Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1941

9 BLAD WOENSDAÓ 7 MEI IMÏ IIIRUURD Noteen ngen van 6 Mei OBLIGATUS MutileeBlacca 1 40 la f 100 IMO ie MO IMO ie 100 4 iMt bn r io ttwie m IMC bil M 4 vat I imt n f Mo 3 mr f leo I MT uo t 1 3I 100 I H 1938 f MO 31 IMi 01 100 31 1 int 01 MO 31 1137 OI t 100 3 i n o i soo 3 1I3T Ao i r ita 1 tnr Ao i I MO Pr T en QeiL IculagcB A dein 11136 31 W IMto 193T 3Vi WM HM Apcid It 31 31 89H Arnhem ta3a 3 01 Deventer 1820 S Dotdr S 31 3 8KK Clndh 1135 31 1 89H O o 3e If 31 31 1 W Oeld 30 3 8tH DolO J lelf 3ê2t SI Grhage ISJl Dito 1 38 31 Dito 1937 I 3 M Dito 38 Sl j f 9IH Gronlni 193 ff Dito 2c 1933 3 88H Hearlem 1931 3 M Dito 3 37 3 89 84M Helm 1037 31 1 tP I H b 1037 3 i 99X Hllrer 1933 31 4 90 Dito lO J 31 21 86K Leeuw 19311 3 92 Leiden 1937 31 ilhi N Holland 38 3 SSt Do Xe 31 3l 3 S4 gtM Dtlo I 38 2 i 88X 88H D o 3e 10 J 3 2 i s NOrn 2e 1 37 31 1 95 Rdam 183 37 4 8SH D o I en 3 37 3 96H Dito 1 1938 31 1 KlH S7h Dllo 1938 31 8 3 7H Schicd 3e I 37 31 1 88H Tllb 1 37 31 SlH Utr Pr 37 31 1 89S D o tem 37 31 4 4M Zeeland 1937 3 89 Z Holl 1937 3 I H Zh Ie 1 1938 3 7 Dllo 2e Ig 38 3 84y BvNG 2e 1 37 31 1 S 1 85 Dito 1938 3 951 B V Out Z 37 4 Gem Cred W 93H 9001 33000 O 31 a SOh Dito i s i 1 2000 3 N BnklDat 5 4 944 UH Aan vullingen H poUieckbankcn Alg Fr Hjp b m 2 verpl uuL Pandbr 131 2 Alg Hyp bserXY 4 A dam Hyp L 4 Dito 31 1 Amh H B Ser E F Pbr 31 j Bat Hypb N N PJ 4 Dito CD 31 1 Dr HB do 31 Fr Gron Hy Buik Pd 4 D o Da en Va 31 1 D o pb 31 t sGrav HB d o3 j4 Gr HvpBPb 31 I Hl H PierJk C t Dllo Eer BD 31 Hol Hyp B dito 4 Dito cr K 31 1 Hyp b V Ned Ser M 31 2 Inaul Nyp b ser AB AA BB 4 D o ier T TA VI Mu V H Cred Pandbr 4 Do m 3 verpl ultk I 31 2 N Hyp b d o 3t i N Hypb Veend ieria K 31 2 Do 131 2 dito 3 88 V Noordh Hyp b Pandbr V t 92W 924 Ovenjn 11 b d o 4 9Sh 99 Rott Hyp b do4 97 9 i ld dito 31 1 89 tü Stad Hypb ier K L 31 2 83 91 iJtr Hyp b 4 99 Dito ene K 4 96S Dito aene E 31 1 94 911 Dito 2 verpl ultk 31 1 94 i BH Wtitl Hyp b lEI FtI 31 t 95 HS waarbij 10 dividendbe vij2en no 24 recht geven op een aandeel a ƒ 500 nommaal met recht op het volle dividend over het boekjaar 1941 ev Op de oprichtersbewijzen zal ƒ 20 96 per stuk worden uitgekeerd De heer A Voskuil werd als commissaris herkozen RADIONIEUWS Donderdag 8 Mei HILVERSUM I 4U M Nederlandsch ProKranunA 43 Gramofoonmux C M Ochtendgymnastiek Ml Giamotoonmuz 7 45 Oehtende iTin2bL 8 60 BNQ Nteiiwsberichttn 8 15 Dagopening uiWtiding voorbereid door het Vnjz Prot Kerkcoinité 8 24 Gewijtfe muxiek grpi 8 44 Grainofoonniuzielt S 15 Voor de hul HU VBESUM U Ml M Ncdertandirli l rognuniB 0 45 Gramofoonmujt SO Ochtendgymnuttek TtÊ Giamofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek 10 00 Morgendiensl uitzending voor bered door óe ChHst Radio Stichllncl 10 20 Zarg en piano 11 M I eclamatie 1145 Gran ffifoonmuz ek 12 00 Berichten 12 15 OmroepOT sf 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Orke t Eloward 145 Gramo jfoofiTmiflA JJO Voor de zieken 4 0i Gramofoomruziek 4 30 Kinderkoor 5 00 Lcceavan Chrifcl e tuur uitzending VEBKOBTE BALANS VAN DE NEDERLANDSCBE Vounaamste cuferss 5 Mer Binnenlandschc wtssels i f 235 659 400 Papier op het buitenland 122 903184 Beleeningen 190524ej6 Waarvan aan Ned Indie 87 977 150 Voorschotten aan het ruk Gouden munt en matena l l flïl 681 259 Zilveren munt enz 17 1SB242 Totaal munt en materiaal 1 03i840 501 Bankbiljetten in omloop f 1 30 7Ï4 735 Bankassignatiëp m omloop 9 7 2 Rêkening courant saldi vam et lt k 0 OdO 377 Rekenmg courant saldi van anderen 1S5 558 911 Totaal rekeiJmg courant saltjli w 161 587J89 Besch baar metaalsaldo jk 323 859261 Schatkistpapier bu de bank m 229 000 000 1 g Ji V V in der nieuwen tijd MOE VAN DEN HEEB HOLDENBEBG yi Concertgebouw te AmsterI Srf Btsteravond de commissaris P j V V heer H J Wouden1 ffl en vergadenng van leden en I l3en wn het NVV gesproken Ijl jjf NVV m den nieuwen ICl ees op de aijti Duitsche ge I JtLj dje voor den lüden Mei in IhHebteo l pft g handhaafd Hij besprak e maatregelen di ter bevan de positie van den jy fSl heerschtc en de lankmoedigiSl irtannee daarna de bezettende IjJJL ons volk is tegemoetgetreden l van de arbeiders werden iSïulle l53ér iijn genomen I Oreniaat n werkwijze van het IjifFBiotttn volgens spr virorden V l het Duitsche Artwidsfront arbeider de plaats inneemt M m rechtens toekomt fm nieuwe wereldbeschouwing JS iich baan een wereldbeschou Jir die zK h vooral baseert op ge Ïï ieh8psbesef en uit deze wereld jSonwing vloeit ook voort ons ver Zmr naar de bedrijfi Pheenschap Vlatai ffrtivdering komen moet De een SijM ach e groeit en de gedachte i ie bedrijfsfiemeenschap groeit Sneens Dc7e dmgen komen onher gepelijk en houden geen halt voor mctie voor oude kapitalistische ver imeii of een boos gezicht van een be tuurder of een politieke ledereen n ons lend is er wiel van gtuigd dat een oude wereldbe HfsmDf die m dezen oorlog of Ki grixite sociale revolutie de lutsK deuk heeft gekregen aan het lgfv n i en is er evenzeer van jvtrtuigd t n nieuwe wereldbeichiniwing tl baanbreekt Die nieuwe fireldbeechouwing ntht enkelingen op i jemi enfchap De gemeei schap geeft ook vreugde liirytie echte vreugden van het Inoi moft do enkelganger mi tscn YMllchoons veel edels en veel groots ifleeft en gi niet men e rst in de gemeenschap Vreugde en Arbeid is B der socialistische scheppingen die lilt ie nu uwe wereldbeschouwing rairtvlocitn Vreugde en Arteid iraijt den arbeider ook buiten de fabriek de gemeenschap Het gehei Ie sociale vraagstuk is sjenlgk kort als volgt samen te ntei aldus spr Dl iirbeidt do mensch verlangt mtebjike b looning voor ziin arbeid mar ook irkennmg van zijn arbeid Hel sociale raagstuk heeft dus twee i ien Een materieele de belooning TMi den arbeid en anderzijds een Ideëele het i erlangen den eisch tot erkeimmg an d nr arbeid Zrifsin de lijden van om zwaarsten klassestrijd Mis de tweede ideeele zyde van het male vraagstuk drijfveer tot de Ktie f de revolutionaire arbeider voerde Het NVV geeft met de gemeenitbip Vreugde en Arbeid uitdrukImJ tot een hooger plan dat d lileeete ziitle van het socialisme raakt den arbeider in het midden van de TOllagenieeh schap te brensen Onze ÏTondsiag Vreugde en Arbeid gebaand op het onvervreemdbare recht W arbeid en op de arbeidswaarde voord volkseemeenschap is de bliide levensaaina img der sterktn die plooven in A toekomst De sociale verzorging van den arNer en geborgenheid in de ge WnSchap ir ziin bedriif t n gees tt Ï t 11 de gemeenschap nde en Arbeid dit alles is geen W op ZKhzelf maar heeft slechts beteekenis wanneer daardoor de Wwacht wordt verhoogd het arNsvermo n stijgt en meerdere pro We grootere welvaart brengt want Ju moeten eni er van overtuigd hou j d t er na den oorlog een arbeids B v r tusschen de volken zal ont JuLl Nederlandschc arbeider niet WWsken zyn gerechte plaats aWljDdere arbeiders kunnen behou z zijn sociaal economische WBoeop peil houden en waar moge tot grootere hoogte brengen dan t Heen kunnen door een ont l iï van znn arbeidsvermogen J rom Ls het verheugend dat meer arbeiders begrip kriigen f OOI nieuwen U A dat steeds meer ra komen tot onze gemeenj Vreugde en Arbeid en dat jT leer arbeiders bezieling vin2 met nieuwe idealen worden J om mee te bouwen aan het defile den arb id waarvoor thans owamenten znn gelégd een huis l ite zal bieden aan alle Nederij werkers van hoofd en hand rm warmte en beschutting vin uron 71J als plichtsgetrouwe S de volksgemeenschap recht S aldus besloot de heer Wou Officieele berichten STAATSCOURANT spett 4 tvarger der registratie en Sr J an den Bosch a ver Z B het l aiïioor HarUngen O Roosendaai iter G an Dijk h tTbij w het kantoor der dlrerte 2 f registratie te Oostburg I n directe beUstin tj ratie MI domeinen te Oud fioinn eur der directe belasHnliten en ccynzen L H r hoofd ar de inspec ni J belastingen te Hengelo ii T ar Leiden Mi aanfewe SlKjS an de inspectie der inA BI ccunzen aldaar S v ecr der registn üe l r H Themmcn is ver kantoor der reg straWfcS Harderwuk naat der regjatratie te Sneek V en de ontvanger der registraüe en domeioen R M van der Berge van het kantoor der registratie en domeinen te Sommelsdijk naar de inspectie der directe belastingen te Goes Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën is met ln ang van 1 Mei 1941 benoemd tot adjunct accountant bij den rOksaecountantsdienst te Zwolle W Zuurmond thans adjunct accountant xa Ujdelqken dienst aldaar GEEN RESTITUTIE VAN PERSONEELS BELASTING IM TER ZAKE VAN NA 15 MEI OPGELEGDE MOTORRIJTUIGEN Onlangs heef de Hooge Raad aldus meldt ons de A N W B prmcipiee beslist over de vraag of de bezitter van een motorrijtuig dië dit als gevolg van de maatregelen m verband met de benzinebeperiEing na 15 Mei 1940 buiten gebruik heeft moeten stellen aanspraak kan maken op ontheffing van pensoneele belasj ng 1940 In de krmgen van belanghebbenden voelde men hit aU onredelgk dat de belastmg doorbetaald zou moeten worden terwijl het voertuig als gevolg van overheidsmaatregelen geworden was tot een volslagen nutteloos Aanspraak op ontheffing zou bestaan mdien het gedwongen ople igen van een motorrytuig gelyk te stellen ware met afschaffen dan wel mdien de houder geacht zou moeten worden het mottjmjtuig niét langer tot belastbare doeleinden te bezigen Ten aanzien vkn het eerste punt overwoog de Hooge Raad dat met afschaffen niet gelijk te stellen is de onmogelijkheid om met een motorrijtuig te rijden terwijl de wil tot dat rijden is blyven öéstaan Niet terzake doet hiefbij of het gebruiken zal geschieden gedurende den Joop van het belastmgjaar of eerst m een volgend jaar Wat het tweede punt betreft overwoog de Hooge Raad dat onder met langer tot belastbare doeleinden bezigen verstaan moet worden gaan gejBruiken voor met betestbflre doeleinden Aangezien het buiten gebruik stellen niet als zoodanig beschouwd kan worden l estaat er dus geen aanspraak op ontiieffing AANBESTEDINGEN Gisteren is te Amersfoort aanbesteed het touwen van vijf boerderijen De laagste inschrijvers waren gebr Timmermans te Wierden met 131 480 de op een na laagste mschrijfster was de firma Pantora te Warmond met ƒ 138 894 De directeur der gemeentewerkente Groningen heeft gistermiddag aanbesteed den aanleg van noleering enbestratingswerken tusschen den Peizerweg en het Abel Tasmanpicin teGroningen 3e gedeelte Hoogste mschrijver is J de Boer GiXHiingen voor ƒ 43 500 laagste geljr Elzmga Haren voor ƒ 32 470 Gisteren is te Leerdam aanbesteed het leggen van een rioolwaterpersteidmg en hevelleidmg en hetmaken van een pomphuisje met bijkomende werken Hoogste inschrijver was B de Groot te Arkel voor S 7000 laagste de N V Visser en Simt te Papendrecht voor ƒ 5415 HERDENKING INTERNEERING N S B LEDEN EN RIJKS DUrrSCHERS Vrijdag 9 Mei des avonds om kwart voor zeven zal m het Concertgebouw te Amsterdam een herderkingsbijeen komst worden gehouden van de gedu rende 10 tot 14 Mei an het vorige jaar geïnterneerde leden der N S B en Ryksduitschers INWONERS VAN UTRECHT BEBOET Op den verjaardag van d n Fuhrer zyn naar het ANP van bevoegde Zijde wordt medegedeeld by een Ryksduitscher woonachtig m Utrecht eenige ruiten ingegooid Daar dit geschiedde op een dag waarop van dit perceel de hakenkruisvlag apperde daar bovendien een en ander voorviel op den verjaardag van den Fuhrer en daar het hier een daad betrof genchl t gen een Ryksduitscher hebben de betreffende autoriteiten m verband met het feit dat de daders met konden worden opgespoord boeten van ƒ 5000 opgelegd aan tien bewoners van Utrecht van wie verwacht mag worden dat zy instemmen met de gepleegde daad KOLONIËN De handelsbesprekingen te Batavia GKEN VLOT VERLOOP S PT meldt uit Tokio Naar m senu officieele kringen wordt vernomen verloopen de handelst esprekmgen te Batavia tusschen Japan en Ned Indie met zoo vk t als aanvankelyk te Tokio werd gelhoopt In verband hiermede wordt te Tokio verklaard dat Engeland en de Ver Staten de regeering van Ned Indie ervan weerhouden een meer tegemoetkomend standpunt tegenover Japan in te nemen SELO EN GOEDEREN WESTLANDSCHE STOOMTRAM MU Vawstel tot mmll er aaodeelea in njeuwe aandeeleb ut ui contanten Aan de toelichtnng op het voorstel tot fmancieele reorganisatie van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappy ontleaien wy het volgsnde Reeds m het jaarlerslag over het jaar 1938 werd vermeld dat by een waardeering der diverse activa op de regele bedryfswaarde een bedrag van ƒ 23 millioen Is verloren noet worden beschouwd Om te komen tot een aanp ssmg van d baltmsw aarde der div erse aptiva zal dus ejen fuiancieèle reorganisatie der vennootschap noodzakehjk Ityn Het is wenschelyk by deze fmancieele reorganisatie gelyktijdig een vereenvoudiging van de fmancieele constructie der vennootschap door te voeren doOr de thans bestaande soorten van aandeden alle om te zetten in gewone aandeelen In verband met de rechten op de winst die aan ledc e Sfoep van aandeelhouders toekomen fligt het m de bedoeling de verplichte onjwisselmg in de onderstaande verhoudmg voor te stellent 9 S c a 9i p 1 r 0 hl Is II Prioriteitsaand ƒ 700 ƒ 700 ƒ 700 Ie Cum pref a 700 60O 630 Pref aand 700 100 105 Gewone aand 3 700 100 105 Om te voorkomen dat aandeelhouders zich gedupeerd zouden achten doordat de verhouding bij de omwisseling iets ongunstiger is dan de eertyds aangeboden overnamekoers ligt het in de bedoeling de gelegenheid tot aanbieding der aandeelen tegen den eertyds vastgestelden ov rnamekoers opnieuw open te stellen gedurende de periode 1 Juni 30 Juni 1941 Aandeelhouders hebben dus bij aanneming der voorstellen de keuze om hun aandeelen te gelde te maken of deze om te rullen m nieuwe aandeelen Na de reorganisatie en de reductie op de rentelooze voorschotten zal de balans het volgende beeld toonen oor cyfer per 31 Dtc 39 Activa Weg en werken ƒ 1 070 000 3 382 000 rollend materiaal ƒ 219 OOC 265 000 mvtntans ƒ 52 000 onv magazijn ƒ 54 000 orv waarborg fonds ƒ 4 000 onv liquide middelen ƒ 316 000 on Passiva gcw aardeelen ƒ 628 000 721000 pref aandeelep rihil ƒ 500 000 priorileit aandce en nhil ƒ 35 OOQ rentelooze voorschotten ƒ 733 000 1466CO0 subsidie gemeen ten nihil ƒ 87 OOO oldigatieleenmg ƒ 212 000 onv pensioenfonds ƒ 127 000 onv crediteuren ƒ 76 000 onv saldo wmst ƒ 13 000 onv De diverse activa zijn m de reorganisatiebalans opgenomen tegen de reeele bedryfswaarde terwijl m de Lalanswaarde Weg en Werken éen reserve tot dekking van eventueele verhezen op buitengebruikstelling ir mindering is gebracht Dekking tekort De totale afschryvmg op de activa blykt uit onderstaande optelling Balanswaarde voor reoiganisatie M 147 000 na reorganisatie 1 1 7S9 000 Het verschil ad ƒ 2 358 000 wordt a s volgt gedekt afsttmpelirg ge wone aandeelen ƒ 687 OO eerste cum pref aandeelen ƒ 71 000 reductie rente ooze voorschotten ƒ 733 OOO en afboe King subsidie gemeenten ƒ 87 000 Statutcnwijring Naar aanleidmg van de voorgestel de reorganisatie moeten de statuten gewijzingd worden welke wyzigingen I evenals de reorganisatie voorstellen behandeld zullen wordeh in buitenge wone aandeelhoudersvergidermgen welke 20 Mei as gehouden zullen worden Tevens zal in die vergadermgen een commissansverkiezing plaats vinden Voorgesteld worden ir W Hupkes irW F H vani yckevorsel drs D J Wansinkendr F F de Bruin N V NE ERLANDSCHE BIOSCOOP TRUST In de gisteren gehouden algemeene vergadering van aandedhouders der N V Nederlandsche Bioscooptrust werden de balans en de verlies en winstrekening per 31 December J540 ongewyzigd goedgekeurd Als lid van den raad van bestuur werd de heer J G van Eek te s Gravenhage gekozen ALGEMEENE NOEITMAATSCHAPPIJ In de gisteren te Amsterdam gehouden jaarlyksche algemeene vergadering van aandeelhouders der N V Algemeene Norit maatschappy zyn de balans en winst en verliesrekening over 1940 goedgekeurd het dividend voor de prioriteits aandeelfn is vastgesteld op 5 pet en voo de gewone aandeelen op ƒ 57 50 per aandeel met het volgende alternatief uiterlyk tot 31 December 1941 zuUeO aandeelhouders in de gelegenheid gestekt worden hel over 19 0 uit te keeren dividend te ontvangen m contanten of te hunner keuze in den v6rm van nieuw uit te geven aandeelen der vennootschaii BANK N V Ï8 April ƒ 216 684 611 22 908 000 19S 555 530 57 977 150 1021716 514 17 249 761 1 038 966 275 1 614 343 455 38 936 170 32ai81 170 328181 329 027 887 208 000 000 EFFECTENBEURS AMSTERDAM zrmtth BbBk Kuider Byp b 12 IllU 0 0 ler KL S Z B Urpb Iniet verpl uiU 3 i Cent Ned Sch verb 4 Ro Sch Hyp b 4 Dito 31 WacKapoor A dn 176 179H I lao 178H 1151 WMUnulkar dlia WUIon F e A Dito C pt A Wyers I en H Am C3 Or ul Am Smeltlnt w V K UK tT 99H 99H P UM 87 W V6 86 8 X Sund Br S9H 95 M MH M C T lOA Am Tob Cy e T Indnitr ndememlngcn J04H IMH 92K 99 JUCO P j Bcnhl Jiirg FvdJ ObL BwMh Pat V 2J OW 4 Leven Zeep Ml ObL 1 Werkip NV Ie hjrp ObL 4 miton 41 a IJmb Steenkjn ObL 4 Bat P Htl O 4 2 ld ld ObL SI Nederi Obl 4i Uoormann Cult On Obl g Amst Grb b S Maller 3 Nat Gr bei If O Idem 1939 4 Ned Grbb 4 Ned Ind Sp Hy U02 obl S Mlja Kans en T 0 Jeva St Obl i SemarangJoana 102UOl ld 4 A dam 1174100 3 ld Adam Oiymp L 100 3 ld W Kr NHV et 1188 A B Rn Col Ce lOA 8 n Gen ia Cl Ct V 91 3M H 49 91K 93 102 k 101 4 lOOM 102h 99M S2li toil 2D0H 292 asuH iK 2551 Ï49H IK 4 349H 247 349 1 10 9ex lOOH 1 5 a R n Uuda MCC RJI Keesp Mc T PI Corp C f A N 8t CvO A H n uut St Rubber C J g A N I n Md A Olto Nit B V NI Gas Mij A Dito N B l a Tw C St v Ej a Am Tel Tr K C V A 165 Bandelarereenlglngeii B C en H g A 16 97n 100 4 95 91 7bH 74H 32 29 oOi lOm Bom a H M L I9EH 19 Dell At H M d 111 113 Gunll a Scta A 128 1 Cr en H V R A 22SH 227 Linde en Teves t 211 211 i Ned Wol Mt A 74 MUnboowondernenUBgen Bil Mtl Ie rub A KA 5 Dito 3e A 463 a Boelkn M Mij a H Zin Slngkep TJlil a 17 1 PetraL nderaealagau AANDIELEN Bank en CreileUnitellingen Ad Bank tand 116 117 Hall BankU dito lOiH 1 U Drd Kr 1 C v A 215 12 K N Petr MU 2344 233 358 S 116 1194 115 245 11 140 I38s 107ii UOl ISCi lüb Ine Bank dito Jav S f 606 V a Kasvereen dito N 1 Ese ra dito Nederi Bank A NB V ZA 500d N H Mi ISO a I 100 Ond A 233i 235 dito C V A Moeara Enlm A Tarakan IkM A Stand OU 10 i 23 C T A 37X Rubberondernemlngen 161 16 143 67 70 7 139 137 72 12S 1301 Rott B Ver aan 13U TwentlcheB AA 13U 70 Hessa Rubber t 139H 138 Ind Rubb C Java caoutch Preanger R UU Rotterd Tap latrl Plant wal Sumatra Zuid Preanger 320 117 120 168 6214 136 iBdSft oadcraemlngen ScheepvaartmaatschappUen Fumess S enA M 154 159 Ml Zeev aand 103H 1044 Niev Goudr A 276 280 M DaMaasCvA 116 115 Ml Oostzee A 166 Handelsv A dam 430 438H CnltnnrmaaucbappUen i6 1181 159 119 168 iirïH OH 180 54 J 137 147 150 203K 16 1 I611 275 d7l 243 liO 185 8J 128H 09 WH IJDH 481 ihi Alg Norit few A A d Dr Mi a A d Superf a Aut Screw W a Bat Marg Fabr V d B 250 1000 G A V d B p w A 1000 Dito B I 1000 Berk s Pa Afge Krtan Suiker A Pagottan A Suiker Ct Ml A Tjeweng LestoriArendsburgBesoekl A Soek Landb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu Mij Pangkeotam Thee PjsirNangkaC Mij Rongga Landb A Sedep t A Slndangs Cult A Telaga Patengan W JavaTheeC Mij Ins Cult Syndic KahTelIoCult MD Michlei Am W JavaKlnaCMtJ IBl r4 1 1 9 H 96 dl5 644 61 90 4 94 70 25 403 410 131 195 3824 399 198 156 6U 75 21J4 19Ü4 IK 205 159 U9 370 4 1 ISÏ 1S5H 791 130 611 611 485 94X 9314 iH t 93 93H 94H 9aH 97H b4 9S1 92 Ml 1U2 90 loe 96 W H 93 941 94M 9414 93H 931 97H JU 91 H 14 95 83 95 Olverttta Blau h Vries A 66 IB Buenkorf A ISO 182 Gem E W en W IJO 134 DUO Pref W A 1 3 1 8 Gouda Kaash Hij 88 88H Houlh Alberta A 1194 Houth Jongen A 1434 143 Houth Pont A Muller WH A Do 9200175000 A N M V Hav w A st c V aand C en P F Scholte Gouda stear dito Gruyter en Zn A pref aand Dito B wlnstd p fleemaf aard Helnek aand Hero Cons aand Hol St m f a HoHandla aand Holl Bet Mij A Holl dr en k A HolL Kunst I A Int Ow B dito Intern Vise A K F Beynes dito Dito pref Kon NE m b a K N Hoogov do Kon N ZoutI A K Br Stheem do Koren choof 131 130 11 113 113H I1T7V lis iin 107 H JJ3 NV de dito t v Br en U C 14 4 14 384 Vh 274 ZSab 1000 CtA 1044 1 Woolwortta en Co 34 t 100 c pr aand Dito lOOOCvpr A Do 100 6 C pr A Do 1000 e Cpr A Lyempf IJ en Mf Meelf d Ned B C V a N G en S F a Ned Kabelf dito N Sch b TnlNStto N Stf Keyier Phil Gloeil l 75 Spoor an Tramwegen 317 86 181 H IbUt laOl Idl 199 IJ 151 J 5 U U 4 93 93 57H i 334 6 44 3 li i DO 138 139 Dell Spoor A N I Sp w Mt AAlch T C V gA KansC S C V g A K C SouUi R CoIdem pref a Dito Cert V g A Un Pac CvfA Geld Tramw Mtj Kedirl St tr Ml Mad Stoomtr A Dito pref A Maiang St tr A O Ja4a St tr A Sem Joana A Senn Cheribon A Soeraloeda St tr Prolongatie afgest C ï A Rott D Ml dito Schelde K M d N Stholten dito STTvits trarsf f d Stokv 50 400 a isiUKV 5WJ lUOO Ü Stspinn Sp do istork dito TwUnstra Prei A Utr Asph f G A 13 50 3 7 174 13 24 1 4 149 158 183 1414 IS H9i IVl 185 1401 I9U Ver BI fb aand Ver Ch f aard Duo pref Ver Gif NlBvA Ver Pf V Gelder Dito dito p aand Ver N R ab a Ver Touwf dito Vil ngen Kf d BEURSOVERZICHT In de situatie op de efiecteiibeurs te Amsterdam waï gi teren niet Op tie afdeeling der Industneelen ontwikkelde Zich In de leidende aandeeen gereReld affaire en vooraï Aku s wert n druk verbandeld Bi de opening werd afgedaan jui l even boven de vorige topprijzen en in he verder verloop kon een verbetering worder waargenomtn tot 134 Unilever waren Ofd gedsponeerd en bewt n zich bf het rheiben van de markt op een peil hit een vïiftal punten boven het siifl van gisteren lag Ook in dit fonds werd geregeld zaken gedaan De Philipsaandeelen werden pr jshoudend ingezet en wisten zich te verbeteren tot t20 waarna geen groote mutaties meer voorkwa men Voor de mmder courante indvstriepa pieren bestond eveneens een vaste toon D petroleumafdeellng gaf voor oMe regelmatig affaire te aanMrhcuwen waarbli d omzetten toch nimmer groote vormen aannamen Aanvankelijk werd le s lager afgedaan daar er eenig piateraa aan de markt kwam maar vrijwel onmiddellijk werd oo hier een opgaande Itin gevormd en later a den middag werd een koers van 135 bereikt De affaire op de scheepvaartafdeeüng wa sti vrijwel over de geheele linic konden kleine koe sstijglngen wordrn opgemerkt Voor ïndi che iltuurlond ten was e balangitelMng met groot dorti het algemeene beu r senti ment kwam ook her in een opgaande beweging tot uiting H V tegen van 423 tot 427 De minder courante Sulkeraandee en kontien zich gen akkellik handhaven De tabaksafdeeHnA ag bfina geheel verlaten De Sumatra aan Re en waren bijna onveranderd De beani teliing voor ïUibberfon ïsen beperkte zich voomame4tJk tot Am sterdam Rubbers die zich eenige procenten konden verbeteren In de nunder courante soorten v a nauwelijks iets te doen Voor de Nederlandsche beleggingen was de belangstelling vergeïefcen met gisteren let geringer De Nedertandsrtie taat ipapieren laj en vart bi de markt maar warr n door e kand weinig gewijzigd Cemeeniehike er provinciale ob tgatfën a smede pandbrleven waren prt lend Prolongatie r 4 INDBXCMnWS aAndkclbn rMedesadeeld a or trntr Hui A HUUff Koereen van aand e n op O Mei 15 0 Omzet van Nederlandsche aandeelen op 3 Wei M7 ACTIEVE t NDSEN Btaatsleeiitncen Ifederlud liriBI l 1 leog t 99H 99 p K nwo w 9j M bU MOM K W ini looa K 88i W Mjtf Grootbotk ebl t Hi tm UM ObL t Cwl iauhr 1 i 83 CroatbMk oU 1 2 81K IIM lOM 1 i 83 1 I7 ƒ lüOO I Ml itm 1 loM 1 P i 84 MH CxrlUlMtn 1 X Griwtboak obl p 7Ü TO A ItM Indi t lOM Ji 70 70Ï M3T Indi MM 1 wS 1SJ7 In i MOM A 1 tBK mi DuluchL YounKI ObL UM M O t tlH 87H Buk en Crcd but Kol Bank U 190 Nod Ind Handflsb 129H 131 No4 BmbA Md 137 J37M IndastrlecB AJ Kiuuuudo Hm lien LiOK 130M U4 Borkol a Patent 60K KIH CaJvt OIKI C f w 7Ï li CoBtr Sulkor a aog rokkai ua mjiTH ua LoTar Broo n Uaio UWi UW Nad rord Aut 28S m Phlllpi G B T A 2U 217X 214 320 Olto Pret w A Aa Luw SL c r t ISIH 1S7 a R n a Am Bemberf A C T i lO t UH Am B er pret a 12H Am Car and F C Aand 21ti 21t Ara Bnka C T ld an Anac Copp C V ld k i yi Bethl St C V 10 ld 651 eSH Chrjtal Corp C v A 64 CurtiM Wr Corp C a 1 Mem 43il Scneral Motor Idem ntara Mtckal Cy C 10 23M Kennec C C T U A R ni 31A IX m North Am At a V A a n 10 North Am a A C V A Rep Steel C v A I 17 I7J 17 Un ftutea Stoet Id 47 4754 DlToraaa CIt Ser C C Id JA Z It South C V 10 A B U H North A Ct C A 16H Radio Corp C V A 3 Doit Borneo MD A 193 1 0 Idem prd Aand 2U8H aoe Petr Onderncmlngeii Oord Petr iniiyuti G Aand 3US 2U8 Con Petr Ut Idem 22ï 234 u9 2a8 Cont Oil Cy C T 10 Idem 17 S U d Cootinental Pet C V A w PhU Pet C T 10 Id XI Sh Un C 10 Id H 9H T at A OU C V 10 Idenf 84 Si tckcapvaartmaatackappUea HolL Am Lun Aand li£i 116H imillSXJava China Japan 145 15 167X 246 177 17 1 t IW Lljn idem I4j i Kon Ned St Mlj Id 166 15J Kott Paketv My id jil Ned Soheepv Uo Id 17l t 178 Rotterd L oird Idtm 146 StoomT MH Ned Id 141 nt kiatc Mar Or C 10 A ts 423 42S 2W m 264M 2 6ti 3igM 2Jl SulkeronderacmiBtea Uandeln Amst A 4Ul 42 Javascha Cul mlJ Id üü Ned Ind S Un Id J Ver Vont C M a0 M0 A 114 lUH TabakaondonatailBKeB Oell Batav Mu A JU t Oell Ml a MOOO C V Idem J662e8HSenerabah MU Idem 211WUaon Ca C t A PM nn e Battlm and Ohio C A 3H 401 11 23 23 H 8K lUH 3 4X V Idem Shesap Ohio C T 10 U a IlUnou Cent C vlu N YorkCentr C v Id l nnaylï It 10 t90 C V A South Pac Cjr ¥ g Idem I d Raliwair O sow Idem Canad Pac C v id Rnbb rentfcT eiiilncen Amatcrdam 26li 271H il8 31 R Cult Aand 266 68 Bandar Hub mU Id lü DeUBat R Mq Id wdü Kendeng Lcmtjoe Rub Idem U3 Uajanilanden 71 Vareen Id loat Javo lU no 163 Rubber Mt Idem Ooatk a 600 C V Id Jgwbadjadl Sum R Idem 131 lUau Sum Rubber Ml Idem I um Rubb Cult Id Vcr Ind Cult Ond UIM Idem Intkrc Rubber Cert T Idem y 3 8 Daltacke tui kottlairetkUrlBi OU rootb Id Id t Id Id Id A id Id Id Id Id Id Id Id Id tConveralona Dlto Ntue rarbenind 87 m a u 7 85 70H 71 117 6 CT 74 iia 113 p IMO o r i p IMl 0 r 1 p IM s I r I p IMro r 1 p IMt a r 1 p IMt Ctrl p IMI til p 1M7 c f r 1 p 1M c i I 1 kaaM 9bL 4 Auai bbL t lOl C T p Kail Synd C 20 100 T Olto £ 20 100 WlnterihaU obi rarbenind I O C A Ver Korklnd C r A O bit muhrï 37 Vi t r V O 7 Dito JO C j ll O t ran HUM p Rentenbana v T Vor D Stedcnl O 1 Bajrr Hyp en W B Pb tl 1 O LInoleumw 0 7 48 K C2K 47m 3H 48M 71 M 48 U W m us OclAnk Bariw Obl KXi CutenoUnunfabift Obl THarpenet B r ra i ObL Phoenix Akt Caa Obl Rh Elbe Union ObL t RuhrcBcmie AG OBI I Slamena n RaUk CM V Stahlwerke ObL f DKo aeria A M I Obt i i Victor Gew ObL f a ocel O u K ObL T Rl ein w B n ObL T Olto 37 ObL Maftnar StraaaenlMha Ob tParbentndtiatrle akfld Staflicna en Hataka aand Vat Olaniatofl rabr aan4L iriatarahaU Akt 0 a muiA KOCBSKM NEDBRLANUICa CL EABINO INïTITUUT Kocr t voor atorunffen op IMIMI tcfett Vfc p ichungen luidend In B lga l 30 1433 ZwiiaenctM traiia 4SJ rranaetia truca I TO LIrea M7 Oaenacb kmiMO M l Nourtcha kronen 4313 Zweadat a kruinB 44 Jl jl Titeehlache kronen oude aclnndeo 1 41Dtou oude achHkfcni JBDm Blauwe aehuMen IJ i Turkadia pondmi 14SV apewW oitda L S3 1S a Peagi niauw aelmW 4 J Zloty oud aehulden 3 Zloty nl u achia den fl L ii