Goudsche Courant, donderdag 8 mei 1941

EEP STE BLAD DONDERDAG 8 MEI 1941 Baiteniand SCHERPE UITSCHE REACTIES Op de rede van Stimson Berlijn beschouwt haar niet als een Amerikaansche regeeringsverklaring Critieke weken in de geschiedenis der Vereenigde Stoten ZAGWB POOOT INVSUHEtDSTELLING VAN DRIE VEROOKDBBLDEN TE KRIJGEN Naar uit Zagreb rolgens United Press bericht wordt hebben Kroatische regeenngsknrgen officieele stappen ondernomen om te komen tot invrijheidstelling van de drie Kroaten dl e veroordeeld werden in verband met den aanslag in 1934 op Koning Alexander en minister Barthou Deze drie Kroaten Pocpisil Krajl en Raic werden tot levenslange tuehthuissiraf veroordeeld en bevmden zich m Fransche tuchthuizen Daar de Kroatische regeering tot dusverre nog niet door de regeermg te Vichy IS erkend hebben de Kroatische autoriteiten naar men zegt de bemiddelmg van een bevriende mogendheid ingeroepen om zich tot Frankryk te wenden li Canada en d Ver Staten Pmiflciale pvlilicatie m üa gemaciitgifi mr de prizee VASTGESTELDE PRIJZEN Bericht No 8 In het Aeltelyk coixsLimpt e melkgebied gelden uitsluiterd de volgende pnjzcii voor Taptemelk los V erkocht 7 cent per liter m flesschen 9 Zooals bekend omvat het wettelijk consumptie melkgebied een groot deel van de provincies Zuid Hdlland en Utrecht alsmede het zuidelyk Seel van ae provincie Noord Hrlland In dit gebied liggen o a de steden Amstcrdan Haarlem Leiden s Gravenhage Delft Rotterdam Dordrecht Gouda Utrecht Amersfoort en Hiwer um Het vragen van andere pri zen Is strafbaar Bewaar deze opgdve en gebruik liaar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 4b72 40 WELKE BONNEN ZIJN GELDIG Aardappelen Bloem Boter of margarine 100 gr roggebrood ol 100 gr nder brood of 1 rantsoen gebak Brood Eieren Gebak Gorti Gortmout of Grutten 21 AprU t m 15 Juni H pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten 21 April t m 15 JosI U pond Kaai 125 gram koffie of 250 gram koffieteurrogaat 250 gr koffiesurrogaat Koffie of koffiesurrogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti 21 April t m 15 JubI 1 ons Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder 21 April t m 15 Juni 1 oni Melk 21 April t m Il lei 1 pond Peulvruchten Petroleiun Ryst eraecl grici ebloem of Gruttemeel Setacerzcep Slaolie 14 AprU t m 11 Mei i kilogram Smkcr Thee Vlecieli Vleeichwarea tt h t m ai Meli 1 ranteoen VcrUuiBf De avoiMihiMim van dm RijkshoofdïUd brengen volgens het D IB BCherpe vroorden commentaar op de radiorede van den Amerikaantchen immster Van Oorlog Stinwon De Berliner Lokalanzeiter ichroft Wij kunnen inds het mislukken der vereenigde pogingen van ChurchiU en Roosevelt om in Zuidoost Europa het oorlogsvuur aan te wakkeien conalateeren hoe men uu Washington sla m een sthotschnft op alles lostrekt wat geen vriend van de Bnt che en Noond Amerikaansche upper ten is Steeds duideluker teeedt aan het licht dat Washington thans de centrale van de internationale oorlogssamenzwerlng geworden is De Berliner Nachtausgabe meent Stimson heeft zulk een wilde chunprede legen Duitschland gehouden en heeft zoo zonder eenigen maat tot den oorlog tusschen Duitschland en de Vereenigde Staten opgehitst dat men da aruit de conclusie kan trekken dat men in Washington de vooruitzichterr van Engeland ter zee bepaald slecht beoordeelt Roowvelts minister van Oorlog zooachruft de Deutsche Allgemeine Zeiturfg net met souveremeatoutheld over het hoofd dat Roosevelts eerste verordening b j het uitbreken van den nieuwen Europeeichen oorlog het Verbod aan de Amerikaansche scjieepvaart was naar deoorlogwftnes te vajen Hoewel Stimaons geheele rede erop doelde dai Amenka de zeeën veilig moet makenvoor de aflevering van de munitieaan GrootBrittanniè ziet hij opzettelijk voorbii dat de Amerikaanscheacht pen welke th ns werkelijk hetoperatiegebied van de Duitsche weermacht binnenvaren zich aan schending er neutraliteit iiitsluitend schuldig maken doordat hi oorlogsmateriaal aan de ene oorlogvoerendeparti leveren 06k in de practischeCevolgen M de t i van StimsonSlechts een derde herhaling van deredevoeringen van Huil en Knox Zijlegt de kparlen der oorlogspolitiekvan Roosevelt open en onthult gelijktijdig de geheele zwakte van En e ar d weUM dreigende ineenstortingde eenige werkelyke zorg in Washington IS Het Amerika van Roosevelt K u tot eiken prus tijd willen winnen maar de zandlooper voor het Engeland van ChurchiU gaat voort metonverbitldeloke snelheid De Berliner Börsen Zei tung meent Stimson is opgetreden als woordvoerder van die groep Amerikaansche oorlogsophitser die pogen voor den Engefechen vriend te redden wat er nog te redden valt Hij heeft de aansijraak van zun kliek op het recht om voor het verslagen Engeland werkzaam te zyn met een vloed van aanÉklachten en beschimpingen tegen Duitschland verklaard welke ongeveer gelijk zun aan het oude propagandamateriaal van Angelsaksische ophitsende bladen aan deze en gene tflde van den Oceaan Naar de meening van Stimjon aldus het blad moet Duitschla de Engelsche aanvallen ook in den vorm van de blokkade voor lief nemen doch wanneer Duitschland tot een tegenblokkade overgaat is dit een wettclooze actie In dit verband heeft Stimson een vergelijking lemaakt met het jaar 1917 Het is een particulier genoegen van den heer Stimson om op grond van ijn slechte kennis der geschiedenis historische vergelijkingen te maken W 1 van onzen kant z jn evenwel in staat erop te wyzen dat Duitschland toen in de binnenste linie streed en 6p Fran sch en Belgisch gebied een waren strijd om rijn bestaan voerde Thans te Fratvkruk uit de lijst van Tuanden geschrapt Duitschland beheerscht de kust van den Atlantschen Oceaan van Narvik tot de golf van Biscaye Engeland is overal verslagen waar Jiet tegen de Duitsche wapenen kwam te staan Het eiland bloedt uit vele wonden Op grond van dezen Mand van zaken zien wij de komende orlogsophitsinsen van Stimson en zun vncnflen gelaten tegemoet en nemen vrU zelfs met een schouderophalen kennis van de Anwnkaanschc verklaItog dat de heer Stimson de rede tevoren met ïijn heer en meeater Roogevelt besproken heeft Van welingelichte zijde wordt voorta it Berlun gemelé De bewering van den Amerikaan chen minister van Oorlog Stunson m at n eergisteren gtóouden radiorede adr gesproken wwd over een bedreigmg van Brazilië mor Duitschland werd gisteren in de WiiH Unstraste als een oware en ongehoorde verdacht utking ten scherpste alieVaen In dit verband werd van Duitsche zijde ten aanzien van de opmerking van Stim on over onrechtvaardigheden in de Duitsche oorlogvooring ter zee verwezen naar vroegere handelingen en rtmgen van de Amenkaarnschen sinister van Oorlog watfuit bl kt dat Stimswi van volkent hteUjke kweïiie weinig versfand heeft en xicb dus naar men van Duitsche zijde nde streefjte beter niet op het terrein f n rechtskwesties moest begeven Zcoals bekend is de Duitache oarïoivoering ter see waarop men m politieke kringen van de r kshoofdstad og eens n dnikkelt k wijst het aoed aket ke gev 4 van de blokkade der ftiseladMa legen Ouitaeb vrottwm en kinderen De andere opmerking van Stimson betreffende het gebruik van de Amerikaansche vloot ter bescherming van de transporten naar Engeland heeft in Berlijn geen ver bazing verwekt daar de Amerikaan sche mmister van Oorlog bekend staat als een beruchte scherpslijper In de Wiihelmstrasse zeide men hierover dat het Duitsche rijk deze rede niet ls een legeermgsverklaring be ichouwt Stimson heeft hier heel duideli k unsiuitend gesproken m zyn es enschap va oorlogsophitser GAYDA OVER DE REDE VAN STIMSON In een commentaar op de radiorede van Stimson schrijft Gayda m de Giornale dTtalia dat deze rede beschouwd kan worden als een inleiding op de openlijke interventie der Vereenigde Staten m den Europeeschen oorlog Stimson heeft het onverwijlde gebruik vaij de Amerikaan sche vloot verlangd om de konvooien naar Engeland te beschermen Dit wekt geen verrassing want sinds lang brengt de oorlogszuchtige houding van Roosevelt de Vereenigde Staten geleideluk m den oorlog Het is duidelijk dat de Vereenigde Staten de as mogendheden en Japan willen aanvallen ten einde hun overheersching te vestigen op den Stillen Oceaan den At lantischen Oceaan en over de geheele weVeld Dat is een nieuwe toepassing op grooten schaal van de doUarpohtiek een uiting van een hevig en enorm imperialisme Het spreekt vanzelf dat het Amerikaansche imperia lisme door de elykheid van ras naast het Engelschc imperialisme optrekt waartegen Europa en Azie reeds in strijd zyn ten einde uitemdelyk de arbeidende volkeren te bevruden Die strijd is reeds door tal van successen bekroond geworden AMERIKAANSCHE PERSSTEMMEN Over de rede van Stimson meldt de New York Times volgens het D N B uit Washington dat men er aldaar van overtuigd is dat de regeering spoedig zal haiidelen om op de een of andere wyze het transport van oorlogsmateriaal naar Engeland te bescherrrar De H e raid Tribune meldt dat de komende twee of drie weken de meest critieke m de geschiedenis van de Vereenigde Staten zijn Er IS een eind gekomen aafi de politiek van voorzichtigheid passiviteit en voorbereidmg Overeenkomst tusschen FrankrUk en Duitschland OVER OPENEN VAN GRENS TUSSCHEN BEZET EN ONBEZET GEBIED De algemeen gevolmachtigde der Fransche regeering in het bezette gebied ambassadeur De Brinon deelt naar het persbureau Ofi meldt mede dat bd de besprejtingen welke de laatste dagen tusschen het plaatsvervangend hoofd van den staat admiraal Darlan en de Duitsche overheid m Parys hebben plaats gehad een overeenkomst IS gesloten Deze overeenkomst bepaalt m de eerste plaats dat de afbakmgshjn tusschen het bezette en het onbezette gebied in het algemeen voor het verkeer van goederen en geldswaarden geopend worden aan personen zal het passeeren van de demarcatielun worden toegestaan m geval van ernstige ziekten of van éen sterfgeval bu naaste bloedverwanten Voorts IS voortaan het postverkeer met postkaarten tusschen het bezeitte en het onbezette gebied toegeslaan Leden van de Fransche landen luchtmacfi zullen voortaan verlof krygen op dezelfde voon aarden als tot dusver golden voQr leden van de marine Voorts zyn besprekingen geopend aldus luidt het bericht van den algemeen gevolmachtigde verder over een verlaging van de kosten der bezettmg Het voornemen bestaat tot een eerste verlaging van deze kosten van twmtig tot v j tIen millioen r ksmark of van 400 tot 300 millioen francs De besprekmgen worden voortgezet Voldoening ia Fransche pers De overeenkomst tusschen admiraal Darlan en de Duitsche autoriteiten ui Parys betreffende de nieuwe regeling van het verkeer tusschen de bezette en de onbezetie zone wordt door de e Parus versehynende dagoladen met groote voldoenmg besproken De Petit Parisien wyst er op dat m Fransche pöilieke krmgen groote bevrediging is gewekt De politiek van samenwerkmg treedt m een actieve phase Midden m den oorlog staat de ryksregeenng Frankrijk toe te werken aan zijn wederoprmchting Zu bevordert dus den levensviril van de Franschen KOLONEL WEOCEWOOD NAAM AMERIKA Naar deNewTorkTimes meldt zal kolonri Wcdgewood afgevaardigde van de Labour party in een niet off aeele functie Amenka bezoeken om daar opoibare voordrachten te houdoi Amerika legt beslag op buit iIandsclM scheten HUIS VAN AFQKTAAROIGOEN NEEMT VOOBSTEL AAN J Het Amerikaansche Huis van Afgefvaardigden heeft gateren hij acclamatie de wet acngenomen dia den president machtigt tot beslag op buitenlandsche schepen die m Amerikaansche havens opgelegd zun Krachtens deze wet kan Roosevelt deze schepen koopen rcquireeren of op andere wijze overnemen en vry erover beschikken Er iijn thans 83 buitenlanosche schepen m Amerikaansche havens opgelegd De bijeenkomst vv liet oorlogslubiacL Over de Dinsdag gehouden aittmg van het oorlogskabinet m het Witte Huis meldt de New York Times uit Washmgton dat de uit Engeland teruggekeerde chef van het Amerikaansche luchtwapen generaal majoor Arnold een opümistuch verslag h eft uitgebracht dat m de komende weken een grooten invloed zal uitoefenen op de Amerikaansche buitenlandsche politiek Over het op dezelfde vergadering besproken program om zware lange afstandsbommenwerpers m groote hoeveelheden te bouwen zijn geen bijzonderheden bekend geworden Het verluidt echter m goed mgelichte kringen te Washmgton dat de ge eischte maandelyksche productie van m totaal 500 zware bommenwerpers 1 geen geval voor tien maanden mo gelijk IS en dat het zelfs twee jaar zou kunnen duren voor het gewenschte aantal bommenwerpers kan worden vervaardigd Verklaring van senator Wheeler In een ede voor de studenten van de Nevi Yorksche universiteit heeft senator Wheeler volgens t D N B ver klaard dat Roosevelt meer dan iemand anders verantwoordelijk is voQr een uitbreiding van het fascisme in de Vereenigde Staten Hoewel Roosevelt het nooit achterwege Iaat 9m van de demo cratie te spreken is hij door persoon lijkheden omringd die hij vroeger econon ic royalists en Wallstreet advocaten heeft genoemd Deze wor den thars echter dollar a jear men genoemd Zij zijn het die convooien eischen en de Vereenigde Staten m een overzeeschen oorlog willen storten Roosevelt teekent mirine bcgrooting President Roosevelt heeft de marine begrooting ten bedrage van ongeveer 3 4 milliard dollar die eenigen tijd ge leden door het Congres is goedgekeurd geteekend i J De prijzencommissarfe vmr de be wapeningbindustrie Henderson verklaarde dat de gebeurtenissen de bewapeningsuitgaven der Ver Staten voor het komende begrootingsjaar on ontkoombaar tot ten mmsle 18 maar waarschunlyk 20 milliard dollar zu len opdrijven Deze verklarmg heeft hij afgelegd voor de begrootmgscom missie van het Huis van Afgevaardig den die thans beraadslaagt over het bfiJastuigprogram Rcgeerinesfunetie voor La Ouardu President Roosevelt heeft gisteren naar t D N B meldt alleen den eer sten burgemeester van New York La guardia ontvangen die tevoren een onderhoud had met Hopkins Hopkms IS belast me de tenuitvoer legging van de wet tot hulpverlee ning aan Engeland In dit verband worden de geruchtei veelvuldiger volgens welke Laguardia een regee rmgsfunctie zou krygen m het kader van de Amerikaansche bewapening Argentinie s hooding ngeirijzigd i Het Argentijnsche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft gister avond uitdrukkelyk bevestigd dat de houding van Argentinië ttgenover beslag op buitenlandsche schepen m Amerikaansche havens ongewijzigd is Turitqe houdt aan zjjn politiek vast HITLERS VERKLARING WEKTE GROOTE BEVREDIGING G n wijziging in kwestie der Dardanellen Het Turksche blad Ulus schryft dat de Turksche politiek als beginsel en grondslag de onafhankelijkheid en nationale verdediging des lands heeft en daarom nooit zal worden veranderd Turkije heeft gedurende de twintig maanden van den oorlog aan dit l eginsel vastgehouden en steeds een duidelijke houding aangenomen Turkye IS vast besloten daaraan ook in de toekomst vast te houden Het is de wensch en hoop van Turkije dat het m staat wordt gesteld dit te doen Alle politieke besprekingen hadden als grondslag den vrede en de verdediging Vein het land Tenslotte sehryft het blad dat de Zondag jL door Hitler afgelegde verklaring betreffende Turkye groote bevrediging heeft gewekt Uu Berlijn meldt AJJJ van wehngehchte zijde In de kwestie der Dardanellen en inde overeenkomst van Montreux ia geenwozigmg gekomen a Dit antwoord werd in de Wilhelmstrasse gegeven op een desbetreffendevraag van buitenlandsche journalistenVan Duitsche zydc werd hieraan nogtoegevoegd dat Turkye nch tot dusverabsoluut aan zyn verphchtingen gehouden heeft en niet heeft toegestaan dat oorlogsschepen door de DardanelW varen en deze zee engte als vlootl iasi gebruiken Dientengevolge heeftde kwestie der Dardanellen tot dusvergeen aanleiding tot compücaniea gegeven De aanslag op koniog Alexander en Barth HL De benoemèng van Stalin BILANGSTELiJNO IN BEiOUUN EN ROME Van wtiuigelichte DuiUche z jde wordt aart t A N P gemeld Het bericht uu Moskou volgens hetwelk Stalm tot voorzitter van den raed vraa Volkscommissarissen der Sovjetunie is benoemd heeft m Berlynsche politieke kringen uiteraard groote belangstelling gewekt In de WlUielmstrasse verwees men op desbetreffende v ragen van buitenlandsche journalisten naar de door Moskou opgegeven reden dat het hier een wtjzJgmg in de r g enng op verlangen van Molotof betreft die van zyn functie ala vcoTzitter van den Raa f van Volk commissarisaen wensch te te worden ontheven teneinde zich volkomen te kumvon wyden aan zyn taak als volkseommi ans van Buitenlandsche Zaken Aan deze door Moskou gegeven reden werd noch van officieel noch van officieuse Duitsche zijde iets toegevoegd Meening van Tome ECONOMISCHE SAMENWERKING De Vereen Staten en Canada zyn voornemens naar Associated Press uit Washington meldt een gemeenschappelijk bureau voor de economische defensie op te richten dat geplaatst zal worden onder den AmenkaanschCa nadeeschen defensieraad die sinds vong jaar bestaat Dit nieuwe bureau moet zich bezighouden met de levering van grondstoffen en eindfabrikaten aan Engeland en de Amerikaansche republieken en de bewapeningsplannen in beide landen coordmeeren om overbodig werk te vermyden Mennes te Ottawa De Australi che minister pre üdent Menzies is gisteren per vliegtuig van New York naar Ottawa gereisd By zijn aankomst aldaar werd hy door zyn Canadeesche confrere Mackenzie King liegroet DE VERLIEZEN VAN DE GRIEKSCHE VLOOT De naar Kreta gevluchte Grieksche emigrantenregeeiring heeft naar Associated Press meldt de verhezen van de Grieküche vloot gepubliceerd Meer den dertig hulpschepen werden door het luchtwapen vernietigd De bemanningen van de tot zinken gebrachte schepen zyn omgekomen Als hulpschepen worden beschouvid mynr leggers patrouil evaartuigen en escor tevaartuigen Bovendien he ft het luchtwapen naar A üociated Pre s verder meldt drie van de tien Grieksche torpedoiagens tot zinken p bracht Van de dertien Gneksche torpedobooten zyn er tot dusver slechts twee m A exandne aangekomen Of de andere elf torpedobooten tot zinken nn gebracht wordt niet medegedeeld Van de G ieksche vrachtschepen zyn er s echts enkele ov ergebleveïi n 1 m otaal zes die met m Grieksch havens lagen Ten aanzien van de viyziging in de Russische regeermg verklaart men in Italiaansche t evoegde kringen dat hier ongetwyfeld sprake is van een belangryke gel eurtenis welke in Italië met aandacht gevolgd wordt doch die te geliiker tifd als een bmnenlandsche aangelegenheid van Sovjet Ruslsnd beschouwd word BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN NOORD WEST DUITSCHLAND Het D N B meldt uit Berlijn Een gering aantal vyandehjke bommenwerpeis heeft in den natht v Sn 7 op 8 Mei eenige bommen geworpen op woonvkiiken in Noord Wet Duit iche steden Tuee huizen werden vernield verscheidene andere beschadigd Eenige burgers werden gedood verscheidene andere gewond Militaire of irdu strieele doelen werden niet getroffen De afweer dwong den vyand verdere aanvallen op te geven GRIEKSCHE KRUGSGEVANGENEN KRUGEN DE VRUHEID WEER DUUR ARTIKEU BON Br 15 Br 1 broodkaart t m 4 7 Mei t n 11 14 Mei 1 21 April t m 18 Mei t m 7 10 Mei t ra 7 10 Mei t m 25 28 Mei Br 14 Br 16 Br 18 28 Apr t m 11 Mei fm 10 14 Mei t m 24 28 Mei A 8 A 95 28 Apr t m 11 Mei t n 11 18 Mei Br 14 Br 16 28 Apr t m 11 Mei t m U 14 Mei A 25 A 24 21 A U t m 18 Mei 5 Me t m 1 J Bi A C4 en 74 A 65 en 75 17 Mrt t m tl Hei 5 l m 25 Mei A 18 A H A 2C A n 5 t m 11 Mei Me 15 A 28 21 April t m 15 Jn Per 10 A n Bo 21 21 April t ra 18 Mei I t n 25 Mei Bon K Teztielkaart t m 31 Aof let aaogewa A 21 17 Hrt t m U Met S t n 15 Mei A 18 A 3 t n 14 17 Mei VI 14 VLM M 17 SM A 2 ZW Bt K Per Me E MeUütaart Bo Aig Dlatrtbutiebonboek A Bloembon EL n Boterbon In zyn rede voor den Duitschen Ryksdag op den vierden Mei heeft de Fuhrer bekend gemaakt dat als erkenning voor de dapperheid waarmede het Grieksche leger den strijd voerd heeft de Grieksche krygsgev an geren naar hun vaderland zullen mogen terugkeeren De mvryheidstelling van de Griek iche gevangenen verloopt stelselmatig Onder hun eigen officieren keeren de gevangenen naar Gne kenland terug De Dardanellen GEEir AANLEISBie TOT COMTLICATISS Het AMT vemeent van weiing lichte zyde In de kwestie dv Dard ellen tn in de overeenkomst van Montreux is gem wyziging gekomen Dit antwoord weid gisteren in de Willielnwtrasse gegeven op een desbetreffende vraag van bui tenlandsche journahsten Van Duitsch zijde werd hieraan nog toegevoegd dat Turkye zich tot dusver absoluut aan zyn verplichtingen gehouden heeft en niet beeft toegestaan dat oorlogs schepen door de I ardanellen varen gn deze zeeengte als vlootbasis gebnii ken Dieuten gevolge heeft de kwestie der Dardanelfen tot dusver geen aan leiding tot complicaties gegeven SCHIP MET GEWONDE ENGEL8CHEN VERMIST Op 30 April verscheen voor de roede van Haifa een Grieksch schip van 2300 ton met de bekende gele quarantainevlag aan den achtersteven en wierp daar daar het vaartuig geen vergunning kreeg m de binnenhaven te komen het anker uit Naar bleek was het Grieksche schip reeds half pnl met eenige honderden licht en zwaar gewonde Engelschen Australiërs en Nieuw Zeelanders aan boord afkomstig van de gevechten aan den Olympus uit den Piraeus vertrokken In de haven Lamaka op Cyprus werd de ontscheping der gewonden en zirken geweigerd wegens gevaar voor pest zoo kwam het schip naar Haifa Hier had de overheid reeds allomaatregt cn genomen m elke verbinding tusschen schip en wal onmogelyk te maken Vadat twee leden der bemannmg van het doodenschip de poging gedaan hadden zwemmend aan land te k men gaf de Engelsche havehcommanddnt het schip iv vel terstond tt vertrekken Smds ontbteckt van het vaartuig i spoor LAATSTE SCHIP TE BARCELONA GELICHT HOEVtELHEID l ï kg 0 gram roggebrood of SO gram ander brood of Vï rantsoen gebak of 35 gram meel of bloem Boterkaart M p boter Vetkaart p boter of margarine 1 iüppen of eendenel 1 rantsoen Elk bon 100 gram zr m u Voor de keuken k pond pond extra rantsoen 80 gr tcbecneep of tube of ot 50 grem 40 gram plm 1 ona ooJt kip eend gans nkalkoen 1 raataoen a BroodboB B KolcDbon m Periode i Vleetchboa Het laatste der scher i lie tydens den burgerooi log in de haven var Barcelona warer gezonken 1 thans gel cht zoodat het geheele haventjebied vrii IS In totaal zyn 99 sehepei met ren gezamenlykne inhoud van 150 000 on gelicht Hun waarde bedraagt rr eveer 200 millioen peseta s 3