Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1941

COUBANT Voensdag 7 Mei 1941 Mg Jaargang No 20623 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PoMfire 400 Bur liirkt SL TH ITtt Olicctciu r nSTER Regeering tan Irak wifst compromis af Engeland maakt zijn vredesvoorwaahden bekend De strijd om het vliegveld Habbanijah De rol van de petroleum Naar te Beiroet uit Bagdad verluiilt heett de Iraksche regeering n poging om in het IrakschEngelsch conflict tot een compromis te komen van de hand gewezen en blijft zij staan op haar bij verdrag bepaalde rechten Pit Cairo wordt volgens een S P T telegrajn uit Istanboel gemeld dat in em radioboodschap aan het volk van Ink van Erfjelsche zijde de voorirarden bekend zijn gemaakt waar$f $ Engeland bereid zou zijn de goede tctrekkingen met Irak te herstellen 0e voornaamste eisch is dat Rasjid jUi Cailani bevel zou geven dat de nllitair belangrijke punten door de tiksche troSepen worden ontruimd Het vliegveld HabbanyatVi Wordt het bdugrijkste van deze punten ge aemd De gevechtshandelingen Volgers berichten uit onderscheidene bron IS het vliegveld Habbanyahin Irak onbruikbaar geworden dochde Iraksche troepen kunnen de Engelscheii niet aanvallen aangezienhel terrein omgeven is met prikkeldraad dat onder hoogspanning staat De Iraksche vliegers bombardeerenhet terrein hoperide de electrischecentrale te raken welke onder dengrond IS gebouwd De geestdrift ende moed der ♦ raksche vliegers gaatelke iofuiting te boven aldus Stefani De eerste militaire successen hebbenhet moreel versterkt Uit Teheianwordt vernomen dat de openbaremeenng in Iran met groote sympathie de poging van het Iraksche volk volgt om zich te bevrijden van hetEngelsclie juk Ofi ineldt uit Beiroet dat volgenseen bericht uit Bagdad de Irakschegenerale staf een rhanifest tot de bevolking heeft gericht Waarin huhaar dankt voor de medewerking biiden strijd tegen de defaitistcn indienst van den vijand or oproept omde v rraders te grijpen en aan hetleger uit te leveren Uit Bagdad wordt gemeld dat de Iraksche regeenng verklaard hcctt besloten te zijn de woonwijken van de Brit whe onderdanen te bombardeeren a s Bagdad met bommen bewerkt wurdt Deze verklaring isibedoeld als antwoord op het Bnt che dreigement in den vorm van vlugschriften uit vliegtuigen dat de openbare gebouwen van de hoofdstad gebombardeerd zullen worden indien de Iraksche troepen m hun tegenstand volharden Uit Bagdad wordt gemeld dat te Basra nog geen ernstige gevechten pleverd zijn De Iraksche be olking ft het biesluit van de regè Kilj g tich tegen de Engelsche orraéraruk igsmaatregelen te verweren met B stdrift ontvangen aldus het D N B De verduistering van Bagdad is geW ten uitvoer gelegd en ovefal ► Wht orde en r ust Eenige Engel en die gepoogd hadden uit Bag l te vluchten zijn door de bevol an de politie overgeleverd Hel Iraksche opperbevel heeft de troepen bevolen spaarzaam met de jnunitie om te gaan daar er geen ge lenheid is om de voorraden aan te vullen In dit bevVl word klaal d dat and al anderhallj jaar geen itie meer heeft gelevetd zulks in fuelling met belof tertf TTie bij etflrag bekrachtigd zijn De leverings jmunen zijn met opzet uitgesteld 1 Jraksche regeenng heeft aanJ diplomatieke missies te Bagdadr raemorandum doen toekomen over bombardement op de open stad Ï M en dat van het militaire euhuis van Al Rasjid hphk st he politiestrijdkrachtenverei i Bagdad verjuidt hetLi s spoorwegstation Dekissioerjj ara bezet en het daar liggende levan S mizoen ontwapend en u j genomen Het radiostation j r de Ira ken overgenomen Uj Onden meldt United Press dat IfjJ aar toegeeft dat de toestand in VO i anks de berichten over de Hichtm i successen der Britsche Het 8 steeds zeer ernstig is Kvaar bestaat dat de iraksche brSl s al aties der petroleumBritsrh f vernielen voordat de De roepen deze bezet hebben ilt s J 7 amste moeilijkheid voor in I 7 gelegen in het feit een voldoende troepen i e il irootere operatie te land e f f waren De strudmaqht van 4 iir n regent van Irak Abhlati P het oogenblik in gevormd wrdt zou de Brit sche strijdkrachten kunnen ondersteunen wanneer zij het Noordelijk deel van Irak binnenrukte Uit een Engelsch overzichtwerk van de luchtvloten der wereld blijkt dat Irak slechts over Italiaansche ei EngelscHe gevechtsvliegtuigen en Savoia Marcheti bommenwerpers van verouderd type beschikt Men vciklaart dat deze machines niet opgewassen zijn tegen het moderne materieel yan het Britsche leger in het Midden osten zeker niet legen die afdeelingen die hun stanSpIaats in Egypte hebben Voor zoover men zich te Berlijn uit de vrij veAiarde berichten uit Irak een beeld over de oorlogssituatie kan vormen schijnen de voornaamste operaties zich in twee zones af te spelen meldt S P T uit deDuitschc hoofdstad In het Noorden van hét land in de petroleumvelden schijnt het Iraksche leger aanvallen op de Engelsche steunpunjjen te hebben ondernomen en volgens de laatste berichten uit Beiroet zijn de petroleumvelden van Mossoel en Kirkoek in handen van de Iraksche troepen Kirkoek is zeer belangrijk als beginpunt van de Britsche en Fransche pijpleidingen die naar Haifa en Tripolis aan de Middellandsche Zee loopen Deze pijpleidingen zouden inmiddels reeds door troepen van JiVaV bezet zijn Het zwaartepunt der opertfties zal waarschijnlijk rondom Basra in het Zuid Oostén van het land liggen Het Iraksche opperbevel al alles op alles zetten om te verhinderen dal de Britsche troepen die hier geland zijn en nog steeds landen hun tocht naar het binnenland m de richting van Basra en de olievelden van Kirkoek voortzetten Volgens berichten uit Ankara zijn i het begin van de vijandelijkheden reeds 20 000 man gemotoriseerde strijdkrachten te Basra geland Deze rukken op in de richting Bagdad Het vliegveld van Basra Shoeabi hebben de Engelschen verloren Ook 111 het centrum an het lar d wordt gestreden maar dit is slechts van secundaire DVteekenis Volgens te Berlijn ontvangen berichten laat de uitrutti ig van hetIraksche leger nogal te wenschen Voor zoover is iia te gaan beschikkende Engelschen afgezien van de troepen die te Basra zijn geland over drievrij sterke luchteskaders die op eengroot aanta vliegvelden o a langs drpijpleidingen gestationneerd zyn Verder bevinden er zich eenige pa tsej afdeelingen en zeven gemotorise erdecompagnieën in Irak v Wat de kansen van Irak zijn hang van zooveel omstandigheden af datmen te Berlijn liever geen voorspellingen doet De V ö 1 k i s c h e r B e jbachter spreekt over dcn wanhop jcr strijd van Irak tegen een verpletterende overmacht Iraksch communiqué Volgens een bericht van Ofi uit Bagdad heeft de Iraksche generale staf het volgende medegedeeld Westelijke bevelvoering Geschut en vliegtijigffti hebben een kra htig bombardement gericht op het kamp van Habbaniyah en groote schade aangericht in de munitie en petroleumopslagplaatsen aldaar Twee vliegtuigen werden op den grond vernield Het vijandelijke luchtwapen heeft twee maal het kamp van Rasjid gebombardeerd en brisant en brandbommen geworpen ophet kamp en het vliegveld De aangerichte schade was echter onbelangrijk Vliegtuigen en afweer op den grond hebben verscheidene bommenwerpers neergeschoten Zuidelijke t evelvoering een vijandelijk vhegtuig is gistermiddag gevlogen over de voor Basra gestationneerde troepen on heeft verscheidene bommëVi neergeworpen Onze troepen vielen het Engelsche leger in Basra aan Het kwam tot een zeer heftigen strijd omtrent welks resultaat nog niets bekend is Vijandelijke vliegtuigen hebben gevlogen boven Roetba en eenige bommen neergeworpen die op grooten afstand van het fort insloegen Vijf transportvliegtuigen hebben getracht in Hadissa te landen Zij werden door de Iraksche troepen met machine geweren beschoten Een van hen raakte in brand De politie heeft zich van tw6e anderen meester gemaakt Twee transportvliegtuigen konden ontkomen Twintig soldaten werden gevangen genomen Op 6 Mei verloor de vijand elf vliegtuigen nX negen bommenwerpers en twee transportvliegtuigen Vijf andere vliegtuigen werden beschadigd O F I het yroegere Havas meldt uit Bagdad dat pompstation H 2 van de pijpleiding in handen van de Iraksche troepen is gevallen In Palestina is het naar door den zender van Bagdad bekend is gemaakt tot botsingen gekomen met Engelsche troepen In Transjordanië zouden revolutionnaire beroeringen merkbaar worden welke reeds aanleiding gegeven hebben tot gevecht ii van Engelsche formaties Het goederenverkeer tusschen Turkije en Irak is verbroken Het spoorwegverkeer blijft voorloopig in stand Ó FI meldt uit Beiroet dat de Iraksche regeering heeft besloten tot vordering van de particuliere auto s De minister van Justitie heeft met ingang van 1 Mei de Britsche adviseurs oresidenten van rechtbanken en ambtenaren atse et en wel wegens schending der discipline wegens ongehoorzaamheid en optpeden tegen het openbare bestuur Om de petroleum Wij zijn er in Duitschland ver van at de beteekenis van de petrceum van Mosoel te overschatten Dezfef opvatting uitte men gisteravond te Berlijn van deskundige zijd ten overstaan van persvertegenwoordigers Men voegde hieraan evenwel toe dat de olie van Irak bijzonder gunstig gelegen is en wel voor de vo rziening van de Britsche vloot in de Middellansche Zee als ook voor de Engelsche troepen in den Levant waar b v de strijdkrachten van generaal Wavelt tot dusverre van Iraksche petroleum zijn voorzien De petroleumpolitiek van Mosoel zoo verklaarde men voorts ging tot nog toe door voor het succesnummer van de Britsche politiek in Voor Azië Deze politiek bezwijkt thans Door de gebeurtenissen in Irak wordt Engeland niet slechts bedreigd met het verlies van een benziq estation in de Middellandsche Zee d aarenboven kan het nog zijn viJor Aziatische landbrug naar Britsch Indië en een waardevolle flankstelling bij het Suezkanaal verliezen Lawrence s beroemde opstand in de woestijn beleeft thans in Irak een nieuwe druk maar met tegengestelde voorteekenén Bij een vergelijking tusschen de Duitsche en de Britsch petroleumvoorziening wees men in deskundige krinqen te Berüin vooral op de pmstandigheid dat in EKiitschland de ver vaardiging van synthetische benzine thans 0 0lle toeren draait dat de Roemccnsche petToluem bijna uitsluitend aan Duilachland wordt geleverd en dat voorts de Sovjet Unie voortdurend rijke oleum leveranties m Duilschlaai iJSlkomen Daartegenover vestigde men er de aandaehar op dat Engeland de synthetische bauzme tot dusver heeft vei woarloosd Voorts zi n de groote Engelsche pe troleumraffinaderijen vooral in de bocht van de Theem welker capaciteit alleen ret s op 1 milhocn ton getaxeerd mac worden in voortdurend toenemende mate do jr het Duitsche luchtwapen gebombardeerd Ten slotte is de vloot tankschepen d e tot nog to voor Engeland voer door de successen var het Duit sche luchten duikbootwapep aanzienlijk gedund Ook de a anvoerwegen voor petroleum zi n door het we gvallen van de Middel Iand sche Zee en door de Brits che konvooimoeiiiikhden ten nadeele van Engeland aanmerkelijk verlengd Uu Bagdad wordt gemeld GrootBrittannië verliest jaarlijks ijf milhoen ton ruwe olie als ge volg van de verbreking der pijpleiding naar Haifa waartoe Zondag door de regeering van Irak opdrachtjs gegeven Voorts wordt uit Haifa gemeld dat de raffinaderijen aldaar den arbeid reeds gestaakt hebben daar de petroleumaanvber stil staat De Daily Mail kondigt aan dat het rantsoen benzine voor auto s verminderd en misbruik van brandstof gerechtelijk vervolgd zal worden Als Engeland zich verbeeldt datwelke moeilijkheden dan ook Ilitlerer van zullen weerhouden gebruik temaken van de voor Duitschland gunstige situatie in Irak zal het daarmedeslechts bewijzen dat het gedurende delaatste twee jaren niets geleerd heeft schrijft de Manchester Guardian Irak produceerde aldus hetblad m 1938 4 000 000 ton petroleum en als men verzekert dat het verlorengaan van deze petroluem voor Engeland niet zooveel te beteekenen heeft omdat het in de Middellandsche Zeeover voldoende voorraden beschikt en steeds toegang heeft tgt de olievelden van Iran die in 1938 10 millioenton produceerden moet men antwoorden dat weliswaar juist is maar datdaarmede de beslissende vraag ofJDuitschland toegang tot de Mosoelpetroleum zal verkrijgen niet beantwoord wordt De houding van Turkije De Daily Sketch houdt zich in het kort bezig met de cri iek van de Turksche pers op de mislukte Engel sche pogingen in het Nabije Oosten De houding van de Turksche bladen aldus de Daily SJc etch moet van diplomatiek standpunt uit als het eerstedefmtieve bewijs voor de beslissing van Turkije beschouwd worden zich buiten den oorlog te houden Op deze wijziging in de Turksche houding zegt het blad de laatste vijf weken reeds meer dan eens gewezen te hebben Amerika en de gebeurtenissen in Irak DeNewYorkTimes vreest voor een terugslag van de gebeurtenissen in Irak op de volksstemming in de Vereenigde Staten en voor een bedreiging van de bulpverleening aan Engeland want het land aarzelt in den oorlog te gaan omdat het voor dergeijlke avonturen thars reeds te laat is Volgens berichten uit het MiddenWestan is de openbare meening over de hulyi aan Engeland zeer aarzelend geworden Men gelooft nl dat Engeland een expeditieleger zal noodig hebben doch dat zulk een leger in de komende jaren inferieur zal moeten blijven aan den tegenstander Grens tusschen Syrië en Irate gesloten Naar uit Beiroet wordt gemeld js de grens tusschen Syrië en Irak gesloten De grens tusschen Syrie en Turkije is weliswaar voorloopig nog open reizigers die uit Syrie naar Irak willen mogen Turksch gebied echter Vliet passeeren De kwestie van de dcfórreis van Syrie naar Irak is acuut geft orden toen driehonderd Iraksche studenten van de Amerikaansche universiteit in Beiroet den wensch uitspraken naar hun vaderland terug te këeren Anti Britsche opstanden in Syrië Uit Beiroet wordt vernomen dat anti Britsche opstanden in Syrie ontstaan zijn onder de Mohammedanen Voorts hebben 50 000 Mohammedanen een felle betooging geïmproviseerd en het Britsche consulaat in Damascus geplunderd Bovendien is bericht ontv gen dat de groot moefti uit zijn verbanningsplaats Bagdad de Arabieren zou hebben opgeroepen tot den heiligen oorlog tegen de Engelschen Engelsche vliegers he bben naar uit Bagdad issoïdt gemeld in Irak vlug chriftenXjjiJg vi orpen waarin beweerd wordt dat de onafhankelijkheid van de Arabische volken door Engearvd niet in gevaar iS ordt gebracht De woordvoerder van den Bagdadschpn omroep merkte ir dit verband op In Irak kent men de waarde van dergelijke verzekeringen De vlugschriften zullen in Irak geen indruk maken Engeland zal wel spoedig in v zien dat het geheele Arabische vol ensgezind is met Irak EDEN OVER DE JONGSTE GEBEURTENISSEN Opmarsch naar Tripolis was uitgesloten GRIEKENLAND MOEST GEHOLPEN WORDEN Met betrekking tot de komende debatten in het Lagerhuis meldt Reuters parlemenaire correspondent het volgende Het Lagerhuis zal in zijn beide volgende bijeenkomsten en het Hoogerhuis in zijn komende bijeenkomst een regeenngsontwerp behandelen waarin instemming verlangd wordt met de regeringspolitiek ten aanzien van de aan Griekenland verleende hulp en de kwestie van vertrouwen gesteld wordt of de operaties der strijdkrachten van het Britsche rijk in het Midden Oosten en op de andere oorlogsterreinen door de regeering met alle mogelijke energie zullen worden voortgezet De minister van Buitenlandsche Zaken Anthony Ekien zal de debatten openen De eenige woordvoerders der regeering zullen waarschijnlijk majoonAttlee en Churchill zijn Hoare Belisha en Oliver Stanleay dfe twee vroegere ministers van Oorlog hepen het woord te nemen evenals wellicht ook Lloyd George Blijkens een D N B bericht uit Stockholm heeft Eden in het Lagerhuis uitvoerig rapport uitgebracht over de jong e ontwikkeling der gebeurtenissen op den Balkan en in NoordAfrika Ter inleiding merkte Eden op dat hij zich in een éenigszins delicate positie bevond nu hij in het Huis rekenschap moest afleggen over de jongste gebeurtenissen en vooral ofer de moeilijk heid in het Midden sten Hij moest zijn opmerkingen beperken op een wijze dat zij den vijand op Beenerlei wijze dienstig konden zijn Om ie beginnen STIMSON EISCHT ONMIDDELLIJK GEBRUIK DER VLOOT Om de zeeën veilig te maken voor de munitie levering ROOSEVELT WAS OVER ZIJN REDE INGELICHt In een radiorede heeft de Amerikaansche minister van Oorlog Stimson volgens het D N B Dinsdagavond het onmiddellijke gebruik gecischt van de Amerikaansche vloot om naar hij zeide de zeeën veilig te maken voor de levering van munitie naar Engeland De veiligheid van de Vereen Staten zoo beweerde Stimson is afhankelijkheid van de overwinning van Engeland Alics wat de Ver Stalen tot dusver tot een zoodanige overwinning hebben bijgedragen is onvoldoende aangezien Duitschlands activiteit op den Atlantischen Oceaan de Engelsche levenslijn bedreigt Wanneer de V S wachten tot de macht der Britsche vloot is gebroken zal de zeemacht der V S er een van den tweeden rang worden De V S mogen niet toelaten dat de voor Engeland bestemde munitie op den Atlantischen Oceaan tot zinken wordt gebra ht aangezien de V S voor milliarden wapenmaterieel vervaardigen De minister bevestigde dat de blokkade van Engeland zoo doeltreffend is geworden dat daardoor niet alleen de leverantie van wapenmaterieel maar ook van levensmiddelen uit de Vereen Staten voor Engeland in gevaar gebracht wordt Het geheele leven der Ver Staten zoo beweerde Stimson tenslotte is gebaseerd ofi de vooronderstellingt dat de controle der Oceanen in bevriende handen is De V S hebben bijvoorbeeld reusachtige steden aan de zeekust gebouwd ofschoon zij nooit een groot staand leger hebben gehad Met de ontwikkeling van het luchtwapen is t nog belangrijker oor de V S geworden dal de controle der zeeën zich bevindt in handen van bevriende naties In zijiv radioretie waaromtrent naar de cretaris v n het Wjtte Huis heeft verklaard tevoren met president Roosevelt afspraken waren gemaakt heeft Stimson ter inleiding gezegd rat Arreri Ka zich geplaatst ziet tegenover een crisis die het algeheele gebruik 5er krachten noodig maakt voor de di gheden was het onmogelijk nog voorbii Bengazi op te rukken Een opjrhar ch naar Tripolis was uitgesloten Vervolgens deelde Eden den afgevaardigden mede dat op den elfden dag waarop de Britsche troepen te Bengazi waren aangekomen te Londen een nota van de Grieksche regeeriftg was ontvangen waarin geïnformeerd werd welke hulp Groot BritOHinië aan Griekenland kon verleenen Men had nu aldus de minister de keus ij uil gebreide troepenmassa s te Bengazi te laten liggen of Griekenland te hulp te komen In de veronderstelling dat de in Cyrenaica achtergelaten troepen wildoende zouden zijn om tegen iedere bedreiging stand te houden besloot men aan Griekenland hulp te verleenen Hij Eden zoowel als de opperbevelhebbers van de Britsche strijdkrachten waren naar Athene gegaan om met de Griekschp staatslieden te confereeren Als wij Griekenland niet te hulp gekomen waren zoo verkliarde hij dan konden wij niet meer met opgeheven hoofd voortgaan Ten aanzien van Joego Slavië verklaarde de minister jat de mobilisatie aldaar eerst op gang was gekomen toen de nieuwe regeering aan het roer kwam Toen was het evenwel reeds te laat Nopens Turkije meende Eden dat tusschen dit land en Engeland vriendschappeliik contact bestaat Ten slotte merkte hij omtrent de gebeurehissen in Irak op dat de Britsche regeering besloten is haar rechten in Irak te handhaven DUITSCHE PERSSTEMMEN Churchill ensceneert parlementstooneel op dit thema schrijft de Berlijnsche pers over de gisteren begonnen zitting van het BriLwhe Lager s huis aldus het D N B Aa ge irn het kabinet over het geheel slechts een verkleind spiegelbeeld is van het Lagerhuis aldus de Vol kisc lier Beobachter kan nooit verwacht worden dat de critiek op de politiek vorrhen kan aannemen die MPl bestaan der regeeripg zelf zouden kunnen bedreigen Het kabinet van Churchill is een compromis een kabinet van de systeembonzen zijn zwakte is aan den eenen kant gebleken uit de voortdurende verandering van ministers aan den anderen kant uit het falen bii belangrijke maatregelen rhet gebied van de oorlogvoering De Berliner Börsenzeitung verklaard dat de zoo dringend ih het waarborging van de eigen veiligheid Duitschland plaatst aldus Stimson de geheele wereld met inbegrip van Ame rika voor het alternatief te capituleeren of onvoorwaardelUk weerstand t bieden Wanneer de vloot der Vereen Staten het streven der Engelsche vloot aanvult kan zy alle oceanen rondom Amerika veilig maken en daarmede de noodige tijdwinst geven Stimson noemde den onbeperkten duikbootenoorlog onwettige blokkade welke de Vereen Staten niet erkennen Aan het slot van zijn uiteenzetting verklaarde de minister van Oorlog Wanneer wij niet bereid zijn offers te brengen en zoo noodig te sterven voor de overtuiging dat de vrijheid van Amerika moet worden gered kan zü niet gered worden Menzies in Amerikl De Australi sche premier Menzies is hier per vliep ig uit Lissabon te New York aangekomen Hij verklaarde aan de pers dat Engeland om den oorlog te winnen het geniale kunnen van het Amerikaansche volk noodig heeft De V S zouden de menschheid een grooten dienst bewijzen wanneer zij zoovSft mogelijk in overeenstemming met de Engelsche behoeften vliegtuigen zouden willen vervaardigen Het gaat er thans om hoe snel Amerika de maximumprestatie kan bereiken want de voornaamste strijd zal in de eerstvolgende maanden in de lucht en op den Atlantischen Oceaan uitgevochten worden De buitenlandsche schepen In het Huis van Afgevaardigden is het tot een vurig debat gekomen over de machtigingswet op het pvetnemen der in Amerikaansche havens opgelegde schepen door de regeering aldus het DN B Met 161 tegen 131 stemmen werd een eerste amendement van de oppositie inhoudende dat het afstaan van in beslag genomen schepen aan Engeland verboden wordt verworpen De oppositie bracht naar voren dat een dergelijke maatregel op een ondubbelzinnige oorlogshandeling neer zou komen terwijl de democratische meerderheid verklaarde dat een dergelijk transactie zich niet zou onderscheiden van den afstand in de herfst van het vorige jaar van 50 torpedobootjagers aan Engeland Ook de convooikwestiè is in den loop v n de debatten aangesneden waarbij van democratische zijde het onmiddellijk invoeren van convoolen geëischt werd Verklaring van Knox De minister van Marine Knox heeft Dinsdag voor de marinecommi ssie van het Htiis van Afgevaardigden verkla ringen afgelegd waari hij volgens United Press de vorminlfWan lajidingst roepen voor de Amerikaansche marine buitengewoon belangrijk normde Lagerhuis geëischte debatten over de oorzaken van de laatste Britsclie ncderlanpn Jn Libye en Griekenland nu eindeliik zijn begonnen De minister van Buitenland sche Zaken Eden heeft tot taak gekregen de inleidende regeerings verontschüldigirtg uit te snreken Zii was jammerlijk genoeg Diplomatie kon niet helpen waar het aan wapens ontbrak zoo luidde het Leitmotiv van Eden Engeland heeft meer sbhepen en meer munitie noodig zoo Itiidde zijn toelichting op de laat ite nederlaag waarbij ij zeide dat meer wapens en meer schepen uit de V S liet alleen voor het behalen van militaire overwinningen maar ook voor diolqmatieke successen noodzakelijk ziin De Deu iche Allgemeine Z e it u n g schrijft dat Eden voor het Lagerhuis dè verantwoordeliikheid voor de catastrophe heeft geschoven op de Grieken Serven en op Smuts De voorstelling van zaken die Eden gaf van de Britsche nederlagen noemt het blad een achteraf bijgeslepen met een bepaald doel ongesteld raDport Het blad besluit Het laatste deel van de redevoering van Eden vormde een woedende klacht tegen Irak en een machtelooze poging om de Arabieren te overtuigen van de edele bedoelingen van Brittannië en op te hitsen tegen de spilmogendheden Ten slotte kwam de gebruikelijke finale buising voor de hulp uit de Vereenigde Staten voor de slagvelden in Azië Afrika en Europa Eden vergat slechts te vermelden dat het Europeesche vasteland in den Balkan veldtocht van April 1941 voor de laatste maal Britsch slagveld is geweest v iww nnw wiai ni 20H CH Zon op 5 57 onder 21 Maan op 17 38 onder Meo ia verplicbi te Terdoi ter a van zonKtnderiSaDC lo zonüopkonsl Lantaarns van voertaiiier moeten oui na tonsooder