo geconstrueerd worden dat zij de Maginotlinie kon vernielen De anderen hadden reeds tanks dus moest het Duitsche pantserwapen beter zijn Het had geen zin alleen maar vliegtuigen te bouwen Het Duitsche luchtwapen moest sneller veiliger en uitgebreider zijn De anderen hadden ook infanterie dus moest de Duitsche gespecialiseerder en technisch beter uitgerust zijn dan alle mogelijke vijanden Er zijn regimenten bij de Duitsche weermacht waarbij nauwelijks geweerdragende soldaten zijn ledere man bijna beheerscht een speciaal wapen dat men vaak niet anders kan aanduiden dan als een geheim wapen Deze speciale wapens bevechten de doorbraak en waar in den vrereldoorlog twee regimenten vaak niet voldoende waren om één bunker te nemen zyn thans zes tot acht specialisten voldoende Het Duitsche beginsel is dat men de menschen ontziet en met het materiaal niet zuinig is GEEN DOTTSCHE TECHNICT NAAR RUSLAND Van welingelichte zijde yfordl gemeld aldus t A N P De van Angelsaksische zijde gedane bewering dat de rijksregeering van de Sovjet Unie Verlof gekregen heeft technici nj Sovjet Rusland te sturen werd ijt e Wilhelmstrasse op een desbetreffende vraag van buitenlandsche journalisten als onjuist gekenmerkt Noch van Duitsche noch van Russische zijde zoo werd hieraan toegevoegd is deze kwestie te berde gebracht VERSTERKING VAN BET ENGELSCHE GARNIZOEN IN ADEN Volgens te Sjanghai uit Aden ontvangt n berichten heeft de bevelhebbervan de Britsche strijdkrachten in Adenom versterkingen voor zijn garnizoengevraagd De gespannen toestand vande bevolking in Yemen en Hadramaut maakt het noodzakelijk dat veiligHeidsmaatregelen genomen worden aan denuitgang van de Roode Zee JAPAN INDO CHINA EN THAILAND In welingelichte kringen verneemt men dat het handelsverdrag tusschen Japan en Indo China dezer dagen te Tokio geteekend zal worden De vredeso erhandelingen tusschen Indo China m Thailand worden voortgezet Er ijïoeten nog slechts eenige technische punten geregeld worden zoodat een volledige overeenstemming spoedig verwacht kan worden UITBREIDING VAN AMERIKAANSCHE LUCHTMACHT OP Dlf PHILIPPUNEN Volgens een Domeiljericht uit Manilla is de nieuwe commandant der Amerikaansche luchtmacht op de Philippijnen generaalmajoor Claggett daar aangekomen Hy deelde de pers mede dat de 25 formaties der luchtmacht dif thans op de eilanden gestationneerd zijn tot 84 formaties zullen worden versterkt MENKIES NAAR AMhIkA VERTROJKKEN De Australische minister president Menzies is gisterm van Lissabon met het Clippervliegtuig naar de Vereen Staten vertrokken Korte beriehten De buitengewoon gezant en gevol mactitigd minister van het koninkrijk Denemarken Herluf Zahle is gister Imorgen na e i korte ziekte op 68 jarigen Jeeftyd te Berlijn gestorven Gi ien is te Tokio de verlovingbekend gemaakt van prinses SjigckoTeroenomiya oudste dochter van denJapanschen keizer met den actievenluitenant prins Morihiro Higasji Koen oudsten zooo van pritM NaroehikoTigasji Koen Volgens Associated Press ht tde Amerikaansche kustwacht in i haven van New Y Hlc drie Joegoslavische schqieo ab voorzorgsnuatT bezet Naar het Amerikaansche ministerie van Buitenlandacbe Zaken bekend maakt zal de Argentijnsche minister van Buitenlandsche Zaken 13 Mei te Washington aankomen en tot 17 Mei als gast van de Amerikaanschereeeerin in de Ver Staten vertoeven I De directeur van het rijksbureau voor het hotel café restaurant en pensionijedryf heeft een aantal bepalingen welke met ingang van heden in acht moeten worden genomen door inrichtingen waar voor het publiek gereedgemaakte spijzen al of niet voor gebruik ter plaatse verkrijgbaar worden gesteld Hieraan wordt het volgende ontleend Oatbijt Het ontbijt moet worden verstrekt zonder bylevenng van boter margarine of vet en zonder vleesch of vleeschwaren Indien de gast zulks uitdrukkelijk verlangt mogen genoemde artikelen worden verstrekt doch uitsluitend tegen inlevering van de daarvoor verschuldigde consumentenlxmnen Deze leveringen gelden als extra verstrekkingen tegen afzonderlek vast te tellen tarief Vaste menu s In elk restaurant moeten gedurende de daarvoor geldende uren maaltyden naar z g vaste menu s van beperkten omvang verkrijgbaar zijn Er moet voor lunch diner of souper verkrijgbaar zijn zoowel een menu zonder verplichting tot afgifte van consumentenbonnen als tenminste één met die verplichting De verplicht gestelde vaste menu s mogen ten hoogste omvatten A Zonder consumentenbonnen één voorgerecht of magere soep een gang toespijs of compote of fruit B Met consumentenbonnen één voorgerecht of heldere of gebonden soep een gang toespys of compote of fruit in te leveren ten hoogfte 4 50 rantsoen vet boter of margarine en ten hoogste één rantsoenvleesch of vleeschwaren Dagkaart Naast het verstrekken van z g vaste menu s kunnen in restaurants spijzen uit een dagkaart worden vei trekt waarop moeten voorkomen A Vmschloczs of nagenoeg vetlooze schotels geen bonnen B Nationale stamppotten of soepen 2 50 boter of vetlxin en 1 vleeschbon en C Gekookt vleesch met toeb hoeren 2 50 botespf vetbon en vleeschbon Voorts mogen op de dagkaart ter kfuze van den ondernemer de volgende gerechten worden aangeboden D Gebraden vleesch met aardappe Il3h greente of compote 4 50 boter of vetbor en een vleesch bon E Vischschote met toebchocren geen vleescht n en bij gekookte i isch 2 50 en by gebakken visch 4 50 boterof vetbon Br Br Verklaring F Wild of gevogelfcfchotels met aardappelen en groente of compot 4 50 boter of vetbon ei4 voor zoover gedistribueerd een vlee hl on G Eierschotels tegen inneming van eierbonnen 2 50 boter of vetbon en facultatief een halve vleeschlxm De dagkaart mag in geen geval meer dan tien van bovengenoemde gerechten vermelden Boven en behalve deze geoorloofde tien schotels mogen op de dagkaart voorkomen eenige voorgerechte eenige magere soepen eenige tusschengerechten eenige toespijzen twee kaassoorten fruit en belegde broodjes Voor zoover in deze gerechten artikelen zijn verwerkt of daarby artikelen worden verstrekt waarvoor consumentenbonnen moeten worden ingeleverd moet de verschuldigde bonnenwaarde op de dagkaart vermeld zijn Verplichting om bonnen te nemen De consumentenbonnen moeten door of vanwege den ondernemer gelijktij dig met de bestelling in ontvangst worden genomen Van de consumenten mogen niet meer bonnen in ontvangst worden genomen dan op menu of dagkaart zijn vermeld De vleeschlooze en nagenoeg vetlooze maaltijden en schotels waarvoor geen bonnen in ontvangst mogen worden genomen dienen niettemin van behoorlyke samenstelling te zijn De daarvoor benoodigde minimale hoeveelheid boter margarine of vet wordt door den ondernemer verkregen uit de hem toegekenden overslag boven de hoeveelheid waarop hij tegen inwisseling der overeenkomstige bonnen aanspraak kan maken Bij een kadetje opengesneden dubbel broodje of per twee sneden brood mogen ten hoogte in ontvangst worden genomen V4 rantsoen brood en 2 50 rantsoen boter en voor de belegging 4 rantsoen kaas 2 rantsoen vleesch of vleeschwaren of 1 eibon Publicatie van menu en dagkaart De kaart waarop de vaste menu s zyn vermeld en de gelden dagkaart voorzien van datum spijzen en een aanduiding van de door de consumenten vwschuldigde bonnen moeten aan de buitenziide van de inrichting naast de hoofdtoegangsdeur gemakkelijk zichtbaar voor het publiek worden opgehangen en voorts in de inrichting in voldoend aanul Ier raadpleging voorhanden zijn Vacctariscbc restaurants Vegetarische restaurants zijn ontheven van de verplichting tot het geven van geijeehten met vleesch vleeschwaren yisch wild en gevogelte Pensioas April t m H Mei U AprU t m 1 Mei M Apr t m U Mei 4 t m t Mei Br Por VI Het bepaaWe in dit voorschrift is iet van toepassing op pensions Teraardebestelling vaj prof Slotemaker de Bruiine GROOTE BELANCSTELLINq Gistermiddag is onder zeer grjj belangstelling op de Ned Hen ormj begraafplaats te Wassenaar het stof felyk overschot van prof dr J Slotemaker de Bruine naar zijn laji ste rustplaats gebracht Onder de aanwezigen in de kerk m op de begraafplaats bevonden zij b m dr A A L Rutgers lid van dej Raad van State de oud ministers d Graeft Coiijn Patijn van Dijk Dec kers van Buuren GelisSen en Romma mr J R H van Schalk en mr W l baron de Vos van Steenwijk résp voorzitter van de Tweede en Eerst Kamer dr J Schokking oud lid van den Raad van Staten prof G A van Poelje oud sccretaris generaal van het departement van Onderwijs dr A L Scholtens oud secretaris generaal van het dep van Handel Nijverheid en Scheepvaart dr H M HirschtelJ die verhinderd was had zich doett vertegenwoordigen door zijn plaats vervanger dr T P van der Kooy Voorts waren er talrijke predikui ten en oud predikanten afgevaardig den van vd schillende sociale instellinge e a Tegeff kwart voor twee arriveerd de stoet bij het kerkgebouw De rouwdienst in de kerk werd ge leid door ds W A B ten Ca te Deze schetste de vele verdiensten van den overledene die zijn leven zoo goed mogelijk heeft gebruikt Op hem w ren wel zeer toepasselijk de woorden uit het Evangelie Zoekt eerst het koninkrijk Gods en het overige zal u worden toegeworpen Velen kunnen getuigen hoezeer hij den Heer heeft gediend en zij zijn hem dan ook dankbaar voor hetgeen hij yoor hun geestelijk leven heeft be ekend Prof Slotemaker stond mWden in den stroom vafi het leven en hij heeft dan ook ve l gedaan op sociaal gebied Een groote kracht was hij by de bestrijding van het aIcoholi ine Door de groote maatvhappeliike ellende welke hij om zich heen ag it hij ernstige studie gaan maken van sociale vraagstukken Hij wa s diep overtuigd dat het Evangelie groot bfteekenis had bij den socialen arbeid Toen hü zitfh in den pohtieken trijd begaf waren er die dit afkeurden doch spr is ervan overtuigd dat hem daartoe de begeerte nl belüdcr van het Evangelie gedwongen hoeft Prof Slotemaker heeft vele functie be Kleed in verschi Iende vereeniemgen e nootschappen en dan wilde r nog niet eens gewagen van zijn werkzaainheden als hoogleeraar mini ste pnz r besloot met te zeggen dat door het heengaan van prof Slotema ier een groote leegte zal achte rblüven De aanwezigen zongen v rvolefm eenige psalmen waarna ds ten r it eenige gedeelten uit de H Schrift voorlas Boterkaan p boter Vetkaart 9boter of margarine of 200 gr vet Op bon 14 geen vet 100 gr roggebrood of IM gr andtr broM of 1 rantaocB ebak Brood bon Kolen boa Pertoda Vltctehboa Hierna werd de kist met het stoffelijk overschot uitg dragfn Aan d geopende groeve ging ds ten Cate voor in gebed Dr M C Slotemaker d Bruine een zoon van den overl dene heeft voor de belangatelling b dankl