Goudsche Courant, donderdag 8 mei 1941

I eEDE BLAD DONDERDAG 8 MEI IMl StadMmeuWM PLAN voor verdere uitbreiding der stad Aanleg van een weg van den RMder van Catswkg naar den Bodegraafschén straatweg Parkaanleg langs den VVInterdijk Uiet alleen in het zuidwestelijk jeel der gemeente met het plan tot verdere etx uwing van de Korte Jakkeren ia een uitbreiding der Ud ontworpen ook voor t Noorden chter oen Graaf Florisweg en in liet N jordwesten in de omgeving v n h t Van Bergen IJzendoompark eri de Nieuwe Vaart is een plan voor verderen groei van de ilad gemaakt Pe uitbreiding in hèt Noorden en Koordwebton is neergelegd in een ontwerp dal B en W voornemens zijn en raad aan te bieden voor een partieele herziening van het uitbreidingsplan en welk ontwerp Ier gemeentelecretane is ter inzage gelegd Was ten aanzien van de bebouwing van don gronfl ten noorden van den Graaf Florisweg het uitbreidingsplan zoodanig dat er rechte straten met huizenblokken waren geprojecteerd in de her ieninjg is de gedachte bebouwing ecl levendiger en van een aanrekltelijkc variatie geworden De wijk IS ontworpen ter weerszijden van n nieuwen weg die er dwars doorheen al loopen Deze weg begint op het plein bij de heuvel aan den Ridder van Catsweg gaat achter de huilen van den Ridder van Catsweg om loopt er aanvankelijk evenwijdig mede om dan meteen naar rechts af te t uigen en op den Bodegraafschén straatweg uit te komen De aansluiting op den straatweg is geprojecteerd op het gedeelte dat lapgs het terrein van de Groentenveiling loopt Het entwerp is joo dat van de richting Re euwijk uit de weg van liet gedeelte langs de Grücnlciueiling af in een rechte lijn naar den Ridder van Catsweg komt De weg zal hel karakter van een laan met boomnnnjcn dus krijgen Verplaatsing van het verkeer Langs de en weg zal dus in de toekomst het verkeer an Gouda naar Reeuwijk en Bodegraven gaan en dat beteekc iit dat de Graaf Eloriswee ip den duur ijn betcekenis als verkeersweg gaat xeriicen en een woonstraat gaat worden De nieuwe verbinding schakelt ook den tol op den Bodegiaafschcn bUiiatweg uit De ommi iie van den btiaatweg kan natuurlijk den tol verpl idl n maar wellicht wordt nu te zijner lüd gelijk de oplossing oor de opheffini gevonden Het plan behelst een aardige bebou Foto gebreken bij uitreiking der persoonsbewijzen VAN 23 TOT 34 DER POKTKETTEN AFGEKEURD Systeem der afgifte voldoet uitstekend Het gaat niet goed met de foto s voor de uitreiking van de persooasbcwijzen Vier dagen is de afgifte der identiteitspapieren in de voormalige boterhal onder het stadhuis nu aan é £ gang en in die vier dagen zip achteceenvolgens 23 34 28 en 23 Tc van de foto s afgekeurd Dat varieert tusschen een viïrde en n derde deel en het is be rijpelijkfnat er op deze manier voor een regelmatig verloop der uitreiking mstigj bezwaren ontstaan Gecoi stateerd is dat het meerendeel der m 1940 gemaakte foto s niet aan de eischen Elscben voor de toto s Vooral hapert het ten aanzien van leze eigenen de horizontale doorsnede van het hoofai te meten over de beide ogen la één lijn naar het linkeroor Ooet ten minste twee centimeter zijn oe achtergrond der foto s moet gelijkmatig Wit althans egaal licht van eur zijn de achterzijde dient totaal Wanco te zijn en dan verdient speciaal aandacht van de dames dat het JWiceroor absoluut onbedekt gelaten ttoct worden Overigens gelden de volgende chen waaraan de twee mede te Wengen geheel gelyke foto s moeten Oldoen afmetir gen pauwkeurig 3 4 cm reed en 412 cm hoog l photo mag niet meer dan het OOfd en eventu eel het bovendeel van e borst van den afgebeelden persoon geven e foto moet den afgebeelden per W zonder hoofflbedekking weer iJ t t n afgebeelden perIj halt en face en half en pro zoogenaamd driekwart naar nts toonen zoodanig dat het linker chtb en onbedekt geheel Bi f moeten scherp en V S retoucheerd zijn foto moet den afgebeelden per auidehjk kenbaar weergeven in 8 nevénafbeel onon en geen andere per ni en v landschap geen 4f If S geen stempelafdruk of an een stftnpelafdruk bevatten s het portret niet nanwkenrig 1 deze eischen voldoet wordt geen enkele voorwaarde een nwoBsbewUf uitgereikt Men be wing van het stadsgedeelte in frissche vormen er komt veel groen er is ruimte gereserveerd voor schoolbouw een flink terrein voor kinder speelplaats is aangegeven en het geheel beoogt er n mffoie woonwijk te maken De noodige straten zijn uiteraard mede ontworpen met aansluitingen op de omliggende wegen o a op vier punten aan den Ridder van Catsweg De jebouwing zal ongeveer loopen van het eind van den Ridder van Catsweg tot den Bodegraafschén straatweg en er zal dus een groote wijk ontstaan De herziening van het uitbreidingsplan in t noordwestelijk gedeelte van de stad behelst het gedeelte tusschen den Winterdij k en den spoorweg een kleine uitbreiding langs de Nieuwe Vaart en de bebouwing van den grond langs de Nieuwe Vaart tusschen het Neuwe Park en het z g Roode Dorp Vergrooting Van Bergen IJzendoornpark De grond langs den Winterdijk in de richting van de spoorbaan en t kleine gedeelte voorbij het Roode Dorp in de richting van de Nieuwe Vaart is hoofdzakelyk voor parkaanleg bestemd aansluitende op t Van Bergen IJzendoornpark dat dus vergroot wordt Ook in de uitbreiding langs de Nieuwe Vaart is een kinderspeelplaats geprojecteerd Ten slotte heeft de herziening ten doel een bestemming te geven aan den grond langs de Nieuwe Vaart tot de spoorbrug toe en aan het terrein dat ingesloten ligt tusschen de Kromme Gouw e het Jaagpad en de Nieuwe Gouwe De voorgeste lde bestemming langs de Nieuwe Vaart is van de spoorbrug tot het Goudaterrem industrieterrein het Gouda veld blijft sportterrein en dan verder tot de bestaande bebouwing bouwterrein Het eiland tusschen Kromme en Nieuwe Gouwe is dee s voor industrieterrein deels voor bouwterrein bestemd De bestemming van een en ander betreft alleen de aanwijzing an het doel een gedetailleerd plan is nog niet opgemaakt Voorloopig heeft Gouda trouwens ruimte genoeg om te groeien en als men nagaat dat in de diverse plannen de bebouwing is gedacht van de Julianasluis aan den eenen kant tot de Groentenveiling aan den anderen kant dan zal het bij uitvoering der projecten een heele stad wotden hoeft er niet op te rekenen dat afwijking ook maar in een opzicht zal worden toegestaan Kijk tijdig de foto s na Het IS dus van groot belang èn voor hel publiek zelf en voor een goed verloop dLT uitreiking dat men ur gaat cii du tijdig doet of de foto met de eischen m D creensteniming is en zoo met dat men reeds nu ook al is men Het komt ook voor dat opgeroepenen verschijnen zonder toto s wat natuurlijtfe heelemaal verkeerd is D eze personen stellen zich ei enals zij die wegblijven aan vervolging bloot en dat geldt obk voor degenen wier foto s niet in orde zijn en pas na beëindiging van de uitreiking weer aan de Hüurt komen Worden straks de persoonsbewijzen ingevoerd en heeft men er geen of nog geen dan loopt m n kans op een bekeuring en dan heeft men geen enkel beroep daar de secretarie ieder tijdig eenmaal oproept Zieken en personen die in inrichtingen verpleegd worden moeten tijdig te vo en van hun verhindering schriftelijk aan de secretarie kennis geven onder opgave van reden en met bijvoeging van een geneeskundige verklaring In de afgeloopen vier dagen zijn in totaal opgeroepen 370 personen Uitgereikt werden 249 persoonsbewijzen van 5 personen is de uitreiking nog in behandeling van 97 werden de foto s afgekeurd en 19 opgeroepenen zijn niet verschenen van wie er zich inmiddels 2 gemeld hebben Loopende band uitreiking werkt vlot en snel Met de uitreiking op zichzelf gaathet zeer vlot Het z g loopende bandsysteem dat wordt toegepast en dateen idee is van den gemeente secretaris den heer G J J Pot blijkt uitstekend te voldoen De verdeeling vande 33 handelingen die vcSir elke uitreiking verricht moeten worden overvijt tafels doet het werk snel yerloopen en Blëdt ook andere voordeden Dat het J steem een succes is blijktook hieruit dat het aantal oproepingen reeds na enkele dagen verhoogd istot 195 per dag en binnenkort wordtopgevoerd tot 260 per dag o £ meer waarmede dus de uitoiking nog belangrijk sneller gaat 1 aanvankelykberekend was Als het publiek nu voor goede foto s zorgt en op den op den oproep aangegeven tyd komt en liefst nog enkele minuten vroeger kan de uitreiking der persoonsbewijzen hier vlot afgewerkt worden VEEARTSteNIJKCNDIG EXAMEN Te Utrech is geslaagd voor het veeSrtsenijkundig examen onze oudstad genoot de heer A Boogaerdt 7 w AT AAR ANNEER 14 Mei 7 3 uur Ned Ger Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzcn 14 Mei 8 uur Daniël Cursus E H B O 21 Mei 8 9 uur Oosthaven 19 Zitting adviesbureau Ned Vereeniglh voor luch tbeschermin g 8 Mei 7 uur Anjbachtsschool Aanvang cursus autogeenlasschen 8 Mei 7 S0 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond Mei 8 uur Daniël Bijeenkomst JongHervormden onderwerp De kerkdienst en wy Mei 8 uur Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren ie Mei ï 6 uur Central Postzegelbeurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 12 Mei 10 uur Ter Gouw Vergadering stemgerechtigde ingelanden Oostpolder n Schieland 12 Mei 11 uur De Zalm Openbare ver kooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg Mei 8 uur Voormalige Ambachtsschool Cursus transportcolonneRoode Kruis dames Mei Z uur Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda Jaarlijksche algemaene vergadering van aandeelhouders 17 Mei 7 30 uur Kunstmin Tooneelavond Soudsche H B S vereeniging 19 Md 8 uur Blauwe Kruis Jaarvergadering Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden 21 Mei 8 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering muzikale 6how Zeg het met muziek ten bate van de Nederlandsche gewonde militairen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor rétepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Loop der bevolking GEVESTIGDEN J Blom van Schiedam v d Elslstraat 3a in Keizerstraat 68 D Verwaai boerenarbeider van Rotterdam Goudschestraat 31b in Kuipei straat 34 M P van den Heuvel van sHerto genbosch Isabellalaan 7 jn Gojjwj e 163 C Boot dienstbode van Wassenaar Papeweg 2 in St Josephstraat 60 W Boot meubelmaker van Rotterdam Schieweg 15a m v d Palmstrajt llli Chr P an der Burg van Wassenaar Pr Marielaaii 12 in Crabethstraat 32 J Th de Gerth kruidcniersbediende van Ams erdam Hekelveld 10 2hg in Burgvhetkade 54 B Austeiczer Udler van Rotterdam Mathen seiia n 402a in Graaf Florisweg 98 JgJ Wegenwiis marechaUi ée var Frany oir A IVI an Schurmansmgel 17 m Oosthaven 50 A Verwei van Boskoop Zuidkade 148 m Kon Wilhelminaweg 251 A Boeknoul agent van politie van Boskoop Julianastraat 73 in Corn Ketelstiaat 33 N J Tielen glas erzil eraar van Rotterdam v Reijnstraat 42a in E J Potgieterstraat 16 W Poot boekhouder v n s Gra enhage Wouwer1 anstraat 166 in La7aruskade 2 H Luppe s plateelschilder van Arnhem St Ant laan 150 in Blauwstraat 9 K J Buurman dienstbode van Waddmx een Zuidkade 71 in Wijdstraat 17 H M Kroon koopman an Rotteidam Jacumma lraat 13a m Slapperdel 17 J van der Heide marechaussee an sGravenhaee Laan v Meerdervoort 104 in Oo tliaven 56 O Alema beheerder afd Melkzuivelfabnek van Kampen Meulerk straat 16 in Baerlestraat 21 C Mul winkelbediende an s Gra ênhage T v Poortvlietstraat 94 iin Vaikenmarkt 11 A CE Simon van sGi avenhage 2e Sweelmckstraat 208 m Craffethstraat S J Kromme kleermaker van Heemstede Voorweg 21 m P C Bothstraat 61 H Bussching geb Ridderhnf van Rotterdam G v d Lindestraat 71a in Bellamystraat 17 I V Ei k i geb V d Weiide van Boskoop Zijde 222 in Woudstraat 19 M Siegel hulp in de huishouding van Arnhem Fr Halslaan 42 in Krugerlaan 68 VERTROKKENEN A Posthuma van Onder de Bspmpjes 2 naar Amsterdam Nassaukade 8bov M Gravesteijn van Peperstraat2 naar s Gravenhage Musschenbroekstraat 24 W C van den Bos van Graaf Florisweg 48 naar Schiedam St Liduinastraat A H Decker van Moordr Verlaat 5 naar Geleen Maurit laan 48 G Tolhuisen van Wilhelminastraat 76 naar Arnhem St Josephstraat 29 M van Mullem van aan boord naar Hardmxveld Rivierdijk A 514 L de Gelder van woonwagen naar Den Haag Koninginfiestraat 53 C S Noorderhaak van ToUensstraat 139 naar Den Haag Bosschestraat 37 C fj nsenberg van Bookenbergstraat 53 n9kf Velsen P elsstraat 61 B den Breejen van Ijsvogelstraat 14 n s Gravenhage v d Veerstraat 156 A van Weenen van Tuinstraat 59 naar Gouderak B 120 A J Hanselman van Raam 16 naar Leiden J Vossensteeg 59 A J C Bouff van Vossenburchkade 20 naar Barendrecht Stationsweg C 54a H J van Heel van Zwarteweg 28 naar Rotterdam C P Tielestraat 33br C Dongelmans van Vest 109 naar Moordrecht Westeinde H 27 L Bunschoten van Wijdepoort 11 naar Gorinchem Kortendijk 108 G Prince van Vondelstraat 29 naar Rotterdam Rotterdamschestraat 60a J C de Kamper van Tuinstraat 67 naar Reeuwijk sGravenbroekscheweg 24 C A de Korte van Keizerstraat 78 naar Katwijk Overrijn 7 M Frisson van Markt 58 naar Duitschland Duisburg Platanenhof 10 H W Poulain geb Tamse van Veerstal 2 naaa Den Haag Jacobastraat A F Lafeber van St Josephstraat 102 naar België Gent Hertstraat 14 N Verboom van K Tiendeweg 10 naar Amsterdam ApoUo laan 94 W Rutgers van Kleiweg 98 naar Nijmegen Grootestraat 1 Kaarsenfabriek Gouda WINST 1940 ZW 2C1 v j 241 2M ONVERANDERDE DIVIDENDEN GedeeltelUke compensatie van ƒ 3S op vroegere atstempcling De directie van de N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier heeft het jaarverslag over het boekjaar 1940 uitgebracht Hierin wordt het volgende medegedeeld Behalve de verschuldigde rente ad 5 over het restant van de geblokkeerde vordering tot 4 October 1940 zijnde ƒ 9 799 op welken datum het restant der geblokkeerde vordering volledig werd afgelost ontvingen wij van de N V Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten dit jaar wederom 71 4 To dividecd op ons aandeelenbezit zijnde 193 125 De wmst over 1940 bestaande uit deze bedragen vermeerderd met enkele posten als verjaarde dividenden bankrente etc en verminderd met de gemaakt kosten bedraagt ƒ 206 261 v j ƒ 241236 Op de a s algemeene vergadering zal ten eerste worden voorgesteld van dé statutaire reserve een bedrag ad ƒ 270 375 en van de afschrijvingsrekening een bedrag ad ƒ 31592 naar de winst en verliesrekening over te boeken en ten tweede van de afschrijvingsrekening een bedrag van ƒ 12 8 75 over te boeken naar de statutaire reserve waardoor deze reserve dan 15 bedraagt van het nominale bedrag van de in ons bezit zijnde aandeden Vereenigde Compensatie afgestempeld kapitaal Indien het 1ste voorstel door de algerneene vergadermg wordt aangenomen komt naast de winst ad ƒ 206 261 een bedrag ad ƒ 301 967 voor uitkeering ter beschikking Vermeerderd met het onverdeelde superdividend van 1939 ad ƒ 839 is dan een bedrag van ƒ 509 0 67 241 236 beschikbaar Dit laat t e Ie om na aftrek van het volgens art 39 al 2 der statuten aan houders an gewone aandeelen uit te keeren bedrag van ƒ 10 800 aan houders an preferente aandeelen A en B gewone aandeelen en prioritcitsaandeelen resp ƒ 48 onv ƒ 24 onv ƒ 15 orvj en ƒ 1 20 onv dividend uit te keeren zijnde resp 8 12 30 eii 6 c 2e om met uitzondering van de pnonteitsaandeelen op elk aandeel onafhankelijk van de nominale waarde een gedeeltelijke compensatie groot f 35 te betatén in verbard met vropgere afslcmpeling op die aandeelen waarna er een winstsaldo overblijft van ƒ Ï 747 839 Deze gedeeltelijke compensatie is mogelijk geworden doordat de ontvangen gelden van de hierlioven vermelde afloE sing van het restant der geblokkeerde vordering ter grootte van ƒ 257 500 en van de aflossingen op de geblokkeerde en rekenii g courant1 orderingen in het vorig jaar bij onze vcnrootschap met noodig zijn Op 4 October 1940 heeft de N V Vertcnigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chtmische Producten ook het restant der geblokkeerde vorderin van de N V De Stearine Kaarsenfabriek ApoIIo groot ƒ 90 000 afgelost Inkoop van aandeelen Gebruik makende van de bevoegdhe d bij de Statuten verleerd hebben WIJ ingekocht 110 preferente aandeelen A 7 preferente aandee n B en 92 gewone aandeelen tegen reap de volgende koersen 143i2 163 en 522 Het bedrag dat de mkuopwaarde hooser is dan de nominale waarde n 1 48 855 hebben wi op de afschrijvingsrekening m mindering gebracht Thans ziin dus totaal ingekocht 625 A s 625 B s eh 125 gewone aandeelen waardoor het aantal uitstaande aandeelen van alle soorten met uitzondering van de prionteitsaandeelen elk 2575 bedraagt Waar wij 2575 aandeden Vereenigde bcïitteR staat dus thans tegenover 1 aandeel Vereenigde 1 aandeel A 1 aandgel B en 1 gewoon aandeel Wat den gang van zaken in het jaar 1940 van de bij de N V Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Prij ucten ingebrachte bedrijven betreft deelt de directie het volgende mede Dankbaar kunnen wij vaststellen dat alle gemobiliseerden van ons personeel ongedeerd op hunne polsten zijnteruggekeerd Onze fabriek en onze voorraden ook die in het havengebied van Rotterdam bleven gespaard De finaneiede resultaten van 1940 zijn zonder uitzondering voor al onze afdedingen gunstig geweest doordat WIJ het heele ja r over voldoende grondstoffen hebben kunnen beschikken De grondstoften zijn op 31 December 1940 gewaardeerd tegen kostprijs die lager is dan de marktwaarde per 31 December 1940 De tusschen en eindpioducten zijn gewaardeerd tegen dezelfde prijzen als die per 31 December 1939 Fabriek slechts gedeeltelijk in gang te houden Het verkrijgen van grondstoffen voor onze stearinefabriek baart ons voor het loopende jaar zorgen Wij zijn thans uitsluitend afhankelijk van de technische vetten die in Nederland worden gewonnen Zelfs indien ons deze vetten alle zouden worden toegewezen kunnen wij de fabriek slechts gedeeltelijk in gang houden In het begin van dit jaar waren wij reeds genoodzaakt verkorten werktijd in te voeren In den aanvang van het jaar 1941 hebben wy onze fabricage van nachten theelichten moeten stopzetten aangezien wlj de hiervoor voorradige grondstoffen voor meer vitale bedrijven van derden ter beschilcking moeten houden Voj r de wegenpreparaten zyn wü Uit vroeger tUdea DE GODDSCHB CODKANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Uit Boskoop wordt ons gemeTd dat de meeste appel en perenboomen fraai bloeijen vooral de eerste zoo er geene onheilen volgen vele vruchten beloven De aardbeziën planten hebben dezen winter niets geleden beginnen te bloeüen en laten mede een goeden pluk verwachten Van de abrikozen en perziken die overal eene menigte bloemen droegen is het vooruitzicht op vele vruchten verminderd daar de meeste bloemen zijn verwelkt zoodat de vruchtzetting in plaats van menigvuldig schaarsch is geworden van de perziken is dit vooral het geval 50 JAAR GELEDEN De Ver tot behartiging van de stoonjivaartbelangen in Nederland heeft zich per adres tot den mmister van Waterstaat gewend met eenige opmerkingen omtrent den zomerdienst op de St Spoorwegen De thans bestaande gliptreinen zullen n 1 met de aanstkande dienstregeling vervallen daarvoor zuilen in deplaats treinen voor het verkeer vanGouda met Rotterdam en s GraVenhage v orden ingelegd zoodat vanGouda met tusschenruimte van ongeveer 45 minuten treinen zullen loopennaar Rotterdam en s iravenhage enevenz o terug De Ver acht zich nietgeroepen om te beoordeelen of zulkeeri groot aantal treinen voor een stadals Gouda noodig ijn maar zij vyijstden minister op den orhoudbarcn toestand die daardoor voor het verkeerop den waterweg ilotterdamAmster dam in het leven zal worden geroeppf Adressante verzoekt hem dientengevolge daaromtrent de noodige voorzieningen te treffen 25 JAAR GELEDEN Uit Boskoop In de vergadeAng van den gemeenteraad is een voorzei van de raadsleden F J Grootendorst en E Guldemond tot afschaffing dA kermis aangenomen met 6 t gen 5 stemmen afhankelijk van de hoeveehuid asfalti die ons ter beschikkmg zal worden gesteld De balans per 31 December 1940 vermeldt als activa aandeden NV Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarten en Chemische Producten ƒ 2 575 000 onv N V Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten ƒ 202 924 vorig jaar ƒ 498 745 bankler ƒ321 721 174 058 totaal ƒ 3 099 645 3 682 104 passiva aandeelcnkapitaal prioriteitsaandeelen ƒ 2000 onv pref aandeelen A ƒ 1 545 000 1 920 000 pret aandeden B ƒ 515 000 1 640 000 gewdnc aandeelen ƒ 128 750 135 000 statutaire reserve ƒ 386 250 643 750 atschrijvingsrekening ƒ 93 323 onopgevraagd dividend ƒ 9529 5223 onverdeeld superdividend 1939 ƒ 839 1162 crediteuren ƒ 4049 wmst 1940 ƒ 50 1228 241 434 De winst en verliesrekening over 1940 stddt debet voor onkosten ƒ 319 213 vvinst ƒ 508 228 242 597 waarvan vooV u keering ƒ 234 945 en voor gedeeltelijke compensatie m velband met vroegere afstempelirg van kapitaal 27ü 375 en credit voor rentevergoeding N V VcTeenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten ƒ 9799 48 120 dividend N V Vereenigde Fabrieken van Staerine Kaarsen en Chemische Producten ƒ 193 125 onv ontvangen dividenden en uitkeeringen ƒ 2513 verjaarde dividendbewijzen ƒ 68 197 bankrente ƒ 1075 204 overboekmg van de statutaire reserve ƒ 270 375 overboeking van de afsc hnjvingsrekening ƒ 31592 Kindervoeding begint weer VOORTZETTING VAN HET WERK TOT HALF JULI Naar wy van het gemeentebestuur vernemen zal de Neutrale Vereeniging Kindervoeding in verband met thans ontstane moeilijkheden op het gebied van de volksvoeding dez r dagen haar werj amheden weder aanvangen en voortzetten tot ongeveer half Juli De medewerking van het onderwijzend personeel de openbare scholen is ingeroepen om i gewenscht in samenwerking met de oudercommissies de levensAiddelenbonnen in te nemen Voor het houden van toezicht en het assisteeren bij het klaar maken en ronddeelen van het voedsel zijn nog verschillende personen noodig Wie daarbij helpen wil geve zich op aan den heer H J A van Bohemen Korte Tiendeweg 10 tel 3509 Gevonden voor werpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen aan het bureau van politie Markt 72 inlichtingen worden verkregen op alle werkdagen van des v m 8 tot des n m 8 uur Schoolatlas en rekenboek 7 Ned taalboskjès badhanddoek lederen ceintuur groene ceintuur blauwe ceintuur bruine ceintuur hondje zwart met wit zwart hondje brin hondje zilverbon hamer gewicht diverse handschoenen polshorloge grijze jas bruine sok met 2 knotjes wol bruine shawl bruine pulover blauwe kindermuts blauwe alpinomuts pet grijze pet diverse portemonnaie s rose rozenkrans zwarte kinderschoen zwarte gymschoen vulpen bruine étui inhoudende potlooden rood vulpotlood anribandje halskettinkje met blauw steentje halskettinkje met Wit steimtje ring doublé armbandje zegelring sleiftels bril damesparapluie stofbril touw autoped nagelgamituur kinderbril brillenglas tang foto s KANTOJfGBRKCHT mi r Een verzuim dat vijftiff gulden kott WIELRUDSTERS IN SCHOONHOVEN OVER EEN STAALDRAAD GEVALLEN In Schoonhoven was men aan het boomen rooien en daarvoor had mtn een sitaaldraad iets boven d n weg ge spannen Toen het donker werd waa er vqrzuimd bij het gevaarlijke obstm kei een lamp te zetten met het gevolg dat vier meisjes met hun fietsen over de straat lagen By den kantonrechter lag gisteren wat afiders Dat was de rekening van den tandarts die twee mijanden noodig had gehad om het gehavende gebit van oen der wielrijdsters weer in orde te brengen hetgeen op ƒ 35 kwam te staan De arbeiders die er bij stemden hebben nog gelachen ook vertelde de juffTouw Voor den los werkman uit GroptAmmers die de verantwoordelijke man was voor het ontbreken der beveiliging was er echter geen reden tot lachen want de wielrijdster maakte van de rekening een civiele vordering en de ambtenaar vroeg er nog ƒ 25 boete subs 10 dagen hechtenis bij De kantonrechter mr A J M Oinincx maakte er ƒ 15 subs 8 dagen en wees den civielen eisch toe zoodat het voor den arbeider die ter zitting niet verschenen was met vijftig gulden een duur grapje werd t Had nog me r kunnen kosten want ook een tweede meisje had doorden val schade geleden maar z iaminderjarig en had haar vadef nietbij zich erf zoo kon haar vordering nieterkend Worden Halve vergunning De koopman uit Ottoland had in Ammerstol een bekeuritig gehad wegens het venten zonder vergunning Dat mag toch niet begroette da rechter hem Het antVoo rd was verrassend k Heb een rijksvergunning zeide de koopman en hij doponeerde op do tafel een papier waarin te lezen stond dat het een algemeen vergunnirig tot verkoop van textidgoederen voor 341 was Tja zeide de kantonrechter dat is een verkoopvergunning voor tèxtiolv mar dan moet er ook nog een gemeen telijke vergunning om te venten bij bat hebben ze in Den Haag niet ge zegd aldus het wederwoord van den koopman die zich met de vergunning geheel zeker meende In andere plaatsen heb ik het bewijs getoond en toen zeide men dat het m orde was Deze vergunning wil zeggen dat je de bevoegdheid hebt om textiel te vepkoopen maar om de goederen te kunr hen verknopen is voor elke gemeente hog een ventvergunning noodig licht te de rechter toe De man snapte het fijne onderscheid niet erg maar hij vond het goed temeer daar de rechter omdat hier van een onbewuste vergunning sprake was wel schuldigverklaring uitsprak maar geeti sfrat oplegde hi tReen da koopman de twee gulden die de ambtenaar gevraagd had in zijn zak deed houden Denk nu om de ventvergunning gat de recljiter hem den goeden raad mede t k Zal het doen wel bedankt hoor zeide de man tevreden en zijn vinger ten teeken van groet opstekend vertrok hij Stadsbezoek De 65 jarige widrijder uit Waddinxveen had er wemig mede op dat hij in Gouda bekeurd was omdat hij op de Haven verkeerde en verboden richting gereden had k Heb jaren in Gouda gewoond en toen was er geen verbod en nu wist ik er ook niets van deelde hij mede Er verandert wel eens wat merkte de rechter op k Kwam de Noodgodsteeg uit en dan let je op de menschen en niet pp met bord Trouwens ik heb het niet gezien en nu ben ik nog eens wezen kijken maar ik heb het niet gevonden was het verweer dat echter de overtuiging miste want het bord staat er nu eenmaal wel Drie gulden zeide het O M doch d rechter deed er twee derde af Omdatje van buiten komt zal ik er een gulden van maken liesloot hij en dat wa een verheugende besHssing voor den Goudschen Waddinxveener 4 k Zal er genoegen mede moetSfi nemen zeide hij en daarmede toonde hij er geen begrip voor te hebben dat hij er heel goed afgekomen was Vliegers die niet opgii gen De opgewekte bakkersknecht uit Reeuwijk had zijn verweer wel aardig gevonden maar de kantonrechter voel de er direct het zwakke punt in Do bakker stond terecht omdat hij door met zijn bakfiets met open klep ta rijden zijn brood niet tegen vuil 1 veiligd had k Heb heelemaal niet gereden zeide hij ik stond een klant te helpen Heb je dan soms de carrier voortgeduwd en er zeil naast geloopen veronderstelde de Kantonrechter Dat was het Voortduwen is ook rijden lichtte de rechter toe en daarmede was de grond van des bakken verweer vervallen Hij had ook nog een verbaal gehad omdat hij geen identiteitsbewijs by zich had M n moeder had de kaart uit m n portefeuille genomen om een schoenenbon te gaan halerf luidde hier de toelichting Maar ook in dit geval ging de vlieger niet op want de kantonrechter vroeg op zijn beirrt naar de portefeuille was Die had ik in de bak kerü laten liggen moest de bakker toegeven en daarmede verviel ook de verontschuldiging Het werd een rijksdaalder voor d kaart en drie gulden voor de klep hetgeen vier en een hahre gulden minde dan de eisch was